3 Μαΐου 2013

of 32 /32
Πρωταθλήτρια η Βάρδα! Ετος 11o / ΑΡ . ΦΥΛΛΟΥ : 3325 / Τιμή : 50 λ . / (E κτός Νομού 1 Ευρώ ) A1 ΒΕΡΡΟΙΟΣ Για τις Πασχαλινές μας αγορές επιλέγουμε τα καταστήματα του Νομού. Ούτε ευρώ εκτός Ηλείας! M. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 3 MAÚÏÕ 2013 το νοσοκομείο Πύργου Η μείωση στη φύλαξη του νοσοκομείου είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σύμφωνα με το σύλλογο εργαζομένων ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SECURITY ΠΥΡΓΟΣ Κατάληψη του δήμου από εργάτες καθαριότητας ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ Η μια ζημιά διαδέχεται την άλλη >> Ó. 7 >> Ó. 13 ΑΦΥΛΑΚΤΟ Χ ωρίς ουσιαστική φύλαξη μένει το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας καθώς η σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί με την εταιρεία φύλαξης έληξε πριν από λίγες μέρες. Έτσι αποφασίστηκε η υπογραφή προσωρινής σύμβασης, συνολι- κής διάρκειας τεσσάρων μηνών, ωστόσο λόγω του μειωμέ- νου ποσού το οποίο δίνεται για φύλαξη, αποφασίστηκε να ερ- γαστούν μόλις δύο άτομα ανά βάρδια. Σύμφωνα με τον πρό- εδρο του συλλόγου εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου Ανδρέα Βγεννόπουλο η μείωση στην φύλαξη του νο- σοκομείου είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. >> Ó. 23 ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ5 τυχεροί κέρδισαν τα αρνιά τους από το κρεοπωλείο Απ. Μαλλιόπουλου >> Ó. 32 Η Βάρδα απέσπα- σε 0-0 στον τρίτο και τε- λευταίο αγώνα μπαράζ με τον Αστέρα, κατέκτη- σε το πρωτάθλημα και πλέον διεκδικεί μέσω πλέι οφ, την άνοδό της στη Γ΄ Εθνική. >> Ó. 28-29

Embed Size (px)

description

Proti ths Hleias

Transcript of 3 Μαΐου 2013

Page 1: 3 Μαΐου 2013

Πρωταθλήτρια η Βάρδα!

Ετος 11o / ΑΡ . ΦΥΛΛΟΥ : 3325 / Τιμή : 50λ . / (Eκτός Νομού 1 Ευρώ )

A1 ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Για τις Πασχαλινές μας αγορές επιλέγουμε τα καταστήματα του Νομού. Ούτε ευρώ εκτός Ηλείας!

M. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

3 MAÚÏÕ 2013

το νοσοκομείο Πύργου Η μείωση στη φύλαξη τουνοσοκομείου είναι πολύ πιθανό ναδημιουργήσει σημαντικά προβλήματασύμφωνα με το σύλλογο εργαζομένων

ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SECURITY

ΠΥΡΓΟΣ

Κατάληψη του δήμου από εργάτεςκαθαριότητας

ΤΟΕΒ

ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ

Η μια ζημιάδιαδέχεται την άλλη

>> Ó. 7

>> Ó. 13

ΑΦΥΛΑΚΤΟ

Χωρίς ουσιαστική φύλαξη μένει το Γενικό ΝοσοκομείοΗλείας καθώς η σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί μετην εταιρεία φύλαξης έληξε πριν από λίγες μέρες. Έτσι

αποφασίστηκε η υπογραφή προσωρινής σύμβασης, συνολι-κής διάρκειας τεσσάρων μηνών, ωστόσο λόγω του μειωμέ-νου ποσού το οποίο δίνεται για φύλαξη, αποφασίστηκε να ερ-γαστούν μόλις δύο άτομα ανά βάρδια. Σύμφωνα με τον πρό-εδρο του συλλόγου εργαζομένων του Γενικού ΝοσοκομείουΠύργου Ανδρέα Βγεννόπουλο η μείωση στην φύλαξη του νο-σοκομείου είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σημαντικάπροβλήματα. >>>> Ó. 23

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΗΣ”

5 τυχεροί κέρδισαν τα αρνιά τους από το κρεοπωλείο Απ. Μαλλιόπουλου

>>>> ÓÓ.. 3322

Η Βάρδα απέσπα-σε 0-0 στον τρίτο και τε-λευταίο αγώνα μπαράζμε τον Αστέρα, κατέκτη-σε το πρωτάθλημα καιπλέον διεκδικεί μέσωπλέι οφ, την άνοδό τηςστη Γ΄ Εθνική.

>> Ó. 28-229

Page 2: 3 Μαΐου 2013

Να συνεδριάσει άμεσατο Δ. Σ. του Επιμελη-τηρίου για το μείζον

θέμα της ανάκτησης τωνκρατικών Ενισχύσεων μετην εγγύηση του ΕλληνικούΔημοσίου ζητά με αίτησήτου προς τον Πρόεδρο κ. Νι-κολούτσο και τα μέλη τουΔ.Σ. του ΕΒΕ ο πρώην Πρόε-δρος του Επιμελητηρίου Η-λείας Άγγελος Αγγελόπου-λος. Στην αίτησή του επιση-μαίνει τα εξής:

" Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλώ να συγκαλέσετεΑΜΕΣΑ έκτακτο ΔιοικητικόΣυμβούλιο λόγω του σοβα-ρότατου Θέματος που εκτά-κτως προέκυψε από την Ψη-

φοφορία στη Βουλή την 28ηΑπριλίου 2013 (Κυριακή)Το σοβαρό θέμα είναι η ανά-κτηση κρατικών Ενισχύσεωνμε την εγγύηση του Ελληνι-κού Δημοσίου. Έμποροι, Ε-παγγελματίες, Βιοτέχνες, Ε-ξαγωγείς, Βιομηχανικές Μο-νάδες, Κτηνοτροφικές Μονά-δες κ.τ.λ. Εάν δεν κατορθώ-σουμε την ανάκληση της σχετικής παραγράφου τουπολυνομοσχεδίου για την α-νάκτηση των κρατικών ενι-σχύσεων με τηνεγγύηση τουΕλληνικού Δημοσίου η Η-λειακή Αγορά ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ. Εν αναμονή ενεργειών σαςτάχιστα.Μετά ΤιμήςΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Πρώην ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕ-ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΑ-ΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥΗΛΕΙΑΣ

Επικαιρότητα2 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

ΠΟΙΟΣ ΒΑΖΕΙ ΒΟΜΒΑ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; "H κυβέρνηση επιλέγει να βάλει μια ακόμη βόμβα στη δημόσιαεκπαίδευση" αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΟΛΜΕ. Εντυπωσια-κό: η ίδια η κυβέρνηση θέλει να ανατινάξει την εκπαίδευση, λένεοι καθηγητές. Και τι είναι αυτό που ισοδυναμεί με βόμβα: "Η κυ-βέρνηση σαν τον κλέφτη προωθεί ρύθμιση για την αύξηση του δι-δακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ακόμα και κατά 25%". Α-κούγεται πράγματι τρομερό να αυξάνει η κυβέρνηση αιφνιδιαστι-κά το διδακτικό ωράριο των καθηγητών κατά 25%. Με τέτοια απο-κρουστικά μέτρα εν όψει, η ΟΛΜΕ φαίνεται ότι δικαιολογημένααπειλεί με κινητοποιήσεις, κατά την διάρκεια των εφετινών πα-νελλαδικών εξετάσεων. Ας δούμε όμως με αριθμούς πόσο τρομε-ρά είναι αυτά που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Οι ώρες διδασκαλίαςτων καθηγητών θα αυξηθούν από 21 την εβδομάδα για τους νεό-τερους σε 23 και από 16 ώρες για τους παλαιότερους σε 18, ποσο-στιαίες αυξήσεις αντίστοιχα κατά 9,5% και 12,5%. H αύξηση κατά25% της ανακοίνωσης δεν προκύπτει από τους αριθμούς. Γιατί λοιπόν αυτές οι αυξήσεις θα οδηγήσουν εκτός από τη "διάλυ-ση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών" και σε " δραμα-τικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία", όπως ισχυρίζεταιη ΟΛΜΕ; Ας δούμε πόσο εργάζονται οι καθηγητές σε άλλες χώρες:Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι Ελληνες καθηγητές διδάσκουν μόνο 415ώρες το χρόνο, ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 658 και της Ευ-ρώπης 629. Οι αντίστοιχες ώρες είναι Γερμανία: 713, Φινλανδία553, Γαλλία 632, Ολλανδία 750, Βρετανία 703. Πως σε αυτές τις χώ-ρες με τόσες πολλές ώρες διδασκαλίας των καθηγητών όχι μόνοδεν έχει ανατιναχθεί η εκπαίδευση, αλλά επί πλέον επιτυγχάνουνεπίπεδα επιδόσεων των μαθητών πολύ καλύτερα από τα δικά μας; Ας εξετάσουμε αν η τάση από το 2005 ως το 2010 ήταν να αυξά-νονται ή να μειώνονται οι ετήσιες ώρες διδασκαλίας των καθη-γητών. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκαν από 641το 2000 σε 658 το 2010 (Φινλανδία από 527 σε 553, Γαλλία από611 σε 632, Ιταλία από 605 σε 630). Σχεδόν όλες οι χώρες αύξη-σαν τις ήδη περισσότερες ώρες διδασκαλίας των καθηγητών,αλλά στην Ελλάδα μειώσαμε τις ήδη λιγότερες από 430 σε 415. Τι διεκδικεί λοιπόν η ΟΛΜΕ με τις δραματικές, αλλά ατεκμηρίω-τες ανακοινώσεις της και τις εκκλήσεις για γενικό ξεσηκωμό;Πολύ απλά, να συνεχίσουν οι έλληνες καθηγητές να εργάζονταιτις λιγότερες ώρες στην Ευρώπη. Πόσες είναι αυτές οι ώρες τηνεβδομάδα: 21, 19,18 16. Οι ώρες μειώνονται καθώς τα χρόνια υ-πηρεσίας αυξάνονται. Ωστόσο 16 ώρες διδασκαλίας την εβδομά-δα για όσους έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας σημαίνει κατάμέσο όρο 3,2 ώρες/ημέρα τις εργάσιμες ημέρες του σχολικού έ-τους και περίπου 1,8 ώρες/ημέρα στη διάρκεια όλου του έτους.Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα στη χώρα με τόσες λίγες ώρες δι-δασκαλίας και παρόμοιο επίπεδο αμοιβών. Δεν υπάρχει άλληχώρα στην Ευρώπη με 3,2 ώρες διδασκαλίας την ημέρα. ΣτηνΟΛΜΕ όμως δεν φαίνεται να αρέσουν οι στατιστικές και οι συ-γκρίσεις με αριθμούς. Προτιμά τις καταγγελίες, τους αφορι-σμούς και τις εκκλήσεις για αγώνες, ακόμη και στη διάρκεια τωνεξετάσεων. Η ΟΛΜΕ αντιδρά συστηματικά σε κάθε προσπάθειαβελτίωσης και εξορθολογισμού του εκπαιδευτικού συστήματος,υπερασπιζόμενη αποκλειστικά τα στενά συμφέροντα των μελώντης. Αντιστέκεται στη αξιολόγηση ταυτίζοντας την με "διωγμούς"και απολύσεις, αντιδρά στη συγχώνευση σχολείων και αδιαφο-ρεί για την ποιότητα και τις επιδόσεις μαθητών και καθηγητών.Οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ (όλων των αποχρώσεων) διαπνέο-νται από την πεποίθηση ότι τα σχολεία υπάρχουν για να βολεύο-νται οι καθηγητές κι όχι για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα.

Περικλής Μεταξάς

ΖΗΤΑ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Να συνεδριάσει το Δ. Σ. του Επιμελητηρίου για το θέμα των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου

Όσοι πολίτες έχουν εντοπίσει λάθη σε στοιχεία ηλεκτροδο-τούμενου ακινήτου (επιφάνεια, τιμή ζώνης, παλαιότητα)πρέπει να υποβάλουν στον αρμόδιο δήμο αίτημα διόρθωσήςτους μέχρι την 15η Μαΐου 2013, υπενθυμίζει το υπουργείοΟικονομικών, ενόψει του υπολογισμού του Έκτακτου Ειδι-κού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) έτους 2013.Αντίστοιχα, οι δήμοι όλης της χώρας υποχρεούνται στην α-ποστολή καταστάσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων (τι-μή ζώνης, τετραγωνικά μέτρα, παλαιότητα) στο ΔΕΔΔΗΕ μέ-χρι την 31η Μαΐου 2013, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟΕως 15 Μαΐου οι διορθώσεις στα στοιχεία για το χαράτσι

Οι πολίτες που έχουν κάνει χρήσητων διατάξεων του νόμου 4014/2011για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων θαμπορούν να ενταχθούν στις διατάξειςτου νέου νόμου με συμψηφισμό τωνπροστίμων που έχουν καταβάλλει, α-

ναφέρει σε ανακοίνωσή του το υ-πουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματι-κής Αλλαγής, σε μια προσπάθεια νακαθησυχάσει τους πολίτες που προ-χώρησαν σε τακτοποίηση αυθαιρέτωνμε βάση τον νόμο του 2011, ο οποίος,

σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκεκατά πλειοψηφία αντισυνταγματικόςαπό την Ολομέλεια του Συμβουλίουτης Επικρατείας, σε χθεσινή συνεδρί-αση. Η απόφαση του ΣτΕ είναι υπόδημοσίευση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Συμψηφισμός για όσους τακτοποίησαν αυθαίρετα

Page 3: 3 Μαΐου 2013

w w w . p r o t i n e w s . g r 3/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Page 4: 3 Μαΐου 2013

Σχόλια / Παραπολιτικά4 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Ιδιοκτησία: ΠΡΩΤΗ Εκδοτική ΑΕΕκδότης: Περικλής ΜεταξάςΔιευθυντής: Δημήτρης Ζιάκας

Δημοσιογράφοι: Αννα Αγγελίδου, Κώστας Γιάλπας,Βάσω Κοκκινογένη, Θοδωρής ΛάμπροςΑθλητικό: Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Σοφοκλής ΦραγκογιαννόπουλοςΔιεύθυνση Eμπορικού Τμήματος: Γιάννης Βενιζέλος

Πύργος - Ρήγα Φεραίου 113 (έναντι Δ.Ο.Υ. Πύργου-Πάροδος Forum)ΤΚ: 27100 - Κωδικός:6603Τηλ.: 26210-40100, Fax: 26210-40107Fax Συντακτών: 26210-40106E-MMail: [email protected], protis[email protected] e b s i t e : w w w . p r o t i n e w s . g r

Αμαλιάδα - Ελ. Βενιζέλου 19, ΤΚ: 27200Τηλ.: 26220-38290-1, Fax: 26220-38292E-MMail: [email protected]

Στο λογότυπο της εφημερίδας απεικονίζεται ο Δίας του Φειδία, από νόμισμα των Ηλείων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ήδιασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό,φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Χειρόγραφα συνεργατών και επιστολές πουδημοσιεύτηκαν ή όχι, δεν επιστρέφονται.

Τα ροζ χαρτάκια στα παρ-μπρίζ των αυτοκινήτων ήταντο πασχαλινό δώρο στους ο-δηγούς που χρησιμοποίησαντον πεζόδρομο της 28ης Ο-κτωβρίου στο Πύργο, ως χώ-ρο στάθμευσης των οχημά-των τους. Η δημοτική αστυνομία τουδήμου Πύργου σε μία προ-σπάθεια να βάλει τάξη στοχάος το οποίο επικρατεί, με-τά τις συστάσεις ξεκίνησε να"κόβει κλήσεις". Βέβαια καλό θα ήταν να υ-πάρξει και η συνδρομή τηςτροχαίας, καθώς όπως όλαδείχνουν, η κίνηση της οδούΚατεχάκη, μεταφέρθηκε στιςοδούς Μανωλοπούλου καιΠατρών!

Α. Αγγελ.

Οι τρείς φίλοι… Κάποτε ήταν μια παρέα.Τρείς φίλοι. Οι αδελφοίΝτάλτον. Έφυγε ο ένας. Οψηλός. Μετά, την κοπάνησε ο άλ-λος, ο μεσαίος. Και έτσι έ-μεινε μόνος ο … τρίτος φί-λος. Και τώρα ψάχνει παρέα. Πο-λιτική εννοώ.

Κ. Γιάλπ.

Πάσχα στην παραλία θα κάνουν οι Η-λείοι . Τα θερινά καταστήματα έχουν α-νοίξει, οι ξαπλώστρες με τις ομπρέλεςβρίσκονται στη θέση τους ενώ οι υψηλέςγια την εποχή θερμοκρασίες προσφέρονταιγια τις πρώτες βουτιές στα καταγάλανα νεράτου Ιονίου. Στην Κουρούτα ήδη η κίνηση είναιαυξημένη και από σήμερα αναμένεται να επι-κρατήσει το αδιαχώρητο. Όπως πολλές φορές έ-χουμε επισημάνει μέσα από τις στήλες της "ΠΡΩ-ΤΗΣ" η κρίση … κρίση αλλά ο καφές στην παραλί-α παραμένει σταθερή αξία. Αμφιβάλλει κανείς;

Δ.Ζιάκ.

Χωρίς περιστροφέςΜε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για ταΑνθεστήρια Ζαχάρως που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 7με 8 Μαϊου. Η έκθεση εκτός από τα ανθοπωλεία θα περιλαμ-βάνει , φυτώρια, μελισσοκόμους, παραδοσιακά ζυμαρικά,προϊόντα αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής, κ.α. Επίσης και τις δυο ημέρες θα λειτουργούν έκθεση ζωγραφι-κής - χαρακτικής, έκθεση βιβλίου και δανειστική - ανταλλα-κτική βιβλιοθήκη και παιδότοπος. Επίσης θα πραγματοποιη-θούν μουσικές εκδηλώσεις από τοπικά συγκροτήματα της πε-ριοχής. Διοργανωτής των εκδηλώσεων είναι η ΕθελοντικήΠολιτιστική Κίνηση Πολιτών Ζαχάρως "Πολύμνια" υπό την αι-γίδα του Δήμου Ζαχάρως. Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικοίπρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας είναι τα μέλη της εθε-λοντικής πολιτιστικής κίνησης Βασίλης Δρακόπουλος και

Γιώργος Ζήρος που πρωτοστάτησαν στο να πραγματοποιηθούντα "Ανθεστήρια" μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κίνησης.

Θ. Λαμπ.

Στη λίστα του Συντονιστικού Ορ-γάνου Περιφερειών Ιονίων Νή-σων- Δυτικής Ελλάδας και Πελο-ποννήσου που θα αναλάβουν τονπροεκλογικό αγώνα για τους υ-ποψήφιους της Νέας Δημοκρα-τίας εν όψει των αυτοδιοικητι-κών εκλογών "φιγουράρει" καιτο όνομα του Δημάρχου ΠηνειούΑλέξη Καστρινού. Σύμφωνα μετο parapolitika.gr τα πρόσωπαπου θα καταρτίζουν τα συντονι-στικά όργανα σε κάθε περιφέρεια αποφασί-στηκαν από τη Ν.Δ και θα αναλάβουν τον προ-

εκλογικό αγώνα για τις Περιφε-ρειακές και τις Δημοτικές εκλο-γές. Το όνομα του Αλέξη Καστρινούστη συγκεκριμένη λίστα προκα-λεί ερωτηματικά αφού δεν είναιστέλεχος του κόμματος στην Η-λεία, ενώ διεκδικεί κάθε φορά τοδημαρχιακό θώκο χωρίς χρίσμακαι με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Οίδιος πάντως δηλώνει ότι έμαθεαπό την "ΠΡΩΤΗ" για την επιλογή

της Ν.Δ , αφού δεν ενημερώθηκε προσωπικά. Βασ. Κ.

Tou Πάνου Μαραγκού από το “Εθνος”’

“Δώρο”οι κλήσεις

Καθαρές κουβέντες

Ο χειρισμός της ευρωπαϊκής κρίσης από το Βερολίνο"ξυπνά τα φαντάσματα της Ιστορίας" και μπορεί "να οδη-γήσει σε καταστροφή", προειδοποίησε ο Γιούργκεν Χά-μπερμας. Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Λουβένστο Βέλγιο, ο γερμανός διανοητής, ένας από τους σημα-ντικότερους πολιτικούς στοχαστές της εποχής μας, απη-ύθυνε παράλληλα έκκληση για μεγαλύτερη "αλληλεγγύ-η" και "περισσότερη Ευρώπη".Ο 83χρονος καθηγητής κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας -από τους σημαντικότερους εν ζωή εκπροσώπους τηςνεομαρξιστικής Σχολής της Φραγκφούρτης - η πολιτικήσκέψη του οποίου, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά οGuardian, "συνέβαλε στη διαμόρφωση της Γερμανίας τατελευταία 50 χρόνια", τόνισε ότι η φιλελεύθερη δημο-κρατία που απολαμβάνει η χώρα του μετά τον Β? Παγκό-σμιο Πόλεμο "δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη" και ό-τι "ο ηγεμονικός ρόλος της Γερμανίας μπορεί να οδηγή-σει σε καταστροφή".Στην πρώτη μέχρι σήμερα μεγάλη ομιλία του για την ευ-ρωπαϊκή κρίση ο Χάμπερμας - ο οποίος τον περασμένοΙανουάριο τιμήθηκε με το βραβείο Έρασμος - επέκρινετους χειρισμούς των ευρωπαίων ηγετών, όσο και αυτούςτων γραφειοκρατών των Βρυξελλών και ζήτησε να μετα-τραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε "υπερεθνική δημοκρα-τία" και η ευρωζώνη "σε πλήρως λειτουργική πολιτικήένωση". Ο γερμανός διανοητής υποστήριξε ότι η απο-σύνδεση των όσων πρέπει να γίνουν σε οικονομικό επί-πεδο, από αυτό που θεωρείται πολιτικώς εφικτό απόπλευράς ψηφοφόρων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτε-ρους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη."Η αναβολή της δημοκρατίας είναι πολύ επικίνδυνη κί-νηση", είπε χαρακτηριστικά ο Χάμπερμας, τασσόμενοςξεκάθαρα υπέρ της ομοσπονδοποίησης της ΕΕ, και τηνεπίδειξη αλληλεγγύης από πλευράς Γερμανίας, κάτι πουόπως είπε, "είναι προς το συμφέρον της χώρας".

Πύρρων

Χάμπερμας: Οι χειρισμοί του Βερολίνου ξυπνούν φαντάσματα (1)

Page 5: 3 Μαΐου 2013

Σχόλια / Παραπολιτικά w w w . p r o t i n e w s . g r 5/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

"Υπάρχουν άνθρωποι που

ζουν μονάχοι, σαν το ξεχα-

σμένο στάχυ, ο κόσμος γύ-

ρω άδειος κάμπος κι αυτοί

στης μοναξιάς το θάμπος,

σαν το ξεχασμένο στάχυ…

άνθρωποι μονάχοι" είναι

μόνο μερικοί από τους στί-

χους που έγραψε το 1977 ο

Γιάννης Καλαμίτσης, αλλά

δυστυχώς εξακολουθούν

να είναι επίκαιροι.

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, φαίνε-

ται ότι χαθήκαμε και αρχίσαμε να βλέ-

πουμε μόνο το δέντρο και όχι το δάσος.

Τα δικά μας προβλήματα, έγιναν τα ποιο

σημαντικά και δεν είδαμε ότι υπάρχουν

δίπλα μας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν

πραγματικά την ανάγκη μας. Οι γιορτές

έρχονται να μας θυμίσουν τον πόνο και

την μοναξιά κάποιων ανθρώπων, οι ο-

ποίοι το μόνο που ζητούν, είναι ένα πιά-

το φαγητό, ένα ζεστό κρεβάτι και λίγη α-

γάπη.

Οι περισσότεροι εξ΄ αυτών, είναι από-

μαχοι της δουλειάς και η αδιαφορία των

"δικών τους" ανθρώπων, τους κάνει να

νοιώθουν απόμαχοι της ίδιας της ζωής.

Κάποιοι κατάφεραν και βρήκαν στέγη

και μια οικογένεια , σε ένα από τα Ιδρύ-

ματα της Ιεράς Μητροπόλεως

Ηλείας. Κάποιοι άλλοι, γυρνούν

ακόμα στους δρόμους και προ-

σπαθούν να ξεγελάσουν την

μοναξιά τους, κοιτώντας τους

περαστικούς.

Όταν όμως η μοναξιά φωλιάσει

στην ψυχή, τότε τα πράγματα

γίνονται ακόμα ποιο δύσκολα.

Τις γιορτινές μέρες ο νους παί-

ζει περίεργα παιχνίδια. Θυμά-

σαι ευτυχισμένες στιγμές, τό-

τε που παρά τις οικονομικές δυσκολίες

του μακρινού παρελθόντος, όλοι κάθο-

νταν στο γιορτινό τραπέζι, σαν μία μεγά-

λη αγαπημένη οικογένεια. Όταν φτάνεις

όμως στο σήμερα τα μάτια δακρύζουν

και η φωνή σπάει.

Αρκετοί από τους μοναχικούς αυτούς

ανθρώπους, έχουν πίσω τους οικογέ-

νεια, συγγενείς ή φίλους που μοιάζει να

τους έχουν ξεχάσει. Κάποιοι πάλι δεν έ-

χουν και δεν περιμένουν τίποτα… Όλοι

όμως έχουν την ίδια ανάγκη, να βρεθεί

κάποιος, έστω αυτές τις γιορτινές μέρες,

να τους χαρίσει ένα χαμόγελο, έναν κα-

λό λόγο. Πράγματα με ουσιαστική αξία,

τα οποία δεν απαιτούν χρήμα, παρά μό-

νο, λίγο από τον χρόνο όλων μας.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΓΡΑΦΟΥΝ

...

Γράφει η Άννα Αγγελίδου

[email protected]

"Στη μέση" έμεινε το έργοαποκατάστασης των ζη-μιών στα αντλιοστάσια 15και 16 του ΤΟΕΒ Μυρτου-ντίων αφού ο εργολάβοςελλείψει χρηματοδότησηςσταμάτησε τις εργασίες.Το έργο χρηματοδοτείταιαπό το πρόγραμμα Αλέ-ξανδρος Μπαλτατζής καισύμφωνα με πληροφορίεςο ανάδοχος ολοκλήρωσε

τις εργασίες για τις οποίες υπήρχε χρηματο-δότηση και σταμάτησε μέχρι να υπάρξει νέαπίστωση. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες 30.000στρεμμάτων στην καρδιά της πεδινής Ηλείας,δηλαδή στο Κουρτέσι και τη Βάρδα αντιμετω-πίζουν ήδη πρόβλημα, αφού το νερό φθάνειστα χωράφια τους χωρίς πίεση.

Βασ. Κ.

Γέμισαν οι πόλεις και τα χωριά της Ηλείας με κόσμο. Σπίτια άνοιξαν και παιδικές φωνές ακούγονταιαπό τη μια άκρη του νομού έως την άλλη. Ο νομός μας για ακόμα μια φορά ζωντάνεψε. Θα μουπείτε που είναι το περίεργο; Πουθενά έως εδώ αλλά - γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά - πολλές απότις οικογένειες που ήρθαν για τις Άγιες Ημέρες δεν θα επιστρέψουν στην Αθήνα και θαπαραμείνουν στον τόπο μας. Ήδη στην ημιορεινή Πηνεία έχουν καταγραφεί πάνω από 10περιπτώσεις οικογενειών που αφήνουν την πόλη και έρχονται στο χωριό. Ο λόγος προφανής. Ηέλλειψη εργασίας και βέβαια το αυξημένο κόστος ζωής κάνουν απαγορευτική τη ζωή στηνπρωτεύουσα. Οπότε η επιστροφή φαντάζει για όλους αυτούς τους ανθρώπους μονόδρομος. Αυτήδυστυχώς είναι μια πτυχή της κατάστασης που βιώνουμε. Να επιλέγουμε το λιγότερο κακό…

Κ. Γιάλπ.

Μονόδρομος η επιστροφή

Μας το μετέφερε Ηλεία η οποία διαμέ-νει μόνιμα στην Αθήνα και ήρθε για νακάνει Πάσχα στα πάτρια εδάφη. Στις Λαϊκές Αγορές των Αθηνών, όπουπήγε τις προηγούμενες μέρες για ναψωνίσει, είδε να πωλούνται "ΦράουλεςΓαστούνης". Η ίδια που τυχαίνει να είναι από τη συ-γκεκριμένη περιοχή ρώτησε : "Από πότε στη Γαστούνη καλλιεργού-νται φράουλες:" αλλά όπως ήταν φυσικόαπάντηση δεν έλαβε… Δεν αμφιβάλουμε ότι το ελληνικό δαι-μόνιο το βρίσκεις παντού. Να "βαφτίζονται" οι φράουλες όμωςδεν μπορούσαμε ποτέ να το φαντασθού-με !

Δ.Ζιακ.

Αυτή είναι η ομορφιά της Ηλείας. Να κάθεσαι στο παγκάκι, να έχεις τον υπέροχο ίσκιο από το δέν-δρο που βρίσκεται δίπλα σου και να ατενίζεις με αισιοδοξία το απέραντο γαλάζιο.Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ας γίνει το φως και η ελπίδα που χρειαζόμαστε ως Ηλείοι για τομέλλον…

Θ. Λαμπ.

Page 6: 3 Μαΐου 2013

6 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Page 7: 3 Μαΐου 2013

Eπικαιρότητα w w w . p r o t i n e w s . g r 7/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Κατάληψη στο γραφείοτου δημάρχου Πύρ-γου πραγματοποίη-

σαν χθες το πρωί δεκάδεςεργαζόμενοι της καθαριό-τητας που παραμένουν α-πλήρωτοι από τις αρχές τουέτους. Όπως τόνισαν μιλώ-ντας στην "Πρώτη" από τηνημέρα που τελείωσε τοπρόγραμμα της Κοινωφε-λούς Εργασίας στις αρχέςΔεκεμβρίου τους ζητήθηκεαπό τον αρμόδιο αντιδή-μαρχο να συνεχίσουν ναεργάζονται στο δήμο, προ-κειμένου η πόλη να παρα-μένει καθαρή. Οι εργαζό-μενοι, που δεν υπέγραψανκαμία νέα σύμβαση, ζητούντώρα να πληρωθούν γιατους μήνες που, όπως λένε,αποδεδειγμένα εργάστη-καν.

Αγανάκτηση Οι εργαζόμενοι στην καθα-ριότητα είναι σε απόγνωσηκαθώς πίσω τους "τρέχουν"υποχρεώσεις. "Έχω να ταΐσω τέσσερα παι-διά" τόνισε η ΑγγελικήΜπουγά και συνέχισε " Αύ-ριο με βγάζουν έξω από τοσπίτι γιατί δεν είχα να πλη-ρώσω. Τι θα κάνω εγώ μετέσσερα παιδιά; Ας βρει τηνλύση ο αρμόδιος αντιδή-μαρχος ή θα μου δώσει τοσπίτι του να μείνω; Που θαμείνω; Ένα μήνα προσπαθώνα τον βρω και του έχω πειτο πρόβλημα μου και για

τους απλήρωτους λογαρια-σμούς της ΔΕΗ και για τα ε-νοίκια μου, αλλά δεν κατα-λαβαίνουν τίποτα". Αγανακτισμένη και η ΕλένηΚαζάκου που τόσο η ίδια ό-σο και ο άνδρας της έχουνπραγματοποιήσει αρκετάμεροκάματα στην καθαριό-τητα του δήμου Πύργου"Λέει όλος ο κόσμος σήμε-ρα, αγάπη, αγάπη, αλλά ταπαιδιά μας δεν χορταίνουνμόνο με αγάπη. Εάν το τσουκάλι το πρωί δεντο βάλουμε δεν γίνεται τίπο-τα. Δεν είμαστε επαίτες. Δου-λεύουμε, έχουμε ιδρώσεικαι θέλουμε τα λεφτά μας.Είμαστε στο χείλος τουγκρεμού. Δουλέψαμε χωρίς σύμβασηκαι δεν ξέρουμε εάν αύριο

για εμάς θα υπάρχει δου-λειά και τώρα έχουμε γίνειτα μαύρα πρόβατα. Για εμάςοι πόρτες έκλεισαν και αυτόφρόντισαν να μας το μετα-φέρουν με τον τρόπο τους,αλλά δεν πειράζει να είναιόλοι τους καλά". Ούτε ένα αλλά ούτε και δύο.Σαράντα έξι μεροκάματα έ-χει πραγματοποιήσει, όπωςδήλωσε η Βασιλική Κάκια,ως καθαρίστρια στο δήμοΠύργου "Εμένα μου οφεί-λουν περίπου 1400 ευρώ.Εμείς δεν ήρθαμε να ζητια-νέψουμε. Ήρθαμε να μας δώσουν ταλεφτά μας, αυτά τα οποία δι-καιούμαστε, αυτά για τα ο-ποία δουλέψαμε. Όλη μέραμέσα στα σκουπίδια και μό-νο τη διαταγή ξέρουν να δί-νουν, να πάτε εδώ και να

κάνετε εκείνο. Δεν ζητάμετίποτα, μόνο τα λεφτά απότον ιδρώτα μας. Έχουμε οι-κογένεια και γι' αυτό ήρθα-με για δουλειά, διαφορετικάδεν θα ερχόμασταν. Τα χρή-ματα που θα πάρουμε ταχρωστάμε. Είναι ΔΕΗ, είναι ο γιατρόςπου κάνει θεραπεία στο παι-δί μου και τόσες άλλες υπο-χρεώσεις και πάλι δεν μένειτίποτα για να περάσουμε τοΠάσχα. Μας πειράζει περισ-σότερο το ότι μας έχουν κο-ροϊδέψει. Να πουν ότι αυτήτη στιγμή δεν έχουμε, ναμην κρύβονται, είναι ανώτε-ρα στελέχη. Έως τώρα δενέχω πάρει ούτε μισό ευρώ. Μόνο υποσχέσεις παίρνωκαι τίποτα άλλο. Έχουμεκαι εμείς αξιοπρέπεια. Η α-νάγκη μας κάνει να μαζεύ-

ουμε σκουπίδια". Η "Πρώτη" προσπάθησε ναεπικοινωνήσει χθες με τοναρμόδιο αντιδήμαρχο Πύρ-γου για να φιλοξενήσει την

άποψη του για το θέμα , ω-στόσο παρά τις επανειλημ-μένες κλήσεις μας αυτό δενήταν εφικτό.

Α. Αγγελίδου

Κατάληψη - διαμαρτυρία στο Λάτσειο από εργαζόμενους στην καθαριότητα

“Τα παιδιά μας δεν χορταίνουνμόνο με αγάπη”

Óôï ãñáöåßï ôïõ äçìÜñ÷ïõ óõãêåíôñþèçêáí ÷èåò äåêÜäåò åñãáæüìåíïé ôçò êáèáñéüôçôáò ïéïðïßïé æçôïýóáí íá ðëçñùèïýí

"¸÷ïõìå êáé åìåßò áîéïðñÝðåéá. Ç áíÜãêç ìáò êÜíåé íáìáæåýïõìå óêïõðßäéá" óçìåßùóå ç Â. ÊÜêéá

"Äåí åßìáóôå åðáßôåò.Äïõëåýïõìå, Ý÷ïõìå éäñþóåéêáé èÝëïõìå ôá ëåöôÜ ìáò"óçìåßùóå ç Å. ÊáæÜêïõ

"Áýñéï ìå âãÜæïõí Ýîù áðüôï óðßôé ãéáôß äåí åß÷á íáðëçñþóù" ìå äÜêñéá óôáìÜôéá ç Á. ÌðïõãÜ

Page 8: 3 Μαΐου 2013

8 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Page 9: 3 Μαΐου 2013

w w w . p r o t i n e w s . g r 9/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Page 10: 3 Μαΐου 2013

Άρθρα10 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Χυδαία εκμετάλλευσηΟυκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθε-ρος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ πάντες γαρ υμείς είς εστέ εν Χρι-στώ Ιησού

(Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες)

Μέρες που είναι, καμια πρόθεση δεν είχα να ασχοληθώ με ε-κείνους που κηρύσσουν το μίσος. Που πιστεύουν ότι τα προ-βλήματα της ανθρωπότητος μπορούν να λυθούν με την "καθα-ρότητα" οποιασδήποτε φυλής. Με την εξαφάνιση δια μεθόδων"τελικής λύσεως" οιασδήποτε εθνικής, , θρησκευτικής, πολιτι-κής, πολιτισμικής ή άλλης ομάδος συνανθρώπων μας. Αλλα"θες ν' αγιάσεις και δεν σε αφήνουν".

Τις κορυφαίες ημέρες της Χριστιανοσύνης επέλεξαν, οι νοσταλ-γοί του ναζισμού, για να επιδοθούν σε πράξεις πολιτικού "μάρκε-τινγκ", εμφανιζόμενοι ως "σωτήρες" της κοινωνίας, με το περί-φημο "συσσίτιο μόνο για Έλληνες". Εκμεταλλευόμενοι το ανα-ντίρρητο γεγονός ότι χιλιάδες συμπολιτών μας έχουν ανάγκη α-κόμη και από μια συσκευασία με λίγες πατάτες. Διπλή καπηλεί-α. Από τη μια της ανάγκης για επιβίωση και από την άλλη τουπνεύματος της Μεγάλης Εβδομάδος, της αφιερωμένης στην μνή-μη Εκείνου που δίδαξε πάνω από όλα την Αγάπη, ως κύριο γνώ-μονα διαβιώσεως μεταξύ των ανθρώπων. Χωρίς διαχωρισμούς..

Διάβασα πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο. Και τα πιο άδικα ήσαν ε-κείνα που λοιδορούσαν τους κατά γενική εκτίμηση χιλίους, ή,κατά τους νεοναζιστές τρεις χιλιάδες, που στήθηκαν στην ουράνα πάρουν λίγα τρόφιμα. Από τους εξαθλιωμένους, ποτέ δεν ήτανεύκολο να ζητάς ορθή πολιτική κρίση. Ούτε καν, δυστυχώς, επί-δειξη αξιοπρέπειας. Ας όψονται αυτοί που με τις πολιτικές τουςκατάντησαν ένα λαό σε τέτοιο επίπεδο. Την άνεργη μάνα που πά-ει να πάρει τροφή για τα παιδιά της, δεν μπορείς να την λιθοβο-λείς. Αν μπορείς, κάνε εσύ κάτι για να την βοηθήσεις, ώστε ναμην ξεπέφτει στην ανάγκη της "ελεημοσύνης" των ναζιστών.

Εκείνο που δεν κατάλαβα ως "πολιτική πράξη" είναι το θέατροπου παίχθηκε με την "απαγόρευση", από τον δήμαρχο Αθηναί-ων, να γίνει η διανομή στην Πλατεία Συντάγματος. Λες και το έ-χουν βάλει πείσμα κάποιοι να διαφημίζουν, με την τακτικήτους, τους μελανοχίτωνες φασίστες, συγκρουόμενοι μαζί τουςστο προνομιακό γι' αυτούς πεδίο των επεισοδιακών αντιπαρα-θέσεων, τις οποίες κατά σύστημα επιδιώκουν.

Πρωτογενή δράση ζητάμε από τους πολιτικούς μας σε εθνικό ητοπικό επίπεδο, κυρίως για την ανακούφιση των δεινώς δοκι-μαζόμενων συνανθρώπων μας. Και όχι να λειτουργούν ως ου-ρά των φασιστών, αντιδρώντας στις δικές τους πρωτοβουλίες.

Μαξίμου, ενταύθα

Καλημέρα κ. Πρόεδρε

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣwww.massavetas.gr

Γράφει ο Αγησίλαος ΓεωργούλιαςΣυνταξιούχος Δάσκαλος

“Αριοπάτα το βελόνικαι η Λαμπρή κοντο-ζυγώνει”

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερηγιορτή του χριστιανισμού. "Ε-ορτών εορτή και πανήγυρις ε-στί πανηγύρεων" λέει το τρο-πάριο. Η λέξη Πάσχα προέρχε-ται από την Αραμαϊκή και Ε-βραϊκή λέξη "Πεσάχ" και 'Πό-σχα' που σημαίνουν "πέρα-σμα", και συμβολίζουν το πέ-ρασμα του Εβραϊκού Λαού απότην Αίγυπτο στην ελευθερίαπρος τη γη της επαγγελίας. Πα-ράλληλα όμως και για να χαι-ρετίζουν το τέλος του χειμώνακαι την αρχή της άνοιξης.Mε το "Πισάχ" - η λέξη σημαί-νει διάβαση - και οι Αιγύπτιοιγιόρταζαν τη διάβαση του ή-λιου από τον ισημερινό, την ε-αρινή δηλαδή ισημερία και μα-ζί της τον ερχομό της άνοιξης.Στη χριστιανική γιορτή δόθηκετο όνομα "Πάσχα" και με από-φαση της Α' Οικουμενικής Συ-νόδου, το 325 μ.Χ., ορίστηκε ναγιορτάζεται την πρώτη Κυριακήμετά από την πανσέληνο της ε-αρινής ισημερίας. Η Σταύρωσηόμως και η Ανάσταση του Χρι-στού σήμανε τη διάβαση τουανθρωπίνου γένους από το θά-νατο στη ζωή. Ο λαός μας, μαζίμε την "εκ νεκρών Ανάσταση"του Χριστού, τη νίκη Του δηλα-δή ενάντια στο θάνατο, γιορτά-ζει και την ανάσταση της άνοι-ξης, το ξύπνημα της φύσης με-τά τη νάρκη του χειμώνα.

Πασχαλινό αρνίΑπό την τελετή της εορτής τουΠάσχα στους Εβραίους προέρ-χεται και το έθιμο του θυσια-ζόμενου αμνού, με το αίμα του

οποίου έβαψαν την είσοδο τωνσπιτιών τους, κατ' αναπαρά-σταση της νύκτας της εξόδουαπό την Αίγυπτο. Μετά την έ-λευση του Χριστού, ο ίδιος θυ-σιαζόμενος υπήρξε ο "αμνός"του Θεού, ο οποίος "πήρε" τηθέση του πασχαλινού αμνού,αφού θυσιάστηκε για την αν-θρωπότητα.Το αρνί αποτελεί ένα κατεξο-χήν μυθικό σύμβολο, με τηνέννοια της αθωότητας και τηςαγνότητας κυρίως σε πνευμα-τικό επίπεδο. Είναι ένα από ταπιο αναγνωρίσιμα σύμβολατου Πάσχα, καθώς συμβολίζειτο Χριστό. Ο Ιωάννης ο Βαπτι-στής επίσης είχε παρομοιάσειτο Χριστό με τον "Αμνό του θε-ού, ο οποίος θα πάρει μαζί τουτην αμαρτία του κόσμου.

ΤσουρέκιΕίναι ο εξελιγμένος τύπος τουπασχαλινού ψωμιού, της Λα-μπρο-κουλούρας ή του Λα-μπρόψωμου. Το όνομα "τσου-ρέκι" προέρχεται από τηνΤουρκική λέξη "corek" που α-ναφέρεται σε οποιοδήποτεψωμί είναι φτιαγμένο με ζύμηπου περιέχει μαγιά. Το ψωμίαυτό είναι συμβολικό γιατί α-ντιπροσωπεύει την ανάστασητου Χριστού, καθώς το αλεύριζωντανεύει και μεταμορφώνε-ται σε ψωμί. Το ψωμί συμβόλι-ζε τη "ζωή" και στην ειδωλολα-

τρική παράδοση, και μπορούμενα βρούμε απομεινάρια της α-κόμη και σήμερα, σε έθιμα ό-πως της προσφοράς Πασχαλι-νού ψωμιού και κόκκινων α-βγών στους τάφους αγαπημέ-νων προσώπων κατά το Πάσχα.Το σχήμα των Πασχαλινώνψωμιών ποικίλλει ανάλογα μετις τοπικές παραδόσεις. Το πιογνωστό είναι φυσικά η πλε-ξούδα, με ή χωρίς κόκκινο α-βγό. Οι πλεξούδες και οι κό-μποι προέρχονται από τους ει-δωλολατρικούς χρόνους ωςσύμβολα για την απομάκρυνσητων κακών πνευμάτων.

Πασχαλινά κόκκινα

αυγάΈνα άλλο έθιμο των ημερώνείναι τα Πασχαλινά κόκκινααυγά, τα οποία συμβολίζουν τοαίμα του Ιησού Χριστού που έ-σταξε όταν τον λόγχισε ο Ρω-μαίος στρατιώτης στον σταυρό.Κόκκινο είναι και το χρώματης χαράς. Χαράς για την Ανά-σταση του Χριστού.Το αυγό, σε όλες σχεδόν τιςαρχαίες κοσμογονίες τόσο στιςπρωτόγονες, όσο και στις πε-ρισσότερο εξελιγμένες, συμ-βόλιζε την γέννηση του σύ-μπαντος και της ζωής, την α-νανέωση της ζωής και την ευ-γηρία. Εχει μέσα του δύναμηζωική και πίστευαν πως μπο-

ρούσε να την μεταδώσει στουςανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά.Οι πρόγονοι μας έβαφαν καιδιακοσμούσαν τα αυγά για ναγιορτάσουν τη συνέχιση τηςζωής. Τα χρωματιστό αυγά καιιδιαίτερα τα κόκκινα μνημο-νεύονται για γιορταστικούςσκοπούς, στην Κίνα ήδη απότον 5ο π.Χ. αιώνα και στην Αί-γυπτο από το 10ο.Αλλά είναι γνωστή και η λαϊκήπαράδοση που λέει: "...όταν εί-παν ότι αναστήθηκε ο Χριστός,κανείς δε το πίστευε. Μια γυ-ναίκα μάλιστα που κρατούσεένα καλάθι με αυγά, φώναξε:Μπορεί από άσπρα να γίνουνκόκκινα αυτά τα αυγά; Καιπράγματι έγιναν!"

Το τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγώνΤο τσούγκρισμα των πασχαλι-νών αυγών, συμβολίζει την Α-νάσταση του Χριστού. Όταν τοκέλυφος σπάσει με το τσού-γκρισμα, γεννιέται μια ζωή, έ-τσι και το πασχαλινό αυγόσυμβολίζει το σπάσιμο του τά-φου του Χριστού και την Ανά-σταση Του.

Το αναμμένο κερίΗ λαμπάδα όπως και το κερίπου καίει συμβολίζουν την Α-νάσταση του Χριστού, πρόκειταιόμως για ένα έθιμο που συνα-ντάμε και στην αρχαία Ελλάδα.Την παραμονή του γάμου οι αρ-χαίοι Έλληνες έστηναν γλέντιστο σπίτι του γαμπρού και άνα-βαν κεριά για να τονιστεί η λα-μπρότητα του γεγονότος. Στονχριστιανικό κόσμο Νυμφίος εί-ναι ο Χριστός και έρχεται εν τωμέσω της νυκτός, και όσοι τονπεριμένουν για να τον δεχθούνπρέπει να έχουν αναμμένη τηλαμπάδα την "εξ αρετών".

Θρησκευτικά και παραδοσιακάσύμβολα του Πάσχα

Page 11: 3 Μαΐου 2013

Ειδήσεις w w w . p r o t i n e w s . g r 11/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Από θαύμα δεν υ-πήρξαν θύματαχθες όταν κατοικία

και καφενείο έγιναν πα-ρανάλωμα του πυρόςστην Αρήνη Ζαχάρως.

Συγκεκριμένα μια οικογέ-νεια κινδύνεψε να καεί ότανξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτιτους και επεκτάθηκε στο κα-φενείο τους, που βρισκότανακριβώς από κάτω. Όλα έγι-ναν στάχτη μέσα σε λίγα λε-πτά και η Πυροσβεστική Υ-πηρεσία μετά από υπεράν-θρωπες προσπάθειες κατά-φερε να σβήσει την πυρκα-γιά. Ο 66χρονος ιδιοκτήτηςκυριολεκτικά την τελευταίαστιγμή κατάφερε να βγάλειέξω από το φλεγόμενο σπίτιτη σύζυγο και τη μητέρα του,ενώ ο ίδιος υπέστη ελαφράεγκαύματα και μεταφέρθηκε

στο νοσοκομείο Κυπαρισσί-ας από συγγενείς του. Στην επιχείρηση κατάσβε-σης της πυρκαγιάς συμμε-τείχαν δέκα πυροσβέστες μεέξι οχήματα από τον Πύργο,την Κρέστενα και την ΑρχαίαΟλυμπία με επικεφαλής τονδιοικητή Νίκο Νικολακόπου-λο. Για αρκετή ώρα διήρκη-σε η επιχείρηση έως την τε-λική κατάσβεση, ωστόσο τί-

ποτα δεν γλίτωσε από τιςφλόγες. Η φωτιά ξεκίνησε α-πό τον πρώτο όροφο του κτι-ρίου όπου ήταν το σπίτι καιμεταδόθηκε και στο ισόγειοόπου η οικογένεια διατηρού-σε καφενείο. Σύμφωνα μετις πρώτες εκτιμήσεις η φω-τιά προήλθε από κάποιο κερίή καντήλι.

Θοδωρής Λάμπρος[email protected]

Στην Αρήνη Ζαχάρως. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

“Λαμπάδιασαν” καφενείο και σπίτι

Page 12: 3 Μαΐου 2013

Ειδήσεις12 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Ελληνορθοδοξία και Ορθοδοξία Η Ορθόδοξη Εκκλησία, στην αυθεντική της ιστορική πορεία,εδρεύει στη συνείδηση του Ελληνικού λαού ως Εκκλησία ε-θνική που αρμόζει και εναρμονίζει τις παραδόσεις του, τα ή-θη του, τα έθιμά του, τη γεωγραφία του τόπου του, την ομαδι-κότητα του, τις εκδηλώσεις της οικογένειάς του.

