· PDF file 2020. 2. 26. · συνταξης...

Click here to load reader

 • date post

  22-Aug-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · PDF file 2020. 2. 26. · συνταξης...

Layout 1Τ Ε
Υ Χ
Ο Σ
7 5
Ο Κ
Τ
Β Ρ
ΙΟ Σ
ππεερριιεεχχοοµµεενναα
0033
0044 κοινοτητας διοικηση ανακοινωση ρωθυουργου, το ΚΙΣΕ για τη νυχτα των κρυσταλλων και την ανακοινωση του ρωθυουργου
0055 13ο ετησιο ευρωπακο συνεδριο κοι- νωνικης αλληλεγγυης
0077 εθελοντισµος και κοινωνικη αλληλεγ- γυη
0088 Κιπουρ 2019 στα Γιαννενα
0099
ΙΙΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΤΤΗΗΣΣ:: Ισραηλιτικ Κοιντης Αθηνν, Μελιδνη 8, Αθνα 105 53, τηλ.: 2103252898, fax: 210 3220761, e-mail: [email protected] ΕΕΚΚΟΟΤΤΗΗΣΣ: ο Πρεδρος της Ι.Κ.Α. Αλβρτος Ταραµπουλος ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ ΕΕΚΚΟΟΣΣΗΗΣΣ--ΣΣΥΥΝΝ-- ΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ: Βκτωρ Iσακ Ελιζερ fax: 2104820057, e-mail: [email protected] ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ ΟΟΜΜΑΑΑΑ:: Βκτωρ Iσακ Ελιζερ, Ρζα Ροσσου, Ντορτα Τρβεζα ΣΣΧΧΕΕΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ--ΚΚΑΑΛΛΛΛ//ΚΚΗΗ ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ:: Ρασλ Μπαλστρα ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΣΣΗΗ:: ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΚΚΑΑΝΝ ΣΣ’’ ΑΑΥΥΤΤΟΟ ΤΤΟΟ ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ:: Αλκη Αροχ-Μορδεχι, Βκτωρ Iσακ Ελιζερ, ρης Εµµανουλ, Ντορλλα Καµχ, Σαµ Να- µας, Ηλας Πσσαχ, λσα Πουγκακιτη, Ρασλ Ραφαλ-Σασσν, Ευτυχα Ροσσου, Ρζα Ροσσου, Ντορτα Τρβεζα, ντα Φρνη.
2200 Παγκοσµιο Εβρακο Συνεδριο, εβρακο διπλωµατικο σωµα, η εποµενη γενια Εβραιων ηγετων
συνταξης σηµειωµα
1166 Ευα
1177 αποφθεγµα φωτογραφια
η αρνηση του Ολοκαυτωµατος και η ελευθερια εκφρασης
1133 η αρνηση του Ολοκαυτωµατος δεν αποτελει ελευθερια της εκφρασης αλλα προσβολη µνηµης του εβρακου λαου
1155
2244
2266 τριαντα χρονια µετα...
επιστηµη και τεχνολογια εινα η κυρια µηχανη ωθησης της οικονο- µιας
2222 το διεθνες συµβουλιο Εβραιων γυναι- κων στην Αθηνα
2277 µιλαµε για αγαπη οχι για µισος
2288 για τη δηµαγωγια την προπαγανδα και τη δηµοκρατια
1111 ο αντισηµιτισµος, το Ολοκαυτωµα και η φιλοσοφικη σκεψη
0033 συνταξης σηµειωµα
«Αν δεν εµαι εγ για τον εαυτ µου, ποιος θα εναι; Αν εµαι µνο για τον εαυτ µου, ττε τι εµαι; Αν χι τρα, πτε;».
Το τελευταο τρµηνο του 2019 σηµαδετηκε απ σηµαν- τικ γεγοντα, τσο στην Ελλδα, σο και στον ευρτερο διεθν χρο.
Ο λληνας Πρωθυπουργς ΚΚυυρριικκοοςς ΜΜηηττσσοοττκκηηςς ανα- κονωσε, τι ηη ΕΕλλλλδδαα υυιιοοθθεεττεε ττοουυςς οορριισσµµοοςς ττοουυ ααννττιισσηη-- µµιιττιισσµµοο κκααιι ττηηςς ρρννηησσηηςς ττοουυ ΟΟλλοοκκααυυττµµααττοοςς,, πως διατυπθηκαν και επικυρθηκαν απ τα 33 κρτη της ιε- θνος Συµµαχας Μνµης του Ολοκαυτµατος (IHRA). Ελ- πζουµε τι οι ορισµο αυτο σντοµα θα ενταχθον, τσο στο νοµικ οπλοστσιο, σο και στο εκπαιδευτικ σστηµα της χρας µας, στε να συµβλουν στην πρληψη των νο- σηρν φαινοµνων του αντισηµιτισµο και της ρνησης του Ολοκαυτµατος.
ΤΤοο ΕΕυυρρωωππαακκ ιικκαασσττρριιοο ΑΑννθθρρωωππννωωνν δδιικκααιιωωµµττωωνν ααπποο-- φφσσιισσεε,, ττιι ηη ρρννηησσηη ττοουυ ΟΟλλοοκκααυυττµµααττοοςς κκααιι ηη δδοολλοοφφοονναα ξξιι εεκκααττοοµµµµυυρρωωνν ΕΕββρρααωωνν ααππ ττοο ννααζζιισσττιικκ κκααθθεεσσττςς κκααιι ττοουυςς σσυυννεερργγττεεςς ττοουυ,, σσττηη δδιιρρκκεειιαα ττοουυ ΒΒ'' ΠΠααγγκκσσµµιιοουυ ΠΠοο-- λλµµοουυ,, δδεενν ααπποοττεελλεε εελλεευυθθεερραα ττηηςς κκφφρραασσηηςς κκααιι δδεενν ππρροο-- σσττααττεεεεττααιι ααππ ττηηνν ΕΕυυρρωωππαακκ ΣΣµµββαασσηη ιικκααιιωωµµττωωνν ττοουυ ΑΑννθθρρπποουυ.. Αντθετα, η ρνηση του Ολοκαυτµατος απο- τελε προσβολ της µνµης των νεκρν Εβραων και δυ- σφµιση του εβρακο λαο. Ο ΣΣααµµ ΝΝααµµααςς, τεταρτοετς φοιτητς της Νοµικς Σχολς Αθηνν, σχολιζει αποκλει- στικ για το «λεφ» την ιστορικ αυτ απφαση σε σχση µε το δικαωµα της ελευθερας της κφρασης.
ΤΤοο ιιεεθθννςς ΣΣυυµµββοολλιιοο ΕΕββρρααωωνν ΓΓυυννααιικκνν (IICCJJWW)),, οργ- νωσε στην Αθνα το 16ο περιφερειακ συνδρι του, µε βα- σικ θµα των εργασιν του «Μαθανοντας απ το παρελθν, µε µπνευση απ το παρν, ετοιµαζµαστε για το µλλον». Στο εναρκτριο δεπνο, οι επικεφαλς του ελ- ληνικο τµµατος ΑΑυυγγοουυσσττνναα ΑΑλλµµυυρροοδδηη –– ΝΝααµµαα και ΕΕυυ-- ττυυχχαα ΣΣιιµµχχ –– ΑΑσσρρ, καλωσρισαν τις 60 εκπροσπους 30 χωρν παρουσα της υπουργο Παιδεας ΝΝκκηηςς ΚΚεερρααµµωωςς,, η οποα στην οµιλα της, αφο κκααττααδδκκαασσεε ττοονν ααννττιισσηηµµιιττιι-- σσµµ,, συγχρηκε το ιεθνς Συµβολιο Εβραων Γυναικν και εεξξρρεε ττοο ρρλλοο ττωωνν γγυυννααιικκνν σσττηηνν υυππεερρσσππιισσηη ττωωνν αανν-- θθρρωωππννωωνν δδιικκααιιωωµµττωωνν, µε ιδιατερη αναφορ στην κατ- χρηση των δικαιωµτων της γυνακας.
Η επιχειρηµατας Ντορλλα Καµχ και ο ιδκτωρ Αιµατο- λογας της Ιατρικς Σχολς Αθηνν Ηλας Πσσαχ, ορ- στηκαν ως εκπρσωποι του εβρακο διπλωµατικο σµατος του Παγκσµιου Εβρακο Συνεδρου, µε δρα την Ελλδα. Το εβρακ διπλωµατικ σµα WJC (WJC JDCorps) εναι να παγκσµιο δκτυο 300 Εβραων επαγ- γελµατιν, που δραστηριοποιονται στους τοµες της δι- πλωµατας για λογαριασµ του παγκσµιου εβρασµο, σε περισστερες απ 50 χρες.
«…Η παρουσα και ενασχλησ µου, µετρ περισστερα απ 20 χρνια. Μου ανατθηκαν περιπτσεις, πως επι- σκψεις σε φυλακς που κρατονταν νδρες γυνακες οµθρησκοι λληνες κτοικοι λλων χωρν, κυρως τοµα µε παραβατικτητα. Επισκψεις σε σπτια οικογε- νειν ατµων µοναχικν, οποιαδποτε ρα και ηµρα υπρχε ανγκη να µιλσουν µε κποιον νθρωπο και ας µην ταν ψυχολγος ειδικς. Συνοδεα συνανθρπων µας σε επεγοντα περιστατικ δροµολογηµνες επισκ- ψεις στα νοσοκοµεα, αναµον στε να νιθουν πως κ- ποιος εναι εκε για εκενους, επαφ µε γιατρος σε τοµα που δεν χουν κανναν να ενδιαφερθε, επισκψεις σε δη- µσια και ιδιωτικ ιδρµατα (αφν, ροµοκατειο, Ψ. Ξε- ννες)…». νναα µµεεγγλλοο εευυχχααρριισσττ σε µια απλ και ταπειν εθελντρια της Ισραηλιτικς Κοιντητας Αθηνν,, ττηηνν ΕΕυυ-- ττυυχχαα ΡΡοοσσσσοουυ,, που µε το κεµεν της στο «λεφ» αναδει- κνει, χι µνο την ααξξαα ττηηςς ππρροοσσφφοορρςς αλλ και της ααφφοοσσωωσσηηςς σσττηηνν ααλλλληηλλεεγγγγηη προς το συννθρωπο την ρα του πνου. Η νντταα ΦΦρρννηη, η ΡΡζζαα ΡΡοοσσσσοουυ και η κοι- νωνικ λειτουργς της Κοιντητς µας, λλσσαα ΠΠοουυγγκκαα-- κκιιττηη,, συνυπογρφουν να κεµενο που απαντ σε να βασικ ερτηµα: «ΑΑνν δδεενν εεµµααιι εεγγ γγιιαα ττοονν εεααυυττ µµοουυ,, πποοιιοοςς θθαα εεννααιι;; ΑΑνν εεµµααιι µµννοο γγιιαα ττοονν εεααυυττ µµοουυ,, ττττεε ττιι εεµµααιι;; ΑΑνν χχιι ττρραα,, ππττεε;;»».
Αυτ και πολλ λλα ενδιαφροντα θµατα, µπορετε να διαβσετε στο τεχος που κραττε και µε το οποο κλενει το 2019.
Καλ χρονι και καλ ανγνωση ΒΒκκττωωρρ ΙΙσσαακκ ΕΕλλιιζζεερρ
0044 κοινοτητας διοικηση
Στις 8 Νοεµβρου, την παραµον της επετεου της Νχτας των Κρυστλ- λων, µιας απ τις τραγικτερες στιγµς της εβρακς ιστορας, ο Πρωθυ- πουργς κ. Κυρικος Μητσοτκης συναντθηκε µε τον Πρεδρο του Κεντρικο Ισραηλιτικο Συµβουλου Ελλδος, κ. αβδ Σαλτιλ και µλη του προεδρεου καθς και τον Πρεδρο της ελληνικς αντιπροσωπεας στη διεθν συµµαχα για τη Μνµη του Ολοκαυτµατος (IHRA), ρ. Ευ- στθιο Λιαν Λιντη, προκειµνου να ανακοινσει την υιοθτηση απ την Ελλδα των ορισµν εργασας της IHRA για τον αντισηµιτισµ και την ρ- νηση του Ολοκαυτµατος. Ο ορισµς για τον αντισηµιτισµ χει υιοθετηθε απ πολλς χρες εντς και εκτς Ευρωπακς νωσης, καθς και απ το Ευρωπακ Κοινοβολιο, το οποο σε οδηγα του προς τα κρτη-µλη, ζτησε να τον ενσωµατσουν στην κρατικ νοµοθεσα. στσο η Ελλδα, µε τη σηµεριν ανακονωση γ- νεται η πρτη χρα που υιοθετε τον ορισµ εργασας για την ρνηση του Ολοκαυτµατος, σε µα πρξη µεγλης ιστορικς βαρτητας. Ο Πρωθυπουργς ενηµερθηκε για την πορεα προετοιµασας της ελλη- νικς προεδρας της διεθνος συµµαχας το 2021, να γεγονς που θα φρει τη χρα στον πυρνα των κρατν, που µχονται τον αντισηµιτισµ και χουν αποφασιστικ λγο στην κατρτιση και την εφαρµογ νοµοθε- τικν και µορφωτικν προτσεων για την καταπολµησ του. Η ελληνικ προεδρα, που συµππτει µε την 200η επτειο της Εθνικς Πα- λιγγενεσας, θα αποτελεται απ να πλγµα ακαδηµακν, µορφωτικν και πολιτιστικν δρσεων, που θα επικεντρνει στο ρλο της εκπαδευσης και των µσων κοινωνικς διχυσης, στη διατρηση της µνµης του Ολο- καυτµατος και την εξλειψη του αντισηµιτισµο, καθς και στην ανδειξη της δισχιλιετος ιστορας του ιουδακο ελληνισµο. Ο Πρωθυπουργς ανθεσε το συντονισµ και την παρακολοθηση της εν λγω προσπθειας στον Αντιπρεδρο της κυβερνσεως, κ. Παναγιτη Πι- κραµµνο, ο οποος συµµετεχε στη σηµεριν συνντηση. Επιπλον, του ανθεσε να καθοδηγσει και να εποπτεσει τη διαδικασα ενσωµτωσης των ορισµν στη νοµοθεσα και την εκπαδευση.
Πηγ: wwwwww..pprriimmeemmiinniisstteerr..ggrr
του αντισηµιτισµου και της αρνησης του Ολοκαυτµατος της IHRA
ΤΟ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΠΡΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Απψε, 9 Νοεµβρου 2019, θυµµα- στε τη θλιβερ εκενη νκτα της 9ης
Νοεµβρου 1938, που στη Γερµανα του Αδλφου Χτλερ γινε το πρτο µαζικ πογκρµ, κατ των Εβραων. Εκενη τη νκτα, ο κσµος δεν κουσε τους χους των κρυστλ- λων. Ο κσµος αδιαφρησε. Αφο- ροσε µνο στους Εβραους! Η ««ΝΝκκτταα ττωωνν ΚΚρρυυσσττλλλλωωνν»» µως, ταν η απαρχ της θηριωδας του ναζισµο, που προκλεσε τον βιοµη- χανοποιηµνο θνατο 6.000.000 Εβραων και εκατοµµυρων λλων θυµτων του ρατσισµο και της µι- σαλλοδοξας. ΠΠααρρ ττηηνν ααππλλυυττηη κκαατταασσττρροοφφ,, οο κκσσµµοοςς δδεενν δδιιδδχχθθηηκκεε ττιι οο ααννττιισσηη-- µµιιττιισσµµςς µµπποορρεε νναα ξξεεκκιιννεειι εεννααννττοονν ττωωνν ΕΕββρρααωωνν,, δδεενν σσττααµµααττεειι µµωωςς σσττοουυςς ΕΕββρρααοουυςς.. Απειλε την δια τη ζω και την υπσταση κθε ανθρ- που και επιχειρε να επιβλει την απανθρωπι, παραβιζοντας κθε αξα ανθρωπισµο. ΧΧααιιρρεεττζζοουυµµεε λλοοιιππνν,, ττηηνν αανναακκοο-- ννωωσσηη ττοουυ λλλληηνναα ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγοο,, κκ.. ΚΚυυρριικκοουυ ΜΜηηττσσοοττκκηη,, ττιι ηη ΕΕλλ-- λλδδαα υυιιοοθθεεττεε ττοουυςς οορριισσµµοοςς ττοουυ αανν-- ττιισσηηµµιιττιισσµµοο κκααιι ττηηςς ρρννηησσηηςς ττοουυ ΟΟλλοοκκααυυττµµααττοοςς, πως ψηφστηκαν απ τις χρες-µλη του IHRA (διε- θνς συµµαχα για την Μνµη του Ολοκαυτµατος, στην οποα µετχει και η χρα µας) και την ενσωµτωσ τους στη νοµοθεσα και την εκπα- δευση. Σµερα, στην 81η επτειο της «Νκτας των Κρυστλλων», η Ελ- λδα στειλε να ηχηρ µνυµα: ττιι ηη χχρραα µµααςς σσττκκεεττααιι ααππννααννττιι σσττοονν ααννττιισσηηµµιιττιισσµµ,, σσττοο φφααννααττιισσµµ κκααιι ττηη ξξεεννοοφφοοββαα..
