250 Κ. Οικονόμου -...

of 61/61
Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΜΥΣΤΡΑΣ < ΜΥΖΗΘΡΑΣ < ΜΥΖΗΘΡΑ? 1 . Ιστορικά Η ιστορία του Μυστρά αρχίζει τον 13. αι., όταν το 1249 ο πρίγκιπας του Μορέως Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος έκτισε το κάστρο του στην ανατο- λική πλευρά του Ταΰγετου, μετά την κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Φράγκους. Το κάστρο αυτό κτίστηκε σε ύψωμα με υψόμετρο 620 μ., σε επίκαιρη θέση, καθώς έφραζε το «δρόγγο του Μελιγού»12 - Στην τουρκοκρατία ο Μυστράς εξακολούθησε να είναι μια ακμαία πόλη και έδρα του τούρκου διοικητή (πασά) και μετά την παράδοσή του (30 Μαιου 1460) στον Μωάμεθ Β \ Από το 1687 ως το 1715 τον Μυστρά κατέχει ο στρατός του Βενετού Μοροζίνη. Η δεύτερη τουρκοκρατία αρχίζει από το 1715 και συνεχίζεται μέχρι το 1821, εκτός από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κατά το 1770, που απελευθερώνεται. Το οικιστικό σύνολο του Μυστρά αποτελείται από τρία μέρη: το Κάστρο, την Πάνω Χώρα ή απλώς Χώρα, την Κάτω Χώρα ή Μεσοχώρα. Αργότερα δημιουργήθηκε καινούργια συνοικία, η λεγάμενη 'Εξω Χώρα, Ο τόπος κατοι- κήθηκε μέχρι το 1830 και πολλά από τα ερειπωμένα σπίτια είναι της εποχής της Τουρκοκρατίας*. 2. Τύποι του τοτκονυμίου και η μέχρι σήμερα έρευνα Η πρώτη μνεία του τοπν. Μνζηθράς γίνεται σε σιγίλλια περί το 1210 και αργότερα στο Χρονικόν του Μορέως (13./14. αι .)3 με διαφορετικούς ορθογραφικούς και φωνητικούς τύπους ως: Μνζηθράς , Μηζηθράς, Μιζη - θράς, Μεζηθράς, Μεζιθράς, Μαιζηθράς και στα χρόνια των Παλαιολόγων ως ΜονζηΘράς και Μιζιθράς σε σι*ιίλλιο 1. Χατζηδάκης, 13. 2. Χατζηδάχης, 14. 3. Χατζιδάκης, 188. Δωδώνη: Φι?χ>)*γία 36-37 (2007-2008) 249-262 του 14. αι. '.·ΛΛ ■■-•■Λ
 • date post

  08-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 250 Κ. Οικονόμου -...

 • Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

  ΜΥΣΤΡΑΣ < ΜΥΖΗΘΡΑΣ < ΜΥΖΗΘΡΑ?

  1 . Ιστορικά

  Η ιστορία του Μυστρά αρχίζει τον 13. αι., όταν το 1249 ο πρίγκιπας του Μορέως Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος έκτισε το κάστρο του στην ανατολική πλευρά του Ταΰγετου, μετά την κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Φράγκους. Το κάστρο αυτό κτίστηκε σε ύψωμα με υψόμετρο 620 μ., σε επίκαιρη θέση, καθώς έφραζε το «δρόγγο του Μελιγού»1 2-

  Στην τουρκοκρατία ο Μυστράς εξακολούθησε να είναι μια ακμαία πόλη και έδρα του τούρκου διοικητή (πασά) και μετά την παράδοσή του (30 Μαιου 1460) στον Μωάμεθ Β \ Από το 1687 ως το 1715 τον Μυστρά κατέχει ο στρατός του Βενετού Μοροζίνη.

  Η δεύτερη τουρκοκρατία αρχίζει από το 1715 και συνεχίζεται μέχρι το 1821, εκτός από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κατά το 1770, που απελευθερώνεται.

  Το οικιστικό σύνολο του Μυστρά αποτελείται από τρία μέρη: το Κάστρο, την Πάνω Χώρα ή απλώς Χώρα, την Κάτω Χώρα ή Μεσοχώρα. Αργότερα δημιουργήθηκε καινούργια συνοικία, η λεγάμενη 'Εξω Χώρα, Ο τόπος κατοι- κήθηκε μέχρι το 1830 και πολλά από τα ερειπωμένα σπίτια είναι της εποχής της Τουρκοκρατίας*.

  2. Τύποι του τοτκονυμίου και η μέχρι σήμερα έρευνα

  Η πρώτη μνεία του τοπν. Μνζηθράς γίνεται σε σιγίλλια περί το 1210 και αργότερα στο Χρονικόν του Μορέως (13./14. αι.)3 με διαφορετικούς ορθογραφικούς και φωνητικούς τύπους ως: Μνζηθράς, Μηζηθράς, Μ ιζη- θράς, Μεζηθράς, Μεζιθράς, Μαιζηθράς και στα χρόνια των Παλαιολόγων ως ΜονζηΘράς και Μιζιθράς σε σι*ιίλλιο

  1. Χατζηδάκης, 13.2. Χατζηδάχης, 14.3. Χατζιδάκης, 188.

  Δωδώνη: Φι?χ>)*γία 36-37 (2007-2008) 249-262

  του 14. αι.

  '.·ΛΛ ■■-•■Λ

 • 250 Κ. Οικονόμου

  Σ τα 1715 η πόλη αναφέρεται παράλληλα ως Μυστράς και Μυζηθράς4. Οι σημαντικότερες ετυμολογικές προσπάθειες αφενός για τη λ. μυζή

  θρα, αφετέρου για το τοπν. Μυζηθράς, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα (δηλ. μέσω ανθρωπωνυμίου) στο οοο.μυζήθρα, είναι οι ακόλουθες5:— Ο D ucange θεωρεί ότι το τοπν. Μυζηθράς σχετίζεται με το ουσ. μυζή

  θρα και μάλιστα ότι το τοπν. συντέ>εσε στο σχηματισμό του προσηγορικού.

  — Ο Κοραής συσχετίζει το ουσ. μυζήθρα με το ρ. μνζω (και μνζάω) «πιέζω, εκπιέζω» και παραθέτει τα σχετικά λήμματα από τον Ησύχιο και τον Φώτιο στο γ ' πρόσ. του ρήματος: μυζει «πιέζει, εκθλίβει» και μύζοντες «εκπιέίοντες». Από το μ ύζω + κατά>. -ήθρα προήλθε η λ. μυζήθρα με τη σημασία του σκεύους όπου παράγεται η μυζήθρα, απ* όπου και η δήλωση του προϊόντος.

  — Ο G. M eyer ανάγει το ουσ. μυζήθρα στο ρ. ζυμόω , απ’ όπου *ζυμήθρα και μυζήθρα με μετάθεση (μάλλον αντιμετάθεση), χωρίς να κάνει λόγο για το τοπν. Μυζηθράς.

  — Ο L. Ross συνδέει το τοπν. με τη λ. μυζήθρα και το θεωρεί ως δηλωτικό του τόπου που παράγει μυζήθρα, τον τόπο τον πλούσιο σε μυζήθρα.

  — Ο Ά γ γ . Καππώτας αρνείται την ετυμολογική σχέση του ουσ. μυζήθρα με το τοπν. Μυζηθράς και θεωρεί πως το τοπν. είναι παραφθορά του γαλλ. m aison du trdne και δηλώνει την έδρα του θρόνου, τη διαμονή του άρχοντα.

  — Ο Κ. Ζησίου πιθανολογεί τη γένεση του τοπν. από το ανθρωπωνύμιο Μυζηθράς, ανθρωπωνύμιο που ήταν οε χρήση στην Ελλάδα πριν από τη φραγκική κατάκτηση της περιοχής και αναφέρει το όνομα κάποιου Λέοντος Μουζηθρά, ιερέα που ζει στη Σμύρνη, γύρω στα 1210, όπως αυτό αναφέρεται σε πωλητήρια έγγραφα στη συλλογή Miklosich-Miil- ler.

  — O K . K rum bacher απορρίπτει την πρόταση του G. Meyer, δηλ. την ετυμολογική σχέση του ουσ. μυζήθρα με το ρ. ζυμόω , δέχεται την πιθανότητα η λ. μυζήθρα να έχει προέλθει από το τοπν. Μυζηθράς, συμφωνώντας έτσι με τον Ducange. Ωστόσο παρατηρεί, πως, επειδή τα δύο λεξιλογικά στοιχεία διαφέρουν ως προς το γένος και τον τονισμό, πρέπει

  4. Συμεων(8ης, 92.5. Βλ. Χατζώάκης, 180-181· Συμεωνίδης, 92-95.

 • «Μυστράς < Μυζηθράς

 • 252 Κ. Οικονόμου

  κτική σημασία και άλλοτε «μη περιεκτική». Κατά την άποψή του το τοπν. Μυζηθράς σχηματίζεται με τη βοήθεια της «μη περιεκτικής» κατάληξης.

  3. Π ροβλήματα των ετυμολογικών προσπαθειών

  Μετά την περιληπτική αναφορά στις διάφορες ετυμολογικές προσπάθειες θα διατυπώσω ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν και αδυναμίες σχετικά με τις ετυμολογικές προσεγγίσεις, τα οποία αφορούν:

  Α. Την ετυμολόγηση της λ. μυζήθρα.Β. Τη δημιουργία του ανθρωπωνυμίου Μυζηθράς και την απόδοση του

  τοπν. Μυζηθράς, άμεσα ή έμμεσα, στο ουσ. μυζήθρα.Γ. Τη σχέση των δύο τοπωνυμικών τύπων: Μυζηθράς και Μυστράς. Α. Σ τα γνωστότερα ετυμολογικά λεξικά υιοθετούνται περίπου παρό

  μοιες ετυμολογήσεις:1. Στο λεξικό του Ανδριά>τη η λ. μυζήθρα (χρονολογείται από το

  16. αι.) ανάγεται στο *ζυμήθρα. Στο ίδιο λήμμα παρατίθεται και το τοπν. Μυζηθράς απ’ όπου ο τύπος Μυστράς.

  2. Ο Κριαράς στο «Λεξικά της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας» αποδέχεται την άποψη του Κουκουλέ και του Ανδριώτη και ανάγει τη λ. μυζήθρα στη λ. *ζυμήθρα «(με μετάθεση)»’ αναφέρει επίσης πως η λ. μυζήθρα μαρτυρείται στο έργο «Στάθης» που χρονολογείται περί το 1600.

  3. Στο λεξικό του ΑΠΘ (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη) η μ ν · ζήθρα αποδίδεται στο *ζυμήθρα με αντιμετάθεση.

  4. Στο λεξικό του Μπαμπινιώτη η λ. μυζήθρα πιθανολογείται ότι προέρχεται από το *ζυμήθρα. Επίσης το τοπν. Μνστράς (στο λ.) ανάγεται στο Μυζηθράς < μυζήθρα. Στο ίδιο λεξικό (στο λ. τυρί) η λ. μυζήθρα χρονολογείται από τον 16. αι.

  Πριν σχολιαστούν οι σχετικές ετυμολογικές προσπάθειες, θα δώσω μία συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής της μυζήθρας:

  Αφού με την πυτιά πήξουν το χλιαρό γάλα το χτυπούν με το ξύλο· Στη συνέχεια αυτό το γάλα που έχει πήξει τοποθετείται σε ένα καλούπι (τουπί) ή τσαντίλες και έτσι παρασκευάζεται το χλωροτύρι (ή μαλάκα) που, αφού ξεραθεί, δίνει το τυρί.

  Σε δεύτερη φάση στο γάλα που θα μείνει στο δοχείο, στο λεγόμενο τυρόγαλο, ρίχνουν μικρή ποσότητα καθαρού γάλακτος και το μείγμα αυτό το βράζουν χωρίς να το ανακατεύουν. Τότε το υλικό αυτό που έχει βράσει διαχωρίζεται σε έναν κιτρινωπό ορό και σε μία λευκή ουσία που επιπλέει. Αυτή παίρνεται με μία διάτρητη ξύλινη κουτάλα και τοποθετείται σε κα-

 • «Μυστράς < Μυζήθρας < μυζήθρα?» 253

  λούπια (τουπιά), όπου αφήνεται να στραγγίσει το υγρό και να πάρει το σχήμα του καλουπιού. Αυτή είναι η λεγόμενη γλυκίά μυζήθρα , ενώ η αλατισμένη είναι η κατεξοχήν μυζήθρα, η οποία είναι γνωστή και ως ανθότυρο.

  Και τα τέσσερα λεξικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, ετυμολογούν τη λ. από τον τύπο *ζνμήθρα με αντιμετάθεση των [ ζ] και [m ] . τύπο τον

  _ οποίο Θεωρούν ως μια μεταρρηματική παραγωγή από το ρ. £υ/ιώ της Α Ε-ρ την κατάλ. -ήθρα, με την οποία σχηματίζονται τόσο μετονοματικά ουσιαστικά:

  α) από ουσ.: δαχτυλήθρα, καλ&μήθρα, καπηλ.ήθρα, κερήθρα, σιταρήθρα κ.λπ. και κοκκαλ.τβρα, μασουρήθρα κ.λπ.

  β) από επίθετα: γλνκερήθρα «όνομα σταφυλιού», ξινήθρα «είδος χόρτου» κ.λπ.

  όσο και μεταρρηματικά: κολυμβήθρα, ουρήθρα, πατήθρες, «ξύλα του αργαλειού που πατούν οι υφάντρες», τουψεκήθρα ((το άνοιγμα στις επάλξεις απ’ όπου τουφεκούν», τσουλήθρα κ.λπ.

  Να Θυμίσουμε εδώ και την άποψη του Κοραή ο οποίος σχετίζει τη λ. μυζήθρα με το ρ. μύζϋο «πιέζω, εκθλίβω».

  Σ τα παραπάνω δεδομένα σημειώνουμε:α. Τύπος μυζήθρα με τη σημασία «το όργανο, το σκεύος όπου γίνεται

  η ενέργεια που δηλώνεται από το ρήμα» δεν μαρτυρείται.β. Δεν μαρτυρείται επίσης ο αρχικός τύπος *ζυμήθρα απ’ όπου με

  αντιμετάθεση των [ ζ ] και [m ] προέκυψε ο τύπος μυζήθρα .γ . Η αρχική σημασία του ρ. ζνμώ «προκαλώ ζύμωση» ή «βάζω ζύμη

  για χημική επεξεργασία» δεν συμφωνεί, δεν συμβαδίζει με τη διαδικασία παραγωγής της μυζήθρας, όπως εκτέθηκε παραπάνω.

  Ούτε η κατά Κοραή προέλευση της λ. μυζήθρα από το ρ. (καιμυζάω), ρ. που κατά τον Ησύχιο και τον Φώτιο έχει τη σημασία, στο γ ' πρόσ. «πιέζει, εκθλίβει» μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς κατά τη διαδικασία παραγωγής της μυζήθρας δεν ασκείται κάποια πίεση ή έκθλιψη.

  Β. Το β ' πρόβλημα που θα μας απασχολήσει είναι η δημιουργία του ανθρωπωνυμίου Μνζηθράς, ανθρωπωνύμιο το οποίο κατά τον Χατζιδάκη είναι επαγγελματικό και στο οποίο οφείλεται η δημιουργία του τοπν. 3/ν- ζηθράς.

  α. Το προσηγ. μυζήθρα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω χρονολογείται στα / εξικά από τον 16. αι. Από την άλλη μεριά το τοπν. Μυζήθρας εμφανίζεται αρκετά παλαιότερα, ήδη από τις αρχές του 13. αι. και στο Χρονικό του Μορέως (13./14. αι.). Κάτω από αυτά τα χρονολογικά δεδομένα πρέπει ή α) η δημιουργία της λ. μυζήθρα να αναχθεί πολύ παλαιότερα, προ του 13. αι., ή β) να αναθεωρηθεί και να ματαιωθεί η ετυμολογική σχέση της λ. μυζήθρα με το τοπν. Μυζήθρας.

 • 254 Κ. Οικονόμου

  β. Η κατάλ. -άς είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη παραγωγική κατάλ. με τη βοήθεια της οποίας σχηματίζονται ουσιαστικά που δηλώνουν:

  — επάγγελμα: αλευράς, γαλατάς, σιδεράς κ.λπ.— χαρακτηριστικά ατόμων: αφτιάς, μντάς, φρυδάς κ.λπ.— επίταση: παλικαράς κ.λπ.— αυτόν που τρώγει ευχάριστα, ορέγεται κάτι: κρεατάς, πιτάς κ.λπ.Θεωρώ πως μεθοδολογικά δεν είναι ορθό να επικαλείται κάποιος τη δη

  μιουργία επαγγελματικών ανθρωπωνυμίων χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο επαγγελματικό προσηγορικό. Έ τσ ι έχουμε π .χ . τα επαγγελματικά προσηγ.: αλεν- ράς, σιδεράς, ψωμάς κ.λπ., απ’ όπου τα αντίστοιχα ανθρώπων. Αλευράς, Σιδεράς, Ψωμάς κ.λπ.

  Στο προκείμενο, επαγγελμ. * μυζηθράς «ο παράγων ή πωλο>ν μυζήθρα» δεν μαρτυρείται.

  Και αυτό είναι αναμενόμενο, αφού η διαδικασία παραγωγής της μυζήθρας, όπως εξετέθη παραπάνω, κάνει απίθανη τη δημιουργία ιδιαίτερου επαγγελματικού μυζηθράς, δηλ. «εκείνος που παρασκευάζει ή πωλεί μυζήθρα». Και αυτό γιατί, όπως και για άλλα παράγωγα του γάλακτος δεν δημιουρ- γούνται επαγγελματικά, όπως π.χ. *ανθοτυράς(

 • «Μυστράς < Μυζηθράς < μυζήθρα?» 255

  λογική φόρτιση της κατάλ. -άς. Εκτός από τη σημασιολογική φόρτιση της κατάλ. -άς στην εκδοχή του X. Συμεωνίδη πρέπει να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

  α) Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλα προσηγορικά που χρησιμοποιούνται ως γεωγραφικοί όροι στο σχηματισμό τοπωνυμίων, το προσηγ. μυζή-

  - θρα, μολονότι χρησιμοποιείται σε πανελλήνια κλίμακα, δεν δίνει πλούσια αντίστοιχα τοπωνυμικά παραδείγματα. Το μόνο σχετικό τοπν. που αναφέρεται είναι από τη Ζάκυνθο το τοπν. Κοτρώνια ή Μυζήθρες που ονομάζει δύο σκοπέλους, χωρίς να διευκρινίζεται αν το σχήμα είναι εκείνο που δημιουργεί το τοπν. ή η λευκότης των δύο σκοπέλων.

  Αντίθετα προσηγ. που χρησιμοποιούνται ως γεωγραφικοί όροι, όπως π .χ . ζυγός, σέλα, διάσελο,αυχένας, κιάφα κ.λπ. δίνουν πλούσια τοπωνυμικά παραδείγματα στον ελληνόφωνο χώρο.

  Δημιουργείται ως εκ τούτου μία δυσαναλογία μεταξύ της πανελλήνιας χρήσης της λ. μυζήθρα και της πολύ περιορισμένης χρήσης της ως γεωγραφικού όρου στο σχηματισμό τοπωνυμίων, αφού μάλιστα, λίγο-πολύ τα υψώματα έχουν κωνοειδές σχήμα.

  Και το παράγωγο της λ. μυζήθρα, η λ. * μυζηθράς, που σχετίζεται από τους περισσότερους ερευνητές με το ί ο πν. Μυζηθράς, δίνει αυτό το τοπν. ως το μοναδικό τοπωνυμικό παράδειγμα.

  β) Στο σχηματισμό του τοπν. από τη Ζάκυνθο: Μυζήθρες, χρησιμοποιήθηκε η αρχική λ. μυζήθρα . Γιατί άραγε, αν το σχήμα του υψώματος του Μυστρά έμοιαζε με μυζήθρα, δεν χρησιμοποιήθηκε για την ονοματοθεσία η βασική λ. μυζήθρα, αφού κατά τον Συμεωνίδη η κατάλ. -άς δεν είχε κάποια σημασιολογική φόρτιση;

  Να σημειώσουμε εδώ ότι το σχήμα της μυζήθρας δεν είναι κατ’ ανάγκην κωνοειδές.

  γ) Κατά τον Συμεωνίδη (σ. 101): «Μυζηθράς λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω σε -άς τοπωνύμια10, πιστεύουμε ότι ονομάστηκε το βουνό, που η

  10. Ο Συμεωνίδης (σ. 100), πλην των τοπν. που σχηματίζονται με την περιεκτική κατάλ. -άς, παραθέτει μία σειρά τοπωνυμίων που σχηματίζονται με την «μη περιεκτική» κατάλ. -άς. Ωστόσο σε μερικά από αυτά τα τοπν. δεν μπορούμε να δογματίσουμε ότι σχηματίζονται με την «μη περιεκτική» κατάλ. -άς, αφού μερικά από αυτά μπορούν να θεωρηθούν: α) περιεκτικά, όπως π.χ. το τοπν. Κοχλίας όχι «γιατί μοιάζει με κοχλία», αλλά «γιατί έχει πολλούς κοχλίες», Κεφαλάς% όχι «από το σχήμα του εδάφους», αλλά επειδή «έχει πέτρες που μοιάζουν με κεφάλια», Λαλλακιάς όχι επειδή «ο- ποταμός έχει την ιδιότητα να έχει στις όχθες του λαλλάκια», αλλά επειδή «ο ποταμός έχει πολλά λαλλάκια» κ.λπ., β) κυριώνυμα τοπν. από επαγγελματικά κ.λπ. προσηγορικά: π.χ. Λόπράς, Μαχαιράς, Αρτζιντάς, Κονκονβάς, Ξνλοφάς, Κεφαλάς, Κελεφάς κ.λπ.

 • 256 Κ. Οικονόμου

  κορυφή του παρομοιάστηκε με το κωνικό σχήμα της μυζήθρας». Ωστόσο όχι μόνο το σχήμα της μυζήθρας δεν είναι πάντοτε κωνοειδές, αλλά και οι σημασιολογικά συγγενείς λέξεις που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα της ονοματοθεσίας δεν είναι επιτυχείς, καθώς, ενώ το τοπν. Μυζηθράς ανάβεται σε παράγωγο της λ. μυζήθρα με την κατάλ. -άς, τα σημασιολογικά παρόμοια που δηλώνουν κωνικό σχήμα προέρχονται κατευθείαν από τις αρχικές, βασικές λέξεις χωρίς παραγωγική διαδικασία, όπως Κούμουλλη, Κονμονλλι, Λούκουμος, Κούνος, Κοντρονλα κ.λπ. και τα σύνθετα: Γκουμουλόκαστρο, Λίθοκονμονλος κ .λπ.11.

  Εκτός από τις δυσκολίες και τα ερωτηματικά που διατυπώθηκαν παραπάνω για την ετυμολογική σύναψη των μυζήθρα / *μυζηθράς προς το τοπν. Μυζηθράς, να προσθέσουμε και την ορθογραφική πολυτυπία με την οποία εμφανίζεται το τοπν. στις πηγές, πολυτυπία η οποία δεν συνάδει προς την πανελλήνια γνωστή λ. μυζήθρα.

  Γ. Η φωνητική ομοιότητα των τοπωνυμικών τύπων Μυζηθράς και Μν- ότράς οδήγησε πολλούς από τους ερευνητές στην ετυμολογική συσχέτιση των δύο τύπων. Η συσχέτιση αυτή είναι κατά τη γνώμη μου εσφαλμένη, γιατί κατά την μετάβαση από το φωνητικό τύπο [ mizidrds] στον τύπο [ m i- strds] προϋποτίθεται:

  α. Η σίγηση του άτονου [ i ] — σε περιοχή με νότιο φωνηεντκσμό δεν είναι κανονική μολονότι ο Χατζιδάκης12 παραθέτει παραδείγματα από ιδιώματα νοτίου φωνηεντισμού, όπου σποραδικά εμφανίζεται το φαινόμενο της σίγησης του άτονου [i] , παραδείγματα πολλά από τα οποία έχουν εισχωρήσει σε κοινή γλωσσική χρήση.

  Με δεδομένο ότι τα τοπν. είναι συντηρητικότερο γλωσσικό υλικό σε σχέση με τα προσηγορικά, θα περίμενε κανείς η ίδια σίγηση του f i ] να πραγματοποιείται και στο προσηγορικό (ή μόνο σ αυτό) και στο απ* αυτό προ- ερχόμενο ανθρωπωνύμιο και, πιθανώς, να μην εμφανίζεται η σίγηση στο τοπωνύμιο. Προσηγορικό ωστόσο *μυζθράς ή ανθρωπωνύμιο *Μνζθράς δεν μαρ- τυρείται.

  β. Στο συμφωνικό σύμπλεγμα που θα προέκυπτε μετά την υποτιθέμενη σίγηση του f i] : [ zOr] και στην εξέλιξή του σε [str] πρέπει να υποθέσουμε πως η αηχία του [θ] θα επιδρούσε με αφομοίωση οπισθοχωρητικά για να

  11. Βλ. Σ υ μ εω ν ίδη ς , ΙΟΙ.12. Βλ. Χ α τζ ιδ ά κ η ς , 2 01 . Ο Χ α τζιδά κ η ς πα ρ α θέτει τα π α ρ α δ ε ίγμ α τα : χάρτα <

  χάριτα (Κ ύμη), χαρτώνω < χαριτώνω «ευλογώ , περ ιβά λ λ ω χ ά ρ ιτ ι» , κορφή (ήδη στον Π τω χο π ρ ό δρ ο μ ο ), περβόλι. / περβολάρης / περβολικά, στάρι / σταρένια (απύ τη Θ ήρα). II σ ίγη σ η του [ι] π ρ α γ μ α το π ο ιε ίτα ι κοντά σε ρ κ α ι σ.

 • «Μυστράς < Μυζηθράς < μυζήθρα?» 257

  τρέψει το [ ζ ] σε [ s j και το διαρκές (άηχο ή ηχηρό) [ s j z ] να επιδράσει με ανομοίωση προχωρητικά τρέποντας το [θ] σε [ t] , πράγμα απίθανο.

  Εκτός αυτού στον υποτιθέμενο τύπο *[mizQr

 • 258 Κ. Οικονόμου

  Πβ. επίσης και το ιταλ. δάνειο στην ελληνική αλπακάς, ο (< ιταλ. aU pacca).

  Το γεγονός ότι ο τοπωνυμικός τύπος Μνστράς εμφανίζεται πολύ αργότερα, στις αρχές του 18. αι. (από το 1715 οπότε αρχίζει η β' τουρκοκρατία της περιοχής και διαρκεί μέχρι το 1821), εκ παραλλήλου προς τον τοπωνυμικό τύπο ΜνζηΟράς (άραγε η σίγηση του f i ] πραγματώθηκε στις αρχές του 18. α ι.;), παράλληλα προς τις φωνητικές δυσκολίες που επιση- μάνθηκαν, με οδηγούν στην ετυμολόγηση του τοπν. Μνστράς από το τουρκ. m ezra «ένα σπαρμένο ή οργώσιμο χωράφι, οργώσιμη περιοχή που υπάρχει σε ένα βουνό, αγρός καλλιεργημένος ή προς σποράν»15 16 και αλλού mezra «οι μεζράδες είναι χώροι καλλιεργούμενοι στα όρια του χωριού»16. Πβ. επίσης και σε τουρκικά δημόσια έγγραφα από το Νομό Ιωαννίνων, όπου μι£ράς «γη δημόσιας χρήσης στα 0pta ενός καζά»17. Να σημειώσουμε πως σήμερα η λ. m ezra δεν χρησιμοποιείται στην τουρκική.

  Ως εκ τούτου, αφού η εμφάνιση του τοπν. Μνστράς τοποθετείται στις αρχές της β' τουρκοκρατίας, ο χαρακτηρισμός του Μνζηθρά ως mezra θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή του σημερινού τοπωνυμίου Μνστράς, αφού κατά τον Χατζηδάκη (σ. 14), εκτός του Κάστρου, της Ά νω Χώρας και της Κάτω Χώρας, υπάρχουν στο πεδινό μέρος της περιοχής ερείπια σπιτιών (πιθανώς αρχικά αγροικιών) από την τουρκική εποχή.

  Έ να παρόμοιο τοπωνυμικό παράδειγμα από το Νομό Ιωαννίνων ενισχύει την άποψη αυτή. Πρόκειται για το οικωνύμιο που αναφέρεται στις πηγές18 ως Αλμπορέσι μιζράς, όπου το αρχικό, αρομ. αρχής οικωνύμιο Αλμπο - ρέσι / Αρμπορέσι (

 • «Μυστράς < Μυζηθράς < μυζήθρα?» 259

  κατάλ. -ι£19) χαρακτηρίζεται ως μιζράς. Ο οικισμός βρίσκεται ανάμεσα στα πάλαι ποτέ αρομουνόφωνα, σήμερα δίγλωσσα, χωριά Καλαρίτες και Ματσούκι. Ο χαρακτηρισμός του οικισμού Αρμπορέσι ως μιζράς συντέλεσε στη μετονομασία του οικισμού που είναι σήμερα γνωστός και με την επίσημη ονομασία Μυστράς. Άγνωστο αν στη μετονομασία αυτή συντέλεσε και η αίγλη του γνωστού Μνστρά της Πελοποννήσου.

  Ως μιζράς χαρακτηρίζεται από την περιοχή των Ιωαννίνων και το χωριό Μπονίλα (αργότερα Ανατολή και σήμερα 'Α γιο ς Ιωάννης)20.

  Παρόμοιες εξελίξεις τουρκ. δανείων, που αφορούν διοικητικούς και φορολογικούς όρους, σε τοπωνύμια είναι συχνές στον ελληνόφωνο χώρο, όπως π.χ. η λ. τσιφλίκι ( ί] σε νότια ιδιώματα πρέπει κατά τον Μωυ- σιάδη να ερμηνευθούν με διαφορετικούς τρόπους. Μεταξύ άλλων θεωρεί πως η κανονική τροπή των βορείων ιδιωμάτων [e > ί] « . . . έ θ ι ξ ε . . . και λέξεις της κοινής ή άλλων διαλεκτικών χώρων με νότιο φωνηεντισμό»24.

  Αυτός ο λόγος πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύει και εδώ: από τον βορείου φωνηεντισμού τύπο μιζράς, που αναφέρθηκε από τον Ηπειρωτικό χώρο, προέκυψε και η τροπή βορείου τύπου και στην Πελοπόννησο.

  19. Ο ικονόμου 2006 , 3 9 -4 0 .20. Β λ. Μ . Ζ ά γκλη - Δ . Γ ερα λή , ό.π., σ. 79 .21. Β λ. Ο ικονόμου 20 0 6 , 31 κ α ι 295* Ο ικονόμου 1991 , 85 , 2 1 5 , 384 κ α ι 3 9 5 .22. Κ αραναστάσης Α ., « Η φ ω νη τικ ή τω ν ιδ ιω μ ά τω ν τ η ς νήσου Κ ω » . Λεξικό-

  γραφικόν Δελτίον 10 (1964-5 ) 2 8 -2 9 .23 . Μ ω υσιάδης Θ ., Ετυμολογία , Α θήνα 20 0 5 , 9 2 -9 6 .24. Μ ω υσιάδης, ό.π., 96 .

 • 260 Κ. Οικονόμου

  2. Για την ανάπτυξη οδοντικού σε μέσο συμφωνική θέση και ιδιαίτερα μεταξύ [s ] και [ γ] παρατηρούμε πως και σε μερικά άλλα δάνεια απύ την τουρκική στο συμφων. σύμπλεγμα [ s r jz r ] αναπτύσσεται οδοντικό: π.χ· μα- στραπάς < τουρκ. m afrapa2δ, μιζντράκι / μιζράκι «το δόρυ, η παλιότερη μακριά λόγχη»25 26

 • «Μυστράς < Μυζηθράς < μυζήθρα?» 261

  2. Είναι απίθανο ένα προσηγορικό (μυζήθρα) που μαρτυρείται από τον16. αι. να αποτελέσει βάση για το σχηματισμό τοπν. (Μυζηθράς) κατά τον 13. αι.

  3. Αν το τοπν. Μυζηθράς θεωρηθεί κυριώνυμο και αποδοθεί στο ανθ ρωπω- νύμιο Μυζηθράς, το τελευταίο δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι προέρχεται από προσηγορικό δηλωτικό επαγγέλματος, αλλά από προσηγ. * μυζηθράς που δηλώνει «εκείνον που αρέσκεται να τρώγει μυζήθρα».

  4. Αν άμεσα ή έμμεσα (μέσω δηλ. ανθρωπωνυμίου) το τοπν. Μυζηθράς ανάγεται στη λ. μυζήθρα, ξενίζει η απουσία τοπν. της ίδιας ετυμολογικής αρχής, από μια λέξη πανελλήνιας χρήσης.

  5. Η συσχέτιση των δύο τοπωνυμικών τύπων Μυζηθράς και Μυστράς συναντά φωνητικές δυσκολίες που απαιτούν φωνητικά άλματα τα οποία δύσκολα γεφυρώνονται.

  6. Κατά τη γνώμη μου:α. Παραμένει ανοιχτή η ετυμολογική προέλευση της λ. μυζήθρα .β. Για το τοπν. Μυζηθράς πιθανώς η παρουσία των Φράγκων να δη

  μιούργησε το τοπν. (ίσως και το προσηγορικό), χωρίς να αποκλείεται μια παρετυμολογική επίδραση.

  γ. Οπωσδήποτε όμως η νεότερη (από το 1715) ονομασία του τόπου ως Μυσχρά πρέπει να θεωρηθεί ότι προέρχεται από τον αρχικό προσδιορισμό του Μυζηθρά ως m ezra . Η φωνητική ομοιότητα των δύο τοπωνυμικών τύπων Μυζηθράς - Μυστράς παρέσυρε τους ερευνητές να συνάψουν και ετυμολογικά τους δύο τοπωνυμικούς τύπους.

  ΒΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ

  Ανδριώτης Ν.: Ετυμολογικό λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 19838.

  Κριαράς Εμμ.: Λεξικό της ελληνικής δημώδους γραμματείας, 1-14 (1968- 1997).

  M irambel A.: La langue grecque m odern*D escription et analyse (Paris 1959) (μτφρ. Στ. Καρατζάς, Θεσσαλονίκη 1978).

  Μπαμπινιώτης Γ.: Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 20022.Μπόγκας Ευ. 1958: Τουρκικές λέξεις σε παλιότερα ελληνικά κείμενα , ΑθήναιΜπόγκας Ευ. 1964, 1966: Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου (τόμ. 1,

  2) Ιωάννινα.Οικονόμου Κ. 1991: Τοποννυμικό της περιοχής Ζαγορίου, Ιωάννινα.Οικονόμου Κ. 20062: Τα οικωνυμια του Νομού Ιωαννίνων. Γλωσσολογική

  εξέταση , Ιωάννινα.

 • 262 Κ. Οικονόμου

  Συμεωνίδης X.: «Μυστράς», Πελοποννησιακά 6 (1968) 92-102. Χατζηδάκης Μ.: Μ νστράς, η μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο,Αθήνα 2000· Χατζιδάκης Γ.: «Περί της ετυμολογίας των λέξεων μυζήθρα-Μυζηθράς-Μυ-

  στράς - Μυστριώτης», ΓλωσσολογικαΙ Μελέχαι, εν Αθήναις 1901,180- 203.

  'χίΟ*

  *V?V

  Nv

 • ΤΜΗΜΑ Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ TOT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ’Α ναπληρω τή Κ αθηγητη Β υζα ντινή ς Φ ιλολογίας

  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο

  ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΤΩΝ

  2006 - 2007 ΚΑΙ 2007-2008

 • Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Οι

  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  1. Κ Α Ρ Π Ο Ζ Η Λ Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ

  2. Κ Α Τ Σ Ο Τ Ρ Η Σ Α Ν Δ Ρ Ε Α Σa Μ Α Υ ΡΟ Μ Α Τ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ

  4. Π Ε Ρ Υ Σ ΙΝ Α Κ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ5. Ρ Α ΪΟ Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ

  6. ΣΥ ΝΟΔΙΝΟΥ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η '

  ΑΝ ΑΠΛ Η ΡΩ ΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  1. ΑΓΓΕΛΟΥ Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ

  2. Α Λ Ε Ξ Α Κ Η Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ3. Π Α Ν Ν Α Κ Η Σ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Κ.

  4. Γ Κ Α Ρ Τ Ζ ΙΟ Υ -Τ Α Τ Τ Η Α Ρ ΙΑ Δ Ν Η5. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Η - Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η ΣΩ Τ Η ΡΟ Υ Λ Α6. Ν Τ Ο Υ Ν ΙΑ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α

  7. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

  8. Π Α Μ ΙΧ Α Η Λ ΕΜ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ9. Χ Ο Υ Λ ΙΑ Ρ Α -Ρ Α ΪΟ Υ Ε Λ Ε Ν Η

  ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  1. Γ Κ Α Σ Τ Η Ε Λ Ε Ν Η

  2. Β Ο Π Α Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ Α Θ Η Ν Α

  3. ΕΥ ΘΥ Μ ΙΑ ΔΗ Σ ΣΤ Ε Φ Α Ν Ο Σ4. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΈΡΑ ΣΙ Μ ΟΥ ΛΑ5. Κ ΙΓ Κ Α Ε Λ Ε Ν Η6. Α Α Δ Ο Π Α Ν Ν Η ΓΕΩ ΡΓΙΑ7. Μ Α Ν Τ Ζ ΙΟ Υ Μ Α ΙΡ Η8. Μ Ε Ρ Σ ΙΝ ΙΑ Σ Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ9. Μ Π Ε Ν Α Τ Σ Η Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ

  10. Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ Μ Α Ρ ΙΑ

  ΛΕΚΤΟΡΕΣ

  1. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ2. Κ Ο Υ ΡΜ Α Ν Τ Ζ Η Ε Λ Ε Ν Η3. ΚΩΣΤΟΠ ΟΥΑ ΟΥ Α Γ Λ Α ΪΑ

 • 266

  4. Λ ΙΑ Τ Σ Η Μ Α Ρ ΙΑ5. Μ Π Α Λ Τ Α Τ Ζ Α Ν Η Μ Α Ρ ΙΑ

  6. Ξ Γ Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ

  7. Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Π Ο Γ Λ Ε Α Ν Δ Ρ Ο Σ

  8. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Γ Λ Ο Τ Θ Α Λ Ε ΙΑ

  9. Π Ο Λ Γ Μ Ε Ρ Α Κ Η Σ Φ Ω Τ ΙΟ Σ

  10. Σ Τ Ρ Ο Τ Γ Γ Γ Α Ρ Η Μ Α Γ Δ Α

  ΒΟΗΘΟΙ

  1. Μ ΙΖ Η Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ

  ΕΚ ΤΑ Κ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Π /Δ 4 0 7 /8 0 )

  1. Μ Α Ν Τ Ζ ΙΛ Α Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ

  ΕΔ.Τ.Π.

  1. Β Α Λ Ε Ρ Α - Κ Ο ΓΝ Α Β Α Ρ Ο Δ Α Ν Θ Η , δ.φ.

  2. Β Ο ΓΔ Ο ΓΡΗ - Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Π Ο Γ Ν ΙΚ Ο Λ Ε Τ Α

  3. Κ Α Ρ Α Π Ω Ρ Γ Ο Γ - Σ ΙΑ Ν Ο Γ Κ Ω Ν /Ν Α4. Κ Ω Ν Η - Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Γ Λ Ο Τ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α5. Ρ Α Π Τ Η -Π Λ Α Τ Α Ρ Η Ε ΙΡ Η Ν Η

  Ε Τ .Ε Π .

  1. ΙΩ Α Ν Ν Α Μ Α Τ Σ Ο Γ Λ Η

  ΟΜ ΟΤΙΜ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  1. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Γ Π Α Ν Ν Η Σ (1 2 -6 -1 9 8 7 έω ς17-8-2001)

  2. Δ Α Λ Α Α Σ Π Α Ν Ν Η Σ (9 -6 -1 9 8 7 έως 31 -8-1991)

  3. Δ Ε Δ Ο Γ Σ Η Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α (6 -0 -1 9 6 6 έως 21-10 -1983)

  4. Κ Α Κ Ρ ΙΔ Η Σ Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ(3 0 -1 0 -1 9 6 5 έως 9 -5 -1083 και 6 -9 -09 έως 3 1 -8 -2000)

  5. Σ Α Β Β Α Ν Τ ΙΔ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Π Ο Σ (1-9 -1971 έως 31 -8-2000)

  6. Σ Τ Ε Ρ Π Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ Κ Ω Σ Τ Α Σ (2 9 -1 -1 9 7 4 έως 7 -6 -1984)

 • 267

  ΔΙΑ ΤΕΛ ΕΣΑ Ν ΤΕΣ ΚΑ ΘΗΓΗΤΕΣ

  1. ΘΑΒΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1-10-1969 έως 17-7-1984)

  2 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (30-10-1965 έως 5-9-1975)

  3. ΙΛΙΝΣΚΑΠΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΓΛΟΓ ΣΟΝΙΑ4. ΚΑΚΟΓΛΙΔΗ - ΓΤΑΝΟΤ ΕΛΕΝΗ

  (17-4-1972 έως 7-6-1984)5. t ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  (20-8-1975 έως 7-6-1983)6. t ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΠΟΣ'

  (1-9-1965 έως 31-8-1966)7. t ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  (1-4-1964 έως 31-8-1967)8. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ9. ΚΟΝΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  (30-10-1966 έως 18-7-1969)10. t ΚΤΡΙΑΖΟΠΟΓΛΟΣ ΣΠΤΡΙΔΩΝ

  (έκτακτος από 8-5-1969, τακτικός από 9-6-1971 έως 5-9-1975)11. ΜΠΟΪΜΠΟΪΛΙΔΟΓ - ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΓΛΪΚΕΡΙΑ

  (18-2-1972 έως 27-2-1979)12 t ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  (1-10-1971 έως 31-10-1988)13. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

  (2-12-1969 έως 31-8-1997)14. t ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  (1974 έως 29-3-1993)

  ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Γ ρ α μ μ α τ έ α ς1. ΝΑΤΣΗ - ΣΤΑΤΡΟΤ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ

  1. ΖΩΤΟΤ ΑΘΗΝΑ 2 ΚΑΛΟΠΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ3. ΜΠΑΣΕΚΗ - ΛΟΛΟΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ4. ΤΑΤΣΗ - ΤΣΕΦΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ5. ΤΣΑΝΤΑ - ΒΡΑΝΟΓ ΠΑΝΑΠΩΤΑ6. ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  Εγγραφές φοιτητών πανεπιστημιακού έτους 2006-2007 Πίνακας εγγραφής φοιτητών κατά εξάμηνο και φυλό

  ΕΤΟΣ Αρρενες Θήλεις ΣύνολοΑ Έτος * 38 188 226Β'Έτος 44 181 225ΓΈτος ' , 'Λ ' : 42 178 220ΔΈτος 42 183 225

 • 269

  Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑ Κ ΤΟ ΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜ Η Μ Α ΤΟ Σ

  A. METΑΠΤΪΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

  Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Αλεξανδρή Ελένη, Βλαχογεώργου Δέσποινα, Δερέκα Ξανθίππη, Δημάκου Αννα, Δημολένη Βασιλική, Ζάττα Μαγδαληνή, Θεοδώρου Γεώργιος, Κακάνη Αναστασία, Κόκλα Μαρία, Κοντονάσιος Παναγιώτης, Λυγδή Γιαννούλα, Μαντζουράνης Κλεάνθης, Μπαλάφα Σταυρούλα, Ξυράφη Ααμπρινή, Παπά Ευγενία, Σακελλαριάδου Ευγενία, Τσιορλίδα Ελένη, Καρπούζη Ευαγγελία, Τζιρβιτόη Στεργιανή, Τόλης Ιωάννης, Φωτιάδη Φανή, Αμπλιανίτη Κασσιανή, Αποστόλου Σοφία.

  Τομέας ΜΝΕΦ

  Βάσσης Θεόδωρος, Βλαχοπάνος Γεώργιος, Βουτσινά Αντιγόνη, Γκατζόγια Δήμητρα, Δερέκα Αρχόντω, Δοξαριώτη Αθηνά, Δράκου Χριστίνα, Ζαραβέλα Ευαγγελία, Ζωή Σοφία, Καμένου Χριστίνα, Καρασούλης Δήμος, Κουτσουρή Όλγα, Μπέης Κων/νος, Μπούγιας Πέτρος, Νιάρος Σωκράτης, Νιμπή Μαρία, Ντουσκα Αγγελική, Ηυράφης Νικόλαος, Παλάρας Γεράσιμος, Παπαδόπουλος Σταύρος, Παπαϊωάννου Δήμητρα, Παπαλέξη Γεωργία, Ράπτη Αννα, Ράπτης Δημήτριος, Ρίζου Βασιλική, Ρούκου Μαρία - Ελίνα, Σιόντης Ιωάννης, Σκούμπος Νικόλαος,, Σύρμος Αχιλλέας, Σωτηριάδης Κων/νος, Τουπαδάκη Αθηνά, Τσέκος Ευάγγελος, Χατζηγεωργακίδου Μαρία, Χονδρέλης Στυλιανός, Χριστοδούλου Μαρία, Χριστοδούλου Χριστίνα.

  Τομέας Γλωσσολογίας

  Βλάχου Αικατερίνη, Δεληγιάννης Μιλτιάδης, Δήμος Κων/νος, Καραθανάσης Δημήτριος, Κεχαγιάς Αξιώτης, Αεύκα Βασιλική, Στούπα Ελένη, Τζίμα Ηρώ, Χρόνη Στεφανία.

  Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

  I. Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

  Αυγερινός Χαρίλαος, Αυλωνίτης Σταμάτης, Γιαννίκου Μαρία, Γιακαλάρα Κων/να, Zaki Marvat, Θωμά Φωτεινή, Khaled El-Sherbeny, Κοτρώτσου Μαρία, Λιόλιου Ελένη, Mohamend Ibrahim - Ibrahim Ail, Πετρίδου Μαρία, Πλατιά Αθανασία, Πούλης Κων/νος, Σιούτη - Χουλιαρά Αγλαΐα, Τσάλτα Σεβαστή, Γιάγκα Ιωάννα, Καββαδία Αννα, Νικολάου Γεώργιος, Ντάτσιου Μαρίνα, Πλούσσος Εμμανουήλ, Ράπτης Δημήτριος, Τσατσάνης Κων/νος, Καπέλλος Αγγελος, Καρακάσης Ευάγγελος.

 • 270

  II. Τομέας ΜΝΕΦ

  Αθανασοπούλου Αθανασία, Ανδρεαδάκη Ζαχαρένια, Αρμυρά Μαρία, Γεωργακόπουλος Δη- μήτριος, Γκότση Παναγιώτα, Κορυφίδης Ελευθέριος, Κοσκινάς Νικόλαος, Κουγκουλος Αθανάσιος, Κουκάρα Μαρία, Κράββαρης Δημήτρως, Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Λάζαρης Ανδρέας, Αεμονίδου Ελένη, Λυδάκη Ειρήνη, Μάνιου Γεωργία, Μάντζιος, Πανταζής, Μαυρομάτης Δημήτριος, Μέλισσα* ράτου Γερασιμία, Νάση Αλεξάνδρα, Νίταρης Κων/νος, Παντελή Στυλιανή, Παππάς Ιωάννης, Παρα* σχάκη Ζαφειρή, Πατίλας Δημήτριος, Πολυχρονόπουλος Βασίλειος, Ροδοπούλου Ελένη, Ρουσοπούλου Ελένη, Σοκόλη Αθηνά, Σιωμοπούλου Ελένη, Σούλη Αθηνά, Σπυροπόύλου Χρυσά, Τάτση Ουρανία, Τζοροβίλη Αικατερίνη, Τζούνα Λίλια, Τσάκαλη Βασιλική, Φαρμάκη Παρασκευή, Χολιάσου Κων/ να, Χασιώτη Ασπασία, Χατζηλαζχρίδης Αλέξανδρος, Ψάχου Μαρία.

  III. Τομέας Γλωσσολογίας

  Αλμπανούδης Παύλος, Μαρδάκη-Μέξη Ευαγγελία, Παπαδοπούλου Ελένη

 • ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Η ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ Τ Η Τ Α ΤΩΝ ΤΟΜ ΕΩΝ

  Α '. ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΑΟΑΟΠ ΑΣ

  2006-07: Διευθυντής: Δημήτρ ιος Ράϊος, Καθηγητής. 2007-08: Διευθυντής: Ελένη Χουλιάρα - Ραίου, ΑνατζΚ. Καθηγ.

  Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2007 ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας διοργάνωσε στην Αίθουσα Σεμιναρίων «Δ Σακαλή» το ζ' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, αφιερωμένο στη μνήμη των ελληνιστών Ιωάννη Συκουτρή, Pierre Vidal - Naquel και Jean-Pierre Vemant, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που ακολουθεί

  Παρασκευή 18-5-2007 (Πρωινή Ζώνη).

  09.15-09.30: Χαιρετισμοί του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγ. Ιωάννη Γέρο- θανάση και του Διευθυντή του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας Καθηγ. Δημ Ράιου.

  Α' Συνεδρία Πρόεδρος: Καθηγ. Θεόδωρος Πατ^ιγγελής

  09.30- 09.50t Καθηγ. Ανδρέας Κατσουρης, Η κινηματογραφική τεχνική στην υπηρεσία του δραματικού νοήματος Αισχύλου «Πέρσαι».

  09.50*10i20t Ομότ. Καθηγ. Φάνης Κακριδής, Το αρχαίο θέατρο στη νεοελληνική ποίηση. 1050-1040 Αναπλ. Καθηγ. Αριάδνη Γκάρτζισυ-Τάττη Μ νήμη Pierre Vidal-Naquet και

  Jean-Pierre Vemant.1040-11.00 Καθηγ. Δανιήλ Ιακώβ, α) Μ νήμη Ιωάννη Συκουτρή. 6) Το γάλα στα ταφικά

  ελάσματα της Πέλινας.

  11.00- 11.30 Συζήτηση

  11.30- 12.00 Διάλειμμα.

  Β* Συνεδρία. Πρόεδρος: Ομότ. Καθηγ. Φάνης Κακριδής

  12.00- 12.30 Καθηγ. Θεόδωρος Πακαγγελής, «Περί Φύσεως», «Αινειάδα», «Μεταμορφώσειςκ Α πό το ανθρωπιστικό στο μετα-ανθρωπικά

  12.30- 12.50 Εκίκ. Καθηγ. Μαρία Παπαδημητρίου, Αναφορές στον Όμηρο και σε ομηρικά χωρία στα έργα του Κικέρωνα.

  12.50-13.10 Καθηγ. Δημ Ράιος, «Ο υδεν ό μάγειρος τοΟ ιακητοΟ διαφέρει* Ποίηση και σκηνοθεσία στην Gena Trimalchionis.

  13.10-13.30 Ομότ. Καθηγ. Γεώργ. Σαδβαντίδης, Α πό την αντωνυμία στο άρθρο. ia 3 0 -ia 4 5 : Συζήτηση

 • 272

  Απογευματινή Ζώνη

  Γ Συνεδρία. Πρόεδρος ΚαΦηγ. Ανδρέας Κατσούρης

  17.30- 17.50. Υποψ. διδ. Μαρία Γιαννίκου, Κωφή αϊσθησις άκοής: ΗΣαπφώ στή Ιδη Επιστολή του Οβιδίου.

  17.50- 18.10 Υποψ. διδ. Ιωάννα Γιάγκα, Ο τύπος του δασκάλου με τη γλω σσική ιδιαίτερό- τητά του ως φορέας της παρεξήγησης και του κωμικού από τις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη ως τα «Κορακίστικα» του Νερουλού και το θέατρο Σκιών.

  18.10- 18.30: Δρ. Χαρ. Αυγερινός, Τα φαινόμενα του Αρατου στην Αραβική Γραμματεία.18.30- 18.50: Δρ. Δημ. Μαντζίλας, Cannlna Burana Veris et Am orls (άριθμ. 75) Μ ίμηση

  και πρωτοτυπία.

  18.50- 19.10. Συζήτηση

  19.10- 19.30 Διάλειμμα

  Δ'. Συνεδρία. Πρόεδρος ΚαΦηγ. Ιωάννης Περυσινάκης

  19.30- 19.50. Επίκ. ΚαΦηγ. Ζωή Παπαστύλου, Οι Σπαρτιάτες βασιλείς στον Πολύβιο.

  19.50- 20.10 Λέκτ. Αθανασία Ζωγράφου, Η ερμηνεία της λυχναψίας στους μαγικούς παπύρους

  20.10- 20.30 Αναπλ ΚαΦηγ. Ελένη Χουλιαρά, Ρ. Oxy. X L I I 3057: η αρχαιότερη χριστιανική επιστολή.

  20.30- 20.50 Λέκτ. Μαρία Λιάτση, Η αυτοκτονία στην Αρχαιότητα στον καθρέφτη του φιλοσοφικού στοχασμού.

  20.50- 21.10 Συζήτηση

  21.10 Κλείσιμο του Συμποσίου από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής ΚαΦηγ. Δημ.Ράιο.

 • ΧΡΟΝΙΚ ΟΤΟΥ ΠΑ ΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΟ Υ ΕΤΟΥΣ 2007-08

  ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΠΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΧΟΤΛΙΑΡΑ - ΡΑΪΟΥ Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

  Α. ΔΙΑΛΕΞΗ του Επίκουρου Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας Kirk Ormand με θέμα: «Η Ηλεκτρα στην εξορία», την Τρίτη 1-04-2008, ώρα 12, στην αίθουσα «ΑΘ. Σακαλή».

  Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ1. Δημόσια εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής της κ. Μπαλάφα Σταυρούλας με θέμα «Τα παι

  διά στις τραγωδίες του Ευριπίδη», την Παρασκευή, 28-09-2007, ώρα 11.30 π,μ-, στην αίθουσα «Δ.Θ. Σακαλή».

  2. Δημόσια εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής του κ. Βασιλειάδη Πρόδρομου με θέμα «Το μο- τίβο της παρεξήγησης στις κωμωδίες του Πλούτου: Mostellaria, Rudeos, Menaechmi», τη Δευτέρα, 11-02-2008, ώρα 12.00 μμ στην αίθουσα «Δ. Θ. Σακαλή».

  3. Δημόσια εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής του κ. Γιαννακή Νικολάου με θέμα «Ο θεσμός της επιχρισεως στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο υπό το φως των ελληνικών παπύρων», τη Δευτέρα, 17- 03-2008, ώρα 12.00 μ., στην αίθουσα «Δ. Θ. Σακαλή».

  4. Δημιόσια εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής του κ. Στέφου Κωνσταντίνου με θέμα «Αρχαϊκές ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά στα Πολιτικά του Αριστοτέλη», την Τρίτη, 24-06- 2008, ώρα 18.00 μ.μ, στην αίθουσα «Δ. Θ. Σακαλή».

  5. Δημόσια εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής της κ. Λέντζιου Ευστάθιος με θέμα «Έλληνες και βάρβαροι απόλυτοι μονάρχες στον Ευριπίδη (στους Ηρακλείδες, στις Ικέτιδες και στην Εκάβη)», τη Δευτέρα, 30-06-2008, ώρα 12.00 μ., στην αίθουσα «Δ. Θ. Σακαλή».

  Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ1. Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Τσάλτα Σεβαστής με θέμα «Η γνώση

  στην τραγωδία και ειδικότερα στο έργο του Σοφοκλή», την Παρασκευή, 07-09-2007, ώρα 11.00 Λμ-, στην αίθουσα «Δ. Θ. Σακαλή».

 • 274

  ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΓ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ακαδ. έτη 2006-07 και 2007-08)

  1. Ο Τομέας Γλωσσολογίας ανέλαβε τη διοργάνωση του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσ· σολογίας, το οποίο παραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 30 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2007, τα Πρακτικά του οποίου εκδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή το 2009.

  2. Επίσης κατά τα ακαδ. έτη 2006-07 και 2007-08 πραγματοποιήθηκαν οι 4η και 6η ΕτήσιεςΗμερίδες Γλωσσολογίας. ^

  4η Ε Τ Η ΣΙΑ Η Μ ΕΡΙΔΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΤΗ 8 ΙΟΤΝΙΟΓ 2007

  ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α

  ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ:• Δ. ΧΕΙΛΑ - ΜΑΡΚΟΓΙΟΤΛΟΤ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

  ίη Συνεδρία 9.30-10.10

  • Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)• I. ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΤ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

  09.20-09.30 Ε Ν Α Ρ Ξ Η - Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ε Ι Σ

  Πρόεδρος: ΓΙΩΡΓΟΣ I. ΞΤΔΟΠΟΤΛΟΣ Ιώ ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΤ (Πανεπιστήμιο Πατρών)Γλωσσική επαφή στη Μ εσαιωνική Ελληνική: η αντωνυμία «ο οποίος»

  10.10-10.30 Βασίλης ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ (Πανεπιστήμιο Αθηνών)Αναζήτηση της πιθανής μορφής ενός βέλτιστα οικονομικού και περιγραφικά επαρκούς συστήματος γραφής

  10.30*10.50 Κωνσταντίνος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Μ ια ετυμολογική εκδοχή για το άκλιτο «μπας και»

  10.50*11.10 Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  9η Συνεδρία 11.10-11.50

  Πρόεδρος; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΔέσποινα ΧΕΙΛΑ - Μ ΑΡΚΟΠΟ ΤΛΟΤ (Πανεπιστήμιο Αθηνών)Α πό την εξέλιξη των γραμματικών κατηγοριών: η περίπτωση του συγκριτικού «παρά» της Ελληνικής

  11.50*1210 Γιώργος I. ΞΤΔΟΠΟΤΛΟΣ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) «φίλο·»: η περίπτωση ενός υποκοριστικού στα Ν. Ελληνικά

 • 275

  12.10-12.30

  12.30-12.50

  3η Συνεδρία13.10- 13.50

  13.50-14.10

  14.10- 14.30

  4η Συνεδρία 17.00-17.20

  17.20-17.40

  17.40-18.00

  5η Συνεδρία 18.20*18.40

  1Κ40-19.00

  19.00-19.20

  Μαρία ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)Προβληματικές περιοχές στην ανάπτυξη λεξιλογίου ξένης γλώσσας Αναστάσιος ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)* Ενώ διαβάσεις, δεν γράψεις, επειδή ατυχήσεις: Πού είναι το πρόβλημα;

  12.50-13.10ΔΙ Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΝΝΑΚΗΣ Αλέξης ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ (Πανεπιστήμιο Κρήτης)Γνωσιακά θεμέλια για την ποιητική ικανότηταΘεοφανώ ΧΡΙΣΤΟΥ - Μαρία ΜΠΑΛΤΑΤΖΑΝΗ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Η φωνητική πραγμάτωση των τονισμένων φωνηέντων στη διάλεκτο των Άνω Πεδινών ΖαγορίουΙωάννης ΘΕΜΕΛΗΣ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Ανύψωση Φωνηέντων στη διάλεκτο των Κάτω Πεδινών Ζαγορίου

  14.30-16.30 Γ Ε Υ Μ Α

  Πρόεδρος: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΑΝΗ Πελαγία ΧΑΡΙΤΟΥ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Η γλωσσική αναπαράσταση του φύλου στο δημοσιογραφικό λόγο σύμφωνα με τη λειτουργική δεωρία του HallidayΜαρία ΠΑΥΛΑΚΟΥ και Νίκος ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Πανεπιστήμιο Πατρών) Θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά: παραγωγή από τα αρσενικά ή όχι;Αντώνης ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του γλοκτσικού τεστ ως βάση για δυναμικό σχεδίασμά ατομικού προγράμματος εκμάθησης γλώσσας: πειραματική εφαρμογή

  18.00-18.20 Δ I Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  Πρόεδρος: ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥΑνδρέας ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Η σχέση της ελληνικής με τη λατινική γλώσσα και η δέση της Λατινικής στηΝεοελληνική ΕκπαίδευσηΓεωργία ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Οι προσωπικές αντωνυμίες στις νοταριακές πράξεις του Μιχαήλ Μαρά Γεώργιος Κ. ΠΑΝΝΑΚΗΣ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Γλώσσα και μύθος

  19.20Λ Η Ξ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

 • 270

  5η Ε Τ Η ΣΙΑ Η Μ ΕΡΙΔΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΓΗ 23 ΜΑΪΟΓ 2008

  ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α

  09.50-10.00 Ε Ν Α Ρ Ξ Η - Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ε Ι Σ

  ίη LvvtSpiaio.oo-io.4o

  Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ Πώργος ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) Μεταφραστικής ορολογίας επίσχεψις

  10.40-11.2011.20-12.00

  Σίμος Π. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) Μεταφραστική Επιστήμη και Γλωσσολογία: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις Γιώργος ΞΓΔΟΠΟΓΛΟΣ (Πανεπιστήμιο Πατρών)Η ορολογία της γλωσσολογίας στα ελληνικά: απόδοση και λεξικογράφηση

  12.00-12.15 ΔΙ Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  2η Suvt&pla 12.15-12.35

  Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΝΝΑΚΗΣ Πάρης ΜΠΙΝΟΣ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)Σύνδρομο Williams: Μελέτη περίπτωσης ελληνόφωνου ομιλητή

  12.35-12.55 Κωνσταντίνος ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Μυστράς < Μυζήθρας < μυζήθρα;

  12.55-13.15 Εκτωρ ΦΕΡΛΑΣ (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Συμπλέγματα στο Σώμα Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ)

  13.3Ο-10.ΟΟΓΕΓΜA Τ Ω Ν Σ Γ Ν Ε Δ Ρ Ω Ν Σ Τ Η Ν « Φ Η Γ Ο »

  3η ΣυηΒρΙα16.00-1Θ.20

  Πρόεδρος: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΑΝΗΒίνα ΤΣΑΚ ΑΛΗ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ΤΕΙ Πάτρας)Κλιτικά και καθολικοί ποσοδείκτες

  16.20-10.40 Αγγελική ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΓΛΟΓ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Ο ρόλος του επιτονισμού σε αμφίσημες προτάσεις

  Ιβ.40-17.00 Γεωργία ΕΓΘΓΜΙΟΓ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Οι κτητικές και οι αλληλοπαθείς αντωνυμίες στην ύστερη μεσαιωνική Ελληνική: η περίπτωση των νοταριακών κειμένων του Μιχαήλ Μαρά

  17.0CM7.20 Θεοφανώ ΧΡΙΣΤΟΓ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)Ο ρόλος του κοινωνικού δικτύου στην επιλογή κώδικα

  17.20Λ Η Ξ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

 • 277

  8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ ΓΛ Ω ΣΣΟ Λ Ο Π Α Σ, ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Α , ΕΛ Λ ΑΔΑ , 3 0 /8 - 2 /9 /2 0 0 7

  ΠΡΟΓΡΑ Μ Μ Α

  Πέμπτη 3 0 /8 /2 0 0 7

  08.00- 09.30 09.30-10.0010.00 - 11.00

  11.00-11.30

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Αμφιθέατρο «Σωτήρης Δάκαρης»)WELCOME TALKSPLENART SESSION: Chair: G.K. GiannakisΧριστόφορος Χαραλαμπάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το νέο Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών COFFEE BREAK

  SESSION A11.30- 12.0012.00- 12.3012.30- 13.0013.00- 13.30

  13.30- 14.00

  Chain D. Theophanopoulou-KontouM. Stavrou & A. Terzi: Types of numerical nounsV. Tsakali: Clitics and floating quantifiersA. Roussou: Voice morphology and ergativity in Modern GreekA. Alexiadou & K Anagnostopoulou: On the morpho-syntactic composition ofGreek adjectival participlesE Verhoeven: Effects of agentivity in language production: The case of Greek experiencer verbs

  SESSION B11.30- 12.0012.00- 12.3012.30- 13.00

  13.00- 13.30

  Chair: V. BubenikΓ. Παπαναστασίου: Η πρόθεση συν στη σύνθεση στην Αρχαία Ελληνική Δ Δελλή: Τα ονόματα του τύπου Λητώ της Αρχαίας Ελληνικής: Ιστορική εξέταση Θ. Μαρκόπουλος: Η έρευνα της γλωσσικής αλλαγής στα κείμενα της Μεσαιωνικής Ελληνικής: Ζητήματα μεθοδολογίαςΠ. Φίλος: Τα λατινικά δάνεια και η επίδρασή τους στην παραγωγική μορφολογία της Μετακλασικής Ελληνικής

  SESSION C11.30- 12.0012.00- 12.30

  12.30- 13.00

  13.00- 13.30

  Chair: L. TsitsipisA Αρχάκης & I. Σκαρβελάκη: Ενάρξεις συνομιλιακών αφηγήσεων Α Τζάννε: «Ήταν μια ζωηρή συζήτηση με αρκετή επικάλυψη φωνών-»: η δομή και ο λόγος των συνεντεύξεων στην ελληνική τηλεόρασηΒ. Τσάκωνα: Η κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση του χιούμορ στην πολιτική γελοιογραφίαΓ. Ανδρουλάκης; Γλώσσα, κοινωνία και ταυτότητα: Η συμμετοχή σε ελληνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, «ελεύθερα βήματα» ως ένταξη σε κοινότητες πρακτικής.

  INTONATION WORKSHOP Organizer: Μ. Baltazani11.30-12.00 A. Arvaniti: Greek intonation and the phonology of prosody: Polar questions

  revisited

 • 278

  12.0012.30 A. Botlnls, A. Chalda & M. Fourakls: Tonal structures of complex and compound sentences In Greek

  12.3013.0013.0013.30

  G. Tserdanelis: Intonation and ImitationB. Kabak & A. Revlthladou: Recurslvlty In the prosodic hierarchy: Problems and solutions

  13.3014.00 M. Baltazanl: Constituent length, speech rate and prosodic phrasing In Greek

  14.0016.30 LUNCH BREAK

  SESSION A 16.3017.00

  Chair. E AnagnostopoulouΔ. Θεοφανοπούλου - Κοντού: Συντακτική απροσδιοριστία στις που - αναφορικές προτάσεις της Ελληνικής

  17.0017.30 Ο. Σινοπούλου: Απλές ερωτήσεις με ερωτηματική λέξη In situ: η περίπτωση των Ελληνικών

  17.301&00 Β. Σπυρόπουλος: Το φαινόμενο του αντίστροφου ελέγχου στην Ελληνική

  SESSION B 16.3017.00

  Chair. Μ. Τ zakostaΑ. Μποτίνης, Α. Μπακάκου - Ορφανού & X. Θεμιστοκλέους: Πολυπαραγοντική ανάλυση της σειράς των ομιλητών στην Ελληνική

  17.0017.30 Ο. Νικολάγιενκοβα, Α. Χαϊδά, Δ. Κότσιφας: Ο επιτονισμός της εστίασης στα Ελληνικά και τα Ρωσικά

  17.301800 Ε Πετρούνιας: Οι μορφοφωνημικές βάσεις της νεοελληνικής ορθογραφίας

  SESSION C 10.3017.00

  Chair. Ρ. PaviouC Themlstocleous Written Cypriot · Greek on Internet relay chat: usage and attitudes

  17.0017.3017.301800

  S. Tsiplakou: Which switch? Another facet of the Cyprus problemL. Matejka: Lexical borrowing In the speech of Greek Americans. Examples fromthe Greek American community In Chicago

  INTONATION WORKSHOP (continued)16.3017.00 S. Grlllla: Focus and contrast In Greek17.0017.30 D. Papazacharlou: The trisyllabic rule constraint and Its reranklng In southern and

  nothern dialects of Greek

  18001830 COFFEE GREAK

  SESSION A 183019.00 19.0019.30

  Chair. V. SpyropoulosΓ. Κοτζόγλου: Εξαγωγή από προτασιακά υποκείμενα και θεωρία των φάσεων G. Sapountzakt, Κ. Antzakas, R. Zlka, A Pantelakl, M. Tsekoura: Η σύνταξη της κτήσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

  19.3020.00 Κ. Haldou: The dissociation of syntax from Information structure Evidence from Greek and Romance

  SESSION B Chain N. Pantelidis

 • 279

  18.30-19.00 E Mela-Athanasiadou: A morphophonological description of Kalasha as an Indo- Aryan language

  19.00-19.3019.30-20.00

  N. Toufexis & I. Manolessou: Phonetic change in Medieval Greek N. Topintzi: Weight polarity in Ancient Greek and other languages

  SESSION C 1830-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00

  Chain A. ArchakisI. Theodoropoulou: Speech style as persuasion mechanismP. Politis: Lexical variation in written sports reportsΓ. Aνδρέου & I. Γαλαντόμος: Η διαχρονική θεώρηση της μεταφοράς

  SESSION D 1830-19.00 19.00-19.30

  Chair. D. DelliG Hadjidemetriou: Kormakiti Maronite Arabic A mixed Arabic-Greek language? S. Tsiplakou & E Papanikola: On the origin of phonotactic constraints: Evidence from Cypriot Greek

  19.30-20.00 E T. Danielsen: Lesbian Greek as a mirror of pre-puristic vernacular Greek

  20.30 RECEPTION on campus at the DOUROUTI PERISTERA MONASTERY (provided by the 8“* ICGL)

  Παρασκευή 31/8/2007

  09.00-10.00 PLENART SESSION ChainA R alli

  SESSION A 10.00-10.30 10.30-11.00

  Marina Nespor (Universita degli Studi di Ferrara): The function of prosody in the acquisition of language

  Chain M. StavrouJ. Merchant: Greek comparatives: Implications for the architecture of grammarK. Kapetangianni & RL. Taylor: Comparative correlatives in Greek: The syntax of oso

  11.00-11.30 W. Lechnen Non-Identity in Greek

  SESSION B 10.00-10.30

  Chain G. AndroulakisA Μιχάλης: Τυπολογία των γλωσσικών λαθών των φυσικών ομιλητών: ο ρόλος της γλωσσικής μεταβολής

  10.30-11.0011.00-11.30

  Α Φλώρου: Γλωσσικές δομές σε ΗΣΚ μαθητών και φυσικών ομιλητώνΜ. Mattheoudaki & Ρ. Patsala: Greek - English false friends: now they are, now thearen’t

  SESSION C 10.00-10.30 10.30-11.00

  Chain D. PapazachariouN. Παντελίδης: Τα φαινόμενα του τσιτακισμού στα πελοποννησιακά ιδιώματα X. Καραντζή: Τα όρια της γλωσσογεωγραφίας: Νέες τάσεις στην ΝΕ διαλεκτολογία και τα αρχεία προφορικού λόγου

  11.00-11.30 Ρ. Pavlou: Perceptual dialectology and the description of the Cypriot dialectical continuum

 • 280

  COMPOUNDING WORKSHOP Organizer. A. Ralll10.00-10.30 A. Ralli & A. Karasiraos: Derivational suffixes as compound-internal constituents10.30-11.00 E Dimela & D. Melissaropoulou: The borderline between compounding and

  derivation: the case of adverbs11.00-11.30 N. Nicholas & B.D. Joseph: Coordinatlve verbal compounds in Modern Greek

  11.30-12.00 COFFEE BREAK

  SESSION A12.00- 12.30 12.30-13.0013.00- 13.30

  Chair: E PetrouniasG. Drachman: Variation & the OCP and Greek morphologyA. Μόζρρ & E Παναρέτου: Χρόνος, άποψη και τροπικότητα στο νομικό κείμενοΝ. Χριστοδούλου: Φωνολογία της μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας της Κύπρου

  SESSION Β 12.00-12.30

  Chain Ε AgathapoulouΜ. Georgalidou: The construction of gender during playtime activities In childdiscourse

  12.30-13.0013.00-13.30

  J. Krivoruchko: Ελληνοεβραίκά κείμενα ως πηγή γλωσσικών δεδομένων Μ. Γιαννουδάκη: Θεματική ιεραρχία και ρήματα ψυχικού πάθους για τη Νέα Ελληνική γλώσσα ως ξένη

  13.30-14.00 Β. Μάρκου: Επίκληση στη μητρική γλώσσα: Παρεμβολές της ελληνικής ως μητρικής στην επικοινωνία σε ξένη γλώσσα

  SESSION C 12.00-12.30

  Chair: A. ArvanitlD. Seigneur-Frol! & M. Goudl: Diachronic status of the high vowel loss on the

  12.30-13.00island of Lesbos (Greece)G. Efthymlou & M. Baltazani: The realization of the phoneme [t] in the dialect of Epirus

  13.00-13.30 M. Tzakosta & J. Vis: Phonological representations of consonant sequences: the case of affricates vs. ‘true* clusters

  13.30-14.00 I. Kappa: Phonological opacity In Greek dialects

  COMPOUNDING WORKSHOP (continued)12.00-12.30 I. Μανωλέσσου & Σ. Τσολακίδης: Τα παρατακτικά σύνθετα της ελληνικής Διαχρο-

  12.30-13.00via και συγχρονίαT.Georgakopoulos, Γ. Kostopoulos, f. Markopoulos&S.Skopeteai: Com positionality and the syntax-to-morphology shift: Phrasal compounds In MG

  13.00-11301330-14.00

  I. Szlgetl: Compound-like complex specifiers In Hungarian word-formation M. Jnnsc Compounding In Cappadocian

  14.00-10.30 LUNCH BREAK

  ia30-17.30 PLENART SESSION Chair. D. Chlla-Markopoulou Geoffrey Horrocks (University of Cambridge)Πάσας ήηδονάς ήήδεσθαι: Cognate objects In (Ancient) Greek and English

 • 281

  SESSION A Chair. A. Roussou17.30-ia00 Μ. Δημητρακοπούλου & Μ. Παπαστάθη: Δομές μεστός διάθεσης και απαλοιφής αντι

  κειμένου συμπληρωματικής: Μια συγκριτική ανάλυση1&00-1&30 Ν. Λαβίδας & Α Παπαγγελή: Αποθετικότητα, ημι-αποθετικότητα και η σχέση τους

  με την παρεμφατικότητα

  SESSION B 17.30-1&00 i& oo-ia30

  Chair. Ε PanaretouΓ. Γιαννουλοπούλου: Ο κύκλος του οριστικού άρθρου της Ελληνικής Θ. Νάκας & Α. Μπέσιος: Μεταρηματικά σε -μεν(-ος/-η/-ο), παροξύτονα και προπαροξύτονα: Επίθετα ή κλιτές μετοχές στη Ν. Ελληνική;

  SESSION C 17.30-ia00

  Chair. Ε KarantzolaΚ. Κακαρίκος; Μορφολογική ανάλυση του κλιτικού συστήματος της Αρχαίας Ελληνικής: Ο ρόλος της μορφολογικής πτώσης

  ia o o -ia3 0 Α. Μπορίσοβα: Διεργασίες γραμματικοποίησης στο Χρονικό της Κύπρου του Λεο-ντίου Μαχαιρά

  COMPOUNDING WORKSHOP (continued)17.30-18.00 A. Fliatouras: Compounding and blending in Modern Greek: place namesiaoo -ia30 M. Tzakosta: Perceptual ambiguities in the formation of Greek compounds by

  ia30-19.00

  native speakers y

  COFFEE BREAK .tl· /

  SESSION A19.00- 19.30 19.30-20.0020.00- 20.30

  Chain S. TsiplakouM. Georgiafentis: Focus marking in Greek: Syntax or phonologyM. Flouraki: Aspectual interactions in Modern GreekA. Giannakidou: A temporal semantics for the Modern Greek subjunctive

  SESSION B19.00- 19.30 19.30-20.0020.00- 20.30

  Chair. G. HorrocksJ.-G Pitavy: Reported speech, indexicals and logophoricity in Ancient Greek E Karaouza: Cohesive personal reference in Attic Greek proseM. Janse & D. Papazachariou: Cappadocian: The resurrection of a «dead» language i

  |SESSION C 19.00-19.30

  Chain A. PapafragouΕ Κυρίτση: Η φωνολογική επίγνωση και η γνώση γραμμάτων - φωνημάτων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  I 19.30-20.00 Ε Μαγουλά & Α. Κουτσουμάνου: Μορφολογική επίγνωση: η λειτουργία της κατά την κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης γλώσσας

  I 20.00-20.30 A. Terzi, I. Kondyli, Ε Stefani: Functional and lexical elements in Broca’s aphasia:the case of locative prepositions

  COMPOUNDING WORKSHOP (continued)19.00-19.30 C Manoullidou, E Kehayia & A. Ralll: Probing the effect of second constituent in

  transparent compounds

 • 282

  19.30-20.00 E Kehayia, C Fydanis, G. Jarema, G Manoullidou & A. Tslamas: Constituent activation of transparent compounds in lexical access: Issues of category, position and complexity

  Σάββατο 1/9/2007

  09.00-10.00 PLENARY SESSION Chair: M. Makri-TsilipakouΛουκάς Δ. Τσιτσιπής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)Μια πραξιακή προσέγγιση δεμάτων της Ελληνικής γλώσσας από την οπτική γωνία της ανθρωπογλωσσολογίας

  SESSION A 10.00-10.30

  Chain Τ. MarinisΙ.-Μ. Tsimpli, D. Papadopoulou, Κ. Katslka, Μ. Mastropavlou & A. Mylonakl: Comprehension and production of motion verbs: Evidence from Greek as LI and L2

  10.30-11.0011.00-11.30

  A. Papafragou & S. Selimis: On the cross-linguistic acquisition of motion verbs E Agathopoulou & D. Papadopoulou: Regularity patterns of the Greek past perfective: A psycholinguists study

  SESSION Β 10.00-10.30

  Chair: I. KappaA. Lengerls: Perceptual assimilation and discrimination of Southern British English vowels by native speakers of Modern Greek

  10.30-11.00 P. Efstathopoulou: A study of voice onset time and foreign accent on Greek/ English bilinguals

  11.00-11.30 E Tsiartsionl: Acquiring stops in Greek and English L2: An acoustic analysis

  SESSION C 10.00-10.30 10.30-11.00

  Chair: K. FrantziB. Gawronska & A. Paparizou: Machine translation of Greek motion verbs G. Tambouratzis & M. Vaslliou: Automated morphological processing of Ancient Greek text

  11.00- 11.30 S. Ganetsou & M. Griva: Automatic prediction of prosodic phrasing in Greek

  LEXICOGRAPHr WORKSHOP Organizer: G. J. Xydopoulos10.00- 10.30 Γ. Tράπαλης: Σύντομη ανασκόπηση της λεξικογραφικής δραστηριότητας στην Ελ-

  10.30-11.0011.00-11.30

  λάβαA. Αναστασιάδη - Συμεών ίδη: Λεξικογραφία και χρηστικά σημάδιαΓ.Ι. Ξυδόπουλος, Μ. Παυλάκου & Μ. Μιλένοβα: Η γλωσσολογική ορολογία σταλεξικά 1ΝΣ και Μπαμπινιώτη

  11.30- 12.00 SESSION A 12.00-12.3012.30- 13.00

  COFFEE BREAK Chair: A. TcrziE Vletsl & S. Stavrakaki: Past tense and aspect In Greek Sign Language A. Syrika, K. Nikolaidls, J. Edwards & M. Beckman: Acquisition of consonant clusters by Greek - speaking children: The case of initial /s/-*top and stop-/s/ sequences

 • 283

  13.00-13.3013.30-1400

  S. Varlokosta: The acquisition of gender by Turkish learners of Greek as L2 E Μότσιου: Αντιπαραθετική φρασεολογία: Από τη θεωρία στην πράξη

  SESSION Β 12.00-12.30 12.30-13.00

  Chair: G. PapanastasiouΖ. Γαβριήλ ίδου: Από τη στέρηση στην επίταση: Η περίπτωση του α-/αν-Β. D. Joseph: Theoretical consequences of the reshaping of verbal endings inModem Greek

  13.00-13.3013.30-1400

  P. Samioti: Four types of adjectival participles in GreekA. Galani: The status of stems in morphological theories: The case of Greek and distributed morphology

  SESSION C 12.00-12.30

  Chair: D. GoutsosX. Παπαγεωργίου, Π. Προκοπίδης, E Δεσύπρη, Μ. Κουτσομπόγερα, Κ. Πουλή: Γλωσσικές τεχνολογίες στην ανάκτηση της σημασιολογικής δομής των γεγονότων

  12.30-13.0013.00-13.30

  Α. Μίχου: FipsGreek: ένα μοντέλο συντακτικής ανάλυσης της νέας ελληνικής Κ. Φραντζή & Μ. Γεωργαλίδου: Στρατηγικές συγκρότησης σε κείμενα γραπτού πολιτικού λόγου: Μια προσέγγιση με τη χρήση τεχνικών της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων

  13.30-1400 Π. Κυριακοπούλου, Θ. Μαυρόπουλος, Ε Τζιάφα & Ο. Τσακνάκη: Τυπογραφικά προ-βλήματα στην αυτόματη ανάλυση των κειμένων

  LEXICOGRAPHY WORKSHOP (continued)12.00-12.30 Μ. Γαβριήλ ίδου, Π. Λαμπροπούλου & Β. Γιούλη: Το ερμηνευτικό λεξικό για το Γυ

  12.30- 13.00 13.00-13.3013.30- 1400

  μνάσιοΑ. Ευθυμίου: Το «Πρώτο μου Λεξικό» ως εργαλείο διδασκαλίας της Ελληνικής Σ. Μαρκαντωνάτου & Α. Φωτοπούλου: Το εργαλείο «Έκφραση»Α. Οικονομίδης: Σύγκριση και αξιολόγηση έξι Αγγλοελληνικών λεξικών

  1400-16.30 LUNCH BREAK

  SESSION A 16.30-17.00

  Chair: D. PapadopoulouK. Karvela, T. Marinis & S. Chiat: Nonword repetition in Greek pre-school children: the trochaic bias hypothesis revisited

  17.00-17.30 S. Varlokosta, A. Archonti, D. Tslamaki, L. Thomaldis, H. Fryssira & V. Joffe: Language abilities in Williams Syndrome: Evidence from Greek

  17.30-18.00 A. Antzakas: The scope of negation in Greek Sign Language

  SESSION Β 16.30-17.00

  Chair: A. NakasΣ. Κουτσουλέλου - Μίχου: Ο συμπληρωματικός δείκτης ότι και οι συνάψεις του ως μηχανισμοί αξιολόγησης στον ακαδημαϊκό λόγο: Μια συγκριτική ανάλυση σωμάτων κειμένων από την ιατρική και τη γλωσσολογία

  17.00-17.30 Δ. Γούτσος: Μόρια, δείκτες λόγου και κειμενικά επιρρήματα: Η οροθέτηση των γλωσσικών κατηγοριών με τη χρήση ΗΣΚ

 • 284

  17.30-1800 M. Christou: Options, selections and choices in language: the example of Modern Greek written texts

  SESSION C 16.30-17.00

  Chair: P. PolltlsS. Lambropoulou: Identity construction via speech representation In Greek youth talk

  17.00-17.30 Γ. Κατσούδα: Οι όροι contamination και blending στην ελληνική βιβλιογραφία: προβλήματα και λύσεις

  17.30-18.00 Α. Αναστασιάδη - Συμεών ίδη & Ε Μασούρα: Ληκτικό τεμάχιο και φωνολογική μνήμη

  SESSION D 16.30-17.00

  Chain Ch. CharalambaklsΔ. Χειλά - Μαρκοπούλου: Τπόταζη και γραμματικοποίηση στη Μεσαιωνική Ελληνική: τυπολογική προσέγγιση

  17.00-17.3017.30-18.00

  Ε Καραντζόλα: Στοιχεία για τη γραμματικοποίηση του 6α (16ος - 17ος at.) A. Revuelta: Particles and discourse coherence in Ancient Greek

  18.00-18.30 COFFEE BREAK

  1830-20.30 ICGL 8 Business Meeting & International Society for Greek LinguisticsConstitution Meeting

  21.00 DINNER at the traditional restaurant «GIANNIOTIKO SALONI» (provided by 8ICGL)

  Κυριακή 2 /9 /2007

  09.00-10.00 PLENART SESSION Chain R D. Joseph

  SESSION A 10.00-10.30

  Vlt Bubenik (Memorial University at Newfoundland)The evolution of the Greek prepositional system from PIE local adverbs and adpoeitlons

  Chair: S. Koutsoulelou - MihouΜ. Καμηλάκη: To πραγματολογικό χαρακτηριστικό [+ /-λόγιο] στη γλώσσα των νέων: Το «παράδειγμα» των επιρρημάτων της ΝΕ

  10.30-11.00 Κ. Σπηλιώτης & Γ. 4$αγκιαδάκης: «Φιδιάζεις, νέος; Δε σε χάλασε που σ’ έχωσαν αγγαρεία μαγειρίαΐ»: Στοιχεία της γλωσσικής ποικιλίας που χρησιμοποιούν οι Έλληνες στρατιώτες

  SESSION B 10.00-10.30

  Chain A. MozerR Μότσιου Λ Α. Τσαγγαλίδης: Εναντιοσημία: Τυπικά, σημασιολογικά και πραγ

  10.30-11.0011.00-11.30

  ματολογικά χαρακτηριστικάA. Tan toe: Discourse constraints of CLLD In GreekM. Lekakou & O. Nllsen: Grammatical factors In the interpretation of modal verbs

 • 285

  SESSION C 10.0010.30 10.3011.00

  Chair: S. VarlokostaM. Kokkonidis: Towards a lexical functional linear-logical grammar for Greek K. Stathi*. The reciprocal expression ο ένας τον άλλον: A case of lexicalisation and grammaticalisation

  11.0011.30 Κ. Κανάκης: Λίγο: Towards grammaticalized verbal diminutivization

  TEACHING WORKSHOP Organizer: Z. Gavriilidou10.0010.3010.3011.00

  A. Ιορδανίδου: Κείμενο και γραμματική στα βιβλία Γλώσσας Ε' και ΣΤ' Δημοτικού Σ. Χατζησαββίδης: Η νέα σχολική γραμματική του Γυμνασίου: δυνατότητες και περιορισμοί

  11.0011.30 Β. Ιντζίδης: Η γλωσσική αγωγή στη Γ Δημοτικού

  11.3012.00 COFFEE BREAK

  SESSION A 12.0012.30

  Chair: C. CanakisN. Βεργής: Πώς η Θεωρία της Συνάφειας μπορεί να ενσωματώσει το κοινωνικό. Προτάσεις για μια κοινωνιογλωσσολογία του νου

  12.3013.00 Γ. Τράπαλης & Γ. Κατσούδα: Συγκριτική μελέτη του συστήματος λεξικογραφικών χαρακτηρισμών σε ελληνικά και ξένα μονόγλωσσα λεξικά

  13.0013.30 X. Μάρκου: Ο βαθμός γραμματικοποίησης της επανάληψης του αντικειμένου στην Ελληνική και στη Βουλγαρική γλώσσα

  SESSION B 12.0012.30

  Chair: J. KrivoruchkoΘ. Μωυσιάδης: Αλλαγές σημασίας στο εικονόσχημα του άξονα: Το παράδειγμα του ρήματος τρέπω

  12.3013.0013.0013.30

  Ε. Γκαστή: Αισχύλου Αγαμέμνων: Η ποιητική της δείξεως Ε Πλούσος: Σημασιολογικές διαφοροποιήσεις στο λεξιλόγιο του Νόννου: Από το «παγανιστικό» έπος των Διονυσιακών στη «χριστιανική» Μεταβολή του κατά Ιω- άννην αγίου Ευαγγελίου

  SESSION C 12.0012.30

  Chair: L. PapageorgiouΕ Δημελά: Το σιο-/σο- στην κρητική διάλεκτο: μια περίπτωση Γραμματικοποίη-

  12.3013.00σης;Ρ. Dimitrov: Inscriptions on phialae from Bulgaria: Phonology and inscriptions

  13.0013.30 G. K. Giannakis: The concept of plausibility in historical linguistics

  TEACHING WORKSHOP (continued)12.0012.30 Z. Γαβριήλ ίδου & Μ. Σφυρόερα: Παραγωγή κειμένων χρήση λεξικού στο βιβλίο

  12.30-13.00γλώσσας Β' ΔημοτικούΕ Καραντζόλα, Κ. Κύρδη, T. Σπανέλλη & Θ. Τσιαγ>έάνη: To βιβλίο γλώσσας της A' Δημοτικού

  13.30-13.45 CONCLUDING REMARKS

  16.00 EXCURSIOIN TO DODONI including DINNER (provided by the “Josef & Easther Ganl Foundation”)

 • Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο ΣΕΠΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Η Σ ΕΠ ΕΤΗ ΡΙΔΑ Σ ΤΟΤ ΤΜ Η Μ Α ΤΟ Σ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗ Σ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧ Ο Λ Η Σ ΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΙΩΑ ΝΝΙΝΩ Ν, ΔΩ ΔΩ ΝΗ : Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΊΑ

  (Πβ. Ν. 5343 /1932