ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`

of 1 /1
!" " # # $ # !"#$ % &$’($ )*$ +!$ * % #" & " " ’( " ) * " " #" + + $(( " # %" & ( ( " , - , -, &* , *, # - .+ / & " " ( " * . / / * 0, / -!$ + ( " 102 ! " # , # 3( " ! " # *, # 34 / . & ( ( " . , *, # 5 #$ " #$ * 6 #" # #$ #$ . , *, # 5 #% #$ " #" #$ * 6 #" # # #$ # #$ 7 * ( ( . 8 # #$ *%# %&"/% 1" #4 # "( " 9 *# # " # #" # # 9 *# # & " 2# $ ,

Embed Size (px)

Transcript of ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`

Page 1: ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`

��������������� �� ����������

• ������������� �

• �� ��������������������������������������������

������������������

������������������������������������������

�������������������������������������� ���� �

������� �

!�"��� �����������"����#�����#�����������$�������������#�

������

��������� �� �!"#� �$�% � ��&$'(� �$�������)*$���� �

�+!$����� �� ����*��

• %��������#�" �&�����������������������������������"�

�������"�'(�����"���������������� ������

• )������������*�������������������������������

��������"��������"�

• ����#���"�+������ +��������������������������

���� �$(�(�����"������������

�� ���� � � �� ���� �

• ����#�����%"�� �&������������������������� ����� �

�� � � � � � � � � ( � � � (� � � � �����"�����

������

�� ���� �� ���� ���� � � � �

�� ���� � � � ��� ���� � � �

�� ���� � � �

���������������������,�����������-�����������,���-�,�

������������&��*��������������������� ���� ����������

�������������,��������*�,�����������#��

-��� �

.+���� �/����&�����������������������������������"�

�������"��(�����"��������� �� �������� ��������� �����

��*�� �����������

• ��������.���� �� �����/��������� �����/���*�� �

���������� ��0����, ��������

�� �/�����-��!$���+������������������������������ �

���(�����"�������������� � �� ����� � � ��

10����2���������! ���"� ��#���������,��

���������#����������3(���������"! ���"� ��#����*�,��

���������#����������34

�� �/�����.�� ��&������������������������� ����� �

�� � � � � � � � � ( � � � (� � � � �����"����

• .���� � �� ����������������������,��������*�,��

���������#���5������������ � �� ������� # $

�������� ����������� �����"� # $ ��*�� ����������� �

6�������#���"�����������#��� � �� ��������

�� # $ � �� # $

• .���� � � � � ����������������������,��������*�,��

���������#���5������������ �� � � � �������

�� # % # $ �������� ����������� ������"� # " # $

��*�� ����������� ��6�������#���"�����������#�

�� � �� � ��� � � �� ���������� # � # $ ��

�� # � # $�

• 7�������*�������� ����� � � � � ( � � � (� � � �

������������������ � � � �

.����� �8��������������#�������������#��$��*%�#��

� %&"��/%�1"������� ������������#�4 ��� �����

��������� ���� ��������������������������������������

�������������������������� �����������

• ��������������������������������������#���"�� (�

��������������������������������� ���������������� �

����������" �������� ��

• 9���������*#��������������������#���������"�� �

���#�����#�"�����������������#�����#�

• 9���������*#��������������������#��&����������"�� �

���������2#����������������������������$�������

��������,��� ��� ��������� ����������