ΥΑ_1577_ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

of 192/192
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1133 23 Ιουλίου 2010 15719 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1577 Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγ− χων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά− πτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κώδικας Νομο− θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τα άρθρα 37 και 44 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3− 12−2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10, παράγραφος 22 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31−3−2010). 3. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ− πουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.09). 4. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄/26−8−1988) «Οργανι− σμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007)6015/29−11−2007 για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ− ξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της παραπάνω απόφασης. 6. Την αριθ. 324005/9−9−2008 (ΦΕΚ 1886/Β΄/12−9−2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προ− σωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013. 7. Την αριθ. 10851/25−11−2008 (ΦΕΚ 2456/Β΄/2−12−2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί− μων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρε− σίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ− ξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Πρωτοβουλίας LEADER+ που μετονομά− στηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι− σης LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (νυν ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση) με την αριθ. πρωτ. 324005/9−9−2008 ΚΥΑ. 8. Την αριθ. 262065/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β΄/23.02.2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο− φίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του ΠΑΑ (νυν ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση). 9. Την αριθ. 339621/7−12−2009 (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/10−12− 2009 & 523/ΥΟΔΔ/11−12−2009). 10. Την αριθ. 401/10−3−2010 κοινή απόφαση των Υπουρ− γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σχετικά με το πλαί− σιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ) (Β 355) και ιδίως το ά. 29, όπως ισχύει κάθε φορά. 11. Την με αρ. πρωτ. 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ 2153/Β΄/16− 10−2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ 2007−2013 (ΣΔΕ), όπως ισχύει κάθε φορά, αποφασίζει: Άρθρο 1 Προκήρυξη για την επιλογή έργων και δικαιούχων του μέτρου 41 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπο− βολή προτάσεων στα πλαίσια του μέτρου 41 θα πρέπει να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από: Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες δρά− σεις, Υπόδειγμα αίτησης και φακέλου υποψηφιότητας, Κριτήρια επιλεξιμότητας και δικαιολογητικά από− δειξής τους, Κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά απόδειξής τους και τρόπο βαθμολόγησης. Υποδείγματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο− ντος, καθώς και των ανωτέρω στοιχείων που τη συνο− δεύουν επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ΥΑ_1577_ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Transcript of ΥΑ_1577_ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • . 113323 2010

  15719

  . 1577 ,

  4 20072013 ().

  :1. .. 63/2005 ( 98//22.4.2005)

  .2. 37 44 . 3614/2007 ,

  20072013 ( 267//3122007), 10, 22 . 3840/2010 ( 53//3132010).

  3. .. 187/2009 ( 214//7.10.09).

  4. .. 402/1988 ( 187//2681988) , .

  5. (2007)6015/29112007 20072013 (CCI No 2007GR06RPO001), , .

  6. . 324005/992008 ( 1886//1292008) , & & , & 20072013.

  7. . 10851/25112008 ( 2456//2122008) & 20072013 ( ) .. LEADER+ LEADER

  20072013 ( ) . . 324005/992008 .

  8. . 262065/19.02.2009 ( 327//23.02.2009) & ..... LEADER ( ).

  9. . 339621/7122009 ( 516//10122009 & 523//11122009).

  10. . 401/1032010 , & & , 4 LEADER 20072013 () ( 355) . 29, .

  11. . . 8932/2292008 ( 2153//16102008) & & 20072013 (), , :

  1

  41

  41 :

  ,

  ,

  , ,

  .

  , , .

 • 15720 ( )

  2

  41:

  1. . , , .

  2. (Proforma Invoice) , :

  / ,

  Swift .

  3. .3316/2005, .

  4. L3134 : . .

  5. ( , , , , ) L3211, ( ) . , .

  6. L322 : , IV .

  7. , ... ( ) ( ). , :

  , ,

  ,

  .

  , / (...) :

  , ,

  ,

  .

  3

  421:

  1. (2) : 1) 2) .

  2. , , 10 .

  3. 3 20002006 LEADER+ 20072013, .

  4. , (.. , ), .

  5. 10% 421 , , . , 2.000 10.000 . 5.000 / 20.000 .

  6. , .

 • ( ) 15721

  8 , .

  7. , , . , .

  8. , . .

  9. , ( ). / :

  .

  .

  10. , , , . /, , , .

  11. , .

  12. ( ) . .

  13. ,

  , , , .

  14. 4 , . , .

  15. , , . .

  16. 431 , .

  17. , , .

  18. , 10 , .

  19. 7 , , , , , /.

  20. . .

  4

  421

  1. 421 21 401/1032010. (

 • 15722 ( )

  ) , / , :

  ,

  / ( , ..) ,

  (, , ..) ,

  .

  2. , , / .

  3. LEADER ( 20 401/1032010) : 41 & 421 LEADER .

  5

  431: ,

  1. :

  . .

  & 431 , , , , 4 . , .

  431, :

  ) , 3.500 () , , , .

  ) , 80% () , , , .

  .

  .

  2. :

  , LEADER ( LEADER) , , , , () .

  , , .

  .

  3. : ,

  . 401/1032010 ( 431 ()4) 25% / .

  , , .

  4. :

  .

  5.

  , 4 .

  , . , , .

  : 1.600cc : 20.000 ( )6. 4311 ( ) 431

  , / .

  .

 • ( ) 15723

  , , .

  .

  7. 4312 4313 ( )

  , .

  4312 .

  / , , , , , , , ..

  , , , & . , .

  , , , , , . . , .

  3 4 VI 1974/2006.

  8. 4314 ( )

  , , .

  5 .

  , , , , .

  6

  431

  1. 431.

  2. 431 , 21 401/1332010 .

  3. 431, .

  4. 431 :

  .

  / ( , , , ..) .

  . 431.5.

  & . ( ).

  6. LEADER ( 20 401/1032010) : 431 LEADER .

  7

  1. , 33 () 1975/2006, 41 , .

  2. 10% 18 5 401/1032010, 10%

 • 15724 ( )

  . , .

  3. LEADER 18 6 401/1032010, . :

  , ,

  18 4 401/1032010.

  4. 10 , , . / / .

  5. , . 16 . 4 401/1032010 10% .

  6. , 20 401/1032010, . , .

  7. , 20 401/1032010. , . .

  8. , , :

  i. 2 401/1032010 8 .

  ii. LEADER 20 401/1032010 8 .

  iii. ,

  iv. 20 . 7 401/1032010.

  v. , , /

  vi.

  vii.

  viii.

  ix. .

  9. . , , :

  1. , ,

  i.

  ii. 60.000.

  2. , ,

  i.

  ii. .

  3. , ,

  i. 60.000

  ii. .

  4. , ,

  i.

  ii. .

  10. , , 20 401/1032010.

  11. H , 10 , , , , , .

  . ,

 • ( ) 15725

  , .

  12. 24 401/1032010, . , .

  13. 5 . , .

  14. ( ), . . .

  15. . .

  16. , , .

  17. , , . , , .

  18. ( , , ..) .

  8

  ,

  1. (, , LEADER, LEADER, ), , , . .

  2. .

  3. (3) . .

  4. , , .

  5. LEADER . LEADER 3 2 . 401/1032010 .

  6. , , LEADER . , , :

  /

  (, , ..),

  , , , (, , ..), ,

  (, , ..)

  /

  .

  7. 6 , .

  8. 6 .

  9. LEADER, / (, , LEADER, ).

  9

  1. , , , , ,

 • 15726 ( )

  . . :

  1. ,

  2. ,

  3. , ,

  4. LEADER ,

  5. ,

  6. ,

  7. ,

  8. (, , , ),

  9. ( ), ,

  10. , ,

  11. ,

  12. ,

  13. ( , ..), ,

  14. ,

  15. extrait .

  2. 431 :

  1. ,

  2. 431,

  3. / ( , , , ..)

  4. ,

  5. 431 (, ..),

  6. 4312 4313,7.

  ,

  8. ,

  9. ( , , , ..), ,

  10. ,

  11. ( ..)

  3. :

  1. ,

  2. & ,

  3. ,4.

  , ,

  5. ,6.

  ,

  7. 41 421 ,

  8. ( , , , , ..).

  10

  ... ....

  , :

  ,

  ,

  ( 421,431),

  , :

  421, 431,

  , ,

  ,

  , .

  .

  , 22 2010

 • ( ) 15727

 • 15728 ( )

  1

  LEADER

  1.1 4: LEADER 20072013 () , . .... & , , ( ) : .., ( ...).

  ..... & & ...

  1.2 ... :

  ( ...)1.3 ...

  :

  41. :411.

  413.

  /

  L123

  L311

  L312

  L313

  L321

  L322

  L323

  421:

  421

  421

  431: , ,

  431

  431

  1.4 :

  ( ... ).

  ,

  I .1.5

  1.1 .. () ().

  2

  2.1 ( ) 41: , / , / . LEADER ( , .. 41 L312: L3121: , ..).

  2.2 / / / :

  ( & )

  I .

  : ) ... ) & .

  2010 : 31/12/2010, , .

  2.3 .

  2.4 :

  I. , , ,

 • ( ) 15729

  II. ( ), . , .

  III. ( ), ,

  IV. ( ), ,

  V. , ,

  VI. . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) ( ) . 2974/710/842009 & ( & ) ( ), (CD)

  VII. , & , LEADER , (CD).

  3

  31 2015.

  4

  ..., /: , . . . , ...:

  / ( ) :

  5

  5.1 ..., .

  5.2 ... (5) (10) ( ).

  5.3 ... .

  5.4 , ,

  .

  6

  6.1

  6.2 ...: , , ...

  6.3 ... . . ... .

  6.4 .

  6.5 , ... . . 5 17 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010).

  6.6. :

  )

  ) /

  )

  7

  7.1 , II , . II .

  , .

  7.2 2 ( ) (cd). ..... (

 • 15730 ( )

  ). .

  7.3 ... .

  8

  8.1 8.12 ( .. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 19 18 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) . . 2 : III IV . III IV ). ( , , ).

  8.13 ( , , ) .

  8.14 .

  9

  9.1 9.4 ( ... 9, 10, 11 12 18 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) . . 9 )

  10

  4 ...

  10.1 .

  10.2 10.3 ( ... 15 16 18 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) .)

  10.4 2.5, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 3.13. , , , . , , :

  ) , , , ,

  ) , , , , .. 2190/1920, , , , . , , . (...) (.. ..) , .

  10.5 .

  10.6 ( 7 2 ..).

  10.7 ( , .).

  11

  11.1. 11.15 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 19 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) )

  11.16 11.21 ( 1 6 2 .., )

  12

  12.1 12.14 ( 20 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) .)

 • ( ) 15731

  13

  13.1 13.7 ( 24 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) .)

  14

  ( 1 22 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) .)

  15

  15.1 15.4 ( 1, 2, 3 4 23 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) .)

  16

  16.1 , , / , .

  16.2 16.4 ( 2, 3 4 25 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) .)

  17

  17.1 17.2 ( 1 4 26 . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) .)

  . ... (/).

  : . 401/2010 , & & ( 355//30.3.2010) .

  I.

  :

  .

  ,

  4 (401/2010

  , &

  & ( 355//30.3.2010),

  2974/710/842009

  &

  ( & ) ..),

  ,

  2010,

  ,

  (

  ,

  ).

  II.

  III. (

  )

  IV. (

  )

  V.

  VI. . 401/2010

  , &

  & ( 355//30.3.2010) (

  ) . 2974/710/842009

  &

  ( & )

  (

  ).

  VI.

 • 15732 ( )

 • ( ) 15733

 • 15734 ( )

  *02011332307100192*

 • 1133 ( ) 15735

 • 15736 ( )

 • ( ) 15737

 • 15738 ( )

 • ( ) 15739

 • 15740 ( )

 • ( ) 15741

 • 15742 ( )

 • ( ) 15743

 • 15744 ( )

  :1.

  .

  2. , . .

  3. . 4 8 . 1599/1986 ( 75), , . .

  4. , . . / , , , , .

  5. . , .

  :1.

  ( 2.5) : ( , , , , ..), , , , . 20 . ( ) ( ), .., 5 9

  . , .

  , . , , .

  / . , .

  , .

  2. 3.2, 3.9 3.10 :

  ) , ,

  ) , ,) ,

  , .. 2190/1920, , , , .

  ) , . .

  3. 3.3 :

  i. , ,

  ii. / ,

  iii. , ..,

 • ( ) 15745

  iv. 1, 3, 5 7v. .

  .. , ..

  vi. () 800/2008 2003/361/ . .

  vii. , .

  L311, :

  50% 50% ,

  50% (, , , , ) 25% 50% .

  112 .

  ( ). , , , .

  , & .

  ( ) :

  1. .

  2. ,

  3. . 4.

  (1) .

  L311

  , (vi) .

  4. .

  5. , . , 20% , / . , , , , , , , ..

  6. :

  , ,

  ,, , , , :

  , ,

  , . .

  .

  , .

  7. , 3.4 .

  8. .

  :1.

  / / :

  ,

  , / .

  : (.. ,

  , , )

 • 15746 ( )

  75 , , ,

  .

  2. / . . . L3125 L321, L322, L323 L313 ( ) . .

  3. :

  :1.

  , ,2. ,

  3. , , . , : &

  , .

  / ( ), , . , (ISO ..), , , .

  4. :

  .

  , 12 (.. 20 3 /12 = 5 ). .

  .

  , .

  () :

  = ( + )/9

  . .

  () () , :

  150.000 0,5 90.000 0,5

  300.000 0,25 180.000 0,25

  450.000 0,125 270.000 0,125

  >450.000 0 >270.000 0

  L123

  125.000 0,5 75.000 0,5

  250.000 0,25 150.000 0,25

  375.000 0,125 225.000 0,125

  >375.000 0 >225.000 0

  100000 0,5 60000 0,5

  200000 0,25 90000 0,25

  >200000 0 >90000 0

  :

  .

  , .

  :

  , , ..,

  20% , .., , ... , ..,

  .. ,

  3 .

 • ( ) 15747

  , .

  5. . , .

  6. L3211, 1.1 1.2 0 0,3.

  7. , .

  8. 112007.

  9. L311 2009 . & .

  10. 2.2 2.3 L123 :

  2.2 :

  ,

  & , .., .

  2.3

  ,

  .

  11. , .

  12. .

  : ... : .. & : . / /

  / . / / . ( )

  ( )

  , .

  ( ). .

  x

  6 ()800/2008 6 2003/361/ .

  (*):

  ()

  (**)

  (**)

  (*) . , .

  (**) :

  , ( , , );

  ( ,

  )

  ,

  : .......................................................................

  .

  ........................................... (), ..................................... ():

 • 15748 ( )

  . (1)

  , (2).

  1: .

  , .

  : 25%(3)

  , 25%(3)

  , (4),

  (5).1 , ()800/2008 2003/361/, .

  2 , 3.3 , . ( 3, 2).

  4 25% , ( ):) ,

  , ( ) , 1.250.000,

  ) ,

  ) (, 3 2, 2)

  5 83/349/ , 3, 3 .

  (, 3 3).

  , . , .

  , 3 3 , .

  2:

  , . .

  :

  25%(3) 50%(3) ,

  25%(3) 50%(3) ,

  (5).

  3:

  , ( ), . .

  , , , 83/349/ , 13 1983, (6), .

  , , .

  5 . 3, 3 .

  . (7)

  ().

  ;6 83/349/ 54 3 ) ( L 193 18.7.1983, .1), 2001/65/ ( L 283 27.10.2001, .28.

  7 , 5.

 • ( ) 15749

  , ,

  ,

  ,

  . : , , , ..,

  20% , .., , ... , ..,

  ..

  .

  ;

  . .

  , , , .

  .

  -

  (

  ) (

  ) ( ) 8(2):91011

  ()

  (*)

  (*)

  1. (2) ( (1) (3)

  2. (2) () ( )

  3. (2) () [ (2) ]

  .

  * . 1 , 6 2 3 ()800/2008 2003/361/.

  2 . , (, 4) ()800/2008 2003/361/.

  3 , , , .

 • 15750 ( )

  [ , 12(1)], :

  (/ )

  ()

  (*) (*)

  1.

  2.

  3.

  : .

  2 ( ) .

  (*) 1

  6 2, (, 6 3 2 ()800/2008 2003/361/).

 • 1. : . : .. & : / / / . / /

  ( )2. :

  () (*) (*)

  : , , , , 100% , 13(1). , .

  3. ) 14(2) (

  ), :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  (2) ( ):...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ) . :

  :. () (*) (*)

  .

  *) 1 , 6 2 3 ()800/2008 2003/361/.2 , . (, 3 2 1 ()800/2008 2003/361/)

  1133 ( ) 15751

 • 15752 ( )

  . 1:

  [ (1)]. 2:

  [ (2)]. :

  , , , . , , 15(1).

  . 1: M .

  (1)

  (1)

  ()(*) (**) (**)

  1 .

  (/ )

  / / / . / /

  ( ..)

  .

  .

  .

  : , , . .

  2: ( ), (2) .

  (1)

  () (**) (**)

  1.(*)

  2.(*)

  3.(*)

  4.(*)

  3 ( ) .

  * , .

  ** .1 , 6 2 3 ()800/2008 2003/361/

  .* .** .

 • ( ) 15753

  ( )

  1. : . : .. & : . / / / . / /

  . ( )2. :

  () (*) (*)

  (2) .

  : , , , . , , 16(1).

  . .

  1 6 2, (, 6 3 2 ()800/2008 2003/361/).

 • 15754 ( )

 • ( ) 15755

  I. AITH

  : .., ..

  : 41 - LEADER

  L123 ..

  :

  . , .

  (*):

  (*):

  (*):

  (*):

  / :

  .:

  FAX :

  mail :

  :

  :

  :

  :

  . ( ): / /( ,

  )FAX :

  mail :

  :(*) ........................................................ (-)

  : ......................................................

  . . : ......................................................

  / : ( )

 • 15756 ( )

 • ( ) 15757

  1.

  -

  -

  //-

  75

  / -

 • 15758 ( )

  (

  /

  )

  /

  /

  ()

  ()

  /

  (*)

  )

  /

  .

  -

  .

  (*)

  (

  )

 • ( ) 15759

  2.

  TH

  : .........................................................................................................................................................................................................

  : ................................................................................................................................................................................................................

  / : .......................................................................................................................................................................................

  : ........................................................................................................................................................................................

  : ................................................................................................................................................................................................................................

  (*)

  *

  (... 2008)

  / ( , 401/10-3-2010)

 • 15760 ( )

  . - - / .

  .

 • ( ) 15761

  ( ..) - . , -, (, , - , )

  , , , .

  - .

 • 15762 ( )

  (ISO ..), , , .

  / -

 • ( ) 15763

  / ()

  - -

  - ( )

  , , .

  / /, ,

  : ( ..)

  : (, ..)

  :

 • 15764 ( )

  3.

  25 25 25

  ( )

  (-)

  ( -)

  (-)

  , . -. 4 - . :

  o , ,o .., 20% ,o .., ,o ... ,o .., ..

  -

 • ( ) 15765

  (KWh):

  (KWh):

  (KWh):

  ( ) :

  (m3):

  (m3):

  :

  :

  :

  (.. ISO 14001, EMAS):

  - .

 • 15766 ( )

  , -.

 • 4.1.

  4.1.1.

  , , ..

  1 ....................... m2 : 2 ....................... m2 : 3 ....................... m2 : 4 ....................... m2 :

  4.1.2.

  /

  1133 ( ) 15767

 • 15768 ( )

  4.2.

  4.2.1.

 • ( ) 15769

  4.2.2.

  1 ....................... m2 :

  2 ....................... m2 :

  3 ....................... m2 :

  4 ....................... m2 :

  5 ....................... m2 :

 • 15770 ( )

 • ( ) 15771

 • 15772 ( )

 • ( ) 15773

 • 15774 ( )

 • ( ) 15775

 • 15776 ( ) 4.

  3.

  (*)

  /

  T

  1.

  -

  &

  2.

  -

  3.

  -

  -

  (**)

  (*)

  (**)

 • ( ) 15777

  4.4.

  (

  )

  (%

  )

  ()

  ,

  ,

  :

  -

  ,

  -

 • 15778 ( )

  5.

  1.1

  -

  -

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  -

  .

  -

  ..

 • ( ) 15779

  5.

  1.2

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  3.

 • 15780 ( )

  5.2.1 1

  / /

 • ( ) 15781

  5.

  2.2

  -

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

 • 15782 ( )

  5.3.

  -3

  -2-1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  (

  -

  ) (

  5

  .2.1

  )

  2.

  -

  (

  5.2.

  2)

  .

  3.

  (

  ,

  ..

  )

  -

  &

  ,

  4.

  :

  ,

  (

  ,

  ..

  ),

  ,

  &

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  -

  -

  .

 • 5.

  4.

  -3

  -2-1

  12

  3

  4

  5

  (

  5.1.

  2)

  (

  5.3)

  ,

  -

  &

  :

  *

  /

  *

  /

  &

  -

  (

  )

  1133 ( ) 15783

 • 15784 ( )

  6.

  , . - / .

 • ( ) 15785

 • 15786 ( )

  I. AITH

  : .., ..

  : 41 - LEADER

  L123 ..

  :

  . -, - -

  .

  (*): (*): (*):(*):/ :.: FAX :-mail ::

  :: : . ( ):

  / /( , -

  )

  FAX :-mail :

  :(*) ........................................................ (-)

  : ......................................................

  . . : ......................................................

  / : ( )

 • ( ) 15787

 • 15788 ( )

  1.

  -

  -

  //

  75

  / -

 • ( ) 15789

  (

  /

  )

  /

  /

  (

  )

  ()

  /

  (*)

  )

  /

  .

  -

  .(*

  )

  (

  )

 • 15790 ( )

  2.

  TH

  : ................................................................................................................................................................................................

  : .......................................................................................................................................................................................................

  / : ..............................................................................................................................................................................

  : ...............................................................................................................................................................................

  : ......................................................................................................................................................................................................................

  - (*)

  *

  (... 2008)

 • ( ) 15791

  . - - / .

  .

  (ISO ..), , , .

 • 15792 ( )

  / ()

  -

  -

  ( )

  , , .

  / /, ,

  : ( ..)

  : (, ..)

  :

 • ( ) 15793

  3.

  25 25 25

  ( )

  (-) ( -) (-)

  , . -. 4 - . :

  o , ,o .., 20% ,o .., ,o ... ,o .., ..

  -

 • 15794 ( )

  (KWh): (KWh): (KWh): ( ) :

  (m3): (m3): :

  - :

  : (.. ISO 14001, EMAS):

  - .

  ,

 • ( ) 15795

  4.1.

  4.1.1.

  , , ..1 ....................... m2 : 2 ....................... m2 : 3 ....................... m2 : 4 ....................... m2 :

  4.1.2.

  / -

 • 15796 ( )

  4.2.

  4.2.1.

 • ( ) 15797

 • 15798 ( )

 • 1133 ( ) 15799

 • 15800 ( )

 • ( ) 15801

 • 15802 ( )

 • ( ) 15803

 • 15804 ( ) 4.

  3.

  (*)

  /

  -

  -

  -

  1.

  -

  &

  2.

  -

  3.

  -

  -

  (**)

  (*)

  (*

  *)

  4.4

  .

  (

  )

  (%

  )

  ()

  ,

  ,

  :

  -

  ,

  -

 • ( ) 15805

  5.

  1.1

  -

  -

  -

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  -

  .

  -

  ..

 • 15806 ( )

  5.1.

  2

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  3.

  5.

  2.1

  1

  /

  /

 • ( ) 15807

  5.

  2.2

  -

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

 • 15808 ( )

  5.3.

  -3

  -2-1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  (

  -

  ) (

  5

  .2.1

  )

  2.

  -

  (

  5.2.

  2)

  .

  3.

  (

  ,

  .

  .)

  -

  &

  ,

  4.

  :

  ,

  (

  ,

  .

  .),

  ,

  &

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  -

  .

 • ( ) 15809

  5.

  4.

  -3

  -2-1

  12

  3

  4

  5

  (

  5.1.

  2)

  (

  5.3)

  ,

  -

  &

  :

  *

  /

  *

  /

  &

  -

  (

  )

 • 15810 ( )

  6.

  , . - / .

 • ( ) 15811

 • 15812 ( )

  I. AITH

  : .., ..

  : 41 - LEADER

  ..

  ..

  :

  . -, - -

  .

  (*): (*): (*):(*):/ :.: FAX :-mail ::

  :: : . ( ):

  / /( , -

  )

  FAX :-mail :

  :(*) ........................................................ (-)

  : ......................................................

  . . : ......................................................

  / : ( )

 • ( ) 15813

 • 15814 ( )

  1.

  -

  -

  //-

  75

  / -

 • (

  L

  311)

  (

  )

  -

  2

  -1

  .

  .

  %

  %

  %

  %

  1

  2

  3

  4=(1

  +2+3

  )/3

  :1.

  (

  )

  2.

  .

  ,

  -

  1

  3.

  11

  2

  200

  7-20

  13

  200

  9

  1133 ( ) 15815

 • 15816 ( )

  (

  /

  )

  /

  /

  (

  )

  ()

  /

  (*)

  )

  /

  .

  -

  .(*

  )

  (

  )

 • ( ) 15817

  2.

  41 . .

  TH : .......................................................................................................................................................................................................

  : ..............................................................................................................................................................................................................

  / : .....................................................................................................................................................................................

  : ......................................................................................................................................................................................

  : ..............................................................................................................................................................................................................................

  - (*)

  *

  (... 2008)

  L311

 • 15818 ( )

  :

  (*)

  (*) .

 • ( ) 15819

  . - - / .

  .

 • 15820 ( )

  ( ..) - . , -, (, , - , ).

  .

  - ..

  (ISO ..) - .

  -.

 • ( ) 15821

  (ISO ..), , , .

  .

 • 15822 ( )

  / -

  / ()

  - - () ()

  - ( )

  , , .

 • ( ) 15823

  / -

  /, , .

  : ( ..)

  : (, ..)

  :

 • 15824 ( )

  3.

  25 25 25

  ( )

  () ( -) (-)

  , . -. 4 - . :

  o , ,o .., 20% ,o .., ,o ... ,o .., ..

  -

 • ( ) 15825

  (KWh): (KWh): (KWh): ( ) :

  (m3): (m3): :

  - :

  : (.. ISO 14001, EMAS):

  - .

  , .

 • 15826 ( )

 • ( ) 15827

  4.1.

  4.1.1.

  , , ..

  1 ....................... m2 :

  2 ....................... m2 :

  3 ....................... m2 :

  4 ....................... m2 :

  5 ....................... m2 :

 • 15828 ( )

 • ( ) 15829

  4.2.

  4.2.1.

 • 15830 ( )

 • 1133 ( ) 15831

 • 15832 ( )

 • ( ) 15833

 • 15834 ( )

 • ( ) 15835

 • 15836 ( )

 • ( ) 15837

  4.3.

  (*)

  /

  -

  -

  -

  ..

  1.

  -

  &

  2.

  -

  -

  3.

  -

  4.

  -

  (**)

  (*)

  (*

  *)

 • 15838 ( )

  4.4.

  ()

  (%) ()

  , ,

  : - , -

 • ( ) 15839

  5.

  1.

  (

  )

  -

  (%)

  -3

  -2

  -11

  2

  3

  4

  5

  .

  %

  -

  .

  %

  . %

  .

  %

  . %

  .

  %

  . %

  .

  %

  1.

  (

  ..

  .)

  .

  x

  x

  .

  ... x

  .....

  .. .

  ..

  x ..

  ......

  ......

  ..Eu

  ro.

  (

  ..

  .)

  .

  x

  x

  .

  ... x

  .....

  .. .

  ..

  x ..

  ......

  ......

  ..Eu

  ro.

  (

  ..

  .)

  .

  x

  x

  .

  ... x

  .....

  .. .

  ..

  x ..

  ......

  ......

  ..Eu

  ro.

  2.

  (

  -

  -

  )

  x

  ..

  x ..

  .....

  ...Eu

  ro

  3.

  -

  BAR

  x

  ..

  x ..

  .....

  ...Eu

  ro

  4.

  5.

  6.

 • 15840 ( )

  5.2.

  1

  (

  )

  -

  -

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  -

  -

  .

  -

  ..

 • ( ) 15841

  5.

  2.2

  (

  )

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  3.

 • 15842 ( )

  5.3.1 1

  / /

 • ( ) 15843

  5.

  3.2

  -

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

 • 15844 ( )

  5.4.

  -3

  -2-1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  (

  -

  ) (

  5

  .3.1

  )

  2.

  -

  (

  5.

  3.2)

  .

  3.

  (

  ,

  ..

  )

  -

  &

  ,

  4.

  :

  ,

  (

  ,

  .

  .),

  ,

  &

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  -

  .

 • ( ) 15845

  5.

  5.

  -3

  -2-1

  12

  3

  4

  5

  (

  5.1

  5.

  2.2)

  (

  5.4)

  ,

  -

  &

  :

  *

  /

  *

  /

  &

  -

  (

  )

 • 15846 ( )

  6.

  , . - / .

 • 1133 ( ) 15847

 • 15848 ( )

  I. AITH

  : .., ..

  : 41 - LEADER

  ..

  :

  . -, - -

  .

  (*): (*): (*):(*):/ :.: FAX :-mail ::

  :: : . ( ):

  / /( , -

  )

  FAX :-mail :

  :(*) ........................................................ (-)

  : ......................................................

  . . : ......................................................

  / : ( )

 • ( ) 15849

 • 15850 ( ) 1.

  /

  /

  (

  )

  ()

  /

  (*)

  )

  (*)

  (

  )

 • ( ) 15851

  2.

  TH : ........................................................................................................................................................................................................

  : ...............................................................................................................................................................................................................

  / : ......................................................................................................................................................................................

  : .......................................................................................................................................................................................

  : ...............................................................................................................................................................................................................................

  - (*)

  *

 • 15852 ( )

  . - - / .

  .

  (ISO ..), , , .

 • ( ) 15853

  / -

  / (-)

  -

  -

  - ( )

  , , .

 • 15854 ( )

  / /, ,

  : ( ..)

  : (, ..)

  :

 • ( ) 15855

  3.

  25 25 25

  ( ) () ( -) (-)

  , . -. 4 - . :

  o .., 20% ,o .., ,o ... ,o .., ..

 • 15856 ( )

  4.1.

  4.1.1. , , ..1 ....................... m2 : 2 ....................... m2 : 3 ....................... m2 : 4 ....................... m2 :

  4.1.2.

  /

 • ( ) 15857

  4.2.

  4.2.1.

 • 15858 ( )

 • ( ) 15859

 • 15860 ( )

 • ( ) 15861

 • 15862 ( )

 • 1133 ( ) 15863

 • 15864 ( )

 • ( ) 15865

  4.3.

  -

  (*)

  /

  -

  -

  ...

  .

  1.

  -

  &

  2.

  -

  -

  3.

  -

  4.

  -

  (**)

  (*)

  (*

  *)

 • 15866 ( )

  4.4.

  ()

  (%) ()

  , ,

  : - , -

 • ( ) 15867

  5.

  1.1

  -

  -

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  -

  -

  .

  -

  ..

 • 15868 ( )

  5.1.

  2

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  3.

 • ( ) 15869

  5.

  2.1

  1

  /

  /

  5.

  2.2

  -

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3

  4

  5

 • 15870 ( )

  5.3.

  -3

  -2-1

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  (

  -

  ) (

  5

  .2.1

  )

  2.

  -

  (

  5.2

  .2)

  .

  3.

  (

  ,

  ..

  )

  -

  &

  ,

  4.

  :

  ,

  (

  ,

  .

  .),

  ,

  &

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  -

  .

 • ( ) 15871

  5.

  4.

  -3-2

  -11

  2

  3

  4

  5

  (

  5.1.

  2)

  (

  5.3)

  ,

  -

  &

  :

  *

  /

  *

  /

  &

  -

  (

  )

 • 15872 ( )

  6.

  , . - / .

 • ( ) 15873

 • 15874 ( )

  I. AITH

  : .., ..

  : 41 - LEADER

  ..

  ..

  :

  . -, - . -

  (*): (*): (*):(*):/ :.: FAX :-mail ::

  :: : . ( ):

  / /( , -

  )

  FAX :-mail :

  :(*) ........................................................ (-)

  : ......................................................

  . . : ......................................................

  / : ( )

 • ( ) 15875

 • 15876 ( )

  1.

  (

  L31

  1)

  -2

  -1

  ..

  %

  %

  %

  %

  1

  2

  3

  4=(1

  +2+3

  )/3

  :1.

  (

  )

  2.

  .

  ,

  -

  3.

 • ( ) 15877

  2.

  41 . .

  TH : .......................................................................................................................................................................................................

  : ..............................................................................................................................................................................................................

  / : .....................................................................................................................................................................................

  : ......................................................................................................................................................................................

  : ..............................................................................................................................................................................................................................

  (*)

  *

  (... 2008)

  L311

  :

 • 15878 ( )

 • / ()

  -

  - ( )

  , , .

  / /, ,

  : ( ..)

  : (, ..)

  :

  1133 ( ) 15879

 • 15880 ( )

  3.

  (KWh): (KWh):

  (KWh):

  , -.

 • ( ) 15881

  4.1.

  4.1.1.

  , , ..

  1 ....................... m2 : 2 ....................... m2 : 3 ....................... m2 :

  4.1.2.

  / -

 • 15882 ( )

  4.2.

  4.2.1.

  4.2.2.

  1 ....................... m2 : 2 ....................... m2 : 3 ....................... m2 :

 • ( ) 15883

 • 15884 ( )

 • ( ) 15885

 • 15886 ( )

 • ( ) 15887

 • 15888 ( ) 4.

  3.

  (*)

  /

  1.

  -

  &

  2.

  -

  -

  3.

  -

  (**)

  (*)

  (*

  *)

  4.4.

  (

  )

  (%

  )

  ()

  ,

  ,

  :

  -

  ,

  -

 • ( ) 15889

  5.

  , . - / .

 • 15890 ( )

 • ( ) 15891

  I. AITH

  :

  ..

  ,

  ..

  : 41 - LEADER

  ..

  ..

  :

  . -, -.

  (*): (*): (*):(*):/ :.: FAX :-mail ::

  :

  : : . ( ):

  / /( , -

  )

  FAX :-mail :

  :(*) ........................................................ (-)

  : ......................................................

  . . : ......................................................

  / : ( )

 • 15892 ( )

 • ( ) 15893

  1.

  /

  /

  (

  )

  ()

  /

  (*)

  )

  ((*)

  (

  )

 • 15894 ( )

  2.

  41 . .

  TH : ................................................................................................................................................................................................

  : .......................................................................................................................................................................................................

  / : ..............................................................................................................................................................................

  : ...............................................................................................................................................................................

  : ......................................................................................................................................................................................................................

  (*)

  *

  L321

 • . - - / .

  .

  ( L322-1). .

  ( L313-1, L321-2, L322-2, L322-3, L323-2, L323-4)

  / ( L313-1, L321-2, L322-2, L323-2, L323-4) -

  1133 ( ) 15895

 • 15896 ( )

  / (-)

  -

  ( - ) - -

  ( ) .

  / /, ,

  : ( ..)

  : (, ..)

  :

 • ( ) 15897

  3.1.

  3.1.1.

  , , ..

  1 ....................... m2 : 2 ....................... m2 : 3 ....................... m2 : 4 ....................... m2 :

  3.1.2.

  /

 • 15898 ( )

  3.2.

  3.2.1.

  3.2.2.

  1 ....................... m2 : 2 ....................... m2 : 3 ....................... m2 : 4 ....................... m2 : 5 ....................... m2 :

 • ( ) 15899

 • 15900 ( )

 • ( ) 15901

 • 15902 ( )

 • ( ) 15902(1)

 • 15902(2) ( )

 • ( ) 15902(3)

 • 3.3.

  -

  (*)

  /

  (

  -

  )

  -

  .

  .

  .

  .

  1.

  -

  -

  &

  2.

  -

  3.

  -

  4.

  5.

  (*

  *)

  (*

  )

  -

  (**)

  L3

  13-4

  L32

  1-3

  4

  5

  .

  3.4.

  -

  (%

  )

  ()

  ,

  ,

  :

  ,

  :

  -

  15902(4) ( )

 • 4.

  , . - / .

  ( ) 15902(5)

 • . ,

  20072013 () / 4 LEADER / 41, L322 , , :

  , .

  . :1. , , ..2. ,

  3. , 4. (, ,

  , (, , , ..)5. (, , ,

  ..)6. ( , , ,

  , )7. 8. 9. 10. ( , ,

  , , ..)11.

  . 1.

  , , , 2. 3. , , (,

  , ), , , . , .

  .

  . . 1. . 1:25.000 1:5.000 ( . (1, 3,

  5, 6)2. . 1:1000 ( ,

  ).3. . 1:1000 ( , ..)4. . 1:1000 ( ..)5. . 1:1000 6. . 1:1000 (, ..)7. . 1:1000 ()

  8.

  15902(6) ( )

 • 34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 : http://www.et.gr e-mail: [email protected]*02011332307100192*

  15902(8) ( )

  ... - . 227 23104 23956 - 1 25310 22858 - 63 210 4135228 - 2413 506449 - 254 - 2613 613428 - 2 2810 300781 - 26510 87215 - . 1 2251 352100

  :

  ... 1 16 1 0,20 . ... 0,15 .

  DVD/CD:

  150 40 15 ... 30 - 300 30 ... - 50 ... -

  .... 50 ... 200 20 110 30 100

  ... cdrom 100 , 5 1 50 . cdrom/dvd, ..... ... 5 .

  ...: : 210 4071010 fax: 210 4071011 internet: http://www.et.gr

  ...

  225 ... 10 320 ..... .... 2.250 65 ... 225

  .... 65 .... 70 160

  ... 160 ... 65

  .... ( ) , 70 , ..

  (...). ( . . 9067/28.2.2005 2 ) , ( 34, .. 104 32 ).

  , , .

  , , , , ...., (50%) .

  .... [5% ( + )], (... 3512) .

  .... .

  ... .: 210 5279000.

  (www.et.gr)

  My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org2010-08-05T09:54:27+0300Athens, Ethniko TypografioTheodoros MoumourisSigned PDF (embedded)