3ο επαναληπτικό γ1

of 8 /8

Embed Size (px)

Transcript of 3ο επαναληπτικό γ1

Page 1: 3ο επαναληπτικό γ1
Page 2: 3ο επαναληπτικό γ1

Γράφω τους αρ ιθμούς

με λέξεις ή ψηφία .

Κάνω τους

πολλαπλασιασμούς .

30 Χ 3 =

100 Χ 6 =

40 Χ 2 =

25 Χ 2 =

17 Χ 3 =

200 Χ 5 =

15 Χ 5 =

12 Χ 6 =

ΛΕΞΕΙΣ ΨΗΦΙΑ

1 .128

Δύο χ ιλ ιάδες οχτακόσια δεκατρία

2 .002

Χίλ ια εξακόσια εφτά

Page 3: 3ο επαναληπτικό γ1

Λύνω

το πρόβλημα .

Ένας ζαχαροπλάστης έφτιαξε 47 πάστες .

Θέλει να τ ις βάλε ι σε 9 ίδ ια κουτ ιά .

Πόσες πάστες πρέπει να βάλε ι σε κάθε κουτί ;

Θα περισσέψουν πάστες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΣΚΕΨΗ :

ΛΥΣΗ :

Θα κάνω …………………………………………….

Συμπληρώνω

τον αρ ιθμό

που ε ίναι πρ ιν

και μετά .

Σχεδ ιάζω έναν

μικρό κύκλο κ ι έναν

μεγάλο κύκλο .

2 .001

100

2 .459

Page 4: 3ο επαναληπτικό γ1

Γράφω

τ ις προσθέσε ις

κάθετα

και υπολογίζω .

4 9 6 + 2 13 3 0 9 + 4 0 7 2 6 3 + 7 38

Απαντώ στ ις

ερωτήσε ις .

• Ποιες ευθείες λέμε παράλληλες;

• Ποιες ευθείες λέμε κάθετες;

Page 5: 3ο επαναληπτικό γ1

Υπολογίζω

τ ις δ ια ιρέσε ις . 36 : 9 =

72 : 8 =

70 : 7 =

64 : 8 =

Λύνω

το πρόβλημα .

Σε ένα περιβόλ ι υπάρχουν 38 κερασιές . Σε ένα γε ιτονικό περιβόλι υπάρχουν δ ιπλάσιες κερασιές . Πόσα δέντρα υπάρχουν και στα δύο περιβόλια μαζί ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΣΚΕΨΗ :

ΛΥΣΗ :

Θα κάνω …………………………………………….

81 : 9 =

50 : 2 =

100 : 10 =

16 : 4 =

Page 6: 3ο επαναληπτικό γ1

Χρησιμοποιώ

το γνώμονα ,

βρ ίσκω ποιες γωνίες

είναι ορθές και

τις σημειώνω .

Υπολογίζω τ ις

αφαιρέσεις

και ελέγχω

το αποτέλεσμα .

7 0 3

- 5 4 6

9 7 8

- 3 6 4

+

+

49 = (... Χ 8) + ...

23 = (... Χ 3) + ...

42 = (... Χ 5) + ...

58 = (... Χ 7) + ...

Συμπληρώνω

τις πράξεις.

Page 7: 3ο επαναληπτικό γ1
Page 8: 3ο επαναληπτικό γ1

ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ Δ 0 - 29

ΚΑΛΑ ; Γ ; 30 - 36

ΚΑΛΑ Γ 37 - 43

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ; Β; 44 - 50

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ Β 51 - 57

ΑΡΙΣΤΑ ; Α; 58 - 64

ΑΡΙΣΤΑ Α 65 - 71

Χίλια εκατόν είκοσι οχτώ

2.813

Δύο χιλιάδες δύο

1.607

90 80

600 50

51 75

1000 72

47 : 9 = 45 και περισσεύουν 2

2.000 2.002

99 101

2.458 2.460

709 716 1.001

Οι ευθείες γραμμές που,

όσο κι αν τις μεγαλώσω από τη μία ή από την άλλη μεριά,

δε θα ενωθούν ποτέ, λέγονται παράλληλες ευθείες.

Οι ευθείες γραμμές που,

όταν συναντούν η μία ή την άλλη,

σχηματίζουν ορθή γωνία, λέγονται κάθετες ευθείες.

4 9

9 25

10 10

8 4

πολλαπλασιασμό και πρόσθεση

38 χ 2 = 76

38 + 76 = 114

(6 Χ 8) + 1

(7 Χ 3) + 2

(8 Χ 5) + 2

(8 Χ 7) + 2

157 614 546

+ 157

703

364

+ 614

978