13/2016 Ηλεκτρονικός 4ημόσιος Ανοικτός 4ιαγωνισμός για...

of 58 /58
13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.» 1 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα: 05.05.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (συστημικός αριθμός 41526) για την Ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει για ένα (01) έτος τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Π.Γ.Ν.Λ.- Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Aρ. Διακήρυξης: 13/2016 Π.Γ.Ν. Λάρισας – Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Προϋπολογισμός: 262.214,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13.06.2017 Πληροφορίες: Ευγενία Δημότσιου, Παρασκευή Νταφούλη Ιωάννα Μπέλλου, Κρυσταλλία Καραγιαννάκη Τηλέφωνα: 2413501159 & 2413501158 Φαξ: 2413501155 Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο-Λάρισα Ε- mail: [email protected] ΠΠΥΥ 2014 CPV: 79713000-5– «Υπηρεσίες φύλαξης»

Embed Size (px)

Transcript of 13/2016 Ηλεκτρονικός 4ημόσιος Ανοικτός 4ιαγωνισμός για...

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  1

  Ελληνική Δημοκρατία

  Υπουργείο Υγείας

  5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς

  Ελλάδας

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.

  «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

  Αναρτητέα στο διαδίκτυο

  Λάρισα: 05.05.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2016

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (συστημικός αριθμός 41526) για την

  Ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει για ένα (01) έτος τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. –

  Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ, με

  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

  τιμής.

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Π.Γ.Ν.Λ.- Γ.Ν.Λ.

  «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

  5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Aρ. Διακήρυξης: 13/2016

  Π.Γ.Ν. Λάρισας – Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

  Προϋπολογισμός:

  262.214,00 € συμπεριλαμβανομένου του

  Φ.Π.Α. (24%)

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία διενέργειας

  διαγωνισμού: 13.06.2017

  Πληροφορίες: Ευγενία Δημότσιου, Παρασκευή Νταφούλη Ιωάννα Μπέλλου, Κρυσταλλία Καραγιαννάκη Τηλέφωνα: 2413501159 & 2413501158 Φαξ: 2413501155 Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο-Λάρισα Ε- mail: [email protected]

  ΠΠΥΥ 2014 CPV: 79713000-5– «Υπηρεσίες φύλαξης»

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  2

  Α Π Ο Φ Α Σ Η Το Π.Γ.Ν. Λάρισας – Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

  1. του νόμου 4412/2016 (Ά 146) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

  2. του άρθρου 50 του νόμου 4446/2016 (Ά 240) που τροποποιεί τον ν. 4412/2016 (Α΄147) ως προς την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» που μετατίθεται για την 31η Μαρτίου 2017

  3. του άρθρου 54 του νόμου 4465/2017 (Ά 47) σύμφωνα με το οποίο δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και

  αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του ν. 3886/2010 4. τη με αριθμό 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β ΄/2005) απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και

  Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» 5. τη με αριθμό 18130/11.07.2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και

  εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ 1226/Β΄/17.07.2007)

  6. Tην ΥΑ Π1/B/2013 (ΦΕΚ/Α’/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

  7. τη με αριθμό ΔΥ6α/οικ. 36932/24.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του νόμου 3580/2007)» (ΦΕΚ 245/Β΄24.03.2010)

  8. το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄/15.07.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»

  9. τη με αριθμό 16820/02.09.2010 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ 1515/Β΄/07.09.2010)

  10. το με αρ. πρωτ. 9571/03.07.2013 έγγραφο της 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διευκρινίσεις για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012» στο οποίο αναφέρεται στο σημείο (Γ) ότι «Οι διαγωνισμοί παροχής υπηρεσιών υποχρεωτικά θα διενεργηθούν με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή»

  11. Το υπ. αρ. πρωτ. 13540/19-09-2013 έγγραφο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Κατάρτιση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων έτους 2013 & 2014».

  12. Tο με αριθ. πρωτ. 5239/07.10.2013 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Οδηγίες κατάρτισης ΠΠΥΦΥ για το έτος 2014»

  13. Τη με αρ. 22/13ης/18.10.2013 απόφαση ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. που αφορά σύσταση ομάδων εργασιών για το Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014

  14. Το με αρ. πρωτ. 14964/17.10.2013 έγγραφο της 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 στο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων»

  15. Τη υπ’ αριθ. 38/1ης έκτακτης/12.02.2014 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙΞΠ469060-ΖΜΧ) με την οποία εγκρίνεται το Π.Π.Υ.Υ. 2014 για το Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

  16. Το με αρ. πρωτ. 5233/20.03.2014 έγγραφο της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας που διαβιβάζει τη με αρ. πρωτ. 5036/18.03.2014 απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.Πε με την οποία ορίζονται εκ νέου φορείς διενέργειας – αναθέτουσες αρχές για τους διαγωνισμούς της καθαριότητας και της φύλαξης.

  17. Τη υπ΄αρίθμ. 43/4ης /28.03.2014 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙΗΥ469060-1ΣΕ) με την οποία εγκρίνεται το αρχείο ειδών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 για το Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

  18. Την υπ’ αρ. 5804/24-11-2014 (Β’ 3261) ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014−2015 με

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  3

  χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».

  19. Την υπ’ αρ. 6484/30-12-2014 (Β’ 3693) ΥΑ του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών − Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,2011 και 2013», στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται «…Α. Εξουσιοδοτούμε τους Διοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών, να καθορίσουν τον φορέα διενέργειας για τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014, για λογαριασμό των Φορέων Υγείας αρμοδιότητας τους….»

  20. Τη με αρ. πρωτ. 2826/10.02.2015 απόφαση Διοικητή της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίσθηκαν οι φορείς διενέργειας των ενταγμένων διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών & Φαρμάκων Υγείας 2014.

  21. Το με αρ. πρωτ. 2891/24.07.2015 έγγραφο της Υ.Π.Ε. που περιγράφει την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας και το με αρ. πρωτ. 3512/14.09.2015 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με διευκρινίσεις επί του ανωτέρω.

  22. Τις υπ’ αριθ. Α451/28.07.2015 (ΑΔΑ-7Σ66469060-Π6Ε) και Α169/06.04.2016 (ΑΔΑ: 7ΞΗΡ469060-5ΜΦ) Αποφάσεις Διοικητή σχετικά με τον ορισμό επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών ενταγμένων στο ΠΠΥΥ 2014, μεταξύ των οποίων και του διαγωνισμού «Υπηρεσίες Φύλαξης (79713000-5)».

  23. Η με αρ. πρωτ. 53220/03.11.2015 ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών στα ελληνικά και στα αγγλικά

  24. Τη υπ’ αριθ. Α22/11.01.2016 (ΑΔΑ-75ΥΡ469060-ΖΗΧ) Απόφαση Διοικητή σχετικά με την τροποποίηση της Α451/28.07.2015 που αφορά σε αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού υπηρεσίες φύλαξης

  25. Τις με αρ. πρωτ. 22549/28.04.2016 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες φύλαξης

  26. Τη με αριθμό 13/8ης/28.06.2016 (ΑΔΑ : 61Π0469060-Ω3Σ) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

  27. Το με αρ. πρωτ. 4233/11.08.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα την έκδοση των νόμων 4412/2016 (Ά147) και 4413/2016 (Ά 148)

  28. Το με αρ. πρωτ.. 4662/14.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. αναφορικά με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Ε.Π.Υ. να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τον ν.4412/2016

  29. τη με αρ. πρωτ. 4665/15.09.2016 ανακοίνωση της Ε.Π.Υ. σχετικά με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Ε.Π.Υ. να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τον ν.4412/2016

  30. το με αρ. πρωτ. 4690/15.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με όλα τα εκκρεμή αιτήματα τεχνικών προδιαγραφών των φορέων έως και 15.09.2016 μεταξύ άλλων και των υπηρεσιών φύλαξης

  31. τη με αρ. 21/11/19.09.2016 απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού ενταγμένου στο ΠΠΥΥ 2014, με εγκεκριμένες τεχνικές στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2014

  32. το με αρ. πρωτ. 4747/20.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 κατ΄ εφαρμογήν του ν. 4412/2016 – Κατ΄εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

  33. το με αρ. πρωτ. 4963/5.10.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ» σύμφωνα με το οποίο έως ότου οριστούν με υπουργική απόφαση οι ΚΑΑ, οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 που θεωρούνται αναθέτουσες αρχές μπορούν να διενεργούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου και τα ΠΠΥΦΥ που βρίσκονται σε ισχύ.

  34. τη με αρ. 8/14η/11.10.2016 απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμών ενταγμένων σε ΠΠΥΥ από το Γραφείο Διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. με χρήση εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

  35. Τη με αριθμό 14/16/01.11.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΜΞ469060-ΓΨΓ) απόφασης του ΔΣ, σύμφωνα με την

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  4

  οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας διακήρυξης και των όρων αυτής και ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

  36. Τη με αριθμό 7/2/24.01.2017 (ΑΔΑ: 6780469060-ΠΜ8) απόφασης του ΔΣ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η δημοσίευση του παρόντα ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

  37. τη με αριθμό A337/02.05.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΟ6469060-Ν31) απόφαση του κ. Διοικητή του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρεώσεων για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο και θα βαρύνουν τμηματικά τα έτη 2017 και 2018

  38. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1251/03.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΤΣΟ469060-ΒΜ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας.

  39. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1248/02.05.2017 (ΑΔΑ: 6Ξ8Ψ469066-ΗΚΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας.

  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

  Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό (συστημικός αριθμός 41526), με σφραγισμένες

  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

  βάσει τιμής για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.

  «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», για ένα (1) έτος με

  δικαίωμα παράτασης ένα (1) επιπλέον έτος.

  Ο εγκεκριμένος από το ΠΠΥΥ 2014 προϋπολογισμός του διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ του

  προϋπολογισμού 0892α «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων» και ανέρχεται σε €

  262.214,00 με ΦΠΑ 24% και € 211.462,9 χωρίς Φ.Π.Α.

  Ειδικότερα ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού επιμερίζεται ως εξής:

  για το Π.Γ.Ν.Λ.: εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (€ 178.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

  ήτοι εκατόν σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (€

  143.548,38)

  για το Γ.Ν.Λ.: ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και διακοσίων δέκα τεσσάρων λεπτών (€ 84.214,00)

  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ήτοι εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια δεκατέσσερα ευρώ και

  πενήντα δύο λεπτά (€ 67.914,52)

  Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,

  ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο

  Φύλλο της Εφημερίδας της Ε.Ε.. (παρ. 1 άρθρο 27 ν. 4412/2016)

  Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως κάτωθι :

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  02.05.2017

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (παρ. 9 άρθρο 38 ν.4412/2016)

  05.05.2017

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 05.05.2017

  http://www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  5

  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ. υπό την επωνυμία

  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»

  www.promitheus.gov.gr

  05.05.2017 και ώρα 15:10

  05.05.2017 και ώρα 15:10

  07.06.2017 και ώρα 15:00

  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα

  υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του

  συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα

  οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και την παρ. 3 του άρθρου 138 του Ν.4281/14.

  Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για

  χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του

  διαγωνισμού.

  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 14 του

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β του παρόντος.

  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες μετά την

  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι:

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

  Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ. υπό την

  επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»

  www.promitheus.gov.gr

  13.06.2017 Τρίτη 10:00 π.μ.

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

  α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

  β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά

  γ) συνεταιρισμοί

  δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να

  υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν

  κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή

  εκτέλεση της σύμβασης.

  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην

  παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

  http://www.promitheus.gov.gr/http://www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  6

  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

  «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

  «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

  Η διακήρυξη διατίθεται επίσης δωρεάν από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ.

  http://civil.dypethessaly.gr/hospitals και συγκεκριμένα βρίσκεται στη διαδρομή:

  http://civil.dypethessaly.gr/hospitals – Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2014 - φορέας: Παν.

  Νοσοκομείο Λάρισας.

  Τα ανωτέρω αιτήματα διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του

  συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και

  φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους

  χρήστες. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είναι

  εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.

  Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές οφείλουν να παρακολουθούν τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για

  τυχόν διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν θα αναρτηθούν, έως και την ημερομηνία

  διενέργειας του διαγωνισμού. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να

  επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Α.Α.

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το Π.Γ.Ν.Λ. εκτός των αναφερομένων

  δημοσιεύσεων του νόμου 3548/2007, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το

  άρθρο 46 του νόμου 3801/2009.

  Ο Διοικητής

  του Π.Γ.Ν.Λ. - Γ.Ν.Λ.

  «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

  ΝΑΝΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  http://appsrv-08/hospitals/http://appsrv-08/hospitals/http://www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  7

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

  Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία

  Είδος διαγωνισμός

  Ηλεκτρονικός διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με χρήση

  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης

  www.promitheus.gov.gr του συστήματος

  Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

  βάσει τιμής

  Χρόνος διενέργειας:

  Ημερομηνία: 13.06.2017

  Ημέρα: Τρίτη

  Ώρα: 10:00 π.μ.

  Τόπος διενέργειας: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

  Περιγραφή υπηρεσίας:

  Ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει για ένα (01) έτος τις

  υπηρεσίες φύλαξης του νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Λ.- Γ.Ν.Λ.

  «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

  Κωδικός CPV 79713000-5 – «Υπηρεσίες Φύλαξης»

  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: € 211.462,90 + Φ.Π.Α. 24%

  € 262.214,00 με το Φ.Π.Α.

  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

  Π.Γ.Ν.Λ. € 178.000,00 με το Φ.Π.Α.

  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

  Γ.Ν.Λ. € 84.214,00 με το Φ.Π.Α.

  Διάρκεια της σύμβασης:

  Ένα (01) έτος από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της

  σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον (1) έτος με

  τους ίδιους όρους και τιμές με μονομερή απόφαση του

  Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Λ.- Γ.Ν.Λ.

  «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». Η σύμβαση μπορεί να

  ανανεωθεί για επιπλέον έξι (6) μήνες μετά τη σύμφωνη γνώμη

  των δύο μερών.

  Τόπος παροχής των υπηρεσιών

  φύλαξης:

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

  Κρατήσεις επί της τιμής Οι τιμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με

  την ισχύουσα νομοθεσία

  Ημερομηνία δημοσίευσης στην

  επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ. Πέμπτη 04.05.2017

  Ημερομηνία δημοσίευσης στην

  εφημερίδα της κυβέρνησης Παρασκευή 05.05.2017

  Ημερομηνία δημοσίευσης στον

  ελληνικό τύπο Παρασκευή 05.05.2017

  http://www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  8

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ B΄

  ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΣ

  Άρθρο 1ο Αναθέτουσα Αρχή

  Άρθρο 2ο Αντικείμενο του Διαγωνισμού

  Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός Έργου

  Άρθρο 4ο Ορισμοί

  Άρθρο 5ο Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις

  Άρθρο 6ο Δημοσίευση της Διακήρυξης

  Άρθρο 7ο Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών

  Άρθρο 8ο Δικαίωμα συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού

  Άρθρο 9ο Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

  Άρθρο 10ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

  Άρθρο 11ο Χρόνος ισχύος προσφορών

  Άρθρο 12ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών

  Άρθρο 13ο Περιεχόμενο Επιμέρους Φακέλων

  Άρθρο 14ο Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

  Άρθρο 15ο Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών

  Άρθρο 16ο Απόρριψη προσφορών

  Άρθρο 17ο Δικαιολογητικά υποψηφίου αναδόχου - Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίηση τους – Δικαίωμα Ματαίωσης / Επανάληψης του Διαγωνισμού

  Άρθρο 18ο Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης – Προέγκριση Σύμβασης

  Άρθρο 19ο Εγγυήσεις

  Άρθρο 20ο Μερική υποβολή προσφορών

  Άρθρο 21ο Τιμές προσφορών

  Άρθρο 22ο Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές

  Άρθρο 23ο Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές

  Άρθρο 24ο Διοικητικές προσφυγές – Ένδικα μέσα

  Άρθρο 25ο Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου

  Άρθρο 26ο Πληρωμές

  Άρθρο 27ο Εγγυητική ευθύνη

  Άρθρο 28ο Ανωτέρα βία

  Άρθρο 29ο Παράδοση – παραλαβή

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  9

  «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  Άρθρο 1°

  Αναθέτουσα Αρχή

  Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι το :

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ –

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (στο εξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

  Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ

  ΜΕΖΟΥΡΛΟ, TK. 41110, ΤΘ 1425, ΕΛΛΑΔΑ.

  Τηλέφωνο : ++30–241 3 501158, ++30–241 3 501159

  Φαξ : ++30–241 3 501155

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : [email protected]

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://civil.dypethessaly.gr/hospitals και συγκεκριμένα στη διαδρομή:

  http://civil.dypethessaly.gr/hospitals - προκηρύξεις προμηθειών 2014- φορέας: Παν. Γενικό Νοσοκομείο

  Λάρισας

  Άρθρο 2ο

  Αντικείμενο του Διαγωνισμού

  Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει για ένα (1) έτος τις υπηρεσίες

  φύλαξης στους χώρους του νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ όσο και του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.

  «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης (βλ. Μέρος Β΄).

  Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ενώ ο

  διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές και με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης

  www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

  Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για το υπό ανάθεση έργο ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄

  «Τεχνικές Προδιαγραφές» της απόφασης διακήρυξης.

  Άρθρο 3°

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον

  ΚΑΕ του προϋπολογισμού 0892 «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων». Σε

  περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017, η δαπάνη θα βαρύνει τον ως άνω

  ΚΑΕ του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

  Αν το Δ.Σ. του νοσοκομείου παρατείνει με μονομερή απόφασή του την ισχύ της ετήσιας σύμβασης

  που θα προκύψει, τότε η συμβατική τιμή, η οποία θα παραμείνει σταθερή και κατά τη διάρκεια της

  παράτασης της σύμβασης, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής της επόμενης

  χρονιάς. Η συμβατική τιμή θα παραμείνει σταθερή ακόμα και στην περίπτωση που υπάρξει ανανέωση

  της σύμβασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατ’ έτος ανέρχεται στο ποσό των € 262.214,00 με το Φ.Π.Α.,

  ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24% είναι € 211.462,90.

  http://civil.dypethessaly.gr/hospitalshttp://civil.dypethessaly.gr/hospitalshttp://www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  10

  Άρθρο 4°

  Ορισμοί

  Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις

  έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

  Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα

  κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την παροχή

  υπηρεσιών.

  Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.) : Το Τμήμα Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Το αρμόδιο για την παραλαβή,

  αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο

  συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές

  ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα και δεν κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους.

  Επιτροπή Αξιολόγησης Προδικαστικών Προσφυγών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Το αρμόδιο συλλογικό

  γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις

  κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για την

  εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο

  διαγωνισμό.

  Επιτροπή Επίβλεψης (Ε.Ε.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα

  οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων της

  διοίκησης και το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

  Ανάδοχος ή Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή

  ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με

  την Αναθέτουσα Αρχή.

  Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου): Ο εκάστοτε Διοικητής του Νοσοκομείου

  Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

  στην οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς

  χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.

  Χρήστες Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18 του ν. 4281/2014, οι αναθέτοντες φορείς του

  άρθρου 19 του ν. 4281/2014, οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 33 του ν. 4281/2014 και οι υπάλληλοι και

  λειτουργοί των φορέων του Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την άσκηση των

  καθηκόντων τους.

  Άρθρο 5°

  Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις

  Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τα κάτωθι :

  1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :

  α.-Της παρούσας διακήρυξης.

  β.-Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων

  συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της

  Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

  Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 842/2011 της

  Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1251/11 της Επιτροπής και ισχύει.

  γ.-Της Οδηγίας 93/42/EEC του Συμβούλιου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

  δ.- Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

  Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού

  (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  11

  ε.-Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων

  σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών

  διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το

  Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  στ.-Του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού

  γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

  ζ.- Του Ν. 4412/2016 (Ά 146) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις

  οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

  η.-Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις),

  άρθρα 13-16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  θ.-Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

  για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον

  Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει.

  ι. - Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) (ΦΕΚ Α΄

  43/22-3-1994)

  ια.-Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του

  Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ιβ.- Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων

  Προμηθειών».

  ιγ.-Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

  διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ιδ.-Του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και

  άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα).

  ιε.-Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204Α/19-7-1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου

  Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ιστ.-Του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», άρθρο 55

  (Παρακράτηση φόρου εμπορικών επιχειρήσεων).

  ιζ.- Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών

  θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ιη.-Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256Α/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των

  Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.

  ιθ.-Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές

  διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.

  κ.-Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων

  από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν

  αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.

  κα.-Του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α/4-12-2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της

  Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α/17-6-2010).

  κβ.- Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία

  2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

  κγ.-Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο

  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3846/2010

  (ΦΕΚ 66Α), 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α) και 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει.

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  12

  κδ.- Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων

  συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης

  Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως

  τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης

  Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως αντικαταστάθηκε από το ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016) και

  βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τη περίπτωση 27 της παραγράφου 1 του

  άρθρου 377 και της παραγράφου 11 του άρθρου 379.

  κε.- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον

  Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν.

  3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).

  κστ.- Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

  και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση).

  κζ.- Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

  κη.- Του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

  λ.- Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

  κυβερνητικά όργανα».

  λα.- Του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α/31-7-1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες

  διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) «Πτωχευτικός

  Κώδικας»

  λβ.- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

  νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

  λγ.- Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011):«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγια-

  βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου

  δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»

  λδ.- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014) : «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄

  161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 : «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων»

  και άρθρο 3 : «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου»

  λε.- Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-05-2013) : «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και

  άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Πρώτο, άρθρα 1 ως 9.

  λστ.- Του Ν.4254/2013 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

  στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α΄, άρθρο 1, υποπαράγραφος

  ΣΤ.20: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».

  λζ.- τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α/18.04.2013)

  λζ.- Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014) : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

  οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

  λη. - Του Ν. 4368/2016 “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, το άρθρο

  93 του οποίου, τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως αντικαταστάθηκε με

  την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (Α΄29), η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του

  ν. 4354/2015 (Α΄176). Κατόπιν των ανωτέρω, η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014

  αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016 , εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού». λθ. - Toυ Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) άρθρο 28, τροποποίηση του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  13

  25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α΄ 173). μ. - Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». ν. Το Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α’) με το άρθρο 54 του οποίου δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του ν. 3886/2010.

  2. Τις αποφάσεις :

  α.-Την απόφαση 16820/2-9-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) «Καθορισμός

  ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα

  καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 23779

  (ΦΕΚ 1996 Β/24-12-2010), 1500 (ΦΕΚ134 Β /9-2-2011) και 7546 (ΦΕΚ 920Β/23-5-2011) και ισχύει.

  β.-Την ΚΥΑ Αριθ. K1−802 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών

  θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών των Υπουργών

  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών − Οικονομίας,

  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης − Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  γ.-Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως

  τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ

  1088Β/19-7-2010) και 18818/ΕΥΘΥ 864 (ΦΕΚ 1111 Β/3-6-2011) και ισχύει.

  δ.-Την υπουργική απόφαση με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-11 (ΦΕΚ 2540Β) του υπουργού

  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας

  κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων

  διαγωνισμών ή την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή

  έργων».

  ε.-Την υπουργική απόφαση με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-11 (ΦΕΚ 2540Β) του υπουργού

  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας

  κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων

  διαγωνισμών ή την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή

  έργων».

  στ.- Την Υπουργική απόφαση με αρ. 11081/14-12-11 «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη

  διεξαγωγή διαγωνισμών, των φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ2957/23-12-

  2011).

  ζ.- Την αριθ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677Β/21-10-2013) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

  με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

  Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  η. Τη με αριθμό 4 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 76Ψ6ΟΞΤΒ-Θ8Ρ), με θέμα «Τήρηση

  διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

  3. Τις εγκυκλίους:

  α.-Την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου αρ. Π1/273 της 07/02/2011 για την εφαρμογή του Ν.

  3886/2010.

  β.-Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γεν Δνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών / Δνσης Σχέσεων

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  14

  Κράτους – Πολίτη / Τμήμα Προστασίας Πολιτών με θέμα : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης

  και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

  4. Τα έγγραφα:

  4.1. το με αριθμό πρωτοκόλλου 2/91118/0026/29.12.2011 (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6) έγγραφο της Γενικής

  Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων

  σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

  Άρθρο 6°

  Δημοσίευση της Διακήρυξης -Δημοσιεύσεις

  Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε:

  1. στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Πέμπτη 04.05.2017

  2. στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις

  05.05.2017

  3. Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύτηκε :

  Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες στις 05.05.2017

  Εφημερίδα Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών

  Πανελλήνια Θεσσαλονίκης

  Σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού στις 05.05.2017

  Ελευθερία Λάρισας

  Κόσμος Λάρισας

  4. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στις 05.05.2017 στους ακόλουθους φορείς:

  Επιμελητήριο Λάρισας

  Τεχνικό Επιμελητηρίου Ελλάδας

  Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών

  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και

  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για ενημέρωση.

  5. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη

  διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr

  6. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ.

  http://civil.dypethessaly.gr/hospitals και συγκεκριμένα στη διαδρομή http://civil.dypethessaly.gr/hospitals -

  Πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών 2014 - φορέας: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

  7. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010

  (ΦΕΚ 112Α΄), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια)

  στις 03.05.2017 όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ : Ω17Κ469060-ΡΞΛ.

  8. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το Π.Γ.Ν.Λ. εκτός των αναφερομένων

  δημοσιεύσεων του νόμου 3548/2007, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον προμηθευτή σύμφωνα με το

  άρθρο 46 του νόμου 3801/2009.

  Άρθρο 7°

  Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών

  Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχεται υποχρεωτικά μέσω της διαδικτυακής πύλης

  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr . Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός

  διαγωνισμός βρίσκεται στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο της 5ης Υ.Πε.: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals.

  http://www.promitheus.gov.gr/http://civil.dypethessaly.gr/hospitalshttp://et.diavgeia.gov.gr/http://www.promitheus.gov.gr/http://civil.dypethessaly.gr/hospitalsΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  15

  Άρθρο 8°

  Δικαίωμα Συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού

  8.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που

  λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού

  Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή ΣΔΣ

  (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες

  που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να

  είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα

  νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα

  που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους

  διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

  8.2 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω αναφερόμενων

  προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Οι ενώσεις / κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των

  μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι

  σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής /

  επικεφαλής της ένωσης / κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση /κοινοπραξία.

  • Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο

  Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα

  των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά

  είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους

  εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

  • Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την

  Α.Α. προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα

  πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του

  αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.

  • Όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους

  στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της

  Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων

  του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς

  συμφωνίες με την Ε.Ε.

  • Οι ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για

  την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση

  Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της

  Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση / κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η

  ένωση / κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

  • Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που

  συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία.

  • Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε

  περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους

  εκτέλεσης της Σύμβασης.

  • Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της

  ένωσης / κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά

  το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης

  της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία,

  ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  16

  συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα

  υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα

  και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις

  μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Αρμοδίου για τη

  λήψη απόφασης οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

  • Κανείς Υποψήφιος, ή κανείς Συμμετέχων σε ένωση Υποψηφίων, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες

  από μια Προσφορές. Όλες οι Προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως Υποψήφιος είτε

  ως μέλος μιας Υποψήφιας ένωσης προσώπων) ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

  ή μια Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

  Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους δεν δικαιούνται να

  συμμετέχουν σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη

  περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων

  συμμετέχουν είτε η μητρική είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε

  παραπάνω από ένα σχήματα θυγατρικές της ίδιας εταιρείας.

  8.3 Αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης ο προσφέρων ο οποίος :

  α) Δεν έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα

  διακήρυξη.

  γ) Δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και έχει

  παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη.

  δ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής

  ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

  ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με

  την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας του.

  ζ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω

  κυρώσεις.

  η) Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της

  παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

  θ) Τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφοράς

  το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.

  ι) Οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν αποφάσεις των

  οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν περί έγκρισης συμμετοχής στον

  διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο.

  Άρθρο 9ο

  Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

  9.1 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά, μέσω της

  διαδικτυακής πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr μέχρι

  την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, ήτοι μέχρι τη Τετάρτη 7 του μηνός

  Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με

  τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016), στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-05-2013), στο

  άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677Α/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες

  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στα άρθρα 134

  http://www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑ: 7Α5Ν469060-2Β8

 • 13/2016 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ασφάλειας – Φύλαξης στο Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ.»

  17

  ως 138 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014). Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας καθίσταται

  αδύνατη η υποβολή οποιασδήποτε προσφοράς.

  9.2 Όλες οι προσφορές που υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη διαδικτυακή πύλη «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του

  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , δεν αποσφραγίζονται μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

  Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του

  άρθρου αυτού και του άρθρου 13 του παρόντος παραρτήματος, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. 9.3 Η επιλογή του Προμηθευτή θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο τ