3 5 A ;Ο΢ ΑΟ A ;΢Ο΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ ;Α΢...

Click here to load reader

 • date post

  07-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3 5 A ;Ο΢ ΑΟ A ;΢Ο΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ ;Α΢...

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
ΣΟ ΝΕΟ ΣΟΠΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ
ΕΚΘΕΘ
ΣΟΠΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ
ΕΚΘΕΘ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ
φνταξθ
ζργου
Χαραλαμπα Δουλι, Υπεφκυνθ Ρρογραμμτων ΙΝ.ΕΡ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Μαρα Σρκα, Στζλεχοσ Τμιματοσ Εφαρμογν και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Επρουι Νουριν, Στζλεχοσ Τμιματοσ Εφαρμογν και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ελζνθ Παπαντωνου, ςτζλεχοσ Διοικθτικισ & Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ ΙΝΕΡ/ΕΚΔΔΑ
Περιεχμενα Ρεριεχμενα ................................................................................................................... i
Ρρλογοσ ....................................................................................................................... ii
Ρερλθψθ ............................................................................................................................... iii
Χαιρετιςμο............................................................................................................................ 1
Δικαιματα του υποκειμζνου των δεδομζνων ςτο Νζο Κανονιςμ .................................. 10
Υπεφκυνοσ προςταςασ δεδομζνων (Data Protection Officer) ........................................... 14
Υποχρεςεισ των Υπευκφνων Επεξεργαςασ: Ανλυςθ Αντκτυπου ςτθν Ρροςταςα
Δεδομζνων (Data Protection Impact Assessment) ............................................................. 16
Αςφλεια επεξεργαςασ και γνωςτοποθςθ περιςτατικν παραβαςθσ........................... 20
Ρροετοιμαςα ςε 10 βιματα για τουσ δθμςιουσ οργανιςμοφσ........................................ 23
10 Βιματα Ρροετοιμαςασ για ζναν Δθμςιο Φορζα ........................................................ 25
Συμπερςματα ............................................................................................................. 30
Εκτμθςθ αντικτφπου .......................................................................................................... 36
Καλζσ πρακτικζσ .................................................................................................................. 37
ΓΚΡΔ, Γενικσ Κανονιςμσ Ρροςταςασ Δεδομζνων
ΕΑΡΔ, Εκτμθςθ Αντικτφπου για τθν Ρροςταςα Δεδομζνων
ΕΚΔΔΑ, Εκνικ Κζντρο Δθμςιασ Διοκθςθσ και Αυτοδιοκθςθσ
i
ημεωμα τησ Διευθντριασ του ΙΝ.ΕΠ. Το παρν Τεφχοσ αποτελε προν επεξεργαςασ των αποτελεςμτων του Καινοτμου
Εργαςτθρου με κζμα «Γενικσ Κανονιςμσ Ρροςταςασ Δεδομζνων: Το νζο τοπο και οι
υποχρεςεισ τθσ Δθμςιασ Διοκθςθσ», το οποο πραγματοποιικθκε ςτο ΕΚΔΔΑ ςτισ 11
Δεκεμβρου 2017.
Το ΙΝ.ΕΡ, ςτο πλαςιο τθσ αποςτολισ του, καλεται να απαντιςει ςε επκαιρεσ προκλιςεισ,
το περιεχμενο των οποων προςδιορηει και τθ ςθμαςα των εφαρμοημενων
επιμορφωτικν δρςεων και ςυμβουλευτικν υπθρεςιν του. Ιδιατερθ ςθμαςα αποδδει
ςτθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ ςφγχρονων πολιτικν που ςυμβαδηουν με τουσ
ευρωπακοφσ ςτχουσ. Τζτοιοσ ςτχοσ εναι θ διαμρφωςθ τθσ ενιαασ ψθφιακισ αγορσ,
χωρσ προςκμματα ςτισ διαςυνοριακζσ ροζσ δεδομζνων, με ταυτχρονθ ενςχυςθ
κεμελιωδν δικαιωμτων και ελευκεριν που αφοροφν ςτθ διαςφλιςθ τθσ ιδιωτικτθτασ
τθσ ηωισ των πολιτν
μεταβλθττθτα. Θ διερεφνθςθ πικανν λφςεων και θ διατφπωςθ ρεαλιςτικν προτςεων
αποτελε μια εππονθ διαδικαςα που προχποκζτει τθ ςυνεργαςα διαφορετικν δρντων
με διαφορετικζσ απψεισ ι και αντκετα ςυμφζροντα. Τα εργαςτιρια καινοτομασ
υποςτθρηουν τον εποικοδομθτικ διλογο και τθν ανδειξθ ςυγκεκριμζνων λφςεων πνω
ςε κρςιμα ηθτιματα που ανακφπτουν ςτθ ςφγχρονθ πραγματικτθτα και τα οποα καλεται
να αντιμετωπςει θ ελλθνικι δθμςια διοκθςθ. Επιδικεται μια ουςιαςτικι διαβοφλευςθ,
ανταλλαγι εμπειριν και τεχνογνωςασ, με τθ ςυμμετοχι δθμςιων λειτουργν,
πανεπιςτθμιακν και ερευνθτν, με κεςμικι αρμοδιτθτα ι ειδικζσ γνςεισ επ του
κεματικοφ αντικειμζνου που προςδιορηεται. Τα ςυμπερςματα και οι προτςεισ των
καινοτμων εργαςτθρων αποτυπνονται ςε εκκζςεισ που φιλοδοξοφν να αποτελζςουν τθ
βςθ για τθ διαμρφωςθ κατευκφνςεων δρςθσ και τθν προαγωγι περαιτζρω του
διαλγου και των ςυνεργιν.
