17 λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

26
ΠΔΠΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑ 17

Transcript of 17 λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

Page 1: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΠΔΠΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

ΜΑΘΖΜΑ 17

Page 2: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΣΗ ΠΑΘΑΗΝΔΗ Ζ ΣΡΟΦΖ ΣΟ

ΣΟΜΑ ;

• Ζ ΣΡΟΦΖ ΣΔΜΑΥΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖ

ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΧΝ ΓΟΝΣΗΧΝ

• ΜΔ ΣΖ ΓΡΑΖ ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ

ΣΟΤ ΑΛΗΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗΣΑΗ Ο

ΒΛΧΜΟ (Ζ ΜΠΟΤΚΗΑ)

Page 3: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΠΟΗΟ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΛΗΟΤ ;

• ΟΗ ΗΔΛΟΓΟΝΟΗ ΑΓΔΝΔ ΔΗΝΑΗ 3 ΕΔΤΓΖ ΟΗ

ΤΠΟΓΝΑΘΗΟΗ, ΟΗ ΤΠΟΓΛΧΗΟΗ ΚΑΗ ΟΗ

ΠΑΡΧΣΗΓΔ.ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΣΟ ΑΛΗΟ ΠΟΤ:

•ΒΟΖΘΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ

ΒΛΧΜΟΤ ΧΣΔ Ζ ΣΡΟΦΖ ΝΑ ΓΛΗΣΡΑ ΚΑΗ

ΔΣΗ ΝΑ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑΠΟΖ ΣΖ

•ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΣΟ ΔΝΕΤΜΟ ΑΜΤΛΑΖ

Ζ΄ ΠΣΤΑΛΗΝΖ ΠΟΤ ΓΗΑΠΑ ΣΟ ΑΜΤΛΟ Δ ΠΗΟ

ΑΠΛΟΤ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ

Page 4: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΗΔΛΟΓΟΝΟΗ ΑΓΔΝΔ

ΠΑΡΧΣΗΓΔ

ΤΠΟΓΝΑΘΗΟΗ

ΤΠΟΓΛΧΗΟΗ

Page 5: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΣΗ ΓΗΝΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ

ΚΑΣΑΠΟΖ ΣΖ ΣΡΟΦΖ ;

• ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΖ Ο

ΛΑΡΤΓΓΑ ΚΛΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ

ΔΠΗΓΛΧΣΣΗΓΑ ΚΑΗ ΔΣΗ Ζ ΣΡΟΦΖ

ΠΖΓΑΗΝΔΗ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΑ ΣΟΝ

ΟΗΟΦΑΓΟ.

• ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΜΗΛΟΤΜΔ

ΟΣΑΝ ΣΡΧΜΔ ;

Page 6: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΚΑΣΑΠΟΖ ΣΖ ΣΡΟΦΖ

ΒΛΧΜΟ

ΡΗΝΗΚΖ

ΚΟΗΛΟΣΖΣΑΜΑΛΑΚΖ

ΤΠΔΡΧΑ

ΓΛΧΑ

ΦΑΡΤΓΓΑ

ΔΠΗΓΛΧΣΣΗΓΑ

ΟΗΟΦΑΓΟ

ΣΡΑΥΔΗΑ

ΒΛΧΜΟ

Page 7: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΟΗΟΦΑΓΟ

ΜΤΧΓΔ

ΣΟΗΥΧΜΑ

ΒΛΧΜΟ

ΒΛΧΜΟ

(ΜΠΟΤΚΗΑ)

ΠΔΡΗΦΗΞΖ

Page 8: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΛΔΠΣΟ ΚΑΗ

ΠΑΥΤ ΔΝΣΔΡΟ

ΖΠΑΡ

ΟΗΟΦΑΓΟ

ΣΟΜΑΥΗ

ΠΡΧΚΣΟ

Λ Δ Π Σ Ο

Δ Ν Σ Δ Ρ Ο

ΠΑΥΤ

ΔΝΣΔΡΟΚΧΛΖΚΟΔΗΓΖ

ΑΠΟΦΤΖ

Page 9: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΣΗ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΣΟ ΓΑΣΡΗΚΟ

ΤΓΡΟ ;• ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΟ ΟΞΤ

• ΔΝΕΤΜΑ (ΠΔΦΗΝΖ ΚΑΗ ΓΑΣΡΗΚΖ

ΛΗΠΑΖ)

• ΒΛΔΝΝΑ

Page 10: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ

ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ ;

ΚΟΣΧΝΔΗ ΣΑ ΜΗΚΡΟΒΗΑ

ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗ ΞΗΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΓΗΑ ΝΑ ΓΡΑΔΗ ΣΟ ΔΝΕΤΜΟ

ΠΔΦΗΝΖ

Page 11: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΔΠΗΓΡΑ ΣΗ ΠΡΧΣΔΨΝΔ ΚΑ ΣΗ

ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΗ Δ ΠΗΟ ΑΠΛΔ

ΔΝΧΔΗ

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ

ΠΔΦΗΝΖ ;

Page 12: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

o ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΗ ΣΑ ΣΟΗΥΧΜΑΣΑ ΣΟΤ

ΣΟΜΑΥΟΤ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΖ

ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔΦΗΝΖ ΚΑΗ ΣΟΤ

ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ

ΒΛΔΝΝΑ ;

Page 13: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

• ΓΗΑΠΑ ΣΑ ΑΠΛΑ ΛΗΠΖ ΟΠΧ ΣΟ

ΛΗΠΟ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ

ΓΑΣΡΗΚΖ ΛΗΠΑΖ ;

Page 14: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΖΠΑΡ – ΠΑΓΚΡΔΑ

ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟ

ΠΑΓΚΡΔΑ

ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟ

ΥΟΛΖ

ΤΚΧΣΗ

Page 15: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΣΗ ΠΑΡΑΓΔΗ ΣΟ ΖΠΑΡ ;

• ΣΟ ΤΚΧΣΗ ΠΑΡΑΓΔΗ ΣΖ ΥΟΛΖ ΠΟΤ

ΤΓΚΔΝΣΡΧΝΔΣΑΗ ΣΖ

ΥΟΛΖΓΟΥΟ ΚΤΣΖ ΚΑΗ

ΑΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ ΣΟ

ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΗΝΑΗ ΝΑ :

1. ΓΑΛΑΚΣΧΜΑΣΟΠΟΗΔΗ ΣΑ ΛΗΠΖ

2. ΝΑ ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΧΝΔΗ ΣΑ ΟΞΔΑ

ΣΟΤ ΣΟΜΑΥΟΤ

Page 16: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΣΗ ΠΑΡΑΓΔΗ ΣΟ ΠΑΓΚΡΔΑ ;

• ΠΑΡΑΓΔΗ ΣΟ ΠΑΓΚΡΔΑΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΠΟΤ ΑΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ ΣΟ ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟ ΚΑΗ ΠΟΤ ΓΗΑΠΑ ΣΗ ΠΡΧΣΔÏΝΔ , ΣΟΤ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ ΚΑΗ ΣΑ ΛΗΠΖ

Page 17: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΔΦΖ ;

• ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΗΑΠΑΖ ΣΧΝ

ΜΑΚΡΟΜΟΡΗΑΚΧΝ ΟΤΗΧΝ Δ

ΑΠΛΟΤΣΔΡΔ

Page 18: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΣΡΟΦΔ ΠΡΔΠΔΗ

ΠΡΧΣΑ ΝΑ ΓΗΑΠΑΣΟΤΝ ΚΑΗ

ΜΔΣΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΘΟΤΝ ;

• ΓΗΟΣΗ ΟΗ ΘΡΔΠΣΗΚΔ ΟΤΗΔ ΟΠΧ ΣΑ ΛΗΠΖ, ΟΗ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΧΣΔÏΝΔ ,ΔΗΝΑΗ ΜΔΓΑΛΟΜΟΡΗΑΚΔ ΔΝΧΔΗΚΑΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΔΡΑΟΤΝ ΑΠΟ ΣΑ ΣΟΗΥΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΝΣΔΡΟΤ

Page 19: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΓΗΑΠΑΖ ΣΧΝ

ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΧΝ

ΑΜΤΛΟΓΗΑΚΥΑΡΗΣΔ ΑΠΛΑ ΑΚΥΑΡΑ

Page 20: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΓΗΑΠΑΖ ΣΧΝ ΠΡΧΣΔÏΝΧΝ

ΠΡΧΣΔÏΝΔ ΠΡΧΣΔÏΝΔΠΗΟ ΑΠΛΔ ΠΡΧΣΔÏΝΔ ΑΜΗΝΟΞΔΑ

Page 21: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΓΗΑΠΑΖ ΛΗΠΧΝ

ΛΗΠΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΟΗΖΜΔΝΑ

ΛΗΠΖ

ΛΗΠΑΡΑ

ΟΞΔΑ

ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ

Page 22: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

Δ ΠΟΗΔ ΟΤΗΔ

ΜΔΣΑΣΡΔΠΟΝΣΑΗ ΟΗ

ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ ,ΟΗ ΠΡΧΣΔÏΝΔ

ΚΑΗ ΣΑ ΛΗΠΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΓΗΑΠΑΖ

ΣΟΤ ;ΟΗ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ ΓΛΤΚΟΕΖ

ΠΡΧΣΔÏΝΔ ΑΜΗΝΟΞΔΑ

ΛΗΠΖ ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ + ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ

Page 23: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΟΤΗΧΝ

ΟΤΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΟ ΥΡΧΜΑ

ΑΜΤΛΟ ΗΧΓΗΟ

ΓΛΤΚΟΕΖ ΦΔΛΗΓΓΔΗΟ

ΤΓΡΟ H΄ TO

ΤΓΡΟ BENEDICT

ΠΡΧΣΔΨΝΔ ΜΗΛΟΝ

Page 24: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΦΟΜΟΗΧΖ ;

ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΠΑΗΡΝΔΗ

Ο ΟΡΓΑΝΗΜΟ

ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΦΖ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ

ΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ

ΓΗΑ ΝΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΔΗ ΣΗ ΓΗΚΔ

ΣΟΤ ΟΤΗΔ

ΑΤΣΖ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΝΟΜΑΕΔΣΑΗ

ΑΦΟΜΟΗΧΖ

Page 25: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ

ΠΑΥΔΧ ΔΝΣΔΡΟΤ ;• ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΝΔΡΟ

• ΣΟ ΠΑΥΤ ΔΝΣΔΡΟ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΟΗ ΖΦΔΗ ΣΧΝ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ, ΜΔ ΣΖ ΓΡΑΖ ΔΝΟ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΧΝ (ΥΛΧΡΗΓΑ ΚΑΗ ΠΑΝΗΓΑ ΣΟΤ ΔΝΣΔΡΟΤ)

• ΔΣΗ ΣΑ ΑΥΡΖΣΑ ΜΑΛΑΚΧΝΟΤΝ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΣΑΗ Ζ ΑΠΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΧΚΣΟ (ΑΦΟΓΔΤΖ)

Page 26: 17  λειτουργια πεπτικου - ανιχνευση ουσιων

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ

ΣΟ ΠΔΠΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

ΜΑΖΖ

ΚΑΣΑΠΟΖ

ΠΔΦΖ

ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ

ΑΦΟΜΟΗΧΖ

ΑΦΟΓΔΤΖ