1.3 Μηχανισμοί άμυνας...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.030
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of 1.3 Μηχανισμοί άμυνας...

Kcouuio 1.3Mn,uviooi uuvuc tou uv0peaivou opvuvioou Euovon no0ovvou ukpoopvovouoMnvovouo rkn uuvoMnvovouo un rkn uuvo Efmtrpko(soicouv nv siooo)Eomtrpko(pouv s nv siooo)ApuoKspivn oi8q Fq/qkik oE, /uoocn kqi /iqp oEq. Mn q0ovvoi qvqvovioikoi ikpoopvqviooi BKrvvovvoB/vvqB/sqpiopo si0n/ioYpov/opik EAuoocnOovokuttpmonOKrvuovnHuprtAvtukpook ouor(vspspvs, Zu/npoq, Hpospivn)Kuttopkn ovooo(T-/sokqpq)Xuukn ovooo(B-/sokqpq,qviooqq)AuoAuo Buoikoc aupuvovtuc opvuveonc uuvuc.Buoikoc aupuvovtuc opvuveonc uuvuc. Tuuopoo ovoxoxtk Tuuopoo ovoxoxtk (kuttupu) kui(kuttupu) kui ovoxoxtk nouoxoc ovoxoxtk nouoxoc.. Tu kuttupu uutu apokuatouv uaoTu kuttupu uutu apokuatouv uao tooopononon novvouevtooopononon novvouev otuonotnxtkev kvxxpev otuonotnxtkev kvxxpev tu oaoiutu oaoiu piokovtui otovpiokovtui otov cpv0p uvc xevcpv0p uvc xev ooxev. ooxev.ovvouo kxxopo ovvouo kxxopoEivui kuttupu aou aopouv ( Eivui kuttupu aou aopouv (vovxot vovxot) vu) vu toooponotn0ov toooponotn0ov kui vu oeoouvkui vu oeoouv noocnooc uu ouvkckpicvouc oiuoopctikouc tuaoucuu ouvkckpicvouc oiuoopctikouc tuaouc kuttupev c cccioikcucvcc citoupvicc.kuttupev c cccioikcucvcc citoupvicc. Tu aououvuu uioaointiku kuttupuTu aououvuu uioaointiku kuttupu aopouv vu oiuoopoaoin0ouv oc ou tuaopouv vu oiuoopoaoin0ouv oc ou tu kuttupu tou uiutockuttupu tou uiutoc /t uec oc kxxopo/t uec oc kxxopo ev toxev ev toxev a.,. vcupiku kuttupu a.,. vcupiku kuttupupv0pc uvcc ooxev pv0pc uvcc ooxevTu aououvuuTu aououvuu uioaointikuuioaointiku kuttupukuttupu piokovtui otovpiokovtui otov cpu0po uco tevcpu0po uco tev ootev. ootev.excptko un cttkoexcptko un cttko un/ovtouo uvvoc un/ovtouo uvvocTo ppo poc To ppo poc Eaooi.ci tu ikpoiu oveEaooi.ci tu ikpoiu ove tnc oonc toutnc oonc tou kcpxtvnkcpxtvn oxto) oxto) kui ove tevkui ove tev ouoiev aou piokovtuiouoiev aou piokovtui otnv caiouvciu touotnv caiouvciu tou ookxtk o. voo.un.ookxtk o. voo.un. tnop oo) tnop oo).. Oi n au0ovovoi opvuviooiOi n au0ovovoi opvuviooi aou oioccvouvtui otoaou oioccvouvtui oto ocpu uc opouvocpu uc opouv uvtuveviotiku apoc toucuvtuveviotiku apoc touc au0ovovouc. au0ovovouc.uuo uuoEivui iu iaupn ckkpion aou aupuvctuiEivui iu iaupn ckkpion aou aupuvctui uao touc onvutovovouc uocvcc.uao touc onvutovovouc uocvcc. Mctuocpctui otnv caiouvciu tncMctuocpctui otnv caiouvciu tnc caiocpiouc coe aopev kuicaiocpiouc coe aopev kui oiuopuuti.ci cvu onuvtiko poo: ocoiuopuuti.ci cvu onuvtiko poo: oc ouvouuoo c tov iopetu, apootutcuciouvouuoo c tov iopetu, apootutcuci tnv caiocpiou Hcpic,citnv caiocpiou Hcpic,ci tnop oo tnop oo.. cpxtvn xto cpxtvn xtoxpeuo vckpev kvxxpev xpeuo vckpev kvxxpev tnctnc caiocpiouc aou citoupvci eccaiocpiouc aou citoupvci ec opouc opouc otnv cioooo tevotnv cioooo tev ikpoiev.ikpoiev. Ekutoupiu n au0ovovu uktnpiu .ouv otnv caiocpiou kui uc apootutcuouv uao tu kuku au0ovovu uktnpiu. Avtuvevi.ovtuitouc au0ovovouc kui caooi.ouv tnv cvkutuotuon touc ouutnv. cvvovot cvvovot KuuatouvKuuatouv kotxnxcc xov opovtouo kotxnxcc xov opovtouokui uaotcouv uaotccoutiko opuvokui uaotcouv uaotccoutiko opuvo viu tnv cioooo ikpoopvuvioev.viu tnv cioooo ikpoopvuvioev. EkkpivouvEkkpivouv vvo vvo kui auviocuouv touckui auviocuouv touc ikpoopvuvioouc kui ocv caitpcaouvikpoopvuvioouc kui ocv caitpcaouv tnv cioooo touc otov opvuvioo.tnv cioooo touc otov opvuvioo. cvvovoc ovonvcvoxtkc oo cvvovoc ovonvcvoxtkc oo Ekkpivci cvvu Ekkpivci cvvu Aiu0ctci caiacov toAiu0ctci caiacov to coupioooopo cai0nio. coupioooopo cai0nio. Oi ikpoopvuviooiOi ikpoopvuviooi auviocuovtui otn cvvuauviocuovtui otn cvvu kui c tn on0ciu tevkui c tn on0ciu tev coupioev tou cai0nioucoupioev tou cai0niou uaoukpuvovtui uao tnvuaoukpuvovtui uao tnv uvuavcuotikn ooo.uvuavcuotikn ooo. cvvovoc oxou/ov cvvovoc oxou/ovEkkpivctuiEkkpivctui vpo/eptk o vpo/eptk oto oaoioto oaoio kutuotpcoci tukutuotpcoci tu acpioootcpuacpioootcpu ikpoiu aouikpoiu aou ciocp,ovtui c tnciocp,ovtui c tn tpoon . tpoon .voo.un voo.un dvotk ovxttoxtk dvotk ovxttoxtk c uktnpioktovoc uktnpioktovo opuon. opuon. 1v.uo aou oiuoau to kuttupiko1v.uo aou oiuoau to kuttupiko toi,eu tev uktnpiev.toi,eu tev uktnpiev. Ekkpivctui uao to cvvovovo touEkkpivctui uao to cvvovovo tou cntncovkxo cntncovkxo, uao to cvvovovo tnc, uao to cvvovovo tnc oxouoxtkc kotxnxoc oxouoxtkc kotxnxoc kui uao touckui uao touc tpexonotoc ovcc tpexonotoc ovcc. . Bpiokctui otuBpiokctui otu kpvo kpvo, oto, oto oto oto kui otovkui otov tpexo tpexo. .oexcptko un cttkooexcptko un cttko un/ovtouo uvvoc un/ovtouo uvvocdookvxxpeon dookvxxpeon Tu ouvokuttupu civui cukuTu ouvokuttupu civui cuku uiooouipiu kui oiukpivovtui ocuiooouipiu kui oiukpivovtui oc ovcxcpoto ovcxcpoto kui ockui oc uovokxxopo uovokxxopo.. Tu ovokuttupu oiuoopoaoiouvtuiTu ovokuttupu oiuoopoaoiouvtui ococ uokpooo uokpooo kui cvku0iotuvtuikui cvku0iotuvtui oc iotouc.oc iotouc. dookvxxpeon dookvxxpeon poockovxotpoockovxot uaouao /nutkc ovocc /nutkc ovocc aouaou uaccu0cpevouv tuuaccu0cpevouv tu tpuuutiocvu kuttuputpuuutiocvu kuttupu n oi ikpoopvuviooi.n oi ikpoopvuviooi. TuTu uokpooouokpooo ouvokuttupuouvokuttupu cke.ovv cke.ovv touctouc cioocic touccioocic touc kutuotpcoouv kuikutuotpcoouv kui ck0xovv ck0xovv otnv caiouvciuotnv caiouvciu touc tnutu touc.touc tnutu touc. vunxeuoxo dcuovcvunxeuoxo dcuovc okkvtouo kot onuo okkvtouo kot onuo (apncio) ove(apncio) ove tooxoc otuoopev ocev. tooxoc otuoopev ocev.voc voc (tpuuutiooc vcupikev(tpuuutiooc vcupikev uaonccev, opuon tocivev), toaiknuaonccev, opuon tocivev), toaikn uucnon 0cpokpuoiuc. uucnon 0cpokpuoiuc. 1kuon auov, ancio uiutoc. 1kuon auov, ancio uiutoc.ov ovHu,uppcuoto kitpiveao uvpo aouHu,uppcuoto kitpiveao uvpo aou acpic,ci vckpu ouvokuttupu kuiacpic,ci vckpu ouvokuttupu kui vckpouc ikpoopvuvioouc kuivckpouc ikpoopvuvioouc kui aupuvctui kutu tn oiupkciu tncaupuvctui kutu tn oiupkciu tnc ocvoveoouc uvtiopuonc.ocvoveoouc uvtiopuonc. n xov ouoxoc n xov ouoxocTo uiu otnv acpio,n touTo uiu otnv acpio,n tou tpuuutoc an.ci ouvtou c tntpuuutoc an.ci ouvtou c tn onioupviu cvoconioupviu cvoc nuoxocnuoxoc npexcvtkc ooxoonc npexcvtkc ooxoonc, to oaoio, to oaoio ovou.ctuiovou.ctui tvecc tvecc..vpcxcvpcxc Aiutupu,n tnc ooiootuonc,Aiutupu,n tnc ooiootuonc, apokcicvou o opvuviooc vuapokcicvou o opvuviooc vu uvticteaioci tnv uvuatucn kui tovuvticteaioci tnv uvuatucn kui tov aouauoiuoo tev uktnpiev kuiaouauoiuoo tev uktnpiev kui tev iev. tev iev.vpcxc vpcxc Avuotcci tnv uvuatucn kui tovAvuotcci tnv uvuatucn kui tov aouauoiuoo uktnpiev.aouauoiuoo uktnpiev. Avuotcci tov aouauoiuooAvuotcci tov aouauoiuoo tev iev oc ieocic caciontev iev oc ieocic cacion aupcaooi.ctui n citoupviu tevaupcaooi.ctui n citoupviu tev cv.uev tev kuttupev ccviotev.cv.uev tev kuttupev ccviotev. vocc uc ovxtutkpotok pon vocc uc ovxtutkpotok pon Ivxcpocpvcc Ivxcpocpvcc: :pexcivccpexcivcc aou aupuvovtui kutu tnaou aupuvovtui kutu tn ouvon kuttupev uaoouvon kuttupev uao toc.toc. Aaccu0cpevovtui kuiAaccu0cpevovtui kui ovvovxot ucovvovxot uc vnoo/cc ctxovtkev kvxxpev vnoo/cc ctxovtkev kvxxpev,, cvcpvoaoievtuc tnv aupuvevn uevcvcpvoaoievtuc tnv aupuvevn uev apetcvev aou caooi.ouv touc iouc vuapetcvev aou caooi.ouv touc iouc vu ouvouv tu kuttupu uutu.ouvouv tu kuttupu uutu. vunpeuo. poncpvn vunpeuo. poncpvnn/ovtouo cttkc uvvocn/ovtouo cttkc uvvoc AvoooAvooo ovou.ctui n ikuvotntu tou opvuvioou vuovou.ctui n ikuvotntu tou opvuvioou vu ovovep.ct ovovep.ct oaoiuonaotc ccvn apoc uutov ouoiu kuioaoiuonaotc ccvn apoc uutov ouoiu kui aupuvovtuc cccioikcucvu kuttupu kui apetcvccaupuvovtuc cccioikcucvu kuttupu kui apetcvcc ( (ovxtoeuoxo) ovxtoeuoxo) vu tnvvu tnv covcxcpevct. covcxcpevct. H uvtiopuon tou opvuvioou oc otionaotc ccvo aouH uvtiopuon tou opvuvioou oc otionaotc ccvo aou uvuvvepi.ci cvctuiuvuvvepi.ci cvctui ovoootootk onkpton.ovoootootk onkpton. H ccvn ouoiu n opvuviooc (ioc, uktnpio) aouH ccvn ouoiu n opvuviooc (ioc, uktnpio) aou apokuci tnv uaokpion, cvctuiapokuci tnv uaokpion, cvctui ovxtvo. ovxtvo. HH cctkcvon cctkcvon kui nkui n uvun uvun civui tu ,upuktnpiotikucivui tu ,upuktnpiotiku tev n,uvioev cioiknc uuvuc.tev n,uvioev cioiknc uuvuc. Avxtvo AvxtvoOc uvtivovo aopci vu opuoci cvucOc uvtivovo aopci vu opuoci cvuc ooknpoc ikpoopvuviooc, cvu tnuooknpoc ikpoopvuviooc, cvu tnu uutou n tocikcc ouoicc aou aupuvovtuiuutou n tocikcc ouoicc aou aupuvovtui uao uutov. Eaionc ec uvtivovu aopouvuao uutov. Eaionc ec uvtivovu aopouv vu opuoouv n vupn, oiuoopccvu opuoouv n vupn, oiuoopcc oupukcutikcc ouoicc, ouotutikuoupukcutikcc ouoicc, ouotutiku tpooev, kuttupu n opoc uao uu utoutpooev, kuttupu n opoc uao uu utou n .eu k.u.n .eu k.u. opokxnptoxtk un/ovtouevopokxnptoxtk un/ovtouev cttkc uvvoc cttkc uvvocctkcvon ctkcvonvun vuncuotk oxnuo cuotk oxnuo Hpetovcvn coikuHpetovcvn coiku opvuvu opvuvu:: uvcc xev ooxev.uvcc xev ooxev. 0uoc ovoc 0uoc ovoc. Eoe. Eoe aupuvovtui tu uvtioeutuaupuvovtui tu uvtioeutu kui tu cookuttupu. kui tu cookuttupu. Acutcpovcvn coikuAcutcpovcvn coiku opvuvu opvuvu:: cuoovcc.cuoovcc. onvoc. ouvoc.onvoc. ouvoc. cuotkc toxc cuotkc toxc. Eoe. Eoe uvticteai.ctui ouvticteai.ctui o cioocuc.cioocuc. AcookuttupuB-cookuttupu T-cookuttupuBon0ntiku T-cookuttupuT-cookuttupu vnnc KuttupotocikuT-cookuttupu Huoutokuttupu B-cookuttupu vnncKutuotutiku T-cookuttupucuookxxopo cuookxxopo Avnkouv otu cukuAvnkouv otu cuku uiooouipiu uiooouipiuEivui ikpu,Eivui ikpu, oouipiku c aupnvu oouipiku c aupnvu Aiukpivovtui ocAiukpivovtui oc cuookxxopo cuookxxopo kui kui cuookxxopo cuookxxopo cuookxxopo cuookxxopoAiooooonoiovzoi uoi ooiucoov ozo 0uoAiooooonoiovzoi uoi ooiucoov ozo 0uo ovo ovo koi civoi oaoooi:n:o yio :nvkoi civoi oaoooi:n:o yio :nv ooknocon :nc ovoooiooyiknc oaokoionc ooknocon :nc ovoooiooyiknc oaokoioncAiukpivovtui oc Aiukpivovtui oc:: on0nxtk on0nxtk cuookxxopocuookxxopo vxxopoxotk vxxopoxotk cuookxxopo cuookxxopo cuookxxopo uvunc cuookxxopo uvunc oxooxoxtk oxooxoxtk cuookxxopo cuookxxopoon0nxtk on0nxtk cuookxxopo cuookxxopo vcponotovxot vcponotovxot uao to tnuuao to tnu tou uvtivovou to oaoio ckti0ctuitou uvtivovou to oaoio ckti0ctui otnv caiouvciu tev ukpoou