1st Army Aviation Brigade photobook

of 151 /151

Embed Size (px)

description

1st Army Aviation Brigade photobook

Transcript of 1st Army Aviation Brigade photobook

Page 1: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 2: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 3: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 4: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 5: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 6: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 7: 1st Army Aviation Brigade photobook

Στη µνήµη όσων έθεσαν το καθήκον

πάνω από τη Ϲωή τους | Υπλγός (ΠΒ) Περισσάκης Γεώργιος 18. 10.

1952 | Λγός (ΠΒ) Νέλλας Ελευθέριος 01. 07. 1955 | Ανθλγός (ΠΖ) Παπακηρύκος Κήρυ-

κος 01. 07. 1955 | Λγός (ΠΒ) Τριαντάφυλλος Νικόλαος 16. 09. 1959 | Υπλγός (ΠΖ) Παπαγεωρ-

γίου Νικόλαος 07. 08. 1964 | Λγός (ΠΒ) Βασιλάκος Χρήστος 23. 02. 1966 | ∆νέας (ΠΒ) Τικόπου-

λος Ιωάννης 03. 03. 1969 | Λγός (ΤΘ) Ξανθόπουλος ∆ηµήτριος 06. 05. 1970 | Υπλγός (ΠΒ) Κα-

γιάφας Ιωάννης 26. 07. 1973 | Στρ (ΠΒ) ∆εσποτάκης Φώτης 26. 07. 1973 | Ανθλγός (ΠΖ) Βλα-

χάκης Χαρίλαος 22. 03. 1974 | Σχής (ΠΒ) Χατζηδάκης Εµµανουήλ 22. 07. 1974 | Υπλγός (ΕΜ)

Μελιδονιώτης Περι- κλής 27. 11. 1975 | Ανθλγός (ΠΖ) Κα- τσαρός Ιωάννης 27. 11.

1975 | Στρ (ΠΒ) Μαστρο- κώστας Κωνσταντίνος 23. 09. 1980 | Ανθλγός (ΠΖ)

Τσούνιας Σταµάτιος 20. 04. 1982 | Επχίας (ΠΒ) Κατής ∆ηµήτριος 08. 05.

1994 | Λγός (ΤΘ) Καλφόπου- λος Θεόκριτος 15. 09. 1994 | Επχίας (ΠΖ)

Κωστόπουλος ∆ηµήτριος 15. 09. 1994 | Αλχίας (ΤΘ) Σκούντας ∆η-

µήτριος 15. 09. 1994 | Λγός (ΤΘ) Κωνσταντιλιέρης

Γεώργιος 28. 11. 1995 | Υ- πλγός (ΑΣ) Τσερ-

κεζόπου- λος Σωτήριος 28. 05.

2001 | Ανχης (ΑΣ)

Παπασπύρου ∆ηµήτριος 11. 09. 2004 | Τχης (ΑΣ) Παπανα-

στασίου Παναγιώτης 11. 09. 2004 | Ανθστής (ΑΣ) Ράπτης

Στεργιανός 11. 09. 2004 | Αλχίας (ΤΧ) Χατζηβαγ-

γέλης Παντε- λής 11. 09. 2004 | Επχίας (ΤΧ) Γο-

λεγός Πα- ναγιώτης 11. 09. 2004 | Λγός (ΑΣ) Καρυπίδης

Χρήστος 20. 02. 2006 | Ανθστής (ΑΣ) Καραµπάς Η- λίας 20. 02.

2006 | Αλχίας (ΤΧ) Αδαµόπουλος Αδαµάντιος 20. 02. 2006 | Επχίας (ΤΧ)

Φωτιάδης Κωνσταντίνος 20. 02. 2006 | Ανθστής (ΑΣ) Καρδόπου-

λος Ευστάθιος 18. 03. 2008 | Αλχίας (ΤΧ) Καστανίτης Ευάγγε-

λος 18. 03. 2008 | Επχίας (ΑΣ) Κατσιάς Αθανάσιος 18. 03.

2008 | Τχης (ΑΣ) Σκούρας ∆ηµήτριος 05. 11. 2008 |

Λγός (ΑΣ) Κακαµπάκος Αθανάσιος 05. 11. 2008

| Τχης (ΑΣ) ∆ερµάρης Ανδρέας 30. 07.

2010 | Αλχίας (ΑΣ) Γκιώκας

Κωνσταντίνος 30. 07.

2010

Page 8: 1st Army Aviation Brigade photobook

1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού,

Στρατόπεδο Γ. Περισσάκη,

Στεφανοβίκειο, Νοµός Μαγνησίας

Συντελεστές της έκδοσης

Συντονισµός:

Σύνταξη, επίβλεψη και επιλογή ϕωτογραφιών :

Εξώφυλλα και εσώφυλλο :

Ψηφιακή στοιχειοθεσία µε το LYX,

ϕωτογραφίες στις σελ. 51 (δεξιά στήλη), 52 (δεξιά στήλη), 138:

Φωτογράφηση και ψηφιοποίηση εµβληµάτων

(σελίδες 27, 41, 49, 63, 75, 87, 95, 105):

Ταξχος (ΑΣ) Στυλιανός Σαλωνίτης

Ανχης (ΑΣ) Ιωάννης Χειµαριός

Ανθστης (ΑΣ) Νικόλαος Βορνίτης

Στρ (ΑΣ) Ηρακλής Παπαθεοδώρου

Στρ (ΑΣ) Νίκος Αλεξανδρής

Στρ (ΑΣ) Ν. Αλεξανδρής και Στρ (ΑΣ) Η. Παπαθεοδώρου

Θερµές ευχαριστίες σε αυτούς που κατέθεσαν την τέχνη και την τεχνογνωσία τους για τη δηµιουργία

αυτού του λευκώµατος : Αντώνιο Τσαγκαράτο (ϕωτογραφίες στις σελ.: 42, 43, 92), Κώστα Πάντιο (ϕω-

τογραφίες στις σελ.: 61, 61, 81, 85), ∆ηµήτριο Σαµπάνη (ϕωτογραφίες στις σελ.: 79, 93, 110), Ιωάννη

Λέκκα (ϕωτογραφίες στις σελ.: 35, 51, 55, 55, 56, 58, 59, 60, 68).

Page 9: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 10: 1st Army Aviation Brigade photobook

Ου καταισχυνώ τα όπλα,

ουδ΄ εγκαταλείψω τον προστάτην ω αν στοίχω,

αµυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων,

και µόνος και µετά πολλών,

και την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω,

πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξωµαι.

Και συνήσω των αεί κρινόντων,

και τοις ϑεσµοίς τοις ιδρυµένοις πείσοµαι,

και ούς τινας άλλους ιδρύσεται το πλήθος εµφρόνως.

Και αν τις αναιρεί τους ϑεσµούς ή µη πείθηται ουκ επιτρέψω,

αµυνώ δε και µόνος και µετά πάντων.

Και τα ιερά τα πάτρια τιµήσω.

΄Ιστορες ϑεοί

Αγραυλος, Ενυάλιος, ΄Αρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αυξώ, Ηγεµόνη

ο όρκος που έδινε ο Αθηναίος έφηβος µπροστά στο ναό της Αγραύλου,

κρατώντας τα όπλα που του εµπιστευόταν η Πατρίδα

Page 11: 1st Army Aviation Brigade photobook

Περιεχόµενα

1 Ιστορικό της Αεροπορίας Στρατού

2 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού

3 2ο Συγκρότηµα Αεροπορίας Στρατού

4 Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

1ο Τάγµα Επιθετικών Ελικοπτέρων . . . . . . . . . . . . . 49

2ο Τάγµα Επιθετικών Ελικοπτέρων . . . . . . . . . . . . . 63

5 Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

1ο Τάγµα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού . . . . . . . . 75

2ο Τάγµα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού . . . . . . . . 87

3ο Τάγµα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού . . . . . . . . 95

4ο Τάγµα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού . . . . . . . . 105

6 Τάγµατα Υποστηρίξεως Αεροδροµίου

1ο Τάγµα Υποστηρίξεως Αεροδροµίου . . . . . . . . . . . 120

2ο Τάγµα Υποστηρίξεως Αεροδροµίου . . . . . . . . . . . 123

7 17ος Λόχος ∆ιαβιβάσεων

8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αεροσκαφών

Κατάλογος Φωτογραφιών

Page 12: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 13: 1st Army Aviation Brigade photobook

Αντί προλόγου...

Η 1η ΤαξΑΣ είναι ένας νεότευκτος Σχηµατισµός του Ελληνικού Στρατού µε Ϲωή

µόλις 14 ετών, εξοπλισµένος µε αεροπορικά µέσα που τα ερωτεύεσαι µε την πρώτη

µατιά και επανδρωµένος µε προσωπικό ταγµένο να υπηρετεί την αεροπορική

ιδέα. Οι Μονάδες του έχουν µακρά αεροπορική ιστορία µέχρι τη στιγµή που

ωρίµασαν οι συνθήκες για την υπαγωγή τους σε ενιαία ∆ιοίκηση.