Θ εκπνθςθ του παρντοσ Τεφχουσ εντςςεται ςτο ωσ νω πλαςιο, επιβεβαινοντασ τθ
βοφλθςι μασ για ςυνεχι αναβκμιςθ και εμπλουτιςμ του πολφπλευρου ζργου του ΙΝ.ΕΡ.,
μζςω τθσ υλοποθςθσ δρςεων προςτικζμενθσ αξασ και ουςιαςτικισ ςυμβολισ ςτθν
προκθςθ ςφγχρονων δθμςιων πολιτικν ςτθ χρα μασ.
Θ Διευκφντρια ΙΝ.ΕΡ. Δρ. ννα Κοντονι
ii
Πρλογοσ Το Εκνικ Κζντρο Δθμςιασ Διοκθςθσ και Αυτοδιοκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), ςτο πλαςιο του
κεςμικοφ ρλου του, παρλλθλα με τουσ κφριουσ ξονεσ δραςτθριτθτσ του, τισ
εκπαιδευτικζσ και επιμορφωτικζσ δρςεισ, ςυμβλλει ουςιαςτικ ςτισ μεταρρυκμιςτικζσ
προςπκειεσ με τθ διοργνωςθ Καινοτμων Εργαςτθρων που αφοροφν ςτθν ανδειξθ τθσ
Δθμςιασ Διοκθςθσ ωσ παργοντα πολλαπλαςιαςτικισ αξασ ςτθν εκνικι προςπκειασ για
οικονομικι ανκαμψθ και ευθμερα.
Οι πολλαπλζσ δρςεισ του ΕΚΔΔΑ λειτουργοφν ςυμπλθρωματικ και υποςτθρικτικ μεταξφ
τουσ διαμορφνοντασ ζνα ςυνεκτικ πλαςιο αρωγισ των δθμςιων λειτουργν.
Ειδικτερα και ςε ,τι αφορ ςτθν πρωτοβουλα των Καινοτμων Εργαςτθρων, οι
ςυμμετζχοντεσ ςε αυτ μεταφζρουν και διαχζουν τθν τεχνογνωςα τουσ, υποβλλουν
προτςεισ, παρουςιηουν καλζσ πρακτικζσ και επιχειροφν μζςα απ διαδικαςεσ
ανταλλαγισ απψεων, ςυνανεςθσ και ςυνεργαςασ να διερευνιςουν και να ςχεδιςουν
ςυγκεκριμζνεσ και πρακτικ εφαρμςιμεσ λφςεισ ςε ηθτιματα καριασ ςθμαςασ για τθ
εφρυκμθ λειτουργα τθσ Διοκθςθσ, με προςανατολιςμ ςε πελατοκεντρικζσ λφςεισ οι
οποεσ κα ςυμμορφνονται με τισ αρχζσ του Κρτουσ Δικαου και τθσ νομιμτθτασ και κα
εξυπθρετοφν τον πολτθ και τθν εκνικι οικονομα.
Στο παραπνω πλαςιο, το ΕΚΔΔΑ, ςε ςυνεργαςα με τθν Αρχι Ρροςταςασ Δεδομζνων
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (ΑΡΔΡΧ), ςχεδαςε και διοργνωςε Καινοτμο Εργαςτιριο για τθν
εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςασ Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπακοφ Κοινοβουλου και του Συμβουλου με κζμα «Γενικσ Κανονιςμσ Προςταςασ
Δεδομζνων: Σο νζο τοπο και οι υποχρεςεισ τθσ Δθμςιασ Διοκθςθσ». Θ εν λγω
πρωτοβουλα ζλαβε χρα ςτισ 11 Δεκεμβρου 2018 ςτο Κτιριο του ΕΚΔΔΑ.
Θ προςταςα δεδομζνων των φυςικν προςπων ζναντι τθσ επεξεργαςασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα εναι κεμελιδεσ δικαωμα. Θ οικονομικι και κοινωνικι
ολοκλιρωςθ τθσ Ε.Ε., οι ραγδαεσ τεχνολογικζσ εξελξεισ, θ παγκοςμιοποθςθ με τισ
εντεινμενεσ ροζσ εργαςεσ, κεφαλαου και δεδομζνων ςυνετζλεςαν ςτθν κατργθςθ τθσ
Οδθγασ 95/46/ΕΚ και ςτθ κζςπιςθ του ΓΚΡΔ, ςτε τα Κρτθ-Μζλθ τθσ Ε.Ε. να αποκτιςουν
ζνα περιςςτερο ιςχυρ και ςυνεκτικ πλαςιο προςταςασ δεδομζνων με ςτχο τθν
αςφλεια δικαου και τθν προκθςθ τθσ ενιαασ ψθφιακισ αγορσ. Θ πρωτοβουλα του
Καινοτμου Εργαςτθρου ςκοπ εχε τθν διερεφνθςθ των παραπνω παραμζτρων, τθν
καταγραφι των υποχρεςεων τθσ Ελλθνικισ Διοκθςθσ και τθν χραξθ κατευκυντιριων
γραμμν για τθν επιτυχι εφαρμογι του ΓΚΡΔ.
