ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

of 9 /9
!" #$ %&!$ ! " # $ %! &! ’! " (! ) ! *! + , -!! ( " (./ !" ’()$ * #$ ((+" ,!" -+. /! !"/!0 #+$ /#+$ #+$ #+$ 1!)$ ((+" #+$ 23$ ((+" 4 #+$ *!+$ #+$ # !" "+3 5(*+ ! "!" ,+0 6/! (+)!# * ,+(53!$ /$ 6 ! 0 7 -+/ !" )$ !"* $ !" )$ 8 9! 32 +! !! *(:+ !") (5) !( () + *2# + + *2# ’*!#/$ 32# (* +! "!" *;56! + <=,>?@0 ! 3 A=,>?@0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Page 1: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

�������

������ ����������

���������� ��

�������������������� !"���

���#���$�%�&!�$�

����������

������������� ��� ��

������� �

�� ����� �

�� ���������������

�� ���� !��� �������������

"� �#���

�� $����%�!� ������������

�� �� &���!���������� ��

�� ������'!���������� ��

"� (��� �!���������� ��

)� ���� !��� ����* � !������� ������ �

+��,��������������

�����������

�� ��������- ��!�!�

�� (�������

"� (. ���/��

������������ ������������������������������ ������������! "���

���'��()$���*����#����$�� �

�(�(+"����

�� ����������,� !"����������-+.������/!�� !"�/!0�

� ���#�+�$ ���/�#�+�$�

� ���#�+�$ ����#�+�$�1���!)���$�

�(�(+"����

� ���#�+�$ ��2����3 $�

�(�(+"��4�

� ���#�+�$ ��*� !+$����#�+�$�

#����������� ������������������������������ ������������! "���

����"+�3�� ��5 (�*�+� !��" !"���,�����+��0�����������6/� !���(+��)!��#���*�,+(�5 3�!��$�/$�

��6����!����0�

7��-+/�������� !"����������)$�� !"��*�

$����������� ������������������������������ ������������! "���

����)$ �

8 9!��3��2�������� ���+�!�����������!!�*(��:+����!�"��)��(5)���!�(�����()����+�

���*2#��� ���+����+����*2#��� ��� � ���

���

���

��� ���

��� ���

���

��� ���

���� ����

����

����

����

������

���

���

��� ���

���

��� ���

����

����

���� ���� ����

'*!#�/$����3��2#�����(�*�+�!���" !"����*�;�5�6�!�����+�<=,>?@0��!���3���A=,>?@0�

Page 2: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

����"+�3�� �9��/�������6/� !���(+��)!����+!)$�" !"��* �

7��-+/�������� !"������'*�(5��/���������������3������� !"���

%����������� ������������������������������ ������������! "���

������

���

���

��� ���

���

��� ���

����

����

���� ���� ����

8 ������������ �������������(�*�+�!������()������,�+�(5#��$����.!0���$�

���*2#$��()������6��,����(���"+�3������+(�(+"����$����*2#$�B��+�!���C0�

8 �������������������(�*�+�!������� 3�����+(�(+"�����*2#$�,����(���"+�3���=�D0�

8 ��������������������(�*�+�!������ 3����$�;���)$����*2#$�,����(���"+�3���=��

5)3/���$�BD0�

�(�(+"����

�(�(+"����

�(�(+"����

�(�(+"��C�

�(�(+"��D�

����"+�3�� �9��/�������6/� !���(+��)!����+!)$�" !"��* �

7��-+/�������� !"������'*�(5��/���������������3������� !"���

������������ ������������������������������ ������������! "���

������

���

���

��� ���

���

��� ���

����

����

���� ���� ����

�(�(5 �! �

8 1��+����*2#��+�;���)���5 3+����������,#��+������#����*2#�#��+!��3��!0�

8 1��+����*2#��+�;���)�E��5 3+���������������������,#����*2#�"���5�"/��$0�

F�:&+���+����+�" !"������&(�$ ���� ��

8 G(�*�H �(5#��$����*2.!?�2 �(5#��$�2&55/!?�+ �(5#��$�+�/�+���.!����*2.!�

!����������+��

��6����!�BD�

"��#�������$�BD�

"���� ���$�B���

����"+�3�� ��5 (�*�+� !��"���$�(�*��(��+5+������()�C�" !"���

7��-+/�������� !"���C������$�

&����������� ������������������������������ ������������! "���

����)$ �

8 9!��3��2�������� ���+�!���� �����!�+�!����� !/���" !"�/!�

8 I����"&!����+�!��� !������*!"+)�+!��3��2����(�*����+��*!+����#��*!���.���+�!���

" !"���

���

���

���

���

��� ���

���

��� ���

���� ����

����

����

����

� � ��� ���

�����#���� ��!� !��"���$��(��+5+������()�J�" !"��?��)�+� :+��HKJ���� $��

7��-+/����������+.������/!�" !"�/!��������&(/�����*��+/�#����$�

'����������� ������������������������������ ������������! "���

$��%�&�'�������(������)�

����)5�*���+�!������"&!��� �

�� ��3��2����+�!���" !"���,"�5�"#�*(��:+����!�"��)��(5)���!�(�����()����+�

���*2#��� ���+����+����*2#��� ��� � ���0�

�� ��3��2����+�!����*!"+)�+!��������*�5��

C� ��3��2����+�!����*!"+)�+!������ :+�� � � ����� $�

D� ��3��2����+�!�����*�5������ :+�� � � ����� $�

�����#������ ���(���(�!/��+.�����+�!���"���&(/��$����"&!��/!�(�����+/!��4���

!������(�"+�L�*�+�(� (+��!��".��*�+��(�"+�L+�$�)����

8 �!���:&+�����,�0��)�+���:&+���������,�0�

8 �!���:&+�����,�0��)�+���:&+���������,C0�

8 �!���:&+�����,C0��)�+���:&+���������,D0�

8 �!���:&+�����,D0��)�+���:&+���������,�0�

)�+���:&+��)����!��"&�����(�����+�$�+�!������"&!��+$�

�����#������ ����+.�������$�"�!+����$��!�3���+$��������! $��*!�#�+$�3���!��+�!��� !��

3��2����" !"����+5�������" !"���+�!��� !����*�5���*!"+)�+!��3��2�����+�HK����� $�

(�*�*(��:+����!�"��)��(5)���!�(�����+��L&����+�"&��"��2��+���.!����*2.!�

Page 3: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

7��-+/����������+.������/!�" !"�/!�����()"+�L����*��+/�#����$�,�M�0�

(����������� ������������������������������ ������������! "���

�(�"+��!&�*�+�)���,�0M,�0 �

*+������#� �'���������������������������������������� �����,�

�()"+�L� �

9��/�A=,>?@0�(�*�+�!���" !"����

8 �2�&����3��2����+�!���" !"��?�*(��:+����!�(����(�*��*!" +�����+�"&��"��2��+��� $�

���*2 $��N���+�!����*!"+)�+!���

8 9��/�)������3��2���� :+���&�5���)�+��(��+�"#(��+�"&�����*2 $���*��&�5�*�

�*!" �!�����+�����!�(�����,���5�*�.!��$��!������2����$����+*�&!�+�$���*��&�5�*0��

N���*(��:�*!����*2 $�(�*�"+!��*!" �!�����+���!�"��)���!�(�����N������3��2����

"+!�+�!���" !"����N��(���'*!+(.$�+�!�����*�5���

N������A�+�!����*!"+)�+!��������*�5���

7��-+/����������+.������/!�" !"�/!�����()"+�L����*��+/�#����$�,�MC0�

������������� ������������������������������ ������������! "���

�(�"+��!&�*�+�)���,�0M,C0 �

*+������#� �'����������������������� ������

��������������������������-���./.01������,�

�()"+�L� �9��/�H=O>O?�P=O@O�����(�"+��!&�*�+��+�+(�3/3#?�"�5�"#�"+�:!�*�+�)������+��*!"+)�+!��

������*�5��3��2����H����*2.!� :+��HK����� $��

8 ������(�3/3#$ ��+�:!�*�+�)�����:&+��3���H=�?�"�5�"#�)������+���*�5���*!"+)�+!��

3��2���������*2#$� :+���K�=����� $�����3��������3��2���������*2#$�,�+����� !��

3��2���0� :+������� $��

8 �(�3/3��#�Q()�+�� �Q(�� �/�)������+���*�5�������*!"+)�+!��3��2����J����*2.!� :+��

JK����� $��

8 �(�3/3��)��#�� ��+�:!/�)������+���*�5�������*!"+)�+!��3��2����JR�����*2.!� :+��J�

��� $��

�()"+�L� �-+/�.���*�5�������*!"+)�+!��3��2����J����*2.!���()�+(�3/3��#�

*()�+��� :+��JK����� $������� �/�������)������*2#��+��*�)����! �����*2#�(� (+��!��

�*!" +�����+���*5�:����!������*2#�,3���!��+�!����*!"+)�+!�����3��2����(�*�

(���&(�+�0��������(�5&���,�!��*!"+�+���+�(���(�!/��()��������*2#��)�+����(���&S+��

�&�5�$?��2�&�������*2 $�(�*�����*!"+�+���*!" �!����#"���+���!�(���0��N������

(����+�+������;.$��������#?�������� :+��J���� $��

7��-+/����������+.������/!�" !"�/!�����()"+�L����*��+/�#����$�,CMD0�

������������� ������������������������������ ������������! "���

�(�"+��!&�*�+�)���,C0M,D0 �

*+������#� �'������������������������-���./.01�������

���������� �����������-���./.01������,�

�()"+�L��,���+��!��"+�L/�)������A�+�!�����*�5�0 �

8 9��/�)���A�(+�� :+�� !�!��&�5��T��+�J����*2 $����&�5�$��*�)$����(+�� :+��J���� $��

9��/�A���*�#����*!���.�����*�3��2#����$�

8 ��*()5��(+$�HKJ����*2 $�����*!" �!�����+����(�5&�HKJK����� $?��()�+����

"����*�3+����� !��" !"���HKJ����*2.!��9��/�A���*�#����*!+����#��*!���.�����*�

3��2#����$�

8 '*!+(.$����"&���*!+���� $��*!���.�+$�A�?A����� :�*!��*!�5����JR,HKJR�0=HR��

��� $��N������"&���*!+���� $��*!���.�+$�"+!�����*!" �!�����

8 N������3��2����"+!�+�!����*!"+)�+!���N��(���N������3��2����+�!�����*�5���

7��-+/����������+.������/!�" !"�/!�����()"+�L����*��+/�#����$�,DM�0�

������������� ������������������������������ ������������! "���

�(�"+��!&�*�+�)���,D0M,�0 �

*+������#� �'�������� �����������-���./.01�������

����������������,�

�()"+�L��,���+��!��"+�L/�)������+�"&�����*2 $���*�A��*!" �!�����+���!�"��)��(5)�

��!�(���0 �

8 A�+�!����*!"+)�+!������3������!�"+!�#��!��)�+�*(�:�+/����������*!+����#�

�*!���.�����*����#��!��&�5�$��N������+�"&��"��2��+��� $����*2 $��*!" �!�����+�

��*5�:����!� !����!�(�����

8 Q(��:+����!�"��)���!�(�����+��L&�"&��"��2��+���.!����*2.!�����3������!�

*(#�:�!�����!�(����?��)�+��� !/�#���*$����"����*�3�&�+��&�5���

Page 4: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

7��-+/����������+.������/!�" !"�/!�C���( ��������*��+/�#����$�

�#����������� ������������������������������ ������������! "���

%�&�'�� �

����)5�*���+�!������"&!��� �

�� ��3��2����+�!���" !"���,"�5�"#�*(��:+����!�"��)��(5)���!�(�����()����+�

���*2#��� ���+����+����*2#��� ��� � ���0�

�� ��3��2����+�!����*!"+)�+!��������*�5��

C� ��3��2����+�!����*!"+)�+!������ :+�� � � ����� $�

D� ��3��2����+�!�����*�5������ :+�� � � ����� $�

23 $��#� �'�����������-������� �������������

43 $��#� �'����������#������� � ������

�����#���� ���"&��+(�(5 �!�(�����+�$��(��+5�&!����! $������!�3���+$��*!�#�+$�

+(���$�3���!��+�!��� !��3��2����" !"����

5��-������� �������������+�!��� !��3��2����(�*��

8 +�!����*!"+"+� !������

8 �!���*��2��� ��*�+� ��/��������#��)�+���������������������������

6�#������� �7������+�!��� !��3��2����(�*��

8 +�!�����*�5������

8 �!���*�(���� ��*�+� ��/��������#��)�+��������������� ������

7��-+/����������+.������/!�" !"�/!�D��'*�(5��/����� $��������#�+�$������ !"���

�$����������� ������������������������������ ������������! "���

8����'����������"����'�����������(������

����)5�*���5#��������:&�*!�����" !"�� ��

�� 1��+�" !"���+�!����(5)�3��2�����

�� 1��+�" !"���+�!���"�:����������3��2�����

C� 1��+�" !"���+�!���+(�(+"��3��2�����

D� 1��+�" !"����+�O>OU�� :+����*5�:����!���2&55����

V� 1��+�" !"����+�O>OE�� :+����*5�:����!�����+�/�+���#����*2#��

�� �!��������*2#� :+��;���)�J?��)�+����" !"��� :+����*5�:����!�J�2&55����

W� 1��+�+�/�+���#����*2#�+�!������+�����(#$��������+����#�+�!���3 2*�����

X� �!��2��� ��*�+� !��2&55���()� !��" !"��?��)�+����3��2����(���� !+��" !"����

Y� 1��+��+3�������)���!�(����L+��!�+����������5#3+���+�2&55���

4���*� !+$����#�+�$�

���������

�%����������� ������������������������������ ������������! "���

�Q'� �

��� ��� ���� ����� �� �� �� �� ��������� ������ �� ��� �������� �� ���� �� ���� ��������� �� �� ������ ������ �� ��

!����� �����"�� #����������#���������������$�

��� �%�&�����������������

"�� ��� �����������������

'�� (��������'������������������������������� �������������������� ����!�)��� ��� ���������������� ���

��* )����+���!%�,������������� ���������'����������������������������� ����!���������������������������������'��������������������'��������������������

��� ��� -����������,���� �������)����"�� ���&!)��������.����������"#�������������������������/�0�������&&��

�&&!��� ������������� �����#����������)�����&!)�������������������1���,� �����&!)�������������� ����/��

0������������������� ��"�� ���&!)�����'�������!����� �����"�� #�����������������

� "�� -�� �������� /�0� �� ������ ��� %���������� �� �!����� ��,� ������ ������� � �� ��� �), ��2 ��� ��%����� ,&���

���&����!�����������������1������%�������������*/������3*0�������������� ��������������, ������ ��43*/�4543*0�4

� �6��������#����!����� �����"�� #��������������#������������&��6��

� ��������$���!����� �����"�� #�� &�����������#�������� ��*'' �� �� ��7��&!)��,�� ����������� ���������

������ �'*�*�* ��� ����� ��,���������,����� &�������� &����������������)���"�� ����1����

'�*�*��*' ����� ������ �� ������� ������ '''�*�* �

9::;3<�

4���*� !+$����#�+�$�

���������

������������� ������������������������������ ������������! "���

'��� 8!�� ��� �������� �'� �� ��� � ��� ������ ����������� �� ��� �� � ����� ��� ������ ����������� ,� ��#,�,� ������ ���&#��

��� ��,��9�� ����!����� �,���������0������������������0'�����0�������� �����!���������:�,��&������������

������������� ������#���- ���������;�,��&���������������������� ������#���� �,��0'���������0������0��

-����������:��;���� ��������������������������� �����:<;� ����������9���������)�������&��� � ��� �

�������������������� ���� ����� �������������)�������&������

=��

=��

='�

:�

;�

Page 5: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

4���*� !+$����#�+�$�

���������

�&����������� ������������������������������ ������������! "���

���(���� ����� �� '� � ��������������)����"�� ����� '� ����� �� � � ��>����� ����)���� ' '�� �� �� ���

"��(��� '� � �������������� '� ����� ��� � � � �%������������������)���� �� ' '�� �� �� ��>����� ����!�)��������

�� � �������������"�� ���������#��� '� ����� �� � � ��

�*� �������������� ����� ���������� � ��������� � � �����!��"������#�������� ����� �$%&�����$%'$��� ()�%�$� ���#��

! *(+��'%���"�,���-���

��� 8� ���� �� 9� ������ ����� �)��� �� � �� ���� 8���,�� �� !����� �� ��� "�� #�� ��� ������ �� � �� &� �� ,��

)����?��������&!����������� �������� #�����!% �������������2,�� �����

9::=3+�

4���*� !+$����#�+�$�

���������

�'����������� ������������������������������ ������������! "���

"��@�� ��./� ��,��)��,�%������� ' '� �� � � ������� ������������ �����&,����� ,���)��,����������

� ' �� �� �

�� �� �� ����� � ��& � %�!�, �� � ���� ,�� ����������� ������ �� ����� ���� ����&����� �� � ��� �������� ����

��#������ ����� ���� �� �� ��� A��� ,�� �� ���,� ,�� ���%�%���� ���� �� %��� '� ���� %��� ������������

���������� '� ����� ��� � � � � ���� �&,����� ,���)��,� ' '�� �� �� �� ��!�)��� ����� �� � � �������� ��� "�� ��� ���

������� ������ ���� '� ����� �� � � �� (��� #��� �� ������� �� � � ��������

� ' �B � B ����� B ��� � ��� %��� ���� �������� ��)���

B '* �� ' '�� � �� � � �� �� �@�� &��� ������ �%�&������ �� ����� ���'�� �� B ' * �� ' '�� � �� � � �� �� !�����1���

�������&!)���������� ���������B ����� ���>��� ������ ������� &����������������� ����%���� ����!����� ��

������������� �� � �������������!&��!�����C�!�)���&��� �������!������������� B�� ������������ �%�&������������

@�� �&�#��� �� &��� �� ��� "�� � ��� B�� � ��!� ��� ,&�� ��� ����������� �� �� B�� � �� �� BB B �� �� �� �

*������#�� BB ��� � ��� ()�� �� &��� �� �� ��� � � ��������� 'B � B ����� BB�� � � � �)���� !����� ��

� ' �B B B BB ' '� �� � � � ��

� � � � � �� ��!����&,�����������D���������,�����%�%������� ���,�����������#����!�)���

����� � � �� � ������������"�� ��� �������������������� 'B � B ����� BB�� � � �������� ����� � � ,���������"�� ���

BB�� � �� ��� �������%��� ������� ���� ���� �� ���� 9�� ��������� %�!�, �� ������ ���� �!&�� ������ �)��� �� �

���������������"�� �������������������������������� ' �B � B ����� B�� � �

���

4���*� !+$����#�+�$�

�������C�

�(����������� ������������������������������ ������������! "���

���(���0�� �����%�!�, ����������� &���������������)�����������"�� � '1 � ��

*E��>����� ������� ��,����0��)��������������� ������#���

*EE��>����� �����0���� �����������!�)���%��������

"��>����� ����������������� ����&!)�����F������������������ ����������������� �������

���������%�!�, ����������������>����� �������������)����%���F��� ���*#�������������!��% ��%����� ���

���*E��(��� 2 �����3 ������ ��,����0��-����� ������� #�������������������� 2 ������ 4 41 2 ��G�� �����

����� ���������������������C������� 4 41 3 ��8���#�������������� �� 4 4 4 42 3� ��

*EE��(��� ����!�)���%������ � �����!����������#������%���� �����@����#����,�� � ��������� �����

����������������#��������������,� � ����������� ����H!��� ����� ������������"�"����� �����%�!�, �� ���

��,�����������&�� 4 ����� 5 ����� �������� �����,�� ������������*������ '1 � ���I&��������������,���

�����#�����)����"�� � 1 �� ���� ���!����,�� � �,�������#���*������ �� ��"���������������&�� 4 ���

�����)���"�� � �1 � ��@��&���#����,�����?,����*E��������� �� �� 4 4 � 4 41 4 1 5� � ��J����� ����

*4 4 4 4� �1 4 5� � ��I ���,�������,�������� �����������)����%������������ 4 4�4 44 5 ����� '1 � ��

"��(��� ����!�)��������� ������2��%!���������#�����* )���������+���!%�,�������������#��� �� ���� ���

���������� ,��������%�!�, ���@� ���.�#�, ��K/LMNOPQRE��� ��, ������ ����%�!�, ���� ������)���

����%�!�, ��� ��� ����� ����S6 ������

���6 ��@��#������������ �������������� ������������������&��� ���

�����)�� � ��������� ��I ��� ��,���������,� ������� #����� ��������������������� &���������&����

���S6 ������

���6 ��!�����A���,���������,����F��� #�������������� ����78�* ����!��T������#���� �����U�

�������������� ��F��� �����������!��� �������6 ��

9:113+�

������#�+�$�N������1���!)���$���

������������� ������������������������������ ������������! "���

':+"����+�)5�������K������2����" !�����+������*2 $��

Page 6: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

������#�+�$�N������1���!)���$���

������������� ������������������������������ ������������! "���

1�����+*���+� !��" !����(�*�!�� :+��������*2 $�3�����$�(������/�(+��(�.�+�$ ��

+�� :+�������*2 $�;����&�������D�;����&�C���

<�� :+���)!��"&�����*2 $�;����&���

>�� :+����!�� 3����������)����*2.!�;����&���

(�� :+���������*2#�;����&�V?�����;����&�D?�����;����&�C?��������*()5��(+$��;����&���

��

������#�+�$�N������1���!)���$�C�

������������� ������������������������������ ������������! "���

':+"����+���� !���()������)5�*���#��!�"+!��(��+��+�+L�3#��+����3���� �

���9!��"���$��+�������*2 $���������;.$������� $��

���9!��"���$��+�������*2 $���������;.$������� $��

#��9!��"���$��+�������*2 $���������;.$�X���� $��

���9!��"���$��+�������*2 $���������;.$������ $��

������#�+�$�N������1���!)���$�D�

�#����������� ������������������������������ ������������! "���

Q(�� ��*�+�)��� !��" !�����=,�?�0?�O�O=�?�O�O=�?�� :+�������*2 $�����(��+$�+�!���+��+�

;����&���+��+�;����&�C���+�L�+�)��������(� (+��!�� :+�������������)����*2.!�����

����;.$�,�K�0Z�����*2 $�;����&�C��

������#�+�$�N������1���!)���$�V�

�$����������� ������������������������������ ������������! "���

�)�+$����*2 $��(��+��!�� :+�� !���*���*�(5��/�����)�3��2�����!�+�!���" !���[����

�:+"���+�+�)5������*���*�(5��/�������3��2#�����(�*�+�!���" !"����

Page 7: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

������#�+�$���/�#�+�$���

�%����������� ������������������������������ ������������! "���

9!��������+*�*!)�+!��3��2�������+������*2 $�+�!���" !�����!������)!���!�

�� ����+�!����*!"+)�+!������ :+����\������ $���

�� ����"+!� :+���&�5�*$����� :+�����*2#�;����&�����

C� ����"+!� :+���&�5�*$����� :+����\������ $��

D� ����+�!����*!"+)�+!������"+!� :+��(���55�5+$���� $��&�+��!��*�5.�+�$���

������#�+�$���/�#�+�$���

������������� ������������������������������ ������������! "���

���+$��()���$�(������/�(�����+�$��5��+&�*!�����(��+$�):�[�

�� 1��+�3��2�����+������*2 $�������\������ $�+�!����*!"+)�+!���

�� '+����+�" !�����+���*5�:����!�C����*2 $?����2&55���(��+5�&!��&!�5��

�!+L�������$���

C� Q(��:+���(5)�"��+� $�,"�:���������0�3��2�����+������*2 $������,��\��0�Z���

��� $��

D� ���*�(5��/�����)����+�3��2#����$�+�!����*!"+)�+!���

������#�+�$���/�#�+�$�C�

�&����������� ������������������������������ ������������! "���

��� ������� ������������������������������������

�� �!���� 3����$�;���)$���*���+�!����?��)�+������ :+����*5�:����!���2&55���

�� 1��+�6+*3�������*2.!���*���+!.!�!�����+� !����!�"��)���!�(������

C� ���*�(5��/�����)���*���+�!���(�!����*!+����)�3��2������

D� ��2&55����*����(��+5�&!��&!�5���!+L�������$���

������#�+�$���/�#�+�$�D�

�'����������� ������������������������������ ������������! "���

���+$��()���$�(������/�(�����+�$��5��+&�*!�����(��+$�):�[�

�� �&��3��2#�����+�!�����������2�����+��L&���*$��!������)!���!���2)�+���+�!���

+(�(+"��3��2#�������

�� 1��+�3��2������������2��)��+���� �?C�+�!���"��+� $�,"�:���������0���

C� G5�����" !����+�!�����������2�����+��L&���*$��

D� 1��+��*!"+"+� !��+(�(+"��3��2�����(��+��!���+�����(+���+�" !�����+���!�

�2���+����)�/!����.!�)�+$�+�!������+�/�+��� $���*�)S+�$��

Page 8: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

������#�+�$��2����3#���

�(����������� ������������������������������ ������������! "���

�(�"+�L�+�)������(5#��$��/!�2&55/!��+� !��" !"���(�*����+����*2#�(�*�"+!�+�!���

2&55�� :+��;���)�"?�+�!����

� � ! � " # "

! � ��

������#�+�$��2����3#���

#������������ ������������������������������ ������������! "���

9��/�� !��" !"��������(�����������)$��/!����*2.!�(�*� :�*!�;���)�]?�3���]=�?^?��

,)(�*������ 3����$�;���)$����*2#$�����0�+�!���_]������(�"+�L+�+�)�� �

$� � $� # "$� # %$� #&# � � " $' # "��

������#�+�$��2����3#�C�

#������������ ������������������������������ ������������! "���

�+�L�+��+����������#�+(�3/3#�)������+�" !"����+���*5�:����!������*2 $�+�!���

"�:�/���������3��2����

��

������#�+�$��2����3#�D�

#������������ ������������������������������ ������������! "���

�+�L�+�)����+����+�"���$�(�*��(��+5+������()�J�" !"�����:&+�����&(�$�P=HKJ�

��

Page 9: ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

������#�+�$��2����3#�V�

##����������� ������������������������������ ������������! "���

�L+����/���$�(������/�(�����+�$�(�*��2���&!�" !"�����!�+�!����5��+�$�!��".�+�+�

�()"+�L�?�+!.��!�+�!���S+*"+�$�!��".�+�+���(��������55�5���!��(���"+�3����

�� �!�A=,>?@0�+�!���3��2�$��+�C��&�5�*$��*!�5���?��)�+�O@,A0O�U�O>,A0OR��

�� �!��" !"����+������*2 $�;����&��?�W����*2 $�;����&�C?������*2 $�;����&�D�,�+�

� 3�����;���)����*2#$�D0��)�+����� :+���C���� $�

C� 9!��" !"�����+�O>,<0O�U�C� :+��(+����)�+������+�����(#$��()�)���3 2*�+$��

D� Q(��:�*!�" !"���(�*�)5+$�������*2 $�+�!������+�����(#$��

V� Q(��:�*!�����;.$�"&��" !"���(�*�+�!�����!�!����3��2#������