31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 1914-1918 1914-1918 Ενότητα 31 Ενότητα 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου Πολέμου

Transcript of 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Page 1: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ1914-19181914-1918

Ενότητα 31Ενότητα 31

Τα αίτια, η έκρηξη και τα Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου

ΠολέμουΠολέμου

Page 2: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Α. ΤΑ ΑΙΤΙΑΑ. ΤΑ ΑΙΤΙΑΗ ταυτόχρονη δράση τριών Η ταυτόχρονη δράση τριών παραγόντων:παραγόντων:

1.1. ΙμπεριαλισμόςΙμπεριαλισμός

2.2. ΕθνικισμόςΕθνικισμός

3.3. ΜιλιταρισμόςΜιλιταρισμός

Page 3: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Αναλυτικά:Αναλυτικά:1. Ο 1. Ο ιμπεριαλισμόςιμπεριαλισμός: η πολιτική επέκτασης των βιομηχανικά : η πολιτική επέκτασης των βιομηχανικά

αναπτυγμένων χωρών σε βάρος άλλων. Συγκεκριμένα:αναπτυγμένων χωρών σε βάρος άλλων. Συγκεκριμένα: επιθετικήεπιθετική προσπάθεια αναπτυσσόμενης προσπάθεια αναπτυσσόμενης ΓερμανίαςΓερμανίας να να

καλύψει ανάγκες της σε πρώτες ύλες, καύσιμα και αγορές, καλύψει ανάγκες της σε πρώτες ύλες, καύσιμα και αγορές, με την αναδιανομή παγκόσμιου πλούτου και αποικιώνμε την αναδιανομή παγκόσμιου πλούτου και αποικιών

αντίδρασηαντίδραση Βρετανίας και ΓαλλίαςΒρετανίας και Γαλλίας, που έλεγχαν ήδη τις , που έλεγχαν ήδη τις περισσότερες αποικίεςπερισσότερες αποικίες

Page 4: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Α. ΤΑ ΑΙΤΙΑΑ. ΤΑ ΑΙΤΙΑ

2. Ο 2. Ο εθνικισμόςεθνικισμός: : Εθνικά αισθήματαΕθνικά αισθήματα κυριαρχούν κυριαρχούν στους λαούς της Ευρώπης και καθορίζουν την στους λαούς της Ευρώπης και καθορίζουν την πολιτική των κρατών. Οι πολιτικές αποφάσεις πολιτική των κρατών. Οι πολιτικές αποφάσεις δεν αφορούν πρόσωπα, αλλά έθνη.δεν αφορούν πρόσωπα, αλλά έθνη.

Page 5: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Α. ΤΑ ΑΙΤΙΑΑ. ΤΑ ΑΙΤΙΑ

3. Ο 3. Ο μιλιταρισμόςμιλιταρισμός: ο υπερτονισμός των στρατιωτικών : ο υπερτονισμός των στρατιωτικών αξιών ενισχύεται διαρκώς. αξιών ενισχύεται διαρκώς. ανάπτυξη γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας & ανάπτυξη γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας & στρατιωτική ενίσχυση Γερμανίαςστρατιωτική ενίσχυση Γερμανίαςκι άλλες χώρες ενισχύουν τον εξοπλισμό τουςκι άλλες χώρες ενισχύουν τον εξοπλισμό τουςτονίζεται η σημασία και η αξία του πολέμου για την τονίζεται η σημασία και η αξία του πολέμου για την επίλυση διεθνών διαφορών μεταξύ κρατών.επίλυση διεθνών διαφορών μεταξύ κρατών.

