· 2019-07-18 · 3 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών...

of 16 /16
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

Embed Size (px)

Transcript of  · 2019-07-18 · 3 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών...

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,

  210-4142000

  www.unipi.gr

  file:///C:/Users/PC/Desktop/ODHGOS%20SPOYDWN/www.unipi.gr

 • Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 2

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  ΣΧΟΛΗ

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

  WWW.MARITIME-STUDIES.GR

  ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

  ΣΠΟΥΔΩΝ

  http://www.maritime-studies.gr/

 • 3 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  Οδηγός Σπουδών 2016-2017

 • Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 4

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  Περιεχόμενα Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμί-σεων για τη ναυτιλία συμπεριλαμβανομένης της τάσης για μια «καθα-ρή» ναυτιλία, αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένα και πολύπλευρα καταρτισμένα ναυτιλιακά στελέχη για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών, τη διοίκηση ναυπη-γείων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες, τους λιμενικούς οργανισμούς, τους ναυτιλιακούς οργανισμούς που εδρεύουν στην ημε-δαπή ή στην αλλοδαπή, τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, τις επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και πλήθος άλλων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών με έμμεση ή άμεση σχέση δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε τομείς της θαλάσσιας οικο-νομίας. Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητι-κή γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά γρήγορης έ-νταξης των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας και την επι-τυχή τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προσφοράς περισσότερο εξειδικευμένων γνώσεων για την υποβοήθηση της επαγγελματικής ανέλιξης ή/και την εντονότερη και αποτελεσματικό-τερη συμμετοχή στην έρευνα, στο Τμήμα λειτουργεί από το 2002 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία διετούς διάρκειας, με κατευθύνσεις στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, των μετα-φορών και της ποιότητας. Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, διεθνή συνέδρια και θερινά σχολεία σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα της ημεδαπής και ιδρύματα του εξωτερι-κού. Επιπρόσθετα, η εξωστρέφεια του Τμήματος ενισχύεται μέσω της οργάνωσης τακτικών διαλέξεων από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς και της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας. Η ανάγκη της διεπιστη-μονικής προσέγγισης στο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Περιβάλλοντος αποτυπώθηκε στην ιδρυτική διακήρυξη του Τμήματος και καθόρισε αντίστοιχα τη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικοτεχνικών υποδομών για την υποστήριξη των προγραμμάτων σπουδών και της έρευνας του Τμήματος. Τέλος, το Τμήμα προσφέρει υποτροφίες από ποικίλα ιδιωτικά ιδρύματα στους αριστεύσαντες φοιτη-τές του. Η Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγήτρια Φανή Σακελλαριάδου

  Όργανα του Τμήματος & Προσωπικό 5

  Πρόγραμμα Σπουδών 5

  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  10

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ναυτιλία10

  Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών 15

  Εργαστήρια, Υλικοτεχνική Υποδομή 16

 • 5 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Όργανα του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Γενική

  Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

  Πρόεδρος του Τμήματος: Καθηγήτρια Φανή Σακελλαριάδου

  Προσωπικό:

  Καθηγητές Βλάχος Γεώργιος Θαλασσινός Ελευθέριος Θεοδωρόπουλος Σωτήριος Μερίκας Ανδρέας Παπαδημητρίου Ευστράτιος Παρδάλη Αγγελική Πελαγίδης Θεόδωρος Τζαννάτος Ερνεστος Σπυρίδων Τσελέντης Βασίλειος - Στυλιανός Τσελεπίδης Αναστάσιος Χλωμούδης Κωνσταντίνος

  Αναπληρωτές Καθηγητές Μποϊλέ Μαρία

  Επίκουροι Καθηγητές Παντουβάκης Άγγελος Σαμιώτης Γεώργιος

  Λέκτορες Αρτίκης Αλέξανδρος Πολέμης Διονύσιος

  Διδάκτωρ Επιστημονική Συνεργάτιδα Ανδρονίκη Γκατζόλη

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Αυδάλα Σοφία Λιάπη Γεωργία

  Διοικητικό προσωπικό Φράγκου Νίκη (Γραμματέας Τμήματος) Γρηγοριάδης Νίκος Κατσαρέα Αδαμαντία Μαυρέα Μαρία

  www.maritime-studies.gr

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ // Μαθήματα Πρώτο Εξάμηνο

  Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Μαθήματος

  Ώρες Διδασκαλίας (εβδ) Πιστωτικές Μονάδες

  Διδάσκοντες

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Υ 4 6 Μαρία Μποϊλέ

  ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Υ 4 6 Φανή Σακελλαριάδου, ΠΔ 407/80

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Υ 4 6 Κωνσταντίνος Χλω-μούδης, Ανδρονίκη Γκατζόλη

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Υ 4 6 Ερνεστοσπυρίδων Τζαννάτος, ΠΔ 407/80

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Υ 4 6 Γεώργιος Σαμιώτης

  ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι Υ 4 - Χρυσούλα Τόμπρου

  http://www.maritime-studies.gr/

 • Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 6

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  Δεύτερο Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος

  Ώρες Διδασκαλί-ας (εβδ)

  Πιστωτικές Μονάδες

  Διδάσκοντες

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ 4 6 Θεόδωρος Πελαγίδης

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Υ 4 6 Άγγελος Παντουβάκης Διονύσιος Πολέμης

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Υ 4 6 Γεώργιος Βλάχος

  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Υ 4 6 Αναστάσιος Τσελεπίδης

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Υ 4 6 Ευστράτιος Παπαδημητρί-ου

  ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Υ 4 - Χρυσούλα Τόμπρου

  Τρίτο Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος Ώρες Διδασκαλί-

  ας (εβδ) Πιστωτικές Μονάδες

  Διδάσκοντες

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υ 4 5 Θεόδωρος Πελαγίδης

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Υ 4 5 Αλέξανδρος Αρτίκης

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Υ 4 5 Γεώργιος Βλάχος

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Υ 4+2(εργαστήριο) 5 Βασίλειος – Στυλιανός Τσε-λέντης

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ Υ 4 5 Ερνεστοσπυρίδων Τζαννά-τος, ΠΔ 407/80

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Υ 4 5 Αγγελική Παρδάλη

  Τέταρτο Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος Ώρες Διδασκαλίας

  (εβδ) Πιστωτικές Μονάδες

  Διδάσκοντες

  ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Υ 4 5 Γεώργιος Σαμιώτης

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  Υ 4 5 Θεόδωρος Πελαγίδης

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υ 4 5 Αγγελική Παρδάλη, Ανδρονίκη Γκατζόλη

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Υ 4 5 Άγγελος Παντουβάκης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ 4 5 Μαρία Μποϊλέ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ Υ 4 5 Κωνσταντίνος Χλωμούδης

 • 7 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  Πέμπτο Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος Ώρες Διδασκαλί-

  ας (εβδ) Πιστωτικές Μονάδες

  Διδάσκοντες

  ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  Υ 4 5 Κωνσταντίνος Χλωμούδης Μαρία Μποϊλέ

  MARKETING ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

  Υ 4 5 Άγγελος Παντουβάκης

  ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ 4 5 Ιωάννης Σώρρος

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

  Υ 4 5 Ευστράτιος Παπαδημητρί-ου

  ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Υ 4 5 Γεώργιος Σαμιώτης

  ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υ 4 5 Αναστάσιος Τσελεπίδης

  Έκτο Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος Ώρες Διδασκαλίας

  (εβδ) Πιστωτικές Μονάδες

  Διδάσκοντες

  ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Υ 4 5 Φανή Σακελλαριάδου, ΠΔ 407/80

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Υ 4 5 Αγγελική Παρδάλη

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ 4 5 Ιωάννης Σώρρος

  ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ Υ 4 5 Γεώργιος Βλάχος

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

  Υ 4 5 Βασίλειος – Στυλιανός Τσε-λέντης

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ 4 5 Σωτήριος Θεοδωρόπουλος

  Έβδομο Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος Ώρες Διδασκαλίας

  (εβδ) Πιστωτικές Μονάδες

  Διδάσκοντες

  ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Υ 4 5 Αγγελική Παρδάλη, Κωνσταντίνος Χλω-μούδης

  ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Υ 4 5 Διονύσιος Πολέμης

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υ 4 5 Ανδρέας Μερίκας

  ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

  Υ 4 5 Αλέξανδρος Αρτίκης

 • Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 8

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Υ 4 5 Άγγελος Παντουβάκης, Ανδρονίκη Γκατζόλη

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε 4 5 -

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε 4 5 Ευστράτιος Παπαδη-μητρίου

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  Ε 4 5 Σωτήριος Θεοδωρό-πουλος

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ε 4 5 Σωτήριος Θεοδωρό-πουλος

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Ε 4 5 Δρ.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε 4 5 Δρ.

  ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

  Ε 4 5 Δρ.

  Όγδοο Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος Ώρες Διδασκαλί-

  ας (εβδ) Πιστωτικές Μο-

  νάδες Διδάσκοντες

  ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Υ 4 5 Γεώργιος Σαμιώτης

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

  Υ 4 5 Ανδρέας Μερίκας

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  Υ 4 5 Διονύσιος Πολέμης

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

  Υ 4 5 Αλέξανδρος Αρτίκης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Υ 4 5

  Βασίλειος – Στυλιανός Τσελέντης, Ανδρονίκη Γκατζόλη

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε 4 5 -

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Ε 4 5 Ερνεστοσπυρίδων Τζαννάτος, ΠΔ 407/80

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε 4 5 Αγγελική Παρδάλη, Κωνσταντίνος Χλω-μούδης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

  Ε 4 5 Ανδρέας Μερίκας

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

  Ε 4 5 Σωτήριος Θεοδωρό-πουλος

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ε 4 5 Μαρία Μποϊλέ

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

  Ε 4 5 Φανή Σακελλαριάδου

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ Ε 4 5 Δρ.

 • 9 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

 • Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 10

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

  www.maritime-studies.gr

  Διευθυντής του ΠΜΣ: Καθηγητής Βασίλειος – Στυλιανός Τσελέντης

  210-4142542, 210-4142074, 210-4142397, 210-4142175 [email protected]

  Αντικείμενο, φιλοσοφία & σκοπός Από το Μάρτιο του 2002 το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπου-δών οργάνωσε και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυ-χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Ναυτιλία σε επίπεδο MSc. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φιλόδοξους υπο-ψηφίους που στοχεύουν σε σταθερή γρήγορη επαγ-γελματική ανέλιξη στον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας και έχει ως βασική του επιδίωξη να προετοιμάσει τους αποφοίτους του ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς, να προάγει την επιστήμη μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων και να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τον ναυτιλιακό κλά-δο. Το Π.Μ.Σ. στη Ναυτιλία αποσκοπεί στη απόκτηση ναυ-τιλιακών γνώσεων που χαρακτηρίζονται από διεπιστη-μονικότητα, εντρυφώντας στις ιδιαιτερότητες που διέ-πουν τον κλάδο, με στόχο την παροχή διαρκώς επικαι-ροποιημένων μαθημάτων, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διεθνών δεδομένων αναφορικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία των διπλωματούχων, όπως επίσης και με τις περαιτέρω σπουδές τους. Το σύνολο των χαρακτηριστικών του προγράμματος περιλαμβάνει ένα πολύ καλό πανεπιστημιακό περι-βάλλον, με έμφαση στην ποιοτική διδασκαλία, την έ-ρευνα, τη συνεργασία, το ρεαλισμό και την επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, η οποία αποδεικνύεται έ-μπρακτα με τη βράβευση, από τις επιχειρήσεις, των καλύτερων φοιτητών του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, όπως μελέτες περιπτώσεων (case studies), εφαρμοσμένη έρευνα, προσομοιώσεις, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και ναυτι-λιακούς οργανισμούς ώστε να ενισχυθεί η απόκτηση γνώσης πραγματικών εμπειριών. Μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc., παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

  Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής, ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος

  ορίζεται σε 24 μήνες.

  Κόστος Φοίτησης Το κόστος φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται στο ποσό των 8.000 Ευρώ και προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις. Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της ΓΣΕΣ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών 2ου, 3ου ή 4ου εξαμήνου με τη μορφή μερικής ή ολικής απαλλαγής των αντίστοιχων εξαμηνιαίων διδάκτρων, σε μετα-πτυχιακούς φοιτητές με υψηλές επιδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από άλλο φορέα. Αντίστοιχες υποτροφίες παρέχονται με προσφορές σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με την προϋπόθεση προσφοράς σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

  Επιλογή φοιτητών – προϋποθέσεις εγγραφής Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα εξής βασικά στοιχεία: Ο γενικός βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου. Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς, ή

  ερευνητές της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Συνέντευξη υποψήφιας/-ου. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Η γνώση της Αγγλικής ισχύει και για τους αλλοδαπούς υποψήφιους (ενώ για αυτούς θα ισχύει επίσης και αντίστοιχη διαπίστωση γνώσης της ελληνικής γλώσ-σας που γίνεται βάσει των νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν γι' αυτές τις περιπτώσεις).

  http://www.maritime-studies.gr/mailto:[email protected]

 • 11 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 1. Σκοπός και Σημασία της Διπλωματικής Εργασίας

  Οι Διπλωματικές Εργασίες του Π.Μ.Σ. στην Ναυτι-λία φιλοδοξούν να θέσουν τα θεμέλια για την πε-ραιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε ζητήματα αιχμής που απασχολούν τον κλάδο της ναυτιλίας. Η Διπλωματική Εργασία είναι επιστημο-νική εργασία η οποία οφείλει να εµπεριέχει στοι-χεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά µε το Π.Μ.Σ. είτε µέσω της δημιουργίας νέας γνώ-σης, είτε µέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, µέσω συνδυασμού των παρα-πάνω.

  Οι επιβλέποντες έχουν την ευθύνη ώστε, οι Δι-πλωματικές Εργασίες που ανατίθενται στους με-ταπτυχιακούς φοιτητές να ακολουθούν συγκεκρι-μένες προδιαγραφές και απαιτήσεις:

  Να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα του πραγματικού κόσμου και να καταλήγουν σε συγκε-κριμένες προτάσεις, αποτιμήσεις, υπολογισμού, αποφάσεις, κλπ.

  Να ακολουθούνται οι γενικές οδηγίες συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών.

  2. Επιμέρους Στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας

  Επιμέρους στόχοι, στους οποίους είναι δυνατόν να αποβλέπει μια τέτοια ερευνητική εργασία συμπερι-λαμβανομένων:

  επισκόπηση και κριτική ανάλυση υφιστάμενης γνώσης

  περιγραφή και ερμηνεία κάποιου φαινομένου ή θέματος

  χρήση θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγί-σεων, τεχνικών, εργαλείων

  δημιουργία νέων θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, τεχνικών, εργαλείων ή άλλων και-νοτομιών στη εξεταζόμενη επιστημονική περιοχή.

  Τέλος, η Διπλωματική Εργασία στοχεύει στο να ανα-

  πτυχθούν από τον μεταπτυχιακό φοιτητή δόκιμες επι-

  στημονικές πρωτοβουλίες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο

  γνώσης απ’ αυτά που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. του

  Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

  Πειραιώς.

  Πρόγραμμα Μαθημάτων Το ΠΜΣ για τη Ναυτιλία περιλαμβάνει δώδεκα (12) μαθήματα και την μεταπτυχιακή διατριβή. Τα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και το τέταρτο εξάμηνο διατίθεται στους φοιτητές για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες.

 • Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 12

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  // Μαθήματα Πρώτο Εξάμηνο

  Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος

  Ώρες Διδασκα-λίας εβδ.

  Πιστωτικές Μονάδες

  Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και στις Με-ταφορές

  Υ 3 7,5

  Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου Υ 3 7,5

  Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών Υ 3 7,5

  Λιμάνια και Αναπτυξιακές Πολιτικές Υ 3 7,5

  Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και στις Με-ταφορές

  Υ 3 7,5

  Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου Υ 3 7,5

  Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία Υ 3 7,5

  Περιβάλλον στη Ναυτιλία Υ 3 7,5

  Δεύτερο Εξάμηνο

  Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος

  Ώρες Διδα-σκαλίας εβδ.

  Πιστωτικές Μονάδες

  Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  Σχεδιασμός και Πολιτικές Μεταφορών Υ 3 7,5

  Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Υ 3 7,5

  Οικονομική των Λιμένων Υ 3 7,5

  Διεθνή Οικονομικά – Θαλάσσιο Εμπόριο Υ 3 7,5

  Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σχεδιασμός και Πολιτικές Μεταφορών Υ 3 7,5 Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Υ 3 7,5 Εφαρμογές Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής Υ 3 7,5 Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων Υ 3 7,5

 • 13 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  Τρίτο Εξάμηνο

  Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος

  Ώρες Διδασκαλί-ας εβδ.

  Πιστωτικές Μονάδες

  Α.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  Α1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Ναυλώσεις Υ 3 7,5

  3 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης Α1,Α1,Α2

  Α2 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

  Ναυλώσεις Υ 3 7,5

  3 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης Α2,Α2,Α1

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  Α1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  1. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Ε 3 7,5

  2. Οικονομική μοντελοποίηση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

  Ε 3 7,5

  3. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Διοικητική Ε 3 7,5

  Α2 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

  1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ε 3 7,5

  2. Οικονομική και Πολτική του Περιβάλλοντος στη Ναυτιλία

  Ε 3 7,5

  3. Ανάλυση Ναυτιλιακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ε 3 7,5

  Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  Β1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Ναυτασφαλίσεις Υ 3 7,5

  3 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης Β1,Β1,Β2

  Β2 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

  Ναυτασφαλίσεις Υ 3 7,5

  3 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης Β2,Β2,Β1

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  Β1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  1 Ανάλυση Περιπτώσεων Ναυτιλιακής Χρημα-τοοικονομικής Διοικητικής

  Ε 3 7,5

  2 Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου Ε 3 7,5

 • Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 14

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  3 Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί Ε 3 7,5

  Β2 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  1 Αξιοπιστία Συστημάτων και Διαχείριση Κινδύ-νου

  Ε 3 7,5

  2 Γαλάζια Ανάπτυξη και Ναυτιλία Ε 3 7,5

  3 Ειδικά Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος Ε 3 7,5

  Τέταρτο Εξάμηνο / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος

  Ώρες Διδα-σκαλίας εβδ.

  Πιστωτικές Μονάδες

  Διπλωματική Εργασία η τέσσερα (4)μαθήματα επιλογής Υ - 30

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  Οικονομικά του Θαλάσσιου Τουρισμού Ε 3 7,5

  Διεθνή Οικονομικά– Θαλάσσιο Εμπόριο Ε 3 7,5

  Οικονομική των Λιμένων Ε 3 7,5

  Διασφάλιση Ποιότητας-Ασφάλεια στις Θαλάσσιες Με-ταφορές

  Ε 3 7,5

  Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ε 3 7,5

  Ανάλυση και Αξιολόγηση Εισροών-Εκροών στις Θαλάσ-σιες Μεταφορές

  Ε 3 7,5

  Τέταρτο Εξάμηνο / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία

  Μαθήματος

  Ώρες Διδα-σκαλίας εβδ.

  Πιστωτικές Μονάδες

  Διπλωματική Εργασία η τέσσερα (4)μαθήματα επιλογής Υ - 30

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  Οικονομικά του Θαλάσσιου Τουρισμού Ε 3 7,5

  Εφαρμογές Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής Ε 3 7,5

  Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων Ε 3 7,5

  Διασφάλιση Ποιότητας-Ασφάλεια στις Θαλάσσιες Με-ταφορές

  Ε 3 7,5

  Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ε 3 7,5

  Ανάλυση και Αξιολόγηση Εισροών-Εκροών στις Θαλάσ-σιες Μεταφορές

  Ε 3 7,5

 • 15 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Στόχος Το Τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών σύμφωνα με το άρ-

  θρο 9 του Νόμου 3685/16-7-2008 έχει την αρμοδιότη-

  τα να χορηγεί Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ναυτιλία. Ο

  τίτλος ισοδυναμεί με το διεθνή τίτλο Ph.D (Doctor of

  Philosophy).

  Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση Δ.Δ.

  υποβάλλει σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμή-

  ματος, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά πιστοποιη-

  τικά και αναλυτική ερευνητική πρόταση, σύμφωνα με

  την αντίστοιχη παράγραφο καθορισμού των κριτηρίων

  εισαγωγής του κανονισμού του Ιδρύματος, μετά από

  προκήρυξη του Τμήματος.

  Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορι-

  κού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από

  τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη.

  Ο υποψήφιος διδάκτορας εξειδικεύεται στο γνωστικό

  πεδίο του Τμήματος με στόχο να παράξει επιστημονι-

  κή έρευνα πρωτότυπη και ικανή να συμβάλλει στην

  πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμο-

  γών.

  Προϋποθέσεις συμμετοχής Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών

  προγραμμάτων πρέπει να έχουν τα εξής τυπικά

  προσόντα: α) πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ομοταγούς

  πανεπιστημίου του εξωτερικού και β) μεταπτυχιακό

  δίπλωμα ειδίκευσης ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων

  Ιδρυμάτων του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το

  ΔΟΑΤΑΠ.

  Αιτήσεις – Διαδικασία Εγγραφής Η διαδικασία εισαγωγής ξεκινάει κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα κατόπιν προκήρυξης. Ο υποψήφιος εφ’ όσον πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, συντάσσει και υποβάλλει στη ΓΣΕΣ του Τμήματος ερευνητική πρόταση, στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής του έρευνας. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της

  Εισηγητικής Επιτροπής, που έχει ορίσει για το σκοπό

  αυτό, ελέγχει τα προσόντα του υποψηφίου σύμφωνα

  με τα κριτήρια εισαγωγής και αν αυτά είναι επαρκή,

  εξετάζει την επιστημονική επάρκεια, καθώς και το

  εφικτό της ερευνητικής του πρότασης. Επίσης,

  συνεκτιμά τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του

  Τμήματος για την επίβλεψη των υποψηφίων και

  αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης

  εισαγωγής. Σε θετική περίπτωση ορίζεται ο επιβλέπων

  Καθηγητής και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς

  Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Νόμο. Η

  ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης καθορίζει το

  χρονικό σημείο έναρξης παραμονής του υποψηφίου

  διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

  Η Εισηγητική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον

  υποψήφιο σε προσωπική συνέντευξη.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  3. Πρώτο πτυχίο (BSc) σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

  4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα τύπου Μάστερ (ΜΒΑ, MSc, DEA, ή ισοδύναμο), σε συναφές αντικεί-μενο,από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό 'Ιδρυ-μα.

  5. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

  6. Απόδειξη γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας.

  7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι από καθηγητή.

  8. Σύντομη έκθεση, μίας σελίδας περίπου, η οποία να περιγράφει τους στόχους του ενδιαφερομένου και πως το διδακτορικό θα συμβάλλει στην επίτευξή τους.

 • Οδηγός Σπουδών 2016-2017 - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 16

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Εργαστήρια - Εξοπλισμός Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια σύμφωνα με το ΦΕΚ 47/12-3-2002.

  Α. Εργαστήριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και

  Ναυτιλιακών Ατυχημάτων – ΕΡ.Ν.Α.

  Διευθυντής Καθηγητής Γεώργιος Π. Βλάχος

  Β. Εργαστήριο Θαλάσσιων Επιστημών – ΕΘΕ

  Διευθυντής Καθηγητής Β.Σ. Τσελέντης

  Γ. Εργαστήριο Ωκεανογραφίας – Θαλάσσιας Γεωχημείας

  Διευθύντρια Καθηγήτρια Φ. Σακελλαριάδου

  Δ. Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Λιμενικής Οικονομίας

  και Διοίκησης

  Διευθύντρια Καθηγήτρια Α. Παρδάλη

  Ε. Εργαστήριο Οικονομικής των μεταφορών

  Διευθυντής Καθηγητής Β. Σ. Τσελέντης

  (με απόφαση της Γ.Σ. 20-12-07)

  Μετονομασία εργαστηρίου σε «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (νέος τίτλος αναμένεται με απόφαση

  ΥΠΕΠΘ από το 2011) Διευθυντής Καθηγητής E. Πα-

  παδημητρίου (με απόφαση της Συγκλήτου 7-7-2011)

  ΣΤ. Το Τμήμα βρίσκεται στην διαδικασία δημιουργί-

  ας εργαστηρίου Η/Υ επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 21

  και Διστόμου, ενώ οι φοιτητές του Τμήματος εξυπη-

  ρετούνται επί του παρόντος από τα εργαστήρια Η/Υ

  που βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστη-

  μίου Πειραιώς στην οδό Καραολή Δημητρίου 80 και

  Δεληγιώργη.