κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

22
Τούρκοι και Αιγύπτιοι εναντίον των Ελλήνων. Κεφάλαιο 25 ο Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Transcript of κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Page 1: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Τούρκοι και Αιγύπτιοι εναντίον των Ελλήνων.

Κεφάλαιο 25ο

Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Page 2: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Όλες οι προσπάθειες που έκαναν οι Τούρκοι να καταπνίξουν την

επανάσταση απέτυχαν.

Page 3: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Ο σουλτάνος αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από τον πασά

της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Άλι.

Page 4: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι
Page 5: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Οι αιγυπτιακές δυνάμεις με αρχηγό τον Ιμπραήμ θα κατέπνιγαν την

επανάσταση στην Κρήτη, Κάσο και Πελοπόννησο.

Page 6: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Οι τουρκικές δυνάμεις θα

δρούσαν ανάλογα στα Ψαρά και τη

Στερεά.

Page 7: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Τέλος, ενωμένοι οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι θα

χτυπούσαν την Ύδρα και όσες περιοχές εξακολοθούσαν να

αντιστέκονται.

Page 8: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Την ίδια περίοδο οι Έλληνες βρίσκονταν σε εμφύλια διαμάχη για τον έλεγχο της εξουσίας.

Page 9: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Το ελληνικό ναυτικό δεν μπόρεσε να αντιδράσει και να

εμποδίσει τις κινήσεις των Τουρκοαιγυπτίων

στη θάλασσα.

Page 10: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Ο αιγυΟ αιγυπτιακός στόλος πτιακός στόλος αποβίβασε στρατόαποβίβασε στρατό

στην Κρήτη και στην στην Κρήτη και στην Κάσο και κατέπνιξε Κάσο και κατέπνιξε την επανάσταση. την επανάσταση.

Page 11: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Την ίδια περίοδο οι Τούρκοι με ισχυρές δυνάμεις κινήθηκαν

εναντίον των Ψαρών.

Page 12: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Οι Ψαριανοί έκαναν το Οι Ψαριανοί έκαναν το λάθοςλάθος να να

αντιμετωπίσουν τους αντιμετωπίσουν τους Τούρκους στη στεριά Τούρκους στη στεριά και όχι στη θάλασσα, και όχι στη θάλασσα,

όπου ήταν όπου ήταν ισχυρότεροι.ισχυρότεροι.

Page 13: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Μάλιστα, μετά από Μάλιστα, μετά από απαίτηση πολλών απαίτηση πολλών

Ψαριανών αφαιρέθηκαν Ψαριανών αφαιρέθηκαν τα πηδάλιατα πηδάλια από τα από τα

πλοία, καταδικάζοντας πλοία, καταδικάζοντας έτσι το στόλο τους σε έτσι το στόλο τους σε

απραξία.απραξία.

Page 14: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Οι Τούρκοι Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαναποβιβάστηκαν στο στο

νησί και το κυρίευσαν νησί και το κυρίευσαν παρά τη σθεναρή παρά τη σθεναρή αντίσταση των αντίσταση των

Ψαριανών.Ψαριανών.

Page 15: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Κορυφαίο γεγονός Κορυφαίο γεγονός ήταν ήταν η ανατίναξηη ανατίναξη του τελευταίου του τελευταίου οχυρού από τον οχυρού από τον

Αντώνη Βρατσάνο.Αντώνη Βρατσάνο.

Page 16: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Από τον πληθυσμό Από τον πληθυσμό ελάχιστοιελάχιστοι σώθηκαν. σώθηκαν.

Page 17: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Η τύχη των νησιών θα Η τύχη των νησιών θα ήταν ήταν διαφορετικήδιαφορετική, αν , αν ο ελληνικός στόλος ο ελληνικός στόλος

είχε κινηθεί έγκαιρα.είχε κινηθεί έγκαιρα.

Page 18: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Λίγους μήνες Λίγους μήνες αργότερα ο ελληνικός αργότερα ο ελληνικός στόλος κατάφερε να στόλος κατάφερε να

προστατέψει τη προστατέψει τη ΣάμοΣάμο, παρά τις , παρά τις προσπάθειες των προσπάθειες των Τούρκων να την Τούρκων να την καταλάβουν.καταλάβουν.

Page 19: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Στα παράλια της Στα παράλια της Μικράς Ασίας, στον Μικράς Ασίας, στον κόλπο της Γέροντα, ο κόλπο της Γέροντα, ο ελληνικός στόλος με ελληνικός στόλος με αρχηγό το ναύαρχο αρχηγό το ναύαρχο

ΜιαούληΜιαούλη κατάφερε να κατάφερε να αντιμετωπίσει με αντιμετωπίσει με

επιτυχία τον ενωμένο επιτυχία τον ενωμένο τουρκοαιγυπτιακό. τουρκοαιγυπτιακό.

Page 20: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι

Κατά τη διάρκεια της Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας οι Έλληνες ναυμαχίας οι Έλληνες

ανατίναξανανατίναξαν μια τουρκική μια τουρκική φρεγάτα και ο φρεγάτα και ο

τουρκοαιγυπτιακός τουρκοαιγυπτιακός στόλος αποσύρθηκε.στόλος αποσύρθηκε.

Page 21: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι
Page 22: κεφ.25 οι τούρκοι και οι αιγύπτιοι