3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

of 23 /23
Ȳασιʃά ȵʅʋόɷια ȵʋιʃοιʆʘʆίας ȴʌόσοʐ ɍʌισʏίʆα Οιʃοʆοʅοʄόɶος Ʌȵ09 www.sofatutor.gr www.xristinadrosou.gr

Embed Size (px)

Transcript of 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

Page 1: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

ασι ά ό ια

ι οι ίας

όσο ισ ί α

Οι ο ο ο ό ος 09

www.sofatutor.gr www.xristinadrosou.gr

Page 2: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

ό ια ι οι ίας:

α ό ια ο : α βά ο αι & σ ο ύο

ι οι ία

ο ά

ί αι

Page 3: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

α ό ια αφο ού ό α α σ ά ια ς ι οι ίας αι ά ο :

όσο α ό ο ο ό αι ο έ

όσο αι α ό ο ιβά ο

έσα σ ο ο οίο α ή α α ο οι ί αι

ό ια ι οι ίας:

Page 4: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

Οι ά θ οι ιαθέ ο Ι α ό ς ι οι ίας

ί ς ο οί ί ς έ ς

ό ια ι οι ίας:

ι ά ο ί : Ι α ό α ά οσ ς ύ ς Μ ύ α ος

ό σ

σιο ο ι ά

ή

Page 5: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

ό ια ι οι ίας:

ι ά ο ί : ιάθ σ

ο α ά

αισθή α α

ό-

ι σια ά

οσ ι σια ή

α άσ ασ

Page 6: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

ο ιβά ο α ο ί α ι ή:

ό ια ι οι ίας:

ή

ο ί : ο ές

ια ι ασί ς

ι ές έσα

ιβα ο ι ά

Page 7: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

α ι ό α οβ ή α α:

Ασαφ ίς ό οι

σ ά ύ α α

α ή ι ο ή ό ο & ώ ο

α ή ι ο ή ό ο & έσο

Έ ι ιαφέ ο ος

/ Α οσ ία

ιασ ι ά άσ α α

Page 8: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

α ι ό α οβ ή α α:

ο ιάθ σ / ο α ά

αισθ σία ιαφο ι ές Α ι ή ις

έσ ις α ύ ο ού & έ

ο ές / ια ι ασί ς

φό σ

Οι ώ ι ς

Page 9: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

Ασαφ ίς ό οι:

Α ή ς ι οι ίας ί αι: ιθ ία ο ο ού α

ι οι ήσ ι ο έ ,

ια α ύ ι ά οιο ό ο

Ό α ο ό ος ί αι σαφής =>

ί αι Α ο σ α ι ός

Page 10: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

Μ σ ά Μ ύ α α :

Ο ο ός ια ο φώ ι ύ α α, ο ιέ ο α ιβώς α ό ο ιθ ί

α αβιβάσ ι

ήθ οβ ή α α: Ασάφ ια, Μ α ίβ ια

‘ ι :

ό ας, ι ι ό ας, ο ίας, Ο θό ας

α ή ι ο οί σ

θύ Πο ού

Page 11: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

α ή ι ο ή ό ο & ώ ο :

Ο ο ός ί αι α ός ο αθο ί ι ο ό ο αι ο ώ ο ς ι οι ίας

Η α ή ι ο ή αι ύο ιώ ι σ α ι ά

Α ο σ α ι ό η ά ς ι οι ίας

θύ Πο ού

Page 12: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

α ή ι ο ή ό ο & έσο :

Οι α ές ι ο ές ο ο ού:

σ ο ό ο α ός, οφο ι ός, ο ι ός

α έσα ό ος, ό ος, σώ α, έφ ο =>

ό ιο σ Α ο σ α ι ή ι οι ία

Ό α ι έ ο αι οι έο

Α ο σ α ι οί, ι οι ία σ αί αι

θύ Πο ού

Page 13: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

Έ ι ιαφέ ο ος / Α οσ ία :

Ο έ ς έ ι έ ι ιαφέ ο ος, ιάθ σ ς, ι α ο ή ω α σ ώ ι οσο ή ο σ ο

Μή α ο ο αβιβά ι ο ο ός.

Ο έ ς ά ι ή σ έ αι ά α ά α α, ο ι ο ο ί, οι ά ι ι ή ο α ά σ - ή α

σ ο ο ό, ι ά ή ασχο ί αι ο ι ή ο ά ο, ός

α ό ο α α αβά ι οσ άθ ια α σ άβ ι, α

ασθ ί αι α ύσ ι σ σ ά ο ή α ο

ο σ έ ο θύ έ

Page 14: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

ιασ ι ά σ άσ α α :

Ο έ ς έ ι άσ , α ό έ ι ο ο ής αι ί σ ό ο , α β ά ι βιασ ι ά σ άσ α α σ ό, ι

αφο ά ο ό α ο ύ α ος ο ο αβιβά αι, ι α ό ο ο ός ο ο ώσ ι ά οσή ο .

Μ ις ώ ς έ ις ή φ άσ ις ο έ ς ι ά

α θασ έ α σ ήθ ς ο ό α ο ύ α ος αι σ α α ά α σ α βά ι αι α ά αι ο

ό οι ο ή α ό σ ύ ι α ια ό ι θύ έ

Page 15: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

ο ιάθ σ / ο α ά :

α ύ α α ο σ α βά ι ο έ ς, ού

έσα α ό ο φί ο ο ιαθέσ αι ο α α ή ώ ο .

έ ια: α Μη ί αι οσο ή σ ο α α ι ό

ό α ο ύ α ος, α ά α ιασ β ώ αι, σύ φ α ο α ά ο έ ι ο έ ς ος

ο ο ό.

Κάθ ά θ ος α α ί αι ί ο ή ο ύ α ό ο ιαθέσ ις & ο α α ή ις

έ α ι ά α θ ώ

θύ έ

Page 16: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

αισθ σία:

ώ ο οσο ή ο ς ίως σ' α ά α σ ία ο ύ α ος

ί ο οσο ή ή ασία σ α ό οι α, ά ο ας έ σι έ α σ α ι ό έ ος ο οή α ος

Κά οια ά ο α α α α ί ι αισθ σία

ς ος ο ισ έ ς έ ις, άσ ις ή ο ό α

θύ έ

α ο έ σ α

Page 17: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

ιαφο ι ές Α ι ή ις :

Οι ιαφο ι ές Α ι ή ις ο ού σ ιαφο ι ές Α ιο ο ήσ ις & ί ς

‘Ί ι ά

έ ια: ιο ού αι ό ια σ ι οι ία

Page 18: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

έσ ις α ύ Πο ού & έ :

Η ιαφο ι ή οι ι ή & ιοι ι ή θέσ ι έ ι Ισό ι αι ύθ ‘Έ φ ασ ,

ι οι ία ιο ί αι!!!

Ό α οι Α θ ώ ι ς έσ ις ί αι α ές,

ι οι ία ί αι ύσ ο

Α α ύ ο ού & έ α α ύσσ αι σ έσ έ ο ο Α α ισ ού ή ό σ φ ό ,

ι οι ία ιο ί αι!!!

Page 19: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

ο ές / ια ι ασί ς:

Η α ο οί σ ιάφο ά

α ο ά ιθ α Ι α ι ά ί α

Οι Π ί ο ς & Χ ο οβό ς ια ι ασί ς οής Π οφο ιώ

Οι Α ασ ι οί α οί & Ά αφοι α ό ς & α ο ισ οί ι οι ίας

βού ια, ι ο ές, α ήσ ις, Α οάσ ις, Έ αφα

ι ο ύ ο Α ο σ α ι ή ι οι ία

Page 20: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

φό σ :

Ο ά ος Ό ος οφο ιώ ο έ αι αθ ι ά άθ ά θ ος

σ σ ασ ό ο ό ο αι ις Ι α ό ς ύ ς ίας & Α ιο οί σ ς ο ς

α ο ί ό ιο σ ι οι ία

Α α ία ύ ς &

ασίας έ ος α ώ

α θασ έ ασία

αθ σ έ ασία

ι ι ή ύ

Α οφ ή οφο ιώ

Page 21: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

Οι ώ ι ς :

Οι ώ ι ς ο σι ο οιού οι ά θ οι α ο ού α ά ο α - ι ί

ια Α ο σ α ι ό α ς ι οι ίας

1. Οι ο ι ές χ σι ο οιού ο ς Ί ιο ς α ιβώς ώ ι ς

2.Οι ο ι ές σι ο οιού ις Ί ι ς α ιβώς έ ις,

ιαφο ι ή ασία ια ο αθέ α

Page 22: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

όσο Χ ισ ί α Π 09

Οι ώ ι ς :

Ο ώ ι ας άθ α θ ώ ο ια ο φώ αι α ό: ις ώσ ις ο

ις ι ί ς ο οσ ι ό ά ο

Η Α ο σ α ι ή ι οι ία α αι ί ι ο οί σ α ό ο ς σ ο ι ές

Διαφο ώ ο ά ο σ ί ο ι ώ

Η α ισ ο οί σ Διαφο ώ ί αι α α αία ια ί ό ς ι οι ίας

Page 23: 3.3 Βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας

α ισ ώ ια οσο ή σας..

www.sofatutor.gr www.xristinadrosou.gr