Το λεύκωµα που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια για να µη

σϐήσουν µέσα στο χρόνο οι µνήµες όλων αυτών που προσπάθησαν για να

προοδεύσει το αεροπορικό ιδεώδες στους κόλπους του Στρατού Ξηράς και

πολύ περισσότερο, σε αυτούς που έδωσαν τη Ϲωή τους πάνω στα χειριστήρια,

αγωνιζόµενοι για το κοινό καλό, µε την ελπίδα να µην τους ξεχάσουµε ποτέ.

Η αναζήτηση του ϕωτογραφικού υλικού έγινε µέσα από 29.300 ϕωτογραφίες σε

ηλεκτρονική και 2000 σε έντυπη µορφή, για να επιλεγούν τελικά από τη συν-

τακτική οµάδα αυτές που κρατάτε στα χέρια σας. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες

που «µιλάνε» στην καρδιά ενός χειριστή της Αεροπορίας Στρατού και επιφυλασ-

σόµαστε ώστε σε µια µελλοντική προσπάθεια εµπλουτισµού του λευκώµατος να

τις συµπεριλάβουµε και αυτές.

‘Με απέραντη ευγνωµοσύνη και σεβασµό στους νεκρούς µας’

Page 14: 1st Army Aviation Brigade photobook

14

Φωτογραφία 0.1: ∆ηµήτριος Καµπέρος (1883 - 1942)

Ο ∆ηµήτριος Καµπέρος υπήρξε από τους πρωτο-

πόρους της Στρατιωτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα.

Αρχικά ήταν αξιωµατικός του πυροβολικού, ένας α-

πό τους έξι που µετέβησαν για αεροπορική εκπα-

ίδευση στη Γαλλία το 1911.

Στις 13 Μαϊου 1912 πραγµατοποιεί την πρώτη πτήση

µε στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα, ενώ τον Ιο-

ύνιο του ίδιου έτους, αφού τροποποιήθηκε το αερο-

σκάφος του σε υδροπλάνο, έσπασε το τότε παγκόσµιο

όριο ταχύτητας των 110 χιλιοµέτρων την ώρα.

Στις 11 Οκτωβρίου 1912 εκτέλεσε την πρώτη του

αναγνωριστική αποστολή κατά την έναρξη του Α ΄

Βαλκανικού Πολέµου. Με το πέρας του Α ΄ Παγ-

κοσµίου Πολέµου (1918) απασχολήθηκε ως εκπαι-

δευτής νέων αεροπόρων και για ένα διάστηµα διε-

τέλεσε διοικητής της Σχολής Ικάρων. Πέθανε από

κακουχίες και ασιτία την περίοδο της Κατοχής !!!

Page 15: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 16: 1st Army Aviation Brigade photobook

16 Κεφάλαιο 1ο - Ιστορικό της Αεροπορίας Στρατού

1 Ιστορικό της Αεροπορίας Στρατού

Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ) ϑε-

ωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης

της χρονιάς µετέβησαν οι πρώτοι Αξιωµατικοί του

πυροβολικού στην Αγγλική Σχολή Αεροπορίας στο

Clyffe Pypard για πτητική εκπαίδευση ως χειριστές

αεροσκαφών και κατόπιν στη Σχολή Πυροβολικού

στο Andover για εκπαίδευση ως εναέριοι παρατηρητές.

Τον Αύγουστο του 1950 συγκροτήθηκε η πρώτη

Μονάδα Εναέριων Παρατηρητών, γνωστή ως ΕΠΑΡ,

µε την ονοµασία 190η Μοίρα ΕΠΑΡ. Η Μοίρα ανήκε

στο ΄Οπλο του Πυροβολικού µε έδρα το ϐοηθητικό

αεροδρόµιο των Μεγάρων στην οποία εντάχθηκαν τα

πρώτα 8 αεροσκάφη τύπου Piper L - 18B.

Τέσσερα χρόνια αργότερα συγκροτήθηκε η 200η Μοίρα

ΕΠΑΡ υπό την 1η Στρατιά και το πρώτο συνεργείο ε-

πισκευών ΕΠΑΡ για τη συντήρηση των αεροπορικών

µέσων, που αποτελεί τον προάγγελο του σηµερινού

307 Τεχνικού Συγκροτήµατος Υποστηρίξεως Αεροπο-

ϱικού Υλικού (ΤΣΥΑΥ). Το 1956 συγκροτήθηκαν 3 α-

κόµη Μονάδες ΕΠΑΡ, οι 197, 198 και 199 ανα µία

στα Α, Β και Γ Σώµατα Στρατού αντίστοιχα.

Φωτογραφία 1.1: Θεωρητική εκπαίδευση χειριστών Α/Φ σε µονοπλάνο L - 18

Page 17: 1st Army Aviation Brigade photobook

1

17

Σταθµός για την ΑΣ αποτέλεσε η αρχή της δεκαετίας του 60, οπότε δηµιουργήθη-

κε η Αεροπορία Στρατού. Το έτος 1960 άρχισε και η εκπαίδευση Αξιωµατικών

χειριστών αεροσκαφών και από τα Σώµατα Εφοδιασµού Μεταφορών (ΣΕΜ) και

Τεχνικού. Συνεπώς οι 197, 198, 199 και 200 ΜΕΠΑΡ µετονοµάστηκαν σε 21ος,

22ος, 23ος και 24ος Λόχος Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ), µε την οργανική υπαγωγή

στα ΣΣ και Στρατιά αντίστοιχα. Με την ίδια διαταγή συγκροτήθηκαν άλλοι 8 ΛΑΣ

(2, 6, 8, 9, 10, 11, 15 και 20) σε ειρήνη και πόλεµο, ένας για κάθε Μεραρχία

Πεζικού και ένας για την ΧΧ Τεθωρακισµένη Μεραρχία. Τέλος, προβλέφτηκε η

συγκρότηση των 1, 5 και 7 ΛΑΣ εν πολέµω.

Φωτογραφία 1.2: Παρέλαση του 1ου ΤΕΑΣ κατά την επιθεώρηση της

∆ΑΣ / Στρατιάς (Ν.Ιωνία - Βόλος, 1970)

Συνεχίζοντας τα βήµατα προς την επιχειρησιακή εξέλιξη, συγκροτήθηκε η ∆ΑΣ

στις 11. 12. 1967 µε την Φ 011 / 70 / 91589 / 5-11-67 / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ /5ο ΕΓ / ΙΙΙ,

στην οποία ανατέθηκε ο έλεγχος και η παρακολούθηση των Μονάδων Αεροπορίας

Στρατού (ΜΑΣ).

Στις 15 Μαϊου 1969 συγκροτείται στα Μέγαρα µε µέριµνα της ΣΑΣ Λόχος Ε/Π

(ΛΕΠ) ο οποίος διέθετε Ε/Π UH-1H. Στις 15 Σεπτεµβρίου 1971 ο Λόχος Ε/Π

(ΛΕΠ) του Βόλου µετονοµάζεται σε 1ο Τάγµα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

(1ο ΤΕΑΣ) όπου και συγκροτείται ως Τάγµα όπως υφίσταται µέχρι σήµερα µετά

την συγχώνευση του 24ου ΛΑΣ, µε επειχειρησιακή υπαγωγή στην 1η Στρατιά και

έδρα το Βόλο.

Φωτογραφία 1.3: Τελετή καθαγιασµού στο Α/∆ Νέας Ιωνίας Βόλου

Page 18: 1st Army Aviation Brigade photobook

18 Κεφάλαιο 1ο - Ιστορικό της Αεροπορίας Στρατού

Η δεκαετία του 1990 ϐρίσκει την ΑΣ να αποτελεί το επίκεντρο των επιχειρησιακών

ανακατατάξεων µε την είσοδο των επιθετικών ελικοπτέρων AH-64A Apache, τη

συγκρότηση του 1ου Τάγµατος Επιθετικών Ελικοπτέρων (ΤΕΕ/Π), τη συγκρότηση

του πρώτου επιχειρησιακού σχηµατισµού (1η ΤαξΑΣ) και τη δηµιουργία του

΄Οπλου της ΑΣ ως όπλο υποστηρίξεως µάχης.

Σήµερα το όπλο της ΑΣ διαθέτει, τη ∆ιεύθυνση του όπλου στο Γενικό Επιτελείο

Στρατού, ένα επιχειρησιακό Σχηµατισµό την 1η ΤαξΑΣ, στο Στεφανοβίκειο

Μαγνησίας υπό το Β Σώµα Στρατού και τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ).

Φωτογραφία 1.4: Χώρος στάθµευσης Α/Φ σταθερών πτερύγων στο ελικοδρόµιο

Νέας Ιωνίας Βόλου

Την επόµενη δεκαετία πραγµατοποιήθηκαν µεγάλες ανακατατάξεις στην Αερο-

πορία Στρατού µε τη διακοπή της λειτουργίας το 1975 των ΛΑΣ των Μεραρχιών,

την προµήθεια των ιστορικών ελικοπτέρων UH - 1H (Huey) και τη συγκρότη-

ση το 1977 του 2ου ΤΕΑΣ µε οργανική υπαγωγή στην ΑΣ∆ΕΝ και έδρα τα Μέγαρα.

Το 2ο ΤΕΑΣ συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση του 25ου ΛΑΣ που λειτουργούσε

στο αεροδρόµιο του Τατοϊου και της ∆ιµοιρίας µε τα αεροπορικά µέσα µετακίνη-

σης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Φωτογραφία 1.5: Εναέρια άποψη του ελικοδροµίου Νέας Ιωνίας Βόλου

Page 19: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 20: 1st Army Aviation Brigade photobook

20 Κεφάλαιο 1ο - Ιστορικό της Αεροπορίας Στρατού

Από το 1947 µέχρι το 1952 οι χειριστές

αεροσκαφών εκπαιδεύονταν στην Αγγλία

και στην Ελλάδα στο Τατόϊ αρχικά και

στην Πάχη Μεγάρων στη συνέχεια από

προσωπικό της Πολεµικής Αεροπορίας

(Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας τότε).

Τον Ιούλιο του 1952, ιδρύθηκε από τη

∆ιεύθυνση Πυροβολικού του ΓΕΣ η Σχολή

Χειριστών ΕΠΑΡ στο αεροδρόµιο Μεγάρων,

η οποία στις αρχές του 1954 αποτέλεσε

τµήµα της Σχολής Πυροβολικού και µετο-

νοµάστηκε σε Πτέρυγα ΕΠΑΡ.

Η 1η Απριλίου του 1961 αποτελεί τη

γενέθλιο ηµεροµηνία καθώς η Πτέρυγα Ε-

ΠΑΡ µετονοµάστηκε σε Σχολή Αεροπορίας

Στρατού και υπήχθει στο ΓΕΣ/3ο ΕΓ.

Το Μάρτιο του 1973 η ΣΑΣ µεταστάθ-

µευσε από τα Μέγαρα στο πολεµικό αε-

ϱοδρόµιο του Αγρινίου και τον Οκτώβριο

του 1974 εγκαταστάθηκε στη σηµερινή

της έδρα στην περιοχή του Στεφανοβικείου

Μαγνησίας. Φωτογραφία 1.7: Θεωρητική εκπαίδευση τεχνικών στο 307 ΤΣΥΑΥ

Page 21: 1st Army Aviation Brigade photobook

1

21

Φωτογραφία 1.8: Τοµή αξονοστρόβιλου (Turbo-shaft) Ε/Π

Την 1η Οκτωβρίου 1974 συγκροτήθηκε

το 307ο Τάγµα Συντήρησης Αεροπορικού

Υλικού (ΤΣΥΑΥ) µε έδρα το Στεφανοβίκειο

Μαγνησίας.

Την 1η Απριλίου 1982 συγκροτήθηκε το

3ο ΤΑΣ στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας και

διαλύθηκαν οι ΛΑΣ των Σωµάτων Στρατού.

Την 20η Απριλίου 1982 συγκροτήθηκε στο

2ο ΤΕΑΣ η ∆ιµοιρία Μέσης Μεταφορικής

Ικανότητας και εντάχθηκαν σε αυτήν 5

νεοαποκτηθέντα CH - 47C Chinook.

Το 1985 παραχωρήθηκαν από την Πολεµι-

κή Αεροπορία 4 επιπλέον ελικόπτερα του

ιδίου τύπου.

Η πορεία ενός νέου χειριστή ελικοπτέρων

ξεκινά από τη ΣΑΣ, της οποίας η πε-

νηντάχρονη ιστορία είναι πλούσια από

πτητική δραστηριότητα, πλησιάζοντας τις

150.000 ώρες εκπαιδευτικών πτήσεων.

Page 22: 1st Army Aviation Brigade photobook

22 Κεφάλαιο 1ο - Ιστορικό της Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 1.9: Από την αποφοίτηση της 18ης Σειράς αρχικής εκπαίδευσης Ε/Π, της 25ης Σειράς χειριστών ΟΗ - 13 και της 1ης Σειράς χειριστών ΠΝ (20 Ιουλ 1974)

Page 23: 1st Army Aviation Brigade photobook

1

23

Φωτογραφία 1.10: Από την αποφοίτηση της 17ης Σειράς χειριστών ΑΣ (2008)

Page 24: 1st Army Aviation Brigade photobook

24 Κεφάλαιο 1ο - Ιστορικό της Αεροπορίας Στρατού

Πίνακας 1.1: Ιστορικοί Σταθµοί της Αεροπορίας Στρατού

1949 Εκπαιδεύεται ο πρώτος χειριστής Αξιωµατικός του Στρατού στην Αγγλία

1950 Συγκροτείται η 1η µοίρα ΕΠΑΡ στα Μέγαρα

1951 Εκπαιδεύονται χειριστές ΕΠΑΡ στη Σχολή Ικάρων (Σχολή Αεροπορίας τότε) ως εκπαιδευτές πτήσεων

1952 Ιδρύεται τον Ιούλιο η Σχολή Χειριστών ΕΠΑΡ στα Μέγαρα υπό ΓΕΣ/∆ΒΠ

1955 Συγκροτούνται διαδοχικά µέχρι το 1959 τέσσερις (4) Μοίρες ΕΠΑΡ

1960 Αρχίζει η εκπαίδευση Αξιωµατικών Χειριστών από όλα τα ΄Οπλα και Σώµατα ΕΜ και ΤΧ

1961 Μετονοµάζεται από ΕΠΑΡ σε Αεροπορία Στρατού και υπάγεται στο ΓΕΣ/3ο ΕΓ

1966 Αποκτήθηκε το πρώτο δικινητήριο Α/Φ

1967 Συγκροτήθηκε η ∆ιεύθυνση Αεροπορίας Στρατού

1969 Αποκτήθηκαν τα πρώτα Ε/Π UH - 1H

1971 Εισάγεται ο ϑεσµός των Εφέδρων Αξκών Χειριστών

1974 Εκπαιδεύονται στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού ως χειριστές οι πρώτοι Αξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού

1981 Αποκτήθηκαν τα Ε/Π Μέσης Μεταφορικής Ικανότητος CH - 47 Chinook

1983 Εισάγεται ο ϑέσµος των Μόνιµων Υπξκων Χειριστών

1994 Εκσυγχρονίζονται τα Ε/Π CH - 47C σε D

1995 Αποκτήθηκαν τα Επιθετικά Ε/Π AH - 64A Apache και συγκροτήθηκε η πρώτη Μονάδα

1998 Συγκροτήθηκε η 1η ΤΑΞΑΣ µε έδρα το Α/∆ Στεφανοβικείου

Page 25: 1st Army Aviation Brigade photobook

1

25

Page 26: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 27: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 28: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 29: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 30: 1st Army Aviation Brigade photobook

30 Κεφάλαιο 2ο - 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 2.3: Από την είσοδο του Στρατηγείου

Φωτογραφία 2.4: Εκδήλωση Ανοικτά Στρατόπεδα 2009 στο Α∆ Στεφανοβικείου

(20. 11. 2009)

Φωτογραφία 2.5: Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού του Θεσϐήτου στην έδρα της 1ης ΤαξΑΣ

Φωτογραφία 2.6: Αλλαγή ∆ιοικήσεως της 1ης ΤαξΑΣ (2010)

Page 31: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 32: 1st Army Aviation Brigade photobook

32 Κεφάλαιο 2ο - 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 2.8: Από επιθεώρηση ξένης αντιπροσωπίας στα πλαίσια της συνθήκης

VIENNA DOCUMENT (2004)

Φωτογραφία 2.9: Επίσκεψη κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην 1ης ΤαξΑΣ (2011)

Φωτογραφία 2.10: Αναµνηστική ϕωτογραφία από τη συνεκπαίδευση Μονάδων της

1ης ΤαξΑΣ µε Ε/Π της Ισϱαηλινής ΠΑ (2011)

Φωτογραφία 2.11: Αναµνηστική ϕωτό µε τους ∆ιοικητές ΜΑΣ µετά από άσκηση

(ΤΑΜΣ ΣΑΡΙΣΑ, Π.Α. Ασκού Προφήτη, 2008)

Page 33: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 34: 1st Army Aviation Brigade photobook

34 Κεφάλαιο 2ο - 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 2.13: ΄Αποψη του Στρατηγείου της 1ης ΤαξΑΣ ανεπτυγµένου κατά τη

διάρκεια άσκησης (2004)

Φωτογραφία 2.14: Επί τω έργω... (2008)

Φωτογραφία 2.15: Η 1η ΤαξΑΣ µπορεί να επέµβει σε οποιδήποτε σηµείο του Ελ-

λαδικού χώρου

Φωτογραφία 2.16: Το επιτελείο σε πλήρη λειτουργία στο πεδίο (2011)

Page 35: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 36: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 37: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 38: 1st Army Aviation Brigade photobook

Φωτογραφία 2.20: Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ΣΑΡΙΣΑ 2008

Page 39: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 40: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 41: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 42: 1st Army Aviation Brigade photobook

42 Κεφάλαιο 3ο - 2ο Συγκρότηµα Αεροπορίας Στρατού

∆ιατελέσαντες ∆ιοικητές

Σχης (ΑΣ) Ταµουρίδης Νικόλαος 12. 09. 2005 - 22. 05. 2006

Σχης(ΑΣ) Σαλωνίτης Στυλιανός 23. 05. 2006 - 25. 04. 2007

Σχης(ΑΣ) Μανιάτης Κωνσταντίνος 26. 04. 2007 - 05. 05. 2008

Σχης(ΑΣ) ∆ήµος Βασίλειος 06. 05. 2008 - 18. 04. 2010

Ανχης (ΑΣ) Μπαριτάκης Νικόλαος 19. 04. 2010 - 30. 03. 2011

Σχης(ΑΣ) Μπαριτάκης Νικόλαος 31. 03. 2011 - 07. 06. 2011

Σχης(ΑΣ) ∆άρας Αντώνιος 08. 06. 2011 -

Η συγκρότηση του Συγκροτήµατος ξεκίνησε την 22η Αυγούστου 2005 στο Α/∆ Με-

γάρων, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της ΑΣ µε Μονάδες τις 2ο και 4ο ΤΕΑΣ,

το 2ο ΤΥΑ∆ και ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεµβρίου του ιδίου έτους. Στις 21 Αυγο-

ύστου 2006 ιδρύθηκε το 2ο ΤΕΕΠ, το οποίο και εντάχθηκε στη δύναµή του. Το

2ο ΣΥΑΣ είναι οργανικό Συγκρότηµα της 1ης ΤαξΑΣ.

Page 43: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 44: 1st Army Aviation Brigade photobook

44 Κεφάλαιο 3ο - 2ο Συγκρότηµα Αεροπορίας Στρατού

Η εκπαίδευση των Στελεχών και των Οπλιτών διεξάγεται σύµφωνα µε τις ΓΟ-

Ε / ΓΕΣ, τις ΕΟΕ / ΓΕΣ / ∆ΑΣ, τις ΣΟΕ /1ης ΤαξΑΣ και τις σχετικές διαταγές των

προϊστάµενων κλιµακίων. ∆ιακρίνεται από άποψη οργανώσεως σε:

Πτητική Εκπαίδευση

• Εκπαίδευση στην Αποστολή της Μονάδας

• Βολές µε το οπλικό σύστηµα Μ-23

• Μεταφορά εξωτερικών ϕορτίων

• Πτήσεις µε όργανα (Π∆Ο)

• Χειρισµός και χρήση ϐαρούλκου διασώσεως

• Εκτέλεση νυκτερινών πτήσεων όψεως και ∆ΝΟ

• Αεροναυτιλιακά ταξίδια

• Πτήσεις Ε/Π σε σχηµατισµό

• Πτήσεις συνεκπαιδεύσεως µε Σχηµατισµούς και Μονάδες του Β΄ ΣΣ

• Σχολεία Εκπαίδευσης - Μετεκπαίδευσης Χειριστών και Μηχανοσυνθε-

τών

Εκπαίδευση Οπλιτών

• Οι Μονάδες διεξάγουν εκπαίδευση Β΄ κύκλου

Το Συγκρότηµα µε τις Μονάδες του συµµετέχει στις µεγάλες εθνικές ασκήσεις,

ενώ σύµφωνα µε το 6-µηνιαίο πρόγραµµα εκπαιδεύσεως, εκτελούνται όλες οι

προβλεπόµενες ϐολές ϕορητού οπλισµού και Α/Α όπλων.

Το κύριο αεροπορικό υλικό που διαθέτει το 2ο ΣΥΑΣ είναι :

Α/Φ U - 17 Α και Β, Ε/Π Β - 212, Α/Φ C - 12C & R/AP, Ε/Π CH -

47D, Ε/Π ΑΒ - 205/UΗ - 1Η, Ε/Π ΑΗ - 64DΗΑ, Ε/Π ΝΗ90

Φωτογραφία 3.2: Στιγµιότυπο από άσκηση συνεργασίας µε τις Ειδικές ∆υνάµεις

Φωτογραφία 3.3: ΄Ενα κόσµηµα για τον ΕΣ

Page 45: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 46: 1st Army Aviation Brigade photobook

Φωτογραφία 3.5: Ελικόπτερο UΗ - 1Η µε διαµόρφωση ασϑενοφόρου σε ετοιµότητα στο πεδίο

Page 47: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 48: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 49: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 50: 1st Army Aviation Brigade photobook

50 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Φωτογραφία 4.1: Αναµνηστική ϕωτογραφία για τα 15 χρόνια από ιδρύσεως του 1ου ΤΕΕΠ, 2010

Page 51: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 52: 1st Army Aviation Brigade photobook

52 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Το 1ο Τάγµα Επιθετικών Ελικοπτέρων (1ο ΤΕΕΠ) συγκροτήθηκε την 7η Ιουνίου

1995 µε έδρα το στρατόπεδο Περισάκη στο Α/∆ Στεφανοβικείου. Τα πρώτα 6 Ε/Π

Apache παρελήφθησαν τον Αύγουστο και τα υπόλοιπα 14 το ∆εκέµβριο του 1995

οπότε και έλαβε χώρα η επίσηµη τελετή ένταξης των Ε/Π Apache στον Ελληνικό

Στρατό. Οι πρώτοι 30 χειριστές εκπαιδεύτηκαν στις ΗΠΑ ενώ οι επόµενοι 8 στην

Ελλάδα από ΄Ελληνες εκπαιδευτές.

Την 30η Ιανουαρίου 1996 η Μονάδα εκτέλεσε την πρώτη ϐολή πυροβόλου 30

χιλιοστών. Την 4η Ιουλίου 1996 εκτελέστηκε η πρώτη ϐολή πυραύλου Hellfire. Η

Μονάδα συµµετείχε στην πρώτη άσκηση την 13η Φεβρουαρίου 1996.

Το 2001 ξεκινά µια νέα περίοδος στην πορεία της Μονάδας. Μεγάλο ποσοστό του

ιπταµένου προσωπικού ανανεώνεται, καθώς στη διάρκεια του έτους, τοποθετο-

ύνται στη Μονάδα 14 χειριστές προερχόµενοι από µεταφορικά ελικόπτερα, οι

οποίοι µετεκπαιδεύτηκαν στο Apache στις ΗΠΑ, κι ενώ έχουν ήδη αποχωρήσει

πολλοί από τους αρχικούς χειριστές λόγω αποστρατειών ή µεταθέσεων.

Φωτογραφία 4.4: Χειριστές και τεχνικοί λειτουργούν ως µία οµάδα

Φωτογραφία 4.5: Η αρχή της ιεροτελεστίας. ΄Ελεγχοι προ πτήσεως

Επιπλέον, την ίδια περίοδο αυξάνεται κατακόρυφα η συµµετοχή της Μονάδας

κυρίως σε διακλαδικές συνεργασίες. Σηµαντικό γεγονός αποτελεί η συµµετοχή

ελικοπτέρων Apache στις επιχειρήσεις ασφαλείας των Ολυµπιακών Αγώνων

2004, µε µεταστάθµευση µέσων και προσωπικού στη ϐάση των αεροσκαφών Α/Φ

AWACS στο ΄Ακτιο.

Στα τέλη του 2005 ξεκινάει κι η διαδικασία επιλογής πυρήνα χειριστών Apache

για µετεκπαίδευση κι εν συνεχεία επάνδρωση των νεοπαραγγελθέντων νέων

επιθετικών ελικοπτέρων AH - 64DHA Apache.

Από το 2006 κυρίως κι έπειτα, δηµιουργείται µια σταθερή εισϱοή νέων χειριστών,

οι οποίοι λίγο µετά την αποφοίτησή τους από το ϐασικό σχολείο χειριστών Ε/Π,

µετεκπαιδεύονται στο Apache τόσο σε σχολεία εσωτερικού, όσο και σε σχολεία στις

ΗΠΑ.

Page 53: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 54: 1st Army Aviation Brigade photobook

54 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

∆ιερευνώνται νέες τακτικές και διαδικασίες διακλαδικής συνεργασίας σ΄ ένα διευ-

ϱυµένο επιχειρησιακό χώρο, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα εκπλήρωσης

συµβατικών αποστολών εναντίον ϑωρακισµένων στόχων υψηλής τακτικής κι

επιχειρησιακής αξίας.

Το 1ο ΤΕΕΠ σήµερα συνεχίζει να εκπληρώνει το ϱόλο του ως µοναδικός πολ-

λαπλασιαστής ισχύος του Στρατού Ξηράς, συνεχίζοντας µια αδιάλειπτη πορεία

που ξεκίνησε 15 χρόνια πριν και ενέταξε την Αεροπορία Στρατού στις επίλεκτες

δυνάµεις προσδίδοντας της πρωταγωνιστικό ϱόλο στο σύγχρονο πεδίο των επιχει-

ϱήσεων.

Το ιπτάµενο και τεχνικό προσωπικό του 1ου ΤΕΕΠ εκπαιδεύεται σκληρά, συµ-

µετέχοντας σε πλήθος δραστηριοτήτων και συσσωρεύοντας καθηµερινά πολύτιµη

εµπειρία, διατηρώντας ακέραιο το υψηλής στάθµης αξιόµαχο της Μονάδας.

Φωτογραφία 4.10: ΕΕΠ Apache AH-64A του 1ου ΤΕΕΠ στο πεδίο κατά τη διάρ-

κεια άσκησης

Φωτογραφία 4.11: Κάπου σε νήσο του ανατολικού Αιγαίου, 2010

Φωτογραφία 4.12: Λίγο πριν τη νυκτερινή έξοδο

Page 55: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 56: 1st Army Aviation Brigade photobook

56 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Φωτογραφία 4.15: Ελικόπτερο Apache ΑΗ - 64Α

Φωτογραφία 4.16: Λίγο πριν τη ϐολή στο ΠΒ Λιτοχώρου

Φωτογραφία 4.17: ΄Ανωθεν Χαλκίδας, 2004

Φωτογραφία 4.18: Μεικτός σχηµατισµός µε Ε/Π UH-1H του 1ου ΤΕΑΣ

Page 57: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 58: 1st Army Aviation Brigade photobook

58 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Φωτογραφία 4.23: Από εκπαίδευση σε χιονοσκεπείς περιοχές

Page 59: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 60: 1st Army Aviation Brigade photobook

60 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Φωτογραφία 4.27: Βολή πυραύλου αέρος - εδάφους AGM - 114F HELLFIRE

Φωτογραφία 4.28: Βολές µε ϕόντο την κατοικία των Θεών

Φωτογραφία 4.29: Νυχτερινή λήψη ϑαλάµου διακυβέρνησης Ε/Π ΑΗ - 64Α

Φωτογραφία 4.30: Βολή ϱουκετών HYDRA 2,75 από ΕΕΠ ΑΗ - 64Α

Page 61: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 62: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 63: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 64: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 65: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 66: 1st Army Aviation Brigade photobook

66 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Το 2ο Τάγµα Επιθετικών Ελικοπτέρων (2ο ΤΕΕΠ), συγκροτήθηκε στις 21 Αυγο-

ύστου 2006, µε έδρα το αεροδρόµιο των Μεγάρων, και συνιστά οργανική Μονάδα

της 1ης ΤαξΑΣ. Την 11η Φεβρουαρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε στο αεροδρόµιο

Μεγάρων η τελετή ένταξης των νέων ΕΕ/Π AH - 64DHA παρουσία της πολιτικής

και στρατιωτικής ηγεσίας.

Η Μονάδα αποτελείται από τη ∆ιοίκηση µε το Επιτελείο, από δύο Λόχους ΕΕ/Π

AH - 64DHA και από το Λόχο ∆ιοικήσεως. Η κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα

της Μονάδας είναι η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού σύµφωνα µε

τα στάδια εκπαίδευσης που προβλέπονται στις ΕΟΕ/ΓΕΣ/∆ΑΣ ώστε σύντοµα να

αξιολογηθεί και να καταστεί επιχειρησιακή.

Φωτογραφία 4.33: Από αποστολή του 2ου ΤΕΕΠ σε νησί του Αιγαίου (2010)

Φωτογραφία 4.34: Από αποστολή του 2ου ΤΕΕΠ στη Θράκη (2011)

Φωτογραφία 4.35: Από την τελετή ένταξης παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών

αρχών, 11 Φεβρουαρίου 2010

Page 67: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 68: 1st Army Aviation Brigade photobook

68 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Page 69: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 70: 1st Army Aviation Brigade photobook

70 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Φωτογραφία 4.44: Στιγµιότυπα από την πτητική επίδειξη κατά τη διάρκεια της τελετής παραλαβής (2010)

Page 71: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 72: 1st Army Aviation Brigade photobook

72 Κεφάλαιο 4ο - Τάγµατα Επιθετικών Ελικοπτέρων

Φωτογραφία 4.45: Ελικόπτερα Apache

Page 73: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 74: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 75: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 76: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 77: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 78: 1st Army Aviation Brigade photobook

78 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.3: Απονοµή πτυχίων Π∆Ο από τον κ. Α.Β.Ε. της 1ης Στρατιάς, 1975

Το 1ο ΤΕΑΣ συγκροτήθηκε στις 15. 09. 1971. Το ∆εκέµβριο του 1971 ο Λόχος Ε/Π

µεταστάθµευσε στο αεροδρόµιο (Α/∆) της Ν. Ιωνίας Μαγνησίας ως 1ο ΤΕΑΣ.

Στη Ν. Ιωνία έµεινε µέχρι τον Ιούλιο του 1979. Στη συνέχεια µεταστάθµευσε

στην παρούσα ϑέση (Α/∆ Στεφανοβικείου), όπου συνέχισε να παραµένει υπό την

1η Στρατιά. Από την 16 Μαρτίου 1998 αποτελεί οργανική µονάδα της 1ης ΤαξΑΣ.

Κατά την ίδρυσή της η Μονάδα διέθετε ελικόπτερα UH - 1H που µέχρι το 1974

είχαν ϕτάσει τον αριθµό 43.

Τα Ε/Π έρχονταν από τις ΗΠΑ σε 2 κιβώτια (στο πρώτο το σκάφος και στο δεύτερο

το ουραίο τµήµα). Συναρµολογούνταν στο 24ο Συνεργείο Επισκευής Αεροπορίας

Στρατού (ΣΕΑΣ) στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας. Από τα τέλη του 1974 άρχισε η παραλαβή

από την Ιταλία των Ε/Π ΑΒ - 205 (Agusta - Bell). Τα Ε/Π παραλαµβάνονταν µε

ϱυθµό 4 κάθε µήνα. Από Ιταλία ήρθαν πετώντας µε χειριστές της Μονάδας. Η

ολοκλήρωση της παραλαβής έγινε το 1976 και τότε δηµιουργήθηκε το 2ο ΤΕΑΣ

στα Μέγαρα Αττικής.

Φωτογραφία 5.4: Επίσκεψη του κ. ΥΦΕΘΑ στην έδρα του 1ου ΤΕΑΣ στην Ν. Ιωνία

Βόλου, 1975

Το 1979 παραλήφθηκαν ακόµα 8 Ε/Π UH - 1H που συναρµολογήθηκαν στο 307ο

ΤΣΥΑΥ. Το 1992 ο αριθµός των Ε/Π της Μονάδας αυξήθηκε παραλαµβάνοντας

ακόµα 5 UH - 1H µεταχειρισµένα από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, το 1ο ΤΕΑΣ κατείχε

από ιδρύσεως τα παρακάτω αεροπορικά µέσα: 2 Ε/Π OH - 13, 2 Α/Φ L - 21B, 5

Α/Φ U - 17A. Το 1978 παρέδωσε στη ΣΑΣ τα Ε/Π OH - 13 και τα Α/Φ L - 21B.

Σε ό,τι αφορά στον οπλισµό, η Μονάδα διέθετε µέχρι το 1992 οπλισµό σειράς

Μ (Τυφέκια Μ1, αραβίδες Tomson, οπλοπολυβόλα Bar, περίστροφα 0.38’). Το

1990 παρέλαβε οπλισµό της Ελληνικής Βιοµηχανίας ΄Οπλων (ΕΒΟ) (τυφέκια

G3 Α3/4) και το 1996 οπλοπολυβόλα HK11. ∆ιαθέτει ακόµα πιστόλια 0.45’ για

τους χειριστές των Ε/Π. Το 1976 η Μονάδα εξοπλίστηκε µε πολυβόλα Brawning

0,50’ για την αντιαεροπορική της προστασία καθώς και µε πολυβόλα Μ 60 τα

οποία προσαρµόζονται µε το σύστηµα Μ 23 στις πλαϊνές ϑύρες των Ε/Π UH - 1H

για την αυτοπροστασία τους.

Το 1979 παραλήφθηκαν δυο νέα ελικόπτερα AB - 206B Jet Ranger II από Ιταλία,

το 1990 ένα λεωφορείο για την εξυπηρέτηση των στελεχών.

Page 79: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 80: 1st Army Aviation Brigade photobook

80 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.7: Πλήρωση αεροσκάφους U-17 µε υγρά καύσιµα

Φωτογραφία 5.8: Επίσκεψη του Λ∆ του 1ου ΤΕΑΣ στα Μετέωρα το 1991

Φωτογραφία 5.9: Στιγµιότυπο από τελετή αλλαγής ∆ιοικήσεως

Φωτογραφία 5.10: ΄Αποψη καταυλισµού του 1ου ΤΕΑΣ κατά τη διάρκεια άσκησης

Page 81: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 82: 1st Army Aviation Brigade photobook

82 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.11: Αποστολή του 1ου ΤΕΑΣ στο Κόσοβο

Φωτογραφία 5.12: Κράνος Χειριστή

Φωτογραφία 5.13: Θάλαµος διακυβέρνησης Ε/Π UΗ - 1Η

Φωτογραφία 5.14: Πολυβόλο Μ23 επί Ε/Π UΗ - 1Η κατά τη διάρκεια ϐολής

Page 83: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 84: 1st Army Aviation Brigade photobook

84 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.19: Από εκτέλεση αεροψεκασµών, καλοκαίρι 1986 µε Ε/Π AB -

206B

Φωτογραφία 5.20: Από αποστολή του 1ου ΤΕΑΣ σε χιονοσκεπής περιοχές (1987)

Φωτογραφία 5.21: Από άσκηση αεροδιακοµιδής

Φωτογραφία 5.22: Συνεργασία µε την Κυπριακή αστυνοµία σε αποστολή SAR

Page 85: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 86: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 87: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 88: 1st Army Aviation Brigade photobook

88 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

∆ιατελέσαντες ∆ιοικητές

Τχης (ΠΒ) Κάσσιος Τριαντάφυλλος 03. 09. 1977 - 10. 10. 1978

Ανχης (ΕΜ) Καρεφυλάκης ∆ηµήτριος 11. 10. 1978 - 29. 08. 1980

Ανχης (ΠΖ) Κίτσος ∆ηµήτριος 30. 08. 1980 - 30. 08. 1982

Ανχης (ΤΘ) Χελιώτης Στυλιανός 31. 08. 1982 - 19. 08. 1983

Ανχης (ΤΘ) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 20. 08. 1983 - 16. 07. 1985

Ανχης (ΠΒ) Καρακώστας Αθανάσιος 17. 07. 1985 - 20. 08. 1986

Ανχης (ΠΖ) Κανελλόπουλος Χρήστος 21. 08. 1986 - 24. 07. 1987

Ανχης (ΠΒ) Γαβαθάς Θεόδωρος 25. 07. 1987 - 16. 10. 1989

Ανχης (ΠΖ) Μητροσίλης Σταµάτιος 17. 10. 1989 - 10. 06. 1991

Ανχης (ΕΜ) Καββαλάκης Εµµανουήλ 11. 06. 1991 - 15. 07. 1994

Ανχης (ΠΖ) Τσάνος Νικόλαος 16. 07. 1994 - 20. 08. 1996

Ανχης (ΠΖ) Χαλαστάρας Ιωάννης 21. 08. 1996 - 22. 01. 1998

Ανχης (ΠΒ) Σωτηρόπουλος Βασίλειος 23. 01. 1998 - 21. 03. 2000

Ανχης (ΑΣ) Φαρασόπουλος Χαράλαµπος 21. 03. 2000 - 24. 11. 2000

Ανχης (ΑΣ) Αυγουστινάκης Εµµανουήλ 25. 11. 2000 - 23. 09. 2003

Ανχης (ΑΣ) Σαλωνίτης Στυλιανός 24. 09. 2003 - 26. 04. 2005

Ανχης (ΑΣ) Τελωνιάτης Θεόδωρος 27. 04. 2005 - 31. 08. 2006

Ανχης (ΑΣ) Φέγγος Αναστάσιος 01. 09. 2006 - 25. 08. 2008

Ανχης (ΑΣ) Κρεατσούλας Γεώργιος 26. 08. 2008 - 02. 08. 2010

Ανχης (ΑΣ) Ματζουράνης Γεώργιος 03. 08. 2010 - 04. 08. 2011

Ανχης (ΑΣ) Μιχαήλ Ρούσινος 05. 08. 2011 -

Το 2ο ΤΕΑΣ συγκροτήθηκε την 3η Σεπτεµβρίου 1977 µε υπαγωγή στην ΑΣ∆ΕΝ

και προσωρινή έδρα το Στρατόπεδο Κυριακογκόνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Την

31η Αυγούστου 1978 µεταστάθµευσε οριστικά στο αεροδρόµιο Μεγάρων στο

Στρατόπεδο ∆ελαπόρτα.

Την 18η Σεπτεµβρίου 1978 διαλύθηκε ο 25ος ΛΑΣ που έδρευε στη ∆εκέλεια

Αττικής και αναδιοργανώθηκε το 2ο ΤΕΑΣ µε τη συγκρότηση σε αυτό µιας Ειδικής

∆ιµοιρίας η οποία διέθετε τα αεροπορικά µέσα µετακίνησης της στρατιωτικής

ηγεσίας.

Στις 20 Απριλίου 1982 συγκροτήθηκε στο 2ο ΤΕΑΣ η ∆ιµοιρία Μέσης Μετα-

ϕορικής Ικανότητας και εντάχθηκαν σε αυτήν τα 5 νεοαποκτηθέντα ελικόπτερα

CH - 47C Chinook. Το 1988 παραλήφθηκαν άλλα 4 ελικόπτερα CH - 47C Chinook

που ανήκαν στην Πολεµική Αεροπορία.

Στις 8 Ιανουαρίου 1998 συγκροτήθηκε το 4ο ΤΕΑΣ στο οποίο περιήλθαν η Ει-

δική ∆ιµοιρία και η ∆ιµοιρία Μέσης Μεταφορικής Ικανότητας. Το 2ο ΤΕΑΣ από

31 Μαρτίου 1998, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της Αεροπορίας Στρατού, υ-

πήχθει στη 1η ΤαξΑΣ ενώ από το 2005 αποτελεί πλέον οργανική Μονάδα του

2ου Συγκροτήµατος Αεροπορίας Στρατού (ΣΥΑΣ).

Page 89: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 90: 1st Army Aviation Brigade photobook

90 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.27: Ε/Π UΗ - 1Η του 2ου ΤΕΑΣ στη Ζώνη Φορτώσεως

Page 91: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 92: 1st Army Aviation Brigade photobook

92 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Page 93: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 94: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 95: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 96: 1st Army Aviation Brigade photobook

96 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

∆ιατελέσαντες ∆ιοικητές

Ανχης (ΠΖ) Ζιάµπρας Κωνσταντίνος 22. 06. 1982 - 06. 08. 1984

Ανχης (ΠΖ) Μουρµούρης Παναγιώτης 07. 08. 1984 - 13. 08. 1987

Ανχης (ΠΖ) Γαρεφαλάκης Ιωάννης 14. 08. 1987 - 23. 05. 1989

Τχης (ΠΖ) Αλτής Νικόλαος 24. 05. 1989 - 11. 10. 1989

Τχης (ΤΘ) Λάµπος Μιχαήλ 12. 10. 1989 - 19. 01. 1990

Τχης (ΠΖ) Αλτής Νικόλαος 20. 01. 1990 - 12. 09. 1990

Ανχης (ΕΜ) Μόσχος Ιωάννης 12. 09. 1990 - 07. 08. 1991

Ανχης (ΠΖ) Κυριακάκης Γεώργιος 08. 08. 1991 - 22. 04. 1993

Ανχης (∆Β) Γουβεδάρης Χρήστος 23. 04. 1993 - 24. 05. 1994

Ανχης (ΠΖ) Τριανταφύλλου Βασίλειος 25. 05. 1994 - 18. 08. 1995

Επχος ∆ανιηλίδης Λεωνίδας 19. 08. 1995 - 18. 09. 1995

Ανχης (ΕΜ) Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος 19. 09. 1995 - 2. 09. 1996

Τχης (ΠΖ) Ατµατζίδης Γεώργιος 03. 09. 1996 - 02. 07. 1997

Ανχης (ΠΖ) Ατµατζίδης Γεώργιος 03. 07. 1997 - 19. 01. 1998

Ανχης (ΠΖ) Ατµατζίδης Γεώργιος 20. 01. 1998 - 06. 08. 1998

Ανχης (ΠΖ) Γεωργιάδης Θωµάς 07. 08. 1998 - 12. 07. 2001

Ανχης (ΑΣ) ∆ανιηλίδης Λεωνίδας 13. 07. 2001 - 22. 07. 2003

Ανχης (ΑΣ) Βλάχος Χρήστος 23. 07. 2003 - 17. 02. 2005

Τχης (ΑΣ) Μαυρίδης Χρήστος 18. 02. 2005 - 16. 06. 2005

Ανχης (ΑΣ) Μαυρίδης Χρήστος 17. 06. 2005 - 07. 07. 2005

Ανχης (ΑΣ) Ηλιόπουλος Χρήστος 08. 07. 2005 - 04. 08. 2006

Τχης (ΑΣ) Τερζίδης Ιωάννης 05. 08. 2006 - 31. 03. 2008

Ανχης (ΑΣ) Τερζίδης Ιωάννης 01. 04. 2008 - 09. 07. 2009

Ανχης (ΑΣ) Σουλτανίδης ∆ηµήτριος 10. 07. 2009 - 25. 07. 2010

Ανχης (ΑΣ) Μπινιατίδης Νικόλαος 26. 07. 10 -

Φωτογραφία 5.33: Φρουρά σηµαίας στο Α∆ Αλεξάνδρειας

Φωτογραφία 5.34: Αναµνηστική ϕωτογραφία των ιπταµένων του 3ου ΤΕΑΣ µετά

από την άσκηση ΣΑΡΙΣΑ-2008

Page 97: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 98: 1st Army Aviation Brigade photobook

98 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.37: Χώρος στάθµευσης ελικοπτέρων ΟΗ - 13

Φωτογραφία 5.38: ΄Αποψη του Α∆ Αλεξάνδρειας κατά τη διάρκεια τελετής ανα-

χώρησης τµήµατος δυνάµεως IFOR (1996)

Φωτογραφία 5.39: Στιγµιότυπο από Γενική ∆ιοικητική Επιθεώρηση του 3ου ΤΕΑΣ

Φωτογραφία 5.40: Στιγµιότυπο από Γενική ∆ιοικητική Επιθεώρηση του

3ου ΤΕΑΣ (Ιούνιος 2010)

Page 99: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 100: 1st Army Aviation Brigade photobook

100 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.45: Απογείωση για εκτέλεση νυκτερινής αποστολής κατά τη διάρκεια άσκησης

Page 101: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 102: 1st Army Aviation Brigade photobook

102 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.50: Στιγµιότυπο από άσκηση αεροκίνησης του 3ου ΤΕΑΣ. Παρατη-

ϱήστε την εξασφάλιση του χώρου από τον τελευταίο επιβαίνοντα

Φωτογραφία 5.51: Εκπαίδευση στην πυρόσϐεση

Φωτογραφία 5.52: Ταχεία καταρρίχηση ανδρών των Ε∆ από Ε/Π UH - 1Η

Φωτογραφία 5.53: ΄Ασκηση αεροκίνησης για κατάληψη Α∆ Αµυγδαλεώνα

Page 103: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 104: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 105: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 106: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 107: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 108: 1st Army Aviation Brigade photobook

108 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Το 4ο ΤΕΑΣ συγκροτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1998 µετά τη διάθεση σε αυτό

της Ειδικής ∆ιµοιρίας και της ∆ιµοιρίας Μέσης Μεταφορικής Ικανότητας από το

2ο ΤΕΑΣ. ΄Εχει ως έδρα το αεροδρόµιο Μεγάρων.

Στις 29 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεµβρίου 2003 παρελήφθησαν 2 αεροσκάφη C-

12R/AP για ανάγκες αεροφωτογράφησης. Το 4ο ΤΕΑΣ εκτός των επιχειρησιακών

του αποστολών αναλαµβάνει και αποστολές µετακίνησης της πολιτικοστρατιωτικής

ηγεσίας, αεροφωτογραφήσεις, αεροδιακοµιδές κ.λπ.

Φωτογραφία 5.59: Εµπρόσϑια όψη Ε/Π CH - 47D

Φωτογραφία 5.60: CH - 47D σταθµευµένο στην πίστα του 4ου ΤΕΑΣ

Φωτογραφία 5.61: Εντυπωσιακή κάτοψη Ε/Π CH - 47D

Page 109: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 110: 1st Army Aviation Brigade photobook

110 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.65: Πρώτη πτήση του Ε/Π 906 στις ΗΠΑ µετά την αναβάθµισή του

σε DELTA

Φωτογραφία 5.66: Πάνω από την Ακρόπολη, 25η Μαρτίου 2008

Φωτογραφία 5.67: Ε/Π Β - 212

Φωτογραφία 5.68: Το Ε/Π Β - 212 χρησιµοποιείται για µετακινήσεις υψηλών προ-

σώπων

Page 111: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 112: 1st Army Aviation Brigade photobook

112 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.73: Στιγµιότυπα από αποστολή πυρόσϐεσης – πάνω δεξιά : ο κίνδυνος του Brown Out ελλοχεύει

Page 113: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 114: 1st Army Aviation Brigade photobook

114 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Φωτογραφία 5.77: Ρίψη λέµβου στη ϑάλασσα από Ε/Π CH - 47D (Hello Casting)

Φωτογραφία 5.78: Ακόµη ένα στιγµιότυπο Hello Casting

Φωτογραφία 5.79: Από µεταφορά µηχανήµατος στο Καστελόριζο

Φωτογραφία 5.80: Ανεφοδιασµός µικρονήσου µε πόσιµο νερό (Αντίµηλος)

Page 115: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 116: 1st Army Aviation Brigade photobook

116 Κεφάλαιο 5ο - Τάγµατα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού

Page 117: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 118: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 119: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 120: 1st Army Aviation Brigade photobook

120 Κεφάλαιο 6ο - Τάγµατα Υποστηρίξεως Αεροδροµίου

6 Τάγµατα Υποστηρίξεως Αεροδροµίου

1ο Τάγµα Υποστηρίξεως Αεροδροµίου

Φωτογραφία 6.1: ΄Ορχος οχηµάτων του 1ου ΤΥΑ∆ οργανωµένος σε Χώρο ∆ιασποράς

Page 121: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 122: 1st Army Aviation Brigade photobook

122 Κεφάλαιο 6ο - Τάγµατα Υποστηρίξεως Αεροδροµίου

Φωτογραφία 6.2: Ανεφοδιασµός στο πεδίο από το 1ο ΤΥΑ∆

Φωτογραφία 6.3: Ανεφοδιασµός Ε/Π UΗ - 1Η του 1ου ΤΕΑΣ στο πεδίο µε συσκευή

ταχείας πλήρωσης (FARE)

Φωτογραφία 6.4: Καταυλισµός του 1ου ΤΥΑ∆

Page 123: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 124: 1st Army Aviation Brigade photobook

Το 2ο ΤΥΑ∆ συγκροτήθηκε στις 22 Αυγούστου 2005, σύµφωνα µε την

ΑΠ.Φ.004.2 / 116 / 869480 / Σ.230 / 26 Ιουν 2005 / ΓΕΣ / ∆ΟΡ / 1ο, στα πλαίσια

της αναδιοργάνωσης της ΑΣ. Αποτελεί οργανική Μονάδα του 2ου ΣΥΑΣ και

εδρεύει στο Στρατόπεδο Λγού (ΠΒ) ∆ελαπόρτα Σπ. (Α/∆ Μεγάρων).

Η Μονάδα είχε οργανωθεί σύµφωνα µε τον ΠΟΥ 39 - 5 / 2005 ο οποίος τροποποι-

ήθηκε το 2010 µε την προσθήκη ενός Επιστρατευοµένου Λόχου Προστασίας.

Σύµφωνα µε τις Βα∆ 1 - 5 / 2010 / ΒΣΣ / ∆ΙΠΑ και Βα∆ 1 -

4 / 2010 / ΑΣ∆ΥΣ / ∆ΙΠΑ, υπάγεται διοικητικά και πληροφοριακά στο 2ο ΣΥΑΣ.

Σε ϑέµατα ∆Μ υπάγεται στην Α∆ΣΥΣ, την ∆ΥΒ και την 1η ΤαξΑΣ.

Η Μονάδα συµµετείχε:

σε εθνικές και διακλαδικές ασκήσεις

΄Εως το 1ο εξάµηνο 2009 σε 12 ήµερα και από το 2ο εξάµηνο 2009 σε

6 ήµερα Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης

Ασκήσεις Ετοιµότητας και Συναγερµού

Επιπλέον, οργάνωσε και συµµετείχε στις παρακάτω εκπαιδεύσεις Β ΄ κύκλου, σύµ-

ϕωνα µε τις ΓΟΕ / ΓΕΣ και ΕΟΕ / ΓΕΣ / ∆ΑΣ :

Εκπαιδευτικές Βολές (G3 Α3, G3 Α4, ΜG 3, ΗΚ 11)

Σχολεία Ειδικοτήτων (Οδηγών Αυτοκινήτου, Τεχνικού Αποθηκάριου Γρα-

ϕέα, ΣΠΑ / ΑΠ, Οδηγό - Χειριστή Πυροσϐεστικού Οχήµατος, ∆ριας ΣΕΣ - Σ)

Νυχτερινή Εκπαίδευση

Page 125: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 126: 1st Army Aviation Brigade photobook

126 Κεφάλαιο 6ο - Τάγµατα Υποστηρίξεως Αεροδροµίου

Φωτογραφία 6.5: Προσέγγιση σχηµατισµού ελικοπτέρων UH-1H σε αεροπεδίο µε ανεπτυγµένη συσκευή ανεφοδιασµού στο πεδίο (FARE)

Page 127: 1st Army Aviation Brigade photobook

6

127

Page 128: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 129: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 130: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 131: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 132: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 133: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 134: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 135: 1st Army Aviation Brigade photobook

8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αεροσκαφών

Τα εµβλήµατα των πτητικών µέσων που διαθέτει η Αεροπορία Στρατού

Page 136: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 137: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 138: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 139: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 140: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 141: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 142: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 143: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 144: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 145: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 146: 1st Army Aviation Brigade photobook

146 Κατάλογος Φωτογραφιών

2.13 ΄Αποψη του Στρατηγείου της 1ης ΤαξΑΣ ανεπτυγµένου κατά τη διάρκεια άσκησης (2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.14 Επί τω έργω... (2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.15 Η 1η ΤαξΑΣ µπορεί να επέµβει σε οποιδήποτε σηµείο του Ελλαδικού χώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.16 Το επιτελείο σε πλήρη λειτουργία στο πεδίο (2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.17 Επιθετικά ελικόπτερα Apache AH - 64DHA και AH - 64DHA Longbow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.18 Ελικόπτερο Chinook CH - 47C µε τα αρχικά χρώµατα παραλλαγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.19 Θεωρητική εκπαίδευση χειριστών στο αεροσκάφος U - 17 ΕΣ 298 (Cessna U - 17Α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.20 Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ΣΑΡΙΣΑ 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.1 Επίδειξη µεικτού σχηµατισµού ελικοπτέρων UΗ - 1Η και CH - 47D στο Μεγάλο Πεύκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.2 Στιγµιότυπο από άσκηση συνεργασίας µε τις Ειδικές ∆υνάµεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3 Ελικόπτερο ΝΗ 90, ένα κόσµηµα για τον ΕΣ (2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.4 Η ελληνική σηµαία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.5 Ελικόπτερο UΗ - 1Η µε διαµόρφωση ασϑενοφόρου σε ετοιµότητα στο πεδίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.1 Αναµνηστική ϕωτογραφία για τα 15 χρόνια από ιδρύσεως του 1ου ΤΕΕΠ, 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.2 Προ πτήσεως επιθεώρηση µε το λυκόφως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.3 ΄Αποψη των οπτικών αισϑητήρων και του πυροβόλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.4 Χειριστές και τεχνικοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.5 ΄Ελεγχοι προ πτήσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.6 ΄Αποψη του ϑαλάµου διακυβέρνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.7 ΄Ετοιµοι για αυτοπεριστροφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.8 ΄Ελεγχος χώρου και επαφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.9 On top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.10 Επιθετικό ελικόπτερο Apache AH-64A του 1ου ΤΕΕΠ στο πεδίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.11 Κάπου σε νήσο του ανατολικού Αιγαίου, 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.12 Λίγο πριν τη νυκτερινή έξοδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.13 Πέρας πτήσης όλα καλά... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.14 Απενηµέρωση και σχόλια για την πτήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.15 Ελικόπτερο Apache ΑΗ - 64Α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.16 Λίγο πριν τη ϐολή στο ΠΒ Λιτοχώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.17 ΄Ανωθεν Χαλκίδας, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.18 Μεικτός σχηµατισµός µε ελικόπτερο UH-1H του 1ου ΤΕΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.19 Επιθετικό ελικόπτερο Apache ΑΗ - 64Α σε ελιγµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Page 147: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 148: 1st Army Aviation Brigade photobook

148 Κατάλογος Φωτογραφιών

5.8 Επίσκεψη του Λ∆ του 1ου ΤΕΑΣ στα Μετέωρα το 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.9 Στιγµιότυπο από τελετή αλλαγής ∆ιοικήσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.10 ΄Αποψη καταυλισµού του 1ου ΤΕΑΣ κατά τη διάρκεια άσκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.11 Αποστολή του 1ου ΤΕΑΣ στο Κόσοβο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.12 Κράνος Χειριστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.13 Θάλαµος διακυβέρνησης ελικοπτέρου UΗ - 1Η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.14 Σύστηµα πολυβόλου Μ23 επί ελικοπτέρου UΗ - 1Η κατά τη διάρκεια ϐολής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.15 Στιγµιότυπο από την έναρξη διεξαγωγής νυκτερινής ενέργειας µε ελικόπτερο UH-1H κατά τη διάρκεια άσκησης ΣΑΡΙΣΑ (2003) . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.16 Εκτέλεση ελιγµών εδάφους (τροχοδρόµηση) ελικοπτέρου UΗ - 1Η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.17 Αποχώρηση ελικοπτέρου UΗ - 1Η µετά την αποβίβαση του προσωπικού µε λίαν χαµηλή πτήση (2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.18 Τελική ϕάση αεροκίνησης ελικοπτέρων UΗ - 1Η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.19 Από εκτέλεση αεροψεκασµών το καλοκαίρι του 1986 µε ελικόπτερο AB - 206B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.20 Από αποστολή του 1ου ΤΕΑΣ σε χιονοσκεπής περιοχές (1987) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.21 Από άσκηση αεροδιακοµιδής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.22 Από συνεργασία µε ελικόπτερο της Κυπριακής αστυνοµίας σε αποστολή SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.23 Ελικόπτερο UH-1H ϕορτωµένο µε Α-Τ MILAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.24 Πολυβόλο Μ - 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.25 Ελικόπτερο ΑΒ 205 µε την αρχική παραλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.26 Στον καταυλισµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.27 Ελικόπτερο UΗ - 1Η του 2ου ΤΕΑΣ στη Ζώνη Φορτώσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.28 ΄Ασκηση αεροδιακοµιδής τραυµατία από ακτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.29 ΄Ασκηση αποβίβασης προσωπικού Ε∆ από ύψος αιωρήσεως σε στέγη κτηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.30 Ρίψη ϐατραχανθρώπου από ελικόπτερο του 2ου ΤΕΑΣ κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Σαρωνικό κόλπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.31 ΄Ασκηση ταχείας καταρρίχησης από ελικόπτερο UH-1H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.32 Από την άφιξη του 3ου ελικοπτέρου ΝΗ-90 του 2ου ΤΕΑΣ στο Α∆ των ΜΕΓΑΡΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.33 Φρουρά σηµαίας στο Α∆ Αλεξάνδρειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.34 Αναµνηστική ϕωτογραφία των ιπταµένων του 3ου ΤΕΑΣ µετά από την άσκηση ΣΑΡΙΣΑ-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.35 Ελικόπτερο ΟΗ - 13Η του 3ου ΤΕΑΣ σε τροχοδρόµιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.36 ΑΦ U - 17 στο αεροδρόµιο Αλεξάνδρειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.37 Χώρος στάθµευσης ελικοπτέρων ΟΗ - 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.38 ΄Αποψη του αεροδροµίου Αλεξάνδρειας κατά τη διάρκεια τελετής αναχώρησης τµήµατος δυνάµεως IFOR (1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.39 Στιγµιότυπο από Γενική ∆ιοικητική Επιθεώρηση του 3ου ΤΕΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.40 Στιγµιότυπο από Γενική ∆ιοικητική Επιθεώρηση του 3ου ΤΕΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Page 149: 1st Army Aviation Brigade photobook
Page 150: 1st Army Aviation Brigade photobook

150 Κατάλογος Φωτογραφιών

5.74 Αγκίστρωση οχηµάτων σε ελικόπτερο Chinook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.75 Παρατηρήστε τη ϱάβδο απαφόρτισης του ελικοπτέρου από το στατικό ηλεκτρισµό που κρατάει ο µηχανικός στο χέρι του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.76 Κάτω από τον επιβλητικό όγκο του CH - 47D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.77 Ρίψη λέµβου στη ϑάλασσα (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.78 Ρίψη λέµβου στη ϑάλασσα (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.79 Από µεταφορά µηχανήµατος στο Καστελόριζο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.80 Ανεφοδιασµός µικρονήσου µε πόσιµο νερό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.81 Από αποστολή του 4ου ΤΕΑΣ στη ΒΟΣΝΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.82 Από αποστολή του 4ου ΤΕΑΣ πάνω από την πληµµυρισµένη Αλβανία (2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.83 Το τελευταίο CH - 47C µεταφέρεται στις ΗΠΑ για αναβάθµιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.84 Εκφόρτωση ΕΣ 911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.85 Αλλαγή κινητήρα ελικοπτέρου στο πεδίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.86 Πλύση CH - 47D µε τη ϐοήθεια πυροσϐέστικού οχήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

6.1 ΄Ορχος οχηµάτων του 1ου ΤΥΑ∆ οργανωµένος σε Χώρο ∆ιασποράς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

6.2 Ανεφοδιασµός στο πεδίο από το 1ο ΤΥΑ∆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.3 Ανεφοδιασµός ελικοπτέρου UΗ - 1Η του 1ου ΤΕΑΣ στο πεδίο µε συσκευή ταχείας πλήρωσης (FARE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.4 Καταυλισµός του 1ου ΤΥΑ∆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.6 Ανεφοδιασµός ελικοπτέρου ΑΗ-64 µε ϱύγχος ταχείας πληρώσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.7 ΄Ετοιµοι για επιθεώρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.8 Εκτέλεση ϐολής ϕορητού οπλισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.9 Θεωρητική εκπαίδευση στις ϑέσεις ϐολής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.5 Προσέγγιση σχηµατισµού ελικοπτέρων UH-1H σε αεροπεδίο µε ανεπτυγµένη συσκευή ανεφοδιασµού στο πεδίο (FARE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

7.1 Φάλαγγα του 17ου Λ∆Β µεταβαίνει στο χώρο ασκήσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

7.2 Αλλαγή ∆ιοικήσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

7.3 Στιγµιότυπο από άγηµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

7.4 ΄Ορθωση ϕάλαγγας πριν από άσκηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

7.5 Εξοπλισµός ∆Β ανεπτυγµένος κατά τη διάρκεια άσκησης ΣΑΡΙΣΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Page 151: 1st Army Aviation Brigade photobook