24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-11-2013

download 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-11-2013

of 116

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-11-2013

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  1/116

  I

  I I I

  v 24

  5 !" 2#$%

  !& ' () * $4+##

  ,+ o vo, v o

  v v v.

  v !v ov oo.

  -,+ "o# $ o v. %v& ' o v.

  (v( ) o. *#v v *v o v. * o

  + o o. *&oo o v. * ov. *vv!&oo o v. *v! v&oo * o

  v. *v! vooo * o. *o o&oo o

  v. *v v. -& o v. o

  !vv v. vv %( v o. ! v !vv v.

  vvo oo "& o. /vo 0vo v.

  /&oo o v.

  I+ 1 . /&oo o( o !& o,

  v oo.

  -,+ 2. /o $o v. /! * v

  o. v o $ o v. v - v. o

  0v o. & vo -& o v. o o * v.

  ov oo 0 o. o# 3 o.

  !v v / o v. !v v vo " o v.

  ,+ /v v o . !v v v .

  -,+ *, 4

  I+ 0 v4

  -,+ -, o .

  I+ 1 . v oo vo # o

  vooo o ...

  ,+ -, v, o 5o . *v oo vo.

  -,+ *, o . !v v o(4

  ,+ -, o( . 3o v .

  -,+ 0 v.

  ,+ ) &vo o &v.

  1

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  2/116

  -,+ !v v vo " o v . )

  0 vv v. )o + v& v. 3 "v6

  !v v vo v. 3 v o. 3o o

  v. "v. "v o o v. "5 -

  o. "o o 0v o. + 0 o v.

  +o v& -& o v. +o *v o v.

  ,+ /v v o . + o.

  -,+ /v v4 & v.

  ,+ 0v 4

  -,+ -.

  ,+ 2.

  -,+ +ooo -v o. + v !vv

  v. % o. $ v *vv o. '( vv*vv o. 7 "v o. 7v v.

  1 &o ! v o vo ! v.

  ,+ /! o.

  -,+ -, v 5 o, v.

  / 3 v o. *o o. o

  "v& o. + /, v.

  ,+ 0v , 4 " o +.

  -,+ 8 ooo *v.

  ,+ " v * v 4 " o

  8 ooo.

  -,+ o ' v o. * o o v.

  1 v&o 9 0o / o v. o

  'o v. $ov( o *! o. ov& 'o

  v . + o v . / / o v .

  85 ooo 0v o.

  ,+ :5ov ;< o &v, o& oo v

  vo v ( .

  7 5 ( o &o & .

  .+ 15 &. 0 . ! ov /5 o &5

  ov "& o, ov . "o#.

  /5, v vo o v o= o o o v

  v o "& o o /o o +#o o 5 v

  o oov, v v o o

  v v "vo & v o& o 5 o

  &oo +.

  2

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  3/116

  . v, v! v v .

  /+ > v 5 v !. 3 5!, v v

  , 4

  .+ v , . /5.

  /+ *& o ov "& o o /o o +#o o, o

  v!o o v v v. /v ! v v!

  o "oo v v o &5.

  .+ oo v 4 0 &o v 4 0v

  &o &!v 4 0 !.

  ,+ 7, oo v , v

  o 5! #.

  .+ + 5o v "vo, v! v

  "v o. 05 v o o o o &...,+ *& o ov 5 4 / o v #!.

  .+ v ! v v 4

  ov v oov &vo o ! v ! v

  &5 &o o #oo.

  ,+ *, & vvo. -, ...

  .+ *& vvoo .

  ,+ ", v o o

  , o v, o vo v o#o, o &

  v o o5 ov o ! v

  ! v v o#ov v v ! ov. /v vo(!...

  /+ . "&, v v vv ...

  ,+ -, v, 5! v o v& ov o o

  ! v v v# v , #4 3 o

  o v vo(! & v .

  ", . vo, . /5.

  /+ . "&, o! ! o (!, o

  (! & , v v#o o! &o v oo o

  &vo /o& +#o o v ( o 5ov

  &= & o o.

  ,+ 2, o !.

  /+ &oo o v o ( & o /o&

  +#o o.

  ,+ 3 &o &. )o&v,

  , o 5ov & o .

  /+ . "&, v v! vo v!.

  3

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  4/116

  ,+ ", o . /5 o 5 o &o. + v

  o v &, o, o v & (,

  5 v & v( o /o& +#o o4 )!, !...

  + v , v &( & v o o , v & v

  v. 3 o . /5 o.

  /+ . "&, oovo /o& +#o o, 5

  v v o v o v

  o ooov o "o $. *

  ov& ov o v( ov &o &,

  5 v ooov o -o o v o o

  vo # vv &. $o# &

  v o vv o o # o, ov oo o v

  5ov ! vo vo &vov (! vo. 8! v# v o v!v o, v o o

  5 v # v ooovo v. vv

  (! v v #, o v! v vo

  o o o ooo 5. # vv #. * # v

  oo v #. ooov !v o v!v o -o

  o ! v o o v

  = ? o ov& &o & o=,

  ooov vv ov o "o $ o ", v

  ! ! v v !v v #o v '

  * o 5ov o & o ov. +#& v

  ! v ! v #& o ov.

  %o o& o v o5 5& v

  v! o& &o v ! v5

  o o, o o o #.

  :5ov v!o o oo o ov v o ov 5o 5.

  vo v o v 5 o.

  0 o o& , ? &

  5( o ? & v o, &! v v 5! ,

  &, & v& 5 v v o

  !v o #.

  + 5, . "&.

  ,+ 05 ov . /5 o. " o, . /5,

  v !!, 5 v &

  v v v& (4 o

  . vo, o ! v ! v....

  4

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  5/116

  /+ "o o &v &5, . "&. 1& v v5o.

  ,+ 05 o. " o, & v o .

  .

  0,I+ -, . "&, 5. 0 o

  o v o # = ov o

  5& ! v o v!v, ooov, ooov v

  !v v!v. %&5 ov, ! v v! & &! v

  oov o ov "o $ ov o v o

  oo&vo ! o, v o 5 o o v

  o o oo&vo, v #ov, ! v o v!v

  v!v ov 3v v ov o ov $ov o

  ov * vo ov ov, o ooo # o vooo o.

  > v #ov o oo&vo v o ov ov o o ! v @A @@

  v.

  0 ( o # ? &o v o5 &oov

  v o5 . vv (! v

  = o .

  + 5.

  ,+ 05 o, . . ", o . +ov&.

  0I+ 0(ov o #oo o vo o

  ( o oov& & &! & v

  v# vo v ooov o v!v v !v

  o &, ( o & ooov v& &

  ! & ' *. >! o & 5ov

  vvv o ! vo !. *&

  vo. + 5 ! o#o. > v & o v

  ov v5 ! v &o!v ooo(& v!v

  oo&v!v.

  %o o v 5ov oo

  o oo # ov ! & v ,

  5 v ooov v. + vo

  & o v ! v o5v!v v !v v !v v o

  v v oo o ' *, v o v

  v o 5 v(, ov!

  & o, o oo 5ov o oo 5o

  v!.

  5

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  6/116

  *& ? , vo (! & oo v vo

  v5, o o &5o v o # ov ! &

  v o ov v5.

  ,+ 05 o, . +o v. 1 . * .

  + 05 o, . "&.

  )o&v, &! v v v v

  ( o o v ov

  o # ooov v !v o v!v v, o

  o $ov o o 3v v , ##!, v

  5ov o . "o

  $, o $ov o 3v v v

  o & &5 &vo, o 5 v 5.

  0 o v o vo v o = o v( o v&v vo vov v

  o ov ! v o vv ! v v

  ' * ##! &! v & v

  o ov o , v o ov o "o

  $. 0v , !& o . . 1 &

  v ov!v vv vo 5 .

  " v #ov o vo5o. 0v v # ov o vo5o, & !

  oo !ov & o v5ov! v v

  ov, !&o 5ov v o !. + v !

  ooov o "o $ v oo !

  *v oo / ov ' * ov

  o& v o ov !.

  0 v# v! & o 5 & v ( o

  o v ooo &5 ! + o o . o.

  0 v v o( o, o, v

  &( o o v&o o v vo. o

  / o & & +# o o ! , v , v

  v & v o o v

  vo o &. 1 & o /o & +#o o

  v5 B,C 5&v 5&v oo#&. 0v /o &

  +#oo o v o! *v o o o(. 05o ;D

  v ;E /o o +#oo v! o

  v o o ! v ! v v

  vF & . /v v # o *v o, #ov o

  v .

  6

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  7/116

  05o o o +#o o 0 &5 o v

  o v o . *, &5, v oo o

  * v o, o /o& +# o o. > v ##! & o v

  v ! o + vo 3vo &o v 5 ( v

  oo o +%? & , & v 5

  o. > o & v o

  &o #(! o5 o v, & v.

  * v o v & 4

  )o&v, v v! o&v, v o

  ! v , o v o =

  & # o &!v v !v v!v #

  vvo # 5 o ooov ! v v

  v!v v!v "o $, o $ov o 3vv.

  05.

  ,+ , . *. " " o o v o

  &o. o vo, o v& v... ? & o

  o5 ov ! v&.

  ", "o o, 5 o, o v v.

  I+0v ov & ( o ooov v

  vv ov v v ' * o o vo

  v!o v v v o. 8 o v 5 v o

  vo o, o v v vo

  o *vo / ov, o

  o ooov vov(

  ov!.

  ,+ + 5, "o o. +v, o v v!

  o o5. ", . !vv vo. -, .

  o, o.

  + 05. o $ov o, 3vo v o

  o ( o, ( o v v v v& o

  oo o, o * vo 6 5! , 5 o o

  &6 v ov&, v! ov . /5o

  ! v v!(. v!( o o &vo o 5 o

  $, o ooo & v o v

  v v , o v v o o o o 5ov

  ooov & ov o &o ov o ov,

  & v v @@ 5ovv # o oo&vo & v, v !

  7

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  8/116

  & o o5, o v ov 5 v, v v o @@5ovo

  , o &!& o o 5 5 o, #( o

  & v o vo o , v 5 o... v !4

  - ! & ! v !F o 4 ! v

  o4 - o &! o /5o o ! o

  vo v ... %o GG o 54 %o GG o o4 +

  oov o 4 ! 5( o v ' *,

  5( o v v # v, # v v...

  /v v . ? ( o v

  ooov o v 5 v o, o v v o, v v

  o, v v v 5 vv v! &! v v...

  o o, o o o v v v & ov $

  &! 5 o &!& v o ooov ' *, o v v v!( o v v v o

  ov& o &! v o ooo v, vv4 3 '

  * v. v, o o o $ov o v o & o

  v &o v v 5& o #o. 0v o!

  , v v v v vv ov & o.

  . /5, & ?

  . 1 v & v , &! o o

  oo&vo ' * v , v vo, v

  v vo. 0 o (. % , 330

  v ( ov. * o vv , o v

  o oo&vo o $ oooo ovo v v o

  &vo v o ov v ! ov. * v !

  v o . * v , oo v #( o

  v &! v ! v, &! v ov!v, v

  v vo o o v o ov &o

  o.

  > v v! ov ov . *

  o o o oo v v o o, o . * o

  o v v!(! & v o o o

  #o v . *, & v o&v ( v v

  ooov, 5ov o#

  o, o , v, vo... % o v

  o#. 0 5o . /v v o

  vo v 5 o & o o, o v#o

  o o & o =o. %o oovo #o o !

  8

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  9/116

  o ov o o o

  v , v 5 o. 0 vo & v 5. ?

  vo vov o o 5ov v

  oov & o o 4

  )o&v, & v ( o oo5, o

  o v vov & !, v o! & o,

  ov . "& o o # v ! o

  o5ov, &! v vv o o, o

  v vv o o o o& o ooovo &

  . v, v , v . 3o v v

  o o o, o v v o o , v ! v o o

  o oo o o & , v v!(!.

  *& ? &! o v o!, o o, vvo 4 % v vo4 *o o oo&vo, o

  o v & v! o 5 vv #o4 0 v

  v v # v o.

  v o o, o o o v4 /o v. %o !

  v o &, v... , v o ' *,

  oo&vo. "o o v o oo&vo4 05 o o

  oo&vo4 *& o o ooo v, o ooo v

  v!( o, o o 5 oo v &

  o v , v v! o oo o

  oo o o = v ' *. ' *

  v . ' * v v o. ' * v

  vv v o( &! o( v v o $

  o . " 5 o v!o v v o o

  5, v o 5. *o o ov o. %o o o

  ov o. / v 5 o o +( o ( o o, v

  5 o v vo v.

  > v o v # v = o v

  ( o v o o $, & o o

  o v & o o # v. 0& v

  oo 5 v o o vo& o o v vo( & ' *

  o v o o $. 0v, v &.

  * o o o !vo, v v o o o 5 v

  #ov . , v 5 o o o o o ov

  v ov. ? v v o B6; v!.

  05.

  9

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  10/116

  ,+ 0v &, o /5 o, .

  /+ . "&, v v =. * o

  & v o = & v o o "o $. (!

  5 v v #(o =. o &o,

  v, 5! o o ? & o /o& +#o o v

  5o & v v, ,

  &5, . "&, & v o 5o.

  + 5 o.

  ,+ vo&. 1 . * o . !v v vo

  v oo v o ooo.

  + 05 o, o!o.

  . o, o o o o, &o v v, v

  oo v ! # vov & v ( ov /o +#o. *& v o v .

  / ov ...

  + 8 v o o v.

  + 15, . o, # ? &

  o o& vo o v. +o

  / o & +# o o o oo o ( o v oo ov

  &5 o o , v o o o v v

  ooov, & o & v v & v v o&

  ##! v oo o v&o. o v,

  v4 > oo o o . o. #!, !, v

  o v!& o. )o&v, ' *, 5

  5 v v o v # & o /o& +#o o.

  %v 5ov = o *v o vo! !

  ! &!& . 1!, & v v o v

  &oo. "o & o & v v o v

  ovo, ovo v

  ! v ! o & o5 ov 5&v

  o o 5& v ov o... v o !, o ! o4

  o #o4 v , 4 15 o &oo /o o

  +#oo.

  )o&v, v , & v v !

  v#v! & &o v vov. o o o o v

  v o&, & v o v!v

  o v ! !o& o, v

  vo o&v o& o ! # &!

  10

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  11/116

  ov v!. #( ov ov v!,

  v o ov /o& +#oo o o( & ?!

  o v .

  05.

  ,+ 5. " o, . !v v vo.

  I+ *& & v

  v o o v # v 330 v

  5ov & v & o v& v. H vv

  & v , v & & o ooo

  v# o o & v v v o -o

  o, o oo &v! vv ' *

  v o vo o, o( ov &

  ov /5 o o -o o v . %o /o& +#o o o-o o &! o /o +#o 5ov

  o v ov ' * &

  o v .

  0v & v v oo, oo

  oo v o ! . 05o

  o , v o v!, v o ( ,

  v o o ! v v! v, v ( v oo vv

  oo 5& ooo & v

  vo & o 5( v 5 &v! o !

  v o v v oo o o=

  5 v o v # v, o v 5 o !

  ? v &. /v 5o v o#o o! o. %o

  vo & vo v 5 & o o !. 35

  & v & v o o & v oo .

  0vo o & 5 ( vov( ov! '

  *. ooov o " o $ v o v& ovo ,

  o & ? ooov v 5. 05o v

  vo ov! o o &o, o

  5 , 5o v vo ov!

  &o o o& , ov o vo5, 5o v vo

  & & v + &o 5 (!

  oo 5 ooo o ovo. 0v

  o o &o 5 oo o o ovo.

  *, o v v ! v

  o ooo 5 v ooov o "o $, &

  11

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  12/116

  v o. > v5 o v oo,

  ov v v oo ov " o

  ", o vo 5o o o /o& +#o o

  * v v & o @o o vo o +# o o !

  v 0v *, > ov & &.

  /v o o & v oo , & o

  & o ( ov & v o v & .

  " o & # v ? & v v v oo

  v & ! o ov & ! v

  o v vvv, o! vvv. 05 ( v

  vov ! & vov ( v 5 v

  = ooo o v.

  05.,+ , . !v v vo. o vo...

  + 3 &vo , v &.

  ,+ ", , . o.

  + -, &vo , v oo. & o

  & v 5. 1 v! o o o v v v v

  o o. 15 & ##.

  ,+ 2, 5 . o vo, vo( &

  5( & o ! v vv v vo o

  & o (4 + o.

  /+ "&, , . -o(! v o .

  ,+ :5 , ? & ! o

  /5 o. /v vo (! & ... -, 5 o.

  - ! v o &!o ! v ! v, o 5ov

  o & . *& ?! vov ,

  , vo o vov o ! v

  ! v, ! v, 4 I# & ovoJ

  )o&v, . vo.

  I+ . "&, v ! o

  ! v o 5o , v v

  v, o v 5 v & o.

  ,+ o, v #o, v #o. 0v v

  ...

  0,I+ 0 v v o 1&, v o

  o. 0 vvF o.

  I+ 2, !. 'vo 5&vo.

  12

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  13/116

  ,+ 0 o o o o v

  .

  I+ . "&, #! v .

  ,+ 1 . + o o . v &

  oo vov & ! & v .

  >! v .

  I+ > #! &vo v , o oo o ( o v oo5

  ! o . /5 o, ! v!& v o o /o&

  +#o o v ( o oov v &. +(

  v ? !v &! #o 5 .

  0 5 ov &! ( oo v

  5oov . /5, ! v vov v v

  5 o # o v o!v. 05! 5 o oo o o o ( o 5 ovv, o

  ooo v o vo. + o o ooo v

  o , v v & 5 ovv

  !, ov v, v v 8 v -

  Ko o v o o , v &

  & o #( v G8 v - Ko I> oJG. 0

  o , oo v o

  o v& #& v &. Ho

  ovo 8 v - Ko. oo &!, v v 5 o,

  v ! ov, o ooo 5ov v ov ov /5 o

  &!, o voo o /o o +#oo, v o

  &vo , v # v oo &vo, vov o

  o o &o, & v 5ov & vo o

  o o # v, & v v ov "& o v

  5 ov v o v 5 o,

  &v v ( # v & oo

  5 v o &o v o ov , ov o

  o v vov o o ?

  & , 5 v ! oo v v v

  . /v v . 15 v ( ov o ,

  o v o ( o &o v . 0v v

  v #o o v /o *5 o voo o

  / o o +# o o o = o v 8 v - Ko

  o ov 5o v.

  13

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  14/116

  0 v v(! & #

  # & v v o & o

  v. %o 5v o oo v o 5ov

  v. %o o v v ov ov o

  v& &o.

  /+ - v! ! ? &, . "&. %o voo

  &, . +. % , 8 v - Ko I> oJ4 *& o / v

  v v4 ) > o o > o4

  I+ !, . /5, v v 5. 0vvoo v

  v > o ##, 4 %o > o v o v&, v &

  vvo .

  /+ 0v . 0 ! & ov v o5 vvoov

  > o. 0v , & o v &! &!v voov o ov . 5 &vo, 5o

  & v ( o ov& v &, ! 5

  ....

  -,1 -,+ v > o v! o

  v o 0+"*, v > o v , 4 /v 5 o o

  .

  /,+ . "&, o v 5! o &o4

  ,+ " o &o v "5, . "&,

  .

  ,+ -, v, . /5.

  /,+ 05, . "&. 0v v o oov o .

  + & v ( o o , o & o &! v &

  &v o, o o!v& v. 0v ov, 5 o ? &

  o , v #= v vo ,

  # vov . *v!o v o o.

  ,+ 2, o v . "o5!o. 1 . +,

  o . +ov &. 05 o.

  0I+ o, v o vvo o

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  15/116

  > o o&v ( v o

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  16/116

  0I+ +? v vov!, v & v!

  o. 0 5ov v, v o o :o o

  0! v, v o :o o 0! v. *,

  o&v, v v ov& o&. 05 o /o ? & o o&

  ov&4 " v 4 " v v4 ,

  o ! &. v , &o o= vo,

  =5vov ;.AAA &o ! o o o ?

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  17/116

  v ! v &= o, 4 2,

  5 o.

  ,+ - ! ov . *, o.

  + 05, . "&. )o&v, o v!

  v ! o ( o 5oov o o.

  " v v v o , L 1!# o, v o&

  5 o ooo 5 o o &vo G3 &G o ooo

  5 ov v v o &, "(, 1

  3 o /&o, o v !o#o ! v

  (v, NoOPQROST , v v!(, oo

  v o 5 ov ovo

  0, o * o oo o o o

  v *v o ov, ov & #& o v v!ov o *vo o *? -o o *v.

  3( v v! & ;AA o ? & vo v

  ! & 5o v o /o o +#o o

  v RQTUV o oo o o&, v o /o o o

  o , v v o vv vo 5 o

  *? - o o v & &v # o ! v ! v

  v v!v o o v& o #F&. /v o

  v v &o o &o v ? #&

  ( v v v v#o. !v v vvo , v. 2

  o =o o.

  $! & v v! v ! (.

  0 o ov /5o ov vo *v5 o ov . 3

  5 o )5 o &o & o 5o o (

  oov # o.

  *& @

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  18/116

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  19/116

  " o&v, o ! 5oo & o /o v

  o& o o ( & v v

  o v ov& o , v .

  0v o . 0v! ( o ov oo

  o o $o %v o 5& v!v ov & v

  6 vo(! & , . 4 2. > v! ? &.

  0, v! ! 5o o , v 5

  v o o v o

  o /o *v! v v ov ! o5ov o @A

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  20/116

  5o4 ? &, !, , &! 5 o v,

  & /5 o.

  05.

  ,+ 2, 5 o . -o(! & o . o

  5 v 5o... *, v, 5!.

  "o o o . !vv vo, v. 8 v.

  I+ 05. %v 5 v oo

  1oov ! v :!v 0, o v G"o

  v G, v oo o v *vo5 "&. 3

  v oo o oo o ! o !v

  ! v &5o v ov v v! o ( o ! v

  v ! v ! v v v! & ,

  o! v , o o , o 5.

  +000 5 & & o v G3 vo ov

  v ov G o o v

  o o & ! o#o *vo5 "& 5

  &o 1oov ! v :!v &o +000 v

  o /o& +#o o, o 5 o o& o

  v ", v! 5 v v o

  o , o o ! o ! v ! v o

  o v ov & o , v o( ov o

  5, v oov o#

  o vo.

  1 /5 o *v!v ! ! v v v &

  5( ov o o. #! 5 o o oF ?

  v ov v o o v oo.

  1 *v v o& oo& oo&

  +## o o, v v vo 5 ( , o

  o o +## o o v v v *&o, v

  v o +ovo, v v o 5 oo o 5o &

  v 0o v =!vov. "& v 5

  v o o v . ? v vvo o . /5o

  v ! v & v oo v v ! o

  , ov & o, ov!v& &o.

  /, ! v ! v 5! v, o o o

  &v o (& vo, &v o o o o o

  oo o ! v o 5o &. *&

  20

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  21/116

  ## v o v!( o o v!( o &

  v o &v o, & v o . /5 o ! !

  ? & o , ov 0v& o v o .

  /&oo ! o , & !, & v

  ! v!& v ov 5v& o]oo& 5o = ;,C o

  v o o o o o 00* &! 5 oov

  o o o 35 o.

  0 o&v 5 v ( ov /o *5

  oo v oo v. " v v o 5 o

  v o & o o !! ## o

  (& vo o v ov. # & 5 o o

  v .

  1 v ( v ov 0v& o 5##, "5 ! v & ov 1"*-/*, &

  o v & oo o o #oo

  o= 5 v o v , & v vvo &

  o 0v& o v v o, & o o *+ o v #, &

  o *5 oo v v ... ... ... v &!v ! v

  !v ! v o 5 o oo # v v &

  oo ( o &. "v!, &5

  o o 5 o , ! o# o5 vo.

  )o&v, #o & o . /5 o v vv v

  5 v!v, v oo 5 5! &5 &! o o

  T ^_Uo_U 5 o o 0v& o. -o(! & & v

  o! ! o. >! v ! v 5 o v ! v

  ! v o 5ov , o! & v 5 ,

  oo oo o 5 o & o .

  /&oo v5 ov! o o o.

  0 v v & o voo v & v v o .

  /5 o ov . +o v& o ! 5 o

  K&, ! v ! o 9 o . /5o o

  /! v "& o v v & v

  &oov &o . 1 v &! o v

  o /o *v! v v vo oo ! v

  &oo &5, & o5 o & oo

  o =v v 5, ! oo o o

  =v v o o. 1 +( o 0 =v o.

  *& v o v o 5. *o o&

  21

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  22/116

  o, oo v! & v o &vo o

  / o * v! v, o oo o v o! &o o & &

  & v v ! v &=!v o o &

  o o ##! 0!F 0v!.

  ,+ 05 o. 1 . !v v vo o.

  I+ + o. %o o o o

  & o . -o(! &

  o o /o& +#o o v

  v o !v (& v!v. & v ! v ,

  5ov oo &o o ooo & v. -o(!

  vvv& o v & o ( o v

  vo& &, v v o o

  : & v o o v v o o 5 o ov . v

  oF . -o(! & v o o#& o .

  %o o o v o o . v

  o= v o ov o o vo

  !v ! v v o (& vo,

  ! v. 0v ! v

  v, vo(! & 5 o &o, o

  o5. *v & & ov &o

  voo o o o & v o. *o ov

  o= o ( ( & ov

  v !v (& v!v o o o o ! v

  v o ! v . 1oo & &

  v v 5&, v, 5 . 3 vov v

  5& v! !v ! v &

  # v! o & o 5 ! v !v

  ! v v o !v

  o. ' o & ov ov &

  .

  %o o ( v o o G0&G. + o o G0&G

  v o ov ooo v o v

  ! o /o& +#o o *v. oo o

  vo , # v vo o ooo vov

  o. 0 5! o v & v v! ? &.

  -o(! & v o o /o o +#o o,

  v v oo v o= o, v o v! ov & o ?

  22

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  23/116

  v o, o oo o vo

  o ooo 5 ( ov o 5o v vo ( o o

  & o (. /v o v v &o

  vo. 05o & o# v /o& +#o o

  *v v o o & o o ooo v &

  ov 5 v ooo 6 o o G0&G o

  v o5 o&v o v! o v v

  o o o, o ? &o ov v

  v o o.

  %o o o o /o *v

  ( voo# o. >! v 5 ! v

  ! o#o, !&o 5 v (. :5 v ( o &

  oo , vo(! & , v , 5 v o= v &, , v o v v.

  0 oo v vo, & v

  vo oo vo o o( ov o

  !v vov!v, & v v o v vo

  ! v !! v ! v v v o v vv ov &.

  $v( o & & o ( o . /5o, & o

  v & v 5 o , ! v!& v

  v ov 00K$* vo & o v 5 oo

  o ooo v o vovo v vv o &,

  !&o ! v #! o ! v & ov .

  /5 o. /v & ? v & &o 5 v @C`

  v v v o 5 o5 ov & (

  oo o ( !v o v ov =o !v

  vv4 0 o v o o & o v

  ( o /o& +#o o & #! v v

  o ! o o o . /5o & o v oo

  & v! o &.

  0 ! *-%*K+:* ov *v 5o oo

  o v o o o

  =o v & o o +#o o 0.

  "o! v 5! o o oo v! o &.

  -o(! &! & v o 5 v , & o v

  o o v ! v o v v

  !! v, o ! v ! v o o v

  23

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  24/116

  v & v v &, o v 5ov &

  o v &.

  ,+ "v!, . !v v vo, ooo & v 5!

  o &= v =o ! v v v. /v v

  , o# v v!( o, v v o

  oo o #o & o (. o

  v o ( v , & v . * # o v o

  ( o. 0v o & o v.

  I+ *& v &. > o o vo v

  &v o.

  ,+ o v, , v...

  ", o v o, 5 o o vo

  vo o ooo ov v oov o !. * ! v vo o ,

  o oo o v 5ov& o, v o

  & . " o, % .

  I0+ >! v (! o 5 & o

  / o & +# o o & & & ov /5&

  & ov v& ? & ov o& !v

  ! v. 05 v o vv o , o ooo 5

  = o o 5o o!o

  ov o& & &!v ! v ! v.

  8, o&v, v v v o =

  o v v! v !, v v ## o

  v o o E.D;, o vv ... oo o " v

  " v vv = o )o!v &

  v 5ov ov E.D;. >! v ( o o&v,

  vo(! & (, & oov , . /5, v !, v !

  v =! vvv, & o

  vo &!v ! v ! v.

  05, v! v v.

  ,+ 2, %, o !. > v o

  /5 o ##. ", o v o o . o o.

  + 0 ! v, 5. *& o # o .

  +ov& v & o= . /, 5 v

  o& ov o /o4 05 o#4 >!o & 5 o#.

  "oo v o o o& v

  v! o /o& +#oo. * o &v!

  24

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  25/116

  5ov 5ov o o vov o /o

  vo ov & o v 5ov o o vo

  o. * o, o5o, o v v o!v v v

  vo ov & v /o v 5 &o o.

  *& & &! o & o /o * v 5 ov( ov

  o!&. *& v #o o&!v v o & v 5ov

  o , o vo ? o. %o o v

  o& o 5o o# v 5 v o &5.

  05 o.

  ,+ 5, . o. 1 . v o. . /5,

  4

  /+ 15, &5, v ov 5 . %.

  ,+ . v o, .I-I+ 05, . "&. > voo & 5!

  o v oo.

  0 o . # o o vo v

  oo v = o o]oo o. 2&o . ,

  vvo v o& =o, o &! v 5

  v v o, o, o o v v =( oo&

  *o ' &! v# v . *& v

  .

  . /5, o 5 v# o o, ov E.D; v

  ! & ov # , !&o vo v v. 1

  (& vo v @ED o &o o o& v

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  26/116

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  27/116

  v o *v o oo( v ov MA o ,

  oov v ! v. 0v! ? & &! o o

  & !v & v v #o oo

  5. !, o o oo v9 ov, o v

  #o . / ov, v v /o *v

  v vo o & oo oo v

  v vo v oo v #o

  &. o &.

  *v & v v# o / o # o

  , 5 v 5 o o ooo o 5 ovo vo(! v&

  +5 o +! "& vo(! o v v

  &! & o o *v o. %&, &5, v v #!,

  5! ov o, v o v o(! ov /5o.)o&v & . /5 o 5 & o

  / o o v vo o5 ! 1&vo ,

  oo oo o . )o&v, v! ? & o

  o v v & o 5 o v & o v&

  5 o o ooo 5 v o v & 5 o v

  oo o.

  * v ! o, 5 o.

  ,+ - ? , 5 o, . + o. )o&v,

  v5( o. -o(! o o v v . 1 . )o.

  -, $ v, 5o .

  + . "&, 5 o /o& +#o o, 5

  vo(! &o o vo, o !v

  ( ov!v 5 (, o ooo & o o o

  & 5 , 5 !5 , 5! o v

  o & ( ov!v v 5&vo & o(.

  %o & 5 v o /o& +#o o o @A

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  28/116

  %o /o& +#o o & & o&!v v

  o !v v o /o v&

  o! o o o oo (, o

  # ! & o o o >

  o(! ! v ( ov!v & o o& o. / &

  & o o& v v o(! !v ( ov!v. 1

  (& vo, o ! o 5 v v o5 5 (

  vv o /o o &. % v# o, ? &, 5!

  oo, v o o /o o /o o

  ! o & o &v .

  -o(! o&v & v v 5 5

  & ! *v 5 v# 5

  o! v , 5( o /o 5o v=5

  o .., o v v o &. vo(!

  & v o & v oo v v o! !v

  ( ov!v o v v ov o o

  o, v ov o &! o 5ov .

  05 o.

  ,+ > v oo4 0v v

  o... > oo v &!o ! v ( ov!v v

  o 4 05 o4 0 ,

  , o v ooo .

  " , o .

  , ,-3, 3+ -, 5! v 5 v

  v#! o o + o o )o, 5 5 o

  @AAD, v & @CA (& vo o o o 5&v v

  5, @A, BA, ;A. + o vo o v @A, BA 5,

  ;A 5 ov (& vo. *o o oovo

  o o]oo o. 1!, v v vo& & &

  (& vo, vo. 0v o v, v 5 o

  & o v # o ? v oo

  o & o v vo . ( o /o &

  +#o o, o /o v & & o v o, o o& o

  v o 5

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  29/116

  o o o o o o ov o o& o

  o 5 5! v o#o v o o

  .

  " o ! v o5! , v v

  #v(& o. 05o o vv, o o v,

  v oov /o , v ov o o 5

  o# v o v5&.

  ,+ + 5 o. 1 . /5 o ? o

  v .

  /+ *5(! o o, . "&, 5 o &...

  ,+ /v 5o , . /5, (. *

  #& o o, #4 > v o .

  /5 o o o." o, o . /vo $ v.

  + -, o v o. 1! 5ov v

  ! &o o o o o oo ! v *v! *o!v,

  & o5&v o v 5ov v # ov

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  30/116

  o& v o o /o o &

  BAA W.., o ! & v o v v

  o5, v vov ov o v o ov o

  voo . v(! & 5ov v &5 ovo

  v, ! & v v o o

  5 ! v v!v v o /o.

  * vo (! o o v & v o & o o o o

  &!o o & o *v! *o!v, v o o o

  v v o v.

  05.

  ,+ 05 o, . /vo. 0v $ v.

  0II+ . "&, . vo, 5! o o o (

  ! v ! v )F 0&! o 5ov o5&v. =, "5 v o , ! &

  o 5&v 5ov )F 0&!.

  *& 5 o ! vo !

  . 0v ! , v!(! o & o /o

  - +v , ov 5ov # ov &o

  v vov o 5 v ,

  v , 5o&, (!, o ...

  >! & v o ovo

  oo & o /o o o v v o. %o

  v & v o ov o]oo&. * o5 ov

  o ov v o ! v v o o v o o /o

  o o v . > o

  v v o o( o v vo ?

  v v.

  ,+ + 5, $ v. * o.

  --, I+ 05, . "&. 3ov o! & v

  o o &o, o &o.

  ,+ 15, &5, v o & v v o.

  --, I+ ' oo, . "&. v v! !, v

  ! v #! , oo o 5 v & v v o

  &ov o o vo ! v ! v .

  0 o! &, o o o

  vv ov o vo o ! v ! v . /v 5o

  & o o /o& +#o o, !

  v!. v o o ! v ! & v

  30

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  31/116

  v o &ov o o# o /o *v,

  o o, 5! v ! v! ! o# o

  o# o o o ooo 5 vo v o

  & v o /o & +#o o . %o vo

  o# o v &, &5 &vo o /o & v

  0. 0v o 5 & o o# o v o o

  #& 0.

  05.

  ,+ 5, * o. ", o,

  v v, v v4

  + 1 . * o(, 5 . "&. ", o

  . * o o v 5 o o.

  ,+ )o o4+ -o(! o /o *v!v 5 & v

  o v &! ? & o 5ov&

  o o o 5 5ov ! o

  v & o 5 &o v o,

  &, o & o o&

  . v & 0*+: 5 o o

  oo v( & v 5 &

  o v o o! v ! & vo o

  oo o 5 oo o! v

  o o. 0 vvv& & o v /v

  /o " o o /o *v!v &o v

  "5, &! # v "5 5 o ! v

  5!v!v, v oo o , o vo v o o

  ! v !v !v v ! v & o o /o

  &o ! v vo v o!v ! v o!v o 5.

  + 5.

  ,+ , o. 0? o4 0, v oo

  v...

  I+ - o ! ! & v 5 v!,

  o o ooo o *&o. 05 o#

  & 3 5 o "vo % o

  o!, ? & o ! v +ooo, 5

  & o /o & o " vo % o o! o

  o oo o o vo o *oo 5ov

  5 3.

  31

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  32/116

  ,+ % 5 v 5ov v 5ov o

  " vo % o.

  I+ :5ov, v 5ov4 3 4 05

  &. 05 , 5 , 5

  v v.

  ,+ 3.

  I+ v v o! & o o.

  ,+ 2. . /5, oov &.

  0v "5 ... "o !.

  "5, 5 o & o.

  /,+ 05, . "&. - v! o o

  5 v o o . v o. 1ov o o , o

  5&v 5 v o, 5&v & & o ov o, v 5ov # o o& . ?

  v= o #oo, ( !, v

  !, v v !, v o o &o

  ( o LA` v !, v ov & v

  oo v o o &. o v,

  v 5! , 5 oo o o

  !v&.

  %, v o o# o,

  * o, v , v oov o

  o 5 v v 5oov.

  - o & v o o#o v oovo

  (! o & v oo & o & .

  %o, )F 0&! o $ v,

  ov 5 . *v o v o v

  "o& 1v&. * v oo v vo. o

  vov ov v ov v &o

  5 v v o v o o5ov & ov

  32

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  33/116

  1-* v vov o . 1

  ov o (& vo o 5ov v , v ov o

  # o5o 5o . 0, vv

  / o, o! o oo 5ov &

  v / o 3, 5o v! & B.AAA

  ov &o o & v o o

  ? , v!v !v, , oo, v o

  o vov v o o.

  *, 5 .

  0II+ v 5oo 5 v4 %

  4

  ,+ 05 o, "5. vvo oo,

  o.-I+ -, & & &vo. . + o, o o v o&

  3oo v 5 v o # o

  '( v o /o, o oovo /o& +#o o

  v ov o ov, o ! MA

  o. 1 *vvo *v!o #o v o o

  &5 ov #oov v !. 1 /o &!

  o oo v oov o ov o oo ov

  . / o v!v :.

  ,+ + 5 o.

  -I+ ... ;.CAA o v. 05o v # v o5!

  v vo o vo o ;.CAA o v. v o oovo

  / o & +#o o.

  ,+ ", ov o o. > ,

  o . *vv!&oo. ov o o, v&( & (

  o &o, v v4

  + 3 v! v v! vo v...

  ,+ "o o, v v v o

  ! v.

  + *o v ! ! v @< !v

  "o oo o 5 B 5& v 5

  & v ! v o

  !v ! v "ooo &o o o ooo

  5v o# o o v ov / ov

  v v ! 5.

  33

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  34/116

  3 o&v & o B 5&v v & v

  ! o v o o o /o, v ! &

  5 v v & B 5&v o v

  & o & o /& /o &o & & o

  v & & v . 5 v & o &

  o ELC*[email protected]

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  35/116

  * 5 o, 0 0 o ov

  "!o&, & v v /o v # o

  5o v # v 5 oo 5v &

  o o v / o ! o # & %o

  * o o, ! o# o# (.

  I+ 0v o o vov o.

  ,+ 0, v, 5 o "!oo o v vov.

  % o, v ! o , 5 ov . v o v

  oo v oo v, ? &o o v & o oo&

  v = o (! v 5 o

  o v 5ov o v v v vov.

  ,+ 1 . ), 5 o.

  + 5 v, &, o ! v 5o ! v, v o & v !o#o o /o o

  v &, v5 v5( o v5(

  o o o. ", o /o& oo o,

  v "& o , o v ! ,

  vo v ! o v! v !. 1 oo

  ! v ov!v o v ov!v v 5 v v o

  vo !v ! v. /v ! o 0v! ov!v

  & v!v ; ov&, 5 , . $ o,

  &!, vo v oo o &

  = ! v 5ov ! v o o

  vo o o v o& o. o& o

  v ! 5& v, o v o "& o, v

  5 o ! o 0v! ov!v ;

  /.. ! o#o 5 & +5o 0 o &

  o "oo ! v ovo! v o vo ?

  & o /o& oo o. * o o o

  & o ! v ! v o o#. /v vo ov o

  &. /v v o, o vo & o

  , vo o o v& v oo 5o

  & o o. :5 vvv& o v !v

  5o! v ... *& o v& v 5 o]& v v

  o. *, ov . /v # v! v

  0v! ov!v.

  , ,111

  35

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  36/116

  + &, "&, o 5!. " v o

  & v "! o# +5o 0 o L /.. 1 &!o

  )F +! v ov &!o &

  . /, 3 * & v

  v o o 0v )o 0 v o

  v + * v. %o vo &

  v oov o +5o 0 o &! # v, ?

  & v ov.

  05.

  ,+ 05 o, . ).

  6666666666666666666

  ,+ 1 . *vv!&oo 5 o &o, v vo(!

  +ooo 4 2, o . *vv!&oo. - vo

  o 54

  -+ "&, o v o. 05

  oov v o /o o +#o o 5

  v o o o o! v (!v. /v v &

  o, v o . *v!v&oo, vo(! v &5

  , & v , 5 &! v

  ( o 1 ovo 0 o v !

  v &, 5v

  . * 5ov o v!

  & ov o & v v o vo

  o . *v! v&oo & o *v5 o, 5ov & o5 o

  & v 1 ovo 0 o. 0v &.

  / ov , 5 o v o o . vo (! o

  o o = o v

  +# o +v & o dPeVUX. )o&v, ! v

  ! & &o o o vv, 5 v v &

  o o = o /o

  * vo o v 5 v& o / o v #

  v v 5 o, o vv /o * vo,

  v 5o, 5, # o vo v

  o o & o 5! o. - ! & 5

  & v 5 v o, o

  36

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  37/116

  o 5 v v , v oo v o

  , &! 5 o o o & o vo 5!

  v 5 o o o & 5 v

  = o 5o !.

  *& v , # o o * vo o

  5 v # & & o 5 o, o

  *&! o o vo o5!o ,

  5 o 5 # & o o.

  *v o o v v 5 & , 5 & v o

  , v . o !

  o o# v ! v vov v, o

  ov, 5 v# o "& o 5 o.

  % ov v ! v!, # v o . * o v o Bo. /v 5ov o, v !

  &! & & v & v /o *vo,

  v o v! vv o &, v o Bo v o,

  v & #& 5o, v &o oo o

  . :5v &! o o o 5! ov &, v

  5 v oo ! v o!v /o *vo

  5 ! v ovo o v ov o

  /o "! o v v , v v o

  v# v! v v o, v vv o o v

  o& (! o vv o o o( v v

  ! v oo voov.

  v o v!. 0v! v ! & v ",

  v , ov . o /o v

  # v o5 " =

  oo o 5 oo oov

  vo &o o# v o v!v o 5

  o "5 o o vo o. v #,

  ov ( o ov & 5 v o

  o v o5 " &o 5 5

  5 oo& 5o v oov v oov ( o

  v o v o ,

  o v vo. 0v v v& o o

  v , o #o, ! v v o o, o

  v & " o o

  v v v&o #& o 9 v

  37

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  38/116

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  39/116

  o v v o o 0+"* v oo! ov 5 o

  @A

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  40/116

  o5 o ( ov . & o o

  o o , v o5 #

  o v. 1! ##! v5 o v! , v

  , v 5 , o v!o v &o &o

  v v , o v RQTUV o v v

  & v

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  41/116

  + 2. - ! . %o o v o v

  o 5 o o (o& o.

  ,+ o v o, & o

  v vo v o, o #( o o

  &o 4

  /+ . "&, & o v v . -

  vo.

  + 15, /5, & v v o !. 1

  o /o v ooo o

  v o &, o &o o v &. "& o ,

  @, B, C 5&v 5 o &.

  -,1 -,+ "& o o v&5 o v 5.

  % v o 4/+ . *, v # vo.

  + 15, ...

  /+ ", & o !.

  + 3& . 0 o 6 &!, o v

  5 . " v o o & o ov v

  "ooo, & o o v

  , v v ##! = o v&5 o 5o. /v o

  o5! & / v = o v&5 o 5o

  & v "ooo. + v = ov&5 o 5o o

  /5 o o o v & . *&

  v o 5 v !!9 & v,

  ! o v v o v, o & o /o v

  5 v& v4 o ! o o

  . v , o4 % v 4 %o v 5 ,

  v v v v & #(o o

  &5 o o &o o ", ! . 3 o " 5o

  v o v!v . v & o vo

  o v v 3 ! v o&!v o

  &!v ! v 5!v o v # o o. 1! o

  , fTQ\POg , L.AAA ! o

  o & vv v v vo o v o "

  1 ov, o o v5 o v o ....

  ,+ . *, v 5( .

  + 3& &, v!. >! v ! &

  # o, o o , 5 v o

  41

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  42/116

  ov!v& o 5 . *, v o,

  o v o , /5, &54 *, v v

  v! vo, o5 ov ! v & #! v

  v &. /v v! ! o

  !v v o ?v ? o v v! v o

  v. * o v ! ov & o o v v&

  o ov ! v +v o, o o !,

  ! &54 o v o v o /o4

  05.

  ,+ 2, !. -o(! & 5o oo , o .

  /5 o.

  /+ )o&v, v 5o! & o

  5 v & .5, o 00* v +ooo. %o 00* v

  -o& "&!o /oo / o. /v v ( vv&, o o .

  35o o o. 0 5o v. 1o v

  v /o v& -oo "oo /oo / o 5o

  o5! v v(& ( o &ov v

  o# v ? ! ! v o v. , o (!,

  v o &o 0+"*. 0+"*.

  ov E.D; v o ov , v 5!

  v. 3o % v vvvo ov

  v o o.

  I0+ 3 5! o &!, v. /v

  v!(! ! v o.

  ,+ > #o &, #o. > ! .

  I0+ 05 o. o,

  o vv v o v& o ov & o oo &

  o v v o v , #& vo.

  0 v ov aRTV cN !4 15. 05 o, . /5

  vo.

  ,+ 2, !. " o, v5( o . /5 o.

  /+ +5 o o& o /0 o *oo, v

  o v o. > o &ov oo

  & &o 0+"*, ov v& ov 1v &

  +5ov ! v o& o v o ooo

  ov o v& #&. %o o & v 5&v o !v

  o! v v o v o.

  42

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  43/116

  3 o & o oo v vo o

  v o v!. 0v o 3(, o o

  :o o 0v *v v o o :o o, o :o o

  " v v o # o &v o

  / o. *& ? & o :o o " &o

  5 o o5!.

  o o# o o o o o

  o# o 5ov, "5 , v

  v ? v o! & v v o# o

  o o -5 o & v& o!...

  o v! v, & v& o...

  I-I+ +# o, # o.

  /+ -, & o&. 0v, o #v!. o ov, . v o4 o v & o /o & v o# o

  &vo o o + o &o 0+"* o o o o /o

  v .

  + , v &. 0 v &! vv v,

  .

  +5 v o&. 1 /o 5 v v o&

  o. 05 o o /o & (!

  &! v 5 oov v v

  / o *5 5& v

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  44/116

  o & , o K, o v !v v voo, o...

  o... o... v v ( v . "! &

  & v 5 v o, 4 * o

  &o o vo v

  , v v o o ooo (! o v 5

  &5.

  )o&v, ov * o "v ov. %o 5o & v

  & v v5o v v o * o "v ov

  5, oooo o & v 5o o!v

  #o v #o ! v o! v. $v o,

  o v . *& o v v

  o v ( (! !v o!v. %o o o

  o5 & o o v, o o o v5 o. > ov o /o &o 5( , o

  v# v! 5ov &o 0+"*, o 5

  v o * o "v ov v * v

  v, 5 v o o# & v

  v & (! 5. 0 &5 v

  o v &, &5 v o o o o

  v o 5o v5, v

  o o v v o vo (! .

  "o v v! &o oo, . "&,

  v& . + 5 o.

  - ! . "&o 0+"* o! v oo

  & o 0+"*. 3 v 5 . 0+"* 5o, v

  oo v o o. 3. 3&vo o " vo % o

  ## v! & & v 5ov oo &o v o o

  o o o o#.

  + v !, v o o &

  / , o &o o o o, & 5o v

  &o & v o 5o

  o & o 5v v o ! ov

  , v v& v, & & v vo.

  (! & v & ov , o , , &

  o o ! . /v o o o v! v !, o

  ! &o # ov o!. )o&v, v 5

  , v o5 &o vov o

  v!o o ooo o v, v o

  44

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  45/116

  v oov v ooov & v v vo . *&

  v .

  )o&v, o /o 5 v o, o o

  / o & +# o o v o v o5 o

  5ov v & vo, v v& &, o & o, &

  , v & , 5o v vo

  ! v v!v, 4 %o v o o

  5! v ov v. v &o & v! v

  o v o ## oo o o.

  * 5 v # vv 5& v ? v &

  # ov & o , v oo v

  o & ! v o#.

  + 5, . "&.,+ , . /5. 0 v L, o vo.

  05o v5 o , & v oo &

  o 5ov o o . 3v 5v

  & 5o &, o o ooo #ov

  v (, o ooo 5o v v .

  0v4

  o v o, 5o &! & !

  o 5. 1 v & 5 v o. +

  o, v v .. . 1 . ) o # o

  & o ov&, v v, . )4 %o

  , v.

  -,1 -,+ " o&!v, o&!v.

  , ,111

  ,+ 1 . v&.

  -,1 -,+ 05, . "&. 1! v v!& v

  v o & 3 vo o /o *v!v, &o

  v v o v ov ov ovo! v & ov 3v o,

  o!v &v ! v. o &o & &

  v = & v v oo B.CAA

  o vo v v, v ! o v

  5 ov o! o! v o o v o5 .

  45

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  46/116

  ,+ ! v v v ... 0v ? &o ov &o, o

  vo.

  o vo, v o ov 5 v. 0 v

  & ? & o , o4 0 v. 2. > v

  vo ## o ! v ! v

  ! o o v o vov v 5ov,

  vo o & v vo o , oo v vo(!

  o v o. 1o 5o o oo &!o &

  v vo(! & ?! , 4

  05 o.

  6666666666666666666666666

  , $ 11

  ,+ " o, . /5. o vo, vo

  v .

  /+ . "&, o & v & o# o

  5o v ! 5&v v o ! v

  v 5!v o /o. - ! & & v#

  & o 5 v = o /5 o v v

  o ! v # o5!v , v o, 5

  ! ov /o o, o /o 5 &

  o 5, v!o o (& v ov o

  5&v # v o &o, 5v o o, v!o o

  (& v ov v v o

  o, o ooo v ! v o 5!. 0v v &

  o o v v! /o *5

  5 ! &o v v &.

  %, o o v v o ! v

  # o5!v v 5ov ( v (= & v o

  vo 5ov& . 05o o

  # o5!v & . &, o v!( o, v

  ov v !v oo! v o /o. 0v v

  & , v v &. %o (& vo

  v &, o ov o , o 5o #o

  v# o #&. 1, 5 v 5

  46

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  47/116

  /o *5 o v o. > ooo o ov

  *v5 o ov . v v o o v & o

  v ov v & o

  / o o o vo o 5( . o " vo ( ,

  v, o " vo .

  *& o v o v v o / o v v v

  # ov o. o. - v ovo

  o v #( v o5! o o v o ! v

  &v!v o /oo. 1, v 5 o

  # o5o v & o 5o v o

  v!, o vo o. (! & & v .

  05, . "&.

  ,+ 05 . /5. 1 vo& #oo, o .! o.

  -,-+ o , . "&, v v!

  v & &.

  3 v & oo o ov

  & v o & 5ov o

  ! o oo v 5v v oov

  &. / v( o & o# o . " o v v,

  v &! 5 o, & o v &o

  vo !, ovo & & v o

  vo & 5 &o 5o

  ? v !.

  *, & o&v oo o&!v

  ov & o /o o +#o o.

  I+. "&, v !! ov . ! o, o4

  ,+ ", . -, . "o o.

  I+ :5 oo vo& o o v v !

  vv &o o& o 5 v v o &o

  4 0 5 ( & v ! vo

  !!. /, v oo5 o & o ! 54

  -,-+ "o o, &! v o . /5o

  o /o, &! o . , v #

  v ! v oov!v o!v o /o o

  +#o o ! v oov!v =! v. v &!

  o v&o ov . " o v &! o#& o o ?

  v& &! ? o v v o o

  47

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  48/116

  . "o ! & 0 o / o . ? &

  o&v oo o v & & o ! o v v

  o v o& &! o#& o o

  1ovo 0 o, &o ! o ov oo&

  o#, oo &! v v v, v .

  ,+ 2. o vo, v o o

  v o5!o v o#& o o (.

  I+ 0 v v oo. * ! v #! ov

  o#&, 5 , v v

  o5o v ! ! o vo # ! o v

  o #. / v ! v v o5o ,

  v ! o 5 ! o vo ! o

  v o #, o o& . Iv5( & ovoJ,+ " o, 5 o. - ! v ...

  0,I+ - !! . )&! o &

  ov o]oo& /0K*, oo v o o o 5!

  o! o M4 *v oo v o vo, ...

  ,+ -, v o o. :5ov o

  o , o ( ov v... %o o . !

  5o v o & o 5 ( v o5 ov.

  )o&v, o o o4 1 . +ov&.

  I+ o= o o v o .

  * o &.

  ,+ 2, . +. + o . +o v&.

  0I+ " v o 5 o , o 5 o * (!

  &5 v vo v& v o, &

  o v v o5 o /o v v & v

  o v ! & o o /5 o o /o&

  +#o o. *vo ov 1"*-/* vo o

  oo o.

  %, &ov o v v v o

  ( ovo o v vov o o v!o o o, v

  v v v o . " v

  o , ,

  ! vo, & v . v

  vvo o o v!o & & o v, o = o /5 o,

  v o v !vo,

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  49/116

  "ov o o v!o v vov v vov o o

  5&vo. 0 v # &o. * v v.

  v vvo ! & v vo5 o &5 &vo o v

  o v v o

  v 5 v & o. %o5 ov &

  &= & o vo v &

  o, & o & o o vo v 5 o vo&

  oo o o o v!o v v 5ov o o.

  /+ > o v5 &o o vo& .

  ,+ 05, . +ov . v !

  .

  33+ v !! o v,

  oo v , 5ov &vo o vo o# o5o v & v 5v o vo

  # o5o o v o oo o.

  /+ "v o 5 ##, 5 5 o

  o & = o G vG o /o.

  ,+ &o. I# & ovoJ

  " o, o ! o . %o /o& +#o o

  v .

  /+ /v o v v & o . % !,

  , v vo oo.

  ,+ + i *o o /o& +#o o v

  v &. 15, !, o o &o & v 5.

  *o , . ? & v ! v

  v & o. + !. )

  & o o v o o

  ! v . /v v &o &. + ,

  v 5 o v ov &o o v

  .

  " o, 5 oo ( v(.

  "o o, o. 0 v v .

  I+ 15, v 5 ? &,

  o v & v ! ( o vo& v v

  o o o. / v v o v vo o v

  o o v vov o v!o o , o

  o vo &5 v o

  o v v vo o v vov. v vvo

  49

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  50/116

  !v o o . +o v&, v v v! !

  5&vo.

  ,+ vo&, 5 o o. . !vv vo,

  .

  I+ -, vo(! v o oo5

  & o 5! o & o (& vo, v 5

  o v v oov o &oo vo #

  & o v v vo vo = &

  o /o *v. 0v & v v o, v o ( o

  v D!o

  & v 5 5 o ? & ( v v

  o, &5 v o ! #, v =o &, v o v

  o ov &, o o o. 0 !o & v ,

  ## o 5 o /5 o ov 5 o

  o v &! !o & v 5o oo5 o

  & o , o= ! v& o

  v ov v # o &. ? &

  ( & o . #, & oo o 5

  v o *v5 o, vo(! &

  &5 & o v 5o o o o o.

  o#& o v # & ...

  ,+ 05o #, vo&. 05 o

  o, . ...., 5 o o.

  -o(!, . vo, 5o # o o

  oo o v , o v # . -

  oo ov . o4 . .

  ,+ > o v oo, . "&. + 5.

  5 v, v ! o 9 & v v# o @A

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  51/116

  5 v CMB &! v, o 5o 5 v o,

  5 , &o v o # o5o.

  %o o v & o # o5o o 5ov , o o

  o v @< o & o @[email protected] o, v

  vo 5&v vov

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  52/116

  -o(! o&v & o v ov ! v ( ov !v

  v v o o o /o o &vo

  5ov& . -o(! & & & v &, &!

  o o /5 o, v 5 & v

  o /o o +#o o oo o oo v v

  o v& o v ! o v v

  o&!v o /o & +#o o 5 .

  /+ ov . *v! v&oo.

  ,+ ov . *v! v&oo, . 1 o o #

  o&!v & o /o o +#o o v

  o vov o v / ov & o vo (& vo

  ov v v o v o

  & v o o o# v& ! v *vv. 3 o 5o o 5o v ,

  v , ! v o o.

  05.

  ,+ 05 . . '( v v5o, .

  vo4 1 . + o.

  + - ! , &.

  ,+ 2, v vo! oo o v.

  + 0 o! !v v o .

  v v v& v &5 o . o . *v ! v &o o v

  ov, v o &o oo v v

  o , vo(! & o /o v

  5o .

  05.

  ,+ 05 o.

  o vo, :. 1&!v4 1&!v .

  -,-+ +v , . "&, o =oo.

  ,+ " , o vo& .

  -,-+ . "&, v vov o =oo.

  v o v v 5! ov o o&

  o# o o ! & v v. " v

  o# & .

  ,+ 2, o&!v, . vo4 1&!v o. o

  v o o. ov . *v! v&oo.

  " v o & o !.

  666666666666666666666666

  52

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  53/116

  ,+ " o @o . 0v ! 5 # o . ,

  v o 5 o o @o, v .

  I-I+ 15 o @o o, . "&.

  ,+ 1 . 5 o5!, v o .

  & 4 oo 4 0v v, o ! o

  o ( ov o &. 1 . o o 4

  0,I+ 0 (, . "&, v o o o

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  54/116

  0,I+ + o

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  55/116

  !, & v 5 o, v vo

  v o5 . *v , o ov& & /0K*

  5&vo & v 5 v oov & o &

  o 5& o, ? & =o .

  *v o o v! o . /5 o & o v 5ov

  !. /v , , v . " v . 1 v

  v, o o!&. v o ! & v

  v , v o v v, v

  o o v .

  +!. 05 = ov o]oo& o ?

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  56/116

  %o, v o & v oovo & o v& o

  o o & ov oo& o ?

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  57/116

  v & v o . B o o L o -.

  @[email protected] .., o &( .

  %o *+0" o&v , &5, o, v o v v v

  o # o.

  ,+ *o o.

  + *& o . )o&v, v 4

  ,+ /v o oov.

  + 0v , . +# o 5 v 0K%. @! v ! ov v , 5 & o

  & o &. 0v o o

  o#& o v 5. %o o . *, v 5! &o v ov

  #! v o## vo v.

  ,+ % o v, o o v. 0

  /o o +#o o . " o o v.

  I-I+ %o o, . "&. 3 v!. /v o v! .

  v o v! v 5! v v!. ?

  5 & o o v& 5 & o o .

  *vv!&oo 5 o . *. o

  . * v o o#.

  ,+ " v vo. + , v !

  +#o o .

  I-I+ - v, . "&, o o. -

  v, o o, . "&.

  ,+ 2. " o&v v v & o o

  "o o o /o o +#o o v oo &.

  64

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  65/116

  I-I+ 0 o v!, & & o . * v

  . /v v o! o , v

  . o . * v v o!&, v

  . * o ! v 5 &5. 3o v 5 o o .

  *, o& ! , o ...

  ,+ . *, v v .

  + 15, 5 ? & o o . v o.

  ,+ %o 5 v.

  + 15, &5, v v ! 4 . v o, v v o

  v! o o . *. 0v v!

  o 5 oF vo . %o 5 .

  0v o &.

  ,+ 2, !. o vo, !, #ov ? & o, &5 v &, o &. -o(

  , vo(, & oov o v 4 /v

  o ov. " o o D E.

  + . "&, 5 v o o o o,

  vov o v!o.

  ,+ 05o !. *o , 5o o, v

  v #o v o &vo o v #o!.

  + * ..

  ,+ %o o. * o v ov 5&vo. *

  o, o o v ov . !v v vo o v

  v5 o o.

  )o&v, o, o D o E ! o o v o

  o, v4

  , 11

  ,+ 0 o 5o v vo (4 %o D E

  v 5 ovv.

  I-I+ *o! v , . "&. :5 4 *o

  v , v 5. *v v 5 o .

  ,+ 0v ov o o D E. /v v 5

  5 4

  I-I+ 0 v v v 5! v v 5!. K!!, v

  , . "&4

  65

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  66/116

  ,+ 2 , v v4

  I-I+ 2, ! . 3. %o &o.

  ,+ "o 4 / @ vov4 "&o 4

  0 o vovo 5 B ! o!v.

  I-I+ + o&v &= , v (. 2,

  o! v ...

  ,+ % v v! 4

  I-I+ "o v o 5&vo. 0v o o ,

  o v o 5&vo .

  ,+ 1!vv v , o. #!

  5 o & o, .

  I-I+ > o!, . "&, = & v 5! &o.

  . "&, 5 B 5&v oo o o ! v 5 ovv ! v & o. 0

  & v o #

  o. 0 5 o v

  5 &, v . $ o &! 5

  o #, , v v v %5v&o,

  ov . 0 o v

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  67/116

  o( o +v o vov

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  68/116

  , &o & o5!o &! o5!

  &o o +v o.

  ,+ 05 o. 1 . )o.

  + . "&...

  ,+ o o 5&vo &o v

  v& v.

  + /v 5! v o D. %o =(o. + o E &!, .

  "&, 5ov o v oo vo(! & v

  o /o *5.

  ,+ "o , . vo , o

  o.

  + /v & vo o o& & 5

  &v @ @,C o & v #o& v ov o & vo o v v v *v, v

  oo & ov &o o 5

  v o v v#o o v =5oo o. *& v

  o= o&v vo(! & vv v !vo. 1!, v o

  v ov o o &, v !, vov

  #o. o o& & ov

  !o5ov o > o. 0v v!& o 5o. 1 v o & o

  v EA.AAA 5! o $"*,

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  69/116

  ! @A.AAA. > oov v vov &

  5o / v !ov o

  v . / v o oo o& v

  * v.

  0, !vo ( o ! oo

  . CC.AAA v $"* v & o LC.AAA. /v

  ! o o o &o # v o # o . v o, !

  &! & v v v v &

  o v ! o 5 o #

  v!v o5! v .. *vo v v o ov &!

  v . 0 , o & & v v

  oo ov o o& & v & v #ov v vov

  o v5, 4 )o&v, v vvo voo v =o o , o E , . "&. 0&

  v ov ooo.

  ,+ ", "5, ! v ov o vo4

  /,+ 3! #oo, . "&, v ! o

  v oo ov o vo4 0!.

  ,+ 3 v !... v .

  /,+ ov !, . "&, , ( v. /v

  !, v .

  ,+ * o o, o, o o o o

  5ov o !v ! v. *v v

  v! o 5 v, . !v v vo ... " o .

  *4 , o . *.

  + * ov * o &vo v ov

  5 v& o, o !, o5 ov. " v ! .

  ,+ o v oi + , . *.

  + 3, v 4

  ,+ %o, o, . *.

  + 3& v! o &o... o v! v.

  )o&v, o D o 5o v,

  ! v v! o 9 v #o & v C /.. oo 5o

  o oo ! o o Co

  / o. *o(. )o&v, v *v! " &5 &vov . %o

  5ov 5 ov. *& v o o o ! v v!.

  %o o o ! v v! o Do , o

  5o v! o Do, & o oo v * "! vo

  69

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  70/116

  5ov o o o v ( v ovov

  5 ovv o 5 o o. 15

  &vov v o & . -, &! ! v

  * , v !4 > o&v v o # &=

  & ovo & 5ov o (!v v ov& o! v o

  v ov v o5.

  " o Eo . 0 =( o o Eo

  o ! . H 4 v 5o ov .

  0 @ 5&v ( v& o o& o &o &!v ! v

  o#v o 5ov o 5 ovv

  &! . * v4 v

  5 ovv !, , o vo *o& o

  "o ' . 0 ( v v v oo o ! v o!v ov!v, v

  oo o ! v o!v ov !v =

  o, 5! v o &vo. /v 5 .

  % 5o ( v 5&vo v v o&v

  &!v ! v v . * &5 ... v. -

  o v oo 5 . 15 o &!o o

  vo, . "o !, 5.

  0 oo!, 5.

  ,+ + o, & 5

  o v vo oo o &o &vov ov

  ! vo.

  " o, "o o.

  I+ 3, . "&. )o&v, o D !vo

  ov&. %, ! & & o v 5 v v

  ! v ! v o oo vov, ov 5

  o. 0ov !, ! oo o 5!, o vo(! &

  oo & v o ovo o 5, v !

  & o v v o o&v &! o . )o, v

  ! o &o o.

  *v o v ! oo o

  v o , ! o , v *v

  5ov GG o 5 v v v o

  o 5 oo o ! v 5 vv, o oov

  & & 5 v v v. *v , o&v , o

  / o v 5 o o # o v

  70

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  71/116

  o5 o oo v

  5 o o , v

  o v! vv & CA !v ! vvo ,

  ! o oo & o & v

  vvo , 5 v 5o o#

  v &o o 5 v v.

  0ov!, v oo v v ov o& o

  # v! & v !

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  72/116

  + o D v 5 v. + o E &

  & v, & o & v &, v (

  o v v &o 5 o. /v (. +o

  o o &!, o o& o o v & o

  o&, v & v v &o &o oov 5 v

  o v!o o 5 v v 5ov o o#.

  0 oo5, v v v o & 5o # o C

  o ooo 5( ov o & o& ? & o ooo

  v 5 v& o, vo o ooo v

  vo vo v 5ov o5 ? & o &.

  0v v oo o.

  ,+ 05 o, . !v v vo. "5, vo(! &

  oo v oo o v o ovo (,vo(! & & ?! v v 6 &5, v v

  4

  /,+ >! v ! o v, . "&. /v

  ! ov o.

  ,+ 2, !.

  /,+ 05.

  ,+ " o, o v o& o v& v.

  /,+ 05. H vv & & o o o, o

  . !v v vo, ov v ov &o o ooo &o

  ( ! v &. ! o ov o v 5v

  ! . )&! ! v ! v!v 5! v o 5 o /o

  o oov 5&v v v o oo. 0v

  o oo&, & 5 v 5( ov &!

  v v o o 5 v# o 1v & 5(

  o vo oo. %o v

  %5v&o 1"*-/* 5 v v o o v v

  ov o]oo& ! v o

  oo v . /v oo v v v&! !

  5 ' ovv ! o ! o o 5! =

  &o, 5 ! v oov!v

  5&v !v v %5v&o.

  %, v v v. o o& &

  ov "! o5ov o o ov v oo

  o v o5!&, 5o! v

  #v o 5 vo v & o v &v,

  72

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  73/116

  EE` v . 1 o# ! v 5 vv , o5 ov

  & ( o oo o ( o, v v o

  5. > 5ov v ov&, v o & v

  o , o v! ov&, vo

  "! o5ov v.

  1 5 ovv o o& &! v v 5,

  o o( o o v 5v o o 5&v

  o5!vo v o ov o& &

  / o o v&. " ? & o & o o oo vo

  & o D v !, 5 o *o

  *v, oo 5 v o, v o]&

  5 v v5 v o. *& v v,

  ! o, & ( o# vov v o v v o

  . 0 ( v L /.., o movR nY^\RVU v

  5&vo v v $!! vo -, v * v C

  ov& o v v! ! v 5 v

  o( o ov v v o o &o o &. *

  v o v !ov o v ov v

  o v.

  1 o oo oov o oo o ooo

  ov o5, &! v

  o5 ! v # o5!v v o o5. Ug TOl v

  o v & o. '( o5 ov o o o, v

  o v vo v , v &vov vvo

  & o v o v o o 5 v v

  o& o o 5, v v o o &. *&

  v v !v o o o &o 5 v & & o

  o v (

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  74/116

  )o&v, o5!!. %o o . %, o#

  5 vv !o. 0v v &! #

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  75/116

  . 0v o v o &o o v v

  o . "! o...

  ,+ 3 5! , & #

  o o oo v v o #o o. 1 o v

  o, o v & &.

  /,+ 2. % v! o&v o o#v o

  . 5 v o o # vov

  ! vo o oov &, v o

  v&o, v o v o o&. 0( o & o o ! &

  & & v 5 ! v...

  ,+ *ov& v , . .. 5 / o

  v ov&. 5 5 /o v v.

  /,+ $, . 3 / o * vo. 11v& 5 # o, oo v

  &! v = 5 ovv . /v 5v o#

  . *o o o v, vv v,

  v v v o "vo

  v& o &o ## v v &o oo &, v

  o5!& v 5ov o 5o . vo v o v

  v ov! v v v &vo o +v. 0v

  & o oo ov. *.

  -o(! & v . *v v ...

  ,+ + 5 o. o vo...

  I-I+ %o &o v &, . "&.

  ,+ 1 & v o 5 . "oo v , .

  vo, o D4

  I-I+ 3 4 % 4 /o , o "5

  v ov, v vo vov i

  ,+ 34

  I-I+ *5o .

  ,+ %o D, o D . ", oo v o D.

  "oo 5ov. 2. o o &4 15. + , 4

  " ov &.

  -,+ 0o [email protected];J , IBJ o5.

  666666666666666666666666

  , 11

  75

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  76/116

  ,+ ", oo5 o E 5 ov

  ooo o E & o vo. "o o v o E

  o.

  + 0 v ! o & & v

  v o &vo o oo.

  ,+ > o ! , v, v. o vo, oo v

  . " v . 05 v o "o o.

  3 4 & . 0& & , 5o o5

  4 15.

  , ,111

  ,+ o vo, o o

  5o v , v &vo & v o=, v

  ! vv vo & ( ov vv & v

  ov. . )o, v !v v v o . %v& o

  *v& o o . )o v o oo,

  o o &o v, o vo v o vo(!.

  -o(! # v, v vo(! &...

  I-I+ /v # v, . "&.

  ,+ - o =o o&v , v o =o.

  I-I+ +v , v # v. +!vo , v

  # v. 0v o, oo o o v. /v o

  v o o v o "& oi " v o o v +ooo

  v v *v5 o. " o vo ,

  o v4

  ,+ , o "& o v o v o v 4

  I-I+ *, ...

  ,+ 1 "& o... I/ oo & ovoJ

  ,+ % v4 % v4 M.BA. + o 5! , o 5!

  , M.BA, v o = &, o 5!

  v, M.BA. + v [email protected] )o&v, .

  *o o vo . o

  vo, #o o= o=. 0v

  "5, o . 3( v ov o o o . *v&&

  76

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  77/116

  o . )o o 5 &

  o & v.

  I-I+ . "&, o v , &5 , o v

  5 o . +o.

  ,+ *, v v o . + o v ov . %v&.

  + 2, !vo.

  I-I+ , ov . %v&4

  ,+ 1, . 0 o & v 5, v, ov

  *v& o ov . %v&.

  I-I+ > v v o . + o .

  ,+ &5, ##!. ", v 5 , o

  vov(.

  I-I+ %o =( o & o&!v.,+ -, &. 1 . +o v ov . %v&.

  I# & ovoJ

  I-I+ %o v 5 o v &

  o ( ; 5&v v o ! v o! v

  o v, v v & ovo, (! ! v

  o! v o v v ! o 5ov , # v

  o & v 5o ..

  /,+ . "&, o oo o & &4

  ,+ 15, 5 D @C?.

  /,+ 05o v o .

  ,+ 35 D @C?. + , & v

  o= ov (4 *o , [email protected] D @C? v

  o.

  /,+ *vo , . "&. 3 5! .

  ,+ )o&v, o , o ov &, . !v v vo.

  ,+ . "&, & v , v v o. " o

  o o v & v v. 0 v o v

  & v & & &o v o

  v & v o.

  ,+ 1&!v v o v o, . vo.

  I-I+ 1&!v , . "&, o&!v .

  ,+ o, o oo !

  o o .

  66666666666666666666666666

  77

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  78/116

  , 52 11

  ,+ %, o . !v v vo v o

  v . 05 o & , 5o

  !v ! +#o o.

  . !vv vo, . "

  v ov!, . vo... . vo, 5 v o#&

  vo. 0v vo v & o, o.

  5ov o o o ooo ov v ov o

  vo o. "o o, o o v

  v o . !v v vo o. 05 o, " oo.

  I+ 05. $v! & o ! v !v o

  5ov # o o, ! v v! 5 v o v

  o .

  1 vv o v o o *o o.

  *oov o v o v 0v! vo 0vv

  o K& $ *, 00K$*, v o v.

  +? vov o&v 5ov # & v

  *, o @o "o o "o o, &o

  ooov o 5 ! o

  v & ov !vv *v&oo, o v & o

  ' *. )o&v, o oov o 5& vo

  ! v vo v!v o oo v v ? v o. 0v

  vov, v v!& & v v v oo

  vv ov & ov &, 5

  o o & 0 v *vo,

  # * vo %, 5 ! v v v

  v *( & v!, v

  * vo ' *. 0 v o 5o v

  o o & o 5ov

  & o & o , v&

  & o /o& +#o o *v.

  vov! o v @@ o oo

  v o * vo o & o ov

  3 v &, &o v & v o &

  78

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  79/116

  o= 5 v #o v ov 5

  0v * vo. *& v o 5&vo.

  vov! oo v vov! o

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  80/116

  1 o oo 5 o&v vv oo &o v

  v o ov . >(! & 5 ! o

  +## 35 o v v o "o5 v o !v v vo

  3ov( o, ! oo o o o ! v.

  v& v oo o vv &5 oo &o # v

  o /v !o ov o v vo ov v o ( v,

  o v ov ( v v&o o5oov v

  * . *o & 5 - / o

  &5 v # v v ' *. 0 vo v o

  v! o ooo 5 & o , v vv

  ov ! v 5 ! &o v o v!

  v @@ o o @; o o 5 o5! &o

  o ! &o v

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  81/116

  ,+ + o, 5 . 8 o4 05o

  &!vo , 5o &!vo v #ov & o #o o.

  3+ 05, . "&. 1 o v v

  5ov , vv v o. / v ! o

  v, o o v ' * ? &

  v ! o &. 0v v o v o !v v vo.

  0v @

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  82/116

  oo 5 oo &o o ? v

  # ov o =v o v&o.

  1 o [email protected]

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  83/116

  v &, ( o & , & v

  o5! o v ! .

  + 5.

  ,+ > 4 ", v( o & v... I#

  & ovoJ

  3+ #!, ##! 5 v &. 5ov

  , o v v! oo ! v oo!v o

  7 o ooo o 5 5o ? o5v.

  ,+ > . - o o o o, v

  o . v , o. 0 . v

  5 o o. 05! , o, v 5&v v ov

  !. - ? .

  --+ 05, . "&. /o &vo o vo(! & v ov &=. %o o v o ov& o 5 v

  o o. / v v& o & o v v

  ! v o oov o, oo &

  oo!v, v!v o!v o v F o o. /v

  o v v o .

  " ? &, 5 v & &o 5 o

  " o !v v vo v * vo & v 5 = o

  & v o, & v o o#& .

  v ov 5 . 1, v 5 v

  ( o vo & o , &! v o

  5 , o . /v o v o #

  o v 5! v & ov. 1 v 5o 5

  = o o &vo o !& vo, v

  o 5 & v v o v

  * vo . /v o v v o & o = o v

  ov . *& v o5. *vo ov

  ( ovo. , o v ! oo v v

  o o v ... I# & ovoJ

  0v o5 & v & v

  o &. 1 v o&v oo o & o o

  . /v o v . * v o ! v v!v

  o!v, v oov ov 5 o,

  oo 5 o ovo o # v 5 o

  v o v.

  83

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  84/116

  0ov!, v v v v o " o

  !v v vo & o oo o & (

  oo v o v * vo v v o o o.

  + &v v 5 & & v

  o ? & #.

  05.

  ,+ 0 5 o o. % vo(! &

  oov o o o vo v... 05 (

  3v. 3v, o o .

  ). +!, v o...

  I+ . "&, &= v o

  &o, o o, o ovo %o

  * o o! v o , & o& # &, o v!o , o , o

  oo o vo, v ! !v o,

  ! ! v ! v v o

  v o o /o *v!v, ov& o ooo

  !o ! o v o

  &.

  05 v v !! o v

  ! o o vo, o ooo o 5!

  v o= o, o o o v v

  o v 5 ov 5 v o 5ov o,

  & & v & *vo ooov, &o v

  v oo v o /o& +#o o. o

  / o & +# o o v o o o o, oo

  vo(! & ov &o o 5( , ( ov ##!

  &o ov v o o v, v

  o. * v o= . 0 v oo ## & v

  o! v v =o oo v!( o oo

  &o 5 !v o, &o 5, 5ov v!o

  o 5ov !v o oo v o,

  v 5! o o o v &o

  #& v o & . ,

  o . /v 5 v v o ! o v o

  o v o ( o v& v o o.

  3 v oo v o#o o

  = o ov& & ov . !v v vo 5!

  84

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  85/116

  o! o v ! v 5 oo o.

  0 o&v v =( o, 5o & .

  ,+ 05 o. * v oo o =

  v o v o =( o. *, o 5 o . vo. 0

  4 -, . .

  ,+ 0= o. -o(! & & v o o v o

  ( &!o o=, oo

  v o=. -o(! o&v & v o .

  ), o ooo &! 5! o v

  oo o /! v "& v

  v5ov o &oo vo, v v v! o.

  ,+ -, v, v . /v 5o , ... .

  ). 0v ! v v . + o, 3 v, o v .

  + -, v o!, v vo(! & 5! v !

  o, o v.

  ,+ 05 &! o = v #.

  + -, v. *o v o ! &

  o vo ! o vo o " o o

  !v v vo. 0 v ! & 5

  v o vv ! v &=!v, &!

  v o o oo 5ov v vov vo o

  ooo vov v v v. 3

  v vvo o v 5 o = o, o

  #! & v v o(! & o vo(! & &

  & o = vo v& o o #( o v o o

  " o o !v v vo o /o& +#o o o ooo (

  v 5 !. %o #(! &! v o oo

  &o.

  G o " o !v v vo, /o o +#oo

  * v, o v ! v v ooo

  o / o &=v o 5 0).*+. v &!

  ! 5 vov! o v o

  ' *.

  3 # v!, o /o& +#o o v 9

  *& 5 vv ov ! v &=!v

  o oooov, &o v v . v

  ! v v v v o v o v oo.

  85

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  86/116

  + v ! v v v

  o v v o!v, ! o & ! o " o

  !v v vo o o v v o

  o &.

  o o o v 5 ! vv ov

  oG.

  ,+ - &, v .

  --, I+ 05, . "&. 0 o o ov .

  ), ! & v , v v4 0

  ! v !, ! v v ov

  ! ( & ov . !v v vo v v

  &v4 v o o # o 5 o

  v v , v 5. * v ! oo o.

  ,+ 0, v o#o v o ov o .

  --, I+ -, v o# o v vo o o.

  ,+ - o#o v ov o ov.

  --, I+ -, v v ! &! & o5 ov, v 5!

  v o 5& vo.

  3+ - v! & &vo . :5 o

  o , o v o oovo o

  ov !. 05 &v o !vv vo, o

  &vo o v v o &o ov o

  !. *, v v v , ! o o =, v v v

  !. - v !.

  ,+ 0v , v . o vo, 3 v

  o.

  II+ 0 v v o . + ov

  o o & o... *, , !.

  * "&, v, v o , o

  vo, o v vo(! o#&. > oo

  o . !v v vo v v o v . *o v oo

  o o v oo o vo o, o o

  , oo v vo&, v o#

  vv & &, &! * vo, vo(! & ? &

  v o v o5o o .

  >! o! & o v5&vo ov oo o

  86

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  87/116

  oo oo !

  &o v ! v v.

  >! & vo ov . +, o = v v

  o&!vo v oo ! & & ov

  &o v / ov v vov o,

  vov vv # v & &

  o . !v v vo.

  )o&v, vo &o vv o

  o 5& 5.

  ,+ 05 o, 3 v. o vo, vo(!

  & oo v =o. *, v. ".

  + 0v, !vo. * &

  o= ! v = o " o !v v vo,/ o o +# oo, o oo o !. /v v ! o

  v v v = 6 ! 7 o !v v vo,

  / o o +# oo, o oo o !.

  ,+ o vo, 5 o v oo ! v

  v , o v #oo.

  1 . * .

  + 05, . "&. 0 ! v ! o 9 & o

  (, v v v o ov

  &o o ( . ! o =, vvo . *

  . !v v vo, !v ov &o ov ooo v

  * vo . 3 o v o 0).*+. o v

  o v v *#v& ! v v %! v, ov 3 ov &.

  / v o o o #( vo , o v v v

  & , v&( & o oo&vo v vo o o

  oo&vo o v o &, o o oo&vo, v

  v o v ov v ov o5 o o vo

  vo o oo v. 0 !v , o

  (. /& o vo o v o ! v MAA !v DAA

  o v (& vo ##! v v& o

  o ov!v ov . *5 ## v

  #o & v v v

  v o o o !v 5vv. %o &vo v

  ! ' * o & vo 5 v,

  vo(!

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  88/116

  :o o / ov ' *. 05 v &, 5 v o v,

  5v o o.

  0v , ( o !&o o = o o .

  ) # v! v v & v

  !o o v o v 0).*+.

  05.

  ,+ :5ov & o &! v. 8

  oo o v 4

  I+- 5! o & o, . "&, o 4

  ,+ % , ov o.

  I+ 05 o. %o

  o v o o (. 15 v o= o v

  & oo !vo !vo. &5 & v o5 0v & ov

  o o. %o! v ov!v & 5v & ov .

  v & ov . 8 o & o &oo vo

  , v ov & o . !v v vo o

  v &, v & o &v v o 5, !

  , !v o o 00K$*.

  "& o&v !

  5 oo ! v v v, v v.

  0ov!, v !& v oo o /o& +#o o, v

  v o o ! o #

  vv .

  05.

  ,+ 2. "o o oo!, 5. -

  , * o4 * o v .

  --, I+ 0 o ov " o ov

  !v v vo o! 5! o v, & v

  v v o= o & & v v ov.

  0v & v ov . 3o v &

  o o ov vv &5 & & v v ov.

  0 vo(! & o = v v v v v

  ! & o ! v& & o & v 5

  ov ! o! v o o o ov .

  !v v vo.

  *& o o, o5 ov o v

  v & v v # o 5 o v v

  88

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  89/116

  &o v o o o &v ! v!

  o v =ov o &v o " o o !v v vo. >!

  & v v o# vo v v ov, v

  & v . %o = o v

  v vo(! & #o ov o ov o

  o 5 o.

  05.

  ,+ )o&v, . vo, v oo o4 v vo

  =oo. "o o v o = o &! 5

  o!4 #! 5 v v ! . 2.

  3 o. 0v , .

  "oo v 4 oo 5ov4 05o IBJ

  o5. 05o o o &4 15. " o, & v 40o v [email protected]

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  90/116

  ,+ 2, !. 1o v , & o

  v o...

  + "o v o, v.

  ,+ -, o , o ov o #oo.

  + 0 o o 5o v o &

  5& o o /o *v!v, ! o

  , # o o " o o o /o& +#o o

  ( o & v v & ov .

  o v o 3 oo & " o o !v(

  & o &

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  91/116

  3o! v, & v 5 o 8! o v&!.

  ! 5 5 o oo& & o & o

  v 5 vov v #ov o :o o / ov.

  1o &o ( ov 3o! v ov, 0 o - vv,

  :o o *v &o o &o ov o o

  v v # vov 3o!v . 1 o,

  ov & o 8!o, 3o! v, ? &o v

  ov vo# vov & & & o6& o.

  *& v o o v v! v o / o * v! v

  o o !. "4 + v o /o 8! o v

  oo6oo & 8! o v oo6oo &

  3o! v. *& # 5 o v o . "o(o v o

  o ov . v. 0v o o &o v &vo , v oo v o &, 5ov v&

  vo & o 5o & v o

  v oo6oo o v 5 o v o & o

  v& v oo& & o, & v o o

  3v v ov v oov v vo# vov, & 5ov

  o 3v v ov.

  *& o&v o v v o o !, v 5

  #o o o /o v,

  vov & o6& o o v ov & & v

  / v o o o oo o, v v v

  oo( o o v.

  o v o o v o /o

  v & o /o v ? 5 v v o !v

  ! v o o 5ov 5! 5ov o

  :oo o v # . "o v . - o

  !. 3 # o -. [email protected]*, % o

  0v *v, & ov *11*, *& voo 1 oo& 1v &

  *! v, ELC vo o

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  92/116

  5o ! & o o& o +5o '!o o

  o v o & o oo , o ooo 5o

  vo o -ooo o ! v "!v , o *o '!o

  o *o o /o 8!o. *v ov MA

  o 5o ! & o o& o +5o '!o

  voo o 5ov o *o '!o, o

  5ov o o v&5 o 5o o o o o o o

  o o . /v v oo v o /o *v!v o

  . 3 o , o & , 5 v oov o

  o o v o5 o, oo oov v ov

  v o 5o ! v vv o!v, 5 o

  oov & o $vo o 8o, o o v

  vvvo o :o o 0v *v v ov ,4 0v o v& & 5ov , vov o

  / o * v! v, v 5ov o. 1 v 5o ! & o

  o& o +5o '!o v ov

  0/, o o o %0>*.

  3 v o 3v v ov . %v o o

  v v ov v . v & vo, v ! o

  1 o *v, v v, # v v&o, o v &,

  v ! v&, v o o o 5. :5 o &o

  o o , v v o o o &o

  o ? v &, o 5 @,CA .. v o o v o

  ! o 0 5ov @A, & & v v vo

  &o ov v GooovG & v

  . /v ! & v v & o&, v v o v

  v o v v ov, & v & v... > oo,

  v o v v ov4 &!, o v v ov o

  o vo !v &!v6&!v , &

  o v ? .

  0 v 0 o *v 5o v o o +#o o

  0 & v v &v o o v v ov

  o oo o +#oo 0 &

  IMJ v#o ! # & o !,

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  93/116

  v v ov. +v, o v v ov v o . 35

  v o ov , &! o( o +0, o /o

  * v! v, "o oo v o#

  o v &! o. 0 5o v o v

  "ooo , v 5 v o ## 5o

  v o v o o 5 o +#o o 0

  v o ! v o!v o +0. :5 o o.

  v!, v & o

  5 o v 0 o "o& 8! v

  &, v o o o5

  6 v v o o

  o /o *v!v, & o /o *v!v

  o5 o +& o *v! *o!v 0 o *v o 3 oo& " o o, o vo v v ov

  o /o *v! v v o oo o o

  & v o v& v 5 o 5 o

  " o &! o( o v&o o ov o o @A

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  94/116

  v 5ov ! 5

  , v, o, & .., vo(! & 5ov, o v

  v! o, oov , o ... "o o o ov&

  & 5 & o v v ! v ! v v ov

  & oo 5ov ! o 4 0

  ( v .

  + o , 5ov o & ,

  o ! . 0& & o & o $ vo o ooo

  5 v o, & # &

  5 o v o "o. * v

  v o o o o v o o 8! o,

  v v o v o , o o o o

  oov v 5 ov ! v o. ? & o& o & o & v v ! o

  :o o 0v *v o o /o.

  v o o o5 & o 9 &

  & v ECL o /o 8!o *v!v4 /& v

  o

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  95/116

  & 5ov o ! , 5o v =5

  .., o ... 0v ov&. v o v ,

  &vo & v! & o v !.

  + * o & v o "o4

  ,+ -.

  + -, o "o 5 ! ... I#

  & ovo6 ooJ

  ,+ 0v & 5 o !.

  + - o oo!4 H v & & o

  v o ! o , o v oo v o v

  v , v v

  o v o.

  ,+ 2, !. + 5 o. - v! /5 o v o v o o

  v o o o. ? & v

  oo v o ...

  + )o&v, v ! o 9 & 5 v o

  o o :o o 0v *v... I# & ovoJ

  ,+ + o, v v o Mo o

  Lo.

  + 3oo & &4

  ,+ o vo, , v vo o o

  o # o o 5 & v!. + o.

  +ooo 5 ( o &o. +=o v o ( o o v

  v o v o. /v o v. * vv

  ov /5 o +ooo, # 4

  + )o&v, v ! 9 & 5ov v

  o o o :o o 0v *v v 5!

  & o 5o, 5ov o o. "? & ,

  ! o v! v vo , & o

  & v o oovo ov . 8!, o . 3 o vo(!

  v o & o, v vo o, v

  vov v vo v

  o v o . #, 5

  o :o o *v. /v v vo o 5o

  o o v ov. /v v & o , & o &. 1

  o 5 5ov , 5ov , 5ov oov , 5ov

  v o o o v v o :o o

  95

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  96/116

  "o o. / v o, v o v&.

  0& v & v 5 v o o .

  *, & o vo , v o v, v

  v v o vo o o v ov

  &o o /o& +#o o ov o o o

  o5 v o v v ... oo v

  v v 5o o# & v

  v v oo v !

  v&v o v v &, . "! & oo

  v 6 o o o v o oo, o o 5

  o ! & v o =o &o (

  5o o o. o v! &

  o o5 o & o.,+ 05 v @ @A &.

  )o&v, v o ooo & o ov... " o,

  "o o v v o .

  *, . + o, . /v v & v

  .

  + 15, &5, v ! , . "&,

  v !. 15, v v v! & B , &5,

  ! v o &o o o. I# & ovoJ

  /v v , - o, v v .

  ,+ *o o . "oov #o

  4

  + )o&v, o - o o & vo v v

  . /v v

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  97/116

  + -o(! v vo . - v

  v .

  ,+ ), #o. > v o . +o4

  I+ "&, v !vo v & v

  ! v, o oov ! v

  o& , & 5 v & v,

  ! o 35 o 5 5 &.

  ,+ % !, !, ##!.

  I+ * o&v v # ...

  ,+ "o o &! #4 o #

  ov o 5ov , v vvo ov . +o &vo

  ov o...

  I+ 2. *, v !vo v o v5 ov o & v .

  ,+ /v 5 v , ovo .

  I+ 0v , !vo.

  ,+ o vo, !v #!. - !

  o v o oo 4

  I+. "&...

  + > v o . +vo & .

  ,+ 0v &, "o o o o "o5 v o

  v 5o & 5&v.

  I+0v &, v ! v o! & o. "

  &! v v vo&, ov, & o o v 3 oo&

  v o o6! v. *& v v, o o6! v, v.

  / ov , & v / o o ov o o o

  o. 0 ! ov o5 ov oo v o5!o

  o v v o

  oo v o #& v , & o

  ( ov v & o & v o, v 5

  oo o o. 1 v v o o v v

  vov o5o&, v & #.

  )! o&v & 5 & & o o

  5 o #o o & 5v o o v!o

  v o o...

  ,+ / v &, , v o oo.

  I+ > !. /& o !. 05 #o o &

  v o v!o o v o v vo. 1 o o

  97

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  98/116

  ( ov 5 o /o, ov 5! o!. * o o

  +5 o "&! v v v 0

  "!v v vo o o 5 #o o

  o v v ov o o /o,

  o o o oov v .

  o &o o&v & ( v : +5 o

  "&!, oo ! & &o v o v

  o o 3 oo& " o ##! . 1 v!o

  o ov v 5ov v v vo

  o.

  ,+ o vo...

  ,+ . "&, o o#v .

  ,+ 3, v v& v4,+ 15, 5 .

  ,+ % v ! & o, BC 5&v o v!(!,

  4

  ,+ 0v &, v & . "&, o 4 0 o

  "o& 8! & v & v ( o o&!v,

  v 5 v & &o o /o o +#oo o v

  0 o "o& 8! o . /vo 5

  o o, v 5 o.

  15 v o. 0 o "o& 8! o v

  o o /o& +#o o.

  ,+ "&4 "&4

  ,+ + v v oo v ( o

  3 oo& " o.

  ,+ "&, ov .

  ,+ " v & o v, . "&, o v 4

  ,+ v o 4

  ,+ 0 v v o ( o /o& +#o o

  o /o& +#o o v & v

  o o 5 ov & &

  o o 3 oo& " o, o +oo ! v *o!v

  o vo o /o o ov & .

  ,+ 2. * 5! o . *o o o o

  o o o. *v 5 &...

  ,+ 05! v v 5

  & 0 o "o& 8! v 5 o (.

  98

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  99/116

  ,+ oo v o "oo, , o

  4 I/ oo & ovoJ

  15, &5. o , &o o v o v

  o. 1o o v o v o. /v 5

  o. /v 5 .

  + - !, o &o & v, o &o

  o o4

  ,+ 15, vvv v ov v !.

  + " v ov !4 " v ov !4

  ,+ o vo, o o v oov

  ov& v o, 4

  + - ! 4 *v, & 0 o

  "o& v o o ovo v, v

 • 8/12/2019 24 5-11-2013

  100/116

  I-I+ 05 o, . "&. 1 *v5 o o !.

  66666666666666666666666

  , 4 11

  + 3 "o