30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

13
30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

Transcript of 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

Page 1: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ

ΝΕΥΤΩΝΑ

Λάμπρος Αδάμ

www.lam-lab.com

[email protected]

Page 2: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 1

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ή ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Στα σχήματα δείχνονται οι θέσεις μιας σφαίρας, που εκτοξεύτηκε κατακόρυφα προς τα πάνω, σε τρεις διαφορετικές θέσεις, τις χρονικές στιγμές t1, t2, t3. Αγνοήστε την αντίσταση του αέρα. Στην πρώτη θέση η σφαίρα ανεβαίνει, στη δεύτερη βρίσκεται στο ανώτερο σημείο και στην τρίτη κατεβαίνει. Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα, στις τρεις χρονικές στιγμές. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Στο σχήμα φαίνονται δύο μαγνήτες διαφορετικού μεγέθους που οι ομώνυμοι βόρειοι πόλοι βρίσκονται κοντά. Σημειώστε τις σωστές προτάσεις: α. Οι μαγνήτες έλκονται β. Οι μαγνήτες απωθούνται γ. Ο μεγάλος μαγνήτης ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στον μικρότερο μαγνήτη. δ. Και οι δύο μαγνήτες ασκούν ίδια δύναμη κατά μέτρο ο ένας στον άλλον.

Page 3: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 2

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ένας κύβος κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο δάπεδο.

α) Αν δεν υπάρχουν τριβές, σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύβο. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

β) Αν υπάρχουν τριβές, σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύβο. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Μια μικρή σφαίρα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. Πάνω στη σφαίρα ενεργούν τρεις δυνάμεις. Στο παρακάτω σχήμα σχεδιάζονται μόνο δύο από αυτές. Σχεδιάστε την τρίτη δύναμη

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Page 4: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 3

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Μια σφαίρα, βάρους 10Ν, είναι δεμένη στην άκρη του νήματος. α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα (Σχ. 1).

β) Ποιά είναι η ένδειξη του δυναμόμετρου Δ1;

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

γ) Βυθίζουμε τη σφαίρα στο υγρό του δοχείου (Σχ.2). Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα.

δ) Η ένδειξη του δυναμόμετρου Δ2 είναι μεγαλύτερη, μικρότερη, ίση με την ένδειξη του Δ1;

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σε κατακόρυφο σωλήνα τοποθετούνται δύο ραβδόμορφοι μαγνήτες, οπότε και ισορροπούν, όπως στο σχήμα και χωρίς ύπαρξη τριβών.

α) Σχεδιάστε στα διπλανά σχήματα τις δυνάμεις που ασκούνται στο κάθε μαγνήτη χωριστά.

β) Αν το βάρος κάθε μαγνήτη είναι Β=100Ν, πόση είναι η δύναμη που ασκείται στο πυθμένα του σωλήνα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Page 5: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 4

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Μια μικρή σφαίρα πέφτοντας στο έδαφος αναπηδάει διαγράφοντας την τροχιά του σχήματος.

α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ενεργούν στη σφαίρα όταν διέρχεται από τις θέσεις Α,Β,Γ,Δ και Ε. Στη σχεδίαση, φροντίστε ώστε να φαίνεται αν οι δυνάμεις είναι ίσες ή άνισες. Αγνοήστε την αντίσταση του αέρα. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

β) Σχεδιάστε την ταχύτητα της σφαίρας όταν διέρχεται από τις θέσεις Α,Β,Γ,Δ και Ε. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

γ) Σχεδιάστε την επιτάχυνση της σφαίρας όταν διέρχεται από τις θέσεις Α,Β,Γ,Δ και Ε. Στη σχεδίαση, φροντίστε ώστε να φαίνεται αν οι επιταχύνσεις είναι ίσες ή άνισες. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στο σχήμα το σύστημα των δύο σωμάτων ισορροπεί. Ποιά είναι η ένδειξη του δυναμόμετρου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Page 6: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 5

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το σύστημα των δύο σωμάτων αφήνεται ελεύθερο και κινείται χωρίς αρχική ταχύτητα όπως στο σχήμα. Θεωρήστε το νήμα αβαρές, τριβές και αντιστάσεις αμελητέες. Συγκρίνετε το βάρος του σώματος Σ1 με τη δύναμη που ασκεί το νήμα στο σώμα Σ2 και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σχήμα 1 Σχήμα 2 Στο σχήμα 1, η σφαίρα Α του εκκρεμούς ισορροπεί. Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα. Στο δεύτερο σχήμα: εκτρέπουμε τη ίδια σφαίρα Α κατά γωνία φ, ασκώντας οριζόντια δύναμη F. Να συγκρίνετε τις δύο τάσεις του νήματος στα δύο σχήματα. ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Αφήνουμε να πέσουν στο δάπεδο, από το ίδιο ύψος, ένα κομμάτι χαρτί και μια πέτρα ταυτόχρονα. Σημείωσε με κύκλο τις σωστές προτάσεις : α. Η πέτρα θα φτάσει πρώτη στο έδαφος διότι είναι βαρύτερη και τα

βαρύτερα σώματα πέφτουν γρηγορότερα. β. Το χαρτί βρίσκει μεγαλύτερη αντίσταση από τον αέρα της ατμόσφαιρας

άρα θα φτάσει αργότερα. γ. Θα πέσουν ταυτόχρονα. Ο αέρας δεν επηρεάζει το χαρτί αν αυτό είναι

τσαλακωμένο.