0055
13ο ετησιο ευρωπακο συνεδριο κοινωνικης αλληλεγγυης
Η ετσια δισκεψη για την κοινωνικ αλληλεγγη γινε µε απλυτη επιτυχα στο Παρσι, απ 17 ως 19 Νοεµβρου 2019. Απ την Ισραηλιτικ Κοιντητα Αθηνν συµµετεχαν η πρεδρος της Επιτροπς κοινωνικς αλληλεγγης, ντα Φρνη, ο σνδεσµος µε το Κοινοτικ Συµβολιο, Ρζα Ροσσου και η κοινωνικ λειτουργς της Κοιντητας, λσα Πουγκακιτη. Συναναστραφκαµε µε εκπροσπους διαφρων χωρν µε κοινος προβληµατισµος και δυσκολες, γεγονς που µας δωσε το ναυσµα να επικεντρωθοµε σε αλλαγς προ- σαρµογς, που θα µπορσουν να «εισβλουν» στο νο ργο της Επιτροπς µας. Η θεµατολογα του συνεδρου αφοροσε την «αυτονοµα», προσεγγζοντας την Μοντεσσοριαν µθοδο. Η µθοδος «Montessori» ξεκνησε να εφαρµζεται στα παιδι, µε στχο την αναπτυξιακ τους βελτωση. Επκεντρο της µε- θδου αυτς εναι η καλλιργεια της αυτονοµας των παι- διν, στο σχολικ περιβλλον. Η φιλοσοφα της Montessori, «βοθησ µε να το κνω µνος µου», προσεγγζει στην περπτωση αυτ ηλικιωµ- νους, προκειµνου να βελτισουν την καθηµεριντητ τους, ντας λειτουργικο στο περιβλλον τους, µε γνµονα παργοντες πως την γεροντικ νοια, τα κινητικ προ- βλµατα, τους µοναχικος ανθρπους, την κατθλιψη, µε απλ λγια, τα γηρατει…. λοι οι παραπνω παργοντες συµβλουν στο να αναδε- ξουν τα στδια του κκλου ζως του ανθρπου και την επι- στροφ του στα αρχικ αναπτυξιακ στδια ενς παιδιο. ταν γερνµε, γυρζουµε στις συνθειες της παιδικς µας ηλικας, θλουµε να µας υπολογζουν και χι να λειτουρ- γον για εµς, χωρς εµς. τσι λοιπν, οι ηλικιωµνοι αναγκζονται να θυµηθον µσα απ την καθηµεριν ενα- σχληση και χι να νιθουν περιθωριοποιηµνοι και εξαρ- τηµνοι. Αυτ ισοται µε ναν αργ θνατο, που ισοται µε παρατηση ζως. σοι ασχολοµαστε µε αυτς τις ηλικες θα πρπει να δη- µιουργοµε δραστηριτητες, επικεντρωµνες στις ικαντη- τες που οι νθρωποι χουν ακµα, σο µικρς και αν φαντζουν σε εµς. Η πιο µικρ κνηση και ενασχληση µε τα χρια τους, µπορε να τους δσει τη µνµη και τη θληση. λες οι οµιλες συνοδετηκαν απ µικρς οµδες εργα-
σας µε σκοπ να δηµιουργηθον οµδες διερενησης, στε να προσαρµοστον οι µθοδοι που παρουσιστηκαν µσα απ σγχρονα και επκαιρα παραδεγµατα, που απα- σχολον τον εκστοτε συµµετχοντα στην Κοιντητ του. Πς να διαχειριστετε το πργραµµα ανπτυξης χορη- γν. Πς να προετοιµαστετε για να προσελκσετε χρη- µατοδτες. Αφοροσε την παγκσµια ηµρα, που δηµιουργθηκε για να τιµσει τον Ραββνο Στινσαλτς, για την απδοση του Ταλµοδ. Μσα απ αυτ τα ιερ κεµενα, αναδεικνεται η σηµασα που χει ο ρλος των ανθρπων, που φροντζουν τους συνανθρπους τους στην εβρακ παρδοση. Ανα- πτχθηκαν µθοδοι και τρποι που θα µπορσουν να µας βοηθσουν στην αποτελεσµατικτερη προσγγιση και την δσµευση των συνανθρπων µας, που δυσκολεονται να τολµσουν να συµµετσχουν. Με στχο την επιτυχηµνη καµπνια χρηµατοδτησης, ο Μικλ Νβικ, σε τρεις συναντσεις ανπτυξε λα τα στ- δια µιας ανγκης, που γνεται πρταση για χορηγα. Πως µπορες να πεσεις ανθρπους να βοηθσουν τον δικ σου σκοπ, τη στιγµ που λοι ζητον βοθεια. Οι χρηµατοδ- τες µας θα πρπει να µετουσιωθον σε συνεργτες ζως και αυτ εξαρτται απ τον δικ µας χειρισµ. Εκτς απ το δικ µας ραµα και ανγκη, που πρπει να αξιολογηθε ως προς τον τρπο παρουσασς του, σηµαντικ εναι να καταγραφε το ψυχολογικ προφλ του ανθρπου στον οποο απευθυνµαστε. ραµα, πθος αλλ και ηγετικς ρλος, εναι τα χαρακτηριστικ εκενου που θα µας εκ- προσωπσει και θα πετχει, αν δηµιουργσει µια επικοι- νωνα. Μσα απ την πολυετ του εµπειρα αναφρθηκε σε παραδεγµατα, λλα επιτυχηµνα λλα χι, αναλοντας µε- θδους και συµπεριφορς απ τις δο πλευρς. Επιζντες του Ολοκαυτµατος, αυτονοµα και αναµνσεις. Η οµιλα εστασε στο ερτηµα, αν διαφρει η ψυχικ υγεα ενς επιζντα του Ολοκαυτµατος, απ κποιον που δεν εχε τραυµατικς εµπειρες στη ζω του. Για να απαντηθε το παραπνω ερτηµα, δθηκαν στο κοιν δυο παραδεγ- µατα περιπτσεων, στα οποα περιγρφονται, πως µια τσο τραυµατικ εµπειρα επηρεζει την καθηµεριντητα των επιζντων στην συµπεριφορ – µεταφορ και αλληλε- πδραση της δυναµικς της οικογνειας.
«Αν δεν εµαι εγ για τον εαυτ µου, ποιος θα εναι;» «Αν εµαι µνο για τον εαυτ µου, ττε τι εµαι;» «Αν χι τρα, πτε;»
0066
συνχεια στη σελδα 15
Γαλλικ σστηµα κοινωνικς αλληλεγγης. Παρουσιζεται το δηµσιο σστηµα υγεας και οι δωρεν υπηρεσες και παροχς προς τις κοινωνικ ευπαθες οµ- δες. Εθελοντς και διαδκτυο υπηρετον τις ανγκες των ανθρπων, ξεκινντας απ τους µοναχικτερους. Ακολουθε η γνωριµα του οργανισµο OSE και οι υπηρε- σες που παρχει, πως τα κντρα ηµρας, που οι φρον- τιστς ασχολονται κυρως µε ΑΜΕΑ, πσχοντες απ Αλτσχµερ και ψυχικ νοσµατα. Κλενοντας, γνεται αναφορ του United Restitution Orga- nization (URO), µσα απ το πρσµα αποκατστασης µε τα προγρµµατα κοινωνικς αλληλεγγης για τους επιζντες µε καταγωγ γερµανικ. Οµδες διερενησης. Στην συζτηση µε εκπροσπους οργανισµν, που πρωτα- γωνιστον στον τοµα της κοινωνικς αλληλεγγης, πως το «Jewish care», γινε µια παρουσαση των κοινοττων της Ελλδος, Πορτογαλας, Τουρκας. Πως αντιµετωπζουµε τις προκλσεις, τρπους εναλλακτικς χρηµατοδτησης, αντισηµιτισµς, οικονοµικς δυσκολες, προσαρµογ προ- γραµµατισµο. Μπαµπ δεν αισθνοµαι πολ καλ σµερα, η κληρονοµι. Μσα απ τη συνεδρα του Μωσ Τλλερ απ το κντρο επιζντων του Jewish Care, µε οδηγ την ψυχολογικ προ- σγγιση, αναπτσσει το τραµα του Ολοκαυτµατος, που διαπερν τις επµενες γενις. να τραµα που κληρονο- µοµε και καλοµαστε, ακµα και αν δεν το χουµε βισει, να το αντιµετωπσουµε. Απορες, ενοχς, φβος, οργ εναι τα συναισθµατα, που θελ µας, ορζουν και επηρεζουν την ζω και την αυτονοµα µας. Εναι η αιτα, που δεν µας επιτρπει να ζητσουµε εκολα βοθεια. Κντρο Ηµρας, εµπειρες απ το Λονδνο και την Αγα Πετροπολη. Ακολοθησε η παρουσαση απ δο ψυχολγους του OSE, του οργανισµο που δηµιουργθηκε το 1912 απ Ρσους Εβραους γιατρος στην Αγα Πετροπολη, για να βοηθ- σει κυρως προσφυγπουλα. Μετ την επθεση σε Charlie Hebdo και Hyper Kasher, γινε να κινητ κντρο βοθειας. Το τµµα ψυχολογικς υποστριξης του οργανισµο αν- λαβε το δσκολο ργο της επικοινωνας, ανµεσα στα µλη που θελαν να εκφρσουν την αγωνα και το πνθος για εκενους που χασαν. Οι περισστερες επιθσεις στην Γαλλα γνονται απ φα- νατικος Μουσουλµνους, αν και οι δο κοιντητες φρον- τζουν να συνεργζονται, σο πιο συχν µπορον. Στο νεκροτοµεο, οι συγγενες των τροµοκρατν ταν στην δια αθουσα µε τους συγγενες των θυµτων. Κανες δεν µπο- ροσε να πιστψει, πως ο γετονας µεταµορφθηκε σε δο- λοφνο, αφο οι πολιτικς και θρησκευτικς ιδεολογες αφαρεσαν κθε ανθρπινη υπσταση. Αντισηµιτισµς και αλληλεγγη, ενθηκαν σε αυτ τα τραγικ γεγοντα. Για-
τρο, ψυχολγοι, ψυχατροι, κοινωνικο λειτουργο δηµι- οργησαν µια οµδα µσω της εφαρµογς «what’s app», για να βοηθσουν µεσα σους εχαν ανγκη. Ακµα, πραγµατοποιον επισκψεις στα σπτια των συγγενν των θυµτων και ενηµερνουν τις υπλοιπες κοιντητες. Στ- χος εναι, σοι πνθησαν να επιστρψουν στην πραγµατι- κτητα και να την αντιµετωπσουν. Αν και τα µτρα ασφαλεας αυξθηκαν, οι ψυχολγοι εναι εκενοι που ανα- λαµβνουν να προετοιµσουν τους πολτες για ενδεχµενη επιστροφ της τροµοκρατας. Η ανγκη εξερεσης δωρητν. Η τελευταα συνντηση ανπτυξης χορηγν εχε να ραν- τεβο, µεταξ ενς χορηγο και ενς εκπροσπου κοιν- τητας. Τον χορηγ υποδθηκε ο Μριο ζκοβιτς. Αναλθηκε κθε κουβντα, επισηµνθηκαν λθη και σω- στς προσεγγσεις. Επσκεψη σε χρους κοινωνικς αλληλεγγης, το Κν- τρο Ηµρας ντιθ Κρµσντορφ. Το ντιθ Κρµσντορφ, Κντρο Ηµρας της ΟSE, βρσκεται 5 λεπτ απ το Charlie Hebdo, νας εξαιρετικς χρος 250 τετραγωνικν µτρων, χωρς πολυτλειες, που λειτουργε εδ και 13 χρνια. Λειτουργε υπ την αιγδα του υπουρ- γεου Υγεας και του δµου Παρισιο, που καλπτουν µρος των εξδων. Το υπλοιπο κστος καλπτεται απ τους φιλοξενοµενους, ανλογα µε την οικονοµικ τους κατσταση, καθς και απ χορηγες της ΟSE. Το οκηµα εναι χτισµνο σε σχµα «Π» γρω απ το αθριο και εναι λο τζαµαρες. Μια παλι βιοτεχνα τζιν, που το αφεντικ θελε να ελγχει απ κθε οπτικ γωνα το προ- σωπικ του. Η πρσβαση εναι εκολη και ο χρος λει- τουργικς και προσαρµοσµνος στις ανγκες της τρτης ηλικας. Το περιβλλον δεν σε παραπµπει σε δρυµα. Γιατρο, θεραπευτς, φροντιστς και λοι οι εργαζµενοι φορον καθηµεριν ροχα και χι στολ εργασας. ου- λεουν κυρως µε µερικ απασχληση πλαισιωµνοι απ εθελοντς. Αντικεµενο του κντρου εναι η ενσχυση των δυνατοττων και η κοινωνικοποηση των ηλικιωµνων. Το κντρο φιλοξε- νε καθηµεριν 10π.µ. µε 5.00µ.µ, 25 τοµα, που ρχονται να περσουν µορφα και δηµιουργικ την ηµρα τους. Η ηµρα ξεκινει µε να καλ πρωιν, συζητσεις και πολλ παιχνδια. Προσρχονται 2 3 φορς την εβδοµδα για να συµµετ- σχουν σε «οµδα µνµης», πως παλαιτερα πγαιναν σε «οµδα µπριτζ» κτι αντστοιχο. Πρκειται για µια ωραα ξοδο για εκενους και εναι κτι που οι διοι αποζητον. Κποια σαββατοκριακα οργαννονται διµερες εκδρο- µς, µε στχο απ τη µια να διασκεδσουν οι ηλικιωµνοι και απ την λλη, να ξεκουραστον οι φροντιστς. Σε κθε πτρυγα γνονται διαφορετικς δραστηριτητες, πως τµµατα ζωγραφικς, καλλιτεχνικν, λογοθεραπεας,
0077 της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ
Ονοµζοµαι Ευτυχα Ροσσου και υπρξα ιπτµενη συνο- δς στην Ολυµπιακ Αεροπορα, επ εποχς νση. Απ την στιγµ που σκοτθηκε ο αδερφς µου και αργτερα, η δηµιουργα της δικς µου µονογονεκς οικογνειας δεν µου φησε το περιθριο να χω τον χρνο να προσφρω. Με οδγησε στο να αφοσιωθ, κυρως στην επιβωσ µας. µως η συλλογικτητα, το ασθηµα της αλληλεγγης και η ανγκη προσφορς αποτελοσαν ψεις που εχα διδαχτε απ την οικογνει µου και πντα υπρχαν στην ψυχ µου. Στα 50 µου χρνια, δη εχα συνταξιοδοτηθε και ντας να, αναζητοσα τπους ενασχλησης και προσφορς προς τον συννθρωπο. Αποφσισα λοιπν, να απευθυνθ στον ελληνικ Ερυθρ Σταυρ και να παρακολουθσω σε- µινρια κοινωνικς προσφορς. ολεψα περπου δο χρνια, εν παρλληλα εκπαιδευµουν µσα απ σεµιν- ρια µε θµατα πως η παιδικ παραβατικτητα, η σεξουα- λικ κακοποηση, η ενδοοικογενειακ βα. Τα περισστερα γιναν µε την συνδροµ της Ελληνικς Αστυνοµας και τις εισηγσεις Ελλνων αξιωµατικν, των οποων η εµπειρα ταν πολτιµη. Φεγοντας απ τον Ερυθρ Σταυρ, λγω της ενασχλη- σης της κρης µου µε την αθλητικ ιππασα, αφιερθηκα στην θεραπευτικ ιππασα βοηθντας παραπληγικ και αυ- τιστικ παιδι. Για λγους υγεας (προβλµατα στην µση µου) δεν µπρεσα να συνεχσω, αν και αυτ η εµπειρα ταν µια τερστια ικανοποηση. σο και αν σε στενοχω- ροσαν κποιες καταστσεις, στο τλος εκενος που κρ- διζε την µεγαλτερη αγαλλαση ταν ο εθελοντς. Η εσωτερικ µου αναζτηση περιπλανθηκε, φτνοντας στο σωµατεο «Οι φλοι του παιδιο», που ακµα και σ- µερα ασχολεται µε παιδι φτωχν οικογενειν, που δεν µπορον µνες τους να ανταπεξλθουν στις ανγκες της ανατροφς τους. ταν µε κλεσαν απ την Ισραηλιτικ Κοιντητα Αθηνν, αφο ενηµερθηκα για ανγκες και τους τρπους βο- θειας, δχτηκα αµσως µε µεγλη µου χαρ να συµµε- τχω στην επιτροπ περθαλψης. Με συνταξιδιτες τον ττε πρεδρο της περθαλψης Μανλη Αροχ, συνεχ- ζοντας µε τον Ζακ Αλαζρκη, Σµη Μιζν, Ισακ Μορδε- χ και φτνοντας στο σµερα, µε την ντα Φρνη και λα τα µλη και κοινοτικ συµβολια, µε τα οποα τσα χρνια συνεργαζµαστε.
Η παρουσα και ενασχλησ µου µετρ περισστερα απ 20 χρνια. Μου ανατθηκαν περιπτσεις, πως επισκψεις σε φυλακς που κρατονταν νδρες γυνακες οµθρη- σκοι λληνες κτοικοι λλων χωρν, κυρως τοµα µε παραβατικτητα. Επισκψεις σε σπτια οικογενειν ατ- µων µοναχικν, οποιαδποτε ρα και ηµρα υπρχε ανγκη να µιλσουν µε κποιον νθρωπο και ας µην ταν ψυχολγος ειδικς. Συνοδεα συνανθρπων µας σε επε- γοντα περιστατικ δροµολογηµνες επισκψεις στα νο- σοκοµεα, αναµον στε να νιθουν πως κποιος εναι εκε για εκενους, επαφ µε γιατρος σε τοµα που δεν χουν κανναν να ενδιαφερθε, επισκψεις σε δηµσια και ιδιω- τικ ιδρµατα (αφν, ροµοκατειο, Ψ. Ξεννες). Επισκ- ψεις σε γηροκοµεα, Αθηνν λοιπ ιδιωτικ -Ρστειον- που εµαι η µοναδικ εθελντρια που επισκπτοµαι οµ- θρησκους-τροφµους, απ την πρτη ηµρα λειτουργας του ως και σµερα. Και τσα λλα, που οι σελδες θα γµιζαν απ τις αναρθ- µητες περιπτσεις και εµπειρες που απκτησα. Για λα τα παραπνω, η Κοιντητα φρντισε να µε επιβραβεσει για την πολτιµη προσφορ µου και την ευχαριστ µσα απ τα βθη της καρδις µου, που δεν µε ξχασε. Η συνεχς αγωνα µου πηγζει απ το γεγονς, τι…