2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της...

27
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας Μπακάλης Κώστας: history-logotexnia.blogspot.com

Transcript of 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της...

Page 1: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίαςΜπακάλης Κώστας: history-logotexnia.blogspot.com

Page 2: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Πρόνοια

προνοιάριοι

ανάκτηση εδαφών

αποκατάσταση βυζαντινής κυριαρχίας

απόκρουση Πατζινακών και Κουμάνων

Μάχη Μυριοκεφάλου

εξισλαμισμός Μ. Ασίας

Όροι – κλειδιά της ενότητας

Page 3: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Α. 1081:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Page 4: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

▲ Το Βυζαντινό Κράτος περί το 1180.

Παρατηρήστε το χάρτη: Όταν ο Αλέξιος Α'(1081-1118), ο ιδρυτής της δυναστείας τωνΚομνηνών, ανήλθε στον θρόνο, σε ποιακατάσταση βρισκόταν το Βυζάντιο;

Page 5: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΝΟΙΑ

Page 6: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

ΚΟΜΝΗΝΟΙ

• 1.Στηρίχτηκαν στουςΕυγενείς.

• 2. Εφάρμοσαν τοθεσμό της Πρόνοιας.

ΠΡΟΝΟΙΑ

• Ισόβια παραχώρησηαγροκτημάτων και

φορολογικών εσόδων

στους ευγενείς

(προνοιάριοι)

• με αντάλλαγματην

παροχή στρατιωτικών

υπηρεσιών.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ

•Προνοιάριοι ή

στρατιώτες

άρχουσα τάξη του

Βυζαντίου.

•Οι απλοί αγρότεςβυθίστηκαν στην

αθλιότητα.

Page 7: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Με την πρόνοια ο βυζαντινός αυτοκράτορας έδινε σε έναν ανώτερο στρατιωτικό,συνήθως αριστοκράτη (προνοιάριο), το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται κρατική γη. Οιπάροικοι που εργάζονταν στα χωράφια αυτά έδιναν πια στον προνοιάριο το μερίδιοαπό την παραγωγή, τους φόρους και ό,τι άλλο χρωστούσαν. Για αντάλλαγμα οπρονοιάριος έπρεπε να προσφέρει στον αυτοκράτορα στρατιωτικές υπηρεσίες. Ηπρόνοια δείχνει ότι το βυζαντινό κράτος δε στηρίζεται πια στους μικροκαλλιεργητέςαλλά στους μεγάλους γαιοκτήμονες.

Page 8: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Η πολιτική των Κομνηνών χαρακτηρίζεται ως αριστοκρατικός πατριωτισμός. Ναεξηγήσεις τον όρο και να συγκρίνεις την εσωτερική πολιτική των Κομνηνών με την

εσωτερική πολιτική των Ισαύρων και των Μακεδόνων, επισημαίνοντας σε ποιες τάξειςστηρίχτηκαν αντίστοιχα οι τρεις αυτές δυναστείες.

8Ος αιώνας 9ος αιώνας 10ος αιώνας 11ος αιώνας 12ος αιώνας

717 802 867 1025 1081 1185

ΙΣΑΥΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

Για να αποτρέψουν την κατάρρευση του κράτουςοι Κομνηνοί σε ποιους στηρίχτηκαν;

Page 9: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Ο αριστοκρατικός πατριωτισμός των ΚομνηνώνΕξυπηρέτησαν και οι δύο περίοδοι ( η εικονομαχική καιτων Κομνηνών ) πριν απ' όλα την εθνική επιταγή, δηλαδήτην αντιμετώπιση του εξωτερικού εχθρού. Και οι δύο...εξαιτίας της αναγκαιότητας των καιρών, προκάλεσαν τηνστρατιωτικοποίηση της Αυτοκρατορίας, των θεσμών καιτης κοινωνίας της. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύοπεριόδων έγινε δυνατό να κινητοποιηθεί το έθνος και νασωθεί η βυζαντινή πατρίδα.Ωστόσο, η εικονομαχία και η περίοδος των Κομνηνώνδιαφέρουν σένα βασικό σημείο: τους κοινωνικούςπροσανατολισμούς των εμπνευστών τους. Ενώ οιΊσαυροι στηρίχθηκαν κυρίως στο λαϊκό εθνικό στοιχείο,οι Κομνηνοί έφεραν σε πέρας την προσπάθειά τους,ευνοώντας κυρίως την αριστοκρατία της χώρας, δηλαδήτις μεγάλες αστικές και στρατιωτικές οικογένειες, πουσφετερίστηκαν τον κρατικό μηχανισμό και έμεινανπάντα αλληλέγγυες σε μία δράση σχεδόν οικογενειακή,γιατί πολλές από αυτές συνδέονταν μεταξύ τους μεοικογενειακούς δεσμούς.Ε. Γλύκατζη- Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία τηςΒυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετ. Τ. Δρακοπούλου, Αθήνα1977, 83.

▲ Η οικογένεια τωνΚοντοστεφάνων ήταν

από τις σημαντικότερεςτην περίοδο των

Κομνηνών. Στην εικόναμολυβδόβουλλο

(μολύβδινη σφραγίδα) του Ιωάννη

Κοντοστέφανου -Κομνηνού, ανώτερου

αξιωματούχου. http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/

others/k16ap1.html.

Page 10: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Πρόνοιες, στρατός και χωρικοίΟ Μανουήλ [...] καταχράστηκε το θεσμό [της πρόνοιας] που

είχε επινοηθεί από προηγούμενους αυτοκράτορες [...].Ανεπαίσθητα, έκανε τη στρατιωτική τάξη χαλαρή, κατεύθυνεπληθώρα χρημάτων προς οκνηρές κοιλιές και δημιούργησε πολύκακή κατάσταση στις ρωμαϊκές επαρχίες. Οι γενναίοι στρατιώτεςείχαν αποβάλει το φιλότιμο μπροστά στους κινδύνους [...]. Οικάτοικοι των επαρχιών υπέστησαν τα πάνδεινα από τηναπληστία των στρατιωτών (των προνοιάριων): δεν τους άρπαζανμόνο τα χρήματα ως τον τελευταίο οβολό, αλλά τουςαφαιρούσαν και τον τελευταίο τους χιτώνα [...].

Όποιος ήθελε μπορούσε να στρατολογηθεί [...]. Όσοι έφερανμαζί τους ένα περσικό άλογο ή κατέθεσαν λίγα χρυσά νομίσματα,εγγράφηκαν αβασάνιστα στις στρατιωτικές ύλες καιεφοδιάστηκαν αμέσως με αυτοκρατορική επιστολή που τουςπαραχωρούσε γόνιμα χωράφια και ρωμαίους φορολογούμενουςπου υπηρετούσαν ως δούλοι και κάποτε κατέβαλαν φόρους σεημιβάρβαρα ανδρείκελα [...]. Η τύχη των επαρχιών ήταν ανάλογημε την απειθαρχία του στρατού: άλλες λεηλατήθηκαν μπροστάστα μάτια μας από τους εχθρούς και ενσωματώθηκαν στοκράτος τους, άλλες καταστράφηκαν και ερημώθηκαν σανεχθρική χώρα από τους στρατιώτες μας.Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις, VII, 4, εκδ. I. A. vanDieten,Βερολίνο 1975, 208-209.

▲ Ο ιστοριογράφοςΝικήτας Χωνιάτης

Ποια ήταν ηταυτότητα των

προνοιάριων και ποιες συνέπειες

είχε η επέκταση τουθεσμού της

πρόνοιας στα χρόνιατου Μανουήλ

Κομνηνού, σύμφωναμε το παράθεμα;

Page 11: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Page 12: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

ΑΝΑΤΟΛΗ

Εκμεταλλεύτηκε επιδέξιατις επιχειρήσεις των

σταυροφόρων στη Μ. Ασία

και, βασιζόμενος στιςσυμφωνίες που υπέγραψε

με τους αρχηγούς τους στην

Κωνσταντινούπολη,

ανέκτησε τη δυτική Μ. Ασία(Νίκαια, Σμύρνη, Έφεσος,

Σάρδεις).

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Πέτυχε με τη διπλωματίακαι τον πόλεμο

να απαλλαγεί από τιςεπιδρομές των Πατζινακών

και των Κουμάνων.

▲ Αλέξιος Α' Κομνηνός(1081-1118), ιδρυτήςτης δυναστείας τωνKομνηνών. Citta del Vaticano, BibliotecaApostolica Vaticana, Ms. gr. 666, f. 2r.

ΑΛΕΞΙΟΣ Α' ΚΟΜΝΗΝΟΣ (1081-1118)

Page 13: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

H αντιμετώπιση των πολλών εξωτερικών εχθρών και ηεσωτερική ανασυγκρότηση του βυζαντινού κράτους ήταν τα κύριακαθήκοντα που κλήθηκε να αναλάβει ο ιδρυτής της δυναστείας τωνΚομνηνών Αλέξιος Α' με την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο.Με έξυπνους διπλωματικούς χειρισμούς κατάφερε να αποκρούσειτους εχθρούς, να σώσει και να ισχυροποιήσει το κράτος. Επιπλέον, μετις αλλαγές στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας προσπάθησε να τηνεντάξει στο πνεύμα της εποχής.Ο ικανός και χαρισματικός Αλέξιος ήταν ωστόσο ευαίσθητος στηγυναικεία επιρροή. Η χήρα του προηγούμενου αυτοκράτορα, ΜαρίαΑλανή, η μητέρα του'Aννα Δαλασσηνή και η σύζυγός του ΕιρήνηΔούκαινα άσκησαν αποφασιστική επίδραση στον αυτοκράτορα.Χαρακτηριστική για την προσωπικότητά του είναι η περιγραφή τηςκόρης του 'Aννας στο ιστορικό έργο που αφιέρωσε στον πατέρα της,την Αλεξιάδα. Κατά τα λεγόμενά της "αυτός ο άνδρας και ομορφιάείχε και χάρη και επιβάλλον και μεγαλείο όσο κανείς άλλος. Ανμάλιστα εκείνος χρησιμοποιούσε την ευγλωττία του σε κάποιασυνομιλία, τότε θα 'βλεπες αμέσως να κάθεται πύρινη πάνω στα χείλητου η ρητορική. Και ακοή και ψυχή αιχμαλώτιζε με τον κατακλυσμότων επιχειρημάτων του κι ήταν ασυναγώνιστος κι ακαταμάχητος καιστη γλώσσα και στο χέρι επίσης: στο ένα όταν χειριζόταν το δόρυ καιστ' άλλο την καθαρή γοητεία“.http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/1081/main/p21.html.

▲ΜαρίαΑλανή, γυναίκα

που άσκησεμεγάλη επιρροήστον Αλέξιο Α'

Κομνηνό(1081-1118).

Page 14: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Ποια μέσα χρησιμοποίησε ο Αλέξιος Α', για ναανακτήσει τα εδάφη που είχαν κατακτήσει οι εχθροί

του Βυζαντίου στις ευρωπαϊκές και ασιατικές επαρχίεςτου;

► Η πρώτη σελίδααπό το έργο της

'Aννας Κομνηνής"Αλεξιάς".

http://www.ime.gr/chronos/09/gr/

gallery/main/others/pn23a1p1.html.

Page 15: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

ΙΩΑΝΝΗΣ Β' ΚΟΜΝΗΝΟΣ (1118-1143)

ΑΝΑΤΟΛΗ

• κατέκτησε διάφορα ξένα κρατίδια στη Μ. Ασία

• και έφτασε ως τη συριακή Αντιόχεια.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

• επέβαλε την κυριαρχία του στους Σέρβους

• και προσπάθησε να θέσει υπό βυζαντινή κηδεμονίατο Ουγγρικό Βασίλειο που αποτελούσε μιααναδυόμενη δύναμη.

▲ Λεπτομέρειαψηφιδωτής

παράστασης από τουπερώο της Αγίας

Σοφίας στηνΚων/πολη. Παράσταση

γύρω στα1118.http://www2.

ime.gr / chronos/09/gr/ gallery/main/people/p22p1.html.

Page 16: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

▲ Στην εικόνα ψηφιδωτό από την Αγία Σοφία. Εικονίζεται η Παναγίαανάμεσα στο βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνό (1118--1143), γιοκαι διάδοχο του Αλέξιου Α΄, και τη σύζυγό του Ειρήνη. 12ος αιώνας,Κωνσταντινούπολη.

Page 17: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

ΜΑΝΟΥΗΛ Α' ΚΟΜΝΗΝΟΣ (1143-1180)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• καινοτομώντας ακολούθησε φιλοδυτική

εσωτερική πολιτική

• και στηρίχθηκε στις υπηρεσίες των Λατίνων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• συνήψε ειρήνη με τους Ούγγρους,

• κυριάρχησε στα βορειοδυτικά Βαλκάνια,

• ταπείνωσε τους Σέρβους.

• Επίσης συνέχισε τις εκστρατείες του πατέρα τουκατά των σελτζουκικών κτήσεων στη Μ. Ασία.

Page 18: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Η πολιτική του Μανουήλ έναντι τωνΛατίνων

Ο Μανουήλ περιφρόνησε τα ανδρείκελατους Έλληνες, που ήταν μαλθακοί καιθηλυπρεπείς, και καθώς ήταν άντρας μεμεγάλη γενναιοδωρία και ασύγκριτηδραστηριότητα, ανέθεσε σπουδαίακαθήκοντα μόνο σε Λατίνους,λογαριάζοντας την αφοσίωση και τη δύναμήτους [....]. Το ότι οι άνθρωποι μαςεκπλήρωναν άριστα τα καθήκοντά τουςέκανε τον αυτοκράτορα να τους εκτιμά όλοκαι περισσότερο και να τους ανεβάζει σταψηλότερα αξιώματα. Ως εκ τούτου οιάρχοντες των Ελλήνων, και ιδιαίτερα οισυγγενείς του, αλλά και όλος ο άλλος λαός,απέκτησαν ακόρεστο μίσος κατά των δικώνμας.Γουλιέλμος ο Τύριος, στο: PatrologiaGraeca, τ. 201, Αλλαγές στον βυζαντινόπολιτισμό κατά τον 11ο και τον 12ο αι., μετ.Α. Παππάς - Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 1997,415.

Ποιος είναι ο συγγραφέας τουκειμένου; Πώς χαρακτηρίζει τους

Έλληνες, κατοίκους του Βυζαντίου; Τιχαρακτηρισμό αποδίδει στον

Αυτοκράτορα; Πώς σχολιάζει τηνπολιτική του Μανουήλ έναντι των

Λατίνων; Για ποιο λόγο οι Έλληνες, σύμφωνα με το κείμενο, μισούν τους

Λατίνους;

▲ Χρυσό νόμισμα (μανουελάτο) τουΜανουήλ Α' Κομνηνού (1143-1180).

Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο.

Page 19: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

◄ Οι Βυζαντινοί κατόρθωσαν στα χρόνια του ΜανουήλΑ' Κομνηνού (1143-1180) να υποτάξουν τον ηγεμόνατων Σέρβων Στέφανο Νεμάνια (περίπου 1166-1196). Στην εικόνα, το γενεαλογικό δέντρο της σερβικήςηγεμονίας των Νεμάνια. Τοιχογραφία στη σερβική μονήDecani.http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/p23ap1.html.

►Ήλεκτρο άσπρο τραχύ τουαυτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνού(1143-1180). Αθήνα, Βυζαντινό και

Χριστιανικό Μουσείο, http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/coins/p23bp1.html.

Page 20: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Δ. Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΟΝ (1176 μ.Χ.)

Page 21: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Η εμπλοκή του Μανουήλ Κομνηνούόμως στο ιταλικό μέτωπο

Υπερβολικά φιλόδοξη και τελικάκαταστροφική εξωτερική πολιτική

ενθάρρυνε το σουλτάνο τωνΣελτζούκων

να ανανεώσει τις επιθέσεις του κατά τωνεδαφών του Βυζαντίου.

1176 ΜΑΧΗ στο Μυριοκέφαλο της

Φρυγίας

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ – ΣΕΛΤΖΟΥΚΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

ΕΚΒΑΣΗ ΜΑΧΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. ΗΤΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. Ο βυζαντινόςστρατός σχεδόν εξολοθρεύτηκε.

2. Ο ίδιος ο Μανουήλ συνέκρινε την ήττααυτή με το Ματζικέρτ πριν από 105 χρόνια.

3. Η νίκη αυτή παγίωσε τη θέση τωνΤούρκων και επηρέασε καθοριστικά τηφυσιογνωμία της Μ. Ασίας.

4. Εξισλαμισμός.

Μάχη στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας (1176)

Page 22: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Ματζικέρτ και ΜυριοκέφαλονΚαι στέλνοντας αγγελιαφόρους (ο Μανουήλ Κομνηνός) ανακοίνωσε τα συμβάνταστους Κωνσταντινουπολίτες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του κατά κάποιο τρόποομοιοπαθή με το Ρωμανό Διογένη, καθώς ο αυτοκράτορας εκείνος, όπως και αυτός οΙδιος, κήρυξε κάποτε τον πόλεμο στους Τούρκους, αλλά έχασε το μεγαλύτερο μέροςτου στρατού και πιάστηκε αιχμάλωτος.Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις, εκδ. I. Α. Dieten, Βερολίνο 1975, 191.

►Μετά τη μάχη τον Ματζικέρτ(1071) τούρκοι νομάδεςπλημμύρισαν τη Μ Ασία.

Μικρογραφία που εικονίζειτουρκομάνο ιππέα

(Κωνσταντινούπολη, ΒιβλιοθήκηΤοπκαπί).

Page 23: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Εντοπίστε στο χάρτη τη θέση Μυριοκέφαλον.

Page 24: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Η μάχη του Μυριοκέφαλου διεξήχθη μεταξύ Βυζαντινών και Σελτζούκων του Ικονίου,στις 17 Σεπτεμβρίου 1176, στην ομώνυμη τοποθεσία (εγκαταλελειμμένος οικισμός)στη Φρυγία, κοντά στην πόληΛαοδίκεια. Αν και η μάχη αυτή έληξε ισόπαλη με τεράστιεςαπώλειες από την πλευρά των Σελτζούκων, το γεγονός ότι οι Σελτζούκοι κατάφεραν ναεξουδετερώσουν τις πολιορκητικές μηχανές των Βυζαντινών ακυρώνοντας την εκστρατείατους πέρασε στην ιστορία ως "συντριπτική νίκη" του Σουλτάνου του Ικονίου Κιλίτς ΑρσλάνΒ΄ και ως "πανωλεθρία" του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού. Η μάχη που έγινε σ’ αυτό το δύσβατοορεινό πέρασμα υπήρξε σχεδόν εξ ίσου καταστρεπτική με τη μάχη του Μαντζικέρτ.Αποκομμένοι και περικυκλωμένοι μέσα στις στενές διαβάσεις οι Βυζαντινοί υπέστησανφοβερή σφαγή. Επί πλέον, σφοδρή αμμοθύελλα είχε τόσο πολύ ελαττώσει την ορατότητα,ώστε ήταν αδύνατο οι πολεμιστές να διακρίνουν τους αντιπάλους τους, με αποτέλεσμα νααλληλοσκοτώνονται. Το απόγευμα, όταν κόπασε ή θύελλα, φαινόταν ότι οι Τούρκοινικούσαν. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το ηθικό του βυζαντινού στρατού έπεσε ακόμηπερισσότερο κατά τη διάρκεια της νύχτας με τις εκκλήσεις των Τούρκων, προς τουςχριστιανούς ομοεθνείς τους να εγκαταλείψουν τους Βυζαντινούς, όσο ήταν ακόμη καιρός.Η καταπόνηση του στρατού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο Μανουήλ σκέφθηκε σοβαρά ναφύγει κρυφά και να εγκαταλείψει τον στρατό του στο έλεος των αντιπάλων. Οι απώλειεςδεν ήταν αντίστοιχες της μάχης του Μαντζικέρτ, όμως θεωρείται ότι τα αποτελέσματα σταχρόνια που ακολούθησαν ήταν η σταδιακή συρρίκνωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίαςολοένα και δυτικότερα, καθώς και η παράδοση της Πόλης και της Αυτοκρατορίας στα χέριατων Λατίνων και Φράγκων. Το Μυριοκέφαλο είχε περισσότερο ψυχολογικό παράστρατιωτικό αντίκτυπο, διότι όπως αποδείχθηκε η αυτοκρατορία δεν μπορούσε νακαταστρέψει την δύναμη των Σελτζούκων στην κεντρική Ανατολία, παρά τις προόδους πουπραγματοποιήθηκαν κατά τη βασιλεία του Μανουήλ. Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki.

Page 25: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Η μάχη του Μυριοκέφαλουhttp://el.wikipedia.org

Η ήττα συμπλήρωσε τααποτελέσματα της μάχης του

Μάτζικερτ (1071), πριν από 105 χρόνια.

11Ος ΑΙΩΝΑΣ 12Ος ΑΙΩΝΑΣ

ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ:1071 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΟΝ: 1176

Page 26: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Ποια υπήρξαν τα αίτια του εξισλαμισμού; Ποια ήταν η τύχη των μικρασιατικών επαρχιών;

ΑΙΤΙΑΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ

Η ήττα τουΒυζαντινούστρατού

Οι καταλήψειςτων πόλεων.

Οι σφαγές.

Η πείνα.

Οι ασθένειες(πανούκλα).

Page 27: 2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας