ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

2
!" !" #$ $ $ " % " $ $ $ & "’ : : ! ,[ : : " ! , " !" !" #$ $ # $ $ " % " $ $ $ & "’ % & # : : ! ),( : : " ! " " # $ % &! ’ # ( & " ( "# # & "# # ()* & &( &! &# # # : + ( " ( ) ( * ( " ( + ( + ( " ( ) ( * )*( &# # # &, - ’ . ’ &( )*( # # &# # # . . : /# # ( + ( " ( ) ( * ( " ( !# # ( + ( " ( #%+ ,- %. #(- /!" *(0* ( # 1 2 - 012$3 ( # & # # # #’ 4 5 " , - ./0 , - ! 6 7 # # # 8 % ( & 11 ( 23 #’ - ( 9 +3 +4 " +’!’5’ 6 # # & ’ 4 5 " 4/5 & : !" # # # # **- 5 )4 - ;$ <= # " " ’ 5 " - $ " * ’ - " & 9 # # : " , & 9 # # " & # ;

Transcript of ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Page 1: ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

��������������� � ������ ������� � �����������

����������������������������� ���!"����� ������������������ �������� �� �����

• � ������������������������� ������������� � �� �� � ��• � ����������������������� �������������� ���� � � ��� ��� � ���

• !�"�����������������������#$� ������ � ��$ �� ���� � �$ �� ����� � � � ������"��� � �� ��

• %������"��������� ��������� �� ���� ��������$ �� ������������� ���������$ �� �$��������&���

����"��� �'�

���������: � � �� � �� :

� � ��� ��� � �! � ���� ���,[��� � �� �� � ����

���������: � � �� � �� :

� � ��� ��� � � �"�! � ���� ���,���� �"��

������������������������� ���!"����� ������������������ �������� �� �����

• � ������������������������� �������������� � �� �� � ��• � ����������������������� �������������� ���� � � ��� ��� � ���

• !�"�����������������������#$� ������ � ��$ ������� �# �$ � $ ����� � � � ������"��� � �� ��

• %������"���������������� �� ���� ��������$ ����������������������� ���������$ ��$�����&���

����"��� �'�%��������� ����������&�� �����#����� ��������� ���������������������

���������: � � �� � �� :

� � ��� ��� � �! � ���� ��),(��� � �� �� � ����

���������: � � �� � �� :

� � ��� ��� � � �"�! � ��� �� � ���� � ��%%%%%%%%%%�� � ���� ��"� �"��

��������������#�����$ � �%��

���������

� � &!���' �����#�(�����������������& ���������������' ������

• ����������"���(��������������"���#��#��&�������"�����#���#�

• �����()*���������

���� ���������� ����������& �������������� ���'�&(��� � &!���������������������&���#�����������������#�������#�������������������������

���������: +���������������������������

�� ( �" ( �) ( �* ( �" ( � %

+������������������������

�� ( �+ ( �" ( �) ( �*

���������

�)*( ��������������������&���#�����������������#�����#�������&�,����������������� ������������

• -�������������������������� ������������'

• .������������������������������ ����������'

�&(����)*( �����������#������#�&���#�����������������#�������#

• .������������������������������ ������������

• .������������������������������ ����������

���������: /����# ������������������#��

�� ( �+ ( �" ( �) ( �* ( �" ( ��

!����#����������������#��

�� ( �+ ( �" ( ��

�����������#%���+��������,-��%���.

���������#(-����/�!"������*(0*� (��������������������#�12�

• -��������� ���� ���01�2$3�����(�������#����������&������#��#�����#�

����#'�

4������

• 5�����"���, � �- � � ���. / 0 ��������,� �-� � !

6��7�����#������#����������� �#��

8 �������

• %�������(����������&���1�1 ( ��23 ����#'��-���������������������(�������������9�

�����������+ 3������������

�������� +��4����� �������������������������"��������������+'!'5'�����

• 6����������������������#�������#�����������������&����������������'�

4������

• 5�����"���� � � � ���4 / 5 ����&��������������� ��� � ���

���������:���������� ���������� �����������

• !�"����������� ��#����#��#�������#������������������� �� ��������������*��*-�

������5�� ����)�4�� ���-��

;������$�����������������������������<������=������������#��������������������������������

�����������������"��������������"����� '�

5�������������� ���"��������

• -������������$������"����������������*������������������'

• -���� �����������������"��������������������&�����9���������#���������#�

• :�������������� � �������������� ��������������� ������"������������������,������

����&�����9���������#���������#����� ���"��������������������������������� �� ���

��&�������������#�

;��������� � ���������������� ������

Page 2: ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

�����������+��������#�+�*����� ��

������������������ ���

�������� !�"��������$��������������"������,������#�����#� #�������������� ���� �����������

�������� ���������#���� �������"��� #

�������� !�"������$��������������"��������������� ���� ������������������������ �������

���#

;���������

8 �����!���#�

� � �)

5������

�� ( �)�

�����������+ �#%��������������+

�������������������������� ���6 � ��� ��' 8��������� ���0$�����������

���� ���67 � ��7� �7�' ����� �&����#����#�������#������0�

� �&����#�����#����#�������������&��������0'

4������

• >�&�����7 � � ����� � !8 ���������������� 9 !

;����������

8 �������

• ! : �7 � 1�1 ( ��23

;���������

����������� #��������� �#������� #�������

��������������������� ���6 � ��� ��' & /�!"��� ���0$��������������� ���6; � ��;� �;�' ����� ;����&���������#�������#����0��*?���#�

� ;����&���������#�����#����0�����������������#��#�������#

4������

• >�&�����; < � ��� �; < � ����������"����� �� � !; ��&��������� � � �;

��������������������� ���6 � ��� ��' �&�/���� � & /�!"�������0$��������������� ���6; � ��;� �;���� ;����&���������#�������#����0��*?���#�

� ;����&���6@-8��#�����#����0�����������������#��#�������#

4������

• >�&�����; < � ��� �; < � ����������"����,� �-� � ! ����,� �- � �; ��&������,� �-� � !A

;B686C%��:��������������������� �� ����&�����������������������������&�������� ��

;B686C%��:������������������������������� �� ���� ���&��������#��#�����#����������������

�&���������� ��

& /�!"���

�&6 & /�!"���

& /�!"���

78���&6 & /�!"��� & /�!"���

�&6 & /�!"���

78�� & /�!"���

78���&6 & /�!"���

& /�!"���

�&6 & /�!"���