2ος ΑΕΣΗ (αρχείο Δημοσίευσης)

of 34 /34
ΓΔΤΣΔΡΟ 2 ορ ΑΔΗ. 2ορ ΑΓΓΛΟΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΛΙΚΟ ΗΜΙΟΛΙΧΝ : Η ΟΤΙΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΦΔΓΡΧΝ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΣΙ ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙ- ΥΔΙΡΗΔΙ ΣΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΥΙΠΔΛΑΓΟ. «...Άξιοι Σςνεσιζηέρ ηηρ Ναςηικήρ Ιζηοπίαρ και Παπάδοζηρ. Σςνδπάμονηαρ ηον Ιεπό Λόσο ζηιρ αμθίβιερ επισειπήζειρ, απελεςθεπώνονηαρ ηο Αιγαίο, για ηην Εθνική Ολοκλήπυζη!.. ». Πνιινί Έιιελεο αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνύ θαη ηνπ ΒΝ (απόζηξαηνη ή απνηαρζέ- ληεο ηνπ Βεληδειηθνύ θηλήκαηνο ηνπ 1935) ππεξεηνύζαλ ζε ζπκκαρηθνύο ζρε- καηηζκνύο, εηδηθά ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ο κεηέπεηηα σο κεδέ απνηαρζείο, Αληη- ζπληαγκαηάξρεο Υξηζηόδνπινο Σζηγάληεο ζηε Λεγεώλα ησλ Ξέλσλ (13eme Detachement Marche du Chad), ν κεηέπεηηα Έθεδξνο εθ Μνλίκσλ, Αληηπινίαξ- ρνο Αλδξέαο Υ. Λόληνο, ζηνλ SOE Special Operations Executive Καΐξνπ (Γεθέκβξηνο 1940), πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ θνηλό δηαζπκκαρηθό αγώλα. Ο Υ. Σζηγάληεο ππεξεηώληαο ( ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ Γάιινπ ζηξαηεγνύ Philippe François Marie Leclerc (1940 1941), αληηιήθζεθε πιήξσο, ηηο ηαθηη- θέο ηνπ κεραλνθίλεηνπ πεδηθνύ κε εμνπιηζκέλα νρήκαηα. Δηδηθά κεηά ηελ θα- ηάιεςε ηεο Κνύθξα (31 ε Ηαλνπαξίνπ 1 ε Μαξηίνπ 1941). Όπνπ θαη ζπλάληε- ζε γηα πξώηε θνξά, ηηο πεξηπόινπο καθξάο αθηίλαο δξάζεο LRDG Long Range Desert Group , ηνπ Έθεδξνπ Σαγκαηάξρε (Major RAVR) Pat Clay- ton (26 εξοπλιςμζνα οχή- ματα με 76 άνδρεσ). Αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ηελ ίδηα πεξίνδν, όηαλ απνζπά- ζζεθε, εθπαηδεπόκελνο ζηηο αλνξζόδνμεο ακθίβηεο επηρεηξήζεηο θαη ζηα αιεμίπησηα, είρε θαη ν Έθεδξνο Αληηπινίαξρνο Α. Λόληνο RNR. Από ην ζπγρξσηηζκό ηνπ κε ηα ζηνηρεία ησλ RM / SBS Royal Marines / Special Boat Squad- ron θαη SAS Special Air Services πνπ εθπαηδεύνληαλ από θνηλνύ ζην λενζύζηαην ζηξαηόπεδν ηνπ Κακπξίη ηεο κηθξήο πηθξήο ιίκλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (Kabret little bitter lake, Suez Canal area) ζην Μεηθηό Δθπαηδεπηηθό Κέληξν (Combined Train- ing Centre /CTC Middle East) HMS Saunders θαη HMS Stag (Απξίιηνο - επηέκβξηνο 1941). Οι ππυηοπόποι ηος ανοπθόδοξος πολέμος. Σο Μεικηό Δκπαιδες- ηικό Κένηπο ηος Καμππίη. Σν θέληξν απηό ηδξύζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο δηώξπγαο δηόηη ην θπζηθό πεξηβάιινλ εμππεξεηνύζε απνιύησο ηα ραξαθηεξηζηηθά εθπαίδεπζεο ζην δηαθιαδηθό αλνξζόδνμν πόιεκν (πεδίν ξίςεσλ, ιηκλνζάιαζζα κε ηθαλνπνηεηηθά βάζε γηα ρξήζε απνβαηηθώλ κέζσλ θάζε είδνπο, επξύ ρεξζαίν πεδίν νδήγεζεο θαη βνιήο ειαθξώλ θαη βαξέσλ όπισλ πεδηθνύ, εγγύο αεξνδηάδξνκνο – Kibrit RAF Base (Υάξηεο αξηζηεξά). Δίλαη ην πξώην δηαθιαδηθό θέληξν εθπαίδεπζεο εηδηθώλ δπλάκεσλ ζε πνιπε- ζληθό δηαζπκκαρηθό επίπεδν. Δθπαηδεύηεθαλ πέ- ξαλ ησλ Βξεηαλώλ, Απζηξαινί, Νενδειαλδνί , Γάι- ινη, Ρνδεζηαλνί, Ννηηναθξηθαλνί θαη θπζηθά όινη νη Έιιελεο ηνπ Ηεξνύ Λόρνπ θαη ηνπ 2 νπ ΑΔΖ. Δίλαη ην πξώην θέληξν εθπαίδεπζεο Commando εθηόο εδάθνπο Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ο Σαγκαηάξρεο Sir David Stirling, (θσηνγξαθίεο δεμηά) είρε αθηρζεί από ηνπ Μαξηίνπ 1940 κε ηελ δύλακε Ε, Νν 8 (Guards) Commando “Layforce” ζην Κάηξν, ππό ηνλ Αληηζπληαγκαηάξρε, Sir Robert Edward Laycock. Άκεζα δήηεζε αθξόαζε από ηνλ αλώηαην δηνηθεηή δπλάκεσλ Μέζεο Ο Ζφεδροσ εκ Μονίμων Αντιπλοιαρ- χοσ Α. Λόντοσ με τον Ανκυποπλοίαρ- χο Γ. Παςπάτθ, πρωτεργάτεσ του 2ου ΑΕΗ, επί τθσ ΑΕΗ 27 MERANO. Ο Αντιςυνταγματάρχθσ Χ. Σςιγάντεσ ςτθ Δυτικι Ζρθμο με τον Ιερό Λόχο

Embed Size (px)

Transcript of 2ος ΑΕΣΗ (αρχείο Δημοσίευσης)

 • 2 .

  2 :

  -

  .

  ... .

  , , !...

  ( -

  1935) -

  , . , - (13eme

  Detachement Marche du Chad), , -

  . , SOE Special Operations Executive

  ( 1940),

  . . (

  Philippe Franois Marie Leclerc (1940 1941), , -

  . -

  (31 1 1941). -

  , LRDG Long

  Range Desert Group , (Major RAVR) Pat Clay-

  ton (26 - 76 ).

  , -

  ,

  ,

  . RNR.

  RM / SBS Royal Marines / Special Boat Squad-

  ron SAS Special Air Services

  (Kabret little bitter lake,

  Suez Canal area) (Combined Train-

  ing Centre /CTC Middle East) HMS Saunders HMS Stag ( - 1941).

  . -

  .

  ( ,

  ,

  , Kibrit RAF Base

  ( ).

  -

  . -

  , , , -

  , ,

  2 . Commando

  .

  Sir David Stirling, (

  ) 1940

  , 8 (Guards) Commando Layforce , , Sir

  Robert Edward Laycock.

  - . - . , 2

  , 27 MERANO.

  .

  https://en.wikipedia.org/wiki/Majorhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Claytonhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Clayton

 • , (Commander-in-Chief General) Claude Auchinleck , . , -

  (Deputy Commander Middle East Lieutenant General) Ritchie, -

  -

  Sir David Stirling, -

  "L Detachment, Special Air Ser-

  vice Brigade" (23 1940),. - SAS, . , -

  Kibrit

  ( :

  30 14 45 N, 32 29 24 E)

  , -

  ( :

  30.14.32.46 N, 32.30.18.93 E) -

  8 (Guards)

  Commando,

  George Patrick Jelli-

  coe (Major George Patrick John Rushworth Jellicoe, 2nd Earl Jelli-

  coe KBE DSO MCPC FRS FRGS, ) Evelyn

  Waugh, Randolph Churchill, Philip Dunne, Carol Mather, Sir Robert Edward Laycock ( ), -

  SOE (Chief in Command, Royal Navy

  Mediterranean Fleet). 1943, ,

  , -

  ( , , - )!

  , Sir AB Cunningham.RN (C in C

  Mediterranean Fleet, Admiral Sir Andrew Browne Cunningham RN) G I S More RN

  (Captain George Irwin Sanctuary More RN),

  (Commander) R.K.C. Pope RN, (Lieutenant Ccom-

  mander) Clarke RN, ACC Seligman RN

  (Commander VRD RNR) Philip Noel RNR, -

  . Cunningham,

  !

  CTC ME .

  ( / 1940). , -

  7 LCT/landing Craft Tank, 19 LCA/Landing Craft Assault, 10

  LCM/Landing Craft Mechanized, 3 LCP/Landing Craft Personnel

  (ML/Motor Launch, MGB/Motor Gun Boat, MTB/Motor

  Torpedo Boat) canoe kayak

  (SBS).

  -

  . 1940, CTC ME

  HMS Saunters ,

  G I S More RN.

  (, / ,

  ,

  )) -

  . ,

  -

  , ( - -

  ) . -

  https://en.wikipedia.org/wiki/Commander-in-Chiefhttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalhttps://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Auchinleckhttps://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Commander_of_the_Order_of_the_British_Empirehttps://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Waughhttps://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Waughhttps://en.wikipedia.org/wiki/Randolph_Churchillhttps://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Russell_Rendel_Dunnehttps://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Mather

 • 1940 1943,

  SAS, SBS

  (, ), 9 -

  (9th Armoured Brigade), 9

  (9th ANZAC - Australian Division), 15 , 108 , 151 234

  , 25 31 -

  .

  -

  SAS, LRDG, SBS HMS Stag (Division

  K). -

  SOE. HMS Stag -

  . 1941 ,

  Sir David

  Stirling, George Patrick Jellicoe Geoffrey

  Stephen Kirk ( DSC, FBA) , Roger Durnford ACC Seligman RN

  ( LSF/Levant Schooner Flotilla). -

  .

  . RNR.

  (OC/Officers Club

  HMS Saunters)

  (officers and gen-

  tlemen) (, - , ,

  )!

  , ( -

  ACC Seligman RNR , -

  Alexander Macleod RN ( ), HMS Saunders ,

  (). / - OC CTC Kabret.

  http://www.it1me.com/learn?s=Distinguished_Service_Cross_(United_Kingdom)

 • , -

  -

  -

  -

  Who Dares Win! CTC ME Kabret,

  -

  -

  ,

  -

  -

  -

  .

  , (), -

  , , .

  , 1942,

  : Vickers 0.50

  cal., Vickers 0.303 cal., Oerlicon 20 mm, Vikckers K 0.303 cal.,

  MG 42 7.92 mm, MG 34 , Breda mod. 37,

  8 mm, Breda SAFAT 12.7 mm BREDA CM 20/77 (Scotti) 20 mm.

  , -

  , .

  ,

  ( ).

  - ( -

  )

  , !

  .

  .

  1. .

  , ,

  , , (, , , ).

  ( )

  , . -

  ( 1942) -

  , ,

  .

  , , ,

  1942,

  200 (130 , 40 30 ). -

  . , , ,

  ( ).

  , , -

  ( 1942) , -

  .

  , ,

  , ,

  . SBS/

  SAS Sir David Stirling ,

 • , 1942, , ,

  .

  1945, , ,

  .

  8 , -

  . , , L Detachment SAS,

  , 17 -

  1942 27 1943. 60

  4 1942 , -

  ,

  , -

  8 .

  1943, , -

  , - -

  ( ),

  LRDG SAS. ,

  Sir David Stirling ( 1943)

  SAS

  . Y

  , 8 ,

  Bernard Montgomery, , 7 -

  1943, -

  Leclerc, -

  .

  10 1943 Ksar Rillan ,

  -

  , . -

  -

  10 - , -

  , Mareth.

  (Gabes) (29 )

  8 ,

  2

  6 Wadi Akarit.

  ,

  (Enfindaville), (13-16 -

  ) .

  , 17 , -

  .

  . ( ) 2 , -

  CTC ME Kabret. 1943, ,

  314 ,

  ( - ), .

  ,

  ,

  . ,

  ,

  (, , ).

 • 2.

  . 2 .

  1942, .

  , / 2 .

  1942, -

  .

  , ,

  LSF

  LSF,

  , -

  .

  , RM SBS, .

  23 1943, . ,

  , - .

  ! Sir Andrew B.

  Cunningham RN, -

  20 , 1943,

  , 2 .

  . . RNR (

  Royal Navy Reserves).

  2 .

  1943

  2

  . -

  (14)

  -

  :

  (3) 30 t.,

  27 (-27, LS-

  27, AEN-27), MERANO,

  28 (-28, LS-

  28) 29 (-29, LS-29), -

  OERLICON 20

  mm, Vickers 0.50 cal Vickers K 0.303

  cal (

  , -

  ,

  ).

  (4) 20 t., 1, 5, 12, 21 (-21, LS-21), Vick-ers 0.50 cal., Vickers K 0.303 cal., BSA Lewis 0.303 cal. (Lewis

  automatic machine gun) , MG 34 7.92 mm, MG 42 7.92 mm , Breda M36 8 mm, Breda SHAFAT 12,7 mm

  Breda 20/77 Scotti 20 mm ( ). (7) , 6 18

  t., 23 (-23, LS-23) 17 t. ROSSETA, 22 (-22, LS-

  22) 16 t. STOUCSI, 24 (-24, LS-24) 16 t. TEBERE,

  25 (-25, LS-25) 15 t. , 10 8t., 26 (-26, LS-26) 7t., . , 20 mm

  0.303 0.50 cal. , MG34/MG42 7.92 mm , -

  . , , -

  (, , .).

 • (1)

  , -

  , -

  ,

  . -

  Sir John H.D. Cunningham, RN

  ( Cunningham RN

  , ) -

  2 . -

  (14/24 1943) -

  Winston Chur-

  chill FD Roosevelt -

  SAS/SBS

  ( albumen, 1942) ( Anglo, 1942) -

  ,

  (2 ) ! -

  LSF, , ACC Seligman RN Roger Durnford RNR, -

  , 2 .

  , .

  .

  (1) War in the Islands: Undercover Operations in

  the Aegean 1942-4, Recalled by Men of The

  Levant

  Schooner Flotilla, The Greek Sacred Com-

  pany and Aegean Raiding Forces (Military

  series), Adrian Seligman Published by Alan

  Sutton (1996-04-25),ISBN

  10: 0750911808 / ISBN 13: 9780750911801. (1) Ladd, James : Commandos and Rangers of World War II ( Macdonald & Jane's,

  1978). (1)

  Ladd, James : SBS: The Invisible Raiders ( Arms & Armour Press, 1983). (1)

  Langley, Mike : Anders Lassen VC, MC, of the SAS ( Grafton Books, 1990). (1)

  Lodwick, John: Raiders from the

  Sea ( Lionel Leventhal, 1990) (originally pub-lished as The Filibusters: The Story of the Spe-

  cial Boat Service. y Methuen, 1947). (2) (3)

  http://www.abebooks.co.uk/products/isbn/9780750911801?cm_sp=bdp-_-9780750911801-_-isbn10

 • .

  ,

  , -

  2 .

  -

  2 .

  2 -

  .

  -

  2 - ( SAS/SBS

  ) , , ,

  , / -

  .

  !

  (

  2 )

  (31

  19 -

  1943). 2 , -

  ,

  .

  -

  , . -

  , SAS/SBS , -

  .

  , -

  . 1 (LSF) 2 (17 18

  1943) , 800 ( , ). 12.000 , 8.000

  ( , ML(4), MTB(5), PGM(6) )

  ,

  . ,

  2 , -

  1200 !

  1 2 -

  ( ). - -

  -

  -

  . :

  . ( 1944).

  (7/ 18 1944).

  ( , -

  , .

  https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/1943https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85

 • , , .

  (30/31 -

  1944).

  (3/4 1944).

  (27/28 1944). , -

  .

  (29/30 -

  2 1944).

  . -

  .

  2 .

  CinC Mediterranean -

  . , CMARO/LSF ACC Seligman RNR

  / .

  , , -

  ML, 2 SBS

  27 (-27, LS-27, AEN-27), MERANO -

  RNVR . , 28 (-28, LS-28), -

  () . , -

  2 , 13/14

  . , - ( , -

  )(11). ,

  , -

  , -

  .

  , ,

  (7)! -

  -

  -

  - , -

  , ,

  . -

  -

  . -

  -

  -

  ( ..). , ,

  ! / (MTB) / (PGM)

  2 , , -(8).

  , -

  , 15 -

  ML -

  , . -

  , ML, -

  (9).

  / -

  , 19

  2 ( -

  https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/1944https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=29/30_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85

 • / / ). . ,

  . , , -

  , (9 1945)!

  (23/25 1944).

  (27/31 1944).

  (6/8 1944).

  .

  .

  -

  .

  ,

  -

  (8 -

  1944).

  ,

  (25/28 -

  1944).

  , -

  (4 1944).

  , 2 SBS/SAS, -

  ,

  - , , , -, , . 2

  , .

  , (13 15 1944).

  .

  (12/18 1944).

  ,

  (16 ) -

  19 -

  1944.

  , (23 1944)

  9 1945. -

  - () -

  .

  , (27/28 1944).

  , (1/2 1945).

  , (), (1 1945).

  , (1/4

  1945).

  2 :

  ( -

  .

  , 2

  , COMARO -

  ,

  . 2 ,

  .

  https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/1944https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/1944https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82https://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/1944https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/1945https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85https://el.wikipedia.org/wiki/1945https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85

 • 25 1944, : Acland .

  2 ( .

  , ) 800 (10).

  28 1945 CAVE 2 -

  , LSF SBS/ .

  , Wagener -

  .

  8 ,

  . -

  CinC Middle East, Paget, o CinC Medi-

  terranean Tennant,

  Moffat, -

  . -

  .

  ( / )

  -

  .

  Wagener,

  , , -

  Paget, -

  , :

  . ,

  2 , .

  -

  ,

  , :

  . , ,

  !

  9 1945, .

  2 -

  .. , ,

  .

  . -

  http://www.specialboatservice.co.uk/sbs-history.htm

 • (9 1945 31 1947, , -

  ).

  .

  2 ,

  . , -

  .

  . -

  ( ).

  .

  , Sir AB Cunningham RN Sir John H.D. Cun-

  ningham, RN .

  2 .

  2 , , RNVR, -

  1943. -

  , , . , , -

  , 1944, 2 , -

  - ,

  . / .

  , 1947.

  2 . -

  ,

  ( , /

  ).

  . SOE, RNVR, LSF 1941. -

  SOE, RNVR, RNR -

 • SBS/SAS (1943).

  2 ,

  . -

  ( - 1944), -

  , ,

  , -

  ,

  , -

  .

  , -

  ( 1943 1945).

  , ,

  Otto Wagener (29 -

  1888 9 1971) - :

  Sturm-Division Rhodos, 7500

  Africa Korps (12),

  1200 2 .

  2

  ,

  , -

  .

  90% .

  , -

  .

  _______________________________________________________________________________________________

  (4)ML/MOTOR LAUNCH (VESSEL) :

  30 m., 40 t. (5)MTB/MOTOR TORPEDO BOAT (VESSEL) : / 45 60t. (6)PGM/PATROL MOTOR GUN (VESSEL) : 40 m., 60 80 t. (7) . (Dead Reckoning) ( 2011,

  .. ). (8)THE AEGEAN OPERATIONS. NAVAL REVIEW Vol. XXXIX. No. 3. August, 1951. (8) . (Dead Reckoning) ( 2011,

  .. ). (9) John Lodwic : Raiders from the sea : the story of the Special Boat Service in WWII. Naval

  Institute Press, 1990. (9) G.B. Courtney : SBS in World War Two : the story of the original Special Boat Section of the Army Commandos. London : R. Hale, 1983. (10) , , ,

  1943, , 2013, (ISBN 978-960-426-698-2).

  http://www.worldcat.org/title/raiders-from-the-sea-the-story-of-the-special-boat-service-in-wwii/oclc/22574858&referer=brief_resultshttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/9789604266982

 • (10)DAVID T. ZABECKI, WILLIAM H. VAN HUSEN, CARL O. SCHUSTER, MARCUS O. JONES : 400

  GERMANY AT WAR: 400 Years of Military History. ISBN : 978 1 59884 980 6

  ISSBN : 978 1 59884 981 3 (10)www.axishistory.com/. Sturm-Division Rhodos - Axis History, Panzer-Abteilung Rhodos - Axis

  History. (11) , site: http://www.eaan.gr

  (www.eaan.gr/index.php/interesting/health-2/178-ycg) (12) http://www.feldgrau.com/rhodos.html

  http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/SturmDivisionen/SDRhodos-

  R.htm

  http://www.maparchive.ru/division/part15/Sturm-Division%20Rhodos.pdf (Sturm-

  Division Rhodos.pdf)

  https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1p68ssrNAhUBIsAKHfo8AUMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.axishistory.com%2Faxis-nations%2F150-germany-heer%2Fheer-divisionen%2F4210-sturm-division-rhodos&usg=AFQjCNE_y0SKJfhttp://www.axishistory.com/books/153-germany-heer/heer-other-units/4482-panzer-abteilung-rhodoshttp://www.axishistory.com/books/153-germany-heer/heer-other-units/4482-panzer-abteilung-rhodoshttp://www.eaan.grhttp://www.feldgrau.com/rhodos.htmlhttp://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/SturmDivisionen/SDRhodos-http://www.maparchive.ru/division/part15/Sturm-Division%20Rhodos.pdf

 • 1

  :

  .

  OC CTC HMS Saunders

  -

  ,

  , Adrian Charles Cuthbert Seligman DSC,

  RNR, Head COMARO LSF, . -

  Cap Pilar -

  ! 1941 ( -

  SOE),

  RNR). -

  ,

  -

  -

  .

  , OC CTC

  HMS Saunders (, , , ..),

  . , Geoffrey

  Stephen Kirk Roger Durnford Sir David

  Stirling (15 1915 - 4 1990). Ampleforth

  College Yorkshire Trinity College Cambridge.

  Scots Guards No. 8

  (Guards) Commando Layforce. SAS LRDG.

  George Patrick John Rushworth Jellicoe, 2nd Earl Jellicoe (4

  1918 22 2007). , -

  John Jellicoe, 1st Earl Jellicoe, -

  ( ) .

  Winchester College (1936), Trinity College Cam-

  bridge (1938) , 1939,

  1966. Steven

  Runciman! 1938

  Sandhurst (RMC, Sandhurst/Royal Military College), -

  Coldstream Guards. Stirlling, No 8

  Commando Layforce. SAS SBS.

  O Geoffrey Stephen Kirk, RVR ( 1921

  2003).

  . -

  ,

  . -

  ,

  ,

  SOE LSF.

  SBS/SAS,

  .

  O Randolph Frederick Edward Spencer-

  https://en.wikipedia.org/wiki/Scots_Guardshttps://en.wikipedia.org/wiki/No._8_Commandohttps://en.wikipedia.org/wiki/No._8_Commandohttps://en.wikipedia.org/wiki/Layforcehttps://en.wikipedia.org/wiki/John_Jellicoe,_1st_Earl_Jellicoehttps://en.wikipedia.org/wiki/Winchester_Collegehttps://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_College,_Cambridgehttps://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_College,_Cambridgehttps://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Runcimanhttps://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Runcimanhttps://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Military_College,_Sandhursthttps://en.wikipedia.org/wiki/Coldstream_Guards

 • Churchill (28 1911 6 1968).

  Eaton University Christ Church College, Oxford,

  Sir Winston Churchill. -

  1940

  1945, Preston. 4th

  Queen's Own Hussars,

  -

  41,

  (

  ), -

  , !

  , ,

  Sir Winston Churchill . Arthur Evelyn St. John

  Waugh (28 1903 10 1966). -

  8 Commando. Lancing College, Hertford Col-

  lege, . , ,

  . , -

  ,

  Laycock Nr. 8 Commando ( 1940).

  Layforce ,

  . -

  , Royal Horse Guards 1942.

  ,

  Pat-

  rick Andrew Clayton ( 1896 1962) -

  ,

  .

  , -

  , , -

  ( Wadi Halfa, Kufra, Uweinat)

  ,

  , , -

  , (RAR Royal Engineers). LRDG -

  , .

  -

  (T Detachment) ,

  . (

  , 13e Demi-Brigade de Lgion trangre, Le-

  clerc).

  -

  Pat Clayton, -

  (31 1941). Pat Clayton

  , OC CTC Kabret. -

  . , Pat

  Clayton, Madox!

  Abruzzo Lszl Almsy,

  ,

  ! . (30/1/1897 - 12/10/1970),

  -

  . 1913, 1916.

  -

  https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_Church,_Oxfordhttps://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchillhttps://en.wikipedia.org/wiki/Preston_(UK_Parliament_constituency)https://en.wikipedia.org/wiki/4th_Queen%27s_Own_Hussarshttps://en.wikipedia.org/wiki/4th_Queen%27s_Own_Hussarshttps://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchillhttps://en.wikipedia.org/wiki/Lancing_Collegehttps://en.wikipedia.org/wiki/Hertford_College,_Oxfordhttps://en.wikipedia.org/wiki/Hertford_College,_Oxfordhttps://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Horse_Guardshttps://en.wikipedia.org/wiki/13th_Demi-Brigade_of_the_Foreign_Legionhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE

 • , -

  ,

  . 1923,

  .

  -

  .

  ,

  .

  1935.

  1938 -

  .

  Leclerc.

  .

  1943, . -

  OC CTC Kabret.

  (, , , ) .

  (Stirlling, Clayton) , !

 • 2

  RNVR RNR SOE/SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE.

  SOE -

  , , -

  , 1940 1945

  Westminster

  , , ,

  SOE. 15000 8000 !

  SOE 1940 , -

  ,

  . -. -

  ,

  .

  ,

  .

  , -

  , .

  SBS, SAS, LRDG, LSF, -

  LORD SELBORNE ( SOE Baker Str., -

  , , ), (Brigadier) Barker Benfield, (Colonel) Dolbey ,

  (Major) Ian Pirie . ( ) Turnbull (1939 1945) Laycock .

  SOE, RN Adrian CC Seligman RNR -

  Roger Durnford RVR , . .

  Royal Navy Volunteers Reserves Royal Navy Reserves

  (1854). Charles Napier RN (Member of Par-

  liament), 1864(11). . Boers

  (1899 1902) (12000 ,

  ). . 1 ,

  2 . 2 ,

  ( , , , , ) RVRN, RNR. (RVRA, RAR)

  . SOE ,

  https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Napier_(Royal_Navy_officer)

 • 3

  RNVR/ROYAL NAVY VOLUNTEER RE-

  SERVES, CBO, DSC.

  ( ) - 1920. 1939

  ,

  .

  -

  -

  .

  ,

  ,

  ,

  . , -

  . -

  , SOE -

  (RNR) .

  , , . -

  , to (LSF), , (LSF/Levant Scooner Flotilla)

  - .

  . -

  RNR, -

  AHS 27 (-27, LS-27, AEN-27) MERANO 2 .

  1944, -

  , -

  -. ,

  .

  (). -

  12

  . 1944 -

  .

  1944. 1948,

  -

  . -

  1990. , -

  .

  (Dead Reck-

  oning) (2009) ( 2011, .. -

  ). , ,

  :

  . ...

  .

  2014.

 • 4

  (MEng) RNR (1941 1943). (/)

  (1943 1945).

  , 28 1940. -

  , , ,

  . () .

  , !

  , , ...

  , ,

  ,

  . , (MEng) RNR, LSF,

  2 . 1943 , . ,

  , (), /

  ( HUND). 2 . () 1945.

  . 1995 .

  -

  . -

  . -

  .

  .

  , 1974, , -

  ( ),

  3,000,000 $. 1995.

  _______________________________________________________________________________________________

  : -

  Breda mod. 37 (Mitragliatrice Breda calibro 8 modello 37, 8 mm), , .. 1993 ( 93 ). -

  to 1993. A

  2014,

  BREDA Cannone-Mitragliera da 20/77 (Scotti) 20 mm!

  , 2 ,

  , (23 1944), ,

  27 [(-27, LS-27, AEN-27) MERANO ,

  . RNVR].

 • Adrian Seligman: War in the Islands: Undercover Operations in the Aegean 1942-4, Recalled by Men of The

  Levant Schooner Flotilla, The Greek Sacred Company and Aegean Raiding Forces. (Military series), Pub-lished by Alan Sutton (1996-04-25) ISBN 10: 0750911808 / ISBN 13: 9780750911801 Jeffrey Holland (1988). The Aegean Mission: Allied Operations in the Dodecanese, 1943. Santa Barbara, CA:

  Greenwood Press.ISBN 978-0-31326-283-8.

  Antony Beevor (1991). Crete, The Battle and the Resistance. London: John Murray. ISBN 0-7195-6831-5.

  Peter Schenk (2000). Kampf um die gis. Die Kriegsmarine in den griechischen Gewssern 19411945 (in

  German). Germany: Mittler & Sohn. ISBN 978-3-81320-699-9.

  Anthony Rogers (2007). Churchill's Folly: Leros and the Aegean: The Last Great British Defeat of World War II. Ath-ens: Iolkos.ISBN 978-960-426-434-6.

  Viscount Cunningham of Hyndhope (1951). A Sailor's Odyssey: the Autobiography of Admiral of the Fleet Vis-

  count Cunningham of Hyndhope. London: Hutchinson. OCLC 882476825.

  Eisenbach, Hans Peter (2009). Fronteinstze eines Stuka-Fliegers Mittelmeer 1943. The author describes the

  missions of I. Group StG 3 against Kefalonia in September 1943 and the missions of I./StG 3 (Megara) in the

  Aegean theatre of operations, including the battle of Leros. The book is based on the Flight Log Book of a

  Stuka Pilot from I./StG 3. Aachen: Helios-Verlag. ISBN 978-3-938208-96-0.

  Insolvibile, Isabella (2010). Kos 19431948: La strage, la storia. (in Italian). Napoli: Edizioni Scientifiche Ital-

  iane. ISBN 978-8-84952-082-8.

  Levi, Aldo (1957). Avvenimenti in Egeo dopo l'armistizio (Rodi, Lero e isole minori). Attivit dopo l'armi-

  stizio; Marina italiana nella Seconda Guerra Mondiale. (in Italian) XVI. tome 2. Roma: Ufficio storico della Ma-rina Militare. OCLC 256470111.

  David Sutherland : He who dares : recollections of service in the SAS, SBS and M15. Annapolis, Md.: Naval

  Institute Press, 1999.

  David Ladd : SBS : the invisible raiders : the history of the Special Boat Squadron from World War Two to the

  present. London : Arms and Armour, 1983. Barry Pitt: Special Boat Squadron : The story of the SBS in the Mediterranean. London : Century Pub., 1983.

  Roni Wilkinson : S.A.S. : the history of the Special Air Service Regiment. Barnsley : Wharncliffe History Maga-

  zines, 2009.

  G.B. Courtney : SBS in World War Two : the story of the original Special Boat Section of the Army Comman-

  dos. London : R. Hale, 1983. John Lodwic : Raiders from the sea : the story of the Special Boat Service in WWII. Naval Institute Press,

  1990.

  Mogens Kofod-Hansen : 'Andy' : a portrait of major Anders Lassen, the Dane who was posthumously awarded

  the Victoria Cross in the Second World War. Copenhagen : Frihedsmuseets Venners Forlag, 1991.

  Gavin Mortimer : The SBS in World War II. Oxford, Long Island City, New York : Osprey Publishing, 2013.

  DAVID T. ZABECKI, WILLIAM H. VAN HUSEN, CARL O. SCHUSTER, MARCUS O. JONES : 400 GER-

  MANY AT WAR: 400 Years of Military History. ISBN : 978 1 59884 980 6 ISSBN : 978 1 59884

  981 3. JOHN SADLER : GHOST PATROL : The hiistory of a long range desert group 1940 1945 . CASEMATE

  PUBLISHERS 10, Hythe Bridge Street OXFORD OX1 @EW UK ISBN 978 1 61200 336 8 DIGITAL EDI-

  TION ISBN 978 1 61200 337 5.

  Eddie C W Myers : Greek Entanglement Rupert Hart-Davis, London, 1955. Alan Sutton, Gloucester, 1985, 320

  pp, ISBN 9780862992125

  Chris M Woodhouse : Apple of discord. A survey of recent Greek politics in their international setting. Hut-

  chinson, London, 1948, ISBN 9780961524302. Reston, VA, W. B. ONeill, 1985, USA edition limited to 500 copies,

  1985.

  Chris M Woodhouse : Something Ventured (The Autobiography) Granada Publishing Limited, UK, 1982, 208 pp,

  ISBN 9780246110619

  The Struggle for Greece 1941-1949 + The Struggle for Greece, 1941-1949, New Edition (Updated Editi Chris Montague Woodhouse & Col Sir John Melior Stevens & David John Wallace, edited by Lars Baerentzen :

  British reports on Greece, 1943-1944 A collection of reports from British liaison officers operating in Greece

  1943-44 (Documents on modern Greek history).

  http://www.abebooks.co.uk/products/isbn/9780750911801?cm_sp=bdp-_-9780750911801-_-isbn10https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Numberhttps://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Beevorhttps://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Numberhttp://www.worldcat.org/title/sbs-the-invisible-raiders-the-history-of-the-special-boat-squadron-from-world-war-two-to-the-present/oclc/16599435&referer=brief_resultshttp://www.worldcat.org/title/sbs-the-invisible-raiders-the-history-of-the-special-boat-squadron-from-world-war-two-to-the-present/oclc/16599435&referer=brief_resultshttp://www.worldcat.org/title/sas-the-history-of-the-special-air-service-regiment/oclc/751456093&referer=brief_resultshttp://www.worldcat.org/title/raiders-from-the-sea-the-story-of-the-special-boat-service-in-wwii/oclc/22574858&referer=brief_resultshttp://www.worldcat.org/title/andy-a-portrait-of-major-anders-lassen-the-dane-who-was-posthumously-awarded-the-victoria-cross-in-the-second-world-war/oclc/32700911&referer=brief_resultshttp://www.worldcat.org/title/andy-a-portrait-of-major-anders-lassen-the-dane-who-was-posthumously-awarded-the-victoria-cross-in-the-second-world-war/oclc/32700911&referer=brief_resultshttp://www.worldcat.org/title/sbs-in-world-war-ii/oclc/862062482&referer=brief_results

 • Publisher Museum Tusculanum, Copenhagen, Denmark, 1982, 215 pp, ISBN 9788788073201

  We Fell Among Greeks Denys Hamson : We Fell Among Greeks, Publisher Jonathan Cape, 1946

  Nicholas Hammond : Venture into Greece with the guerillas (1943-44). Publisher William Kimber, London,

  1983, 192 pp, ISBN 9780718302993 Don Turner : Kiriakos. A British Partisan in Wartime Greece. , Publisher R. Hale, London, 1982, 191 pp, ISBN

  9780709198772

  Guerrilla warfare and espionage in Greece, 1940-1944. Andre Gerolymatos : Guerrilla warfare and espionage in Greece, 1940-1944.

  Publisher Pella, New York, USA, 1992, ISBN 9780918618504

  Mark Mazower : Inside Hitlers Greece: The Experience of Occupation 1941-44

  Publisher Yale University Press, New Haven and London, 1993. ISBN 0-300-05804-7

  John Lodwick : The Filibusters. The Story of the Special Boat Service which operated in the Mediterranean

  during the Second World War. The Story of the Special Boat Service.

  Methuen & Co Ltd, 1947, pp 188, The Story of the Special Boat Service which operated in the Mediterranean during

  the Second World War.

  Alan Ogden : Sons of Odysseus: SOE Heroes in Greece.Bene Factum Publishing Ltd, United Kingdom, 2012, ISBN 9781903071441

  Charles W. Koburger, Jr.: WINE DARK, BLOOD RED SEA, Naval Warfare in the Aegean, 1941 1946.

  LIBRARY OF CONGRESS CATALOG CARD NUMBER : 98-47140, ISBN 0 -275 -96571 6, PRAEGER PUB-

  LISHERS, 88 POST ROAD WEST, WESTPORT, CT06881

  &

  Gartzonikas, Panagiotis : Amphibious and special operations in the Aegean Sea 1943-1945 : operational effec-

  tiveness and strategic implications. Monterey, California. Naval Postgraduate School, http:// /

  calhoun.nps.edu/.../03Dec_Gartzonikas.pdf.

  www.axishistory.com/. Sturm-Division Rhodos - Axis History, Panzer-Abteilung Rhodos - Axis History. http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1439346/Adrian-Seligman.html

  http://www.feldgrau.com/rhodos.html.

  http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/SturmDivisionen/SDRhodos-

  R.htm.

  http://www.maparchive.ru/division/part15/Sturm-Division%20Rhodos.pdf (Sturm-

  Division Rhodos.pdf).

  http://www.nationalarchives.gov.uk/ RNVR-RNR ARCHIVES

  http://www.unithistories.com/ RNVR RNR RVRA/RRA ARCHIVES/UK, Formations and units history archives

  http://www.commandoveterans.org/ COMMANDO UNITS/OFFICERS-RAVR/RAR, RNVR/RNR

  http://www.hmsmedusa.org.uk/HD ML (VESSELS) ARCHIVES http://www.specialforcesroh.com/SPECIAL FORCES ROLL OF HONOR

  http://www.lrdg.org/LONG RANGE DESERT GROUP PRESERVATION SOCIETY

  https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1p68ssrNAhUBIsAKHfo8AUMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.axishistory.com%2Faxis-nations%2F150-germany-heer%2Fheer-divisionen%2F4210-sturm-division-rhodos&usg=AFQjCNE_y0SKJfhttp://www.axishistory.com/books/153-germany-heer/heer-other-units/4482-panzer-abteilung-rhodoshttp://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1439346/Adrian-Seligman.htmlhttp://www.feldgrau.com/rhodos.htmlhttp://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/SturmDivisionen/SDRhodos-http://www.maparchive.ru/division/part15/Sturm-Division%20Rhodos.pdfhttp://www.nationalarchives.gov.uk/RNVR-RNRhttp://www.unithistories.com/http://www.commandoveterans.org/http://www.hmsmedusa.org.uk/HD%20MLhttp://www.specialforcesroh.com/SPECIALhttp://www.lrdg.org/LONG

 • - - : MaLD, MaSMA - -