2011 WALL CALL JAN - MAR:Layout 1 1/4/11 10:20 PM Page 3 Μ … · 2011. 1. 15. · ΜΕΓΑΣ...

of 1/1
Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 1 2 0 1 1 ΤΡΙΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜHΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντινουπόλεως 174, Τ.Κ. 542 49 Χαριλάου Θεσσαλονίκη Yπατυ ερµρτυρς πισκπυ Γαγγρν Aκακυ µλ. π. Mελιτινς 31 13 † O EYAΓΓEΛIΣMOΣ THΣ ΘEOTOKOY 25 7 Zααρυ συ Aρτµωνς ερµρτυρς 24 6 ’Αλευ «νθρπυ τ Θε» Θεστηρκτυ συ Παλυ µρτυρς 17 30 Aναστασας σας Πατρικας Kδρτυ & σν ατ µαρτ. 10 23 Σναις Aραγ. Γαριλ Στεφνυ µλγητ 26 8 Mατρνης σας ν Θεσ/νκη Φιλητ µρτυρς Παλυ πισκπυ Kρνθυ 27 9 Tν ν τ µν γυ Σα ναιρεθντων Πατρων 20 2 Xρυσνθυ & ∆αρεας µαρτ. Kλαυδυ & τν σν ατ µαρτρων 19 1 Kυρλλυ π. Iερσλµων Eκαρπωνς, Τρφµυ & τν σν ατς µαρτρων 18 31 MAPIAΣ AIΓYΠTIAΣ Hρωδωνς Aπστλυ 28 10 IΩANNOY KΛIMAKOΣ Iακυ συ µλγητ 21 3 Bασιλευ ερµρτυρς Kαλλινκης µρτυρς Eθυµυ νεµρτυρς 22 4 Nκωνς ερµρτυρς & τν σν ατ 199 µαρτ. Λυκ σιµ. ν Mυτιλνη 23 5 Aνακµιδ λειψνων Nικηφρυ πατριρυ Kωνσταντινυπλεως 13 26 Θεφνυς µλγητ Γρηγρυ ∆ιαλγυ Συµεν Nυ Θελγυ 12 25 Σωφρνυ π. Iερσλµων Θεδρας Bασιλσσης τς ν Aρτη 11 24 ΣTAYPΠΡΣΚΥΝΗΣEΩΣ Bενεδκτυ συ Aλενδρυ µρτυρς 14 27 Aριστλυ Aπστλυ Aγαπυ & τν σν ατ 7 µαρτρων 15 28 Xριστδλυ συ τ ν Πτµω Σανυ µρτυρς 16 29 ΓPHΓΡΙΥ ΠAΛAMA Λαυρεντυ συ Παλυ συ 7 20 Θεφυλκτυ πισκπυ Nικµηδεας, Eρµ Aπστ. Παλυ µλγητ 8 21 † Tν γων 40 µαρτρων τν ν Σεαστεα Kαισαρυ συ 9 22 Mρκυ πισκ. Aρεθυσν Kυρλλυ διακνυ 29 11 Iωννυ Kλµακς συ Eλης σας Zααρυ ερ. π. Kρνθυ 30 12 E´ NHΣTEIΩN Eτρπυ, Kλενκυ, Bασιλσκυ τν µαρτρων 3 16 Tν ν Aµρω 42 µαρτρων Iυλιαν µρτυρς 6 19 Kνωνς τ Kηπυρ Aρελυ & τν σν ατ 142 µαρτρων 5 18 Γερασµυ συ Ιρδαντυ Παλυ & Ιυλιανς τν µαρτρων 4 17 Eδκας σιµ., ∆µννης σ. Aντωννης µρτυρς Σωφρνυ µρτυρς 1 14 Hσυυ µρτυρς Θεδτυ µρτυρς Eθαλας µρτυρς 2 15 «ΣύδέΜΕΝΕἐνοἷςἔμαθεςκαίἐπιστώθης,εἰδώςπαράτίνοςἔμαθες» (Β´ Τιμ. Γ´ 14). «Σὺδέ...ἀγωνίζουτὸνκαλὸνἀγῶνατῆςΠίστεως · ἐπιλαβοῦτῆςαἰωνίουζωῆς,εἰς ἣνκαὶἐκλήθηςκαὶωΜΟΛΟΓηΣΑΣ τὴνκαλὴνΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ἐνώπιονπολλῶνμαρ- τύρων» (Α´Τιμ.ΣΤ´11-12). «ΚρατῶμεντῆςΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ἣνπαρελάβομενἄδολονπαρὰ τηλικούτωνἀνδρῶν,ἀποστρεφό- μενοιπάνταΝεωτερισμόν,ὡς ὑπαγόρευματοῦΔιαβόλου» (ΠανορθόδοξοςΣύνοδος1848). «Ἐπαγω- νίζεσθε τῇἅπαξ παραδο- θείσῃτοῖς Ἁγίοις Πίστει» (Ἰούδ.Α´3). B´ NHΣTEIΩN Γ ´ NHΣTEIΩN ∆´ NHΣTEIΩN ΒΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 1 (1) πειδὴ ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τυγχάνει τὴν Πέμπτην τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ, ὁ Μέγας Κανὼν ἀναγιγνώσκεται κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς προηγουμένης Τρίτης (Βλέπε ΤΥΠΙΚΟΝ, Κ. Βιολάκη, σελ. 249, παρ. 36). ΑΡΓΙΑ ΑΡΓΙΑ
 • date post

  19-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2011 WALL CALL JAN - MAR:Layout 1 1/4/11 10:20 PM Page 3 Μ … · 2011. 1. 15. · ΜΕΓΑΣ...

 • Μ Α Ρ Τ Ι Ο ΣΜ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 12 0 1 1Τ Ρ Ι Τ ΗΔΕΥΤΕΡΑΚ Υ Ρ Ι Α Κ ΗΚ Υ Ρ Ι Α Κ Η ΤΕΤΑΡΤΗ Π Ε Μ Π Τ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

  ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜHΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντινουπόλεως 174, Τ.Κ. 542 49 Χαριλάου Θεσσαλονίκη

  �Yπατ1Bυ �ερBµ)ρτυρBς �πισκ2πBυ Γαγγρ�ν

  �Aκακ1Bυ �µBλ. �π. Mελιτιν�ς

  31 13

  † † O EYAΓΓEΛIΣMOΣ THΣ ΘEOTOKOY

  25 7

  ZαKαρ1Bυ �σ1Bυ �Aρτ/µωνBς �ερBµ)ρτυρBς

  24 6

  ’Αλε=1Bυ «�νθρDπBυ τB� ΘεB�»ΘεBστηρ1κτBυ �σ1Bυ

  Πα3λBυ µ)ρτυρBς

  17 30

  �Aναστασ1ας �σ1ας Πατρικ1αςKBδρ)τBυ & σ3ν α�τM� µαρτ.

  10 23

  † † Σ3να=ις �AρKαγ. Γα5ρι0λΣτεφ)νBυ �µBλBγητB�

  26 8

  MατρDνης �σ1ας �ν Θεσ/ν1κηΦιλητB� µ)ρτυρBς

  Πα3λBυ �πισκ2πBυ KBρ1νθBυ

  27 9

  T�ν �ν τ�� µBν�� �γ1Bυ Σ)55α�ναιρεθ/ντων Πατ/ρων

  20 2

  Xρυσ)νθBυ & ∆αρε1ας µαρτ.Kλαυδ1Bυ & τ�ν σ3ν α�τM�

  µαρτ3ρων

  19 1

  Kυρ1λλBυ �π. �IερBσBλ3µωνE�καρπ1ωνBς, ΤρBφ1µBυ

  & τ�ν σ3ν α�τB�ς µαρτ3ρων

  18 31

  MAPIAΣ AIΓYΠTIAΣ�Hρωδ0ων>ς �Aπ>στ1λ>υ

  28 10

  IΩANNOY KΛIMAKOΣ�Iακ@4>υ �σ0>υ �µ>λ>γητ>�

  21 3

  Bασιλε1Bυ �ερBµ)ρτυρBς Kαλλιν1κης µ)ρτυρBς

  E�θυµ1Bυ νεBµ)ρτυρBς

  22 4

  N1κωνBς �ερBµ)ρτυρBς& τ�ν σ3ν α�τM� 199 µαρτ.ΛBυκ� �σιBµ. �ν Mυτιλ0ν.η

  23 5

  �AνακBµιδ0 λειψ)νωνNικηφ2ρBυ πατρι)ρKBυKωνσταντινBυπ2λεως

  13 26

  ΘεBφ)νBυς �µBλBγητB�ΓρηγBρ1Bυ ∆ιαλ2γBυ

  ΣυµεDν N/Bυ ΘεBλ2γBυ

  12 25

  ΣωφρBν1Bυ �π. �IερBσBλ3µωνΘεBδDρας Bασιλ1σσης

  τ�ς �ν �Aρτ�η

  11 24

  ΣTAYP,ΠΡ,ΣΚΥΝΗΣEΩΣ Bενεδ0κτ>υ �σ0>υ

  �Aλε9*νδρ>υ µ*ρτυρ>ς

  14 27

  �AριστB5B3λBυ �AπBστ2λBυ�Aγαπ1Bυ & τ�ν σ3ν α�τM�

  7 µαρτ3ρων

  15 28

  XριστBδB3λBυ �σ1Bυ τB� �ν Π)τµMω

  Σα551νBυ µ)ρτυρBς

  16 29

  ΓPHΓ,ΡΙ,Υ ΠAΛAMAΛαυρεντ0>υ �σ0>υ

  Πα2λ>υ �σ0>υ

  7 20

  ΘεBφυλ)κτBυ �πισκ2πBυNικBµηδε1ας, �EρµB� �AπBστ.

  Πα3λBυ �µBλBγητB�

  8 21

  † † T�ν �γ0ων 40 µαρτ2ρωντ�ν �ν Σε4αστε0/α Kαισαρ1Bυ �σ1Bυ

  9 22

  M)ρκBυ �πισκ. �AρεθBυσ�νKυρ1λλBυ διακ2νBυ

  29 11

  �Iω)ννBυ Kλ1µακBς �σ1BυE�5B3λης �σ1ας

  ZαKαρ1Bυ �ερ. �π. KBρ1νθBυ

  30 12E´ NHΣTEIΩN

  E�τρBπ1Bυ, KλεBν1κBυ,Bασιλ1σκBυ τ�ν µαρτ3ρων

  3 16

  T�ν �ν �AµBρ1Mω 42 µαρτ3ρων�IBυλιανB� µ)ρτυρBς

  6 19

  K2νωνBς τB� KηπBυρB��AρKελ)Bυ & τ�ν σ3ν α�τM�

  142 µαρτ3ρων

  5 18

  Γερασ1µBυ �σ1Bυ �ΙBρδαν1τBυΠα3λBυ & �ΙBυλιαν�ς

  τ�ν µαρτ3ρων

  4 17

  E�δBκ1ας �σιBµ., ∆Bµν1νης �σ.�Aντων1νης µ)ρτυρBςΣωφρBν1Bυ µ)ρτυρBς

  1 14

  �HσυK1Bυ µ)ρτυρBςΘεBδ2τBυ µ)ρτυρBςE�θαλ1ας µ)ρτυρBς

  2 15

  «ΣύδέΜΕΝΕἐνοἷςἔμαθεςκαίἐπιστώθης,εἰδώςπαράτίνοςἔμαθες»(Β´Τιμ. Γ´ 14).

  «Σὺδέ...ἀγωνίζουτὸνκαλὸνἀγῶνατῆςΠίστεως · ἐπιλαβοῦτῆςαἰωνίουζωῆς,εἰςἣνκαὶἐκλήθηςκαὶωΜΟΛΟΓηΣΑΣ τὴνκαλὴνΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ἐνώπιονπολλῶνμαρ-

  τύρων» (Α´Τιμ.ΣΤ´11-12).

  «ΚρατῶμεντῆςΟΜΟΛΟΓΙΑΣἣνπαρελάβομενἄδολονπαρὰ

  τηλικούτωνἀνδρῶν,ἀποστρεφό-μενοιπάνταΝεωτερισμόν,ὡςὑπαγόρευματοῦΔιαβόλου»

  (ΠανορθόδοξοςΣύνοδος1848).

  «Ἐπαγω-νίζεσθετῇἅπαξπαραδο-θείσῃτοῖςἉγίοιςΠίστει»(Ἰούδ.Ά 3).

  B´ NHΣTEIΩN

  Γ ´ NHΣTEIΩN

  ∆´ NHΣTEIΩN

  Β´ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

  Γ́ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

  Δ́ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣΥΜΝΟΣΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ

  1

  (1) Ἐπειδὴ ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τυγχάνει τὴν Πέμπτην τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ, ὁ Μέγας Κανὼν ἀναγιγνώσκεται κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς προηγουμένης Τρίτης (Βλέπε ΤΥΠΙΚΟΝ, Κ. Βιολάκη, σελ. 249, παρ. 36).

  ΑΡΓΙΑ

  ΑΡΓΙΑ

  2011 WALL CALL JAN - MAR:Layout 1 1/4/11 10:20 PM Page 3