Σ1

Page 7: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 6

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση δύναμης-επιμήκυνσης ελατηρίου. Υπολογίστε την τιμή της δύναμης για επιμήκυνση 3 cm ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Στο παραπάνω σχήμα πραγματοποιείται πείραμα μέτρησης της τριβής ολίσθησης Τ . Ποιος είναι ο νόμος της τριβής ολίσθησης που βγαίνει από το παραπάνω πείραμα; Εξηγείστε. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 8: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 7

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 : Δράση – αντίδραση. Ελατήριο και σώμα.

Το σώμα μάζας 2kg ταλαντώνεται στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου με φυσικό μήκος 0,4m και σταθεράς k=100Ν/m. Δίνεται

g=10m/s2. Σε μια στιγμή το ελατήριο έχει

μήκος 0,5m. Για τη στιγμή αυτή: 1. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται

στο σώμα, στο ελατήριο και στο τραπέζι.

2. Να προσδιορίσετε όλα τα ζεύγη δράσης- αντίδρασης.

3. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης που ασκεί το τραπέζι στο ελατήριο;.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15: ΝΟΜΟΙ ΝΕΥΤΩΝΑ.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

1. Όταν σε ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις, αυτό παραμένει πάντα ακίνητο.

2. Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του, είναι σταθερή και έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας.

3. Για να μπορεί να κινείται ένα σώμα, θα πρέπει να δέχεται μια δύναμη.

4. Σε ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί ασκείται μια σταθερή (συνισταμένη) δύναμη. Τότε το σώμα θα εκτελέσει ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στην κατεύθυνση της δύναμης.

5. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι σταθερή, τότε αυτό θα αποκτήσει σταθερή επιτάχυνση, άρα θα κινηθεί με κίνηση ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη.

6. Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του παραμένει σταθερός, αν αγνοήσουμε την αντίσταση του αέρα.

7. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα δεν είναι σταθερή, δεν ισχύει ο θεμελιώδης νόμος της δυναμικής.

Page 9: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 8

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής.

Ποια από τα παρακάτω διαγράμματα είναι λάθος

ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Αδράνεια.

Ένα φορτηγό είναι ακίνητο. Σε μια στιγμή ξεκινά και επιταχύνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώσπου να αποκτήσει ταχύτητα 40km/h και μετά συνεχίζει με σταθερή ταχύτητα. Η αδράνεια του σώματος ήταν μεγαλύτερη: 1. Όταν ήταν ακίνητο.

2. Στην διάρκεια της επιταχύνσεώς του.

3. Όταν έχει σταθερή ταχύτητα.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις η αδράνεια είναι η ίδια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18: Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.

Δύο σώματα Α και Β με μάζες 2kg και 10kg, κατεβαίνουν σε ένα κατηφορικό δρόμο με σταθερές ταχύτητες 3m/s και 1m/s αντίστοιχα. Ποια πρόταση είναι σωστή: 1. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται

το Α σώμα, γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα.

2. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το Β σώμα, γιατί έχει μεγαλύτερη μάζα.

3. Και στα δύο σώματα η συνισταμένη δύναμη είναι ίση με μηδέν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19: Κίνηση διαστημοπλοίου

Το διαστημόπλοιο Pionner-10 εκτοξεύτηκε το 1972 και σήμερα συνεχίζει να κινείται απομακρυνόμενο από το Ηλιακό μας σύστημα. Το διαστημόπλοιο για να μπορεί να κινείται: 1. Καταναλώνει στερεά καύσιμα.

2. Χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια.

3. Χρησιμοποιεί την Ηλιακή ενέργεια.

4. Δεν λειτουργούν οι μηχανές του.

Page 10: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 9

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 20: Απόφαση δικαστηρίου.

Ένας επιβάτης λεωφορείου έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του οδηγού του λεωφορείου, διότι, ενώ καθόταν στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ο οδηγός σταμάτησε απότομα. Τότε έπεσε ένα δέμα, ήλθε προς τα πίσω και τον χτύπησε. Τι απόφαση θα βγάζατε αν εσείς ήσαστε ο δικαστής;

ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Ισορροπία.

Το σώμα Α του σχήματος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα υ . Σε ποιο από τα δύο σώματα η συνισταμένη δύναμη είναι μεγαλύτερη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 22: ΕΟΚ και δύναμη.

Για να μπορούμε να σύρουμε ένα βαρύ σώμα με σταθερή ταχύτητα υ1=0,1m/s πάνω σε οριζόντιο δρόμο, «χρειάζεται» να του ασκούμε οριζόντια δύναμη F=200Ν. Αν θέλουμε να το σύρουμε με σταθερή ταχύτητα υ2=0,5m/s, η δύναμη πρέπει να γίνει:

α. 100Ν, β. 1000Ν. γ. 200Ν. δ. 400Ν. ε. 50Ν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23: Παραμόρφωση ελατηρίου.

Ένα σώμα Σ ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί.

2. Το ελατήριο έχει συμπιεστεί.

3. Η παραμόρφωση του ελατηρίου είναι ελαστική.

4. Η παραμόρφωση του σώματος Σ είναι ελαστική.

5. Αν το σώμα Σ είχε μεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε μεγαλύτερο μήκος.

6. Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώματος γι΄ αυτό παραμορφώνεται.

7. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ είναι μηδενική.

8. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ελατήριο είναι μηδενική.

Page 11: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 10

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 24: Δύναμη.

Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις ασκείται συνολική δύναμη στο σώμα. 1. Το σώμα αφήνεται από ύψος h=1m.

2. Ένα σώμα ηρεμεί πάνω στο τραπέζι.

3. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα.

4. Ένα αυτοκίνητο παίρνει μια στροφή με ταχύτητα σταθερού μέτρου 50km/h.

5. Ένα λάστιχο είναι τεντωμένο.

6. Στο στρώμα, όταν πάνω του ξαπλώσει ένας άνθρωπος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25:

Τα σώματα του σχήματος ισορροπούν με τη βοήθεια των σχοινιών 1 και 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: α) H τάση νήματος είναι

μεγαλύτερη στο σχοινί 1. β) Η τάση νήματος είναι μεγαλύτερη

στο σχοινί 2. γ) Η τάση νήματος είναι ίδια και

στα δύο σχοινιά.

Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26:

Τοποθετούμε ένα σώμα που έχει βάρος 20 Ν σε κεκλιμένο επίπεδο και παρατηρούμε ότι μένει ακίνητο.

Σχοινί 1

Σχοινί 2

Μ1=m

Μ2=2m

Page 12: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 11

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

Άρα, η δύναμη που δέχεται το σώμα από το κεκλιμένο επίπεδο:

Α. Έχει κατεύθυνση:

α) κατακόρυφη προς τα κάτω

β) κατακόρυφη προς τα πάνω

γ) παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο

δ) κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο

Β. Έχει μέτρο:

α) 20 Ν

β) 10 Ν

γ) 10 3 Ν

δ) που δεν επαρκούν τα στοιχεία για να υπολογίσουμε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27:

Αν η σφαίρα του σχήματος έχει βάρος Β=100Ν και είναι δεμένη μέσω νήματος από την κορυφή ενός ασανσέρ, τότε να βρείτε την τάση του νήματος αν το ασανσέρ: Α) ηρεμεί ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Β) ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Γ) κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Δ) ανεβαίνει με επιτάχυνση α=5m/s2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ε) κατεβαίνει με επιτάχυνση α=5m/s2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Στ) το συρματόσχοινο του ασανσέρ σπάζει οπότε πέφτει ελεύθερα με g=10m/s2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 13: 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 12

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

ΕΡΩΤΗΣΗ 28: Δύο σώματα κινούνται σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολισθήσεως. Κατά τη διεύθυνση της κίνησης τους δεν ασκείται άλλη δύναμη πλην της τριβής. Διαλέξτε και αποδείξτε τη σωστή πρόταση.

Α. Οι επιταχύνσεις των δύο σωμάτων έχουν ίσα μέτρα μόνον αν τα δύο

σώματα έχουν ίσες μάζες.

Β. Οι επιταχύνσεις των δύο σωμάτων είναι ίσες. μόνον αν οι αρχικές τους

ταχύτητες είναι ίσες.

Γ. Οι επιταχύνσεις των δύο σωμάτων είναι ίσες σε κάθε περίπτωση.

Δ. Οι επιταχύνσεις των δύο σωμάτων είναι διαφορετικές, αφού τα σώματα έχουν διαφορετικές μάζες

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΗ 29: Ένα φορτηγό μεταφέρει ένα βαρύ φορτίο, το οποίο δεν ολισθαίνει πάνω στην καρότσα, ακολουθώντας έναν οριζόντιο δρόμο (σχήμα ). Ποια είναι η κατεύθυνση και ποιο το μέτρο της στατικής τριβής, όταν το φορτηγό: Α) είναι ακίνητο; Β) επιταχύνεται με επιτάχυνση α; Γ) κινείται με σταθερή ταχύτητα; Δ) επιβραδύνεται με επιβράδυνση α;

ΕΡΩΤΗΣΗ 30: