23η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-11-2013

Click here to load reader

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 23η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-11-2013

I

I I I

23 () v

5 oo 2013PRIVATE

13:00

o . vo.

: o vo, v .

. vo, v v v o;

: o o v. v o v. v o. vv vo v. o o o. oo o v. o, o, v oovo: "vo v v v v o v ov". v oov v. vvoo o v. vvoo o v. vvooo o. oooo o v. v v. o v. o Ivv v. vv Ivv o. v Ivv v. vvooo o. vo vo v. oo o.

I: . , o o o o, v oo.

: oov v. o o v. v o. Ivo o v. v .

I: . v v oo v o voooo ' v ov oo.

: o v o .

: oov v. o v o. vo o v. oo vo v. ovoo o. o o. vv o v. vvvo o v. vv v. o v v. v v. v o. o o v. vo o v. o. oo v o. o v. ov o v. o vo v. ooo ov o. v Ivv v. o. v vv o. vv vv o. v o. v v.

o o.

o oo ov ovov: v o. o o. o v o. o. ooo v o. o v o. o o v.

o voo ov ovov: o o v. o o v. ovo o. ov o v. o v. o v ooo v o.

: ov v o (38) v o vo. , oo v vo. o.

, o . o o o o v vvo. o oooo vo...

: . , v ov ooo o , v v, v o , vo, ; o.

: , v. o o vo ; ( ovo)

o o.

I: . , v o o . v.

: v oo o.

I: oo o, o o oo ov o v o oo oo. o v v o oo oo o , v v ovv o v v, v vvvo v v ov, v v o o ooo o v v v v o o v vv. o o v . o o, o v o ooo v v ov vvvo, vv o v ovo, o ov o. v v o v .

: ' o . o ; o.

: v o vo v v . o o, . . o o o v v , v oo v , v ovo o.

: o o v o ;

: , v , v o v o vo o. v ov v v v ovo o, v o o oo, v ovo o. ovo o ov, vov ov o , ooo o o o oooo o ov voo 31 v o.

, o o oo v vo o o o v o o oooo.

v vvo ov oo v o o v . o ov v oo v o o vo v o v vo.

: o, oo.

I: , . , vo ov o o oo oo v o o o, v o v ov v o v o o v vo ooov o .

v , o, vo v v o v v . v o v oo , vo o vo .

: o, o . vvvo.

I: v o oooo v v o. vo o v v v . v v v o o vo o o o v v oo v o oo oo o v vo . oo v o v v oo v o vo v o o .

: o vo, , o v ov...

II: . ...

: o . , vo v .

II: , o ovo o, v.

: o o. v v v voo o ; , voo .

II: v o , . .

: o. v v, o, ov v o vo, . Ivo.

II: v o o . o v ovo o o v v. v v v o. vo o o voo vo v ' o o o. o o o v o v o v oo, oo v.

: . o vo, o oo , o , v o.

v o , o v ov v o o oo, vo v o o vo o vo vo . v ovo v v v v ov o vo ov o v v o oo o. . o o o o, v v vv v ov o o o ov o v o v . v o v o o o o. , o ov , , o o vov ' , o v ... v o o v v o v.

, o o , ov oovo ooo v o vo o, o v vo o ooo vo v , o o v o . ov o o o ooo ov o ' . v o o, o v v, v vo o, v o v v.

o, v o o oo, o o oo vo.

I: I o o vo.

I: o , . ;

: v o o o; , .

I: . , , v o : 250 oooo v v vv v ov o o o o . v ... v , v o . v v . v o , v o oo oo, o v v o vvo, 'o , v ov ooo. , 15 o v, o o o o, o o ov ooo v v v. v o o. o. , ov, 15 o v o o vo v o ooo. v ov o, v 'o v o v o vo v v o. o v o oo; v o v v , v o v . o o v, o o v v o.

.

: o ovo o, . ;

I: , v.

: v v o o vo o v ovo o;

I: , . , v . o ooo 250 v v ov o.

: o o vo .

I: v o, . . , v o o, o v ovo o v ov o o o, o ooo ... v v .

: , o . vo v v , v v;

o vo, oo v o . , o. v vo. v v . o; oo v ; oo ov; ; v ov o, v ov . o . v (14) o (24) , o. oo .

. , oo; , .

II: o vo v v o . o vo o . v, v o voo v vv vo. v .

, . .

: , v, o.

1o ..: . , o ;

: o . v v .

: . v .

. : v, v o o vo v . v vv, v v ooov o o o.

ooo o 2014 o o o oo o vv . v ovo v o ooo v v ovo o ov vo o. v v oo v v v o , oo v o o v o o vo o v v oovo oo o o v v o v o o o, o vo o v oovo o vo.

o v v ov v o o v ooo. v ooo o ooo o o o o vo, ov o o oo oov v ov ov ooo ovo v oov v v .

ovov v: , v, ov o v v, o oo, o o, ov o ov v v o o v ovv, o vv o, o v .., ov o 2014. , ov o o v , o o v o o vv v vv ov o oo vov oov o 2014, o o oov v v, v o v , ooo, ovv v, o, oo ...

v v o oo o vv v o vo o. o o v v v o vo voo o vov o, o ooo v v oooo. o v ov v o vov o o ooo ovo o oo ov v v ov v. o o vo ov 6 oo o 2013 o v o 2013 . oov , v ov o ovov o o v oo v oo oo o vo o 2013.

o o v v o v o ov o, ov o oo ov o o. vov ov o o v ov, v vo o o o o ooo v o . ' v v v ov ov , v voo o o ooo o o v v v v v v. v v, ovv, ov o o, oo ovo v ov, v ovov, v ov v v o oo vo.

v v . vov v ov ov o oo o Io o v ov v o vo o v vov o o o, ov v o o o. v ov v oo, o o o o vv o o ooo, o ooo v o o o ov o v o oo oov v, o vov ov o oov vov v vov v oovo o vv vo o ovo v o o , v v o o.

v , . vo oo vv v v. o.

: o ov v . o, . vo, v o o oo; , v o o oo. o, v ...

II: , . , v v o . ov o , v , o . .

: ov vo o; v ...

II: , . o o v oo v o ov ooo o ov - v o o oo. v o , v o o o. v v vov v .

, o v ovo o v o v v o o o, v v, v o ooo v v o voo o , v; v oo v v ovo v o o o oooo o o v . v v o o o o o.

v v v oo oo. o.

: . , . . o vo, v v v o vo, v oo , o o v o o .

. , o . v.

. : o o . ov, v v o o o vo o oooo ovo o 31 oo o oo o oooo. vo o oo 31 oo, v v o o v v , v v o o, v vov 31 o, v o o . vvoo o o ovo o, v vo ovo o; v , oo v , v v v , o v v v ovo o v 31 o o o vo. , .

: . , o.

I: v , . , o oo oo o o oo v ovv o o o o v, oo oov v vo o v ov o o ov o o. vo, o v o , v ov ooo oo, v o v o 250 , oov o ' , vvo o o vo ov ov ov ov ooo v , ov ov, vv v o v.

, v oov o v vo ov o o o vo v o o . v vo v , v o v, o o ov vov v ov.

ov v ov v v oovo o o, v ov o o v oov ov. o v v o v o oov ov o v v, o, o v o o o, o o oovo v ovov oo v v v o oo o .

o, o . o o v o ovvo ooo...

: o o . .

I: ...o 2014 v o 367 o . 20 o o o v ooovv vov v o 2014 o v 773 o . 50%. v ov ov o o .. 32 282 o . : o o 50%, o , ov ooo , ov, ... ... ... , v ov . o vo o vo o, o vov o; oo o; v ov ooo, oov , o vo vov. o v o o o o o ov, oo v vov ov ooo o v. v v o o, ov o, v o .

, v ov o o v v v o ' vo o 2013 v o o o vo v v o 3 v, o 2010, 40%. v o v vv v v, v o ov , o v oovo oo o o.

, v o ov ooo ov , 10.600.000 , . oov o ov, o vo, o o vo v . v v ov ooo. o o v v v o o v ooov o v 773.036.000 o: 1) 200 o o v o o v ov, ovo o .. 32 " o v o" v o 2010 v 8,8 o, o '11 o 5,5 o, o '12 3 o o '13 4,5 o . 2) v o voov 60,37 o . 3) v o o o vov o 64,23 o .

o, o vo, vo v ov v o o.

vo ov o 120 o o v o o ov ooo o 2013 358 o o o .

I: . , o v v ; o ov o v v.

I: v ov .

: v v o v. o.

I: ' .

I: ov o...

: oo. v . , oo o vo o v. v o . o, . vo.

I: ov o o ov ooo o 2010, o 725 o o o o 2010, v 367,7 o o '14.

v o v oo o, o v o o o v o v o 120 o . v ov o, ov, o o v 51,26 o o voo , 30 o o o , o v, 5,5 o o o o v, 11 o o o o 4 o .

ov, o 21 o o v o o o o v v v , ov, o o vov o 22,5 o . ov, o o vov o 24 o .

v v o o oooo o 2014 v ov o o o v o o v v v v, v v o oovoo v o oo Moody's o o vo vo v ooov, ov o o v o C o vo v oo. ov v o vo o o o v o o, oovo o o v v v o o o.

, ovo o ov o vo o o o o o o, vov o o voo v v v, ovv v ovov ov. o . 3852/2010, ov v , o 262, v o o o v o o o o o o o v v.

v v, o ov o v o 40% 30 o o 2013, v o v v vov o ' v v v v vo, v - o -, v v oovo .

v. v, v o v o v v o. o v vo o o 3 v v ov o v , o oov v ovv v o , o ' ov v vov 2 o , ov ooo o 2013 oov o ooo. o ov vo o v v o ov ovvoo o o v oo v .

o ov o o 2010 v v o o 63,25 o , o oo 52% 121,6 o o 2010 v 58,25 o o '14.

, ov o ov v v v o vv vo v 92,62 o v vo :

1) o o oo o 37,5 o , o 157,34 o o '13 v 119,86 o o '14. o o ' v o vo ' o v ov v. , v vo vo ov ooo o 2010 v 124 o , o 242 o 119,86 o , o o v o o vo ooo, v v o v, o o v. o o o, v, o o ..

2) o v v, o o v v vvov o o .., . o v v o 2,1 o o o o v ovv v v o. v v oo v oo.

3) o v o v oov o 12 o , o 32,97 o o '13 v 21 o o '14. , o ov v ooo o .. 6271 6211 ov v, v o o v o voo o 5,6 o .

4) v o 28,33 o o o o o v o vo o . v ov v oov , v o , v o, v o , v o vo, ov o , v o . v o v .

5) v o 2,5 o , o 47 o o '13 v 44,4 o o '14. v o vv ov v vv 47 o o '13 44,4 o, o '14 v v ovo v oo v vv o '11 o '12 o 5,4 o v vv ooo ov vo v 141 ov o 2011 171 o o 2012.

v o vv o 1,8 o . v vv, oov, o 18,7 o o '13 vv 20,5 o . o o . ov - ' , v . o v, v vo ; ov ov o vo oooo o '14 o o v o, o...

: v v , o o...

I: v, . , v. 250 , . , v vo; v oo v o o o . ov, o o ov v o o o v o o o o v ovv ov ooo o '13 v o , oov v v vo v :

) v o 46,22 o , ) ovo o o 27,79 o, ) o 11,25 o , ) vv v o 8,8 o ) oo, o ovv o o 2,73 o .

v v vo o o o o v vov v ovv v o o vo ooo o o o ovv v o o v oo o vooo v o o v o ov o o ov o o v o o o 44 v v 24. v o v v 85% v . , v . v ov o ooovo . o.

o ov, v o, o v o v v o v o v oov oovo o o o o o ov o v vo , v oooo o o oooo, o v o o o , v o v v , o o, vv vovv o ooo o v o v v oovv v v , ' o o o o oovo o, o o o vo vov o v ov oovo o o o.

v. v ov .. 7132 o, v o v . v v v o v, ooo ov .50 240.000 o ovv, o ooo o v v ' o ' , voov v voo 170.000 v o ovv o vo. ov v .10 200.000 o ovv o . ov vo o o vo; v oo v o v o o v v o v; 200.000 ov, o v v o v ov ov ooo.

o, o vo, vv v o o ov . .

: o. , o . .

: , . . v v v o v oo v o . o; v v ov v v o o v o o. o ov, o oo vo , vv v v o v oo v o o . v o v o v o v.

o, v o, . . o v ov ov o o vo v oov o v o o oo v , v v oo v o v . ov, v v v vvvo . v ov , ov o v ov . o oov v vv v v v , v v vovo o . .

: , . . o , o v v o , v v , . v, ' v v o , v v ov. o.

. ov. , o . o o .

: . , v v oo v v v o oo o oooo. v ov o , ov ov o o o v o o oo o o oooo o oo ov ov 500 o o o o o o o vo ov 21 o, v v . , o o o oo oo.

, o oo o ooo o o o o o , v v v... v o o oooo v vv o . o , o, ov o o v o v v o oovo v vov o oooo, vv v o oovo oo. v o o ' ; . o vo o o o v oov v. , o v ov o oooo 31 oo, v ov 5 , ov o v ov o ' v o v . , o o 3,381, 2,461. o 53% o o o ooo. v v o vo , v oov v ov, v ovo v o o v, v o 53,5 o v 65,200. v v 12 o v.

o v v v v o o o, v vo o o ovv v ov o o o o ov o o v o vo o v . v o 65 o 153 o v vo o, o o o, v o 88 o 316, o, oo 88 v o o v , o, o, o ... o v oov o o o v ov o v v oov o ov v v o vo v v ' , vv v voo v v o o, v oo .. v , ov v v v vo v o v o o vv v o o ' v .

ov o o o , o oo oovo o , o ooo 27,980, 28 o 26,5 .. v v oov v ovv v, v oo vo .., o vov v v v v, oo o oovo oo o o v , v v o , oo v o v vo v v ov v o v v v v.

v vvo , ov, v o , o I. o v v ov , 112.000 v , v, v .., ' o o ov o oo o, oo .. oov o ' v oov o v v v ovvv v o o, o oo voov oov v ov o ov vo o ooo vov o v oov ov oov o o.

, ov, o o o v v vv o vo , o ov ooo o 2014.

.

: , o . . . o.

: , vo v o ov ooo o 2014 v v o vo v o. o v o v , vov 280 o, oo v o v v v 51 o o 2014, v v 21 ' v vvo o oo o. , o o 46 o ov o v o o, oo v , 28 o , o ooo v v v o , v oo vo o o o o. , v o o vo v v.

ov, o 11 o, v v v o . , . v v o o v o o ' o vov vv o o o vo o v oo ov o v o o ov 3 o , v v v o.

ov, vov, v o o o . , v v , v v oovo o C, o o oo o v o . v ov o v o , o vv o o v vo, , o o vv ooo v v o v o . , ov o.

.

: , . . , oo o o.

I: , . . ooo o o vv o 2014 ovo v oo v ovvo o o o v vovv ov. oo, o, v v o vov v o v v v oo ov o.

o ov o ov o vv v v vov o v, vov o. v oo o v o o v vov ov o , ' o o vov v o ' v o.

v o o oo o 2012 o o vv o v , vvo o . o, v , v oo o v v ov oo o v v v v oo. o vv v o voo o v o v o, v ovvo v ov oo o , v vv v v. o, o v ooo v vov o o v v vv . oo v v v, ov , oo ov v v.

: oo, v , v v vv, v o, ' . o, o vo v ov.

I: ov o ooo o oo ' o vvo, v ov . , v v vo oo oov ov o o o . o v v. ' o v ' o.

ov, o. ooo o 2014 v v o oov o oooo v oo v vovv , , v . o 2014 ov o v o 2013 101 o . 874 o 2013 773 o 2014, v v oov 12%.

, v o v v ov, o ooo o o 2013 v 667 o . o o o o o v v o voo v vv v v vv oovov v v o o o oooo o voo 874,5 o , v o o v v o, v 4,5 o, v .

, o o v o vov 185,6 o . o o 153, v, o 11 o, o v 20 o o, o voo v 773,3 ov. , o v oo 24% oo vov 65,2 o v ovov ov 3,4 o ov vv ov. v o v oo o o v ov o. v o o o o o, v o o v ovo . v o vo. v v ooo o v o o v v o o , o ov ov o o .

ooov o o v o vov 117 o vo 704,7 ov, o 16,6%, o oo o v v o oooo, oo 83,4%, v o o, . o o v o o v v 86,906 o o 2013 75 o o o 2014, o v o o o o o. o oov v o, oovo oo. ov o 7 o o 2013 3,381 o 2014, oo 53,8%.

, o o v 68,7 ov o ov o v o v ovo , o o, v ooo 60,4 o o oo v. o voo v v v v 129 o , o 16,7% o vo o oooo. o o vo v v oov v o v o 282,6 ov oo v o 2014 4,6 ov v, ov o o o oooo. v v o o o o o o, o ov v ooo v v v ov v v o vov o o o vvov o o o.

, ov ovv o o v v . v o, v v o, v o o. ov ' v o o oo v vo o. o o v v v v v v o v ovvv vv ov o ov v .

v v o o o vo, o v v o v o o o oov . ov o o v ov ov oo o, ooo o o ooo v ov 1,48 o . o v 2,5 o , v v vv v v v o oooo v v v o v oov oo ovv . vo, o 2010 o o v ooov , ooo 79,5 o 54,5 o o v v o o o o o o . v o v , o ov o oo ov o . v o v vo o o vv, v v vv v ov v o o , v vv v oo o o o. v vo o v o vov v o v o vv o o vv v v o o v oo o o 373.000 o 373.000 v v vv o, v o vv o o o , v vv v v vo v v vo .. o .

.

: , oo, o. , . vvvo.

I: o v vo o o o v o. v v o v v v o oooo, o v . v , oov v v ov . o v vo o o o o o v oo o ov vv ooo, v o o v v oo . v oo o o o . o. v . v v oo vo v v o oo.

I: .

I: ' ovo v o...

: o, o vo, o o...

: , o ; . vvvo, v. v o , v o oo v v v o o. o v o o; , v v ' , o v o o v v v o v .

.

: o. v o, v o o v v v .

I: v, o . o v v oo v o vo o v o, v oo , v , o v o v oo v o o, v o v ovo vv o v ov v o o v v ooo o o v o v o ' . v , ov o v, ov o v v v ov oo o v vvoov . v v vvoov o o . v vv o, v o v oo. o vo o o o o o o o oooo. v o o ovo o v v, o vo o o v v o. , o v v o o o v v o o v v o o oooo v v oo.

v v o . o o vo v o vo o oooo o o v o o , , o ooo v o . v v o v o ov o o o oooo. v o, v o o . v v v o o, o v v v 60%, v v . v ov o ovo v o v , ov o ov v ov. v oov ' o o v vvov ov o o vo, o , o oo v ' o voov. , v o v o ov ooo o o o v o, o o . vo oo o o v v ov vo, o 100 o, voov o vvo, , v v o o vo.

v vv ooo o v oo o vo oo o v ov v o v o o o. v oovo v oov o vo, o o, o vo ovv o, vvo o ov v , ov o vv ovv v o . v v ov. v o v ov v vo. o v o v ov. o o v v v o o oov v v v 3 o v o 1,5 oo oo , v o v ov v oo o o ' .

o o o vvo o o o o oooo v o o v vovv. o v v ; v . v v . o v ov v oov v, o, o o v v, vov o o v ov . I , o o o v o v v o oo v , v vv. o o, o - . v o v o ovo v v oo o oooo v.

v v v v. v o ov ooo v o vo o v voo o v ov, v, v v o o v o o v v , v 6 o o v o ov ovo o o v vo ov ooo o o o v o oo oo ' v voo, v oo o . v ov. o v v o o oo v v , o ooo o o o o. o vo o v o vo v v ov v o v v v, v vo v v o o o o ov ooo v o o o v v o o v v. o o vo v o v ov o ovv o. , v v v o. o o o o v, o o o o v o v v.

o.

: o, . vvvo.

o vo, o o . . o, . vo, v o vv oo - . ov ov vv o o o. v , v v; ov . . o vo, v vo vv oo ov ov o vo. o, v o o o. v. oo o, oo o vo ; . oooo ov oo v , o . , ' o . o . o. o v vov o vo v ov o o o vo o v .

o vo, v o ov oo.

(): , v, , , o.

: v, . vo; o, oo v o o v ooo; v vov , o vo ov v ' , , v. o, .

: . , . vo, o vov o v o v o v o 250 , o v voooo vv ooo o ooo v , vo v-v ov v ov vo 31% 31/7. , v .

v o o o vo v o , o o ov 60%, o v vv v oooov o vo, o o v o o o ;

o ooo ov v o o o v o o vo ovv o ' o o .

: , . , v. o vo , .

II: . , o o ov oo o , v v oo v oo v v o v v ov ooo. v v o v v . v ' v o o o o o o ooo v v vv v v o vvo ovo o v o v vo v .

o v o v v v oo v o v v v o v v oo v o o , o ov , o v o o oo ' ov o oo, o ooo v vov ov o o o o ov o vo oo o o v oovo , v v o , o o ooo ...

, o ov o o oo ov o v v ov, v vv v ov ooo v oo o ' . v o v v v o ov o o.

v o oovo v vo o v o ov o v ovv o. v o o, ov ooo o o v v v o vo ovv o. v v o.

: o o . oo.

II: o v o, o v o o o ov o v ovv o, v o vo o vo v. v , v vov o o o v o v o o v, o v v o o o, o vv v o v o , .

o o o o v. .

: o o, v. , o vo vo v vo; .

: , . . v o v ovo o, o oovo v v v voo v vov v v vv ooo ov ooo v ov o o o. v vov.

v o oooo ov oo v o , o v ovo v o. v ovo, v v oo, v v ooo o , o v o vo, ' ov o vvo o v v o voo v o o, ov o vvo.

, v, v o, o ooo oo , vov oo o o vovv v v o o v ovv vo, o vvo ... o . ov v, v o vo o o o o o, vov o, o oo v ov v o v. v v. v vov . o ovv o vo , v vov , , v o v o vov o . v ov ov, v oov o o, v, v v o, v, v v o vov v oo ov o o v oo v v vo ov v o o v voov, ov ...

, v v v o, v , o o oo o ov vo. vo o v o o . vvvo, o . vvvo v v v o v ooo, v .

.

: , . . o, o . .

: , . . Io v o vo o oooo, v v v o v o o, o o o o o , o o v v o v v v v v ... , ov, v vvvo vo ov ooo o v ooo v ov .

ov o oo vov o o o . o v o v o . vvvo v oov o v . ooo v o o voo o oo o 2014 v 2,900 o . ov ooo o 2014 ov o o vv 4,200 o oo vvov v ov v o 2,900 o vo oo o o v o v o o vv v o oo v o oo ov o o o o ov, o o o v oov o o o, o oo v v o o o ooo v o v o v 2,900 o o vo , v , v o , v oo oo .

v ovo oo o v v o vv v o oo, v o oo o, o oo o v ' v, v v o v v v ov. ov o v , v o o v o. o. o o v ovv o, o o v o vo, o o v o vo v , o v o oov v v o o v o oo o o oo o ov o o v o o o , v vo v o, vo v o oo, v; o v oo v v o o vo o oo o ov v o o o v o.

v o ov vo. v o v ovo v v v v v vo o o o o v vo, v o v v v v v ov o oo o o v. , v oo v o v o, v oo v o , o ooo o, v oo v vo o o o , v oo v vo o o o oo, v o, o o o o oo oo, o... o... o... o... ov 600 o o o 2011 o o vv . v o, ov . v oo v oo v o v o o v .

: . . o. , o o o vo o . o o ooo oov oo v ov ov. . o, o.

I: v v o v o o o oooo. , v oo oo, v v vo v o. v v v o, v oovo v o v v o o vv o v oo v v ov, v, oo o o v vo o o o v v . ' , v o o o o o o o o, v v v o v, v vv v v o o v ov v vov o , o v v.

: o, . o. vo o . . . , o. ( ovo-oo)

. , o.

: v, voo, v o, v o ovo vo. v o, , o ooo. v v v o . v v o o ooo v oovo o o o v o o oo o . v o o o v oovov o o v o v vv ov v v ov o v v v o v vo v v o o o ov v v. ov o o o, o o vo v o v ov oo o o : oov o v v o o o v v 6,5 o o vo. o v o o vo v o o 2,5 o o oo o v v v o v v vv v oo v v o v vov o o o o v o v v v vv v ov v v.

o v o o o, o. ' v o vo o v o v voo o o vo ov oovo v o ov o o. v oo v v o v oovo, o o v o v v, , o v o oo o v ov v o v v oovo .

: o.

: v ovo o ooo v o ov ooo o o v o v o o vov.

: o, . . v v; v o v o o v ooo v v vv. v . v v vo, v o ov o ov, v v o vv o o - , , o .

. v .

. : . v oo o vo. ov .. 8115.001 ov 4,5 o o .. 6211.001, 6271.001 6222.001 3,5 ov, 500.000 500.000 vo. v oo, o o o . v v v ov v o, v o o o.

o v. v, o , o o o.

I: , , ov ov ooo. o o o.

. : o . v, , oo o vo. 31/7/2013 v 31/7/2012, o voo ov o v +4, ov +5%.

ov, v v, o o 280 ov , o v , v o v o vo v v o.

, o v o : v , o 2013 ov, ov o o, v o , o 2014 v o vo o o 10 ov . v o, .. ov o v v o o . 11 o v vov v . v o : o o vv 1, 2, 3, 4 v v oovo. v v v v 20% v o o o v o v v. o vv ov o o, v v o o o vo v, v v v , o v o ov o o vo o o o o oo o o ov ov . vo. v ov, v o, vv o o o. , o o v o oooo v , ov Ioo o '12, v o '14. , ov, v o o v ov o ooo v ovv, v v v v.

o o o. o v v ov o oovo o oo, o oooo v vo o o . , v o 75,6% o ' vo vv 75%. o ooo . , v v v o v o o o o vv v oo ' , oo v.

o o o vo o . o. o voo o v o o o. , vo vo. o vooo o o oo v, o ooo v o, v v o o v o o o vov o o o. , v . ov vo, o o v v v o o o vov o o o.

ov ovo v o o vo oo, . vvvo v o o. ov oo .

v , o oo v o o v o ov o ov o o.

o, . .

: ov v . . o oo . o.

: , . .

, v o o ooo. v o, , 16 o o ov 9.84, o vo 4,5. v o 400 o ov 9.84, ; ov, v v ooo o o ov oooovo o o , o o v. ( ovo)

, v , ; v ov o o v o o v o v.

I: v o, . .

: . v, ...

I: o v o o vv ooo.

: v o, . ... v....

I: o .

: . v v o v o o oooovo, ;

ov v o o ooo o o o v oooovv, o ov ' v oovo v , o o o o 7.500 o v o v o 1/3 v v v , ' v. o v . v o oo v v. o o o o o v v o o o v. o o oo. o ov o oo o o v v v v oo v v v o. v v. 220 o o v, ov o 192 ' v. o v 40% o o. v vo, o o v o.

o ooo o o v oo o o 2013 , ; o o 4.500 o o v 10.000. v v , v v o, v v v oooovv, v v o v vv v, v v o .

v , . , v ov o o. o oo, o oo o.

o.

: o , . .

o vo, v oo. oo v o oooo.

II: . , .

: oo.

II: , , . .

: oo v , o.

II:. , o o o o. . , v oo o o. v o o. . , vv ;

: vvo v oo.

II: , v o v. v v oo.

: , v v oo.

II: , v v... oo o o v oo v o v.

ov, oo vo o o v vo , o...

: oo v , . vo, o oooo;

II: v, v... oo. o v v o v o v v v v oo.

: v vv ' , . , v o. v o o oo. ov o v o vo ovo o, o v v v.

, v . o v (25) vv (9) . v; o.

-------------------------

: v.

************************

I