Page 6: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Β.Β. ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: : Γερμανία, Αυστροουγγαρία, ΙταλίαΓερμανία, Αυστροουγγαρία, Ιταλία

2.2. ΕΓΚΑΡΔΙΑ / ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΕΓΚΑΡΔΙΑ / ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ (Entente (Entente Cordiale)Cordiale) ΑΝΤΑΝΤΑΝΤΑΝΤ: Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία : Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία

Page 7: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Οι σύμμαχοι της Εγκάρδιας ΣυνεννόησηςΟι σύμμαχοι της Εγκάρδιας Συνεννόησης

Page 8: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Γ. Η ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΓ. Η ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ιούλιος 1914Ιούλιος 1914, , ΣεράγεβοΣεράγεβο ΒοσνίαςΒοσνίας: ένας : ένας Σέρβος εθνικιστής Σέρβος εθνικιστής δολοφονείδολοφονεί τον τον διάδοχο διάδοχο του Αυστριακού θρόνουτου Αυστριακού θρόνου Φραγκίσκο ΦερδινάνδοΦραγκίσκο Φερδινάνδο

Ρωσία & ΓαλλίαΡωσία & Γαλλία δηλώνουν δηλώνουν συμπαράσταση στη συμπαράσταση στη ΣερβίαΣερβία

ΓερμανίαΓερμανία στο πλευρό στο πλευρό ΑυστροουγγαρίαςΑυστροουγγαρίας

60 κηρύξεις πολέμων 60 κηρύξεις πολέμων στα επόμενα 4 χρόνιαστα επόμενα 4 χρόνια

Page 9: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Δ. ΤΑ ΜΕΤΩΠΑΔ. ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ Γερμανοί εισβάλουν στο Βέλγιο & κινούνται Γερμανοί εισβάλουν στο Βέλγιο & κινούνται

προς το Παρίσι προς το Παρίσι αποκρούονται από γαλλικό αποκρούονται από γαλλικό στρατό (Μάρνης)στρατό (Μάρνης)

Βρετανία κηρύσσει πόλεμο στη ΓερμανίαΒρετανία κηρύσσει πόλεμο στη Γερμανία Δυτικό μέτωποΔυτικό μέτωπο μεταξύ Γαλλίας – μεταξύ Γαλλίας –

Γερμανίας, όπου σκάφθηκαν χιλιόμετρα Γερμανίας, όπου σκάφθηκαν χιλιόμετρα χαρακωμάτωνχαρακωμάτων

Ρωσική προέλαση στην Αν. Πρωσία Ρωσική προέλαση στην Αν. Πρωσία ανακόπηκε από γερμανικές δυνάμειςανακόπηκε από γερμανικές δυνάμεις

Ανατολικό μέτωποΑνατολικό μέτωπο μεταξύ Ρωσίας– μεταξύ Ρωσίας– Πρωσίας Πρωσίας

Page 10: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Τα μέτωπαΤα μέτωπα

Page 11: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος
Page 12: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Το δυτικό Το δυτικό μέτωπομέτωπο

Page 13: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Χαρακώματα Δυτικού μετώπουΧαρακώματα Δυτικού μετώπου

Page 14: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος
Page 15: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Η Βρετανία καλεί τους άνδρες της να καταταγούνΗ Βρετανία καλεί τους άνδρες της να καταταγούν

Page 16: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Ε. ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Ε. ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝΔΥΝΑΜΕΩΝ1914-19151914-1915

1914: 1914: Οθωμανική Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΑυτοκρατορία στον στον πόλεμο στο πλευρό πόλεμο στο πλευρό Κεντρικών ΔυνάμεωνΚεντρικών Δυνάμεων

1915: 1915: ΒουλγαρίαΒουλγαρία συμμαχεί με Κεντρικές συμμαχεί με Κεντρικές Δυνάμεις, που έτσι Δυνάμεις, που έτσι κυριαρχούν στα Βαλκάνιακυριαρχούν στα Βαλκάνια

Φεβρ. 1915 Αντάντ Φεβρ. 1915 Αντάντ επιχειρεί κατάληψη επιχειρεί κατάληψη Στενών, αλλά Στενών, αλλά αποκρούεταιαποκρούεται

Οκτ. 1915 Αντάντ Οκτ. 1915 Αντάντ αποβιβάζει στρατό στη αποβιβάζει στρατό στη ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη

ΕλλάδαΕλλάδα ουδέτερη ακόμη ουδέτερη ακόμη ΙταλίαΙταλία προσχωρεί στην προσχωρεί στην

Αντάντ (υποσχέσεις Αντάντ (υποσχέσεις εδαφών) εδαφών)

Page 17: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Στρατόπεδο Συμμάχων στη ΘεσσαλονίκηΣτρατόπεδο Συμμάχων στη Θεσσαλονίκη

Page 18: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

ΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1916ΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1916 Φεβρ. 1916: Γερμανική επίθεση στο Βερντέν Γαλλίας. Φεβρ. 1916: Γερμανική επίθεση στο Βερντέν Γαλλίας.

Πολλοί νεκροί, χωρίς αλλαγή στο μέτωποΠολλοί νεκροί, χωρίς αλλαγή στο μέτωπο Γαλλοβρετανική επίθεση στο Σομ επαναφέρει μέτωπο Γαλλοβρετανική επίθεση στο Σομ επαναφέρει μέτωπο

στην αρχική του θέσηστην αρχική του θέση

Page 19: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος
Page 20: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Ζ. ΚΑΜΠΗ 1917Ζ. ΚΑΜΠΗ 1917

Αποκαλύπτονται οι κοινωνικές διεργασίες που Αποκαλύπτονται οι κοινωνικές διεργασίες που είχε πυροδοτήσει ο πόλεμοςείχε πυροδοτήσει ο πόλεμος

ΓαλλίαΓαλλία: ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα με : ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα με σοσιαλιστική ιδεολογία, ανταρσίες στο σοσιαλιστική ιδεολογία, ανταρσίες στο μέτωπο, εκτελέσεις στρατιωτώνμέτωπο, εκτελέσεις στρατιωτών

ΡωσίαΡωσία: επανάσταση – ανατροπή τσάρου: επανάσταση – ανατροπή τσάρου νέα κυβέρνηση ανατρέπεται από σοσιαλιστική νέα κυβέρνηση ανατρέπεται από σοσιαλιστική

επανάσταση Οκτ. 1917. Σύναψη ειρήνης με επανάσταση Οκτ. 1917. Σύναψη ειρήνης με Γερμανία (Μπρεστ-Λιτόφσκ, 1918)Γερμανία (Μπρεστ-Λιτόφσκ, 1918)

ΗΠΑΗΠΑ συμμαχούν με Αντάντ (Απρ. 1917) συμμαχούν με Αντάντ (Απρ. 1917) σημαντική βοήθειασημαντική βοήθεια

ΕλλάδαΕλλάδα σύμμαχος Αντάντ (Ιούν. 1917, μετά από σύμμαχος Αντάντ (Ιούν. 1917, μετά από κρίση Βενιζέλου-Βασιλιά)κρίση Βενιζέλου-Βασιλιά)

Page 21: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

Η. 1918: ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΗ. 1918: ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Φθιν. 1918: Κεντρικές Φθιν. 1918: Κεντρικές Δυνάμεις & σύμμαχοί Δυνάμεις & σύμμαχοί τους συνθηκολογούν τους συνθηκολογούν σταδιακάσταδιακά

ΓερμανίαΓερμανία: σοσιαλιστική : σοσιαλιστική επανάσταση ανατρέπει επανάσταση ανατρέπει αυτοκράτορα Γουλιέλμο αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄. Β΄.

Εξουσία στο Εξουσία στο σοσιαλδημοκρατικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμακόμμα

Page 22: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

8.000.000 νεκροί8.000.000 νεκροί 20.000.000 τραυματίες20.000.000 τραυματίες Τεράστιες υλικές καταστροφέςΤεράστιες υλικές καταστροφές Ευρώπη εξαντλημένη, αλλαγμένηΕυρώπη εξαντλημένη, αλλαγμένη

Page 23: 31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος