ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ...

of 9 /9

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές κι εκπαιδευτικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε ευρεία παραδοχή της άποψης ότι είναι αναγκαία η προώθηση της εκπαίδευσης των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, μέσω της μείωσης των διακρίσεων και των στερεοτύπων ρόλων του κάθε μαθητή.

Transcript of ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ...

Page 1: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Καλέμης Κων/νος, Κωσταρέλου Άννα

Page 2: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή

Επεξήγηση εννοιών

Σκοπός της εργασίας

Μεθοδολογία

Αποτελέσματα

Συμπεράσματα

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Page 3: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

Εισαγωγή – Επεξήγηση Όρων Η μετανάστευση αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο

μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αρνητική χροιά. O OECD (2006) και το ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2004) χρησιμοποιούν

τον όρο μετανάστες μαθητές, αναφερόμενοι στους«ξένους μαθητές» ή τους «μαθητές πρώτης γενιάς» ότανοι μαθητές και οι γονείς τους έχουν γεννηθεί εκτός τηςχώρας υποδοχής.

Οι «μαθητές δεύτερης γενιάς» είναι αυτοί πουγεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής αλλά οι γονείς τουςγεννήθηκαν σε διαφορετική χώρα.

Οι μαθητές τρίτης ή τέταρτης γενιάς είναι «γηγενείς»:ίσως έχουν υπηκοότητα της χώρας διαμονής,γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής και τουλάχιστον έναςγονέας, επίσης, γεννήθηκε στη χώρα υποδοχής.

Page 4: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

Σκοπός της εργασίας - έρευνας

ΣκοπόςΚεντρική υπόθεση εργασίας

Οι καλές πρακτικές του Κράτους αποβλέπουνστην διαχείριση της µεταναστευτικήςπαρουσίας και όχι στην ουσιαστικήαντιμετώπιση των προβλημάτων τωνµεταναστών.

Δύο είναι τα καταρχήν προβλήματα:(α) οι οικονομικοί μετανάστες τελούν υπο

καθεστώς νομικής αβεβαιότητας καιπροσωρινότητας και,

(β)η έλλειψη στοιχείων τόσο για το σύνολοτου μεταναστευτικού πληθυσμού όσο καιγια τον μαθητικό πληθυσμόσυγκεκριμένα.

Τα σημερινά στοιχεία του ΙΠΟΔΕ δείχνουν ότιο αριθμός των αλλοδαπών καιπαλιννοστούντων μαθητών αγγίζεισήμερα τις 140,000 μαθητές ήτοι το 9.5%του συνολικού μαθητικού πληθυσμού.

Υλικό - ΜεθοδολογίαΠροβλήματα από την φοίτηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών

μαθητών:

• Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητέςαντιμετώπιζαν σοβαρά γλωσσικάπροβλήματα, οικονομικά προβλήματα τηςοικογένειας, τη διαφορά νοοτροπίας και τιςδυσκολίες που βίωναν μέχρι να συνηθίσουννα ζουν στην ελληνική κοινωνία.

• Η οικονομική ανέχεια, είχε σαν αποτέλεσμαπληθώρα μαθητών μεταναστευτικούυποβάθρου να μην έχουν πρόσβαση σεπαροχές υγείας και πρόληψης καθώς και σεπρογράμματα εμβολιασμού.

• Από την άλλη πλευρά, η συμβίωση σεσυνθήκες περιορισμένης συχνά υγιεινής,οδήγησε σε πολλαπλά κρούσματα μεταξύμαθητών σε σχολεία κυρίως τηςπρωτοβάθμιας εκπ/σης.

Page 5: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

Διεξαγωγή έρευνας

ΦορείςΗ µεθοδολογία που ακολουθήσαμε στην

συγκεκριµένη εργασία περιελάµβανε:

βιβλιογραφική διερεύνηση και αναζήτησησχετικών πηγών,

αναζήτηση στοιχείων και άλλωνπληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο,

επιτόπια επίσκεψη στις σχετικέςυπηρεσίες, όπως το ΙνστιτούτοΜεταναστευτικής Πολιτικής, ο Συνήγοροςτου Πολίτη, το Ελληνικό ΊδρυµαΕυρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής(ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Εθνικό ΚέντροΚοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).

διενέργεια συνεντεύξεων από αρµόδια µετην µετανάστευση άτοµα στο ΙνστιτούτοΜεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.),στον Συνήγορο του Πολίτη καθώς απόεκπ/κούς.

Αποτελέσματα• Η τριγωνοποίηση των

δεδομένων της έρευναςεπιβεβαίωσε την ελλιπήυγειονομική κατάσταση τωνμαθητών αυτών.

• Το πιο σημαντικό πρόβλημαεστιάστηκε στην παντελήέλλειψη στοιχείων προληπτικούκαι όχι μόνο εμβολιασμού με τιςόποιες πιθανές παρενέργειεςέχει αυτό στην μαθητικήκοινότητα (κίνδυνος επιδημιών,εξάρσεις ιώσεων).

Page 6: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

Συμπεράσματα έρευνας

Η σχολική ενσωμάτωση και η κοινωνική ένταξη τωνπαιδιών, στα πλαίσια του σεβασμού κι αναγνώρισης τηςδιαφορετικότητας κι παροχής ίσων ευκαιριώνεκπαίδευσης, έχει απασχολήσει την εκπαιδευτικήπολιτική συζήτηση κι έρευνα, τόσο στο διεθνές, όσο καιστον ελλαδικό παιδαγωγικό χώρο, με διάφορουςτρόπους.

Page 7: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

Συμπεράσματα έρευνας

Στη βάση των διαφορετικών μέτρων στήριξης, τα οποίαπαρέχουν οι χώρες στους μαθητές που προέρχονται απόοικογένειες μεταναστών:

(α) επισημαίνονται οι κύριες προκλήσεις των σχολικώνμονάδων, των εκπ/κών, των μαθητών και των οικογενειώντους.

(β) τονίζεται η ανεπάρκεια των σχολείων και τωνεκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές μεμεταναστευτικό υπόβαθρο γενικά.

(γ) επισημαίνεται η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ τωνυπηρεσιών που εμπλέκονται στην αναγνώριση και ηεφαρμογή στρατηγικών παρέμβασης που αφορούν τουςμαθητές.

Page 8: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

Θέματα προς συζήτηση

Το σχολείο μεταξύ των άλλων δράσεών του, είναιαναγκαίο να έχει ως στόχο να εμπλέκεται ενεργά σεσυνεργασία με υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τωνφορέων μεταναστών ή για τους μετανάστες.

Ο συνολικός στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση τηςσυνεκπαιδευτικής πρακτικής με την παροχή τωναπαιτούμενων πόρων στα σχολεία και την συνεργασίαμε φορείς Υγείας και ιατρικό προσωπικό.

Οι καταστάσεις «γκέτο» θα μειωθούν με την αποφυγήτου διαχωρισμού και του αποκλεισμού.

Page 9: ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σας ευχαριστούμε πολύ