3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

34
«ΕNjμǃLjĶυĸDždžƼ džNjDžĸƾNjDžα ķĸα Gram DŽĶĸDždžƼ ǀαdžĸƾNjDžα» ΔουĵουLJαdžƼdžǃnj ΑναķĸƼķDžοnj ΕπDžμĶLJǃĸƾnj ƨ’ ƯDždžNjNJǀDžNJLJNJǁDždžǓ ĸμƾμα, ưNJķNJdžNJμĶίNJ ƳαίĵǐLj «Ƴ. & Ƨ. ƭυNjDžαdžNJǔ»

Transcript of 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Page 1: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

«Ε μ υ α α Gram α α»

Δου ου α Ανα ο

Επ μ ’ μ μα, μ ί αί « . & . υ α »

Page 2: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

E μ υ ί α α α υ μα : - E α (π S. saprophyticus NOVOR) - π φα υπ α (S. aureus VANR, LINR, DPR ) - Expert rules = E μ ία μ α μ α

Page 3: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Έ υα ία αφυ , DD Β υπ υ α αφ μ α α μ M ο:

- ueller-Hinton α - pH 7.2-7.4 - π υπα ATCC 29213 EUCAST α 25923 CLSI

Eνα μα: - 0.5 McF α - μ α μ , φα μ α ί α π α

Επ α : - 35±1°C α α α 16-20 h EUCAST AST EUCAST disk diffusion method version 3.0 January 2013

- 35±2°C 16-18 h (24h α FOX, CNS / Θ>350C ί μ α MRS) CLSI Twenty-Second Information Supplement, M100-S23 2013

Page 4: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

αφυ , α :

Z π υ α α , 30cm απ μ μ α α μ φ μ (reflected light) α φ • πί α π υ α EUCAST • μπ α α CLSI

FOX: α π υ απ ,

υπ α μ ί

LIN, MUP (CLSI) μ φ μ

(transmitted light) SXT: α ί α αφ α π υ

α μ α π φα α α

α μ φ μ

Β μ φ μ

Page 5: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

αφ α α Gram(+) α α α CLSI 2013 (i)

• Group A: πα αί , υπ α αφ Ο π μ α αμμα

- Staphylococci: PEN, OXA (FOX), ERY CLARI AZITHRO, CLIN, SXT

- Enterococci: AM, PEN

- S.pneumoniae: PEN, ERY, SXT

- Strep. -α μ υ ί: PEN AMP, ERY, CLIN

• Group B: Γί α , α α αφ α υπ α Group A

- Staphylococci: VAN, DP, LIN, RIF, TETRA

- Enterococci: VAN, DP, LIN

- S. pneumoniae: CTX, CLIN, FQNs, MEM, TETs, VAN

Page 6: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

•Group C: Eπ α α αφ α μ υμ πίπ ίμ

-Staphylococci: CHLOR, FQNs, GEN, QD

-Enterococci: GT (HL), STR (HL)

- S. pneumoniae: AMX, AMC, CXM, CHLORA, LIN, RIFA,

CEFTAR •Group O: υ , α α α αφ α α αμμα Η

-Staphylococci: Ό α α - α αμ OXA α PEN, AMGs

Page 7: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

CLSI: υ α υ ί α α S. saprophyticus

CNS: υπ α π μ α ί υ π

Page 8: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

FOXR α ί α MRSA

ΔΕ Α Α Ε ΕΓΧ ΕΦΑ Ω

• Pen 10 units: S ≥29mm, R ≤28 mm • α μ α PEN ≥29mm C

≤0.12 mg/l π π α ί α zone-edge test PCR-blaz

Page 9: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

A ί υ MRSA/MRS CLSI 2013

DD mm MIC mg/l

ε≥ I δ≤ ε≤ δ≥ FOX S.aureus, S.lugdunensis 22 21

FOX CNS 25 24

OXA S. aureus, S. lugdunensis 2 4

OXA CNS 0.25 0.5

CEFTAROLINE 30 μg 24 21-23 20 1 4

ΔΕ Α Α Ε ΕΓΧ ΕΦΑ Ω

ΧΑ: MIC≥4mg/l α CLS = C>2mg/l α EUCAST

Page 10: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

CLSI MIC mg/l breakpoints

S I R

VA S. aureus ≤2 4-8 (VISA/GISA)

≥16 (VRSA/GRSA)

VACNS ≤4 8-16 ≥32 TEC S. aureus +CNS ≤8 16 ≥32

•Ό GPs μ ί •S. aureus MICTEC/VAN>2mg/l α R, α ί

α μ α GPs α μ α αυ μ ί α απ μα

Staphylococci: Γ υ π π ί α

Page 11: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

DD mm MIC mg/l

ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥ ERYTHROMYCIN 23 14-22 13 0.5 1-4 8 CLINDAMYCIN 21 15-20 14 0.5 1-2 4

