261 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 262 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α tΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 261 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ · 262 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α tΗΣ...

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  (Αριθμός 4Κ/2020) Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότη-τας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέ-σεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτι-κής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώ-ρας (Υπουργείο Εσωτερικών).

  ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανε-

  ξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμι-ση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

  β) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ.Α΄), ως ισχύει.

  γ) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 220/28.9.1998/τ.Α΄) όπως ισχύει.

  δ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

  ε) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προ-σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/6.8.2004/τ.Α΄).

  στ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ-σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 48/23.2.2005/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ. 263/23.11.2007/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/28.12.2009/τ.Α΄).

  ζ) Του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  η) Του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο-μίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δη-

  μοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40/15.3.2010/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

  θ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-γραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/7.6.2010/τ.Α΄),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ι) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-ξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/13.7.2010/τ.Α΄).

  ια) Του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί-ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-λων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 54/14.3.2012/τ.Α΄), όπως ισχύει.

  ιβ) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγο-ντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Φ.Ε.Κ. 222/12.11.2012/τ.Α΄), όπως ισχύει.

  ιγ) Του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέ-σεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβα-στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμ-φερόντων και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 224/2.12.2016/τ.Α΄), όπως ισχύει.

  ιδ) Του ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 212/18.12.2018/τ.Α΄), και ειδικότερα του άρθρου 91 αυτού, όπως έχει τροποποι-ηθεί και ισχύει.

  ιε) Του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμ-βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 17/7.2.2019/τ.Α΄), όπως ισχύει.

  ιστ) Του άρθρου 155 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονι-σμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/9.3.2019/τ.Α΄), όπως ισχύει.

  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  E

  18 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. Αρ. Φύλλου 15

  261

  ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  airetos.gr

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ262 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020

  ιζ) Του άρθρου 185 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/30.10.2019/τ.Α΄).ιη) Του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του

  αύριο» (Φ.Ε.Κ. 201/12.12.2019/τ.Α΄).ιθ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ.

  39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. κ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145/5.8.2016/τ.Α΄).κα) Των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων σχετικά με τη σύσταση των θέσεων που προκηρύσσο-

  νται και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων σχετικά με τον καθορισμό των τυπικών προσόντων που απαιτού-νται για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές.

  2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.190/35935/11.11.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13.11.2019) απόφαση της Επιτρο-πής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων.

  3. Το έγγραφο με α.π. 85404/2.12.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ζητήθηκε η πλήρωση των συ-γκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων.

  4. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-σης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 1854/2003/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42948/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-ντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφί-ων (Φ.Ε.Κ. 989/2006/τ.Β΄).

  5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.190/35935/11.11.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13.11.2019) απόφαση της Επιτρο-πής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία, καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998 άτομα.

  6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/18.7.2003/τ.Β΄).7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/77916/ΔΠΓΚ/31.10.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο

  γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

  8. Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27667/6.5.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο βεβαιώνεται η συμφω-νία του φορέα με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων.

  9. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 1005-801-0000000 (ΑΣΕΠ) και τελικώς θα επιβαρύνει τον οικείο οργανισμό ή τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα σύμ-φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7.2.2019).

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΝΕΑ (2.909) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕ-

  ΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

  Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) θέσεις.Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ

  ΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕ ΚΟΙ-ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩ-ΠΟΛΟΓΟΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΠΕ ΚΟΙ-ΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ (ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ), ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

  Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες τριάντα (730) θέσεις.Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙ-

  ΑΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.

  Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες τριάντα τέσσερις (634) θέσεις.Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥ-

  ΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ-ΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΝΟ-

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 263Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020

  ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ), ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

  Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), χίλιες εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) θέσεις.Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗ-

  ΘΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗ-ΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕ-ΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:

  Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσομένων θέσεων κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορί-ας αφορά σε παρεχόμενες από οργανωμένες δομές των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατ’ οίκον υπηρεσίες κοινωνικής φροντί-δας, κοινωνικής εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και οικογενεια-κής οικιακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης στο σπί-τι του άρθρου 17 του ν. 4674/2020, με στόχο την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά, δεν έχουν επαρκείς πόρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι υπηρεσίες αυτές, όπως περιγράφονται στις οι-κείες οργανικές διατάξεις, παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες και αφορούν ιδίως:

  • την ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στο σπίτι,

  • τη μέριμνα για την ενημέρωση και υποστήριξή τους σχετικά με κοινωνικές παροχές, τη διασύνδεση με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,

  • την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής στήριξης ατόμου και οικογένειας,• την παροχή οικογενειακής - οικιακής φροντίδας, ατομική και οικιακή καθαριότητα, βοήθεια στην ατομική υγι-

  εινή, παρασκευή φαγητού, μικροαγορές, προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης κα,• τη διευκόλυνση μετακίνησης, επικοινωνίας και κοινωνικής συμμετοχής,• τη συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες, όταν είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι,• τη στήριξη, ανακούφιση και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας και των προσώπων που έχουν την ευθύνη

  της φροντίδας τους,• βασικές νοσηλευτικές υπηρεσίες, αγωγή υγείας και πρόληψης, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, υπηρεσίες φυσι-

  κοθεραπείας, εκπαίδευση σε θέματα υγείας κ.ά.Οι θέσεις ανά κλάδο / ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης, και συγκε-

  κριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

  Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος - ειδικότη-τα, ο φορέας, η έδρα - περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτη-τα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται, και ο συνολικός αριθμός των θέσεων.

  Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργα-σία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ264 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020

  1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

  Ενδείξεις του πίνακα:Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι

  οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.Στη στήλη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και

  βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.Στη στήλη (3) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και

  δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

  ΚΩΔ.

  ΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  501 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101 -   1 1 -

  502 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 101 -   1 1 -

  503 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 101 -   1 1 -

  504 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

  ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 101 - 1 1 -

  505 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΗΜΟΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101 -   1 1 -

  506 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝΔΗΜΟΣ

  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 102 002, 003, 004, 005   1 1 -

  507 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 102002, 003,

  004   1 1 -

  508 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 102 002, 003, 004, 007   1 1 -

  509 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣ

  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103, 104   1 1 -

  510 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 104   1 1 -

  511 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 103, 104 008   1 1 -

  512ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 105   1 1 -

  513ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 105   1 1 -

  514ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 105   1 1 -

  515 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 105   1 1 -

  516 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣΔΗΜΟΣ

  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 105 06 1 1 -

  517 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ 105, 106 06 1 1 -

  518 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥ

  (ν. Σαμοθράκη) 105, 106 06 2 1 1

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 265Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  519 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) 105, 106 06 1 1 -

  759 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) 105, 106 06 1 1 -

  520 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 105   1 1 -

  521 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 106 016, 017   1 1 -

  522 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  523 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  524 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  525 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  526 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 106 016, 017   1 1 -

  527 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  528 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  529 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  530 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 106 016, 017   1 1 -

  531 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 106 016, 017 06 3 2 1

  532 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 106 016, 017 06 1 1 -

  533 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 106 016, 017 06 1 1 -

  534 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  535 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 106 016, 017   2 1 1

  536 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  537 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  538 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   1 1 -

  539 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   2 1 1

  540 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   1 1 -

  541 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   2 1 1

  542 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   1 1 -

  543 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   2 1 1

  544 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   4 2 2

  546 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   1 1 -

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ266 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  547 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017   1 1 -

  548 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Μετσόβου) 106 016, 017 07 1 1 -

  549 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 106 016, 017   2 1 1

  550 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  551 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  552 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  (δ. Λίμνης Πλαστήρα) 106 016, 017 07 1 1 -

  553 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  554 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 106 016, 017   2 1 1

  555 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 106 016, 017 06 5 3 2

  556 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 106 016, 017 06 2 1 1

  557 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  558 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ(ν. Αμοργός) 106 016, 017 06 1 1 -

  559 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 106 010, 016, 017 06 1 1 -

  560 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  561 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  562 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 106 016, 017 06 2 1 1

  563 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  564 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 106 016, 017 06 2 1 1

  565 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 106 016, 017   2 1 1

  566 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  567 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 106 016, 017   1 1 -

  568 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  569 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 106 016, 017 06 3 2 1

  570 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 106 016, 017 06 3 2 1

  571 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 106 016, 017 06 1 1 -

  572 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 1 1 -

  573 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 2 1 1

  574 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

  ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 1 1 -

  575 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 1 1 -

  576 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 3 2 1

  577 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 106 016, 017   1 1 -

  578 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 106 016, 017   1 1 -

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  579 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 106 016, 017   3 2 1

  580 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ(ν. Χίος) 106 016, 017 06 1 1 -

  581 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 105   1 1 -

  582 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ(ν. Λήμνος) 105 06 1 1 -

  583 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 105 06 1 1 -

  584 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105   1 1 -

  585 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105   1 1 -

  586 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ(δ. Ζαχάρως) 105 07 1 1 -

  587 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 105   1 1 -

  588 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 105   1 1 -

  589 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105   1 1 -

  590 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105   2 1 1

  591 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 105   1 1 -

  592 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣ

  (δ. Νότιας Κυνουρίας) 105 07 1 1 -

  593 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 105   1 1 -

  594 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

  ΑΡΤΑΣ(δ. Κεντρικών Τζουμέρκων)

  105 07 1 1 -

  595 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ 105   1 1 -

  596 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 105   1 1 -

  597 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 105   2 1 1

  598 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 105 06 1 1 -

  599 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ(ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 105 06 1 1 -

  600 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105   1 1 -

  601 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105   2 1 1

  602 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 105 06 1 1 -

  603 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 105   2 1 1

  604 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 105   1 1 -

  605 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ

  ΑΝΝΑΣ

  ΕΥΒΟΙΑΣ 105   1 1 -

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ268 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  606 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 105   2 1 1

  607 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 105   1 1 -

  608 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 105   1 1 -

  609 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 105   1 1 -

  610 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 105   1 1 -

  611 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ(ν. Θάσος) 105 06 1 1 -

  612 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 105 06 3 2 1

  613 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 105 06 1 1 -

  614 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 105 06 1 1 -

  615 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105   1 1 -

  616 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105   1 1 -

  617 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105   4 2 2

  618 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105   1 1 -

  619 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105   1 1 -

  620 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ(ν. Ιθάκη) 105 06 1 1 -

  621 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Δωδώνης) 105 07 1 1 -

  622 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Ζαγορίου) 105 06 1 1 -

  623 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105   4 2 2

  624 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Κόνιτσας) 105 06 1 1 -

  625 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Μετσόβου) 105 07 1 1 -

  626 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 105   1 1 -

  627 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 105   1 1 -

  628 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(δ. Αργιθέας) 105 07 1 1 -

  629 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 105 06 3 2 1

  630 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 105 06 1 1 -

  631 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ(ν. Κέα) 105 06 1 1 -

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 269Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  632 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 105   1 1 -

  633 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 105   1 1 -

  634 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ

  (ν. Κέρκυρα) 105 06 1 1 -

  760 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΚΕΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ν. Κέρκυρα) 105 06 1 1 -

  761 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ

  (ν. Κέρκυρα) 105 06 1 1 -

  635 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ν. Κεφαλλονιά) 105 06 2 1 1

  762 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ν. Κεφαλλονιά) 105 06 1 1 -

  636 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 105 06 1 1 -

  637 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 105   1 1 -

  638 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 105   1 1 -

  639 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 105   1 1 -

  640 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΩ(ν. Κως) 105 06 2 1 1

  641 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 105   1 1 -

  642 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 105   2 1 1

  643 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 105   1 1 -

  644 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 105   1 1 -

  645 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 105   1 1 -

  646 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) 105 06 4 2 2

  763 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) 105 06 4 2 2

  647 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(ν. Λευκάδα) 105 06 3 2 1

  648 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 105 010   1 1 -

  649 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ(ν. Αίγινα) 105   1 1 -

  650 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 105   1 1 -

  651 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 105   1 1 -

  652 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 105 06 1 1 -

  653 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 105 06 2 1 1

  654 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 105   2 1 1

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ270 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  655 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 105   2 1 1

  656 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 105   1 1 -

  657 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΡΕΘΥΜΝΗΣ

  (δ. Αγ. Βασιλείου) 105 07 1 1 -

  658 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(δ. Αμαρίου) 105 07 1 1 -

  659 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(δ. Ανωγείων) 105 07 1 1 -

  660 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 105   1 1 -

  661 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 105 06 1 1 -

  662 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ(ν. Σάμος) 105 06 1 1 -

  764 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ(ν. Σάμος) 105 06 1 1 -

  663 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 105 06 1 1 -

  664 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105   4 2 2

  665 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105   1 1 -

  666 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105   1 1 -

  667 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105   1 1 -

  668 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105   2 1 1

  669 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105   2 1 1

  670 ΠΕ1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ(δ. Δελφών) 105 06 5 3 2

  671 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ(δ. Δωρίδος) 105 06 1 1 -

  672 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 105   2 1 1

  673 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 105   1 1 -

  674 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ(ν. Χίος) 105 06 5 3 2

  675

  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ(ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

  ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

  ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 103, 104 06 1 1 -

  676ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ /

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 105   1 1 -

  677

  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ /ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105   1 1 -

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 271Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  678 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 107 019, 020   2 1 1

  679 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 107 019, 020 06 1 1 -

  680 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 107 019, 020 06 1 1 -

  681 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 107 019, 020 06 1 1 -

  682 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 108   1 1 -

  683 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 108   2 1 1

  684ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 110 06 2 1 1

  685 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 109 013   1 1 -

  686 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 109 013   1 1 -

  687 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109 013   3 2 1

  688 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΔΗΜΟΣ

  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109 013   1 1 -

  689 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109 013   1 1 -

  690 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ(ν. Άνδρος) 109 013 06 2 1 1

  691 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 109 013   1 1 -

  692 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 109 013   1 1 -

  693 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 109 013   2 1 1

  694 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΑΡΤΑΣ

  (δ. Γ. Καραϊσκάκη) 109 013, 010 07 1 1 -

  695 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ -

  ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

  ΒΟΙΩΤΙΑΣ(δ. Διστόμου -

  Αράχοβας - Αντίκυρας)

  109 013 07 1 1 -

  696 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 109 013   1 1 -

  697 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 109 013 06 1 1 -

  698 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 109 013 06 1 1 -

  699 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

  ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 109 013   1 1 -

  700 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 109 013   1 1 -

  701 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 109 013   1 1 -

  702 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 109 013   2 1 1

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ272 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  703 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 109 013   2 1 1

  704 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 109 013 06 1 1 -

  705 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 109 013 06 1 1 -

  706 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013   1 1 -

  707 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013   1 1 -

  708 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013   2 1 1

  709 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013   1 1 -

  710 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013   1 1 -

  711 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013   5 3 2

  712 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013   1 1 -

  713 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ(ν. Ικαρία) 109 013 06 2 1 1

  714 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Βόρειων

  Τζουμέρκων)109 013 07 3 2 1

  715 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Ζαγορίου) 109 013 06 1 1 -

  716 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Ζίτσας) 109 013 06 1 1 -

  717 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Πωγωνίου) 109 013 06 1 1 -

  718 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 109 013   1 1 -

  719 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 109 013   1 1 -

  720 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 109 013 06 4 2 2

  721 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 109 013 06 1 1 -

  722 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ

  (ν. Κέρκυρα) 109 013 06 2 1 1

  723 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 109 013 06 3 2 1

  724 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 109 013 06 2 1 1

  725 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 109 013   2 1 1

  726 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΩ(ν. Κως) 109 013 06 1 1 -

  727 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 109 013   2 1 1

  728 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 109 013   1 1 -

  729 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) 109 013 06 1 1 -

  730 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 109 013   1 1 -

  731 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 109 013   1 1 -

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 273Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟ

  ΔΕΚΤ

  ΟΙ Τ

  ΙΤΛΟ

  Ι

  ΑΠΑΡ

  ΑΙΤΗ

  ΤΑ

  ΠΡΟ

  ΣΘΕΤ

  Α ΠΡ

  ΟΣΟ

  ΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  732 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ(ν. Μύκονος) 109 013 06 1 1 -

  733 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 109 010, 013 06 1 1 -

  734 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 109 013 06 2 1 1

  735 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 109 013 06 1 1 -

  736 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 109 013 06 1 1 -

  737 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 109 013   1 1 -

  738 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 109 013   1 1 -

  739 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 109 013   1 1 -

  740 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 109 013 06 1 1 -

  741 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 109 013 06 1 1 -

  742 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ(ν. Ρόδος) 109 013 06 1 1 -

  743 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ(ν. Σάμος) 109 013 06 1 1 -

  744 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 1 1 -

  745 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 2 1 1

  746 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 1 1 -

  747 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 2 1 1

  748 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 1 1 -

  749 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΣΠΟΡΑΔΩΝ

  (ν. Αλόννησος) 109 013 06 1 1 -

  750 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΣΥΡΟΥ

  (ν. Σύρος) 109 013, 010 06 1 1 -

  751 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 109 013   1 1 -

  752 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 109 013   2 1 1

  753 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 109 013   1 1 -

  754 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 109 013 06 1 1 -

  755 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 109 013   2 1 1

  756 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 109 013   1 1 -

  757 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 109 013   1 1 -

  758 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ(ν. Χίος) 109 013 06 3 2 1

  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ  368 290 78

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ274 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020

  2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

  Ενδείξεις του πίνακα:Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι

  οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.Στη στήλη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και

  βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.Στη στήλη (3) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και

  δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

  ΚΩΔ.

  ΘΕΣ

  ΗΣ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

  ΘΕΣΕΙΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  801 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ -

  ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 201   1 1 -

  802 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 201   1 1 -

  803 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 201, 202   1 1 -

  804 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 201   2 1 1

  805 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΛΕΣΒΟΥ

  (ν. Λέσβος) 201, 202 06 2 1 1

  806 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 203 014, 015   1 1 -

  807 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 203 014, 015   1 1 -

  808 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -

  ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 203 014, 015   1 1 -

  809 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -

  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 203 014, 015   1 1 -

  810 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 203 014, 015   1 1 -

  811ΤΕ

  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ(ν. Αίγινα) 203 014, 015   1 1 -

  812 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  813 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ

  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 204 016, 017   3 2 1

  814 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  815 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣ(ν. Παξοί) 204 016, 017 06 1 1 -

  816 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  817 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  818

  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

  ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   2 1 1

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 275Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

  ΘΕΣΕΙΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  819 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 204 016, 017   8 4 4

  820 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 204 016, 017   3 2 1

  821 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (δ. Θέρμου) 204 016, 017 07 1 1 -

  822 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 204 016, 017   3 2 1

  823 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  824 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -

  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  825 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  826 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  827 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  828 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -

  ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  829 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -

  ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  830 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  831 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  832 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 204 010, 016, 017 1 1 -

  833 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  834 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  835 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 204 016, 017   3 2 1

  836 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΑΡΤΑΣ

  (δ. Γ. Καραϊσκάκη) 204 016, 017, 010 07 2 1 1

  837 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

  ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

  ΑΡΤΑΣ(δ. Κεντρικών Τζουμέρκων)

  204 016, 017 07 1 1 -

  838 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  839 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 204 016, 017   4 2 2

  840 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

  ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 204 016, 017   4 2 2

  841 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 204 016, 017   2 1 1

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ276 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

  ΘΕΣΕΙΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  842 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 204 016, 017   6 3 3

  843 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥΑΧΑΪΑΣ

  (δ. Ερυμάνθου) 204 016, 017 07 1 1 -

  844 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  845 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  846 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  847 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  848 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ -ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

  ΒΟΙΩΤΙΑΣ(δ. Διστόμου -

  Αράχοβας - Αντίκυρας)

  204 016, 017 07 1 1 -

  849 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   2 1 1

  850 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   1 1 -

  851 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   1 1 -

  852 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   1 1 -

  853 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -

  ΨΥΧΙΚΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   1 1 -

  854 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 204 016, 017 06 3 2 1

  855 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 204 016, 017, 010 06 2 1 1

  856 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  857 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   2 1 1

  858 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204 016, 017   2 1 1

  859 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

  ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   3 2 1

  860 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   4 2 2

  861 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   1 1 -

  862 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ 204 016, 017 06 1 1 -

  863 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 204 016, 017 06 1 1 -

  864 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ -

  ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 277Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

  ΘΕΣΕΙΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  865 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  866 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -

  ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  867 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  868 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -

  ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 204 016, 017   4 2 2

  869 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ

  ΑΝΝΑΣ

  ΕΥΒΟΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  870 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 204 016, 017 06 6 3 3

  871 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥ

  (ν. Ζάκυνθος) 204 016, 017 06 6 3 3

  872 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -

  ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΗΛΕΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  873 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

  ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 204 016, 017   3 2 1

  874 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 204 016, 017   9 5 4

  875 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  876 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  877 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  878 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 204 016, 017   3 2 1

  879 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ

  ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  880 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -

  ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 204 016, 017   2 1 1

  881 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 204 016, 017   3 2 1

  882 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 204 016, 017   11 6 5

  883 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 204 016, 017   2 1 1

  884 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ

  ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 204 016, 017   2 1 1

  885 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 204 016, 017   5 3 2

  886 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 204 016, 017   1 1 -

  887 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 204 016, 017 06 3 2 1

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ278 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

  ΘΕΣΕΙΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  888 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 204 016, 017 06 4 2 2

  889 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  890 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  891 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 016, 017   3 2 1

  892 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -

  ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 016, 017   2 1 1

  893 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -

  ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 016, 017   5 3 2

  1167 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

  ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  894 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -

  ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  895 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΔΗΜΟΣ

  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 016, 017   1 1 -

  896 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 204 016, 017   2 1 1

  897 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Δωδώνης) 204 016, 017 07 3 2 1

  898 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Ζαγορίου) 204 016, 017 06 1 1 -

  899 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  (δ. Ζίτσας) 204 016, 017 06 1 1 -

  900 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(δ. Κόνιτσας) 204 016, 017 06 1 1 -

  901 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  (δ. Μετσόβου) 204 016, 017 07 1 1 -

  902 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  (δ. Πωγωνίου) 204 016, 017 06 2 1 1

  903 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  904 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  905 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥ

  (ν. Λέρος) 204 016, 017 06 1 1 -

  906 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 204 016, 017   5 3 2

  907 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  908 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  909 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 204 016, 017   4 2 2

  910 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ

  ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  (δ. Λίμνης Πλαστήρα) 204 016, 017 07 1 1 -

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

  ΘΕΣΕΙΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  911 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

  ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 204 016, 017 06 2 1 1

  912 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 204 016, 017 06 1 1 -

  913 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   2 1 1

  914 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ -

  ΥΜΗΤΤΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   1 1 -

  915 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   1 1 -

  916 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -

  ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   2 1 1

  917 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡ.

  ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ

  (ν. Κέρκυρα) 204 016, 017 06 2 1 1

  1159 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΚΕΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ν. Κέρκυρα) 204 016, 017 06 4 2 2

  1160 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΝΟΤ.

  ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ

  (ν. Κέρκυρα) 204 016, 017 06 1 1 -

  918 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ν. Κεφαλλονιά) 204 016, 017 06 1 1 -

  1161 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ν. Κεφαλλονιά) 204 016, 017 06 1 1 -

  1162 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ν. Κεφαλλονιά) 204 016, 017 06 1 1 -

  919 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 204 016, 017 06 1 1 -

  920 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 204 016, 017 06 1 1 -

  921 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 204 016, 017   2 1 1

  922 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 204 016, 017   4 2 2

  923 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 204 016, 017   4 2 2

  924 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 204 016, 017   2 1 1

  925 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 204 016, 017   3 2 1

  926 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -

  ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  927 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ(δ. Νεμέας) 204 016, 017 07 1 1 -

  928 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ

  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  929 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 204 016, 017   4 2 2

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ280 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

  ΘΕΣΕΙΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  930 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 204 016, 017   4 2 2

  931 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  932 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  933 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 204 016, 017, 010   2 1 1

  934 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  935 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 204 016, 017   1 1 -

  936 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ

  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 204 016, 017   1 1 -

  937 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 204 016, 017   4 2 2

  938 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 204 016, 017   2 1 1

  939 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ

  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  ΛΑΣΙΘΙΟΥ(δ. Οροπεδίου

  Λασιθίου)204 016, 017 07 1 1 -

  940 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥ

  (ν. Λέσβος) 204 016, 017 06 4 2 2

  1163 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΛΕΣΒΟΥ

  (ν. Λέσβος) 204 016, 017 06 5 3 2

  941 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ

  (ν. Λευκάδα) 204 016, 017 06 1 1 -

  942 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥΛΗΜΝΟΥ

  (ν. Λήμνος) 204 016, 017 06 4 2 2

  943 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 204 016, 017   3 2 1

  944 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 204 016, 017   9 5 4

  945 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ

  ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  946 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ

  ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 204 016, 017   2 1 1

  947 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ -

  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου)

  204 016, 017 07 2 1 1

  948 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 204 010, 016, 017   3 2 1

  949 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 204 010, 016, 017   2 1 1

  950 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 204 016, 017, 010   2 1 1

  951 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ -

  ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 204 010, 016, 017   1 1 -

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 281Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020ΚΩ

  Δ. Θ

  ΕΣΗ

  Σ

  ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

  ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

  ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  ΕΝΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

  ΘΕΣΕΙΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  (1) (2) (3)

  952 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥ

  (ν. Μήλος) 204 016, 017 06 1 1 -

  953 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥΜΗΛΟΥ

  (ν. Σίφνος) 204 016, 017 06 1 1 -

  954 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ

  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΝΑΞΟΥ(ν. Νάξος) 204 016, 017 06 2 1 1

  955 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥΝΗΣΩΝ

  (ν. Πόρος) 204 016, 017 07 1 1 -

  956 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΝΗΣΩΝ

  (ν. Σαλαμίνα) 204 016, 017   1 1 -

  957 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΝΗΣΩΝ

  (ν. Ύδρα) 204 016, 017 07 1 1 -

  958 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   2 1 1

  959 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΑΘΗΝΩΝ 204 016, 017   1 1 -

  960 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -