194892266 η σαρξ του...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

description

η σαρξ του χριστου ως εσχατον

Transcript of 194892266 η σαρξ του...

 • 1

  . , . , ,. ,. .,.,. ,., . , .

 • 2

  ,.1

  ,.2

  ,.4

  K1:

  ,.10A.:,.12B.

  ,.25.,

  .35

  2::,.44

  A.,.46

  B.,:,.57

  .,:,.67

  K3:E

  ,.79A.

  ,.81B.,.93

  .,.114.

  4:,.127

  A.,.129

 • 3

  ,.140

  ,.147

 • 4

  ,OntheGenealogyofMorality,FriedrichNietzsche

  ,

  ,

  .1

  ,

  ,

  .2

  .

  ,

  ,.3

  .,

  , .4

  ,

  , ,

  .,Nietzsche,

  ()apriori

  1OntheGenealogyofMorality.Trans.CarolDiethe.Cambridge:CambridgeUP,1999,.1138..BrianLeiter,NietzscheonMorality.NewYork:Routledge,2002,.7375.2BrianLeiter,Ibid.3FriederichNietzsche,op.cit.,.3847.4Ibid.

 • 5

  .5expostfacto

  . Nietzsche

  .6

  ,

  .

  Nietzsche.

  ,

  .

  , ,

  .

  ,

  .

  G.VanGronigen,

  ,

  5FriederichNietzsche,op.cit.,.5164.6Ibid.

 • 6

  .7 ,

  .8

  ,

  . /

  .

  ,, Nietzsche,

  .9

  .

  .

  ,

  .10

  ,

  7FirstCenturyGnosticism.Leiden:E.J.Brill,1967,.1516.8Ibid.9FriederichNietzsche,op.cit.,.3847.10Irwin,Terence.ClassicalThought.Oxford:OxfordUP,1989,.215.

 • 7

  Descarte.11

  Bulgakov

  .12

  The

  TheologyofBody.

  .

  .13

  .14 ,

  , ,

  de facto

  .

  .

  eternalmasculine

  eternal feminine

  .15

  11ReneeDescartes,SixthMeditation.(Descartes:KeyPhilosophicalWritings.Hertfordshire:WordsworthEditions,1997.).JorgeSecada,CartesianMetaphysics.Cambridge:CambridgeUP,2000,.4244.12TheBurningBush.GrandRapids:Eerdmans,2009,.15.13JohnPaulII.TheTheologyoftheBody.Boston:PaulineBooksandMedia,1997,.106123.14Ibid.,.69.15Ibid.,.148149.

 • 8

  .

  , , , .16

  .17 , ,

  . , ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  , ,

  ,

  ,.

  ,

  16Ibid.,.230.17Ibid.

 • 9

  .

  ,

  .

  ,

  .,

  .,

  , .

  ,

  .

  .

  ,

  , Isaac Newton

  .,

  .

  ,

  ,

  .,

  .

  .

 • 10

  K1:

  .18,

  .,

  .

  ,

  Rowan Williams

  .19

  18 . Georges Florovsky. Bible, Church and Tradition: An Eastern Orthodox view. Belmont:Bchervertriebsanstalt,1987.19RowanWilliamsThePhilosophicalStructuresofPalamism(EasternChurchesReview9(1977):.2744.). DavidBradshaw AristotleEast andWest(Cambridge:CambridgeUP, 2004, . 268272), Williams , , , , .,Williams , , , , ., Williams, . William . , , Williams

 • 11

  ,,

  ,

  .20

  ,

  .21

  ,

  .

  ,.20.DavidBradshaw,Ibid..RowanWilliams,Ibid.21 .DavidBentleyHart (Foreword.Encounter betweenEasternOrthodoxy andRadicalOrthodoxy.Eds.AdrianPabstandChristophSchneider.Surrey:Ashgate,2009.),. S.V. Bulgakov, The Handbook for Church Servers (Moscow, 1913), Barlaam . (ThePatristicHeritageandModernity.9 . Bose (), 202001.)Bulgakov.,JeanClaudeLarchet,Hart, , (. JeanClaude Larchet. . ,...2000,.243).

 • 12

  A. :

  ,

  .22

  , ,

  .23 , ,

  ,.,

  ,,

  .24,

  ,25

  .

  .

  T ,

  ,,:

  ,

  , ,

  22.,TraditionandRenewalintheTheologyofSt.GregoryPalamas.EasternChurchReview91977:.118.23.,,,21.PG150,1133CD.,,.2.PG2917BC.,,.2.PG94,864C865A.24.,Ibid.,.PG46,121B,124B.25.,BeingasCommunion.NewYork:St.VladimirsPress,1993,.2739.

 • 13

  , ,

  ,,

  , ,

  ,,

  ,

  ,,

  ,,

  , ,

  ,.26

  , , ,

  ,

  , ,

  ,.27

  ,

  .

  26, 1, .i.18. , ..WernerFoerster,Gnosis:ASelectionofGnosticTexts.Trans.R.McL.Wilson.Oxford:ClarendonPress,1972,.2829.., , . , .27.JohnMeyendorff.AStudyofGregoryPalamas.2ndeditionLeightonBuzzard,Beds:TheFaithPress(St.VladimirsSeminaryPress),1974,.116133.

 • 14

  28

  .29

  , ,

  :

  :.30

  ,

  . ,

  ,

  .31

  .32

  ,

  .

  .

  .

  28.JohnMeyendorff,ibid.VernonE.Arnold,RomanStoicism.NewYork:TheHumanitiesPress,1958,.239.29.,.:,2006,.156165.TerenceIrwin,ClassicalThought.Oxford:OxfordUP,1989,.169.30.MartinHeidegger,AnIntroductiontoMetaphysics.Tr.RalphManheim.NewYork:Anchorbooks,1961,.8183.31.,.41D,42BC..249.R.M.Grant,GnosticismandEarlyChristianity.NewYork:ColumbiaUP,1959,.106108.32 , , . , .,..DavidBradshaw,op.cit..2444.

 • 15

  , .33

  . ,

  .34

  ,

  .35

  .

  .

  ,

  .

  , ,

  , . , ,

  , .

  33,.,1,.i.18.34,..,.:,2005,.103..,,19.PG32,104AB,20,PG32,105C.35,.,..G.VanGroningen,FirstCenturyGnosticism:ItsOriginsandMotifs.Leiden:E.J.Brill,1967,.120..,.,1998,.294295.

 • 16

  .,

  .

  , ,

  ,

  .36

  ,

  ,

  , , ,

  .37 ,

  .

  ,,

  .,

  :,

  ,;

  ;

  ,,

  .38,,

  36.,op.cit..28.37.,.3.:,1998..159..,,,37.PG150,1145C38,PG150,1145D1148A.38,op.cit.21.PG150,1133C.

 • 17

  .39O,

  ,

  ,

  .

  ,

  . ,

  . ,

  ,.

  . 40 .

  .41,,

  .

  ,

  .

  [] ,

  ,

  39.,.:,2005,.1819.40.,op.cit.,.148149.Golitzin,Mystagogy:DionysiusAreopagitaandHisChristianPredecessors.Wetherby:TheBritishLibrary,DocumentSupplyCenter,1980,.56,75..,,V.2.PG3,816A.41.PG91,1228AB1077C1080A..,AEucharisticOntology.Forthcomingpublication.Brookline:HolyCrossOrthodoxPress.()..

 • 18

  ;

  . ,

  ,

  ,.42

  ,

  ,

  .43 , ,

  . , ,

  ,44.,

  . ,

  ,

  / .45

  ,/

  , .

  ,

  42,op.cit.87.PG150,1181D1184A.43,Ibid..,.:,1985,.376377.44.GeorgesFlorovsky,heByzantineFathersoftheSixthtoEighthCentury.Belmont:Bchervertriebsanstalt,1987,.223.45.,op.cit.TheBecomingofEntitiesthroughtheirLogoi.

 • 19

  .

  , ,

  .46,

  .,

  .47

  ,

  ,

  ;

  . :

  ,

  .48 ,

  .49

  . ,

  .,

  46,op.cit.88.PG150,1184B.47,.PG4,569CD.48,op.cit.87.PG150,1184B.49.,.,...2000,.6976.

 • 20

  , 50 ,51

  . ,

  .52

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  .53

  ,,,

  .

  ,

  .54 ,

  ,55

  50.,.:,2006,.156157,165.51.GeorgesFlorovsky,TheEasternFathersoftheFourthCentury.Belmont:Bchervertriebsanstalt,1987,.1719.52,op.cit.88.PG150,1184AB.53.,.,...2000,.692693.:,1999,.32..,NotesonthePalamiteControversyandRelatedTopics.GreekOrthodoxTheologicalReview6196061:.136200.54 .,AEucharisticOntology.Forthcomingpublication.Brookline:HolyCrossOrthodoxPress.(),TheBecomingofEntitiesthroughtheirLogoi. 55.GeorgesFlorovsky,op.cit..93.,Florovsky, .

 • 21

  .,

  .

  , .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  , , ,

  ,56

  .57

  ,

  .58,

  ,

  ,

  , , ,

  .59

  ,

  , 56.,op.cit..169172.57.,.:,1982,.15556.58.,24,13.,10.,,38.PG150,1145D1148A..,1,II.ii.9.59.,,44.PG94,616.

 • 22

  .

  ,

  .

  .

  ,

  ,,.60

  , ,

  . ,

  .61

  :

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .62

  60,.2.:,1989,.97100.61,,,32.PG150,1141B.62,op.cit.24.PG150,1136D1137A..

 • 23

  ,

  ,

  . , ,

  , .63

  ,

  ,

  .