QUIN/DALFO(MSSA) 19 16-18 15 1 2 4

Η ERY φ μα ί (DD)

Staphylococci: α ί / αμί

Page 12: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

EUCAST: « , αμυ ί μπ ί α ί π α α μ α α α SSTIs α μ μα, α ί ί α απί α μφ π υ α »

CLSI: «A μ πα μ α αμυ ί . Ε μπ ί α ί α απ μα μ υ α ί »

α α CLIN αφ α MLSBi :

Page 13: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Staphylococci: μ υ ί

DD mm MIC breakpoints mg/l

μg ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥

GENTAMICIN 10 15 13-14 12 4 8 16

NETILMICIN 30 15 13-14 12 8 16 32

KANAMYCIN 30 18 14-17 13 16 32 64

AMIKACIN 30 17 15-16 14 16 32 64

Β αφ α DD μ α S. aureus/CNS, ί MIC

Page 14: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

R α AMIKR

A TOBRAR α KANAR α AMIKR

A GENTR AMGsR

EUCAST: Expert rule α αμ υ ί

CLSI 2013: - Β υπ expert rule, - Β α AMG’s μ αφυ ίμ

Staphylococci, μ υ ί

Page 15: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Screening μ NOR 10μg

DD mm MIC breakpoints mg/l

ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥ CIRPOFLOXACIN5μg 21 16-20 15 1 2 4

LEVOFLOXACIN5μg 19 16-18 15 1 2 4

MOXIFLOXACIN5μg 24 21-23 20 0.5 1 2

NORFLOXACIN(U)10μg 17 13-16 12 4 8 16

Staphylococci:

Page 16: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

• ία CLSI α FQs: « αφυ ο ο αναπ ουν αν οχ πα α αμ ν χο νο ον ν, π α υχν χο υα ία » • α α GREP, SPAR, GAT, ENOX (μ α S. saprophyticus α S. epidermidis), υ μ

Expert rule EUCAST α QNs

α CIPR OFLR π π ί α μφ LEVOR α

MOXR

LEVOR MOXR R

FQs

Page 17: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

υπ ί :

Βί 200 μg

- DD≥30mm: S

- DD<18mm: R

MIC ε ≤1, δ >256mg/l

« α α α αφ α α ί S. aureus. Tα Ε

α α απ μα , α μα α»

υπ ί :

Βί 200 μg

- DD=6mm: υ α μ α ,

- DD>6mm: απ υ ία υ α

IC R >256 mg/l

Page 18: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Staphylococci: π α

CLSI α DP: α α απ υ

Page 19: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

“ υ Σ EUCAST απ CLSI α α π ERY

Antimicrobial agent CLSI susceptibility breakpoint (mg/L)

EUCAST susceptibility breakpoint (mg/L)

Teicoplanin ≤8 ≤2

Gentamicin ≤4 ≤1

Amikacin ≤16 ≤8

Tobramycin ≤4 ≤1

Azithromycin ≤2 ≤1

Clarithromycin ≤2 ≤1

Erythromycin ≤0.5 ≤1

Tetracycline ≤4 ≤1

Doxycycline ≤4 ≤1

Minocycline ≤4 ≤0.5

Clindamycin ≤0.5 ≤0.25

Trimethoprim/sulfamethoxazole ≤2/38 ≤2

Rifampin (CLSI: χ μονο απ ία)

≤1 ≤0.06

Page 20: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Έ υα ία , DD M ο:

MHA

-π υπα Ε. faecalis ATCC 29212 EUCAST α S. aureus 25923 CLSI

Eνα μα:

- 0.5 McFarland α

- μ α μ , φα μ α ί α π α

Επ α :

- 35±1°C α α α 18±20 h, 24h α VA EUCAST

- 35±2°C 16-18 h, 24h α VA CLSI

Αν νω : Z π υ α α , 30cm απ μ μ α α μ φ μ α φ α transmitted light α VA

• πί α π υ EUCAST • μπ α CLSI

Page 21: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

DD mm MIC breakpoints mg/l

ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥

PENICILLIN 10units 15 14 8 16

AMPICILLIN 10μg 17 16 8 16

WARNING: α υ υ CEPHS, AMGs, CLIN, SXT Αν PENS AMPS, AMXS, AMCS Α Α AMPS μαίν PENS

E : - α αμ

Γ α α ί α α α ί

Page 22: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

DD mm MIC breakpoints mg/l

QC μ E.faecalis 29212

ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥

GENTAMICIN 120μg 10 7-9, Η Β Γ Ω

6 500 500

STREPTOMYCIN 300μg 10 7-9, Η Β Γ Ω

6 1000 2000

Aμ υ ί : screening α HLR υ α

8mm

19mm

Page 23: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

DD mm MIC breakpoints mg/l

ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥

VANCOMYCIN 30μg 17 15-16 14 4 8-16 32

TEICOPLANIN 30μg 14 11-13 10 8 16 32

S R R R

sharp fuzzy

E : υ π π ί α

Page 24: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Ε :

DD mm MIC breakpoints mg/l

(Urine only) ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥ CIRPOFLOXACIN5μg 21 16-20 15 1 2 4

LEVOFLOXACIN5μg 17 14-16 13 2 4 8

NORFLOXACIN10μg 17 13-16 12 4 8 16

Page 25: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Έ υα ία S. pneumoniae α Streptococci , DD

M ο:

- HA+ 5% απ μ αίμα α υ + 20mg/l NAD (MH-F) EUCAST

- MHA+5% αίμα π υ CLSI

- π υπα S. pneumoniae ATCC 49619 EUCAST/CLSI

Eνα μα:

-0.5 McF απ α μα EUCAST/CLSI, 1.0 απ α α

(EUCAST)

Επ α :

- 35±1°C 5% CO2 α 18±2 h, EUCAST

- 35±2°C 5% CO2 α 20-24h, CLSI

Aν νω : μπ α π υ μ α α μ φ EUCAST/CLSI

Page 26: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

EUCAST/CLSI Screening μ OXA 1μg, α ≥20 mm α ί α « », S AM (per os IV), AM/SUL, AMX, AMC, FEP, CTX, CRO, CPR, CEFTARO, CXM, LOR, ERT, IM,

MEM α PEN (per os IV)

S. pneumoniae: - α αμ

Page 27: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

MIC breakpoints mg/l S. pneumoniae

ε≤ I δ≥

PENICILLIN IV « » 2 4 8

PENICILLIN IV « » (3millions units x 6)

0.06 0.12

PENICILLIN per os 0.06 0.12-1 2

AMOXYCILLIN « » 2 4 8

ία: Ό α OXA1μg≤19mm, ί α M C CTX, CRO, PEN / α MEM

Page 28: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

MIC breakpoints mg/l

ε≤ I R

CEFOTAXIME/CRO « » 1 2 4

CEFOTAXIME/CRO « » 0.5 1 2

CEFTAROLINE 0.5 DD 30μg

S≥ I R

26 - -

CEFACLOR 1 2 4

Page 29: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

A μο EUCAST 2014 α screening α μ ν ία υα ία S.pneumoniae α - α αμ

Δί ο Oxacillin 1μg

Αν μ ο α Ε μ ν ία

≥20mm α α - α αμ S, α α υ ί υ ίμ ( CECI)

<20mm BenzylPEN (« ») α PEN-V ( ί )

R

BenzylPEN (π « ») MIC

AMP, AMX, FEP, CTX,CRO

OXA≥8mm S, α MIC α ί α « »

OXA<8mm, MIC α υ μ α μ α

(MICAMX απ MICAMP)

π α αμ MIC

Page 30: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

DD mm MIC breakpoints mg/l

ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥ CIRPOFLOXACIN5μg - - - -

LEVOFLOXACIN5μg 17 14-16 13 2 4 8

MOXIFLOXACIN5μg 18 15-17 14 1 2 4

OFLOXACIN5μg 16 13-15 12 2 4 8

O WT-S.pn ίνα CIPI α OFLI

S. pneumoniae:

Screening μ NOR 10μg

Page 31: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

α CIPR OFLR π π ί α μφ LEVOR α

MOXR

Expert rules EUCAST α QNs

LEVOR MOXR α

QNs

• ία CLSI α FQs: LEVOS ί α ΧS α GEMS, α ί φ μ .

• α α GREP, SPAR, GAT, TROVA

Leclercq R, Cantón R, Brown DF, et al. EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing. Clin Microbiol Infect. 2011 Oct 21

Page 32: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

DD mm MIC mg/l

ε≥ I δ≤ ε≤ I δ≥ ERYTHROMYCIN 21 16-20 15 0.25 0.5 1 CLINDAMYCIN 21 15-20 14 0.25 0.5 1

QUIN/DALFO 19 16-18 15 1 2 4

Η ERY φ μα ί (DD)

S. pneumoniae: α ί / αμί

Η ERY φ μα ί (DD)

Επα μ αν οχ ν CLINDAMYCIN (DTEST): EUCAST2014: « ί μ α μ π π α υ CLIN, π α α α π υ π υ α α α απ ία » CLSI: « ί α α CLIN, πα μ α »

Page 33: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

μ α μ EUCAST

αφυ :

mpicillin (S. saprophyticus) Fucidic acid Telavancin Tigecycline Fosfomycin IV

Ε :

igecycline

μ α μ CLSI: • αφυ Telithromycin Dirithromycin Grepafloxacin Enoxacin (S. epidermidis, S. sapropyticus) Lomefloxacin Sparfloxacin Ε Tetracycline Fosfomycin (UTI E.faecalis) Daptomycin

Page 34: 3 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram θετικά βακτήρια

Ευ α