Η δημοκρατική της οργάνωση, η με-λωδική της γλώσσα, η ανθρώπινη η-θική της, τα σύμβολά της προσδιορί-ζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τηςπου αναδύονται από το ένδοξο κλασι-κό παρελθόν των Ελλήνων. Η Εκκλη-σία του Δήμου μετουσιώθηκε σε Εκ-κλησία λαού, όπου η θεότητα εισέρ-χεται ανθρωπόμορφα, ταπεινά, αβία-στα και συμμετέχει ενεργά για να ε-ξυψώσει τον άνθρωπο με διττή ιδιότη-τα, αμφίδρομη, να τον αναδείξει σοφόκαι άγιο. Γι' αυτό ο ορθοδοξισμός κα-ταργεί την επίπλαστη πειθαρχία καιτάξη της Λατινικής Δύσης, απέχει από

το απόλυτα ορθολογικό και απάνθρωπα καταπιεστικό τυπικότης Δυτικής Εκκλησίας.Επικρίνουμε συχνά την Εκκλησία - κάποτε μάλιστα με μεγά-λη δριμύτητα- αλλά το πραγματοποιούμε εκ των έσω, ως μέ-λη της που απαιτούμε από αυτή να γίνει καλύτερη. Δεν την"πολεμούμε" σαν κάτι ξένο, αποκομμένο από εμάς. Ουσιαστι-κά απαιτούμε από τον εαυτό μας επαναπροσδιορισμό στηχρυσή τομή του μεταφυσικού- οντολογικού και της ελληνικήςακριβολογίας. Έτσι, συνταιριάζουμε το Ορθόδοξο και το Ορ-θόπρακτο. Οι παιδευτικές αξίες της ελληνικής σοφίας εξακο-λουθούν να είναι πολύτιμες χωρίς να γίνονται εμπόδιο στηνερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου. Η Ορθοδοξία προέρχεταιαπό τη συνάντηση της εξ αποκαλύψεως αλήθειας και της αρ-χαίας ελληνικής παιδείας.Η γλώσσα των Ευαγγελίων είναι ελληνική, η ερμηνεία τουςτελεολογικά Αριστοτελική. Τα δύο ρεύματα του χριστιανικούμυστικισμού και του κλασικού ανθρωπισμού δεν έπαψαν νατη διαφεντεύουν σε τέλεια αρμονία. Αυτό χαρακτηρίζει τηΒυζαντινή της παρουσία στην ιστορία και τις ζυμώσεις πουδέχτηκε πολλές φορές μέσα σε κρίσεις αναδεικνύοντας πά-ντα το ορθό.Υπό την πίεση της ιστορικής ανάγκης στα χρόνια της Οθωμα-νικής κυριαρχίας, η ελληνική θρησκευτική ζωή διασφαλίζε-ται από την Εκκλησία με τους ιερείς, τη νομοθεσία, τη διοίκη-ση, τα σχολεία που κύριο προορισμό είχαν να προφυλάξουντο γένος των Ελλήνων και να το προετοιμάσουν για την ελευ-θερία του. Και στον καιρό των απελευθερωτικών αγώνων, έ-δωσε το δυναμικό παρόν…Σύσσωμος ο ελληνισμός ευγνωμονεί την Εκκλησία του για τοανεκτίμητο ιστορικό της παρόν στους αιώνες του εθνικού κα-τατρεγμού στα πρόσωπα του λαϊκού εθνομάρτυρα, απλού πα-πά και σφαγιασμένου ιεράρχη (Πανάγος, Διάκος, Παπαφλέσ-σας, Χρυσόστομος Σμύρνης κ.α). Οι νέες ιστορικές αξιώσειςαπαιτούν από την Ορθοδοξία ανάλογο ρόλο. Θυμίζουν εκέινητην πορεία του Ιησού στο δρόμο του σταυρού και τη βίωση τηςΑνάστασης. Ζήτημα της ιστορικής αναπροσαρμογής;

Καλή Λαμπρή Έλληνες

Γράφει ο Ειρηναίος Σταματόπουλος

Καθηγητής Φιλόλογος- Ιστορικός Ιονίου Πανεπιστημίου

Υπογράφηκε χθες, Μεγά-λη Πέμπτη 2 Μαΐου, απότον Αναπληρωτή Υ-

πουργό Οικονομικών, κ.Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργι-κή Απόφαση που τροποποιείτην υπ' αριθ. πρωτ.2/3203/0025/28. 03.2011(ΦΕΚ Β' 820) Απόφαση τουΥφυπουργού Οικονομικώνγια τη "Ρύθμιση εγγυημένωναπό το Ελληνικό Δημόσιο ο-φειλών δυνάμει της αριθ.2/73821/0025/ 14.12.2007 α-πόφασης του ΥφυπουργούΟικονομίας και Οικονομικών,που απορρέουν από δάνειαπου έχουν χορηγηθεί σε αι-γοπροβατοτρόφους, βοοτρό-φους, χοιροτρόφους και πτη-νοτρόφους φυσικά ή νομικάπρόσωπα ή ομάδες φυσικώνή νομικών προσώπων, των ο-ποίων η εκμετάλλευση ή η ε-πιχείρηση βρίσκεται στηνελληνική επικράτεια". Με τηνυπογραφή της Υπουργικής

Απόφασης από τον Αναπλη-ρωτή Υπουργό Οικονομικών,προβλέπεται ότι η οφειλόμε-νη χρεολυτική δόση της31.12.2012 δύναται να κατα-βληθεί μέχρι και την31.12.2013.Σύμφωνα με την ανακοίνωσητου Υπουργείου Οικονομικώνοι τόκοι που αφορούν στηνως άνω δόση και θα παρα-χθούν για το χρονικό διάστη-μα από 01.01.2013 έως καιτην εξόφληση αυτής βαρύ-νουν αποκλειστικά τους δα-νειολήπτες και δεν καλύπτο-νται από την εγγύηση του Ελ-ληνικού Δημοσίου.Οι αιγοπροβατοτρόφοι, βοο-τρόφοι, χοιροτρόφοι και πτη-νοτρόφοι, φυσικά ή νομικάπρόσωπα ή ομάδες φυσικώνή νομικών προσώπων, οι ο-ποίοι έχουν υπαχθεί στιςδιατάξεις της αριθ.2/3203/0025/28.03.2011 Υ-πουργικής Απόφασης και ε-

πιθυμούν να αξιοποιήσουντη δυνατότητα αναστολής κα-ταβολής της δόσης που ήτανκαταβλητέα στις 31.12.2012,οφείλουν να υποβάλουν σχε-τική αίτηση προς τα πιστωτι-κά ιδρύματα μέχρι30.06.2013.Προϋπόθεση για την επίτευ-ξη της αναστολής καταβολήςτης δόσης αποτελεί η ρητήσυναίνεση της πιστώτριαςτράπεζας.

Έτσι αντιμετωπίζεται ένα ζή-τημα στο πλαίσιο των εγγυή-σεων του Ελληνικού Δημοσί-ου, με ιδιαίτερες δημοσιονο-μικές, νομικές, αλλά καιδιοικητικές προεκτάσεις,διασφαλίζοντας το δημόσιοσυμφέρον και στηρίζοντας ε-πί της ουσίας, στο πλαίσιοτων τρεχουσών δημοσιονο-μικών δυνατοτήτων, τηνπρωτογενή παραγωγή.

Σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους

Αναστολή δανείων

Την ερχόμενη εβδομάδα,μετά τις αργίες του Πά-σχα αναμένεται να ανα-

κοινωθούν οι τιμές των συμ-βολαίων για τους παραγω-γούς βιομηχανικής τομάταςστην Ηλεία. Επίσης, σύμφω-να με τις ίδιες πληροφορίες,τόσο τα στρέμματα όσο και οιτιμές δεν θα παρουσιάσουναξιοσημείωτες μεταβολές.Αυτή την περίοδο στον κάμποτης Περιφερειακής ΕνότηταςΗλείας, φυτεύονται οι όψιμεςτομάτες και σιγά - σιγά οι πα-ραγωγοί οδεύουν προς την ο-λοκλήρωση των φυτεύσεων.

Μέχρι τις 10 Μαΐου αναμένε-ται να έχουν ολοκληρωθεί οιφυτεύσεις όμως και στηνΘεσσαλία. Σύμφωνα με όσααναφέρει στον ΑγροΤύπο, οεκπρόσωπος του ΑγροτικούΣυνεταιρισμού ΘεσσαλώνΤοματοπαραγωγών "ΘΕΣΤΟ",κ. Αστέριος Σαπουνάς: "σανσυνεταιρισμός είμαστε κοντάστα 15.000 στρέμματα με 300περίπου παραγωγούς ενώ σεεπίπεδο Θεσσαλίας εκτιμώ ό-τι θα καλλιεργηθούν συνολι-κά περίπου 20.000 στρέμμα-τα".Σε ερώτησή μας σχετικά με

την πορεία της καλλιέργειαςο κ. Σαπουνάς μας αναφέρειότι: "αν και μέχρι στιγμή πάμεπολύ καλά, πρόβλημα θα έ-χουμε - όχι μόνο η βιομηχα-νική τομάτα αλλά και οι υπό-λοιπες καλλιέργειες - αν συ-νεχιστεί η ανομβρία".Όσον αφορά το θέμα των τι-μών, υπενθυμίζουμε ότι στηνΘεσσαλία για την τρέχουσαχρονιά θα είναι 1 με 2 ευρώαυξημένες σε σχέση με πέρ-σι.Ειδικότερα, η βιομηχανία με-ταποίησης Ντάμαβαντ για πα-ράδειγμα θα παραλάβει όλες

τις τομάτες ανεξαρτήτως brixστα 78 ευρώ ανά τόνο. Επί-σης, η βιομηχανία Ευρωπαϊ-κά Τρόφιμα (Λαδάς) θα πλη-ρώσει τους παραγωγούς τηςΛάρισας 72 ευρώ/τόνο καιτους παραγωγούς των Φαρ-σάλων 74 ευρώ/τόνο ανεξαρ-τήτως brix. Από την πλευρά του, ο Νομι-κός για brix 4,00 - 4,79 θαπληρώσει 72 με 74 ευρώ ανάτόνο, για brix 4,80 - 5,19 θαπληρώσει 81 με 83 ευρώ/τό-νο, για brix 5,20 και πάνω α-πό 82 έως 90 ευρώ ανά τόνο.

Την ερχόμενη εβδομάδα τα συμβόλαια βιομηχανικής τομάτας στην Ηλεία

Δεν αναμένονται αλλαγές σε τιμές και στρέμματα

Page 13: 3 Μαΐου 2013

Για το τέλος Αυγούστου μετα-τίθεται η προθεσμία για την υ-ποβολή των φετινών Ε9 όπουκάθε φορολογούμενος, συντοις άλλοις, θα επικαιροποιή-σει την εικόνα της εκτός σχε-δίου ακίνητης περιουσίας του.Αυτή ήταν η κυριότερη από-φαση που έλαβε η διακομμα-τική επιτροπή της συγκυβέρ-νησης που συνεδρίασε τοβράδυ της Μεγάλης Τρίτης γιατο νέο ενιαίο φόρο ακινήτωνκαθώς κρίθηκε ότι δεν υπάρ-χει επαρκής χρόνος προκειμέ-νου να δημιουργηθεί το νέο έ-ντυπο Ε9 και ειδικά ο πίνακαςγια τις εκτός σχεδίου εκτάσεις.Όπως μεταδίδει το capital.gr,στη συνεδρίασης της διακομ-

ματικής επιτροπής όπου συμ-μετείχε ο υφυπουργός Οικο-νομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, οβουλευτής της Νέας Δημο-κρατίας κ. Απ. Βεσυρόπουλος,ο εκπρόσωπος της Δημοκρα-τικής Αριστεράς κ. ΔημήτρηςΧατζησωκράτης και εκπρόσω-πος του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλωναποφασίστηκαν τα εξής:ο νέος ενιαίος φόρος ακινή-των ο οποίος θα αντικαταστήσειτο χαράτσι (Έκτακτο Ειδικό Τέ-λος Ακινήτων-ΕΕΤΑ) και το Φό-ρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)πρόκειται να εφαρμοστεί από το2014. Η συνολική βεβαίωση ε-σόδων από το νέο φόρο θα πρέ-πει να ανέλθουν τουλάχιστονστα 3,2 δισ. ευρώ με την εί-

σπραξη να ανέλθει τουλάχιστονστα 2,7 δισ. ευρώ ετησίως (η α-πόκλιση υπολογίζεται λόγω τηςοικονομικής αδυναμίας των πο-λιτών και των ζητημάτων πουπροκύπτουν από τις αλλαγέςστη βάση υπολογισμού του φό-ρου, όπως είναι οι διορθώσειςστοιχείων ακινήτων κ.ά.).από τα παραπάνω προβλε-πόμενα έσοδα τα περίπου 400έως 500 εκατ. ευρώ θα πρέπεινα προέλθουν από τη φορολό-γηση των εκτός σχεδίου εκτά-σεων, οι οποίες με το σημερι-νό καθεστώς εξαιρούνται τηςφορολογίας. για την επιβολή του φόρουστα αγροτεμάχια απαιτείται ηλεπτομερής καταγραφή τουςμέσω της υποβολής νέων ε-ντύπων Ε9 από τους φορολο-γούμενους. Στα έντυπα αυτάοι φορολογούμενοι θα κλη-θούν να δώσουν περισσότεραστοιχεία για τα χαρακτηριστι-κά των αγροτεμαχίων τους, ό-πως για παράδειγμα το αν α-ποτελούν βοσκότοπους, λατο-μεία, την ακριβή απόστασήτους από τον αιγιαλό κ.ά. Μεβάση αυτά τα στοιχεία θα κα-

θοριστεί και η ακριβής φορο-λογική βάση για την επιβολήτου ενιαίου φόρου.η προθεσμία για την υποβο-λή του νέου Ε9 μετατίθεται α-πό την 30η Ιουνίου στην 31ηΑυγούστου (και όχι 31 Δεκεμ-βρίου όπως εκ παραδρομής α-ναφέρθηκε αρχικά) προκειμέ-νου να δοθεί χρόνος στις υπη-ρεσίες του ΥΠΟΙΚ να σχεδιά-σουν το νέο έντυπο και στουςφορολογούμενους να υποβά-λουν ηλεκτρονικά το έντυπο.ο νέος φόρος στα αγροτε-μάχια πρόκειται να σχεδιαστείπρος το παρόν με βάση ταστοιχεία για τις εκτός σχεδίουεκτάσεις που διαθέτει το υ-πουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-ξης και συγκεκριμένα ο Οργα-νισμός Πληρωμών και Ελέγ-χου Κοινοτικών ΕνισχύσεωνΠροσανατολισμού και Εγγυή-σεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).η επιτροπή πρόκειται νασυνεδριάσει την ερχόμενη ε-βδομάδα προκειμένου να μπεισε λεπτομέρειες αναφορικάμε το αφορολόγητο όριο τουνέου φόρου, τους συντελεστέςφορολόγησης κα.

Επικαιρότητα w w w . p r o t i n e w s . g r 13/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Δήλωση όλων των αγροτεμαχίων μέχρι τις 31 Αυγούστου

Πιο αναγκαία και επιβε-βλημένη παρά ποτέ εί-ναι η υπογειοποίηση του

αρδευτικού δικτύου στην πε-δινή Ηλεία, αφού το δίκτυο καιοι αγωγοί "σπάνε" από τις αρ-χές κιόλας της φετινής αρδευ-τικής περιόδου. Στο δίκτυο τουΤΟΕΒ Μυρτουντίων μέσα σεπέντε ημέρες πρόεκυψαν τρειςζημιές το κόστος των οποίωνκυμαίνεται από 5.000 μέχρι και

10.000 ευρώ κατά περίπτωση.Σε μια δύσκολη οικονομική συ-γκυρία και για τους Οργανι-σμούς αυτούς η διοίκηση τουΤΟΕΒ Μυρτουντίων προσπαθείμε παρεμβάσεις που κάνουν τασυνεργεία ώστε να αποκατα-στήσουν τις βλάβες που προ-κύπτουν, ωστόσο όπως επεσή-μανε και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒΜυρτουντίων Χρήστος Παλαιο-λόγος είναι αναγκαία η στήριξη

και η βοήθεια από την πολιτεία,ώστε να αντιμετωπίζονται ευ-κολότερα οι ζημιές που προκύ-πτουν στο δίκτυο αλλά και γιανα ενεργοποιηθούν οι αρμόδιεςυπηρεσίες προκειμένου ναπροχωρήσει η υπογειοποίησητου δικτύου.Η πρώτη ζημιά στο δίκτυο εντο-πίστηκε στην περιοχή Θανα-σουλέικα και ακολούθησε ακό-μη μία στο Βαρθολομιό με τηντελευταία να εντοπίζεται τηΜεγάλη Τετάρτη στο Σταφιδό-καμπο. Οι αγρότες- αρδευτές

ανησυχούν για τα προβλήματααυτά τη στιγμή που οι καλλιέρ-γειες βρίσκονται σε εξέλιξη καιτο πότισμα είναι αναγκαίο. Βέ-βαια ο πρόεδρος του ΤΟΕΒΜυρτουντίων Χρήστος Παλαιο-λόγος συνέστησε ψυχραιμία α-φού τα συνεργεία είναι σε ετοι-μότητα προκειμένου να παρέμ-βουν, ενώ τόνισε χαρακτηριστι-κά ότι "Όσοι αρδευτές δεν έ-χουν οφειλές δεν πρέπει να α-νησυχούν γιατί δε θα αντιμετω-πίσουν κανένα πρόβλημα".

Βάσω Κοκκινογένη

ΤΟΕΒ Μυρτουντίων:

Η μια ζημιά διαδέχεται την άλληστο πεπαλαιωμένο δίκτυοΑναγκαία η υπογειοποίηση του δικτύου" δηλώνειστην "ΠΡΩΤΗ" ο πρόεδρος Χρήστος Παλαιολόγος

ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Το πρόγραμμα για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2013Από την ΕΑΣ Ηλείας -Ολυμπίας γίνονται γνωστά τα παρακάτω:Ενημερώνουμε του παραγωγούς για την σύνταξης των Αιτήσε-ων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2013, με συνεργεία της ΕΑΣ πουθα επισκεφθούν τις κοινότητες σύμφωνα με το πρόγραμμα.Γιαμια ακόμα φορά επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομη-νία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 15 Μαΐου και δεν θαυπάρξει παράταση. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθείπρόγραμμα και για τις υπόλοιπες κοινότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΡΙΤΗ 7/5/2013ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΝΕΜΟΧΩΡΙ 18:00ΣΑΜΙΚΟ 18:00ΚΑΛΛΙΘΕΑ 18:00ΑΡΗΝΗ 18:00ΚΟΥΜΑΝΙ 19:00ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19:00ΛΕΠΡΕΟ 18:00ΒΑΣΙΛΑΚΙ 18:00ΞΥΛΟΚΈΡΑ 17:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5/2013ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΓΡΥΛΛΟΣ 17:30ΣΜΙΛΑ 18:00ΜΗΛΙΕΣ 18:30ΑΝΕΜΟΧΩΡΙ 18:00ΣΑΜΙΚΟ 18:00ΚΑΛΛΙΘΕΑ 18:00ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 12:00ΖΑΧΑΡΩ 18:00ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ 18:30ΜΑΚΙΣΤΟΣ 18:00ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ 18:00ΚΟΥΜΑΝΙ 10:00ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 19:00ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17:30ΛΑΝΘΙ 18:30ΚΟΣΚΙΝΑ 17:00ΣΑΛΜΩΝΗ 18:00ΛΕΠΡΕΟ 18:00ΒΑΣΙΛΑΚΙ 18:00ΚΑΛΙΔΟΝΑ 18:00ΧΑΡΙΑ 17:30ΑΛΠΟΧΩΡΙ 17:00

ΠΕΜΠΤΗ 9/5/2013ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΒΡΙΝΑ 17:30ΣΜΙΛΑ 18:00ΑΧΛΑΔΙΝΗ 18:30ΡΑΧΕΣ 18:00ΑΓΡΙΔΙ 18:00ΠΕΥΚΗ 12:00ΖΑΧΑΡΩ 18:00ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ 18:30ΞΗΡΟΧΩΡΙ 18:00ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ 18:00ΦΟΛΟΗ 19:00ΕΛΕΙΩΝΑΣ 19:00ΒΥΤΙΝΕΪΚΑ 17:00ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 17:00ΠΛΑΤΑΝΟΣ 16:00ΜΑΓΕΙΡΑ 19:00

ΣΑΛΜΩΝΗ 18:00ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ 18:00ΚΑΛΙΔΟΝΑ 18:00ΧΑΡΙΑ 17:30ΒΟΥΝΑΡΓΟ 17:00

ΠΑΡΑΚΕΥΗ 10/5/2013ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΒΡΙΝΑ 17:30ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΠΟΥΡΝΑΡΙ 18:00ΝΕΜΟΥΤΑ 18:30ΡΑΧΕΣ 18:00ΕΠΙΤΑΛΙΟ 18:00ΖΑΧΑΡΩ 18:00ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ 18:30ΣΜΕΡΝΑ 18:00ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 18:00ΠΕΡΣΑΙΝΑ 19:00ΚΟΡΥΦΗ 18:00ΠΕΛΟΠΙΟ 19:00ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 18:00ΛΑΣΤΕΪΚΑ 17:00ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 18:00ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 17:30ΠΡΑΣΙΝΟ 17:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2013ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ 10:00ΛΑΛΑΣ 11:00ΕΠΙΤΑΛΙΟ 10:00ΣΧΙΝΟΙ 18:00ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 18:30ΞΗΡΟΧΩΡΙ 18:00ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 10:00ΒΡΟΧΙΤΣΑ 18:00ΩΛΕΝΑ 16:30ΜΙΡΑΚΑ 18:00ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 09:00ΚΑΜΕΝΑ 10:00ΚΑΤΣΑΡΟΥ 17:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2013ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΧΙΝΟΙ 09:00ΣΤΟΜΙΟ 10:00ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 12:30ΦΙΓΑΛΕΙΑ 16:00ΚΟΥΜΑΝΙ 19:00ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10:00ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 18:00ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 16:30ΦΛΟΚΑ 18:30ΣΤΡΕΦΙ 09:00ΦΟΝΑΪΤΙΚΑ 17:00

Page 14: 3 Μαΐου 2013

14 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Page 15: 3 Μαΐου 2013

Ρεπορτάζ w w w . p r o t i n e w s . g r 15/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Ρεπορτάζ:Θοδωρής Λάμπρος

[email protected]

Μετρημένες στα δάχτυλα είναιοι κρατήσεις δωματίων για τιςεορτές του Πάσχα για τους ι-

διοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίωνκαι διαμερισμάτων στην περιοχή τηςΖαχάρως σύμφωνα με τα όσα ανέφερεχθες στην "ΠΡΩΤΗ" ο πρόεδρος τουσυλλόγου Θοδωρής Κωνσταντόπου-λος.Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκεστους λόγους αυτής της πτωτικής πο-ρείας που διαγράφουν οι ιδιοκτήτες ε-νοικιαζόμενων δωματίων τονίζονταςτην γενικότερη οικονομική κρίση πουμαστίζει την χώρα και δη την Ηλεία αλ-λά και την έλλειψη βασικών υποδομώνστην περιοχή της Ζαχάρως που φρενά-ρει τους τουρίστες να την επισκε-φθούν.Μιλώντας στην "ΠΡΩΤΗ" ανέφερε με-ταξύ άλλων ότι "Μιλάμε για 60 και πλέ-ον νόμιμες επιχειρήσεις με σήμα τουΕΟΤ. Είναι επί το πλείστον οικογενεια-κές επιχειρήσεις των 10,15 και 20 δια-μερισμάτων και αυτή την στιγμή για τοΠάσχα οι κρατήσεις είναι εξαιρετικάπεριορισμένες. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με την γενι-κότερη οικονομική κρίση που μαστίζειτην χώρα μας καθώς και ότι ο τουρι-σμός δουλεύει πλέον και με άλλουςτρόπους. Δουλεύει με το αεροδρόμιο,το λιμάνι, πράγματα που η περιοχή μαςδεν κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να έ-χει. Επίσης δεν έχουμε οδικές υποδο-μές, δεν έχουμε σιδηρόδρομο.Για τα τελευταία ζητήματα μεγάλο με-ρίδιο ευθύνης φέρει η Πολιτεία και οιαιρετοί μας "άρχοντες" που δεν μας

πρόσεξαν. Από την άλλη πλευρά οι γεί-τονες μας Μεσσήνιοι οργανώθηκαν μεαεροδρόμιο, τρένο, δρόμους, κρουα-ζιέρα. Εμείς στην Ηλεία μείναμε στάσι-μοι. Η κατάσταση βέβαια αυτή με τιςπεριορισμένες κρατήσεις στην περιο-χή της Ζαχάρως έχει ξεκινήσει μετά τιςφονικές πυρκαγιές του 2007. Μετά απόδυο χρόνια μπήκε και η κρίση και μαςαποτελείωσε. Εμείς οι επαγγελματίεςτραβάμε μεγάλο κανάλι. Το μήνυμαπλέον που μπορούμε να δώσουμε ωςσύλλογος ιδιοκτητών ενοικιαζόμενωνδωματίων και διαμερισμάτων Ζαχά-ρως και Περιχώρων είναι ότι μέλλονμας είναι αβέβαιο. Έχω τρια παιδιά στοπανεπιστήμιο και δεν ξέρω προσωπικάαν θα έχω χρήματα να τους στείλω γιανα συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η τε-λευταία διανυκτέρευση που έκανα στοκατάλυμα μου ήταν το Σεπτέμβριο του2012. Θα πρέπει η Πολιτεία να προσέ-ξει την Περιφέρεια. Ειδικά για την πε-ριοχή της Ζαχάρως χρειάζεται μεγαλύ-τερη προβολή. Συνδυάζει βουνό, πα-

ραλία, θάλασσα, λίμνη. Δεν υπάρχουνυποδομές. Δεν υπάρχει οδική πρόσβα-ση. Εδώ κινδυνεύουν όσοι έρχονταιστην περιοχή μας να πάθουν ατύχημαεξαιτίας του κακού δρόμου. Εμείς σαν σύλλογος αναβαθμίσαμε τακαταλύματά μας. Αλλά πλέον δεν έρχε-ται κόσμος στην Ζαχάρω, ειδικά οι ξέ-νοι τουρίστες που ήταν το βαρόμετρογια το αντικείμενο μας".

Δημήτρης ΧριστόπουλοςΥπεύθυνος

Ενοικιαζόμενων δωματίων"Ασφένδαμος" - Κακόβατος Ζαχάρως

“Καλύτερες υπηρεσίες για να προσελκύσουμε κόσμο”

"Έχουμε πληρότητα 100% αυτές τις η-μέρες, κυρίως Έλληνες από τα μεγάλααστικά κέντρα όπως η Αθήνα. Ένας α-ριθμός από αυτούς έρχεται για το τριή-

μερο του Πάσχα ενώ άλλοι έχουν ξεκι-νήσει να έρχονται από προχθές. Τηνπεριμέναμε αυτή την κίνηση γιατί είχα-με τις κρατήσεις αυτές κλεισμένες δυομήνες πριν και μάλιστα είχαμε εναλλα-κτική σειρά προτεραιότητας σε περί-πτωση ακύρωσης.Σε σχέση με τα νησιά είμαστε πάρα πο-λύ ικανοποιημένοι αφού έχω συναδέλ-φους από την Μύκονο που δεν έχουνδουλειά. Γιατί απευθύνονται και αυτοίσε 'Ελληνες και το κόστος μεταφοράςείναι πλέον τεράστιο. Η καλοκαιρινήμας περίοδος είναι ήδη φουλ από τώ-ρα. Ιούλιο - Αύγουστο είμαστε ήδηκλεισμένοι. Ο μεγαλύτερος όγκος τωνεπισκεπτών μας το καλοκαίρι είναι ξέ-νοι. Γερμανοί και Βέλγοι.Αναφορικά με την περιοχή θεωρώ ότι οΔήμος θα πρέπει να αναλάβει τις υπο-χρεώσεις του. Βέβαια ο Δήμος όπωςκαι όλοι οι Δήμοι δεν έχουν τα ανάλο-γα κονδύλια για να προβούν στις απα-ραίτητες ενέργειες.

Όλοι απευθυνόμαστε από τον φράχτημας και μέσα. Έξω δεν ενδιαφέρει κα-νέναν τι γίνεται. Δεν υπάρχει στρατηγι-κή. Πρέπει να φτιαχτούν κάποιες υπο-δομές για να φιλοξενήσουμε τον κό-σμο, που δεν υπάρχουν. Το βασικότερο που λείπει εδώ στην πε-ριοχή μας είναι η άμεση αποκατάστα-ση της κεντρικής παραλίας του Κκαο-βάτου. Έχει γίνει μια φθορά από τοχειμέριο κύμα που δεν βλέπω να διορ-θώνεται. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Είναιτόσο απλό αλλά εμπλέκονται τρεις δια-φορετικές υπηρεσίες και η γραφειο-κρατία είναι ατελείωτη.Το μήνυμα μου είναι να προσφέρουμεόσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίεςόλοι μας χωρίς αυτό να μας ανεβάζειτο κόστος για να προσελκύσουμε κό-σμο. Είναι το κλειδί γιατί διαφορετικάαν δεν περιποιηθείς αυτούς που φιλο-ξενείς είτε στο σπίτι σου, είτε σε ενοι-κιαζόμενο είτε σε ξενοδοχείο θα είναιόλοι δυσαρεστημένοι".

Προβληματισμός από τον πρόεδρο του συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων καιδιαμερισμάτων Ζαχάρως και Περιχώρων

ΖΑΧΑΡΩ: Μετρημένες στα δάχτυλα οικρατήσεις δωματίων για τις εορτές του ΠάσχαΟικονομική κρίση και έλλειψηυποδομών οι βασικές αιτίες

ÌåôñçìÝíåò óôá äÜ÷ôõëá åßíáé ïéêñáôÞóåéò äùìáôßùí ãéá ôéò åïñôÝòôïõ ÐÜó÷á óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Æá÷Üñùòóýìöùíá ìå ôïí ðñüåäñï ôïõóõëëüãïõ éäéïêôçôþí åíïéêéáæüìåíùíäùìáôßùí êáé äéáìåñéóìÜôùíÆá÷Üñùò êáé Ðåñé÷þñùí ÈïäùñÞÊùíóôáíôüðïõëï.

Page 16: 3 Μαΐου 2013

Ειδήσεις16 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Ημικρή συμμετοχή χα-ρακτήρισε τις φετινέςεκδηλώσεις της Πρω-

τομαγιάς στην Αμαλιάδα. Τοπρωί της Μεγάλης Τετάρτηςστο εργατικό κέντρο της πόληςείχε προγραμματιστεί σχετικήεκδήλωση στην οποία η πρόε-δρος κ Νατάσσα Παναγιωτά-ρα, καυτηρίασε την έλλειψησυμμετοχής στους αγώνες για

τα δικαιώματα των εργατών,προκλητική αδιαφορία για τηνεφαρμογή της εργατικής νο-μοθεσίας. Επίσης ο πρόεδροςτου Εμπορικού Συλλόγου Α-μαλιάδας Πέτρος Παπαδάτοςαναφέρθηκε σε στρατηγικήήττα των εργαζομένων, των μι-κρομεσαίων και των αγροτώναπό τις δυνάμεις του κεφαλαί-ου και των εκφραστών του στο

σημερινό πολιτικό σύστημα. Οεκπρόσωπος του ΔικηγορικούΣυλλόγου κ Τάσος Σμέρος μί-λησε για την ανάγκη ο αγώναςνα είναι ενωτικός ενώ ο πρόε-δρος του Συλλόγου εργαζομέ-νων στους Δήμους ΧρήστοςΒούλγαρης μίλησε για τα προ-βλήματα που αντιμετωπίζουνοι εργαζόμενοι στους δήμους.Στη συνέχεια αντιπροσωπία

του Εργατικού Κέντρου με ε-πικεφαλής την πρόεδρο του,κατευθύνθηκε στη Μανωλάδαόπου και κατέθεσε στεφάνιστο σημείο του πρόσφατουτραγικού γεγονότος.

Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας

Μικρή η συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά

Ç ê ÐáíáãéùôÜñá, êáõôçñßáóåôçí Ýëëåéøç óõììåôï÷Þò óôïõòáãþíåò ãéá ôá äéêáéþìáôá ôùíåñãáôþí (Ç öùôïãñáößá åßíáé

áðü ôï eam.gr)

Page 17: 3 Μαΐου 2013

Ειδήσεις w w w . p r o t i n e w s . g r 17/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Τρεις ξεχωριστές κινη-τοποιήσεις για την ερ-γατική Πρωτομαγιά

πραγματοποιήθηκαν τηνΜεγάλη Τετάρτη στον Πύρ-γο. Η πρώτη και μικρότερηέγινε στο χώρο του Εργατι-κού Κέντρου Πύργου. Ηδεύτερη συγκέντρωση έγινεστην πλατεία ΟΤΕ όπου συ-γκεντρώθηκαν μέλη του ΠΑ-ΜΕ, της ΚΝΕ, του ΚΚΕ καιτων συνδικάτων, οι οποίοιπραγματοποίησαν πορεία καικατάθεση στεφάνων στοΜνημείο Καλάκου. Η τρίτη

κατά σειρά κινητοποίησηπραγματοποιήθηκε έξω από

το χώρο του 2ου γυμνασίου-λυκείου Πύργου όπου συμ-

μετείχαν μέλη της ΕΛΜΕ,των πρωτοβάθμιων σωματεί-

ων καθώς και μέλη του ΣΥΡΙ-ΖΑ με επικεφαλής τη βου-

λευτή Ηλείας Έφη Γεωργο-πούλου - Σαλτάρη.

Πύργος

Τρεις κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά

Óôéãìéüôõðï áðü ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôçò ÐñùôïìáãéÜò

Page 18: 3 Μαΐου 2013

ψψάάχχννεεττεε γγιιαα...... δουλειά/σπίτι/οικόπεδο/αγροτεμάχιο/επαγγελματικό χώρο/μοτοσικλέτα/έπιπλα/ηλεκτρικές συσκευές/τεχνίτη/το χαμένο σας ζωάκι/το μελλοντικό σας σύντροφο

Καθηγήτρια κλασσικής φιλολογίας πα-ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητέςΔημοτικού(μόνο Γλώσσα)- Γυμνασίου -Λυκείου. Πραγματοποιούνται μ αθήμα-τα και σε γκρουπ (2 μαθητές). Τιμές λο-γικές. Τηλ.:6938849132(8292)Καθηγήτρια φιλόλογος παραδίδει ιδιαί-τερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου -Λυκείου. Αναλαμβάνονταιγκρουπ 2 ή 3 ατόμων. Παρέχονται ση-μειώσεις. Τιμές πολύ χαμη-λές.Τηλ.:6934265950(8290)Πτυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας παρα-δίδει ιδιαίτερα μαθήματακατοίκον στηπεριοχή Πύργου. Τιμές προσιτές.Τηλ.:6983949504 (8277)Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-ματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίουκαθώς αναλαμβάνει και την προετοιμα-σία μαθητών του Λυκείου. Τιμές προσι-τές. Τηλ: 6976017837 (ΜΑ8257)Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Ι-σπανικών σε πολύ χαμηλές τιμές. Στηνπεριοχή Πύργου-Αμαλιάδας. Τηλ:6987396723 (ΜΑ8238)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, Κοινωνική Λει-τουργός παραδίδει μαθήματα για όλατα επίπεδα σε προσιτές τιμές. Τηλ:6937080543 (ΜΑ8234) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-ματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείουκαι προετοιμασία για ΑΣΕΠ εκπαιδευτι-κών. Γνωστικό αντικείμενο ειδική διδα-κτική. Χαμηλές τιμές. ΤΗΛ:6972976752 (ΜΑ 8177)Παρέχονται έγκυρες σημειώσεις σε όλατα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου καιΛυκείου από εκπαιδευτικό κλασικής φι-λολογίας. Ακόμα, δέχομαι να δημιουρ-γήσω οποιαδήποτε εργασία πάνω στασυγκεκριμένα μαθήματα. Τιμές προσι-τές. Τηλ. 6976874167 (ΜΑ8170)Κοπέλα απόφοιτη Παιδαγωγικού Πανε-πιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-τα ισπανικών και αναλαμβάνει την προ-ετοιμασία παιδιών του Δημοτικού με7€/ώρα. Το πρώτο μάθημα δωρεάν. Πε-ριοχή Πύργου-Αμαλιάδα. ΤΗΛ.6975600263 (ΜΑ8161)

ÌáèÞìáôáΖητείται κοπέλα ευπαρουσίαστη άνω των 18 ε-τών, με εμπειρία για μπουφέ στο coupa cafe στονΠύργο για απογευματινή εργασία.Τηλ.:6981557919(8295)Μεγάλος ασφαλιστικός όμιλος που δραστηριο-ποιείται στις ασφαλιστικές τραπεζικές και χρη-ματοοικονομικές υπηρεσίες λόγω της συνεχούςανάπτυξης στο νομό Ηλείας ζητά συνεργάτες 25-40 ετών με προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Τηλ.:26210 29192 και 2621034926(8275)Ζητείται σερβιτόρα για καφενείο.Τηλ.:6983162555(8274)Ζητείται μάγειρας για την Αρχαία Ολυμπία.Ώρεςεπικοινωνίας 10.00- 14.00.Τηλ.: 693 6670714(8269)Ζητείται έμπειρη κυρία για εργασία σε κουζίνα.ΤΗΛ. 2622023408 (ΜΑ 8236)Ζητέιται ενοικιαστής ή συνέταιρος για καφετέριαστη Ζάκυνθο κατά προτίμηση γνώστης του αντι-κειμένου.Τηλ.:6936327447(8287)Ζητείται ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ με πτυχίονοσηλευτικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματοςγια την Κυλλήνη Ηλείας με υπευθυνότητα και α-γάπη για τα παιδιά. Επιθυμητή προϋπηρεσία σεαντίστοιχη θέση και συστατικές επιστολές. Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:[email protected] αναγράφοντας τον κω-δικό 83.(8285)Ζητείται ΟΔΗΓΟΣ με απαραίτητη επαγγελματικήάδεια οδήγησης Δ΄-Ε' Κατηγορίας απόφοιτος Λυ-κείου, με υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιάγια πλήρη απασχόληση.Απαραίτητη προϋπηρε-σία σε αντίστοιχη θέση και συστάσεις.Αποστείλα-

τε βιογραφικό στο Fax 2103843038 ή με e-mail:[email protected] αναγράφοντας τον κω-δικό 84. Περιοχή Κυλλήνη Ηλείας. (8284)Ζητείται κοπέλα για εργασία σε καφέ ουζερί στονΠύργο έως 35 ετών.Τηλ.:6972015016 (8286)ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες εμφανίσιμες μέχρι 30 ετώνμε όρεξη για δουλειά για να εργαστούν στον πο-λυχώρο του cafe LIQUID διασταύρωση Κρεστέ-νων για τη σεζόν 2013. Αποστολή βιογραφικούμε φωτογραφία στο e-mail:[email protected] Tηλ.:6941405918(MA8214)Ζητείται ψυκτικός για εμπορική επιχείρηση στονΠύργο.Τηλ.:6937412858(8289)Οικοδομικές εργασίες παντός τύπου με το κλειδίστο χέρι.Τηλ.:6973837071(8282)

Κυρία ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη ηλι-κιωμένων και παιδιώνΤηλ.:6976317279(8281)Κυρία από τη Λευκορωσία ζητάει εργασία ως ε-σωτερική για φύλαξη ηλικιωμέ-νων.Τηλ.:6971505676 (8280)Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων στηπεριοχή του Πύργου.Μόνο σοβαρές προτά-σεις.Τηλ.:6994010870 (8278)Κυρία ζητάει εργασία ως εσωτερική για φύλαξηηλικιωμένων και οικιακές δουλείες εκτός περιο-χής Πύργου. Ωράριο μέχρι το μεσημέρι .Τηλ.:6978395936(8279)Κυρία από τη Βουλγαρία ζητά εργασία ως εσωτε-

ρική για φύλαξη-φροντίδα ηλικιωμένων(περιο-χές: Λεχαινά, Πύργο- Βάρδα) Τηλ.:699 8269776(8272)Κυρία ζητά εργασία για καθαρισμό οικίων.Τηλ.:6986987672 (8267)Ελληνίδα 43 ετών με προϋπηρεσία γραμματέαςτέως υπάλληλος τουριστικών καταστημάτων ,τρείς ξένες γλώσσες, χρήση Η/Υ αναζητά εργασί-α. Τηλ. 6988820922(ΜΑ8264)Νεαρός ζητά οποιαδήποτε εργασία με δίπλωμαοδήγησης, τελειωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-σεις. Τηλ: 6975620066 (ΜΑ8260)Κυρία ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιω-μένων βραδινές ώρες από 10:00μμ έως 7:00π.μ.Τηλ: 6981142607 (ΜΑ8261) ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ πολιτικός μηχανικός, (απόφοιτηΤΕΙ Αθήνας - Πολιτικών Έργων Υποδομής) με με-ταπτυχιακό στη διοίκηση και διαχείριση έργου,8ετή εμπειρία στο σχεδιασμό ιδιωτικών και δη-μοσίων έργων - σύνταξη προμετρήσεων, πολύκαλή γνώση Η/Υ (Αutocad 2010,AutocadArchitecture 2012,MSoffice,Internet) και Aγγλι-κών ζητά πλήρη ή μερική απασχόληση τηλ:6939.242400, e-mail:[email protected] (ΜΑ8256)ΚΥΡΙΑ ελληνίδα αναλαμβάνει την φύλαξη ηλικιω-μένων εσωτερική. Τηλ: 6974080991 (ΜΑ8259) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ το βάψιμο - φρεσκάρισμα κλπ.του σπιτιού σας σε λογικές τιμές. Τηλ:6936272058 (ΜΑ8243)ΕΛΛΗΝΑΣ αναλαμβάνει την κοπή χορταριών,γκαζόν και το κλάδεμα φυτών. Άριστη δουλειά.Καλές τιμές. Τηλ: 6977439512 (ΜΑ8244)

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ

ÆÇÔÏÕÍ

Åñãáóßá

ΖΗΤΗΕΙΤΑΙ κοπέλα με γνώσεις Μπουφέ για κα-φέ Πατρών 24 Πύργος. Τηλ: 6974807041(ΜΑ8213)

Από την εταιρεία NEWTHERM με έδρα την Κα-λαμάτα, ζητούνται υπεύθυνοι πωλήσεων, γιακάλυψη των Νομών Λακωνίας, Αρκαδίας & Η-λείας. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγη-σης, άνεση στην επικοινωνία, άριστη χρήσητης Ελληνικής γλώσσας, άριστος χειρισμόςπρογραμμάτων Microsoft Office, καλή γνώσητης Αγγλικής γλώσσας. Σχετική προϋπηρεσίααπαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών: Φαρών79 - 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ή στο e-mail: [email protected] (ΜΑ8247)

Ζητείται από Επιχείρηση Παροχής Οικονομικώνκαι Ελεγκτικών Εργασιών Πτυχιούχος ΑνωτάτηςΣχολής με κατεύθυνση Λογιστική, Ελεγκτική, Φο-ροτεχνική. Πληρ . 6976869569. Και βιογραφικάστο e-mmail: [email protected] (ΜΑ 8235)

Ζητούνται νέοι ή νέες πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ γιατην προώθηση προϊόντων. Τηλ. 2621031805-806. Κιν. 6944782192 (ΜΑ8197)

Page 19: 3 Μαΐου 2013

Mικρές Αγγελίες w w w . p r o t i n e w s . g r 19/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Πωλείται διαμέρισμα 106 m2 με 30 m2βεράντες, 1ος όροφος

Τηλ.:6932280017 (8271)

Πωλείται αγροτεμάχιο 6.100 τ.μ. άρτιο καιοικοδομήσιμο, αμφιθεατρικό, με θέα τοπέλαγος του ιονίου,500 μ από τη θάλασσα.Περιοχή Κάστρο Κυλλήνης. τηλ:6936699137- 6944566837 (MA8258)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο στη περιοχή Αλφειού-σα-Πύργου 5112m2, με άδεια οικοδομής γιακατοικία με υπόγειο (ισχύει μέχρι 2015 + 4χρόνια, νέα περίφραξη και γεώτρηση. Τιμή32.000 ευρώ (συζητήσιμη). Τηλ:6978890238 (ΜΑ8241)

ΚΑΡΥΔΕΩΝΑΣ 30 στρ με υπόγειο αγωγό πω-λείται στα Δουνέϊκα. ΤΗΛ: 2622092008 και6977151900 (ΜΑ 8165)

Διαμέρισμα 63 τμ σε πολυκατοικία επί της ο-δού Σμύρνης 29 και Ναυαρίνου, υπερυψωμέ-νο ισόγειο, σχεδόν 1ος όροφος, με ελάχιστακοινόχρηστα, σε άριστη κατάσταση και σεπολύ καλή τιμή. Τηλ. Επικοινωνίας :2610.270613, και κιν. 6945330595.(MA8152)

Ενοικιάζεται στην Αμαλιάδα δυάρι 43 τ.μ.κατασκευή 2009 , αυτόνομη θέρμανση, καιανοιχτό πάρκινγκ , πλησίον νέου ΤΕΙ. Τηλ.:6972691966

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι δίπλα στο ΤΕΙΤΟΥ Πύργου χωρίςκοινόχρηστα.Τηλ.:6976802842 (8273)

Eνοικιάζεται ισόγειο δυάρι 50 τ.μ. σεδιώροφη οικοδομή, νεόκτιστη κατοικία χωρίςκοινόχρηστα, ηλιόλουστο με ησυχία κοντάστο κέντρο του Πύργου. Ιδανικό για φοιτητές.Τηλ.: 6936824128 (8266)

Ενοικίαζεται διαμέρισμα 50m2 καινούριοεπιπλωμένο, χωρίς κοινόχρηστα.Τηλ.:6932280017 (8270)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι επιπλωμένο χωρίς κοινό-χρηστα οδός Μανωλοπούλου. Τιμή 220 ευ-ρώ. Τηλ: 6944745544 (ΜΑ8246)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τρία διαμερίσματα 35,45,55τμ. καινούργια πολυτελούς κατασκευής μεψύξη - θέρμανση, δομημένη καλωδίωση, ι-ντερνετ, δορυφορική, στο κέντρο της Αμα-λιάδας κατάλληλα για γραφεία οδός Πολυτε-χνείου 10 κοντά στο Δημαρχείο Τηλ:2622038123-6976866240 (κ. Γιάννη).(ΜΑ8233)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένο διαμέρισμα με η-λεκτρικές συσκευές πλησίον ΤαχυδρομείουΠύργου επί της Μανωλοπούλου. Τηλ:6977661970 (ΜΑ8226)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τρία δυάρια διαμερίσματα σενεόκτιστη οικοδομή, με αυτόνομη θέρμανση,προσόψεως, μεγάλες βεράντες, φωτεινότα-τα, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά στο κέντρο τουΠύργου. Τηλ: 6936436070 (ΜΑ8215)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 30τμ. επιπλωμέ-νη στο κέντρο του Πύργου πλησίον επαρχείουχωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 6944755055(ΜΑ8207)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 120τ.μ. 4 χιλ.από τον Πύργο, περιφραγμένη με κήπο,αυτόνομη θέρμανση. Τηλ. 6972602786(ΜΑ8201)

ΠΥΡΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι με 2 κρεβατο-κάμαρες - κουζινοσαλοτραπεζαρία, γωνιακόηλιόλουστο, 1ος όροφος σε διώροφη οικοδο-μή με οικολογικά ανακλεινόμενα κουφώματακαι αυτόνομη θέρμανση. Νέας Αρτάκης 12πλησίον 3ου Λυκείου Πύργου. ΤΗΛ:6971698962 (ΜΑ 8181)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2ου ορόφου110τμ. διαμπερές, τριών υπνοδωματίων, αυ-τόνομη θέρμανση. Τάκη Πετροπούλου 50Α.Τηλ. 2621071181-6976476379 (ΜΑ8173)

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Γαστούνη 3άρι διαμέρι-σμα με 2 υπνοδωμάτια ευήλιο και ευάερο.ΤΗΛ. 6932470435 (ΜΑ8174)ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστην Γαστούνη 2άρι διαμέρισμαΤΗΛ.6932470435 (ΜΑ8175)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 δυάρια καινούρια Αγ. Σπυ-ρίδωνος και Χαριλάου Τρικούπη στον Πύργοχωρίς κοινόχρηστα. ΤΗΛ. 6937150208.(ΜΑ8069)

Λεχαινά: ενοικιάζεται στην κεντρική πλατείακατάστημα 30τ.μ

Τηλ.:6971698962(8283)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέ-μπαρ-ουζερί στον Πύργο.Τηλ: 6996938935 (ΜΑ8252)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κέντρο της Αμαλιάδας με-γάλο διαμπερές κατάστημα, δίπλα απο τοΔημαρχείο, με δύο εισόδους, μία σε κεντρι-

κό δρόμο και μία στην πλατεία που βρίσκε-ται το ΚΕΠ. ΤΗΛ. 2622028540,6972807180, 6932398760 (ΜΑ 8237)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 40τμ. επί της ΡήγαΦεραίου στον Πύργο με αποθηκευτικό χώρο70τμ.Τηλ: 2621028307-6977930724(ΜΑ8231)

Ενοικιάζεται χώρος στεγασμένος στο 3,5Πύργου Αρχ. Ολυμπίας Βαρβάσαινα,1838τμ. Πληροφορίες Κακαλής Κώστας26210-44966, 6932-233357 (ΜΑ 8146)

ΛΕΧΑΙΝΑ - Ενοικιάζεται κατάστημα 85 τ.μ.αυτόνομη θέρμανση, WC, τρίφατσο, κατάλ-ληλο για γραφείο, ιατρείο, φροντιστήριο, γυ-μναστήριο, πιτσαρία κλπ., οδός Ελ. Δημάκη27, πλησίον ΙΚΑ. ΤΗΛ: 6971698962 (ΜΑ8222)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση CAFΕ-BAR στην κεντρι-κή Πλατεία Γαστούνης, τριετούς λειτουργί-ας, με σταθερή πελατεία. Τιμή συζητήσιμηΜόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:6978820196 (ΜΑ8067)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο στις εργατικές κατοικί-ες Πατρών. ΤΗΛ: 6984897180 (ΜΑ 8050)

ÁêßíçôáÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Πωλείται έκταση 9 στρ. στην ΝΕΟΠατρών-Πύργου στο ύψος της Βάρ-δας κατάλληλο για επαγγελματικήχρήση. Τηλ. 6977413105(ΜΑ8147)

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι σσττηη ΖΖάάκκυυννθθοο σσεε ττοουυρριισσττιικκήή ππεε-ρριιοοχχήή 22 κκααφφεεττέέρριιεεςς κκααιι 22 γγκκααρρσσοοννιιέέρρεεςς,,όόλλααεεξξοοππλλιισσμμέένναα μμεε τταα ααππααρρααίίττηητταα γγιιαα νναα λλεειι-ττοουυρργγήήσσοουυνν..ΤΤηηλλ..::66993366332277444477 ((88229933))

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι σσττηη ΖΖάάκκυυννθθοο έέννααςς όόρροοφφοοςς εε-μμπποορριικκοούύ κκέέννττρροουυ πποουυ λλεειιττοουυρργγοούύσσεε σσαανν εε-σσττιιααττόόρριιοο.. ΤΤηηλλ..::66993366332277444477((88229944))

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ κκααττάάσσττηημμαα γγωωννιιαακκόό 7700ττμμ.. μμεεττάάττοουυ υυπποογγεείίοουυ 6688ττμμ.. εεννοοιικκιιαασσμμέέννοο πποουυ ββρρίί-σσκκεεττααιι σσττηηνν ππεερριιοοχχήή ΑΑγγ.. ΣΣοοφφίίααςς ΠΠααττρρώώνν.. ΠΠαα-ρραακκααλλώώ μμόόννοο σσοοββααρρέέςς ππρροοττάάσσεειιςς.. ΤΤιιμμήή σσυυ-ζζηηττήήσσιιμμηη.. ΤΤηηλλ:: 66997788559966778811 ((ΜΜΑΑ88224488))

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομή με ημιτελές ορο-φοδιαμερίσματα 2 ορόφους και ρετι-ρέ, κατάστημα ισόγειο μετά του υπο-γείου ενοικιαζόμενο στην περιοχή Αγ.Σοφίας Πατρών. Παρακαλώ μόνο σο-βαρές προτάσεις. Τιμή συζητήσιμη.Τηλ: 6978596781 (ΜΑ8249)

Page 20: 3 Μαΐου 2013

Mικρές Αγγελίες20 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

BEST MOTORS ΛΟΥΤΑΣ

ΠΩΛΕΙΑΤΙ BMW X3 μοντέλο2007 (μαύρο με μπεζ σαλόνι)2000cc πρ'ωτο χέρι. Τηλ:6984523741 (ΜΑ 8221)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Opel Astra ΣτεϊσονDisel 1.700cc. ΤΗΛ.

6979020651 (ΜΑ8190)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO μοντέ-λο 2002 φουλ-έξτρα, μαύροχρώμα, αγρατζούνιστο, φυ-λασσόμενο σε κλειστό γκα-ράζ. Μόνιμος 1600cc ΤΙΜΗ3.350 ευρώ, ιδιώτης. ΤΗΛ.6973424925 (ΜΑ8179)

Πωλείται κλούβα VW TRANS-PORT '94 μοντέλο, 2400ccDIESEL μακριά καρότσα. ΤΙΜΗ2.500€. Τηλ.6946874959(ΜΑ8162)

ΠΩΛEIΤΑΙ Ford Maveric, μοντέ-λο 2005, 2261cc ατρακάρι-στο. Δεκτός έλεγχος από τηνFord τιμή 7.000€. Τηλ:2 6 2 1 0 4 4 9 6 6 - 2 9 2 4 9 -6932233357-6944 989840(ΜΑ8084)

Πωλείται peugeot scooterjet force 125 με όλα ταservice.Τιμή συζητήσι-μηΤηλ. :6945661936 (8265)

“Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ”ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÓÅ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÇ ÕÐÅÑÐÏÓÖÏÑÁ:

1. Ψυγείο Self - Service Costans, συντήρηση, μήκος 6,40 Χ 90 Χ 2,00 ύψος και ετερον3,85 Χ 90 Χ 2,00 με κουρτίνες νυκτός, φωτισμό, ράφια και σύστημα ψύξης multi ( 1μηχάνημα) Τιμή 17.000 Ε (+ ΦΠΑ)2. Καταψύκτης τοίχου Costans μήκος 2,00 Χ 1,00 Χ 2,00, 2 Ε/Μ τεμάχια 3 Τιμή 2.500 Ε(+ ΦΠΑ) με σχάρες και φωτισμό3. Βιτρίνα συντήρησης αλλαντικών - τυροκομικών Costans με ανοιγόμενα τζάμια μεαμορτισέρ, φωτισμός, ψυχόμενη αποθήκη φέτας, Ε/Μ 2,85 Χ 1,05 Χ 1,20 Τιμή 2.500Ε(+ΦΠΑ)

¼ëá ôá øõãåßá Costans Ý÷ïõí ÷ñÞóç 16 ìçíþí áðü åðþíõìï S/M ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ìáò ðïõ äéÝêïøå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ.

ÕðÜñ÷ïõí õðåñðñïóöïñÝò óå ðïëëÜ áêüìç åßäç åíôüò ôïõ êáôáóôÞìáôïò ìáò.

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÉ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ - ÐÕÑÃÏÓ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27 - 29 ΤΗΛ: 26210-227720 ΚΙΝ: 6947077483

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑXΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ÁËÖÅÉÏÕ 38, Ýíáíôé Lidl

BEST MOTORS ΛΟΥΤΑΣ ΤΗΛ.: 26210 30116, 6945227761

Citroen Saxo 1100 cc,2001 μο-ντέλο,Α C,Υδραυλικο, 120 000χλμ.1990 ευρω προσφορα

fiat stilo 2004 76000 km 1356 cc5 πορτο μπλε πληρηςεξοπλισμος 3250 ευρώ

2 nissan nawara 4x4 2001-2002 125000 km μιαμισικαμπινα υδραυλικο- A/C

6990-7450Ε

2 opel astra 1365 cc 2005 -2009 μαυρο- μπεζ 89000km-

42000 κμ 5 πορτα πληρηςεξοπλισμος 4550Ε- 6550Ε

2 Grande punto 1240 cc 2007-2009 ASIMI-KOKINO 91000km3800KM 3portA πληρηςεξοπλισμος 3900 - 4990eyro

Fiat Doblo Diesel,1250cc,2007,full extra,εγγυηση

12 μηνες,6990 ευρω προσφορα

Toyota Corolla,1400 CC,2004,FULL EXTRA,5ΘΥΡΟ,

4990 ευρω προσφορα

FIAT grandepunto 1250cc ,2007 μοντέλο ,diesel , fullextra 5θυρο7990€

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 80 πρόβατα & 100 αρνιάλόγω συνταξιοδότησης περιοχή Σταφι-

δόκαμπου Ηλείας. Τηλ.: 6979628077(ΜΑ8254)

Πωλείται πλήρης εξοπλισμός ψηστα-ριάς Τηλ.:6944274435(8291)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μεταχειρισμένα ελαστικάόλων των τύπων σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ:6939854628-6977647059 (ΜΑ8250)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ απορροφητικά μεγάλης Hpσε χαμηλές τιμές. Τηλ. 26210 44966-

6932233357(ΜΑ8230)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λυκόσκυλα από εξαιρετικάμορφολογικά γονείς με τα PEDIGREE.Πληρ. Τηλ. 6972034076 (ΜΑ 8227)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΝΤΟΠΕΡΜΑΝΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ ΜΑΥΡΑ ΠΥΡΙΝΑ ΕΝΟΣΜΗΝΟΣ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΟΥΡΕΣ. ΣΥΜ-ΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ. ΤΗΛ. 6981907333.(ΜΑ8227)

Πωλείται λαγόσκυλο σε κούτσι 4,5 ε-τών, εμβολιασμένο, πολύ καλός ιχνηλά-της. Τηλ 6937930795 (ΜΑ 8224)

ΛΕΧΑΙΝΑ πωλούνται ψυγείο επαγγελμα-τικό 2μ. μπακαλικής, μηχανή 3 ετών, 2

γόνδολες 3 μέτρων η κάθε μία, ράφιατοίχου 18μ. Χ 2,30μ. Τιμή όλων 1.800€ .ΤΗΛ: 6971698962 (ΜΑ 8223 )

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια ΣΕΤΤΕΡ ημερ.Γένν. 5-2-2013.Πληροφορίες:6936868645(Ν. Ηλέιας) (ΜΑ8210)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φούρνος επαγγελματικός γιαπίτσες 1,00x1,20m Sergas.Τιμή 500ευρώ. Τηλ: 6944755055 (ΜΑ8206)

ΧΑΘΗΚΕ Πόιντερ λευκό-μαύρο θηλυκό15 μηνών στην Πλατεία Κύπρου. Τηλ:6940132366 (ΜΑ8203)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μανάβικου σε ά-ριστη κατάσταση σε τιμή ευκαιρίας.Πληροφορίες στο6976701119(ΜΑ8190)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξύλα ελιάς ξερά σε τιμή ευ-καιρίας. Τηλ. 6977768506 (ΜΑ8188)

Σοβαρός Κύριος 50 ετών ζητά γνωριμίαμε αξιόλογη κυρία ελληνίδα μέχρι 45 ε-τών για σοβαρό σκοπό. ΤΗΛ.6972174301. Χωρίς απόκρυψη.(ΜΑ8186)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ-ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΥΠΕΡΒΑ-ΡΕΟΥ ΤΥΠΟΣ "ΤΚΣ"205" ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟ-ΜΕΝΟΣ ΡΟΔΑ ΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜΙΚΡΑ ΣΦΥ-ΡΙΑ,ΣΕ ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!!ΑΛΕ-ΤΡΙ ΤΡΙΙΝΟ ΔΩΔΕΚΑΡΙ TERRA ΓΚΛΑΒΑ-ΝΗΣ ΨΥΛΟΣΤΑΒΑΡΟ ΜΕ "ΑΚΡΟΜΗΤΕΣ"ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6988370473(ΜΑ8187)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΣ. 17,50 πλάτος x 20,24μήκος x 6 μέτρα ύψος.

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ Η ΟΧΙ) ΣΕ ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

ΤΗΛ.:6976807807 (8288)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σανός τριφύλλιμονοετές και βρώμη αρίστηςποιότητας και φετινήςεσοδείας. ΤΗΛ: 6944862702(ΜΑ 8199)

ÄéÜöïñá Á Õ Ô Ï Ê É Í Ç Ô Á

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Peugeot Rally106, χρώμα μπλε, full extra,άριστη κατάσταση, μοντέλο2002. Τιμή 5.000 ευρώ. ΤΗΛ:6942616365 (ΜΑ 8106)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ.ΤΗΛ. 6984768540,

2621022586 (ΜΑ 8268)

AUTO SAME ΛΑΜΠΡΟΠ0ΥΛΟΣ

KENTΡΙΚΟ: ΑΛΦΕΙΟΥ 69,ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

(έναντι EXPRESS SERVICE)YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΛΦΕΙΟΥ

23 έναντι S.M. LIDL, Τηλ.: 262104 00389, κιν.:

6976-6420046979-677766–[email protected]

o.grΠλήρης γκάμα τωναυτοκινήτων θα βρείτε στo www.auto-same.gr

NISSAN NAVARA 2004μοντέλο DIESEL , AIRCONTI-

TION, ABS , όλα λεκτρικάλάστιχα καινούργια, 1μιση

καμπίνα, 10,000E.

TOYOTA AYRIS 1600cc ,υγραέριο-βενζίνη , 10/2007 ,full extra ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7700Ε

FORD FIESTA DIESEL,2008 μοντέλο , επαγ/κόαγροτικό, 1300cc A/C ,

Y/T, ABS 6800E

ALFA ROMEO 159 ΜΑΥΡΟ 1800cc 144hp 2007

full extra 7300€

OPEL CORSA 1400cc , 2004, a/c , υδραυλικό

τιμόνι , ζάντες αλουμινίου,abs , αερόσακους

bbs , 3400E

TOYOTA AVENSIS μαύρο 1800cc 143 hp 2005μπέζ δερμάτινο σαλόνι ζά-ντες αλουμινίου full extra

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6200€

MERCENTES SPORTSCOUPEC200 1800cc , 2004 μοντέλο , αυ-τόματο σειριακό,πανοραμική ο-ροφή δερμάτινο σαλόνι, 8.500E

AUDI A31600cc 5 πόρτες 2007 full

extra 9500€

FORD C-MAX 2005 1.8 clima,ABS, αερόσακου ηλ..παράθυρακαι κλειδαριές cd, χειριστήριατιμονιού full extra 4800Ε

Όλες οι τιμές διαπραγματεύσιμες…

OPEL ASTRA 1400cc 2008 ασημί 5 πόρτες

full extra (3 αυτοκίνητα) από 5500€

ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS DIESEL TURBO2006 1400 cc υδραυλικό τιμόνι,

a/c , ηλεκτρικά παράθυρακαι κλειδαριές , αερόσακους ,

ζάντες αλουμινίου ,full extra 7500Ε

ΝΝΕΕΑΑ ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΑΑ ΤΤΡΡΑΑΚΚΤΤΕΕΡΡ - ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΕΕΣΣ ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ

Α.clas mercedes 1365cc115000 κμ του 1999 5πορτοπληρες εξοπλισμος 3350Ε

2 ford fiesta+FOCUS 1245-1365 cc 2007-2009 58000 -

39000 km 5πορτα ασημι-κοκινοfull εξοπλισμος 4450E-6650Ε

ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 6 -12 μηνες ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ SITE: www.car.gr/bestmotors

Page 21: 3 Μαΐου 2013

Συνελήφθησαν στην Αμαλιάδα, από αστυνομι-κούς του Τμήματος Ασφάλειας Αμαλιάδας, δύ-ο ημεδαποί (άνδρας και γυναίκα) ηλικίας 18και 38 ετών αντίστοιχα σε βάρος των οποίωνκαι ενός ακόμα ατόμου που αναζητείται, σχη-ματίστηκε δικογραφία για εμπορία και κατοχήκροτίδων.Ειδικότερα, οι Αστυνομικοί, του Τμήματος Α-σφάλειας Αμαλιάδας, εντόπισαν τον 18χρονονα πωλεί σε τρίτο άτομο που αναζητείται, 250κροτίδες για λογαριασμό της 38χρονης η οποί-α διατηρεί κατάστημα μίνι μάρκετ στην Αμα-λιάδα.Σε σωματική έρευνα που ενεργήθηκε στον18χρονο οι Αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχε-σαν επιπλέον 150 κροτίδες καθώς και 19 κρο-τίδες μεγάλου μεγέθους (μασούρια).Στην κα-τοχή του 18χρονου και της 38χρονης οι αστυ-νομικοί βρήκαν το χρηματικό ποσό των 335ευρώ το οποίο κατασχέθηκε ως προερχόμενοαπό την πώληση κροτίδων.Οι συλληφθέντεςθα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-κών Αμαλιάδας.Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομί-

α από τις αρχές Μαρτίου έχουν συλληφθεί συ-νολικά έντεκα άτομα και έχουν κατασχεθεί με-τά από στοχευμένους αιφνιδιαστικούς ελέγ-χους, συνολικά (46.564) τεμάχια κροτίδων,βεγγαλικών, παιδικών αθυρμάτων και καπνο-γόνων, καθώς και τέσσερεις μηχανισμοί εκτό-ξευσης χημικών ουσιών (SPRAY).Στην ίδια ανα-κοίνωση επισημαίνονται τα εξής:"Δυστυχώς κάθε χρόνο, πριν και κατά τη διάρ-κεια των Εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρτυ-ρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανήλι-κους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύ-σης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλι-κών, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται α-πό το Νόμο.Η Γενική Αστυνομική ΔιεύθυνσηΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο τηςπρόληψης αυτών των ατυχημάτων συμβου-λεύει - συνιστά στους πολίτες και ιδίως στουςγονείς τα εξής :Η κατασκευή, εμπορία, αγορά,κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών ε-κτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγο-ρεύεται.Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνη-μάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.Α-

ποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή την αυτο-σχέδια κατασκευή τους.Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σο-βαρού τραυματισμού, ακρωτηριασμού ακόμακαι θανάτου.Μην τους επιτρέπετε να προσεγ-γίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδώναυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θαπροκληθεί ατύχημα.Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά καιπυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σαςμιμηθούν τα παιδιά.Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτε-χνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά ά-κρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονείκινδύνους για την σωματική ακεραιότητα καιτην ίδια την ζωή."

Ειδήσεις w w w . p r o t i n e w s . g r 21/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Να υπάρξουν εξασφαλίσεις για όλες τις Επιχειρήσεις...

Η ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ πουαποτελούσε εδώ και πολύ καιρόβασική επιδίωξη του Επιμελητη-ρίου Ηλείας, δίνει τη δυνατότηταπαροχής δανείων σε αρκετές, ι-διαιτέρως μικρομεσαίες επιχει-ρήσεις, με ευνοϊκούς όρους, κά-τι που αναμένεται στη δεδομένηχρονική συγκυρία, να βοηθήσειτους επαγγελματίες.Ωστόσο, το Επιμελητήριο τονί-ζει, ότι θα πρέπει να προσε-χθούν πολλές επιχειρήσεις πουκινδυνεύουν να αποκλειστούν α-πό το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ α-φού δεν μπορούν να ανταποκρι-θούν σε αυτά που ζητούν οι τρά-πεζες.Εδώ είναι αναγκαίο ναβρεθεί λύση, σε συνεργασία τηςΠολιτείας και των τραπεζών, έ-τσι ώστε να υπάρξουν οι ανάλο-γες εγγυήσεις και να ενταχθούν

τελικά στο πρόγραμμα όλες οι ε-πιχειρήσεις.Το Επιμελητήριο, α-ναμένεται με συγκεκριμένες πα-ρεμβάσεις του και με τη διαμόρ-φωση σχετικής πρότασης, ναπιέσει περισσότερο τις επόμενεςμέρες προς αυτή την κατεύθυν-ση.Να σημειωθεί, ότι, σύμφωναμε τη νέα δράση του ΕΤΕΑΝ, τανέα δάνεια που θα έχουν επιτό-κιο, επιδοτούμενο κατά 50% καιθα κυμαίνεται περίπου στο 4,5%αφορούν:α) Δάνεια επιχειρηματικής ανά-πτυξης ειδικού σκοπού (κεφά-λαια κίνησης), με εύρος από€10.000 έως €300.000 ανάλο-γα με τις λειτουργικές ανάγκεςτης επιχειρήσεως, ενώ η διάρ-κεια αποπληρωμής τους δεν θαυπερβαίνει τους 48 μήνες.β) Σε δάνεια που χρηματοδοτούν

επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεωνμε εύρος που θα διαμορφώνεταιαπό €10.000 έως €800.000, μεδιάρκεια 5-12 έτη και δυνατότη-τα περιόδου χάριτος από 6 μή-νες έως 2 έτη, ανάλογα με τοχρόνο υλοποίησης της επένδυ-σης. Συγκεκριμένα τα δάνεια α-φορούν σε επενδυτικά σχέδιαπου:o υπάχθηκαν στονΝ.3299/2004o εντάχθηκαν σε άλλα προγράμ-ματα κρατικής ενίσχυσης o δεν εντάχτηκαν σε προγράμ-ματα κρατικής ενίσχυσης και δενέχουν υλοποιηθεί Σημειώνουμε ότι τα δάνεια αυτάείναι ιδιαίτερα ευνοϊκά λόγω τουχαμηλού επιτοκίου, της δυνατό-τητας παροχής περιόδου χάριτοςκαι για το λόγο ότι καλύπτουν

και κεφάλαια κίνησης, ωστόσοοι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρί-ζουν ότι οι τράπεζες θα τους ζη-τήσουν εξασφαλίσεις και επίσηςπρέπει οι επιχειρήσεις να είναιφορολογικά και ασφαλιστικά ε-νήμερες.

Με έμφασητις εγγυήσεις...

Πολλές επιχειρήσεις δυστυχώςόπως επισημάνθηκε και στην αρ-χή, θα αποκλειστούν από το πα-ραπάνω πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝλόγω αδυναμίας κάλυψης των ε-ξασφαλίσεων που ζητούν οι τρά-πεζες. Για τις επιχειρήσεις αυτέςθα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο τονέο πρόγραμμα εγγυήσεων πουαναμένεται να ενεργοποιηθείσύντομα. Το επιμελητήριο Ηλεί-ας επανειλημμένως έχει επιση-

μάνει την αδυναμία αυτή και έ-χει ζητήσει την άμεση ενεργο-ποίηση δράσεων με έμφαση στιςεγγυήσεις. Ένα τέτοιο πρόγραμ-μα αναμένεται σύντομα και θαπαρέχει εγγυήσεις σε δάνεια κε-φαλαίου κίνησης. Ήδη έχουν εκ-δηλώσει ενδιαφέρον 12 τράπε-ζες και τις επόμενες μέρες σύμ-φωνα με το ΕΤΕΑΝ θα υπογρα-φούν οι σχετικές συμβάσεις. Ταδάνεια αυτά θα έχουν υψηλότε-ρο επιτόκιο από το πρόγραμμα"επιχειρηματικής επανεκκίνη-

σης" ωστόσο οι τράπεζες θα ζη-τούν πολύ λιγότερες εξασφαλί-σεις καθώς τα δάνεια θα είναιεγγυημένα κατά 50% από το Ε-ΤΕΑΝ.Επίσης μέσα στο καλοκαίριαναμένεται να ενεργοποιηθεί τονέοι ταμείο αγροτικής επιχειρημα-τικότητας που θα παρέχει μέσωτραπεζών δάνεια χαμηλού κόστουςγια επενδυτικά σχέδια επιχειρήσε-ων που εντάσσονται στα μέτρα τουπρογράμματος αγροτικής ανάπτυ-ξης Μέτρο121, Μέτρο123Α, Μέ-τρο311, Μέτρο312, Μέτρο313Β.

ΓΓιιώώρργγοοςς ΚΚοοννττοογγιιάάννννηηςς

Νέα παρέμβαση για το θέμα του Ιατροδικαστή του Γ.Ν ΗλείαςΣε νέα παρέμβαση για το ζήτημα του Ιατροδικαστήτου Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας προέβη ο ΒουλευτήςΗλείας της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός ΑπασχόλησηςΓιώργος Κοντογιάννης, καταθέτοντας Ερώτηση στηΒουλή προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλον ο Γιώργος Κοντογιάν-νης: "Από το 2003 μέχρι σήμερα, θέση επικουρικούΙατροδικαστή στον Πύργο προκηρύσσεται σε κάθεπροκήρυξη του Υπ. Υγείας, με αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου, και μεκριτήριο τις μεγάλες ανάγκες του νομού, ενώ σήμερα υπηρετεί στο νοσοκο-μείο, ως επικουρικός ιατρός ειδικός Ιατροδικαστής, η σύμβαση του οποίουλήγει τον Οκτώβριο του 2013.Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Γ. Ν. Ηλείας - με έδρα τον Πύργο διε-νεργούνταν όλες οι ιατροδικαστικές πράξεις (νεκροψίες - νεκροτομές, αυτο-ψίες στο τόπο του συμβάντος, κλινικές εξετάσεις, κλπ.), καλύπτοντας ταδιοικητικά και εισαγγελικά όρια του νομού, σύμφωνα και με τις ισχύουσεςνομικές διατάξεις και γνωμοδοτήσεις του Αρείου Πάγου για την ισότιμη συ-ναρμοδιότητα των εργαστηρίων Ιατροδικαστικής των νοσηλευτικών ιδρυμά-των του ΕΣΥ και των Ιατροδικαστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύ-νης (γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 4/2011), αλλά και τις σχετικέςκάθε φορά παραγγελίες των αρμοδίων δικαστηρίων, εισαγγελέων, ανακρι-τών ή ανακριτικών υπαλλήλων, όπως ο νόμος ορίζει.Από τις 08/02/2013, και μετά από σχετικό αίτημα της Ιατροδικαστικής Υ-πηρεσίας Πατρών προς τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, οι σχετικές παραγ-γελίες των Αρχών του νομού Ηλείας που αφορούν σε όλα τα περιστατικά νε-κροψίας - νεκροτομής, αλλά και αυτοψίας στον τόπο του συμβάντος απευ-θύνονται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, με αποτέλεσμα την ταλαι-πωρία, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση των συγγενών των θανόντων, οιοποίοι αναλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς της σωρού προς και από την Πά-τρα.Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια πυρόπληκτη περιοχή, με απομακρυσμένα ο-ρεινά χωριά και με ελλιπές συγκοινωνιακό δίκτυο (αυξημένα περιστατικάθανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων)".Ο Βουλευτής Ηλείας θέτει τα εξής Ερωτήματα προς τους αρμόδιους Υπουρ-γούς:1.Για ποιο λόγο, μετά από σχετικό αίτημα της Ιατροδικαστικής ΥπηρεσίαςΠατρών προς τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, και παρά τις σχετικές γνωμο-δοτήσεις του Αρείου Πάγου, αλλά και τη λειτουργία του ιατροδικαστικούτμήματος του Γ.Ν. Ηλείας από το 2003, οι σχετικές παραγγελίες των Αρχώντου νομού Ηλείας που αφορούν σε όλα τα περιστατικά νεκροψίας-νεκροτο-μής, αλλά και αυτοψίας στον τόπο του συμβάντος απευθύνονται στην Ιατρο-δικαστική Υπηρεσία Πατρών;2.Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε οι πολίτες της Ηλείας να μην υφίστανται τα-λαιπωρία και να μην επιβαρύνονται οικονομικά, όσον αφορά τις νεκροψίες-νεκροτομές των συγγενών τους;3.Για ποιο λόγο προκηρύσσεται από το 2003 η θέση του επίκουρου ιατρούμε ειδικότητα ιατροδικαστή στο Γ.Ν. Πύργου, εφόσον, σύμφωνα με την Ια-τροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ανακύπτει θέμα νομιμότητας σε σχέση μετην ανάθεση Iατροδικαστικών πράξεων σε αυτόν; 4.Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση επίκουρου ιατροδικαστή στονΠύργο, υπάρχει η δυνατότητα για απόσπαση ιατροδικαστή από την Πάτρα,προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες της Ηλείας;

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκεχθες το απόγευμα ένας 27χρονος ο οποίοςσυνελήφθη από άντρες του Τμήματος ΔίωξηςΝαρκωτικών Πύργου και σύμφωνα με τη δικο-γραφία στο σπίτι του βρέθηκαν 360 γραμμά-ρια χασίς. Ο 27χρονος χθες μετά την προθε-σμία που πήρε, οδηγήθηκε συνοδευόμενος α-πό τον δικηγόρο του Γεράσιμο Παπαγιαννό-πουλος, οδηγήθηκε ενώπιο Ανακριτή και Ει-σαγγελέα και μετά την απολογία του αφέθη-κε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο 27χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Με-γάλης Δευτέρας από άντρες του Τμήματος Δί-ωξης Ναρκωτικών Πύργου, οι οποίοι αξιο-ποιώντας κατάλληλα πληροφορίες και στοι-

χεία, ενήργησαν έρευνα στην οικία του27χρονου στη Γαστούνη, παρουσία δικαστι-κού λειτουργού, όπου βρήκαν και κατέσχεσαντα εξής :Μια σακούλα με κάνναβη βάρους 360 γραμ-μαρίωνΜια ηλεκτρονική ζυγαριά με ίχνη κάνναβηςΟγδόντα πέντε κροτίδεςΈνα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο27χρονος ως μέσο συνεννόησης για τη διάθεση των ναρκωτικώνΜαζί με τον 27χρονο συνελήφθη και ένας36χρονος ημεδαπός ο οποίος λίγη ώρα πρινείχε προμηθευτεί από αυτόν τρεις συσκευασί-ες με μικροποσότητες κάνναβης.

ΌΌμμιιλλοοςς ΕΕθθιιμμοοττοοππιικκώώνν ΕΕκκδδηηλλώώσσεεωωνν ΛΛεεχχααιιννώώνν

Παράλληλεςεκδηλώσεις γιατην Πρωτομαγιά

Παράλληλες εκδηλώσεις για τον εορτασμότης Πρωτομαγιάς διοργανώνει την Τρίτη τουΠάσχα ο Όμιλος Εθιμοτοπικών ΕκδηλώσεωνΛεχαινών. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουνστις 10 το πρωί και επίκεντρο των δράσεωνθα αποτελέσει η πλατεία Αγίου Δημητρίουαπό όπου και θα ξεκινήσει η 1η ποδηλατικήδιαδρομή Λεχαινών που θα έχει προορισμότο Αλιευτικό Καταφύγιο με τους ποδηλάτεςνα τερματίζουν εκεί από όπου ξεκίνησαν.Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και ο 1οςΔιαγωνισμός Πρωτομαγιάτικου Στεφανιούμε τον Όμιλο Εθιμοτοπικών Εκδηλώσεων ναβραβεύει τα τρία καλύτερα στεφάνια.