Σκοπο και ςτχοι
Περληψη Θ προςταςα δεδομζνων των φυςικν προςπων ζναντι τθσ επεξεργαςασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα εναι κεμελιδεσ δικαωμα. Θ οικονομικι και κοινωνικι
ολοκλιρωςθ τθσ Ε.Ε., οι ραγδαεσ τεχνολογικζσ εξελξεισ, θ παγκοςμιοποθςθ με τισ
εντεινμενεσ ροζσ εργαςεσ, κεφαλαου και δεδομζνων ςυνετζλεςαν ςτθν κατργθςθ τθσ
Οδθγασ 95/46/ΕΚ και ςτθ κζςπιςθ του ΓΚΡΔ, ςτε τα Κρτθ-Μζλθ τθσ Ε.Ε. να αποκτιςουν
ζνα περιςςτερο ιςχυρ και ςυνεκτικ πλαςιο προςταςασ δεδομζνων με ςτχο τθν
αςφλεια δικαου και τθν προκθςθ τθσ ενιαασ ψθφιακισ αγορσ. Θ πρωτοβουλα του
Καινοτμου Εργαςτθρου ςκοπ εχε τθν διερεφνθςθ των παραπνω παραμζτρων, τθν
καταγραφι των υποχρεςεων τθσ Ελλθνικισ Διοκθςθσ και τθν χραξθ κατευκυντιριων
γραμμν για τθν επιτυχι εφαρμογι του ΓΚΡΔ.
Θ ψιφιςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςασ Δεδομζνων (ΓΚΡΔ) διαμορφνει ζνα νζο
κεςμικ τοπο. Ο Κανονιςμσ διευρφνει τα δικαιματα των υποκειμζνων των δεδομζνων
και αυξνει τισ υποχρεςεισ των υπευκφνων και εκτελοφντων τθν επεξεργαςα των
δεδομζνων. Επιπλζον κακορηει διαδικαςεσ για τθν διαςφλιςθ τθσ ςυμμρφωςθσ με
αυτν και επιβλει αυςτθρζσ κυρςεισ ςε περιπτςεισ παραβαςθσ προςωπικν
δεδομζνων. Ο Κανονιςμσ τκεται ςε ιςχφ ςτισ 25 Μαου 2018 και γενν μια ςειρ
καινοφανν κεςμικν υποχρεςεων για τθ Δθμςια Διοκθςθ.
Για τον ςκοπ αυτ διοργανκθκε Καινοτμο Εργαςτιριο ςτισ 11 Δεκεμβρου 2017 με
κζμα: «Γενικσ Κανονιςμσ Προςταςασ Δεδομζνων: Σο νζο τοπο και οι υποχρεςεισ τθσ
Δθμςιασ Διοκθςθσ».
Το Εργαςτιριο εςταςε ςτθν ενθμζρωςθ, τθν ανταλλαγι απψεων και ςτθ διερεφνθςθ των
προκλιςεων με τισ οποεσ τκεται αντιμζτωπθ θ Ελλθνικι Διοκθςθ, προκειμζνου να
εφαρμςει επιτυχσ τισ προβλζψεισ των διατξεων του ΓΚΡΔ. Ρραγματεφτθκε ερωτιματα
πωσ:
Οι νζεσ απαιτιςεισ και θ ανγκθ κακιζρωςθσ ενιαου νομικοφ πλαιςου για τθν
προςταςα των προςωπικν δεδομζνων με πεδο εφαρμογισ το ςφνολο τθσ
επικρτειασ τθσ Ε.Ε.
Οι καινοτομεσ του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςου και οι κεςμικζσ υποχρεςεισ τθσ
Δθμςιασ Διοκθςθσ
ζλεγχοσ και τιρθςθ τθσ ςυμμρφωςθσ με τισ προβλζψεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ
Θ κατςτρωςθ οδικοφ χρτθ για τθν εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ
Ρροςταςασ Δεδομζνων για τθ λιψθ λων των απαρατθτων οργανωτικν και
τεχνικν μζτρων
Θ ανλυςθ των επιπτςεων απ τθν εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ ςτθ
Δθμςια Διοκθςθ
Σκοπο και ςτχοι
Στθν παροφςα Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων αποτυπνονται οι εργαςεσ και τα ςυμπερςματα του
Καινοτμου Εργαςτθρου, πωσ διαμορφκθκαν απ τισ ειςθγιςεισ και τθ διαβοφλευςθ
των ςυμμετεχντων. Σθμεινεται τι κρατικθκαν πρακτικ ςε λθ τθ διρκεια του
Καινοτμου Εργαςτθρου, τα οποα, ςτθν ςυνζχεια, απομαγνθτοφωνικθκαν απ τθν
Επιτροπι Επιςτθμονικισ και Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ του Καινοτμου Εργαςτθρου. Θ
Επιτροπι ςυγκροτικθκε με βςθ τθν Απφαςθ 8125/27-11-2017 τθσ Ρροζδρου του ΕΚΚΔΑ
(ΑΔΑ:Ω0Χ46910).
Προφλ ςυμμετεχντων Το Καινοτμο Εργαςτιριο απευκφνκθκε ςε ςτελζχθ νομικν υπθρεςιν και υπθρεςιν
πλθροφορικισ ι θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Δθμςιασ Διοκθςθσ, λων των επιπζδων
τθσ Διοκθςθσ, επιφορτιςμζνων με τθ διαχεριςθ και επεξεργαςα δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα. Το Ραρρτθμα τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ περιλαμβνει τον πλιρθ κατλογο των
ςυμμετεχντων ςτο εν λγω Καινοτμο Εργαςτιριο.
Δομ Καινοτμου Εργαςτηρου Κατ τθν ζναρξθ του Καινοτμου Εργαςτθρου ζλαβαν χρα χαιρετιςμο απ τθν Ρρεδρο
του ΕΚΚΔΑ κα. Ιφιγζνεια Καμτςδου, τον Αναπλθρωτι Ρρεδρο τθσ ΑΡΔΡΧ κ. Γεργιο
Μπατηαλζξθ και τθν Διευκφντρια του Ινςτιτοφτου Επιμρφωςθσ κα. ννα Κοντονι.
Το πργραμμα του Καινοτμου Εργαςτθρου δομικθκε ςε δφο εντθτεσ – ςυνεδρεσ. Θ
πρτθ ςυνεδρα εςταςε ςε κζματα νομικοφ χαρακτιρα. Υπογρμμιςε τισ κεςμικζσ
υποχρεςεισ τθσ Δθμςιασ Διοκθςθσ, πωσ οι τελευταεσ απορρζουν απ τισ διατξεισ του
Κανονιςμοφ. Ειςθγθτζσ ςτθν πρτθ εντθτα ιταν:
θ κα. Καλλιπθ Καρβζλθ, Νομικι Ελζγκτρια, Ειδικι Επιςτιμονασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ. με
κζμα ειςιγθςθσ «Βαςικζσ αρχζσ προςταςασ δεδομζνων – νομιμτητασ
επεξεργαςασ» και κζμα «Ο ρλοσ του Υπευθφνου Επεξεργαςασ (Data Protection
Officer)»
ο κ. Ιωννθσ Ιγγλεηκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Νομικισ Σχολισ Α.Ρ.Θ. με κζμα
ειςιγθςθσ «Δικαιματα υποκειμζνων των δεδομζνων»
Θ δεφτερθ ςυνεδρα επικεντρκθκε ςτθν πρκλθςθ τθσ επιτυχοφσ εφαρμογισ των
διατξεων του Κανονιςμοφ απ τθν Ελλθνικι Διοκθςθ. Ανζδειξε δυςχζρειεσ και τρπουσ
ρςθσ αυτν. Ομιλθτζσ ιταν:
ο κ. Βαςλειοσ Ηορκδθσ, Διευκυντισ Γραμματεασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ. με κζμα
"Ανλυςη Κινδφνου και εκτμηςη επιπτςεων (Data Protection Impact Assessment)"
ο κ. Γιργοσ Ρουςπουλοσ, Ρλθροφορικσ Ελεγκτισ, Ειδικσ Επιςτιμονασ τθσ
ΑΡΧΡΧ με κζμα «Αςφλεια επεξεργαςασ και γνωςτοποηςη περιςτατικν
παραβαςησ» και «Προετοιμαςα ςε 10 βματα για τουσ δημςιουσ οργανιςμοφσ»
Στο τζλοσ κκε ςυνεδρασ αναπτφχκθκε πλοφςιο διλογοσ και διαβοφλευςθ υπ τθ μορφι
ανοιχτισ ςυηιτθςθσ ςτθν ολομζλεια του Καινοτμου Εργαςτθρου.
Στο Ραρρτθμα τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ περιλαμβνεται το αναλυτικ πργραμμα του
Καινοτμου Εργαςτθρου.
Ραρουςαςθ εργαςιν
Φαιρετιςμο
Θ Ρρεδροσ του ΕΚΔΔΑ, Αναπλθρτρια Κακθγιτρια κα. Ιφιγζνεια Καμτςδου ξεκνθςε τον
χαιρετιςμ τθσ με τθν παρατιρθςι τι θ ιςτορα των κοινωνιν μασ τουσ δφο τελευταουσ
αινεσ εναι θ ιςτορα τθσ εξατομκευςθσ των μελν τουσ. Με ορςθμο το 1789, ο νζοσ
νκρωποσ εναι ζνα υποκεμενο αποδεςμευμζνο εντσ τθσ κοινωνασ, το οποο εναι πολφ
καλ ενταγμζνο και ταυτχρονα πλιρωσ ανεξρτθτο. Απ τθ ςκοπι του ςυνταγματικοφ
δικαου ο νζοσ νκρωποσ δφναται να εξαιρε οριςμζνεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ, ιδζεσ και
ςυμπεριφορζσ απ τον ζλεγχο τθσ εξουςασ και του κοινωνικοφ ςυνλου.
Οι δυναττθτεσ τθσ νζασ τεχνολογασ φανεται να απειλοφν τθν αυτονομα των πολιτν. Θ
προςταςα αυτισ τθσ αυτονομασ τκεται λο και ςυχντερα με ρουσ προςταςασ τθσ
ιδιωτικτθτασ. Θ ιδιωτικτθτα παραπζμπει ςτθν φπαρξθ δφο ςφαιρν πραγματικτθτασ,
τθν ιδιωτικι και τθ δθμςια, οι οποεσ αναγνωρηονται και τυποποιοφνται απ το Δκαιο.
Θ ιδιωτικτθτα ςτισ νεωτερικζσ κοινωνεσ υπιρξε κομβικισ ςθμαςασ για τθν οικονομικι
κοινωνικι ανπτυξθ, για τθ δμθςθ των πολιτευμτων και τθ λειτουργα των ζννομων
τξεων. Το νομικ ςφςτθμα διακρνει τα δφο πεδα, ιδιωτικ και δθμςιο, προςδδει ςτισ
ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςε κκε ζνα απ αυτ διαφορετικ νομικ και δικονομικ
κακεςτσ.
Χρειηεται να επζλκει μια ιςορροπα ανμεςα ςτθν ιδιωτικι αυτονομα και ςτθν
ρυκμιςτικι ικαντθτα του κρτουσ. Θ ιδιωτικτθτα νοεται με ρουσ που ανγονται ςε
ρουσ εγγφθςθσ τθσ ιδιωτικισ ηωισ των προςπων. Στο ελλθνικ Σφνταγμα, θ προςταςα
τθσ ιδιωτικτθτασ των προςπων διαςφαληεται με τθν κατοχφρωςθ παλιν και νζων
δικαιωμτων, αλλ και μια ςειρ ρυκμςεων.
Θ ιδιωτικτθτα των προςπων ςτθν ελλθνικι ςυνταγματικι τξθ δε ςυνδζεται οφτε με τον
χρο οφτε με τθν ευχζρεια των προςπων να προςδιορηουν, κατ δοκοφν, ζνα πεδο
δρςθσ απροςπζλαςτο απ τθν εξουςα ι απ τρτουσ. Θ ιδιωτικτθτα ςτο ελλθνικ
πολτευμα προςτατεφεται ωσ ευχζρεια ενσ προςπου να αναπτφςςει, χωρσ εξωτερικζσ
παρεμβςεισ, ςχζςεισ οικειτθτασ και να προχωρ ςε εκενεσ τισ βαςικζσ τισ επιλογζσ που
ςυγκροτοφν το βιοτικ του ςχζδιο. Θ ιδιωτικτθτα αναγνωρηεται χι ωσ εξουςα του
ατμου να δρα χωρσ λογοδοςα, αλλ ωσ ζνα ςφςτθμα δικαιωμτων και διαδικαςτικν
εγγυιςεων που προςτατεφουν τθν αυτονομα κκε ατμου κατ τθν ανπτυξθ των
υπαρξιακν επιλογν του.
Θ προςταςα των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα δε ςθμανει τι το τομο μπορε να
εξαιρεται απ τον κοινωνικ ζλεγχο. Απαιτεται διαχεριςθ τθσ αντφαςθσ που γεννιζται
απ τθν ανγκθ των προςπων να εξαιροφν ςχζςεισ απ τον κοινωνικ ζλεγχο και τθν
ανγκθ τθσ πολιτεασ να ρυκμηει αποτελεςματικ τθ δθμςια δρςθ του ατμου. Θ
διαχεριςθ αυτισ τθσ αντφαςθσ ανατκεται ςτον νομοκζτθ (εκνικ ι διεκνι) για τθν
εξεφρεςθ μιασ ιςορροπασ.
2
Ωσ Δθμςια Διοκθςθ οφελουμε να επαγρυπνοφμε και να βρςκουμε μεκδουσ και
τρπουσ για τθν εγκατςταςθ μια ιςορροπασ ανμεςα ςτο ιδιωτικ και το δθμςιο πεδο.
Θ διευκζτθςθ τθσ αντφαςθσ δεν πρζπει να ευνοε οφτε τθν επιτιρθςθ απ τθν πλευρ του
κρτουσ, οφτε τθ διεφρυνςθ τθσ αγορσ χωρσ ςεβαςμ ςτθν ιδιωτικτθτα, οφτε τθ
δραςτικι προςταςασ του ατμου με οχφρωςι του ςε μια απροςπζλαςτθ ςφαρα.
Φαιρετιςμσ Αναπληρωτ Προδρου Α.Π.Δ.Π.Φ.
Ο Αναπλθρωτισ Ρρεδροσ τθσ ΑΡΔΡΧ, κ. Γεργιοσ Μπατηαλζξθσ επιςιμανε τι ο Γενικσ
Κανονιςμσ τκεται ςε ιςχφ το Μιο του 2017. Ρρκειται για ζνα ενιαου, ςυνεκτικ και εν
πολλοσ αυςτθρτερο πλαςιο για τθν προςταςα δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,
ςτθριημενοσ, μεταξφ λλων, ςτθν αρχι τθσ λογοδοςασ.
Μζχρι τον Μιο του 2017, ο δθμςιοσ και ιδιωτικσ τομζασ οφελουν να εναρμονιςτοφν με
το πνεφμα του Κανονιςμοφ, ςτε να βρςκονται ςε ςυμμρφωςθ με τισ διατξεισ του.
Θ προςταςα των προςωπικν δεδομζνων των φυςικν προςπων εναι κεμελιδεσ
δικαωμα, πωσ ορηει θ ευρωπακι ζννομθ τξθ. Θ επεξεργαςα δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα κα πρζπει να προορηεται να εξυπθρετε τον νκρωπο. Θ προςταςα
προςωπικν δεδομζνων δεν εναι απλυτο δικαωμα. Ρρζπει να ςυνεκτιμται ςε ςχζςθ με
κοινωνικζσ λειτουργεσ και να ςτακμηεται ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αναλογικτθτασ.
Οι ραγδαεσ τεχνολογικζσ εξελξεισ και θ παγκοςμιοποθςθ δθμιοφργθςαν νζεσ προκλιςεισ
για τθν προςταςα δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Θ κλμακα ςυλλογισ και
ανταλλαγισ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα αυξικθκε ςθμαντικ. Οι εξελξεισ αυτζσ
απαιτοφν ζνα πιο ιςχυρ και ςυνεκτικ πλαςιο προςταςασ δεδομζνων ςτθν Ε.Ε.,
υποςτθριημενο απ ζνα αυςτθρ πλζγμα νομοκεςασ με δεδομζνο τι εναι απαρατθτο
να δθμιουργθκε θ αναγκαα εμπιςτοςφνθ θ οποα κα επιτρζψει ςτθν ψθφιακι οικονομα
να αναπτυχκε ςτο ςφνολο τθσ εςωτερικισ αγορσ.
Τα φυςικ πρςωπα κα πρζπει να ζχουν τον ζλεγχο των προςωπικν δεδομζνων τουσ. Θα
πρζπει να ενιςχυκε θ αςφλεια δικαου και θ πρακτικι αςφλεια για τα φυςικ πρςωπα,
τουσ οικονομικοφσ παργοντεσ και τισ δθμςιεσ υπθρεςεσ. Για δθμιουργα ενιαου
πλαιςου και τθν αποφυγι αποκλςεων που εμποδηουν τθν ελεφκερθ ροι δεδομζνων ςτθν
Ε.Ε. απαιτικθκε θ κατρτιςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ, ςτε το εππεδο προςταςασ να
εναι ιςοδφναμο ςε λα τα κρτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε.
Ο Γενικσ Κανονιςμσ παρζχει περικρια χειριςμοφ ςτα κρτθ μζλθ για τθν εξειδκευςθ
των διατξεων του, ςυμπεριλαμβανομζνων εκενων που αφοροφν ςτθν επεξεργαςα
ειδικν κατθγοριν δεδομζνων. Τα κρτθ μζλθ μποροφν να προςδιορηουν τισ
προχποκζςεισ επεξεργαςασ των δεδομζνων των κατθγοριν αυτν. Γι’ αυτ λειτουργε
ςχετικι νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι για τθν προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςασ ςτα
δεδομζνα του Κανονιςμοφ και τθσ ευρωπακισ ζννομθσ τξθσ.
Ο Κανονιςμσ ςζβεται λα τα κεμελιδθ ατομικ δικαιματα. Μια ςθμαντικι καινοτομα
του εναι θ ειςαγωγι του κεςμοφ του Υπεφκυνου Ρροςταςασ Δεδομζνων, ο οποοσ
διενεργε εκτμθςθ αντικτφπου για τουσ ενδεχμενου κινδφνουσ λγω επεξεργαςασ
δεδομζνων και αποτελε το ςθμεο επικοινωνασ του φορζα με τθν Εποπτικι Αρχι. Ρζρα
Ραρουςαςθ εργαςιν
3
απ τον ςυμβουλευτικ ρλο τθσ, θ Εποπτικι Αρχι προβλζπεται τι επιβλει διοικθτικ
πρςτιμα, ανλογα με τισ περιςτςεισ.
Φαιρετιςμσ Διευθντριασ ΙΝ.ΕΠ.
Θ Διευκφντρια του Ινςτιτοφτου Επιμρφωςθσ (ΙΝ.ΕΡ.), Δρ. Ρολιτικν Επιςτθμν, κα. ννα
Κοντονι υπογρμμιςε τι θ προςταςα των φυςικν προςπων ζναντι τθσ επεξεργαςασ
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα εναι κεμελιδεσ δικαωμα. Κατοχυρνεται ςτον
Χρτθ των Θεμελιωδν Δικαιωμτων τθσ Ε.Ε. και ςτθ Συνκικθ για τθ Λειτουργα τθσ ΕΕ. Θ
επεξεργαςα δεδομζνων κα πρζπει να προορηεται ςτθν εξυπθρζτθςθ του ανκρπου και να
υπακοφει ςτισ αρχζσ τθσ νομιμτθτασ και τθσ διαφνειασ.
Οι λγοι κατργθςθσ Οδθγασ 95/46/ΕΚ πρζπει να αναηθτθκοφν ςτθν αποτυχα τθσ να
προςτατζψει αποτελεςματικ τα προςωπικ δεδομζνα ςτθν ΕΕ. Διαφορζσ ςτο εππεδο
προςταςασ δεδομζνων, δικαιωμτων και ελευκεριν ανμεςα ςτα κρτθ μζλθ
ςυνετζλεςαν ςτθ δθμιουργα αναςφλειασ δικαου για τουσ πολτεσ.
Ραρλλθλα, λγω των ραγδαων τεχνολογικν εξελξεων και τθσ παγκοςμιοποθςθ τθσ, θ
διακνθςθ και ανταλλαγι προςωπικν δεδομζνων ςε δθμςιο και ιδιωτικ τομζα εναι
πρωτοφανισ. Οι ιδιωτικο φορεσ, για διουσ ςκοποφσ, προχωροφν, με χριςθ
αυτοματοποιθμζνων μζςων, ςε εκλεπτυςμζνεσ τεχνικζσ profiling για τθν κατθγοριοποθςθ
ατομικν ςυμπεριφορν και προτιμιςεων επιβεβαινονται ζτςι τουσ χειρτερουσ φβουσ
του George Orwell.
Αυτ τα φαινμενα επιχειρε να κεραπεφςει ο παρντασ Γενικσ Κανονιςμσ Ρροςταςασ
Δεδομζνων, δθλαδι να διαςφαλςει με ςυνεκτικ και ενιαο τρπο τθν επτευξθ ενσ
χρου ελευκερασ, αςφλειασ, δικαιοςφνθσ. Αφενσ θ προςταςα του ατμου και
αφετζρου θ ρφκμιςθ των ρων οικονομικισ και επιχειρθματικισ δραςτθριοποθςθσ ςτο νζο
ψθφιακ τοπο ςυνιςτοφν ζνα απ τα μεγαλφτερα ςτοιχιματα τθσ ΕΕ και των εκνικν
διοικιςεων των κρατν μελν.
Το πρβλθμα εναι ωςτςο πολφπλοκο, διτι οφτε θ ελευκερα ζκφραςθσ κα πρζπει να
αναςταλε εμποδηοντασ ψεισ τθσ τεχνολογασ που κεωροφνται ενοχλθτικζσ απ
αυταρχικζσ εξουςεσ, αλλ οφτε και οι νκρωποι κα πρζπει να μετατραποφν ςε υποχερια
του ιδιωτικοφ τομζα. Θ αυςτθρι δικριςθ μεταξφ τθσ δθμςιασ και ιδιωτικισ ςφαρασ του
ατμου, ανμεςα ςτθν ιδιωτικι και πολιτικι κοινωνα, εναι μια δικριςθ πνω ςτθν οποα
εδρηεται το ςφνολο των ατομικν δικαιωμτων που ςιμερα διατρζχει το μεγαλφτερο
κνδυνο. Οφελουμε να υπεραςπιςτοφμε τθν ιδιωτικτθτα ζναντι τθσ αγορσ, θ οποα
επιδικει τθν εκποθςθ των δικαιωμτων ζναντι του κζρδουσ.
Το δικαωμα ςτθν ψθφιακι λικθ δεν ανατρζπει τθν αςτικι αντλθψθ ιδιοκτθςασ του
εαυτοφ. Αντκετα ςτθρηεται ςε αυτι, πικανν μλιςτα να προβανει και ςτθν κκαρςι τθσ.
Δεν εναι ωςτςο βζβαιο τι οι πολτεσ κα εναι ςε κζςθ να απαιτιςουν τθ λικθ, ταν οι
μυςτικο αλγρικμο υψθλισ τεχνολογασ κακορηουν τον τρπο με τον οποο οι πολτεσ
προςλαμβνουν τον κςμο. Ραρλλθλα, δεν μποροφμε να αγνοιςουμε τθν χριςθ του
δικαιματοσ ψθφιακισ λικθσ απ πρςωπα με υψθλζσ εξουςεσ, προκειμζνου να
περιορςουν τον δθμοκρατικ κοινωνικ ζλεγχο για τθ δθμςια δρςθ τουσ.
Ραρουςαςθ εργαςιν
Εναι προφανζσ τι ο Γενικσ Κανονιςμσ Ρροςταςασ Δεδομζνων δθμιουργε μια ςειρ
υποχρεςεων για τθν Ελλθνικι Διοκθςθ. Αντικεμενο τθσ ςθμερινισ μασ ςυνντθςθσ εναι
θ διερεφνθςθ των αυτν υποχρεςεων και θ εξαγωγι χριςιμων κατευκυντιριων γραμμν
και καλν πρακτικν για τθν επιτυχι εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ.
Ραρουςαςθ εργαςιν
Θ κ. Καλλιπθ Καρβζλθ, Νομικι Ελζγκτρια, Ειδικι Επιςτιμονασ τθσ Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ.
πραγματοποθςε ειςιγθςθ με ττλο «Βαςικζσ αρχζσ προςταςασ δεδομζνων-νομιμτθτασ
επεξεργαςασ».
Στθν ειςιγθςθ τθσ αναφζρκθκε ςτα ρκρα 5 ζωσ 11 του κανονιςμοφ 2016/679.
Το ρκρο 5 αναφζρεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ επεξεργαςασ και Νομιμτθτασ
Το ρκρο 6 αφορ τισ Ρροχποκζςεισ νμιμθσ επεξεργαςασ προςωπικν
δεδομζνων
Το ρκρο 9 αφορ τθν Επεξεργαςα ειδικν κατθγοριν προςωπικν δεδομζνων
Το ρκρο 10 ρυκμηει κζματα επεξεργαςασ δεδομζνων ςχετικν με ποινικζσ
καταδκεσ και αδικιματα
Και τζλοσ το ρκρο 11 αφορ τθν Επεξεργαςα που δεν απαιτε εξακρβωςθ
ταυττθτασ
Κανονιςμσ (ΕΕ) 2016/679
Ο Κανονιςμσ (ΕΕ) 2016/679 ιςχφει απ τον Μιο του 2018 και αντικακιςτ τθ ευρωπακι
οδθγα και τον νμο 1997/2472 τθσ Ελλδασ. Ο νζοσ κανονιςμσ δεςμεφει λα τα κρτθ
μζλθ. Ο νμοσ προβλζπει τθν ζνταξθ ειδικτερων ρυκμςεων αν κρτοσ και για τον λγο
αυτ ζχει ςυςτακε ςτθν Ελλδα προπαραςκευαςτικι επιτροπι θ οποα ςκοπ ζχει να
προτενει μια νομοκεςα εκνικι προτενοντασ ειδικτερεσ διατξεισ. Μζχρι τθν αρχι του
επμενου χρνου κα ζχει καταλιξει θ επιτροπι.
Τα ρκρα 5 ζωσ 11 του νζου κανονιςμοφ αφορ τθν βαςικζσ αρχζσ προςταςασ δεδομζνων
και τθν νομιμτθτα επεξεργαςασ.
Βαςικσ αρχσ επεξεργαςασ και Νομιμτητασ (ρθρο 5)
Το ρκρο 5 κζτει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ επεξεργαςασ και αφορ ςε απλ και ευαςκθτα
δεδομζνα.
Βαςικζσ αρχζσ εναι αυτζσ τθσ νομιμτθτασ, τθσ αντικειμενικτθτασ και τθσ διαφνειασ. Τα
δεδομζνα πρζπει να υποβλλονται ςε ςφννομθ, κεμιτι με τρπο διαφανι επεξεργαςα, με
τθν ςυγκατκεςθ του υποκειμζνου ι λλθ ςυγκατκεςθ, βςει του κεςμικοφ πλαιςου.
Θ διαφνεια ειςγεται για πρτθ φορ με τον ΓΚΡΔ. Διαςφαληεται με τθν ενθμζρωςθ του
υποκειμζνου για τθν ςυλλογι των δεδομζνων και τον ςκοπ τθσ ςυλλογισ. Θ ενθμζρωςθ
οφελει να εναι ςυνοπτικι και κατανοθτι, με ςαφι και απλι διατφπωςθ
Ραρουςαςθ εργαςιν
6
Θ αρχι του ςκοποφ αφορ ςτθ διλωςθ του ςκοποφ για τον οποο ςυλλζγονται τα
δεδομζνα, θ οποα πρζπει να εναι ςαφισ. Ο ΓΚΡΔ προβλζπει μια εξαρεςθ: τθν περαιτζρω
επεξεργαςα δεδομζνων για ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμςιο ςυμφζρον ι ςκοποφσ
επιςτθμονικισ ι ιςτορικισ ζρευνασ ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ, με τθν προχπκεςθ τθσ
διαςφλιςθσ τθσ μθ ταυτοποθςθσ των υποκειμζνων των δεδομζνων με τεχνικζσ πωσ θ
κρυπτογρφθςθ, θ ψευδωνυμοποθςθ των δεδομζνων, δθλαδι θ ανωνυμοποθςθ των
δεδομζνων.
Θ αρχι τθσ αναλογικτθτασ ορηει τι τα δεδομζνα που ςυλλζγονται να εναι ςυναφι,
πρςφορα και αναγκαα. Θ αρχι αυτι ονομηεται «ελαχιςτοποθςθ των δεδομζνων».
Επςθσ θ επεξεργαςα εναι νμιμθ για λλουσ ςκοποφσ απ τουσ αρχικοφσ, εφςον θ
επεξεργαςα εναι ςυμβατι με τουσ ςκοποφσ για τουσ οποουσ τα δεδομζνα αρχικ
ςυλλζχκθκαν. Δεν απαιτεται χωριςτι νομικι βςθ.
Θ αρχι τθσ ακρβειασ των δεδομζνων προβλζπει τι τα δεδομζνα κα πρζπει να εναι ακριβι
και το υποκεμενο κα πρζπει να ζχει ενθμζρωςθ ωσ προσ τα δεδομζνα που επεξεργηονται.
Οι αρχζσ τθσ ακεραιτθτασ και εμπιςτευτικτθτασ προβλζπουν τι τα δεδομζνα
υποβλλονται ςε επεξεργαςα με τρπο που εγγυται τθν αςφλεια και προςταςα τουσ
απ παρνομθ επεξεργαςα ι απλεια, καταςτροφι ι φκορ τουσ.
Θ νεοειςαγμενθ αρχι τθσ λογοδοςασ προβλζπει τι ο υπεφκυνοσ επεξεργαςασ εναι
υποχρεωμζνοσ να λογοδοτε κκε φορ για τθν ςωςτι και νμιμθ επεξεργαςα των
δεδομζνων.
Βαςικσ αρχσ νμιμησ επεξεργαςασ δεδομνων (ρθρο 6)
Το ρκρο 6 αφορ ςτισ προχποκζςεισ νμιμθσ επεξεργαςασ προςωπικν δεδομζνων που
εναι για τα απλ δεδομζνα, οποεσ εναι:
Θ ςυγκατκεςθ υποκειμζνου για ζναν ι περιςςτερουσ ςκοποφσ.
1. Θ επεξεργαςα δεδομζνων κρνεται αναγκαα για τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ
2. Θ επεξεργαςα δεδομζνων εναι αναγκαα για τθν εκπλιρωςθ εκ του νμου υποχρζωςθσ του υπευκφνου…