20090922 diakirixi diagwnismou diakirixi_diagwnismou.pdf · τουριστικές εκθέσεις...

of 39 /39
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α΄ Ν.Ε. 124 / 18-09-2009 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε. 3055./ 22-09-2009 Πληρ.: Κ.Κωστόπουλος Τηλ.: 26453 62124, 26450 21713 Φαξ: 26450 21715 E-MAIL : [email protected] WEB SITE : www.lefkada.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ανοιχτός διαγωνισμός ανάδειξης Αναδόχου για τη δημιουργία, μετάφραση και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού της Ν.Α.Λευκάδας για την αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την τουριστική προβολή του νομού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 72.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 15 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ. 118/2007 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 22 Σεπτεμβρίου 2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 25/09/2009 25/09/2009 «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», «ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 8 Οκτωβρίου 2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 9 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Δ/νσηΤουρισμού-Πολιτισμού-Εμπορίου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν.Α. Λευκάδας Ταχ. Δ/νση : Υποσμ. Αθαν. Κατωπόδη 31100 Λευκάδα

Embed Size (px)

Transcript of 20090922 diakirixi diagwnismou diakirixi_diagwnismou.pdf · τουριστικές εκθέσεις...

 • 1

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ∆/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α΄ Ν.Ε. 124 / 18-09-2009 Αριθµ. Πρωτ.: ∆.Τ.Π.Ε. 3055./ 22-09-2009 Πληρ.: Κ.Κωστόπουλος Τηλ.: 26453 62124, 26450 21713 Φαξ: 26450 21715 E-MAIL : [email protected] WEB SITE : www.lefkada.gr

  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΘΕΜΑ: «Ανοιχτός διαγωνισµός ανάδειξης Αναδόχου για τη δηµιουργία, µετάφραση και εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α.Λευκάδας για την αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε σκοπό την τουριστική προβολή του νοµού, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 72.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική

  άποψη προσφορά. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 15 Ηµέρες σύµφωνα µε τις διατάξεις

  του άρθρ.10 του Π.∆. 118/2007 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 22 Σεπτεµβρίου 2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 25/09/2009 25/09/2009 «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», «ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 8 Οκτωβρίου 2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 9 Οκτωβρίου 2009 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ώρα 10:00 π.µ. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ∆/νσηΤουρισµού-Πολιτισµού-Εµπορίου ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν.Α. Λευκάδας Ταχ. ∆/νση : Υποσµ. Αθαν. Κατωπόδη 31100 Λευκάδα

 • 2

  Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΩΝ σελ. Α) ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

  • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ……………………………………………………………………..2

  • ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………………………..................3

  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ…………………………………………………....................3

  • ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ…………………………………………………… ………………….6

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ…………………………………………..6

  • ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ…. ……………...9

  • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ……………………………………………………………………….…..13

  • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ……………………………………………………………………..……….15

  • ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ…………………………………………………….…16

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ………………………………………………………...17

  • ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ………………………………… ….19

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………………………………..……….20

  • ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ………………………………………………… …...…20

  • ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ -ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ......................................................................... ...................21

  • ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ……………………………… ………………...22

  • ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ…………………………… …..……………22

  • ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ…………………………………………………………..……………...23

  • ΡΗΤΡΕΣ-ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ……………………..……...24

  • ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ………………………………………………… .………..25

  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ………………………………………………………….………………26 Β) ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ……………………………..………..………...27

 • 3

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Α΄ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,

  Έχοντας υπόψη :

  1.Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. 2.Τις διατάξεις του Οργανισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Λευκάδας (ΦΕΚ 905/τ.Β’/7-6-2007). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 100 παραγρ.3 του Π.∆. 30/96. 4.Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 που αφορά προµήθειες του ∆ηµ. Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 5.Τις διατάξεις του Π.∆. 118/6-7-2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/10-7-2007) που αφορά στον κανονισµό προµηθειών του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. 6.Την αριθµ. 2043748/519/0026/89 απόφαση Υπ. Οικονοµικών που αφορά στη ρύθµιση διαδικασιών συµβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (ΦΕΚ 388/Β/89) και κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 1881/90. 7.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/99. 8.Την αριθµ.2/45564/0026(ΦΕΚ 1066/τ.Β’/2001) απόφαση Υπ .Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95». 9. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήµερα». 10.Τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) «Μέτρα για την διασφάλιση διαφάνειας κατά την υπογραφή δηµοσίων συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), σε συνδυασµό µε την Κ:Υ:Α: 24014/2005 (ΦΕΚ 1637/Β/25.11.2005). 11.Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγ.2004/18/ΕΚ» 12.Τις αριθµ 35/24-11-2008 και 4/05-08-2009 αποφάσεις Ν.Ε.Τ.Π. Ν.Λευκάδας «Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής Ν.Λευκάδας 2009» και έγκριση τροποποίησης αυτού αντίστοιχα. 13.Την αριθµ.118/22-12-2008 απόφαση του Ν.Σ. Λευκάδας «Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής Ν.Λευκάδας έτους 2009». 14.Την αρίθµ.521648/14-7-2009 απόφαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης-Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού «Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής Ν.Α. Λευκάδας έτους 2009». 15. Τη µε αριθµ.522/23/14-09-2009 απόφαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης-Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού τροποποίησης απόφασης έγκρισης προγράµµατος τουριστικής προβολής της Ν.Α.Λευκάδας 2009 16. Τη µε αριθµ.522/22/14-09-2009 απόφαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης-Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού µεταβίβασης στον υπόλογο της Ν.Α.Λευκάδας συµµετοχής του ΕΟΤστο πρόγραµµα τουριστικής προβολής του Νοµού για το έτος 2009 17.Την αρίθµ. 6/31-08-2009 απόφαση της Ν.Ε.Τ.Π. Ν. Λευκάδας σχετικά µε την έγκριση για τη δηµιουργία, τη µετάφραση και την εκτύπωση έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας . 18. Την αριθµ. 124./ 18-09-2009 απόφαση της Α’ Νοµαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση των όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η δηµιουργία, η µετάφραση και η εκτύπωση έντυπου διαφηµιστικού υλικού

 • 4

  της Ν.Α Λευκάδας µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύντµηση χρόνου δηµοσιοποίησης για τη διενέργεια του διαγωνισµού λόγω του επείγοντος και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού . 19.Την ανάγκη δηµιουργίας, µετάφρασης και εκτύπωσης έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας για την αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε σκοπό την τουριστική προβολή του Ν. Λευκάδας.

  ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

  τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάθεση της δηµιουργίας, µετάφρασης και εκτύπωσης έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας για την αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε σκοπό την τουριστική προβολή του Ν. Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισµού 72.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

  ΑΡΘΡΟ 1Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Ο διαγωνισµός θα γίνει κατά την 9η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2009, ηµέρα

  Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, επί της οδού Υποσµ.Αθαν.Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα, κτίριο ∆ιεύθυνσης Τουρισµού-Πολιτισµού-Εµπορίου Νοµ/κής Αυτ/σης Λευκάδας.

  Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καµία προσφορά, ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσης διακήρυξης στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα στις 16/09/2009, ηµέρα Παρασκευή.

  ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  ∆ηµιουργία, µετάφραση και εκτύπωση έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α

  Λευκάδας για την αποστολή του σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την τουριστική προβολή του Ν.Λευκάδας.

  Συγκεκριµένα το αντικείµενο του έργου αφορά σε δύο (2) έντυπα ως ακολούθως:

  Α. ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για:

  1. Την ανεύρεση, τη συλλογή στοιχείων, τη φωτογράφιση, την καταγραφή και πρόταση τουλάχιστον δύο (2) κατάλληλων περιπατητικών διαδροµών συνολικού µήκους τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοµέτρων εντός των ορίων κάθε ∆ήµου ή Κοινότητας του Νοµού Λευκάδας (∆. Λευκάδας, ∆. Απολλωνίων, ∆. Ελλοµένου, ∆. Καρυάς, ∆. Μεγανησίου, ∆. Σφακιωτών, Κ. Καλάµου, Κ. Καστού). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν περιπατητικές διαδροµές συνολικού µήκους δέκα (10) χιλιοµέτρων εντός των ορίων της κάθε Κοινότητας (Καλάµου ή Καστού), µπορεί το µήκος των διαδροµών που υπολείπονται για τη συµπλήρωση των δέκα (10) χιλιοµέτρων για κάθε Κοινότητα να µεταφερθεί ως επιπλέον µήκος διαδροµής σε κάποιον από τους ∆ήµους του Ν. Λευκάδας.

 • 5

  2. Τη χαρτογράφηση (δηµιουργία χάρτη) της κάθε διαδροµής (µε κατάλληλα σύµβολα κ.λπ.) µε λεπτοµέρεια ώστε να καλύπτονται τα ζητούµενα που περιγράφονται στο άρθρο 4 (τεχνικές προδιαγραφές του έργου) σχετικά µε:

  i. Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συνοπτική περιγραφή-σήµανση των περιπατητικών διαδροµών, επί του εντύπου και

  ii. Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις περιγραφές (στα κείµενα) των περιπατητικών διαδροµών.

  3. Την επαγγελµατική, ψηφιακή φωτογράφηση της κάθε περιπατητικής διαδροµής σε ότι αφορά:

  i. Στα πιθανά σηµεία ενδιαφέροντος για τον περιπατητή και

  ii. Στα οποιαδήποτε χαρακτηριστικά εξυπηρετούν τον περιπατητή στον προσανατολισµό του και στον εντοπισµό της σωστής διαδροµής.

  4. Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε:

  i. Την πεζοπορία γενικά και την εκάστοτε διαδροµή ειδικά, ώστε στο έντυπο να παρέχονται οι σηµαντικές πληροφορίες – συµβουλές για την πεζοπορία γενικώς (π.χ. κατάλληλη ένδυση-υπόδηση, τακτικά διαλείµµατα, κινητό τηλέφωνο) αλλά και για την κάθε µία διαδροµή ειδικά, λαµβάνοντας υπόψη πιθανές ιδιαιτερότητες (π.χ. ειδικός εξοπλισµός, µαγιό, πετσέτα)

  ii. Την εκάστοτε διαδροµή γενικά (π.χ. …τη διαδροµή αυτή έκαναν µε γαϊδουράκια οι κάτοικοι της γύρω περιοχής προκειµένου να φτάσουν στο µύλο και να αλέσουν το σιτάρι τους…)

  iii. Τα πιθανά σηµεία ενδιαφέροντος για τον περιπατητή (π.χ. …από αυτό το σηµείο µπορεί κανείς να διακρίνει τα βουνά της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς στο βάθος, αλλά και να απολαύσει ένα από τα εντυπωσιακότερα ηλιοβασιλέµατα του Ιονίου…)

  iv. Τις δραστηριότητες που µπορούν να έχουν οι περιπατητές στη γύρω περιοχή (µπάνιο, επισκέψεις σε µουσεία, σίτιση, αγορά τοπικών προϊόντων κ.λπ.) και τις τοπικές εκδηλώσεις κ.λπ. στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν ή να παρακολουθήσουν, έτσι ώστε η περιπατητική διαδροµή να µετατρέπεται σε µια όµορφη ηµερήσια εκδροµή

  5. Τη συγγραφή όλων των σχετικών κειµένων του εντύπου στην ελληνική γλώσσα.

  6. Το συνδυασµό όλων των παραπάνω πληροφοριών και του παραπάνω υλικού που θα έχει συλλεχθεί και δηµιουργηθεί, σε ένα δηµιουργικό (µακέτα) που θα καθιστά το τελικό έντυπο περιπατητικών διαδροµών πρακτικό, εύχρηστο, σύγχρονο και θελκτικό για τον αναγνώστη.

  7. Τη µετάφραση του συνόλου του δηµιουργικού (κείµενα, λεζάντες, χάρτες κλπ) στην αγγλική, ολλανδική και γερµανική γλώσσα.

  8. Την εκτύπωση του τελικού εντύπου (και στις 4 παραπάνω γλώσσες) σε όσα περισσότερα αντίτυπα γίνεται.

  Β. ΕΝΤΥΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για:

  1. Την καταγραφή µοναστηριών, εκκλησιών, εκκλησιαστικών µνηµείων εντός του Νοµού Λευκάδας.

 • 6

  2. Τον εντοπισµό του κάθε µοναστηριού, εκκλησίας, εκκλησιαστικού µνηµείου σε χάρτη του Ν. Λευκάδας ο οποίος θα παρασχεθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο προκειµένου ο τελευταίος να τον επεξεργαστεί κατάλληλα (µε κατάλληλα σύµβολα κ.λπ.), ώστε ο χάρτης να συµπεριληφθεί στο έντυπο.

  3. Την επαγγελµατική, ψηφιακή φωτογράφηση µοναστηριών, εκκλησιών, εκκλησιαστικών µνηµείων τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, της γύρω θέας (εάν υπάρχει) και γενικά φωτογράφιση πιθανών σχετικών θεµάτων µε ενδιαφέρον για τον επισκέπτη.

  4. Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε: i. Την ιστορία του κάθε µοναστηριού, εκκλησίας, εκκλησιαστικού µνηµείου (πότε

  χτίστηκε, µε ποια αφορµή, πιθανές ειδικές συγκυρίες, γεγονότα κλπ). ii. Την πιθανά σχετιζόµενη ιστορία του προσώπου στο οποίο είναι αφιερωµένο (π.χ.

  Αγ. Μαύρα). iii. Τα πιθανά σηµεία ενδιαφέροντος για τον περιπατητή (π.χ. …από αυτό το σηµείο

  µπορεί κανείς να διακρίνει τα βουνά της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς στο βάθος, αλλά και να απολαύσει ένα από τα εντυπωσιακότερα ηλιοβασιλέµατα του Ιονίου…).

  iv. Τα πιθανά πολιτιστικά δρώµενα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται µε το µοναστήρι, την εκκλησία, το εκκλησιαστικό µνηµείο.

  v. Τις δραστηριότητες που µπορούν να έχουν οι περιπατητές στη γύρω περιοχή (µπάνιο, επισκέψεις σε µουσεία, σίτιση, αγορά τοπικών προϊόντων κ.λπ.) και τις τοπικές εκδηλώσεις κ.λπ. στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν ή να παρακολουθήσουν, έτσι ώστε η περιπατητική διαδροµή να µετατρέπεται σε µια όµορφη ηµερήσια εκδροµή

  5. Τη συγγραφή όλων των σχετικών κειµένων του εντύπου στην ελληνική γλώσσα..

  6. Το συνδυασµό όλων των παραπάνω πληροφοριών και του παραπάνω υλικού που θα έχει συλλεχθεί και δηµιουργηθεί, σε ένα δηµιουργικό (µακέτα) που θα καθιστά το τελικό έντυπο θρησκευτικού – προσκυνηµατικού τουρισµού πρακτικό, εύχρηστο, σύγχρονο και θελκτικό για τον αναγνώστη.

  7. Τη µετάφραση του συνόλου του δηµιουργικού (κείµενα, λεζάντες, χάρτες κλπ) στην αγγλική, στη ρωσική και στη ρουµανική γλώσσα.

  8. Την εκτύπωση του τελικού εντύπου (και στις 4 παραπάνω γλώσσες) σε όσα περισσότερα αντίτυπα γίνεται.

  Στις υποχρεώσεις του αναδόχου (σχετικά και µε τα δύο παραπάνω έντυπα) είναι και οι εξής:

  • Αφού δηµιουργήσει τις τελικές µακέτες, οι οποίες θα περιλαµβάνουν το νέο λογότυπο του Ε.Ο.Τ. ευκρινώς στα µπροστινά εξώφυλλα, να αποστείλει αντίγραφά τους σε ψηφιακή µορφή pdf στην Υπηρεσία προκειµένου να ζητήσει η Υπηρεσία τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (Εγκύκλιος 176/04-01-2008 για την παροχή σύµφωνης γνώµης για τα προγράµµατα και ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή περιοχών αυτής από φορείς του δηµοσίου τοµέα) και σε περίπτωση συµπλήρωσης ή τροποποίησης των εν λόγω µακετών οφείλει να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

  • Να υποβάλει πριν την τελική εκτύπωση των εντύπων πλήρες λιθογραφικό δοκίµιο αυτού στη Ν.Α.Λευκάδας για την οριστική ενυπόγραφη έγκριση.

 • 7

  • Να παραδώσει στη Ν.Α.Λευκάδας ανοιχτά αρχεία όλων των κειµένων (σε όλες τις γλώσσες) και όλου του διαφηµιστικού υλικού, όλα τα ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών (και τα φιλµ, αν υπάρχουν), καθώς και όλες τις µακέτες σε µορφή pdf.

  • Να επιστρέψει άθικτα στη Ν.Α.Λευκάδας τα υλικά που ενδεχοµένως θα του παραδοθούν για την εργασία.

  Η Ν.Α. Λευκάδας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης και διάθεσης (copyright) του παραγόµενου τελικού αποτελέσµατος όλου του διαφηµιστικού υλικού, καθώς και όλων των πονηµάτων που θα προκύψουν κατά τα ενδιάµεσα στάδια µέχρι την ολοκλήρωση του έργου (κείµενα, φωτογραφίες κ.λπ.).

  ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Σκοπός του έργου δηµιουργίας, µετάφρασης και εκτύπωσης έντυπου διαφηµιστικού υλικού της Ν.Α Λευκάδας είναι η αποστολή του σε (διεθνείς) τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την τουριστική προβολή του Ν. Λευκάδας.

  ΑΡΘΡΟ 4ο

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

  Εξωτερικές διαστάσεις (κλειστό): υ19cm X π11cm Αριθµός σελίδων: 56 συν 4 τα εξώφυλλα Χαρτί εξώφυλλου: 200gr velvet ευρωπαϊκό µε πλαστικοποίηση

  γυαλιστερή (στην έξω όψη) Χαρτί εσωτερικών σελίδων: 100gr velvet ευρωπαϊκό ∆έσιµο: Καρφίτσα Γλώσσες: Ελληνική, αγγλική, ολλανδική, γερµανική. Η

  Υπηρεσία κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης θα διαµορφώσει την ποσότητα των αντιτύπων σε κάθε γλώσσα

  Εκτύπωση: Τετραχρωµία και το λογότυπο του Ε.Ο.Τ. Αντίτυπα συνολικά: Όσο περισσότερα γίνεται

  Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συνοπτική περιγραφή-σήµανση των περιπατητικών διαδροµών, επί του εντύπου:

  1. Μήκος διαδροµής σε χιλιόµετρα και µίλια 2. Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδροµής σε ώρες 3. Επίπεδο δυσκολίας διαδροµής (διαβάθµιση από 1-πολύ εύκολη έως 5-πολύ δύσκολη 4. Στίγµα GPS σηµείων έναρξης, λήξης και ενδιάµεσων σταθµών (σηµείων

  ενδιαφέροντος) της κάθε διαδροµής µε ένδειξη υψοµέτρου (π.χ. GPS: Ν 38 37 118 Ε 021 33 824).

  5. Υψοµετρικές διαφορές από σταθµό σε σταθµό (σηµεία ενδιαφέροντος) Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις περιγραφές (στα κείµενα)

  των περιπατητικών διαδροµών:

 • 8

  1. Γενικές σηµαντικές πληροφορίες – συµβουλές για την πεζοπορία (π.χ. κατάλληλη ένδυση-υπόδηση, τακτικά διαλείµµατα, κινητό τηλέφωνο) αλλά και για την κάθε µία διαδροµή ειδικά, λαµβάνοντας υπόψη πιθανές ιδιαιτερότητες (π.χ. ειδικός εξοπλισµός, µαγιό, πετσέτα)

  2. Οποιαδήποτε πιθανά σηµεία ενδιαφέροντος για τον περιπατητή µε σύντοµη περιγραφή και πληροφορίες, είτε αυτά αφορούν σε: � Φυσικό κάλλος (καταρράκτες, παράξενους γεωλογικούς σχηµατισµούς, σπήλαια

  κ.λπ.) � Σπάνια τοπική χλωρίδα ή πανίδα � Εξαιρετική θέα � Αρχαιολογικά ή/και ιστορικά µνηµεία ή/και ερείπια (κάστρα, πύργους, τύµβους,

  τείχη κ.λπ.) � Τοπική αρχιτεκτονική � Πολιτιστικά στοιχεία µε ή χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο (π.χ. …οι νερόµυλοι που

  συναντάµε αριστερά του µονοπατιού χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα και κάποιοι λειτουργούσαν µέχρι και τη δεκαετία του 1990, οπότε και σταµάτησε η παραγωγή σιτηρών στη γύρω περιοχή. Το νερό κατευθυνόταν µε κανάλια από την πλαγιά του λόφου, στο ψηλότερο σηµείο του νερόµυλου και από εκεί µέσα από πήλινες σωληνώσεις έπεφτε στη µεταλλική φτερωτή η οποία µε τη σειρά της κινούσε τις βάρους 2 τόνων µυλόπετρες…)

  � Πρόσβαση σε νερό, σκιά, ξεκούραση, καταφύγιο κ.λπ. � ∆ραστηριότητες αναψυχής, άθλησης (π.χ. δυνατότητα κολύµβησης, θαλασσίων

  σπορ, παραπέντε, τόποι διεξαγωγής σηµαντικών πολιτιστικών ή αθλητικών δρώµενων)

  είτε και σε άλλα στοιχεία ενδιαφέροντος.

  3. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά εξυπηρετούν τον περιπατητή στον προσανατολισµό του και στον εντοπισµό της σωστής διαδροµής, είτε αυτή έχει σήµανση είτε όχι (π.χ. …Μετά µπαίνουµε στο στενό δεξιά από το καφενείο και στην επόµενη διακλάδωση βαδίζουµε δεξιά προς τα κάτω. Στις επόµενες διακλαδώσεις παραµένουµε στο πλατύτερο µονοπάτι, έχοντας το φράχτη δεξιά µας, κατευθυνόµενοι προς τα ερείπια του ενετικού πύργου στο βάθος…).

  4. Παραποµπές από το κείµενο στον εκάστοτε σχετικό χάρτη ή/και στην εκάστοτε σχετική φωτογραφία για τα σηµαντικότερα σηµεία ενδιαφέροντος ή/και χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν τον περιπατητή στον προσανατολισµό του (π.χ. …προς το εξωκλήσι του Αγίου Μηνά [φωτογραφία 4] και αφού περάσουµε τη διασταύρωση µε το ρυάκι [σηµείο 3 στο χάρτη], αξίζει να σταµατήσει κανείς…)

  5. Προτάσεις για: � ∆ραστηριότητες που µπορεί κανείς να έχει στη γύρω περιοχή (µπάνιο, επισκέψεις

  σε µουσεία, σίτιση, αγορά τοπικών προϊόντων κ.λπ.), � Τοπικές εκδηλώσεις - δραστηριότητες που επαναλαµβάνονται σε συγκεκριµένες

  ηµεροµηνίες κάθε χρόνο στη γύρω περιοχή, στις οποίες µπορεί κανείς να συµµετάσχει ή να παρακολουθήσει. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στους περιπατητές να τις συνδυάζουν µε την εκάστοτε διαδροµή, πραγµατοποιώντας µια ηµερήσια εκδροµή.

  Το έντυπο περιπατητικών διαδροµών εκτός των παραπάνω θα πρέπει να περιλαµβάνει:

  1. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα (εσωτερική εξώφυλλου) χάρτη στον οποίο θα φαίνεται η θέση του Ν. Λευκάδας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και οι τρόποι

 • 9

  µετάβασης σε αυτόν. Ο χάρτης αυτός θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία και – αν αυτό κριθεί απαραίτητο – θα τροποποιηθεί από τον ανάδοχο.

  2. Στην τελευταία εσωτερική σελίδα (εσωτερική οπισθόφυλλου) χάρτη στον οποίο θα απεικονίζεται ολόκληρος ο Ν. Λευκάδας (ο χάρτης αυτός θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία) και τον οποίο ο ανάδοχος θα τροποποιήσει κατάλληλα ώστε να επισηµαίνονται επ’ αυτού ευδιάκριτα οι περιπατητικές διαδροµές.

  3. Στην προτελευταία εσωτερική σελίδα πίνακα µε χρήσιµα τηλέφωνα και διευθύνσεις internet.

  Β. ΕΝΤΥΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Εξωτερικές διαστάσεις (κλειστό): υ19cm X π11cm Αριθµός σελίδων: 20 συν 4 τα εξώφυλλα Χαρτί εξώφυλλου: 200gr velvet ευρωπαϊκό µε πλαστικοποίηση

  γυαλιστερή (στην έξω όψη) Χαρτί εσωτερικών σελίδων: 100gr velvet ευρωπαϊκό ∆έσιµο: Καρφίτσα Γλώσσες: Ελληνική, αγγλική, ρωσική, ρουµανική. Η

  Υπηρεσία κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης θα διαµορφώσει την ποσότητα των αντιτύπων σε κάθε γλώσσα

  Εκτύπωση: Τετραχρωµία και το λογότυπο του Ε.Ο.Τ. Αντίτυπα συνολικά: Όσο περισσότερα γίνεται

  Το έντυπο θρησκευτικού – προσκυνηµατικού τουρισµού εκτός των παραπάνω θα πρέπει να περιλαµβάνει:

  1. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα (εσωτερική εξώφυλλου) χάρτη στον οποίο θα φαίνεται η θέση του Ν. Λευκάδας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και οι τρόποι µετάβασης σε αυτόν. Ο χάρτης αυτός θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία και – αν αυτό κριθεί απαραίτητο – θα τροποποιηθεί από τον ανάδοχο.

  2. Στην τελευταία εσωτερική σελίδα (εσωτερική οπισθόφυλλου) χάρτη στον οποίο θα απεικονίζεται ολόκληρος ο Ν. Λευκάδας (ο χάρτης αυτός θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία) και τον οποίο ο ανάδοχος θα τροποποιήσει κατάλληλα ώστε να επισηµαίνονται επ’ αυτού ευδιάκριτα τα αναφερόµενα στο έντυπο µοναστήρια, εκκλησίες, εκκλησιαστικά µνηµεία.

  3. Στην προτελευταία εσωτερική σελίδα πίνακα µε χρήσιµα τηλέφωνα και διευθύνσεις internet.

  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ: α)Να χρησιµοποιήσει αποδεδειγµένα εξειδικευµένους συνεργάτες µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε αντίστοιχες µε τις παραπάνω αναφερόµενες εργασίες (υποβολή σχετικών δικαιολογητικών για την οµάδα έργου). Να εκτυπώσει και να αναπαραγάγει το έντυπο διαφηµιστικό υλικό σε αποδεδειγµένα αξιόπιστο και τεχνολογικά προηγµένο εκτυπωτικό οίκο.

 • 10

  β)Πριν την έναρξη της εκτύπωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Ν.Α. Λευκάδας – ∆/νση Τουρισµού-Πολιτισµού-Εµπορίου δοκίµιο των προς εκτύπωση εντύπων προκειµένου να λάβει έγκριση για την εκτύπωσή τους. Επιπλέον δε, οι προµηθευτές ή οι συνεργάτες τους, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει µαζί µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να προσκοµίσουν και τα εξής: 1) όσον αφορά στις µεταφράσεις των εντύπων, δείγµατα που να αποδεικνύουν εξειδίκευση στη µετάφραση οµοειδών κειµένων σε εργασίες επίσηµων αρχών και να διαθέτουν πιστοποίηση ISO-9001 στις µεταφραστικές εργασίες. 2) όσον αφορά στο δηµιουργικό (µακέτες) να έχουν φέρει σε πέρας αποδεδειγµένα εργασίες (δείγµατα αυτών) που να αποδεικνύουν την πέραν πάσης αµφιβολίας ικανότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εργασιών. 3)όσον αφορά στην αναπαραγωγή να έχουν αποδεδειγµένη δυνατότητα εφαρµογής ISO Standard στα στάδια της προεκτύπωσης και εκτύπωσης που να αποδεικνύεται µέσω αντίστοιχων πιστοποιήσεων ISO-9001. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Η συσκευασία θα γίνει σε χάρτινα κιβώτια-δέµατα βάρους των έξι (6) κιλών. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των εντύπων στις αποθήκες της Ν.Α. Λευκάδας που βρίσκονται στην περιοχή Καλλιγονίου Λευκάδας. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το έργο και να έχει παραδώσει τα τελικά εκτυπωµένα έντυπα στο σύνολό τους µέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2010.

  ΑΡΘΡΟ 5Ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Α.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:

  1. Έλληνες Πολίτες 2. Αλλοδαποί 3. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 4. Συνεταιρισµοί 5. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

  Α.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:

  1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις

  2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου.

  Α.3. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά

  να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη

  µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π∆ 118/07 µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά ένα µήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Εγγυήσεις που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75) µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται :

 • 11

  • τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης

  • ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς : - δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα

  αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.

  - δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης όπως αναφέρεται στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.

  - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007

  - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.

  - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως αναφέρεται στην περ. (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.

  • ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρ.6 του Π.∆. 118/2007 σύµφωνα και µε τις προϋποθέσεις του άρθρ.20 του Π.∆. 118/2007.

  Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.

  Α.4. Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής:

  Οι προµηθευτές οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό εκτός από τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσουν:

  1. ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση.

  2. ∆ήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

  3. ∆ήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 4. ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, και ότι ο εκπρόσωπός

  του προσκοµίζει παραστατικό εκπροσώπησης που να του δίνει το δικαίωµα να παραβρεθεί στο διαγωνισµό. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, πλην της εγγύησης

  συµµετοχής και οι προµηθευτές υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρόνο που θα ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.

  Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, δεν συµπληρωθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται.

  Α.5.∆ικαιολογητικά µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρ.20 του Π.∆.118/2007 ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Ν.Α.Λευκάδας, σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά : α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν

 • 12

  καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή δεν έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης ενώπιον των . (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες

 • 13

  εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς επίσης πιστοποιητικό από την αρµόδια Εισαγγελική Αρχή, ότι δεν έχει ασκηθεί ούτε εκκρεµεί ποινική δίωξη εναντίων των για τα προαναφερόµενα αδικήµατα. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. (5) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης ως και µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εναντίων των από αρµόδια αρχή ( Γραµµατεία Πρωτοδικείου ή Νοµαρχιακής έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ή επιχείρησης). δ. Οι Συνεταιρισµοί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Επίσης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο

 • 14

  αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.

  ΑΡΘΡΟ 6Ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

  Β.1. Οι προσφορές υποβάλλονται υπογεγραµµένες µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  • Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» • Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό.

  • Ο αριθµός της διακήρυξης

  • Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

  • Τα στοιχεία του αποστολέα

  Β.2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται τρείς ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι ήτοι:

  1)ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που να περιέχει όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α3-Α4 του άρθρου 5 της παρούσης) και η εγγύηση συµµετοχής. 2)ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που να περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην ανωτέρω ενότητα (όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ). Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να περιλαµβάνονται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς και όχι στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς που δεν µπορεί να αποσφραγιστεί πριν το τέλος της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν τους παραπάνω όρους, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3) ΦΑΚΕΛΟΣ (επί ποινή απορρίψεως αν τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο) µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που να περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα :

  • Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των εντύπων του διαγωνισµού

  • Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το σύνολο των εντύπων.

 • 15

  • Οι τιµές της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για την εκτέλεση των εργασιών και την προµήθεια των ειδών, η δε συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.

  • Οι τιµές θα περιλαµβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Θα αναγράφεται δε ξεχωριστά το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια ανάθεση είδος.

  • Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

  • Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  • Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή αντιφατικές ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  • Απορρίπτονται οπωσδήποτε ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

  • Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. • Η προσφορά και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τον παρόντα διαγωνισµό

  υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Χρόνος ισχύος προσφορών

  Α)Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

  Β)Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  Γ)Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. Χρόνος υποβολής προσφορών.

  • Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο Τµήµα Τουρισµού της ∆/νσης Τουρισµού-Πολιτισµού-Εµπορίου της Νοµ/κής Αυτ/σης Λευκάδας, Υποσµ. Αθαν. Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα, µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω διεύθυνση, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στις 08/10/2009 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µε ευθύνη του προσφέροντος.

 • 16

  • ∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ανωτέρω αρµόδιο Γραφείο, στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

  • Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  ∆ιευκρινίσεις διακήρυξης – προσφορών • Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές

  συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρ.15 παρ.2 περ.α του Π.∆. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρ.15 παρ.2 περ.α του Π.∆. 118/2007.

  • Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Η Επιτροπή όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προµηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

  • Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται στην Επιτροπή µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται απ` αυτήν, µε ποινή αποκλεισµού.

  • Οι προµηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις.

  • Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) συνεχείς µέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία των 5 ηµερών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  • Προσφορά η οποία δίνεται για µέρος της ποσότητας του κάθε είδους που διακηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  ΑΡΘΡΟ 7Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

  • Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, από

  εγγύηση συµµετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. του προσφερόµενου είδους.

 • 17

  • Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ` αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς προµηθευτές µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µε δική τους φροντίδα.

  • Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

  • Στην περίπτωση της Ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης.

  • Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγύηση που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) µηνών από το συµβατικό χρόνο παράδοσης.

  • Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου.

  • Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών – µελών αυτό το δικαίωµα.

  • Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

  • Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία.

  • Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:

  1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

  2. ο αριθµός της διακήρυξης. 3. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 4. η ηµεροµηνία έκδοσής της. 5. τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

  • Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007

  ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του

  διαγωνισµού, παρουσία των τυχόν παρισταµένων νοµίµων εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων.

  Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση

  συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται δε και

 • 18

  σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και τοποθετείται σ` ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία προκειµένου να αποσφραγισθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού.

  Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό, το υπογράφει και σφραγίζει.

  Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες µε σχετική πρόσκληση που τους αποστέλλεται.

  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

  Ο φάκελος των δικαιολογητικών της παρ. Α.5. της παρούσης προσκοµίζεται από τον προσφέροντα που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, σφραγισµένος και παραδίδεται ύστερα από σχετική πρόσκληση στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών εντός της προβλεπόµενης από την πρόσκληση ηµεροµηνίας.

  Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισµό είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

  ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν ζητούνται από την Επιτροπή.

  ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής.

  Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.

  Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ορίζει κατά την κρίση της, τη σειρά κατά την οποία οι υποβάλλοντες προσφορά, θα κληθούν να παρουσιάσουν αναλυτικά τις προτάσεις τους. Για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι εξαρχής προετοιµασµένοι να παρουσιάσουν διεξοδικότερα τις προτάσεις τους ή και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήµατα της Επιτροπής.

  Μετά το τέλος των παρουσιάσεων η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση (διάσκεψη) θα προβεί στην βαθµολόγηση των προτάσεων για την επιλογή του αναδόχου και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υποβάλλει αρµοδίως προς έγκριση.

  ΑΡΘΡΟ 9Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια προς τούτο Επιτροπή

  διαγωνισµού.

  1. Παραδεκτό των δικαιολογητικών (εξέταση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών)

  Μετά την αποσφράγιση από την αρµόδια επιτροπή εξετάζονται και αξιολογούνται τα δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών.

  Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται.

 • 19

  2. Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών

  Η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών αποφασίζεται από την επιτροπή και γνωστοποιείται σε αυτούς που υπέβαλλαν προσφορές και των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν παραδεκτά µε σχετική πρόσκληση.

  Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται από την επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο. Η επιτροπή ανακοινώνει σε όσους παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, τις τιµές που προσφέρθηκαν.

  3. Αποδοχή (παραδεκτό) οικονοµικών προσφορών.

  Η επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των οικονοµ