Βάσω Κοκκινογένη

ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Ακόμη δυο συλλήψεις για εμπόριο κροτίδων

ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΜΕ ΕΝΩ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΑππόό ττιιςς ααρρχχέέςς ΜΜααρρττίίοουυ έέχχοουυνν κκαατταασσχχεεθθεείί,, ππάάννωω ααππόό 4455..000000 ττεεμμάάχχιιαακκρροοττίίδδωωνν,, ββεεγγγγααλλιικκώώνν,, κκααππννοογγόόννωωνν κκααιι ππααιιδδιικκώώνν ααθθυυρρμμάάττωωνν

Για τα 360 γραμμάρια κάνναβης και 85 κροτίδες στη Γαστούνη

Ελεύθερος με περιοριστικούςόρους ο 27χρονος

Page 22: 3 Μαΐου 2013

22 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Êáëü ÐÜó÷á

Page 23: 3 Μαΐου 2013

Ειδήσεις w w w . p r o t i n e w s . g r 23/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Έτσι αποφασίστηκε η υπο-γραφή προσωρινής σύμβα-σης, συνολικής διάρκειαςτεσσάρων μηνών, ωστόσο λό-γω του μειωμένου ποσού τοοποίο δίνεται για φύλαξη, α-ποφασίστηκε να εργαστούνμόλις δύο άτομα ανά βάρδια.Σύμφωνα με τον πρόεδρο τουσυλλόγου εργαζομένων του

Γενικού Νοσοκομείου Πύρ-γου Ανδρέα Βγεννόπουλο ημείωση στην φύλαξη του νο-σοκομείου είναι πολύ πιθανόνα δημιουργήσει σημαντικάπροβλήματα "Ο αριθμός τωνφυλάκων ανά βάρδια, δεν ε-παρκεί προκειμένου να καλυ-φθούν οι αυξημένες ανάγκεςτου Γενικού Νοσοκομείου. Υ-

ποχρεωτικά ένα άτομο θαπρέπει να βρίσκεται στην πύ-λη του Νοσοκομείου, ενώ θαπρέπει να υπάρξει και φύλα-ξη και στο τμήμα επειγόντων-εκτάκτων περιστατικών καιστο τμήμα της ψυχιατρικής,όπου στο παρελθόν έχουν ση-μειωθεί διάφορα επεισόδια.Παράλληλα θα πρέπει να α-ντιληφθούμε ότι θα χάσουντην δουλειά τους, πολλά άτο-μα τα οποία εργαζόντουσανστην φύλαξη του χώρου".

Α. Αγγελίδου

Έληξε η σύμβαση της εταιρείας security

Χωρίς ουσιαστική φύλαξη το Νοσοκομείο Πύργου

×ùñßò ïõóéáóôéêÞ öýëáîç ìÝíåé ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Çëåßáòêáèþò ç óýìâáóç ç ïðïßá åß÷å õðïãñáöåß ìå ôçí åôáéñßá öýëá-îçò Ýëçîå ðñéí áðü ëßãåò ìÝñåò

"Ï áñéèìüò ôùí öõëÜêùí áíÜâÜñäéá, äåí åðáñêåß ðñïêåéìÝ-íïõ íá êáëõöèïýí ïé áõîçìÝíåòáíÜãêåò ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåß-ïõ" ôüíéóå ï Á. Âãåííüðïõëïò

Χωρίς ουσιαστική φύλαξη μένει το Γενικό Νοσο-κομείο Ηλείας καθώς η σύμβαση η οποία είχε υ-πογραφεί με την εταιρεία φύλαξης έληξε πριν α-

πό λίγες μέρες.

Άρωμα Ηλείας έχει το Ε-θνικό Συμβούλιο τωνΑνεξάρτητων Ελλήνων

που προέκυψε από τις διαδι-κασίες που πραγματοποιήθη-καν στο πλαίσιο του Συνεδρί-ου του Κινήματος που πραγ-ματοποιήθηκε στο περασμένο

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.Ανάμεσα στους 264 υποψή-φιους από τους οποίους εξε-λέγησαν 124 πρώτος για τοΛεκανοπέδιο Αττικής αναδεί-χθηκε ο Θανάσης Μπέλτσοςμε καταγωγή από την Ηλεία με344 ψήφους και ο έτερος με

καταγωγή από την Ηλεία, οΝίκος Ντίνος αναδείχθηκεδέκατος με 167 ψήφους. Δέ-κατος με 158 ψήφους μεταξύτων συνέδρων της υπόλοιπηςεπικράτειας εκλέχτηκε και οπρόεδρος της ΝομαρχιακήςΕπιτροπής Ηλείας των Ανε-

ξάρτητων Ελλήνων ΔιονύσηςΜπέλτσος, ενώ και ο γραμμα-τέας της Νομαρχιακής Επι-τροπής Ηλείας Τάκης Τσιλιμί-γκρας αναδείχθηκε μεταξύτων μελών του Εθνικού Συμ-βουλίου του Κινήματος.

Βάσω Κοκκινογένη

Τέσσερις Ηλείοι στο ΕθνικόΣυμβούλιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων

Ðñþôïò óå øÞöïõò ìåôáîýôùí õðïøçößùí ôïõ ëåêáíïðå-äßïõ ÁôôéêÞò áíáäåß÷èçêå ï Ç-

ëåßïò ÈáíÜóçò ÌðÝëôóïò

Ï Íßêïò Íôßíïò ôïìåÜñ÷çò Ðå-ëïðïííÞóïõ ôùí ÁíåîÜñôçôùíÅëëÞíùí åêëÝ÷ôçêå óôç äÝêá-

ôç èÝóç

Ï ðñüåäñïò ôçò Íïìáñ÷éáêÞòÅðéôñïðÞò Çëåßáò Äéïíýóçò

ÌðÝëôóïò åêëÝ÷ôçêå äÝêáôïòìåôáîý ôùí óõíÝäñùí ôçò õ-

ðüëïéðçò åðéêñÜôåéáò

Ìåôáîý ôùí ìåëþí ôïõ Åèíé-êïý Óõìâïõëßïõ ôùí ÁíåîÜñ-ôçôùí ÅëëÞíùí áðü ôçí õðü-ëïéðç åðéêñÜôåéá åßíáé êáé ï

ãñáììáôÝáò ôçò Íïìáñ÷éáêÞòÅðéôñïðÞò Çëåßáò ÔÜêçò Ôóéëé-

ìßãêñáò

Τη Δευτέρα του Πάσχα

Γιορτάζει ο ΆγιοςΓεώργιος στο Καλίτσα

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στοΚαλίτσα έχει προγραμματίσει ο ομώνυμος εξωραϊστικόςσύλλογος. Ειδικότερα σύμφωνα με τον πρόγραμμα που δόθηκε στηδημοσιότητα οι εκδηλώσεις ξεκινούν το πρωί με τηΠανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό ΑγίουΓεωργίου και την περιφορά της Ιερής Εικόνας. Στις 7 τοαπόγευμα θα γίνει ο αγώνας για την απόκτηση τηςΚουλούρας και η βραδιά θα κλείσει με το συγκρότημα τουκέντρου ΑΞΙΟΝ στην πλατεία.

Πανηγυρίζει η Αγία Ειρήνη στις Κολιρέικες

Μπαράκες ΠύργουΤην Τρίτη 7/5/2013 εορτάζει μεγαλοπρεπώς ο Ι. Ναός τηςΑγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, στις ΚολιρέικεςΜπαράκες.Τη Δευτέρα το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστείο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας καιθείου κηρύγματος.Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί ο Όρθροςκαι η θεία Λειτουργία.Αναμένεται να προσέλθουν πολλοί χριστιανοί για να συμ-μετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις.

Page 24: 3 Μαΐου 2013

Πρωτοβουλία για τηνπροστασία και τηνδιάσωση των θαλάσ-

σιων χελωνών Caretta-Caretta αναλαμβάνουν ταμέλη της Εθελοντικής Ορ-γάνωσης Rommel σε συ-νεργασία με τον σύλλογογια την προστασία της θα-λάσσιας χελώνας "Αρχέ-λων". Ήδη έχει δημιουργη-θεί έντονη ανησυχία καθώςυπάρχουν "κρούσματα" νε-κρών χελωνών στις παραλί-ες της Ηλείας. Η εθελοντική ΟργάνωσηRommel αποφάσισε ναδραστηριοποιηθεί και αμέ-σως μετά το Πάσχα ναπραγματοποιήσει σειρά συ-ναντήσεων με όλους τουςδημάρχους της Ηλείας καινα ζητήσει να γίνεται άμε-σος ενταφιασμός των νε-κρών ζώων, προκειμένου οιάτυχες χελώνες να μην γί-νονται τροφή για τα αδέ-σποτα, αλλά και να μην καί-γονται προκειμένου να α-φαιρείτε το καβούκι τους.Από τις 18 Μάη θα ξεκινή-σει και η δημιουργία σταθ-μού πρώτων βοηθειών στηνπεριοχή σε συνεργασία του"Αρχέλων" και της Εθελο-ντικής Ομάδας Rommel. Α-ναφερόμενος σε αυτή τησυνεργασία ο επικεφαλήςτης Οργάνωσης ΗρακλήςΜατρώζος σημείωσε "Θέ-λουμε να παρακαλέσουμεόλους τους συμπολίτες μας,όπου δουν φωλιά από χε-λωνάκια, να ενημερώσουντον "Αρχέλων" ή την Εθελο-ντική οργάνωση Rommelώστε να μπορέσουμε να πε-

ριφρουρήσουμε το φυσικόμας πλούτο. Εάν κάποιος εκτων συμπολιτών μας εντοπί-σει τραυματισμένη χελώνα,θα πρέπει επίσης να ενημε-ρώσει είτε τον "Αρχέλων"είτε τον Rommel, προκει-

μένου να γίνουν όλες οι α-παιτούμενες ενέργειες γιατην περίθαλψη της. Τέλος επειδή οι νεκρές χε-λώνες μπορούν να αποτελέ-σουν εστία μόλυνσης παρα-καλούμε όλους, να επικοι-

νωνούν με τα κατά τόπουςλιμεναρχεία ή με εμάς,προκειμένου οι δήμοι ναπροβαίνουν στις απαιτούμε-νες ενέργειες ενταφια-σμού".

Α. Αγγελίδου

Ειδήσεις24 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Συνεργασία Rommel και "Αρχέλων"

Σταθμός πρώτων βοηθειώνθαλάσσιας χελώνας

Page 25: 3 Μαΐου 2013

Του

Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου

Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, μιλάει με τα καλύτε-

ρα λόγια για τον Σωτήρη Αντωνίου, τον προπο-

νητή του Πανηλειακού, με τον οποίο συνεργά-

στηκε και πέρυσι: 'Ο κ. Αντωνίου είναι σοβα-

ρός, μετρημένος. Σέβεται τον ποδοσφαιριστή,

αλλά απαιτεί και ο ίδιος σεβασμό και πειθαρ-

χία. Πάνω απ' όλα όμως ξέρει την ψυχολογία

του ποδοσφαιριστή. Μας έχει ανεβάσει την

ψυχολογία στο Θεό. Ο κ. Αντωνίου είναι μεγά-

λος προπονητής".

Για το παιχνίδι με την Επισκοπή και το δικό του

τέρμα, σχολίασε: "Είναι σημαντικό ότι μπορέ-

σαμε και ανατρέψαμε το εις βάρος μας σκορ.

Ευτυχώς για μας καταφέραμε και ισοφαρίσαμε

πολύ γρήγορα όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ.

Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει κιόλας

αυτό το ματς, όμως ευτυχώς γι' αυτούς, η τύχη

πήγε με το μέρος τους".

Για το επικείμενο παιχνίδι με τα Χανιά, μετά

την άνευ αγώνα νίκη κόντρα στον Εθνικό Αστέ-

ρα, ο Γιάννης Σωτηρόπουλος υπογραμμίζει:

"Ανεξάρτητα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αν

κερδίσουμε τα Χανιά στον Πύργο, ανεβαί-

νουμε στη Β΄ Εθνική. Στο παιχνίδι αυτό απο-

κλειστικός μας στόχος είναι η νίκη. Θέλουμε

και τον κόσμο μαζί μας, να μας σπρώξει λίγο

παραπάνω. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι θα τα

καταφέρουμε στο τέλος, να πανηγυρίσουμε

αυτή την άνοδο". M. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ3 ÌÁÚÏÕ

2013

Σημείωσε ένα πολύτιμο γκολ για

τον Πανηλειακό, το γκολ της ι-

σοφάρισης στο παιχνίδι του Ρε-

θύμνου με την Επισκοπή. Απουσίασε

από το ματς με τον Αστέρα Μαγούλας

καθώς εξέτισε τιμωρία λόγω καρτών

και επιστρέφει τώρα στο παιχνίδι με

τα Χανιά. Ένα παιχνίδι το οποίο ο ίδιος

χαρακτηρίζει ως το πλέον καθοριστι-

κό ολόκληρης της σεζόν: "Αν κερδί-

σουμε τα Χανιά ανεβαίνουμε", έλεγε

χθες και επισήμανε το πόσο σημαντι-

κή θα είναι σε αυτό το ματς η βοήθεια

από τον κόσμο.

Πανηλειακός

“Áí êåñäßóïõìå ôá×áíéÜ áíåâáßíïõìå”

Ο Γιάννης Σωτηρόπουλοςεκθειάζει τον Σωτήρη

Αντωνίου και ζητάει ακόμα

περισσότερο "σπρώξιμο"από τον κόσμο

Kαλό Πάσχα

8, 28, 32, 38, 41 14

6, 4, 0, 4, 2, 3, 8

Page 26: 3 Μαΐου 2013

26Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

ΠΠεερρίί ίδδιιααιιττηησσίίααςς Του Τάκη Καραβίδα

Φαντάζεστε να είχαμε ποδοσφαιρικά παιχνίδια, ηάλλα ομαδικά αθλήματα, χωρίς διαιτητές; Τι θα γι-νόταν; Το πολύ- πολύ να μην τελείωναν τα παιχνίδιαποτέ, εάν φυσικά άρχιζαν. Θα ήταν όπως τότε πουμικρά παιδιά παίζαμε μπάλα και τσακωνόμασταν μετο παραμικρό!Για να έχουμε παιχνίδια και αθλητισμό γενικότερα χρειαζόμαστε καιτους διαιτητές (δυστυχώς και σήμερα που η τεχνολογία κάνει θαύματαδεν μπορούμε να τους αποβάλουμε ). Πρέπει να πορευτούμε με αυτούς.Αλλωστε μεγάλο ποσοστό από αυτούς το χόμπι τους κάνουν , όπως κά-νει ένα μεγάλο ποσοστό ποδοσφαιριστών, και σίγουρα τα όποια λάθητους τα δικαιολογούμε λόγω ερασιτεχνισμού με ότι αυτό συνεπάγεται.Εγώ όμως θα ασχοληθώ σήμερα με 'κείνους που θέλουν να κάνουν κα-ριέρα ή κάνουν καριέρα. Όλοι μας έχουμε δει καλές η "σφαγιαστικές"διαιτησίες. Όταν κερδίζει η ομάδα μας όλα είναι μέλι -γάλα. Το πρόβλη-μα αρχίζει όταν χάνει. Πολλές φορές η ομάδα μας έχει χάσει από λάθητης διαιτησίας , το θέμα είναι τα λάθη να μην είναι εσκεμμένα. Τα αν-θρώπινα τα λάθη σίγουρα φαίνονται και τα καταλαβαίνουμε ειδικά ότανμια φάση ειναι οριακά γενόμενη. Άλλωστε και αυτό μέρος του παιχνιδιούείναι, τα λάθη ειναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν όμως έχουμε εγκληματικές διαιτησίες τι γίνεται ; Γιατί για ένασκληρό φάουλ, για μια βρισιά η μια χειρονομία τιμωρούνται οι παίχτεςκαι για λάθη των διαιτητών να μην έχουμε αντίστοιχες τιμωρίες; Γιατί κόρακας κοράκου μάτι ΔΕΝ βγάζει ! Τι πιο ωραίο το βράδυ στην τηλεόραση σε κάποιο σοβαρό λάθος τους ναέβγαιναν και αφού το παραδέχονταν να ζητούσαν μια συγγνώμη; Έχωτην εντύπωση ότι τον όποιο θυμό είχαμε θα τον ξεχνούσαμε… Αλλά, να μου επιτρέψτε την έκφραση, το ΛΟΜΠΥ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ και γιααυτό έχει προνοήσει. Δεν μπορούμε, λένε, να κάνουμε δημοσίως δηλώ-σεις γιατί το απαγορεύει ο νόμος! Και τον νόμο ποιοι τον έφτιαξαν; Επειδή η μοίρα της ζωής τα έχει φέρει να έχω γνωρίσει αρκετούς απόκοντά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μετά το ΑΛΑΘΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑέχουμε και το ΑΛΑΘΗΤΟ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ! Είμαι 47 ετών και ποτέ δεν άκουσα έναν να παραδεχτεί έστω ένα λάθοςτου. Εξαίρεση, εάν δεν με απατά η μνήμη μου, αποτελεί ο Καζναφέρηςσε κάποιο παιχνίδι με τον ΙΩΝΙΚΟ, πριν από αρκετά χρόνια.Είχα 6 χρόνια να παρακολουθήσω τοπικό ποδόσφαιρο και πήγα προχτέςνα δω τον αγώνα μπαράζ μεταξύ δυο ιστορικών ομάδων του Νομού μαςτου ΑΙΑΝΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ και του ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ. Είχα πληροφορηθεί ότι θα είναι ένας νέος διαιτητής με μέλλον. Σίγου-ρα λέω από μέσα μου για να τον βάζουν σε αγώνα μπαράζ θα είναι κα-λός. Παρακολούθησα λοιπόν μια διαιτησία που στο πρώτο πέναλτι τουΑΙΑΝΤΑ δεν δίνει την κόκκινη κάρτα που θα την έδινε και ο κ Ιακωβακης.Ούτε δίνει την απ' ευθείας κόκκινη σε ένα σκληρό φάουλ από πίσω κά-που στο 47Ο λεπτό.Και είδα έναν επόπτη που από ότι έμαθα είναι και στην SUPER LEΑGUEνα τα έχει βάλει με τον κόσμο και να έχει προκλητική συμπεριφορά . Τα γράφω όλα αυτά, παρ όλο που η ομάδα μου κέρδισε, θέλοντας να το-νίσω ότι η διαιτησία στην Ηλεία παραμένει στο ίδιο επίπεδο που ήταν κά-ποτε .Γιατί εάν σε τέτοια αξιολογημένα παιχνίδια έχουμε τέτοιες διαιτη-σίες, καταλαβαίνετε τι γινόταν όλη την σεζόν ... Έχω την εντύπωση ότι εκεί στην ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ την μισή ενέργεια που δί-νουν στις προεκλογικές περιόδους αν την έδιναν στην διαιτησία θα ήτανσίγουρα πάρα πολλή καλύτερη. Το κεφάλαιο διαιτησία σίγουρα δεν τε-λειώνει σε αυτές μόνο τις γραμμές , ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε.Κλείνοντας να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑ-ΣΤΑΣΗ.

ΨΨΗΗΛΛΑΑ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΚΚΕΕΡΡΚΚΙΙΔΔΑΑ

Άλλη μια εξαιρετικήεμφάνιση πραγμα-τοποίησε ο Πήγα-

σος Αμαλιάδας. Η ομάδατου Κώστα Καραγκούνηστο διασυλλογικό πρωτά-θλημα που διεξήχθη στηνΚαλαμάτα την Κυριακή 21Απρίλη 2013. Εκεί, έλαβανμέρος μόνο οι μικροί α-θλητές αφού οι πιο μεγά-λοι ξεκίνησαν προετοιμα-σία για το Πανελλήνιοπρωτάθλημα. Αναλυτικά τα αποτελέσμα-τα ήταν τα ακόλουθα: Η Αλεξάνδρα Σδούγα έκανεπολύ καλή εμφάνιση κερ-δίζοντας τρεις στους τρειςαγώνες της (ο ένας μεknock out) καταλαμβάνο-ντας την πρώτη θέση. Στησυνέχεια αγωνίστηκαν οιπιο μικροί αθλητές οι πε-ρισσότεροι για πρώτη φοράαποκτώντας πολύτιμη ε-μπειρία για την εξέλιξητους στο αγώνισμα μιας καιτο TAE KWON DO ως Ολυ-μπιακό άθλημα έχει σύνθε-τες απαιτήσεις, οι ΝίκοςΠαρασκευόπουλος, Πανα-γιώτης Κουλούρης, Τσού-μας Δημήτρης, ΤσάλαςΓιώργος, Στέλλα Κλάδη, Α-σημίνα Μπούτσικα, Δημο-σθένης Αποστολόπουλος,Αγγελίνα Γούσκου, ΠίντζουΝεκταρία και Σπύρος Τά-ραμας. Σε όλους τους αθλητές α-πονεμήθηκε τιμητικά χρυ-σό μετάλλιο.

Διασυλλογικοί Αγώνες Τάε Κβον Ντο

Öõôþñéï ðñùôáèëçôþí ï ÐÞãáóïò

¼ñèéïé áðü áñéóôåñÜ, Íßêïò Ðáñáóêåõüðïõëïò, Ðáíáãéþôçò Êïõëïýñçò êáé ÁëåîÜíäñá Óäïýãá.ÊáèéóìÝíïé áðü áñéóôåñÜ ÌõëùíÜò Íßêïò, ÔóÜëáò Ãéþñãïò, ÊëÜäç ÓôÝëëá, Áóçìßíá Ìðïýôóéêá,ÄçìïóèÝíçò Áðïóôïëüðïõëïò, Áããåëßíá Ãïýóêïõ, Ðßíôæïõ Íåêôáñßá).

Ï Êþóôáò Êáñáãêïýíçò, ðñïðïíçôÞò ôïõ óõëëüãïõ ôçò ÁìáëéÜäáò.

Page 27: 3 Μαΐου 2013

Ο τίτλος κρίθηκε στην Αμαλιάδα Νικητής η σκοπιμότητα στον τρίτο καιτελευταίο τελικό του πρωταθλήματος τηςΑ1 Βέρροιος. Σε ένα παιχνίδι ποιοτικάκακό, με ελάχιστες καλές στιγμές,η Βάρδα κατάφερε να φέρει σταμέτρα της το παιχνίδι, να ελέγξει τορυθμό του και να το οδηγήσει σε έ-να στείρο 0-0, πράγμα που ήταν καιο αντικειμενικός της στόχος. Να πάρει έστω δηλαδή μια ι-σοπαλία, με την οποία θα κατακτούσε τον τίτλο. Η Βάρδα, αν και είχε την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθε-ση της ανόδου την προηγούμενη Κυριακή στο ΓρηγόριοςΚαλάκος, έχασε την ευκαιρία αυτή, όταν και δέχθηκε την ι-σοφάριση, αν και είχε στα χέρια της το παιχνίδι, με προβά-δισμα 1-0 και τον Αστέρα με δέκα παίκτες. Για άλλη μιαφορά, αποδείχθηκε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή, οι δυοομάδες βρίσκονταν τόσο κοντά, οπότε και ο τίτλος θα κρι-νόταν στις λεπτομέρειες, όπως και κρίθηκε. Να κατακτάδηλαδή τον τίτλο η Βάρδα με μισό γκολ διαφορά, καθώς ανέστω και στις καθυστερήσεις ο Αστέρας σημείωνε έναγκολ, θα ήταν τώρα αυτός ο πρωταθλητής. Για τον Αστέρα βεβαίως, το πλεονέκτημα χάθηκε στην Α-μαλιάδα. Η συνέχεια ήταν ένα βουνό το οποίο θα έπρεπε ναανέβει, καθώς σε συνδυασμό και την τιμωρία της έδραςτου (το τρίτο ματς παίχτηκε σε ουδέτερο έδαφος), θα έπρε-πε να κάνει την υπέρβαση και να συγκεντρώσει τέσσεριςβαθμούς. Εν μέρει, την υπέρβαση αυτή την έκανε στη Βάρ-δα, αλλά δεν τα κατάφερε στο τελευταίο παιχνίδι, εκεί πουο αντίπαλός του πήγαινε για δυο αποτελέσματα. Το μεγαλύ-τερο μέρος αυτών των πλέι οφ, παίχτηκε στο πρώτο παιχνί-δι στην Αμαλιάδα, όταν η Βάρδα πήρε το προβάδισμα μετρεις βαθμούς, εξουδετερώνοντας και το πλεονέκτημα τηςέδρας, καθώς τα επόμενα δυο παιχνίδια θα διεξάγονταν α-πό ένα στην έδρα του καθενός.

Μπορεί η απονομήτου πρωταθλητήνα μην έχει γίνει

ακόμα, αλλά στη Βάρδααπό προχθές άρχισαν ή-δη να προβάλλουν τηνκούπα. Αδιάψευστοςμάρτυρας η φωτογραφί-α, στην οποία διακρίνο-νται ο πρόεδρος ΓιάννηςΛέντζας και ο αρχηγόςΑνδρέας Γούρμος, με τασημάδια της ικανοποίη-σης να είναι κάτι παρα-πάνω από εμφανής.

Π.Η.

Με τονΣοφοκλή

Φραγκογιαννόπουλο

ÐñïâÜëëïíôáòôçí êïýðá…

27Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Óôïí Ýâäïìï ïõñáíü…Το φινάλε του προχθεσινού μπαράζ στο Τραγανό, "απογεί-ωσε" στην κυριολεξία του φιλάθλους του ΠΑΟ Βάρδας οιοποίοι πανηγύρισαν πολύ έξαλλα την κατάκτηση του πρω-ταθλήματος Ηλείας. Πιο συγκεκριμένα πάνω από 200 οπα-δοί των "πράσινων", άφησαν και με το παραπάνω το στίγ-μα τους αποδεικνύοντας περίτρανα πως αποτελούν τερά-στιο κεφάλαιο για τη "Μπάρτσα".

Π.Η.

Page 28: 3 Μαΐου 2013

28Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Πανηγυρισμοί που ξεκίνησαναπό το γήπεδο Τραγανού πουέγινε και το παιχνίδι, ενώ κο-ρυφώθηκαν κατά την άφιξη

της ομάδας στη Βάρδα. Τε-ράστιες στιγμές για μια ομά-δα που έχει βάλει τη δική τηςσφραγίδα στο ποδόσφαιρο

της Ηλείας και όχι μόνο ειδι-κά τα τελευταία δέκα χρόνιακαι που μέσω νέων μπαράζδηλώνει έτοιμη να τα δώσειόλα για την άνοδο στη νέα Γ'Εθνική. Σε ότι έχει να κάνειμε τους "βυσσινί" της Αμα-λιάδας η προσπάθεια πουκατέβαλαν ήταν σημαντικήκαι παρά το γεγονός ότι ο τί-τλος δεν κατακτήθηκε η χρο-νιά, κρίνεται άκρως επιτυχη-μένη.

Πιο συντηρητικά ο ΠΑΟΒ

Όσον αφορά το προχθεσινόπαιχνίδι που έγινε στο Τρα-γανό λόγω της τιμωρίας τηςέδρας του Αστέρα παρουσία700 περίπου φιλάθλων, οι"πράσινοι" έδωσαν μεγαλύ-τερη βαρύτητα στο χώρο τουκέντρου καθώς βολεύοντανκαι με την ισοπαλία.Για το λόγο αυτό ο ΧρήστοςΚαραπίτσος κράτησε στονπάγκο τον Νικολετάκη, μετον Δημητρόπουλο να παίρ-νει φανέλα βασικού. Από τηναντίπερα οι "βυσσινί" που ή-θελαν μόνο νίκη, ξεκίνησανμε φουλ επίθεση με τουςΓαβριλόπουλο - Σ. Αντωνό-πουλο να κινούνται στηγραμμή κρούσης. Ο Αστέραςπου ήθελε να αιφνιδιάσειπετυχαίνοντας τέρμα, ξεκί-

νησε πιο δυνατά και στοπρώτο τέταρτο ήταν πιο ορε-ξάτος. Μόλις στο 4' οι "βυσσινί" α-πείλησαν άμεσα όταν μετά α-πό πάσα του Γαβριλόπουλουο Παπαθεοδώρου είχε σουταπό καλή θέση που έφυγε ά-ουτ. Η Βάρδα από τη σκοπιάτης άρχισε να ισορροπεί με-τά το 20', έχοντας να επιδεί-ξει ορισμένες καλές φάσειςμέχρι τη λήξη του πρώτουμέρους. Στο 22' ο Γούρμοςείχε σουτ στην κίνηση πουμπλόκαρε ο Κουτσαβίτης, ε-νώ στο 37' ο τερματοφύλα-κας του Αστέρα μπλόκαρεσουτ του Κουτσαβίτη. Έξι λεπτά πριν την λήξη τουπρώτου μέρους ο Βαρβαρέ-σος είχε φάουλ που έδιωξε οΚουτσαβίτης, ενώ στην εξέ-λιξη της φάσης ο Γούρμοςείχε σουτ που κόντραρε σω-

τήρια σε αμυντικό. Παράλ-ληλα οι "πράσινοι" διαμαρτυ-ρήθηκαν και για τη φάση του9' υποστηρίζοντας πως έ-πρεπε να δοθεί πέναλτι γιαανατροπή του Γούρμου απότον Καμαρινό.

Στο ίδιο τέμπο και το β' μέρος…

Όσον αφορά το δεύτερο μέ-ρος δεν διέφερε αρκετά μεαυτό του πρώτου. Οι "πράσι-νοι" συνέχισαν να δίνουνβαρύτητα στο χώρο του κέ-ντρου, αλλά αν ήταν πιο προ-σεκτικοί θα μπορούσαν ναπετύχουν και κάποιο τέρμα.Στο 50' ο Μπισμπάρδης είχεσουτ που έφυγε λίγο άουτ, ενώστο 74' μετά από προσπάθειατου Γούρμου ο Βαρβαρέσοςείχε σουτ από πού κόντραρεσε αμυντικό. Καλή και η φάση

του 80' όταν ο Παναγόπουλοςπάσαρε στον Καπατσούλια,αλλά το σουτ του τελευταίου έ-φυγε λίγο άουτ. Ενδιάμεσαπάντως και ειδικότερα στο 78'ο Σταυρούλιας έχασε σπου-δαία ευκαιρία για τον Αστέρα,αλλά το σουτ του από καλή θέ-ση έδιωξε ο Τσάκωνας.Αστέρας: Κουτσαβίτης, Α-μπντουραμάνι, Θ. Αντωνόπου-λος, Σάκκος, Βυθούλκας(71'Σταυρούλιας), Καμαρινός, Α-λαϊμπέου, Γαβριλόπουλος, Σ.Αντωνόπουλος, Τσουκα-λάς(85' Καλογεράκος), Παπα-θεοδώρουΒάρδα: Τσάκωνας, Πολίτης,Παναγόπουλος, Καραχάλιος,Βραχνής, Τσουκαλάς, Μπι-σμπάρδης, Δημητρόπου-λος(78' Χαματάι), Καπατσού-λιας(87' Νικολετάκης), Γούρ-μος, Βαρβαρέσος(81' Πα-τσούρας).

Ç “ÌðÜñôóá” óôï èñüíï ôçò!!!Πρωταθλητής Ηλείας ο ΠΑΟ Βάρδας για τρίτη φορά στην ιστορία του

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο “πράσινο” στρατόπεδοΤου Πάνου Ηλιόπουλου

Μεγάλες στιγμές ζει από προχθές το απόγευμα ο ΠΑΟ Βάρδας, καθώς οι "πράσινοι"της Βουπρασίας πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ηλείας για τρί-τη φορά στην ιστορία τους!! Η "Μπάρτσα" πήρε την πολύτιμη ισοπαλία (0-0) που τό-

σο ήθελε στο τελευταίο και τρίτο μπαράζ κόντρα στον Αστέρα, με το σφύριγμα της λήξηςνα δίνει το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς.

ÐñùôáèëçôÞò Çëåßáò åßíáé áðü ðñï÷èÝò ï ÐÁÏ ÂÜñäáò.

Ï ×ñÞóôïò Êáñáðßôóïò óôïí "Ýâäïìï ïõñáíü" ìåôÜ ôçí êáôÜêôç-óç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò.

ÖÜóç áðü ôï ðñï÷èåóéíü ôñßôï ìðáñÜæ óôï Ôñáãáíü.

Page 29: 3 Μαΐου 2013

29Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

Του Πάνου Ηλιόπουλου

Ηπροχθεσινή ημέρακαι πιο συγκεκριμέ-να το προχθεσινό

βράδυ διέφερε αρκετά σεσχέση με προηγούμενα γιατην πόλη της Βάρδας, κα-θώς τα πανηγύρια ήταν έ-ξαλλα για την κατάκτησητου πρωταθλήματος. Η λή-ξης της αναμέτρησης στοΤραγανό σήμανε ταυτόχρο-να και την έναρξη για ξέ-φρενους πανηγυρισμούς.

Το σύνθημα "Νάτοι Νάτοι οιπρωταθλητές" δόνησε την α-τμόσφαιρα στο γήπεδο Τραγα-νού από 200 περίπου φιλά-θλους του ΠΑΟΒ που έδωσανβροντερό παρών, ενώ στον έ-βδομο ουρανό ήταν τόσο οι πο-

δοσφαιριστές, ο τεχνικός Χρή-στος Καραπίτσος καθώς καιφυσικά σύσσωμη η διοίκηση.Τα πανηγύρια συνεχίστηκανκαι στα αποδυτήρια, με το"Μπάρτσα γερά πρωτάθλημαξανά!!" να έχει την τιμητικήτου.

Αποθέωση για τουςπρωταθλητές…

Οι πανηγυρισμοί κορυφώθη-καν κατά την άφιξη της απο-στολής στη Βάρδα από το Τρα-γανό, περίπου στις 8:15 τοβράδυ. Ο ΠΑΟΒ επέστρεφε στο σπίτιτου σαν πρωταθλητής πλέονκαι ο κόσμος ξεσηκώθηκε γιανα τον αποθεώσει. Η πρώτηστάση έγινε στο Δημαρχείο ό-

που ανοίχτηκαν σαμπάνιες, ε-νώ στη συνέχεια ένα κομβόι ό-λοι διέσχισαν τον κεντρικόδρόμο με το κλίμα να είναι ά-κρως πανηγυρικό. "Τώρα πανηγυρίζουμε, πρινριχτούμε στη μάχη για τα μπα-ράζ ανόδου για τη Γ' Εθνική.Περάσαμε δύσκολη χρονιά,αλλά τα καταφέραμε πανάξιακαι δίκαια. Το ότι δεν χάσαμε στα πλέι -οφ λέει από μόνο του πάραπολλά" επεσήμανε ο αρχηγόςΑνδρέας Γούρμος που μετά τοτέρμα που σημείωσε στο πρώ-το παιχνίδι στην Αμαλιάδα ά-νοιξε διάπλατα το δρόμο γιατην κατάκτηση του πρωταθλή-ματος. "Η Μπάρτσα είναι αρρώστια!!"μονολογούσε λίγο πιο δίπλα ο

Νίκος Βραχνής από τους πιοσταθερούς ποδοσφαιριστές σεαπόδοση όλα αυτά τα χρόνια.

Στήθηκε πάρτι στο deza vu

Το πάρτι των πρωταθλητών συ-νεχίστηκε και στο "deza vu",όπου ποδοσφαιριστές, φίλα-θλοι και αρκετά μέλη της διοί-κησης διασκέδασαν μέχρι αρ-γά το βράδυ.Όλοι τους δήλωναν εκστασια-σμένοι από το νέκταρ της ση-μαντικής επιτυχίας, κάνονταςλόγο για δικαίωση μιας προ-σπάθειας που ξεκίνησε απότην αρχή της σεζόν όταν ξεκά-θαρα στη Βάρδα είχαν βάλειστόχο την κατάκτηση του πρω-ταθλήματος Ηλείας.

Στο πόδι η Βάρδα!!!¸îáëëïé ïé ðáíçãõñéóìïß êáé êáôÜ ôçí Üöéîç ôçò áðïóôïëÞò óôç ÂÜñäá Ôï ìðáñÜæ óôï Ôñáãáíü ìüëéò Ý÷åé ëÞîåé. Ç "ÌðÜñôóá" åßíáé ðñùôáèëÞôñéá Çëåßáò êáé ïé ößëáèëïé

ôçò Ý÷ïõí óôÞóåé Ýíá ôñåëü ðáíçãýñé…

Θερμή υποδοχή των πρωταθλητώνκατά την άφιξη της αποστολής

”Μπάρτσα γερά πρωτάθλημα ξανά” τραγουδούσαν εκστασιασμένοι οι φίλαθλοι

Ôï ðÜñôé óõíå÷ßóôçêå ìÝ÷ñé áñãÜ óôï "deza vu". Ïé åéêüíåò ìé-ëïýí áðü ìüíåò ôïõò…

×áìüãåëá åõôõ÷ßáò áðü Ãéþñãï Êüëëéá, ÁëåîÜíäñá Ãéáííßôóç êáéÂÜóù Óùôçñüðïõëïõ ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò…

Page 30: 3 Μαΐου 2013

Ιατροί30 w w w . p r o t i n e w s . g r / Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

É á ô ñ é ê Ü - Ð á ñ á ú á ô ñ é ê Ü Å ð á ã ã Ý ë ì á ô á

ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ ×Ñ.

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ

Ðñùß: 9.00 Ýùò 1.30 Áðüãåõìá: 17.30 Ýùò 20.30(Åêôüò ÔåôÜñôçò áðüãåõìá)

Ìáíùëïðïýëïõ 46 / 2ïò Ïñïöïò ÐýñãïòÔçë./Fax.: 26210 32010, êéí.: 6972 857 557

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

Aðüóôïëïò Ã. ÐáôñßêéïòÌáéåõôÞñáò - ÷åéñïõñãüò Ãõíáéêïëüãïò

(ô. éáôñüò Á´ÌáéåõôéêÞò êáé ÃõíáéêïëïãéêÞò ÊëéíéêÞòÐáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Íïó. ÁëåîÜíäñá)

Êéí.: 6936 086168

Ãåþñãéïò Í. ÐëÜêáòÌáéåõôÞñáò - ×åéñïõñãüò Ãõíáéêïëüãïò

(ô. éáôñüò Á´ÌáéåõôéêÞò êáé ÃõíáéêïëïãéêÞò ÊëéíéêÞòÐáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Íïó. ÁëåîÜíäñá)

Kéí.: 6975 618740 Ðáñáêïëïýèçóç êõÞóåùí õøçëïý êéíäýíïõ

Õðïãïíéìüôçôá - ÉVF

Ðáèïëïãßá ôñá÷Þëïõ, êïëðïóêüðçóç

Åììçíüðáõóç - ïóôåïðüñùóç

Ëáðáñïóêüðçóç ñïìðïôéêÞ ÷åéñïõñãéêÞ

Ðáèïëïãßá ìáóôïý

ÐáéäéêÞ / ÅöçâéêÞ ÃõíáéêïëïãßáÄÝ÷ïíôáé êáôüðéí ñáíôåâïý.

ÙñÜñéï: ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ 9.00-13.30ì.ì., 17.00-21.00

Äéåýèõíóç: Êáóôüñ÷ç 1 êáé 28çò Ïêôùâñßïõ (ÊåíôñéêÞÐëáôåßá) Ô.Ê. 27100 ÐýñãïòÔçë.: 26210.32016,

fax: 26210.32017, email: [email protected]

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÓÔÏ ÊÁÑÁÔÏÕËÁÄÉÏÍÕÓÉÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ

ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍÄÅ×ÅÔÁÉ: ÊáñÜôïõëá ðñùß 9.00-13.00ì.ì.

êáé áðüãåõìá ìå ñáíôåâïýÔçë.: 26210 -61182, êéí. 6980-619614Ðåëüðéï: ÄÝ÷åôáé ìüíï ìå ñáíôåâïý

Ôçë.: 26240-31472, 6976-023365

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ÐÅÔÑÏÓ ÊÙÍ ÓÐÉÍÏÓ

×åéñïõñãüò ÓôüìáôïòÐôõ÷éïý÷ïò Ðáí/ìßïõ Èåóóáëïíßêçò

DDS, MSc ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÓÔÏÌÁÔÏÓ ÅÌÖÕÔÅYÌÁÔÁ,ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÁ

Ô. Ðåôñïðïýëïõ 12 & Êïêêßíïõ, 2ïò üñïöïòÐýñãïò Çëåßáò,

Ôçë. 26210 34600 Fax: 26210 34166

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÖÙÔÇÓ ÁÍ. ÌÐÁ×ÏÕÑÏÓ Eéäéêüò Oñèïäïíôéêüò D.D.S, MED, Dent , Dipl. Orth.

ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÇ ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÊÁÉ ÅÍÇËÉÊÅÓ ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÄÅÕÔÅÑÁ Ýùò ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÐÑÙÉ 9.00 -13.00 ÁÐÏÃÅÕÌÁ 16.00- 20.30

ÓÁÂÂÁÔÏ ÊÁÔÏÐÉÍ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÕ ê' ÃÊÏÔÓÉÍÁ 12 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ Ôçë. Fax.: Éáôñåßïõ 26210-25959 Êéíçôü ôçë.: 6978222848

e- mail: [email protected] * * * * *

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ ×. ÍÉÊÏËÁÏÓ

Eéäéêüò Oñèïäïíôéêüò D.D.S, MED, Dent , Dipl. Orth.Åéäéêåõèåßò Ðáíåðéóôçìßïõ

Frankfurt Ì. ÃåñìáíßáòÐôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Giessen Ãåñìáíßáò

ÈåìéóôïêëÝïõò & Ì. ÁëåîÜíäñïõ 1 (Ýíáíôé ÏÔÅ) Ðýñãïò ÇëåßáòÔçë.: 26210 30004 fax: 26210 30024 e-mail: [email protected]

ΦΥΣΙΑΤΡΟΙÈÅÏÄÙÑÏÓ ÄÇÌ. ÁËÔÁÍÇÓ

ÉÁÔÑÏÓ ÖÕÓÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ & ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ (ÖÕÓÉÁÔÑÏÓ)

ÄÉÐËÙÌÁÔÏÕ×ÏÓ ÔÏÕ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕÖÕÓÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ & ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÔÁÓÇÓ

(EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL & REHABILITATION MEDICINE)ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý

Ôçë.: Éáôñåßïõ 26210 20090 Ôçë. Êéí.: 6977403015Ìáíùëïðïýëïõ 46, (Ýíáíôé Íïìáñ÷ßáò), Ðýñãïò

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙËÅÏÍÁÑÄOÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍ. ËÅÙÍIÄÁÓ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÕÑÏËÏÃÏÓ ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: 10:00 - 14:00, 18:00 - 20:00 ÔÅÔÁÑÔÇ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÊÁÉ ÓÁÂÂÁÔÏ ÐÑÙÉ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ

ÄÅÊÔÁ ÔÁÌÅÉÁ Ìáíùëïðïýëïõ & Ðñïýóóçò 2 (1ïò üñïöïò-Üíùèåí ÄÏÕ) Ðýñãïò Çëåßáò 27100

ôçë./fax 2621300481, êéí. 6974149524 e-mail: [email protected]

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙÍÅÏ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÅÉÏ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×. ÌÉÊÅËÏÐÏÕËÏÓÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÐÁÍÅÐ. ÁÈÇÍÙÍ

28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 5 - ÐÕÑÃÏÓ (Êåíôñ. Ðëáôåßá)ÐÑÙÉ: ÄÅÕÔÅÑÁ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9-2 ì.ì.

ÁÐÏÃÅÕÌÁ: ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ 6-8 ì.ì. (ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ)

ÔÇË. 26210-33990, êéí. 6942217262

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

ÈÅÏÄ. ÓÁÌÁÍÔÁÓÉÁÔÑÏÓ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ (ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÏÓ)

ô. Éáôñüò Íïóïêïìåßïõ Ðáßäùí "Ç ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ"*Áíáëýóåéò - ÁéìáôïëïãéêÝò, Âéï÷çìéêÝò

-ÁíïóïëïãéêÝò, ÏñìïíïëïãéêÝò Áéìïëçøßåò - Íåïãíþí, Âñåöþí - Ðáßäùí, Åíçëßêùí

*ÓðåñìïäéÜãñáììá *Åëåã÷ïò õðïãïíéìüôçôáò Ôçë. Éáôñåßïõ: 26211 01379 - Êéíçôü: 6944 637365

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣDr. ÊÙÓÔÁÓ É. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÐÏÕËÏÓ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣτ. Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού

Τομέα ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10

άνωθεν “ΓΕΡΜΑΝΟΣ”

Δέχεται με ραντεβού: 10π.μ.-55μ.μΤηλ.: 26210-331410, & 6970 019031

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ NIKOËÁÏÓ Ð. ÓÁÑÁÍÔÇÓ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓÓÔÑ. ÓÉÓÉÍÇ & ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 1ÃÁÓÔÏÕÍÇ ÇËÅÉÁÓ Ô.Ê. 27300

ÔÇË.: 2623400580 - ÊÉÍ.: 6979784020

ÍÉÊÏËÁÏÓ ×ÁÑÄÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ Ù.Ñ.Ë.

ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ áðü 8 ð.ì. - 1.30 ì.ì. êáé 6.00 ì.ì. -8.00 ì.ì. áðüãåõìá ðëçí ÔåôÜñôçò êáé ÓáââÜôïõ

Åñìïý 5, ôçë. 26210 29239, Êéí.: 6945232529

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙÄñ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÏÕÑÅÁÓ

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí

Êïêêßíïõ 12-14 & ÆáÀìç 1ïò üñïöïò(ðëçóßïí Äçì. ÐÜñêïõ), Ðýñãïò

ôçë: 26210 35800 Êéí.: 6932566996¿ñåò ëåéôïõñãßáò ÊáèçìåñéíÜ Ðñùß: 8:30 - 13:30 Áðüãåõìá: Êáôüðéí ñáíôåâïý 18:00 - 20:30 Ðëçí ÔåôÜñôçò

ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ã. ÖÙÔÅÉÍÏÐÏÕËÏÓ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ

ô.Åð. Åðéìåë. Ã.Í. Ðáßäùí “ÊáñáìáíäÜíåéï”ÐáéäïïñèïðáéäéêÞ ÁèëçôéêÝò êáêþóåéò

Ôñáõìáôïëïãßá ÐáèÞóåéò óðïíäõëéêÞò óôÞëçò Ïóôåïðüñùóç ÅêöõëéóôéêÝò ÐáèÞóåéò

Óéóßíç 165 - Ãáóôïýíç (Ýíáíôé ÊÝíôñïõ Õãåßáò)ÔÞë.:(26230) 35336 êéí.:693 2304243

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÍÅÕÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÌÁËÁÌÙ (ÔÅÍÉÁ) Äçì. ÖÑÉÌÁ Éáôñüò - Íåõñïëüãïò ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ

ÐÑÙÉ: 8.30 - 13.30 ÁÐÏÃÅÕÌÁ: 17.30 - 20.30(ðëÞí ÔÅÔÁÑÔÇ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ áðüãåõìá

ìüíï ìå ñáíôåâïý) Ìáíùëïðïýëïõ 63 - Ðýñãïò

Ôçë. 26210 30918, Êéí.: 6944735548e-mail:[email protected]

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤEΣÓ×ÉÆÁ ×. ÌÁÑÉÁΠτυχιούχος ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρωνMyofascial therapy Αθλητικές κακώσεις

Νευρολογικές παθήσεις Αναπνευστική και ορθοπεδική Φ/ΘΚΚααττ’’ οοίίκκοονν θθεερρααππεείίεεςς

Δεχόμαστε ασθενείς του ταμείου ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ(δηλ. ΙΙΚΚΑΑ,, ΟΟΠΠΑΑΔΔ- ΤΤΥΥΔΔΚΚΥΥ,, ΟΟΑΑΕΕΕΕ και ΟΟΓΓΑΑ))

ΩΩρράάρριιοο λλεειιττοουυρργγίίααςς:: ΠΠρρωωίί:: 8.30 - 13.30 ΑΑπποογγ.: 17.30 - 20.30Κοκκίνου 12-14 2ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210 33730, κιν.: 6939369774 e-mail: [email protected]

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙÍÉ×ÙÑÉÔÇ ÅËÅÍÇ

Øõ÷ïëüãïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí *ÓõìâïõëåõôéêÞ óôÞñéîç ðáéäéþí êáé åíçëßêùí

*ÁôïìéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá äéáôáñá÷þí Üã÷ïõò, êáôÜèëéøçò, öïâéþí *ÐñïâëÞìáôá óõìðåñéöïñÜò ðáéäéþí êáé åöÞâùí

*ÁðïêáôÜóôáóç ìáèçóéáêþí äõóêïëéþí *ÅíçìÝñùóç êáé åðáããåëìáôéêüò ðñïóáíáôïëéóìüò

Ôçë. Ãñáöåßïõ: 26220 24822 Êéí.: 6937 146439Äéåýèõíóç ãñáöåßïõ: ÊáñáúóêÜêç 6, ÁìáëéÜäá

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ÆÁ×ÁÑÏÕËÁ ÄÉÏÍ. ÁÂÑÁÌÏÐÏÕËÏÕ

ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÔÌÇÌ. ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ Á.Ô.Å.É. ÐÁÔÑÙÍ ÌÅËÏÓ

ÓÕËËÏÃÏÕ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÙÍ ËÏÃÏÐÁÈÏËÏÃÙÍ -ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÏÓ

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÊÅÊÕÊÁÌÅÁÍÏÌÏÕ ÇËÅÉÁÓ

ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïýÍÅÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ - Ìáèéïý 5, Ðýñãïò

ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ, ôçë.: 26210 34610 / 6971 993126Óýìâáóç ìå üëá ôá ôáìåßá

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ

ÊÝíôñï ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ðáéäéþí, åöÞâùí, åíçëßêùíÅÑÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁ - ÅÉÄÉÊÇ ÁÃÙÃÇ - ØÕ×ÏËÏÃÉÊÇÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ

- ÌÁÈÇÓÉÁÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ×Ñ. ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓËÏÃÏÐÅÄÉÊÏÓ - ËÏÃÏÐÁÈÏËÏÃÏÓ

Ð.Å. DIPLOMA ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ ÃÉÁ ÁÔÏÌÁ ÌÅ ÅÉÄÉÊÅÓ

ÁÍÁÃÊÅÓ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ(Speech and Language Pathologist)

ÌÝëïò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Óõëëüãïõ ËïãïðåäéêþíÌÝëïò ôïõ Åëëçíéêïý Óõëëüãïõ ãéá ôçí Áöáóßá

ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò åôáéñåßáò Äõóëåîßáòð. Åðéóôçìïíéêüò ÓõíåñãÜôçò ÊÅÊÕÊÁÌÅÁ Í. ÇËÅÉÁÓ

ÅÑÃÁÓÉÁÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÊËÉÍÉÊÅÓ ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓÔÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÊÁÉ ÊÅÐÅÐ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ

Åéäéêüò óôç äéÜãíùóç èåñáðåßá äéáôáñá÷þíËüãïõ, ÖùíÞò, Ïìéëßáò, ÁêïÞò, Åðéêïéíùíßáò, ÃñáöÞò, ÁíÜãíùóçò

ÄÅ×ÅÔÁÉ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕÓýìâáóç ìå üëá ôá ôáìåßá

Óõíåñãáóßá ìå üëåò ôéò éáôñéêÝò åéäéêüôçôåò28çò Ïêôùâñßïõ êáé Ìéáïýëç 1 Ðýñãïò (Â' Ïñïöïò)

Ôçë./fax: 2621033880, 2625022285, Êéíçôü: 6977905430

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ

ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÓ-ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏÓ-Ðôõ÷éïý÷ïò Á.Ô.Å.É. Èåó/íßêçò

- ÅîåéäéêåõìÝíç óôéò äéáôñïöéêÝò äéáôáñá÷Ýòêáé ôçí ðá÷õóáñêßá (NCFED)

- ÅðéóôçìïíéêÞ óõíåñãÜôçò ôçò ïìÜäáò Ìed-Nutrition- ÌÝëïò ôçò ¸íùóçò Äéáéôïëüãùí/Äéáôñïöïëüãùí ÅëëÜäïò

ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïýÐñùß: êáèçìåñéíÜ

Áðüãåõìá: Ôñßôç, ÐÝìðôç,ÐáñáóêåõÞÄéåýèõíóç: Êïõñïãéáííïðïýëïõ 33 (ÁìáëéÜäá)

Ôçë: 26220 38380 Êéí: 6937239362www.apostolopoulou.gr, [email protected]

KYTTAΡΟΛΟΓΟΙÓÏÖÉÁ ÊÁÔÓÁÑÏÕ - ÁËÔÁÍÇ

ÉÁÔÑÏÓ ÊÕÔÔÁÑÏËÏÃÏÓô. Éáôñüò Áíôéêáñêéíéêïý Íïóïêïìåßïõ

Áèçíþí «ÁÃÉÏÓ ÓÁÂÂÁÓ» Ôåóô ÐáðáíéêïëÜïõ

ÊõôôáñïëïãéêÝò åîåôÜóåéò ðôõÝëùí, ïýñùí & õãñþíÐáñáêåíôÞóåéò ïñãÜíùí (èõñåïåéäïýò, ìáóôïý, ëåìöáäÝíùí, óéåëïãüíùí ê.ë.ð.)

ÉÁÔÑÅÉÏ ÄåëçãéÜííç 17, ÁÌÁËÉÁÄÁÔçë. éáôñ.: 26220-38360, Êéíçôü: 697-2305520

Πύργος Καπένης Νικόλαος , Ερμού 76

(εφημερεύει-διανυκτερεύει 26210-34285),Τερζή Μαριέτα Εθνικής

Αντιστάσεως 6 (εφημερεύει-διανυκτερεύει 26210-28945)

Αμαλιάδα Βλαγκούλη Ιωάννα , Χριστοφίδη Αγγελική ,Ξυδιά 2

Αμαλιάδα (26220-21543 08.00 - 21:00)

Βάρδα Γράψα Αμαλία (26230-71601)Κρέστενα Σπυρίδης Αργυρός (26250-22806 )

Ανδραβίδα Χαντζή Κωνσταντίνα (26230-54444)

Πελόπιο Διαμαντόπουλος Βασίλειος (26240-31489)

ΓαστούνηΜανιάτη Λαμπρινή (26234-00058)

Λεχαινά Παπαδόπουλος Νεόφυτος(26230-22742)

Τραγανό Κωνσταντίνου Διονύσιος (26230-61006)

Αρχαία Ολυμπία Παπαβασιλείου Δημήτριος (26240-22000)

ΒαρθολομιόΜανιακούρα Ιφιγένεια (26230-43890)

Page 31: 3 Μαΐου 2013

Ôïí ðïëõáãáðçìÝíï ìáò

ΑΛΕΞΙΟ του Αντωνίου ΝΤΑΟΥΛΑΡΗ

Åôþí 77Èáíüíôá êçäåýïìå áýñéï Ì.ÐáñáóêåõÞ 3/05/2013 êáé þñá 12:00ð.ì. åê ôïõ Éåñïý Íáïý ÁãßïõÃåùñãßïõ Áíåìï÷ùñßïõ, êáé ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçíåêöïñÜ ôïõ.

Áíåìï÷þñé 2/05/2013Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Ðçíåëüðç,ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Áíôþíçò & Åõãåíßá, Âáóßëçò & ¸öç.ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÁëÝîçò,Íßêïò, ÓôÜèçò, ÐåñéêëÞò, ÁëÝîçò.ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: ÁèçíÜ ÷á ×ñÞóôïõ Óðçëéüðïõëïõ, Äéïíõóßá ÷áÁíäñÝá ÌáêñõäçìÞôñç ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ Ë. ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ.

Ãñáö. Ôåëåôþí ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ:Ìáíùëïôôïýëïõ 58 Ôçë. üëï ôï 24ùñï 26210 30730 - 34217 - 34017 25223 - 27158 Êéíçôü: 6944 342471

ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Ôçí ðïëõáãáðçìÝíç ìáò

ΘΕΟΔΩΡΑ χα ΔΗΜ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΟΥΤΟΥ

ÅÔÙÍ 86Èáíïýóá êçäåýïõìå áýñéï Ì. ÓáââÜôï 4 Ìáúïõ & þñá 1030 ð.ì. áðü ôïí Éåñü Íáü Áãßùí ÐÜ-íôùí (Á êïéìçôÞñéï) Ðýñãïõ êáé ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõ üðùò ðñïóÝëèïõí óôçí åê-öïñÜ ôçò.

Ðýñãïò 4 Ìáúïõ 2013

ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Ãåùñãßá & Âáóßëçò ÔóåëåðÞò,ÂáóéëéêÞ & Óðýñïò ÊëÜäçò,Ç ÁÄÅËÖÇ: Ãåùñãßá ÷áÄçì. ÓõíáäéíïýÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ:Áèáíáóßá & Íüôçò,Êùíóôáíôßíïò, Èåïäþñá ,ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÃÑ. ÔÅËÅÔÙÍ ÁÐ. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÕ

Ôçí ðïëõáãáðçìÝíç ìáò

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥÅÔÙÍ 42

Êçäåýïìå áýñéï Ì. ÓÜââáôï 4 Ìáúïõ 2013 & þñá 11.15 ð.ì. áðü ôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ÍéêïëÜïõÍåêñïôáöåßï ÆùãñÜöïõ.Èá áðï÷áéñåôÞóïõìå ôçí ðïëõáãáðçìÝíç ìáò êüñç ÉùÜííá óôï ôáîßäé ôçò, ãéá ôçí áõëÞ ôùíáããÝëùí ÏÉ ÃÏÍÅÉÓ: Íßêïò & ÅëÝíç,Ç ÁÄÅËÖÇ: ÁíäñéáíÞ,ÏÉ ÈÅÉÏÉ ÔÁ ÅÎÁÄÅËÖÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅ-ÍÅÉÓÇ óùñüò èá ìåôáöåñèåß ãéá ôáöÞ ôçí ÄåõôÝñá 6 Ìáúïõ êáé þñá 6 ì.ì. óôï Á êïéìçôÞñéï Ðýñ-ãïõ.Áíôß óôåöÜíùí ç ïéêïãÝíåéá ðñïôåßíåé êáôÜèåóç õðÝñ ôïõ " ×ÁÌÏÃÅËÏÕ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ"Ç ïéêïãÝíåéá èá äå÷èåß óõëëõðçôÞñéá óôï óðßôé.

ÃÑ. ÔÅËÅÔÙÍ ÁÐ. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÕ

Ειδήσεις Ανακοινώσεις w w w . p r o t i n e w s . g r 31/ Ì. ÐáñáóêåõÞ 3 ÌáÀïõ 2013

ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ - ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ ΕΚΑΒ: 166Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777Νοσοκομείο Πύργου: 26210-82300, 82360Νοσοκομείο Αμαλιάδας: 26223 60100Κέντρο Υγείας Κρεστένων:26250 22222Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας: 26260 22222Κέντρο Υγείας Βάρδας: 26233 60000Κέντρο Υγείας Γαστούνης: 26233 60300Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου: 26223 60400

ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΆμεση δράση Πύργου: 100Αστ. Δ/νση Ηλείας: 26210-81730, 81731Τμήμα Τροχαίας Πύργου: 26210-81742Αστυνομικό τμήμα Πύργου:26210-81734Ασφάλεια Πύργου: 26210-81740

Τροχαία Πύργου: 26210-22100Αστυνομία Αμαλιάδας: 26220-38210Ασφάλεια Αμαλιάδας: 26220-38232

ΠΠΥΥΡΡΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΠυροσβεστική Πύργου: 199Πυροσβεστική Αμαλιάδας:26220-22199Πυροσβεστική Λεχαινών: 26230-22199Πυροσβεστική Κρεστένων:26250-22199Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αρχ.Ολυμπίας: 26240- 29104

ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ ΣΣΩΩΜΜΑΑΚατάκολο: 26210-41206, 41500Κυλλήνη: 26230-26230, 92211Πάτρα: 2610-341204

ΒΒΛΛΑΑΒΒΕΕΣΣΟΤΕ: 13888ΔΕΗ: 1050ΔΕΥΑΠ Πύργου: 26210-33702ΔΕΥΑΠ Αμαλιάδας: 26220-23923ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο ΗΗλλεείίααςς:: 26210-34154, 22541, 32225ΕΕρργγααττοοϋϋππααλλλληηλλιικκόό ΚΚέέννττρροο ΠΠύύρρ-γγοουυ:: 26210-22707, 81117,22088ΟΟρργγααννιισσμμόόςς ΕΕρργγααττιικκήήςς ΕΕσσττίίααςς::26210-34797ΜΜηηττρρόόπποολληη ΗΗλλεείίααςς:: 26210-22527ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΤΕΛΠύργου: 26210-20600 έως20608Αμαλιάδας: 26220-28892Αθηνών: 210-5134110-1Θεσσαλονίκης: 2310-595406

Ιωαννίνων: 26510-41248Λεχαινών: 26230-22219Κρεστένων: 26250-22228Σαβαλίων: 26220-61211Λάλα: 26240-41213Βασιλακίου: 26240-71300Κάμενας: 26240-71330Γούμερου: 26210-93521Κουτσοχέρας: 26210-61024Μουζακίου: 26210-61220Καράτουλα: 26210-61458Μαγούλα: 26210-61266Χελιδόνι: 26240-51204Λαντζόι: 26240-69049Νεράιδα: 26240-51350Πελόπιο: 26240-31405Ανδραβίδα: 26230-54225Καβάσιλα: 26230-33202Νέα Μανωλάδα: 26230-71374Καρδαμάς: 26220-29560Επιτάλιο: 26210-71448Κυπαρισσία: 27610-22260Ανδρίτσαινα: 26260-22239Ζαχάρω: 26250-31219Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468Φιγαλεία: 26250-41696Βάρδα: 26230-73014Γαστούνη: 26230-35115

Ανδραβίδα

ΛΑΙΚΕΣ

Καιρός αίθριος. 19°C έως 30°C.Άνεμοιασθενείς βόρειοι και στη συνέχειαασθενείς νοτιοδυτικοί έως 2 μποφόρ.

ÄÅËÔÉÏÍ ÔÕÐÏÕÉåñÜ ÐáñÜêëçóéò õðÝñ ôùí õðïøçößùí Öïéôçôþí

ÔÞí ÄåõôÝñá 13 ÌáÀïõ ôü áðüãåõìá êáß þñá 7.30 èÜ ôåëåóèÞ éåñÜ ÐáñÜêëçóéò åéò ôü éóôïñéêüí ÐáñåêêëÞóéïíôïõ áãßïõ ×áñáëÜìðïõò Ðýñãïõ õðÝñ õãåßáò êáß öùôéóìïõ ðÜíôùí ôùí õðïøçößùí öïéôçôþí äéÜ ôÜ áíþôáôáåêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá ôçò ×þñáò ìáò.Ôçò ÐáñáêëÞóåùò èÜ ðñïóôÞ ï Óåâ. Ìçôñïðïëßôçò ìáò ê. Ãåñìáíüò, ï ïðïßïò èÜ ðñïóöÝñç óôïýò õðïøçöß-ïõò áðü Ýíá óôáõñü êáß Ýíá âéâëßï.

¼ëïõò üóïé ðáñåõñÝèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôçò áãáðçìÝíçò ìáò

ΜΑΡΙΑ χα ΓΕΩΡ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥÅÔÙÍ 90

Èåñìþò åõ÷áñéóôïýìåÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Âáóßëçò & Ìáñßá Ðáíïðïýëïõ,ÄçìÞôñçò & ÅëÝíç Ðáíïðïýëïõ,ÎáíèÞ & ÂáóßëçòÂÝíäñáòÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÉåñÜ Ìçôñüðïëç ÇëåßáòÌÅÃÁËÇ ÐÁÌÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÉÁÊÇ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÇ ÐÁÍÇÃÕÑÉÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 10 ÌÁÚÏÕ 2013ÊáôÜ ôçí åïñôÞí ôçò Ðñïüäïõ ôùí ôßìéùí ëåéøÜíùí ôïõ /\ãßïõ ÍéêïëÜïõ Åðéóêüðïõ Ìàñùí ôçò Ëõêßáò ôïõÈáõìáôïõñãïõ, ðïõ ôåëåßôáé óôéò 10 ÌáÀïõ, èÜ ãßíïõí óôü éåñü Ðáìðåëïðïííçóéáêü Ðñïóêýíçìá áõôïõ óôÜÓÐÁÔÁ - Á×ÁÚÁÓ ïé êÜôùèé èñçóêåõôéêÝò Ýêäçëþóåéò:1.Óôßò 9 ÌáÀïõ çìÝñá ÐÝìðôç êáß þñá 7.30 ôü áðüãåõìá èÜ ãßíç ï ìåãÜëïò ðáíçãõñéêüò Åóðåñéíüò, óôüí ï-ðïßïí èÜ ÷ïñïóôáôÞóç êáß èÜ üìéëÞóç ï ÐïéìåíÜñ÷çò ìáò Óåâ. Ìçôñïðïëßôçò Çëåßáò ê. ÃÅÑÌÁÍÏÓ.2.Ôü ìåóïíýêôéï ôçò éäßáò çìÝñáò èÜ ôåëåóèç íõêôåñéíÞ èåßá Ëåéôïõñãßá.3.Ôçí ÐáñáóêåõÞ 10 ôïõ ìçíüò ÌáÀïõ ôü ðñùß, Ï Óåâ. ÐïéìåíÜñ÷çò ìáò èÜ ôåëÝóçôÞí ðáíçãõñéêÞ èåßá Ëåéôïõñãßá, èÜ üìéëÞóç êáß åí óõíå÷åßá èÜ ðñïóôç ôÞò Ëéôáíåàóåùò ôçò ÓåðôÞò' Åßêïíïòôïõ Èáõìáôïõñãïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ åùò ôßò âñýóåò ôïõ ÐñïóêõíÞìáôïò.4.Ôü áðüãåõìá ôçò Éäßáò çìÝñáò êáß þñá 6 èÜ øáëç'ÐáñÜêëçóéò åßò ôüí ¢ãéïí õðÝñ õãåßáò ðÜíôùí, ðåñß äÝôü ìåóïíýêôéïí ôçò ÐáñáóêåõÞò ðñüò ôü ÓÜââáôïí èÜ ôåëåóèç ' Áñ÷éåñáôéêÞ Áãñõðíßá õðü ôïõ ÈåïöéëåóôÜ-ôïõ Åðéóêüðïõ ÙëÝíçò ê. ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ.Ðñïóêáëïýíôáé ïé Áñ÷Ýò ôùí Íïìþí Á÷Üßáò êáß Çëåßáò êáß ïé ÷ñéóôéáíïß ôÞò Çëåßáò, ôùí Ðáôñùí êáß ôùí Üë-ëùí ðåñéï÷þí ôçò ÐåëïðïííÞóïõ, ðïõ åýëáâïõíôáé ôüí ¢ãéï Íéêüëáï, ïðùò ðñïóÝëèïõí êáß óõììåôÜó÷ïõíóôßò ÉåñÝò áõÀåò áêïëïõèßåò, ðñïóêõíÞóïõí ôÞí óåðôÞ Åéêüíá ôïõ Èáõìáôïõñãïý Áãßïõ êáß ðñïóöÝñïõí ÷á-ñÜ êáß óôïñãÞ ìÝ ôßò ðñïóåõ÷Ýò ôïõò êáß ôÞí ðáñïõóßá ôïõò óôÜ ðñïóôáôåõüìåíá ðáéäéÜ ôïõ Áãßïõ ìáò.( Åê ôïõ Éåñïý ÐñïóêõíÞìáôïò ¢ãéïõ ÍéêïëÜïõ ÓðÜôá - Á÷áÀáò )ÓÇÌÅÉÙÓÉÓ: Áðáãïñåýïíôáé ôÜ ìïõóéêÜ üñãáíá êáß óõãêñïôÞìáôá.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΗΔΕΙEΣÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁìáëéÜäá 30-4-2013ÍÏÌÏÓ ÇËÅÉÁÓ Áñ. ðñùô.:14652/Ä4/1539 ÄÇÌÏÓ ÇËÉÄÁÓ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁÓÏ äÞìáñ÷ïò ÄÞìïõ ¹ëéäáò ðñïêçñýóóåé áíïéêôü äçìüóéï ìåéïäïôéêüäéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò, ãéá ôçí áíÜäåéîç áíáäü÷ïõêáôáóêåõÞò ôïõ Ýñãïõ "Âåëôßùóç æùíþí ðõñïðñïóôáóßáò Ä.Å. Ðçíåß-áò ÄÞìïõ ¹ëéäáò" Áñ. ìåëÝôçò: 27/2013, ðñïûðïëïãéóìïý äáðÜíçòìå ÖÐÁ 16.450,00 ÅÕÑÙ áðü ðéóôþóåéò ÓÁÔÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ2013.Ôï Ýñãï óõíôßèåôáé áðü ôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò åñãáóéþí ìå áíôß-óôïé÷ï ðñïûðïëïãéóìü (ìå ÅÏ & ÃÅ áðñüâëåðôá).Êáôçãïñßá Ïäïðïéßáò ðñïûðïëïãéóìïý 9.819,20Å.Ç õðïâïëÞ ðñïóöïñþí èá ãßíåé ìå åíéáßï ðïóïóôü Ýêðôùóçò (Üñèñï6 Ð.Ä. 609/85).Ç äçìïðñáóßá èá ãßíåé ôçí 21 / 5/ 2013 çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 10.00ð.ì.(ëÞîç åðßäïóçò ðñïóöïñþí óôçí Ýäñá ôïõ ÖïñÝá åíþðéïí ôçò áñìü-äéáò åðéôñïðÞò. Ãßíïíôáé äåêôÝò åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò - êïéíïðñáîßåò åñãïëçðôé-êþí åðé÷åéñÞóåùí ÄÅ Á1, Á2, 1ç ôÜîçò êáé Üíù ãéá Ýñãá Ïäïðïéßáò,êáèþò êáé åìðåéñïôÝ÷íåò ãñáììÝíïé óôá Íïì. Ìçôñþá ãéá áíôßóôïé÷áÝñãá.Ãéá ôï äéáãùíéóìü êáé ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéòôùí Í. 3669/2008 üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí êáé éó÷ýïõí óÞìåñá.Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü ïñßæåôáé óôï ðïóü ôùí266,49Å ìå ÷ñüíï éó÷ýïò ìåãáëýôåñï ôùí åðôÜ (7) ìçíþí, áðü ôçí ç-ìåñïìçíßá äçìïðñÜôçóçò.Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ðñïóöåñüìåíï ðïóïóôü Ýêðôùóçò ôïõ áíá-äü÷ïõ åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ ïñßïõ ôïõ 12%, êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçòóýìâáóçò, ï áíÜäï÷ïò õðï÷ñåïýôáé íá ðñïóêïìßóåé åðéðëÝïí ðñü-óèåôç åããýçóç êáëÞò åêôÝëåóçò, óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðá-ñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í. 3263/2004.ÓõíïëéêÞ ðñïèåóìßá ðåñáßùóçò ôïõ Ýñãïõ Ýíáò ( 1 ) ìÞíáò.¸íôõðï ÏéêïíïìéêÞò ÐñïóöïñÜò ãéá óõìðëÞñùóç êáèþò êáé ôåý÷çäçìïðñÜôçóçò, äéáôßèåíôáé áðü ôá ãñáöåßá ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþíÕðçñåóéþí ôïõ ÖïñÝá.Ðëçñïöïñßåò óôá ãñáöåßá ôçò Ä.Ô.Õ. (ôçë. 26220 24187), áñìüäéoòÌðïýôóéêáò Äéïíýóéïò ) ôéò åñãÜóéìåò ìÝñåò êáé þñåò.

ÁìáëéÜäá 30/4/2013Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò

ÄçìÞôñéïò ÐáíáãéùôÜñáò

ÓÕËËÏÃÏÓ ÏÉÊÉÓÔÙÍ ÓÐÉÁÍÔÆÁÓ

ÐÁÓ×Á 2013 ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÅÃÁËÇÓ ÅÂÄÏÌÁÄÁÓ

ÌÅÃ. ÐÅÌÐÔÇ ÐÑÙÉ:ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÙÑÁ ÅÍÁÑÎÇÓ 7Ð.ÌÌÅÃ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÂÑÁÄÉ:ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÅÐÉÔÁÖÉÏÕ ÈÑÇÍÏÕ ÙÑÁ ÅÍÁÑÎÇÓ 7:30 Ì.ÌÌÅÃ. ÓÁÂÂÁÔÏ ÂÑÁÄÉ: ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÁÍÁÓÔÁÓÅÙÓ ÙÑÁ ÅÍÁÑÎÇÓ 11 Ì.Ì

Το 46% τουεισοδήματος τωνΕλλήνων καταλήγεισε φόρους

Το 46% του εισοδήματος τωνΕλλήνων πολιτών το 2013 θακαταλήξει, σύμφωνα με στοιχείατης Eurostat, σε φόρους. Αυτό τοποσοστό αποτελεί ένα από ταυψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,με τη Σουηδία να έχει την πρωτιά,αφού οι Σουηδοί θα δώσΤο 46% τουεισοδήματος των Ελλήνων καταλή-γει σε φόρους.Το 46% του εισοδή-ματος των Ελλήνων πολιτών το2013 θα καταλήξει, σύμφωνα μεστοιχεία της Eurostat, σε φόρους.Αυτό το ποσοστό αποτελεί ένα απότα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένω-ση, με τη Σουηδία να έχει την πρω-τιά, αφού οι Σουηδοί θα δώσουν σεφόρους το 56,6% του εισοδήματόςτους.Η Ελλάδα με το 46% κατατάσ-σεται στην ενδέκατη θέση μετά τοΒέλγιο (53,7%), τη Δανία (55,6%),τη Γερμανία (47,5%) την Ισπανία(52%), την Ολλανδία (52%), την Αυ-στρία (50%), την Πορτογαλία(53%), τη Σλοβενία (50%) και τηΦινλανδία (51,1%).

Page 32: 3 Μαΐου 2013

Πολυξένη Διαμαντάκου, Ου-ρανία Φωτακοπούλου, Κων-σταντίνος Γεωργόπουλος, Σω-τήρης Συκωτάκης και Αγγελι-κή Κωστοπούλου. Οι τυχεροί από σήμερα μπο-ρούν να έρθουν σε συνεννόη-ση με τον υπεύθυνο του Κρε-οπωλείου προκειμένου να πα-

ραλάβουν τα αρνιά τους.Αξίζει να σημειωθεί ότι πολ-λοί συμπολίτες συγκέντρωσαντα κουπόνια της "Πρώτης", ε-πισκέφτηκαν τις προηγούμε-νες ημέρες το κρεοπωλείο τουΑπ. Μαλλιόπουλου και πραγ-ματοποίησαν τις αγορές τους,με στόχο να κερδίσουν τον Πα-

σχαλινό οβελία για τους ίδιουςκαι για την οικογένεια τους. Η κλήρωση, πραγματοποιήθη-

κε χθες στις 3:00 μετά το με-σημέρι, όπως είχε άλλωστε α-νακοινωθεί, στο χώρο τουκρεοπωλείου του ΑπόστολουΜαλλιόπουλου παρουσία τουιδιοκτήτη, του Προϊσταμένουτου εμπορικού τμήματος της"Πρώτης" Γιάννη Βενιζέλουκαι των κκ. Χαραλαμπία Νικο-λοπούλου και Σπύρου Σιδηρο-καστρίτη. Βάσει του αριθμημένου κατα-λόγου και των φακέλων διαπι-στώθηκαν τα ονόματα των πέ-ντε τυχερών, αναγνωστών- κα-ταναλωτών. Η "Πρώτη" και τοκρεοπωλείο του Απ. Μαλλιό-πουλου εύχονται Καλή Ανά-σταση σε όλους.

Kαι του χρόνου με περισσότερααρνιά και τυχερούς...

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ 22001133

H Πασχαλινή κλήρωση του κρεοπωλείου Απ. Μαλλιόπουλου και της “Πρώτης”

5 τυχεροί κέρδισαν τα αρνιά τους

Óôéãìéüôõðï áðü ôç ÷èåóéíÞ êëÞñùóç ôïõ êñåïðùëåßïõ Áð.Ìáëëéüðïõëïò êáé ôçò "Ðñþôçò"

Πέντε είναι οι τυχεροί της Πασχαλινής κλήρωσης, πουπραγματοποίησε χθες το κρεοπωλείο του ΑπόστολουΜαλλιόπουλου από τον Πύργο σε συνεργασία με την ε-

φημερίδα "Πρώτη". Συγκεκριμένα οι τυχεροί είναι οι κάτωθι: