ε2 ημερολογιο ολα

of 13 /13

Embed Size (px)

Transcript of ε2 ημερολογιο ολα

Page 1: ε2 ημερολογιο ολα
Page 2: ε2 ημερολογιο ολα

Να μην ξεχάσω:

1 Ζκτορασ – γιορτι

5 Ηαχαρίασ – γιορτι

17 οφία-γιορτι

18 Ειρινθ- γενζκλια

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 26

27 28 29 30

Page 3: ε2 ημερολογιο ολα

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Να μη ξεχάσω:

3 Κώςτασ Σ. γενζκλια

3 Νίκοσ Σ. γενζκλια

29 Κώςτασ Π. γενζκλια

Page 4: ε2 ημερολογιο ολα

Να μθν ξεχάςω:

7 Ελίηα γενζκλια

12 Ζκτορασ γενζκλια

30 Ανδρζασ γιορτι

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Page 5: ε2 ημερολογιο ολα

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Να μημ νεχάζω:

1 Αμδοέαπ-γεμέθλια

6 Νίκξπ –γεμέθλια

9 Άμμα-γιξοηή

25 Χούζπα-γιξοηή

26 Μαμώληπ-γιξοηή

27 Σηεθαμία-γιξοηή

Page 6: ε2 ημερολογιο ολα

Να μην ξεχάσω:

11 Θωμάσ-γενζκλια

17 Σόνια-γιορτι

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Page 7: ε2 ημερολογιο ολα

Να μημ νεχάζω:

2 Σξθία-γεμέθλια

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Page 8: ε2 ημερολογιο ολα

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΩ:

30 Γκρζιςυ -γενζκλια

9 τεφανία-γενζκλια

Page 9: ε2 ημερολογιο ολα

Να μην ξεχάσω :

10 Γιώργοσ Σηαν. – γενζκλια

11 Άννα – γενζκλια

16 Λάμπροσ – γιορτι

21 Ελίηα – γιορτι

23 Γιώργοσ . – γιορτι

23 Γιώργοσ Σηαν. –γιορτι

23 Γιώργοσ Σηικ. – γιορτι

23 Θωμάσ – γιορτι 24 Ελιςάβετ – γιορτι

25 Ελιςάβετ – γενζκλια

26 Γιώργοσ Σηικ. – γενζκλια

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Page 10: ε2 ημερολογιο ολα

Να μην ξεχάσω:

5 Ειπήνη-γιοπτή

9 Χπύσπα-γενέθλια

21 Κώσταρ Τ.-γιοπτή

21 Κώσταρ Π.-γιοπτή

21 Ελίζα-γιοπτή

22 Μανώληρ-γενέθλια

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Page 11: ε2 ημερολογιο ολα

Να μθν ξεχάςω:

19 Θρώ-γενζκλια

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Page 12: ε2 ημερολογιο ολα

Nα μην ξεχάσω:

7 Ριςβάν γενζκλια

9 Λάμπροσ γενζκλια

20 Παναγιώτθσ γενζκλια

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Page 13: ε2 ημερολογιο ολα

Να μημ νεχάζω:

6 Ηοώ-γιξοηή

15 Χούζπα-γιξοηή

15Παμαγιώηηπ-γιξοηή

22Γιώογξπ-γεμέθλια

22Τόμια-γεμέθλια

23Ζαχαοίαπ-γεμέθλια

ΔΕ ΣΡ ΣΕ ΠΕ ΠΑ Α ΚΤ

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31