2η ανακοίνωση μαθηματικής εβδομάδας 2013

of 2/2
Hellenic Mathematical Society ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ e-mail: [email protected] http://www.emethes.gr 5 5 t t h h I I n n t t e e r r n n a a t t i i o o n n a a l l W W e e e e k k D D e e d d i i c c a a t t e e d d t t o o M M a a t t h h s s 2 2 0 0 1 1 3 3 T T h h e e s s s s a a l l o o n n i i k k i i 2 2 7 7 , , 2 2 8 8 , , 2 2 9 9 , , 3 3 0 0 , , 3 3 1 1 Μ Μ a a r r c c h h 2 2 0 0 1 1 3 3 Έρευνα Εφαρμογές Ιστορία Πολιτισμός Τέχνες ΤΠΕ
 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  348
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of 2η ανακοίνωση μαθηματικής εβδομάδας 2013

 • Hellenic Mathematical Society

  e-mail: [email protected]

  http://www.emethes.gr

  555ttthhh IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll WWWeeeeeekkk DDDeeedddiiicccaaattteeeddd tttooo MMMaaattthhhsss 222000111333

  TTThhheeessssssaaalllooonnniiikkkiii

  222777,,, 222888,,, 222999,,, 333000,,, 333111 aaarrrccchhh 222000111333

  mailto:[email protected]://www.emethes.gr/

 • . , , . , , , Project, .

  , ,

  , .

  , , , 5 .

  5 . , , .

  , .

  .

  .

  .

  , , ( - ).

  .

  .

  .

  .

  .

  . ,

  .

  - .

  : 30 2012.

  : 25 2013.

  : 5 2013.

  : 18 2013.

  .

  www.emethes.gr

  : www.emethes.gr

  51 . 2310285377 e-mail: [email protected]

  http://www.emethes.gr/mailto:[email protected]