12η Συνάντηση

of 60 /60
tfrηffμ'| , EffiΑ-ΣΙΤ ΦΙΑΣΩ}''} ΑΙΙhΙοY ΓΙl[ΓMsΣ a -'ι 3 ΣErTΓEΙ\.tβrιοY 1 w9 Κ6nρoc, ?66oc, K6q ΚλλυμvoE. Λ6ρoc, ff]ιΙΑF"iTΙ{ΣΗ EΧμ.ΙΙΚΩ}-.Ι

Embed Size (px)

description

πρόγραμμα 12ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

Transcript of 12η Συνάντηση

Page 1: 12η Συνάντηση

tfrηffμ'|, EffiΑ-ΣΙΤΦΙΑΣΩ}''} ΑΙΙhΙοY

ΓΙl[ΓMsΣ a -'ι 3 ΣErTΓEΙ\.tβrιοY 1 w9Κ6nρoc,?66oc,K6qΚλλυμvoE.Λ6ρoc,

ff]ιΙΑF"iTΙ{ΣΗEΧμ.ΙΙΚΩ}-.Ι

Page 2: 12η Συνάντηση
Page 3: 12η Συνάντηση

MMAPn 0 P

12η ΣYNΑ NT ΗΣΗΕ.?^ΣltEXNlKοNΘlAΣοN ΑlΓΑl0Y

ΠΑτMoΣ 2-12 ΣΕnτΕ}'Λb"loΥ 1999

λ

ΣYNΔlo?ΓΑNoτEΣYtloYPΓElο AlΓAιoY

Γ. Γ. ΛAiκΗΣ EπlMoPΦΩΣΗΣ

Ν.E.Λ.E. ΔΩΔEκAΙ\ΙHΣoY

ΔHMoΣ ΠAτMoY

x o? l"1 ΓoΣ

<f σ-

EΠlΚolΝaNιΑΣ

Page 4: 12η Συνάντηση

β μ"'!:;:h","'κ.Σταιiρoυ Mn6νoυ

Θιιiοωιl τoυ Αιyα'[oυ , cπην

τηe ωριμ6τηταq του θεoμoi,

Tο ετιjoιo αιyαιonελ"αγiτικo ψεnιβιiΙ ερααιτεyνικoιi θετiτρclυ ειαtnραξε flδι1aιο noΙλαn\cioιo ι tlν uYαιlη nclυ lo δημ'oυργηgι '

Στ!ριωoε ιττηυ nετρα'[α yη του αργιτιd'riγoυg και iδωoε xαρποdg τιoυ τo

ψlρνουν oi1μρα να !1ει αξι'δαειq αιιi τον εαυτd τoυ. Tο ndθοζ, .ι1 αφoo[ωoη oτη

θεaτρικij δηιoυρβα, τo o7ιαδικιj nνεiμα' η αυθεντιιιj δ'hρα ψα εnικoινωνiι rαιανταλλαγj εμnειριτiν, και β!βαια' τo αιoτlk:oμα yια τη αυγ1ρoνη ιοΙιτιατιrιj

φυoιοyνωμiα τoυ Αιγα'[ιυ δικαιδνoυν τη μακραtωη nαριiδocrψ nου μαρτυρoiντα θΞατρα των νηoι'τiτιrων αρyα'iι,lν οικιo7ιτΔν.

H oυνι1υτηoι1 τηe Πιiτμoυ, ατην oπoiα dπωq κdθε y1ιιiνo τελευταια,

oυμγl'ετlyoυν και oyf1ματα τηc Θριiκηe και τη9 Κljπρoυ, θα απoτελioει' εi7ιαι

β!βαιοq, oryιαντιxfi ουμβclλf1 crιον yιiνψo διι 'οyο ψα τα noλιτιmιιιιi nριiyματα

του Αιγαioυ, θα παρdξα πoλιτιαμ'ιi, θα εtναι' μα yιορτi1του θειiτρου ιιαι τηe

fΓl.ιι] lτ .χν ι r ηt δημιoυργ'αc'

Θ6λω να oυγyαρτi πρclxαταβoλικιi oυμμετlyοντεe και διορyανωτεq',

πιcτε6oνταζ ιiτι !1oυν i1δη, 6Ιoι βραβευτi με τη yαριi τηe μ!θεξηq και τηe

υψηLηe δψoxραττκfig λεt'τουργtαq noυ ε'[ιαι τo θ!ατρo.

...:

Page 5: 12η Συνάντηση

Γεlικlf Γρα7ιμαιε[α Λuιlitiζ Ειalι6ρτ{'ω0ηζ σε συ,-εργασiα lιε τo

1'πυι,ργεio Αl1'αioυ και τl1 αυ1ιπ'αρirrτααl7 τηc Νο7ιαρ1ιακli< κrlι

Τ nικijc .1ι''τοδlοil;ηoη< [iιορyτιντiνει 1'ια 12η oυl,ι'1li ηρoνιιi ιην .,Σι'ydyιηo1l

Εi ι':ιιτεγιικil, Θιciαων Α'ιyα[ου" lιοιl ψtιοq γi'-ειαι ,τιo dμορψο και ιε:ριi ll7oiι1' ΙΙιiτ1ιι'.H Γει'ικlj Γρτ4ι7ιατε:1a Λαi1l]iζ Ειι'ιμ6ρφτιot1< εδιΔ και ]5 yρ6νια oι ηρi(ει

]| r'': - ι l lLιι1]ιι'λ ]}\o θrρlρρ:i'nρ1''ν'τοtιι]. ι1'ρ !'ΓΓ].λ'; '^' 1nρ 1'i

.εμι1(iριa θε(ΙΙ[)0υ o' clλη τητ ΕλλcΙδα' oυ7ιβciλλοντιι\ ιτττ7ν αυτιiιομτ7

τι''\ιι ι οτl κlj cιτιinτυξτ1 και αnοκiντρωo η l η< lιεριτ1'!ρε ιιι<.

Στα δiδεκα νρdνlα λεlτοιlργicιc του καταξιω7ιε|νοll, n'λ!ον, θειl7ιli τωτ

Σιlαlιlfoεωl:' αnε|iι'ixθη tiτι l7 7ιλιιiτροιl7 ()εατριτ| δlμιιουργiι ιτιo Αι1'αιο

ε[ακη'\οt'θε[ ι,α tχει δυyαμικ6 n'αρiι' t:ψ' 6oο'- oι διαρκiq cιυξαιιΙ7ιειοι

ιι}aι()Πε'\(ι1-1τ]li.)? εραoιτεγτικοi θiαoοι υπl11ιετοiτ με τoν καλ.\1τερυ ι;,ιinο ιηθε ατμκli nαριiδυo η ι ωy I llσ ιιΙ ι liω.l κ0 ι'νω!ι.]y.

Ι ια lιρelιη ψoριi φ!τοc, iοτεψα αnιi 12 γριiνιι δη1ιιουρ1'[α4 lcαι 1'iνι7ιoυ,'ιτl\ιi1clt' 1'ια τoτ' nολrιιομd' nιαεiοιι1lε ιiιι ιε.\ικci ιιiιι'Ιαy oι crιdyοι μιcιc, αψυυ

,.l 'γα1lαγιi1ραc τηc φετινlfc Συyliντ]]ση,ζ i'1'ινε καθαρi εn'ι1ιaρφωτικιic κα?

xαθιi'\οτ, διαyω'lιoιιτdc με ιι1ν oυμμετοΥtj 6λων ιων θιιioων ιου Αιyαioυ.

Θα lfθε.\α να oυγxαρi iλoυq' ιioοι lhiλεψαν oκλψci αυτci τcl ylciνια 1''ια τα'' 1' ηt'αJ'lιulιλυlι!tι] /ιιυ ωρu]α ιδεΙ1'

Θu ηθε.\α τiλοq τα ευ1l7θδ στουζ ερ(ισιτε!χ1'εζ του Α'ιyriου καλιi, δiνα7η και

εnιττ'1[α ctτο δioκoΙο αΙλιi κσι 6|ι0ρΤo lργο' noυ εnιτελoiν crιιμ τ6αο

t'ιιι 1oθ ηι η l ιερι οylj τoυ Αl'γαiου.

Παυoαyiαζ ZακoΙiκoq

Page 6: 12η Συνάντηση

Μ χ:":!ff:,l"o:,""""Mατθαioυ Mελιανoi

,r#'"*{ψ1s*o1',αιπε< τη< nαναργαια< τixνηc τη< υn,oψιτικηc, αiμnΙεoι mην ανα(ιjτηαη

#n 'sl1c'oλ\ηc nο'cilηιαι ol ην θαλαυaα lυυ Αργnε\αγoυc' ψιλοι α^Ριtι'ζ

\Μoτ{κρolι λευ,,ων nαρυφων 1oυ Lλλιμ'ο1ιoυ ι ηc Θρακηc lιαl ι ηc Κ υnρoυ'

Ε'Φαnε ει:τυχεi< που ψlτoq ε'[ιτε μαξy' μαq rττrμ ετfloια αυτη yιoρτη τoυ

Θειhρου. Εδτi oτ1ιν μt1lρη Πιiτμo. 1'ην μιrρtj Πriτμo ιoυ tητηoε τι1ν .12η

Συνιiντηη,.1'ην 1211 επιβεβα'kιoη' δηλαδi1 τηc καταξiωoηq εν6q 0εoμο6 noυ lyει γiνει

o6yyοoυη αμφιrτιoν'[α moν yτΔρo του Αιγα[oυ. Η ΠdτLιoζ αn6 Ψετoe θα lyει την

τιμj να ψιlyει mην ιδιαtτερη λioyη των νηα'τΔν αυττδυ πoυ φιλoξhηoαν'Συναντ ηoη Εραnllι γνικων Θιιυων '''

o Δημοq μαq με ευθιhη ανiλαβε τa - αναλογo6ν βciρο< τηe ιδιαiτερα

δυoκoληq ψα φετοq διoρyciυωoηc αφoi το .ιiνοιψα" με την κατdρηοη τηe

Καλλιτεyνικηe Εntτρoπηζ !φερε nην Συνιiντηαη τα διnλriαι'α αιιi τιq

πρoηγo['μενεg yρoνu< o1ηιατα. Παριiλα αυτιi εfμαnε αιoιιiδoξoι ιjτι θα

διrαιωθεt τc'l !μnειρo μ6λoe τηe oρyανωτικy'1< που αε αυin,onτo 1c6νo μαeεrμυoτψεiτηxε την βεβαιιiτητα τoυ 6τι "κciτι rαλιi θα ytνει ιtτην Πιiτμo"..Κιiτι καλ6' λoιnιiι, ψα τo tδιo τo Θfατρo ΙLoυ |ιαζ Ψερνεx xoντιi, για την

ψιLiα xαι την oυναδελφoo{νη των ψλιiν των θιιioων πoυ θα Lιiβομν μ!ρoq, γιατoυg νioυg - εΙn'1!ουμ ψλoυq που αnιi φ!τog θα απotcτijoουμε.

Page 7: 12η Συνάντηση

0ργαvωτlt(η επιτρoπli

Πρ6ε6ρosM0τθoioξ Mελlovιiξ,

Δiμαρχoq Πdτμou

κωvστoντiν0ξ M0τθεioU,Δημ. Σιμβoι]λoξ, αναπληρωηξ τoυ

MεηBασιλκi πoλUxριivη,

ΠρoΙσιομ,η ηζ Δvηq Πρoβoληq του Ελληv. Πoλιτισμolj τοU γπ AψoιoU

Δ6ρ0 Σoρριι'Σι]μβouλoξ Yπoυργolj Aιγαbu' αvαπληριlτριο ηζ

xρlσΙiνo Aθαvoσελλη,Πρoiiπαμavη τoυ Τμηματoq ΠoλιτιστιKηξ Παpdδoηξ KolΔημιoUργιαξ τoU γπ' Aψοιου

Eλσiβετ Moμιixou,Yπnλληλoξ τοU Tμηματoξ ΠoλιτιστιK6v ηξ Γ.Γ.Λ.Ε.

xρυoιiνΘη B0σlλεi0,Yπαληλοζ ηζ T.Γ.Λ.Ε. αvαπληρ6τριο ηξ

κωvσΙovτivoξ lfu UτρoUλιiξ,ΠροΙσιdμενoξ τoU Τμliματoq ΙMετoφoρalγ τoU Yτl' Αιγο(oU

Βσoiλεloξ BoUτζoiλl0ξ'Yπdλληλοζ τoυ τμΙ1ματoq μεταφoρδν του Yπ. Aιγο[οι], αvαnληρωτnζ τoU

Moγδoληνi τσtγκ6κ0U,Φλ6λ0γ0ξ, Yπdλληλoξ ηξ Ι/νηξ Προβoληζ τοU Ελληv1κοι Πολιτιoμoιj τoυ Yπ. AιγαιoU

,(ovσaοπivoξ rΙowoιiσΙoξ,Γραμματdαξ ηξ ΝΕΛΕ Δωδ/σοU

ΓlιiWηζ M0νoυσ6κηξ,Αvαπληρωηs του

M0v6ληξ al6t/Ιεξ,Δημoτικdξ γπdληλοζ' λΙdλoζ Επιτρoπiq noλιτισμoJ τοU Δ]iμou Πdτμou

κoλλιiltη λiπη ,

Δημoτικli Uπdλληλοs, UπεJθUη Δημoσiων Σχεσεων τoU ΔημoU Π6τμoU

Δε0n0Nα B!κρfτoη'iι4ι,λοq ε.l.τροπηq nολιτισr,.ων τoι] Δ']μoU

oεoδι'ρoξ Moνlιiτηξ.γηεUθιvoξ 0εατo {_ξ 0μαδo\ Πoιμou. oναπλ]ρωiτlc ηc

Γl!vνηξ AvδρεoU.tr .ρooωπoξ ηξ ΠατLιαηζ Σην1ζ

κλεoιiδη Aνvo,YηιUθ-η ηq ΓΙοιJlοιηξ Σrηη". ονα 'ληρωlρ|o IoU

Φλιlρo (αμπιiσoU,

Πρ0tδρο\ ΣUλλdYoU ΓUrοlλfuν Πιj μοUχρUσoUλo roμπlεριiκη'

Mελοξ Δ.Σ. ΣUλλoγoU ΓUναικιiν Πστμoυ' αvαπληpιiτpιoηξ

r

I

5

Page 8: 12η Συνάντηση

t'Ιεμπτη 2 ΣεπτεμβρΙou 1999

Qρα 2'l;00

ΔημoτιKd Σχoλειo ΣKαλαq

'Λfλανoμιiτα' η κιiρη τηs κυρd-θιiλαooαg''

τoυ Γιdννη Tοoυκαλoyωρiτη(θεcnρικlj διαrrκευη αnιi λαi'}lιi 11αραlιιθι )

0εοτρικli 0μι'δ! Mυτlληνηξ "Aστεγol"

ΣκHil00EΣlA:ΣKHΝlκΑ:

κ0YΣτ0Ylν] lA:Στlx0l τPAΓ0YΔlΩN

ιφl MoΥΣl(H EπllvΙEΛElA:ΦΩτ!ΣlMοl:

HxHTlκΑ:AΦlΣA:

Εt|llν]ΕΛΕlA πP0rPAMMAτ0Σ:

ΑΓΓΕΛ KΗ ΓEaPΓANτΑXPHΣΤοΣ ΙMΑΛΑκ0ΣΑΓΓΕΛ]κH ΓΕΙ]PΓANτΑ _ ΟΛΓΑ ΣYPΟΓΙoYΛογ

κΛΕΟ MΕNHΣ τZΑΝΝΕτοΣKΩΣΤAΣ KAPΑ Σ ΣΠγPοΣ ΕγΣΤPAΤ ογΑΦPοΔlτH κoYPοΓENHΣτPATHΣ BΑΓHΣKΛΕοΙν1ENHΣ ΤΖΑNNΕΤι)Σ XPHΠ0Σ [4ΑΛAK0Σ

Ι] lLΥoτ/Jι1φηση πι τρα1n|διi i11w στ. \ιιl iο τa| .,1M |Μ ι. π1 1n41χn τil1nι

'1ι Χιισου Βa\aσlλ1η 'Γα τρι1faιδισ ijε| θa μιaμa1οσ| yl |^ a ιμ0|ι|α' Υιyji. ιιt υιinjΥ.ζ vι|x

ιη\Μaρnι\Ιιιaνι ιιι fuι ΓPιf,'Pη ΣυPinιLνι''

δ"onoμη

ΓAΛAΝοMAτA:ΝlκοΛAΣ:

κΥPA-0AΛAΣΣA:APxoNτAΣ κ0ΛοκY00MYτHΣ:

γΙ|HPΕTHΣ EYΛAMπl0Σ:ΔικAΣτHΣ:TzοYτzEΣ:

οΑΛAΣΣιΝEΣ NEPAΙΔEΣ:

ΑΛΕκΑ κ0MΝHΝΟγΛΕYΙEPHΣ Ι,,lYPΣ NlAΣΙr]]ΑΧH ΙV]YPοΓANΝΗ

ΣTPAτHΣ 8ΑΓHΣΠANAΓlΩΤHΣ ]ι1ΑΝΩΛΑκΑΣπEΛloΣ χΑΛK]ΑΔHΣMΕΞl0Σ MγPοΝΤΣlKnΒΝ KοΛΕΠΑ BοYΓlΑΙν]APΘΑ ΑPΑBΑΝοn0YΛογΙν]lTΣH ΑΔΑΙ\/]ΠτΖlKHBΑPBΑPΑ Γκ]ΓKlΛlΝH

ψAPAΔEΣ-ΣTPAτ|ΩTΕΣ: κΛEΟi,1ΕNHΣ ΤΖANΝETOΣΧPHΣΓoΣ IΙAΛΑKOΣΓ]QρΓοΣ ΛΕBΕNτΕΛΛHΣKQΣΤA ψΩΙι1AΣ

ψApAκlA: IΙEΝH lι4AΛΑK0γΑΛιAKοNTEΛΛH 'xPγΣH ΤΖΑNΝΕτογMAPlΑ τ7ΑNNFτογΕPlΦYΛH xAΛK]AΔ0γB ΡΓlΝlA XΑΛκlAΔογ

Page 9: 12η Συνάντηση

0εατρlκi 0μdδα Mυτlλivηq

"Aoτεγoι''

θεοιρικi ομiiδα ΙνlUτιληνηζ "Ασιεγοι,, δημιouργΙiΘηκε το 1985 oπd μiο θεοτρικη παρaα που Uπηρχε απa τo 1983.

Σοv Πορao ΠoροUσiασε τi] ποιδιK0 ΘεατpιKd dργο "ο]]ΣΤ0PEΣ Ι0Y ΠΑΠΠογ ΑP|ΣΤOΦANH, σε διoσKεUη ΔημΙjτρη

]loταμΦ Σαv Ιολιτιστικd σωμοτεio, τo ]985 παρouσιliζειτo aργo του Mανdjλη Kορρa "Το ΔlΠΛΑNo KPΕBΑT"

Ιoν Δεκ,μβριο τοU 1985 nσρouσιdζει μ1α σειρn μoν6Πρ0κτα τοU K6σιo MoUρσελd με τoν γενιK0 τιιλo.H KYPΑ ΔEN

ΓΙENοΕ|,'.To 1986 οvεβdζει το Πoδ'Kij θaατρο τiru Pdινερ χdχφελντ "0 ΙMοP[40ΛHΣ, τo 1987 παΙρvει μερο\ σ1ζεKδηλ6σειq γιο τον εορτασμd ηζ πογκdσμιοζ Hμdροξ ηξ ΓUνοiκαq με το μον6πραKτo (θPYψAΛΑ, τοU Γι6ργoU Σκoιjρηαπ6 τo aργο .KoΙν]MΑτ|A KAl ΘPYψΑΛΑ,. Το 1988 πα(εται το aργo τou Γι6ργoU ΣKoι]ρτη .Ο κΑPΑΓκ|οZHΣ ΠΑPΑ Λ Γ0

BEZIPHΣ". Το ]989 "0 ΓA]ν]ΟΣ" τou λ4dριou Πoι,ιiκα κoι σιμμετoχη των Ααaγωv σηv Α' ΣUvdνηη Eρoσιτεχνικ(iν oι{iσωv

Αιγαiou' Ιτou γιvεται στηv Ιr/]Uτιληvη μετοiδιoaργο Το1990aιiλιπoιδιK6θdοτρo',,TοoNE]PοΤ0YΣKλ{tPοY,τoUΕUγavιoι

Τριβ(n (αι σUμμετoXη σηv B'ΣUvdνηη EρσσιτεχvιKιιv Θdσωv ΑιγοιοU μετo aργo "0 KΑPAΓK|0ΖΗΣ ΠΑPΑ Λ Γ0 8ΕΖlPHΣ"

τoU Γ. Σκoι]ρη' σηv χιο. το 1981 ποροUσιdζει ην Kλοσσικri κωμωδια τωv Αημiκη Γιαλαμ6'κιi)σ(o Πρετειτερη .MlΑΣ

ΠENτAPΑΣ NlΑτΑ, πl]u εiνol κoι η σUμμετoχri σηv Γ' ΣUvdντηη EρασtτεχvιKov θιdσωv AιγαiοU σηv Σiiμo Kαθdξ και ησuμμετoχη σιoν εoρτασμι1 ηq Παγκdσμιαζ Hμaραξ θεnτροU με το

μον6πρακτο τοι Kd]σιο [Ιοιρσελn "ΣYZHΤHΣH ΠEPl

MΑΤΑlΟΤHΤΟΣ". T0 1s92 fl1iλι ποιδικ6 θdoτρo .το τΑ:Δ Τογ

T0YPTογP|, τοU EυγεvιοU Τρtβ(d και σuμμετοχaζ οτοv εopτoσμa

η\ Γοl.οομο\ lμLρoξ θιljlρo. -ι ην θ.ο ρ.|διαο., li -ο

βιβλiou ιοU PεuμdV Kενω "ΑΣKΗΣΕΣYΦΟγΣ" και σην E'ΣυvιivησηFρoοl .λv.Uv O|ooUν ΔηΦo σην ν ρ'α-o Iοο3 ο"-μ, λ.Iσoν .ορ'οσ,ra _1ζ lo}.dοJοs HJ ρο\ θrdlρo

0πa τ1ξ "EΣΩτΕP KΕΣ ΕΔHΣΕlΣ" τoU MdριοU Ποι.ιkα. laλoq τoUro . - Λ\)'ΣTDA-P ο' μ. dφροη ιωο ο lα^lη JL ηv o .o σ

πoρdσloη παiρνει μεροq σηv ΣT' Σuvdvηη ΕρασιτεχνιK(jJν

θιdσων AιγοιοU σηv Poδo H nαρdστoη παροUσιdζετοι σηνMUτιλivη τηv dνoιξη τoU 1994' Το χριστoιjγενvα τoU 1994

παρouσιαζεταιτο παιδιK6θaατρir ιοU EUγdvιοU Tριβιζd"0 lΠΠoTEΣ

ΤηΣ P AN ΤHΣ ΓΑTΑTΑΣ.. Tο 199i L^οU-. διjo οοoσΙοοε'1]. Tv

σειρd τωv ελληvικιδv μοv6πρoκτων με ιlrν γεvικd τιτλο "ΤΣΑK" σε

κειμενα των iι4.Πoιτkο, K.Ιν]oυρσελ!i, M.EUΘuμιnδη και ΓΣKoιρτη, καθιiJζ εl1Φξ κοι τo θεοτρικ6 aργο τοU ]nκω!oιKαμπσνaλλη "ο ΔPoΙrlοΣ ΠEPNA ΑΠ0 ιν]ΕΣA" ΠoU ειvαι καιη σUμμετoχi σην Ζ'ΣUνlivηη ΕρασιτεχvιKalν θιdoωv AιγαiοU

σηv kορiσ. Τo Kαλoκαιρι τoι 1996 ποροUσ1dζετoι σην l\luιλliη κοι σηv συνaΙειο σ.o nλοισιo ηq Θ' ΣUνdvηηξEρασιτεχνικ6ν θιdσωvAιγoιoU, σην Νdξο, τo aργoτoU Γ]ετρoU Mορλορη oΠΩΣl(AlτMOΓA. Tηv οvorξη τοU ]997 Kοιγιοπρ6η φoρi στo θεοτρdκι ηq oμdδοq' πoροUσdζεται το Ιαιδικ6 θεατρo τoU Γιdνη τσouκoλοχωρΦ .ΓΑΛAN0[4ΑτA, N

KοPH ΤΗΣ KYPΑ ΘAΛΑΣΣAΣ" ποU παiζεται τo κoλoκαιρι. Τo 1998 επαvoλαμβivειαι η nορdσrαη τo! παιδιKοU θεοτρou του

Pdινερ Xdχφελιτ "0 Ιν]οPλ40ΛHΣ, πoU Πα(εται την dvolξη καιεv σUvaχειoη σUρροφ]i μον{jΠρακτων τoU Nικoλιiου Λnσκαρη

με ιον γεγικo τιτλo "0 ΤlΤΛ0Σ λΙAΣ.. . 'λ]]APANΕ , με το oποiο σUμμετaχει σηv iΑ Σuv(iντηη Ερασιτεχvικιιv θιdσωv A γο]οU.

σην Eρμοιπολη τo aργo εν αrvaΧεια παiζεται με μεγliλη επιτUχιο σην MUιλiνη. Τ6ρα η 0μι1δα ετοιμdζεt για τοv {ε μωvατoυ 2000 το,ργo.Τ0 ΛΕΩΦοPEο" τoU Στoνιoλiβ Στροτιεφ. Γιο ην lB'ΣUνdvηη ΕρασιτεχνιK6ν θιdσων AιγοιoU ετοlμοοε

π1iλι το aργο "ΓΑΛΑNoMΑτA. H κοPl'] THΣ lαΡΑ-ΘΑ,ΔΑΣΣAΣ" τoU Γιd\,νη ΤσοUκαλοχωρiη με το οποιo Koι πo(ovεl μεροξ.

Page 10: 12η Συνάντηση

,'4 noooo*ru,i

βfl3 Σεπτεμβpioυ 1g99

Qρα '] 8:30

Πιiτμιov

EYH Aν]ΠΑΔlΝHKοΣrΑΣ fu]οΣχΑT0Σ_KlΕΛΛHΣAιMlΛlA BογΛB0γΛHMAN0ΛHΣτΣlΠ0ΣΣlMoΣ 8AKlPτΖHΣKaΣΤAΣ ΤZ0γΙΔΣ:ENlΑπlMENlΔογΔΟ,MNA Ιν]ογΡτlΑΔoYKΩΣΤAΣ ]!10ΣΧΑΤοΣ_KlEΛΛHΣΕYN Α1ι4ΠΑΔ]NH

Λiyα λιiγια για τo ι4ρyo

κιiποzα δεδι'tμ!ιη aτιψfi θα nαραaaλgυθoiαε την θεατρτxη nαριioταoη' ιjoιl κατ τη< ιδιαc τηc oμriδα<'

"ooo Βαo{ληe ε{'ναι oκετη λiρα ''

τη9 Zo1ιιiν Mπαλαοκιiootτητtκi 0εατρ!κf 0μιiδο τoU πσvεπlστημioυ AIγoiοU στηv Muτιλtivη

ΣlGιι0ΘEΣlA:κ0YΣτ0YιιlAI

ΣκHNl]αjYπEγθYΝοΣ HχοY-ΦnTlΣM0Y:

ΕπlMEΛElA ΙΙP0rPAMMAτoΣ|ΕnlMEΛE|A AΦlΣAΣ:

volcΕ 0νEΒ:κγPlοΣ|τEpEzA:

t|lΕP:Σ0Y EΛEι|:

AiιτPAΣ:lMAl'ΙτAlM l'JτArιiAΛAκoBA:

z0zEτ:0EΛlΞ:

κYPIA MoPτEZ:

δ.onoμη(με τη|' σειρd noυ εμ'φανiΦνται)

ΕγH Αλ/]ΠΑΔlNH

ΑΣTEΓo]-KΑτΕP NΑ κΑΝAI(ΑPH AΛE:lΑ ΣΤΑι\,10Y

NlKΟΛ BΑν]BAKAΑΛEΞlA ΣτΑλlογΗARD coPγ cΕNΤΕR

Βαμνουoα ιπfuαoΙα εiyρ.εη'iΦc io'Ιεγoνiie 6n τo κεlμeυo-aιq yραμμ!νa σε σΙυλ.1|ωμι1ιιi, 1edτ2 nου

θα βoηθoiαε τdιlo εψΙe.oτο να απoδδoclυψ κιλιi dao"iιnτo'[διo τo κοινt'.oτo να τo παροκoλoιθηoει'

ανθρτinινη< εnαψξc naυ γεννιi

Page 11: 12η Συνάντηση

Φοlτητlκη 0ε0τρlκη 0μοδσ τoυ ΠovεπlστημioU Alγοi0U στηv MUτtλ|iγη

Tμημ 6τιl' Περιβd.Ι\ol)1 oξ' Kaινω|ιιiζ Α 1)θρωπο\ayiaζ ξ! Γεωf ρι1τ|ια ζ

Φlrηιικη 0εοτρικη ομdδο τoU παvεπtσημΙοU Αiγαi1ru σηv l\ΙUτιλliνη, δηλοrη τωv τμηματωv του Περιβoλλοι{oζ' ηζKoιvωνικηq Ανθρωπολογιοq (αι ηq Γεωγροφioq, ιδριθηKε _για πρωη φlrρd οην ιστoρια τoU ΠαVεΠισημιoU στο νησι ιoν

Nο,μβριο τoU 1997. Aπd την ιδριJι]li τηq σuσιεγαζεται με ηv ερoσιτεχvιKη θεαιρικli oμdδα ηξ Ιν]UτλΙ]ηq 0ι .AΣΙεΓΟ ",σUVεργασια η oποiσ σUνεχιζετi1ι με επιτUXiα μaχρι KαιΦμερο.

H πριJη θεοτρικli ΠoρdσΙοη αv,βηκε τοv Αiτρiλη τ0U 1ss8 με τov τiιλο .χl0NΑTΗ"' ποU liταv θεατρικd κεiμενο εvοq φοlηητοU τμiματo! Περιβdλλoι,τoζ τοU τσιποU Mοv6λη κi1ι σε σKηνοθεσiατοU ιδιοU Δ0θηκον σuvoλιKd εφτιi θεατptκεq Παρoποσεlq

με ιδιαiτερη εΠιτuχια. Τo (ειμενο ηταν βασισμaνο moπαροδοσιoκa ποραμιθι "H Xιoνιiη κoι οι εφτι1 viνοι,,, γρομμavo σε μoρφΙl

πoρωδιαζ κωμωδιαζ εμπλουτιoμaνo με dφθoνεq ανατροπ,ξ κοιμε v,οUqχαραχrηρεξ EvδειKιικ6 ειvαι vα ανοφ,ροUμε l1ωξ οηνπαρliσ(αιrη ,πα(ov 28 dτομo ,εν6 τo r€ιμεvο nεριελdμβανε 36 χαροχΦρεq|

Την επdμενη χρovιd δηλοδ]i το oKοδημαιKd aτοξ 1998_1999, η ομdδο σUμμετεαε αρχικd αΙν Πoλιτισlικη Εβδομιiδα των

ΣUλλ6γων Φοηιd]ν των τμημdτωV ιων Nηπιαγωγliv και Δημοτικljζ EκΠαιδεUηq τou ΠovεΠισημιou Αιγαiou σην Paδo. αnd nq8 dωζ τιq 12 ιΙoιou ]999 με ην πορoυσιαη Θεατρικ(i)ν δρωμενων πolχvιδι{ilv Kαιι1uτoσχεδιoομι)ν.

Στα τaλη [ΙαιoU και oρχ,ζ ]ουVιοU τoU ιδiοU ,ιοUξ ανaβηKε ιaσσερ1ζ φoρaξ η θεi1τρικli lταρdσιoη .Ο Αη_Boσληζ εivοι σκaηλaρ0" ηξ Ζo(iiv t\ΙΠoλασK6 σε σKηvoθεσiα μι0ξ φoιΦτριαq 1οU Τμiματοζ κοινωνικηq Αvθρωπlrλoγιαζ lllq Αμl1αδιηζ

ΕUπραξιοq Koλλιdηq ημειιι'vονταζ μεγtiλη επιτUχiα Πρdκεlιαι γιo μiο μαιρη κωμωδιο με 1ηv οτlοiα σuμμετεχouμι σοv

εμrσιτεχνtn'i θεοτρικη ομαοo σην "Σuvdνηη". Σημαντtκd εινοι vα ιoνιστει Ιωζ o χαραxτηραq τηζ ομnδαq ειαι Koθαρil

εροσιιεχνικdq, dλλωστε αποτελεπαιμoνiΙα αΙΙa φoιητaq τoυ ΠονεΠισημιoυ Αιγoιou

Τo μεγαλιιερο κομμaι ηζ oμι1δαζ δεν ειχε π0τ6 ιjλλoτε Kdπo1α θεατριKη εμπεlρiα' εvιi] λiγα εινoι εKεiνο το 1iτομο με klil1oιο_

οχoλιKη Kυριωq θεoτριKηεμπειρι'r'

Page 12: 12η Συνάντηση

r

δronoμri

0ιε Ιll| σειριi noυ εlιφαyiξ1"ιται)

BAΣΩ: ΦΑNH KΑPΑΓΕοPΓ|oγxPΗ Στο Σ: (Α' Διαvoμi) ΝlKoΣ ΠAΤΟγNΑΣ

T z E ιι H : (B' Διανoμη) ιι4ΠAlι'ΙΠHΣ TP]ANτAΦYΛΛAKHΣ

BΕΣκA: EΦH ΠAΝοnογΛΟY' lnANNA λΙ0YΙογΣιΔογn ANArlΩτΗ Σ: ΑκHΣ ΙΣοNΔΗΣ

PoH: ΤAN Α MΠοPoYτΖΗ

Λiγα λιiγια yια τo 6ργo

Δia αντρ(iγυνα (ιτ(iNoιν oτo nατρικ6 τουζ, σε μ1α lΙι1"ρη εnαρxακη nιiλη για να "αnoyαιρετtooυν'τoν n'ατiρα nου !παθε εy1lεφαλlΝ() 1lαι εi.yαι ε.τoιμoθιtνατoq' '. ''' 'oyι, δεν εiναι ι\ρdμα'''..

oι "Mnαμπιiδεq με Pοιηlυ εiναι μiα οiγνρονη κωμωδiα κaταcπciυεων με εNηλη1iτι1C6 ανατρεnτι]ιj

ληoiμoρ ιoυ συγlραφιιoi δiδυ1ιoυ Θαν(iση Πα]ιαθαν,ασioυ'Mzγiλη' P{nn'α

ΠoL)"!q μιφlq oκψiζ δεμlνεq μειαξ6 τaυg εραιl'ιτε1ιικri απoδiδουτ μια ει1ιo9α nα|αιJτασηζ γριιγoρη.oyεδιlτ "τη'λεonτικi'' κρατδνταg τoν θεαnj δταρκdq oε εγρljyορoη. H 'LaτoρΙα ε[1]α|. αnλ'η, τaθη}ιερη'

7ιε τdoειq 67ιωq υnερβολ{1e, δεδoμειο αναndφειmo oε μiα aυγγ1coυη κωγιω0iα ' ()ι 1'ατι1στα σε1ζ σχε δiνaxραieg, ιixι ιi7ιωq αntθαyεζ. Ισα iσa' ο θεαιηe θα βρa nριiγματα noλi yντiριμα καz oυηθιoμενα noυ

θλ τoυ θiμioouν ιrrτoρ'iεq δικεq τoυ''' ''. '.Μια'Βουiy,iρα oικιακi1 βoηθ6c, η nετρα τoιl ττx'ανl,iΙn'l' oι μnqψιiδεq (τα yνωcτιi yλυκιi) μf ρaΦι,, οι nμrταyω\'Lo:'!ζ' ' ' ' ' ' ' '

Π0ρασκεUη 3-9-1999Qρα 21:00

ΔημoτιKd Σχoλει0 Σκ0λαq

'μ ΠαμΠdδεξ με ρoιjμι''των Θανιioη ΠαπαΘαναoioυ και Mιydλη Piππα

0εστ0l{ιj Εργnσnjρl Νdοξ 0ρεστl6δαζ

ΠP0ΣAPM0ΓH-Σ(l.lN0ΘΕΣΙA-ΣlGι{0rPAΦlA -lv]οYΣlκΗ Et|lMEΛElA:

Eι'|ΔYMAτ0ΛοΓlA:ΦP0ΝτlΣτHPl0:

τEχtllκ0Σ nxoY-ΦnτΙΣM0Y:TEχl'llκ0Σ ΣκΗΝHΣ:

ΑκHΣ TΣοΝlΔHΣΔHΙ\ΙHΤPA KΕΛΕΣlΔ0YKAΤEP ΝΑ ΤΣlKPlκΑΝΑNΣY]MΠοΖlΑΓlAΝΝHΣ ΣτAMAΤoΠ0YΛοΣΔHΙν]HτPHΣ t]ΕX^lBANlΔHΣ

ι0

Page 13: 12η Συνάντηση

0ε0τρlκιi Eργ0στliρl N6oξ 0ρεστlιiδοq

ο θεοιριKd Εργοστηρι ιδρι]θηKε τo ]988, ωq τμημo ηq κινηματοlραφικiζ Λaσχηq Naαζ 0ρεσιαδαq (K Λ ο J με σκοfld

vα Kαλιψει την dλλειψη €εoτρικiq παιδεiαq Kαι Πρnξηζ ΠoU Ur(riρχε σην περιοχη Η κiηη οUη Πλoισιι0θηKε οΠd n{rλλοιζ

νa1ru! ηq Π6λη! Kοι aτσι δημιιruργljθηKε η Πρωη θεατρικη 0μdδα οvεβdζoνιαq ην Πρι]τη παρdσιr]oη τηV ivoιξη τοU ]989τo 1994 οnoσn6τoι απa την K'Λ 0 κoι αUιονομεiιαι Aνεξdρητo πιο' οι(oνομιKi αδιVομο αλλιi με το μερdκιτωv μελdντoU(οιηv εUγεvη nροσφopli κl1ισUμl1oρliσιoση KιiποιωV θεατριiφιλωv σUμπολιτιιΙV, συνεχιζει με μεγdλη επιτUχio ην δρdση του

τo1996 εvτdσσειαι σιοUζ κdλl1ουζ ηζ vεοιδρUθεισοq τοτε ΔημοτιKΙjζ Επιχειρησηq ΠολιτιαιιKηζ ΑvιiπιUξηζ Ι! Oρεσrιdδoq(Δ E Π Α ο ) κoι oρχiζει μio v,o περιοδοq δριioηq με εvτοvdτ€ρη Παρο!]σιo κoι δUvαμικdτερη παρaμβαη οτο πολιτιοτιKιi

l1ρliγματi1 η! ΠεριοχΙjξ Απi]Kτιlτοι πλ,ον μdνιμη θεαιρικη οτ,γη nευivτο μ6λιq θdσεωV dnοU Koθ' aλη την χειμερψηπεριoδο οε εβδoμαδιαια βαση δινετoισ.ον κοο,νo η εU(oιριο vα "ψUχoγωγηθει, KαιVα διαοKεδdσειaξω απd τοτετριμμεvαKαι γνωσld ηq εl1oρχiα!.Aπ6 το 1993 λειτοUpγοιν τμηματα θεoτρικriq παιδεiοq τα οΠoiο ΠορaχολοUθi]Ljv Παιδιd ηλιKιοζ itΠd 3 aωζ 18 ει6νΕn0ζ οΠ0 τo θεοιρικ0 παιχvιδι γιο το μικρdτερα nαιδιd γivovτοι Kαι μαθηματα θεiιρou κοι οιπoροσldσειq ΠοU ετoιμdζοUν

τα μεγαλι]τερα ποιδιd ανεβι]ιγouv στo τaλο! κdΘε σο(0ν Ι',!eσo ιjρο κdθε χρδvο oιε}γρoφεq ξεπερvοι]v το 200 παιδιd

Aπιi Ιην ορχη lllq λειτouργιoq τοU σUμμετειχε σε διdφορα φεσιιβιiλ σην Ελλαδα διαγωVισIιKοU Kαι μη χoροχηρα ΣUvολικd

οflaσΠοσε ]8 βροβειo ατομιKιi Kοι ομοδι(d' lθιiKη 3 βραβεio' Kορδιτσo:2 βρoβειoΑpια:] βραβειo(]996)2 βρoβεio (1998).

KoμοτηνΙ] 5 βpoβειo (1993) 5 βραβεια (]994) Eπ(σηq σuμμετεαε με αξl6σειs iΙιι! σUνirνπσεξ θεατριliζ noιδειαq διοσUνεχι]μενεq χρoνιaq σlo Αργlrσ16λιKεφaλirγιdq Kαθιι! κοιστιξ σUVαντησειq ερoσιτεχvιKωv θιιiσωVτou ιjξl]vα Θρoκη-

Aιγαιο_ Kιjπροq, σην 8η σιην καριo το ]995 και σην ]]η σηv Σιρο τo 1998. Αξiζει νο ημειωθεi ijτι Kιiθε Kολ0K0iρι

πραγματοΙοιουνιαι ΙlεJ]1οδειεq σε π0λεη κoι Ιωρld τοU 'Εβροι και τηq οpιiκηq δινοv1οζ aτσι ην δUvατaτητι] Kοι σιοvτελεUιαιo πολΦ αUniq ηξ ΠεριοχΙjξ vα ΠαραKoλoUθησει θa(Ιτρο νo δι]σKεδdσει' vα εΠιμορφωθει(αι vo ψUχογωγηθει

Eργα πlru aχouv ovaβει μaXρι Φμερα:παlδlΙ(ιj 060τρo'Ιο dηημdπoπo τoι x.κ.Aνrερσεν'Ιo roiιorι'k" ηq z.iρq Σdρρη'το ivεΙρa τoυ Σκιaχτρaυ' Ιaυ ει'Ιενlou τρlβlζn'τ0 Pουια του β0ιJιλ1a' Ιo|.] Γ16ννη κoλoτζljπouλοU''Io,1o!ρι.rr, Σω{ρdrη'' τou Δημ]irρη n0roμiτη"Ι1τορiεqτa0 n0ΠΙ10ι ΦιιJτοφaη'' τoU Δημiiρη nο'αμi'η"τ0 aaυμlτ aυρy a τa μιaω λa'' Ιoι Aλ.ndπdδdπoUλoU

lωντρΙκf ΣκηvtiΠiντε μoνDπρoκτεq κω!Φδιεq: rΙ1πouλdρα' K1rι'ir Δι{αrc' ΦU κ.lγοuρσελ6''0ιτpεζ O/roρφεq κol'a κoυoιργ1oζΥπηρεηζ ioυ Δ. Γlowouκoκη κο1

., /4ιUπερnσπιΓη, τo! τσdxωφ

"a Pdφηq κυριωV' τa! z'Φειrι7τaσσερo μovdπρoKτo δρoμoτo: "Ιo Ιlοηyaρυ' τaι l'KoΚΙιi "Χoιρετιοματa 0n6ιηy [4π,ρ.o, τoυ τdwεσu ouiλloμq "ΛιΘoυoγιo, τοU P.Mnροικκoι

"το ΕnεΙσ6διD' τao M'ΛυyiζουIo roηynρ" τoι Δημiτρη κεxoiδη.Bρε τΙ σου εivoι o PωμΙ6ζ' ldlκdq τιτλoq πoρoroηq, μετoμovdΠρoKτο "y€ιρoφ,ηση"

(αι.H περιφdρειo, τoU Γ.Σοuρρη

"nα.ριjq ρ το Σ.ond, τοU Moλl ρου

"0 noq ηq /νnΙ.oq" τoυ Αντωuiou ΛεKjπouλου

"0l yumιfεs oη Bor,υi" Διoσ(εUri τou Axη τα0νiδη oπο το iργo τoU Γ'Σoφρri .H Ιειρoφdηη,τiσσεριq μovdπρoπεq (ωμω0ιεq τoU τσ,xωφ (0 Moioρiηq), "H ΑVυnεριiσιoη"' "το Λoχεia" Kol "H Α\ομiqκη B|4τo"

"Δεv πληρiVω' Δεv πληριjVω' Ιoυ Ντ6ρ10 aω..,4rσιoipι1η" τou ΑρEτoΦιjvη

"Erοq Rλdrcc rol Λ4ισ0c" τou Δ.ψαΘι'ΘεοτριKoι Movιjλογoι: "lUτnη ιοi .o rorε,ιdι .oΦ, τoU lο( l(ομπoνiλλη οι"Ιo /loη|npι, τoU Ζ κατιi

'.κ0σα rελo rα ]Φηlr0Ψ- Διαo(εUri του Α(η τοοviη απ0 τo εργo τοU Γιlivη :αvΘοιλη ,r0ξα {o' /ιjξα"

'.εu.ι1ω( Ιrελ0θηrro" του Γ'Poι]οσou

-4'Ιnoμι14δε9 με Pοιμι'' των l\ι'PaΠΠα.Θ ΠαπlrθαfασιοU

ΠρoγμοτoπoΦΘηκoν οκ0μο Bρoδιεq Ποηοηq Aφιερ{'μoτo rov Νi(ο Kοββoδιo κoιΦv οδυσσdο Eλιη.

Page 14: 12η Συνάντηση

Σ6ββ0τo 4 ΣεπτεμβρioU 1999

nρα 18:30

Πdτμιov

Εμεig και o Aζξ Νεoiν

"-6 erρrd τoυ ταiρoυ''

τoυ Αξiξ Nεoiy(Κοινωιικη ιω7ιωδ|α)

oεoτρlxll 0μ6δ! ι{ιiouσoξ π6ρoU

MEτAoPAΣHjΣκHιl0οΕΣlA:

ΣκHι{ΙκA:ElσEΛEΣH ΣκΗι'llχΩΝ:MoYΣΙκΗ EπlMEΛΕlA:

Φ(ΙτlΣM0l:

ι'Ι0YPH:MlXPlMΠAl'l:

M ετΙtl:ΓκlοYΛAl:

z lΓ lA:0ΣMAι{:

AΣτΥΝ0Λ40Σ:AΣτYΦγΛAκAΣ:

Σκ0n0Σ:ΙPΑτ0Yι{EΝ0Σ:

ΔιlM0Σl0IPAΦ0l:

ΕPMοΣΑPΓΑl0ΣYΠΑΠANΤH P0γΣΣ0YΓlΑNNΗΣ τPlnΟΛ]τΣ]οτHΣΓlnPΓ0ΣAPκoγΛHΣΦΕΝlA ΘEoΦlΛογ BAΣlΛl]Σ ΖoPMΠAΛΗΣ ΣοΦ]A AΓΓΕΛοΠΟγΛ0γΛΕYτEPHΣ ]MΕΝΕΓ0Σ

8ΑΣ]ΛHΣ Ζ0PΙυΠAΛHΣΝτlNΑ τPlΠ0ΛlΙΣlΩΤH]\4lχAΛHΣ ΠΑnΑΔΑKHΣ8ΑΣο flAΙ]AΔAKHΦΕNlA ΘΕ0ΦlΛογΦPAΓK ΣKοΣ Ι]ΕTP0ΠογΛ0ΣBAΓΓEΛHΣ 0lKοΝοM0γKΩΣΤAΣ χA^ΑΣΔHΙri]HτPHΣ ΑPBΑN]τHΣKΩNΣτANΤ|NοΣ Ρ0γΣΣ0ΣΣΟΦlA AΓΓΕΛ0nογΛ0γ, ΑNΝYΑPBAΝ ΤΗ, l0γΛlA PογΣΣογ

Page 15: 12η Συνάντηση

I 0εoτρlκli 0 μ6δo Nιf oUσ0q Πfρoυ*Θ.o.N."

198ι5 -1999: 13 yριiυια θiατρo ιττην Πdρo

:'- Θεοτριnl0μιiδα Ν6οUσoξ Πdρou λειτoιργειαπ6 τo ]986. Xωρξ τoπικισμoιξ κ(Ιι δlακρiσειξ αγκολιdζει 6λο τo ηoiirιJνboγαζdμεη με φopεiζ Kαιπρdσωπα με σKoπd qvπροβoλi τou θεdτρou.

H πpoβoλi αUΙi επιδ6κεται KUριωζ με τo oveβoσμα ποραστliσεων σλλd Xαι με dλεζ εKδηλd)σειξ ποU aφoροJv τo θaατρo

θεωρηικd, dπωξ Kαt με dλλεq πρoσKλr1σειζ θιtiσων εκτdξ ndροU για vαπαρoυσ1dσοUν η δοUλειιi τoιrξ αoνησι.H Θ.o.N. aχει εXπροσωnr1σει τo ησι σε ΣUνα\rΓnσειζ Eρασιτεχvικdrv oιdσωv AιγαioU και πο ομηρε1o ηq ']οU, με σχεικ6ξδιακρ[σειξ.

PεπερΙdρ|o:

1 ._EPrΑΖοτAl'l τA χPlΣτoΥrE[ΝA ο MΙIPεχI τoU Aνδρ6α AγγεfuiKη

2. 0 AΛΛ0Σ |γ]ΙΙAYPoN τοU Avδρ,α Αγγελdκη3.-Δ0ιι l$MlMoτοU Σωηρη ]l0τ0τζη

4.'BAτPAχοMYo|Mrα|A τoU 0μηροU, διοσKευ]i Xdρη ΣαKελλαρiοU

5._0 πPΩτEYoγΣlAl']oΣ τοU Γεωργiou Pουσσου

6.'τ0 ΞYΛ0 BI'HKE Aπο τ0Ν t|APAΔElΣo του Aλ,κoU ΣακελλdριοU

7. τPlA lν]0 0ΠΡAκτAτων M.Πανογoπoιjλou N'ΛdσKoρη κοι Γ'Koρρ6

8.-Δl0rENHΣ' ο ΣKYΛoΣ τΗΣ ΣIΝΩΠHΣτoU Kιiαα BoUγιουκλ6η9.'τ0 τΣlPκο τnΙ oAYll,tAτΩN ηζ Σoφιαζ ΣφoKοvliκη] Ο.-H ΙΙEPlΦΕPΕlA και ΔΕι,| ExEl TA ΠP0Σ0ΝTA τoι Γεωργιου Σouρri

11.-τA rPAM|MAτA τHΣ mτAPΑMEilHΣ κoPHΣ τοU NτιvοιJ ταξιιiρΙη] 2.-nP0τAΣH rAM0Y τoυ A!τov Τσ6χωφ

13. lν]AΝnΛAl$Σ,0 BoMB|ΣτHΣ τοU AλaKοU ΣαKελλαριου14'-tlAτPoΣ ME τ0 ΣTAl'll0 τoU λΙoλι,ρou15.-0 lν]AτΙtlt4ε oΣ ΓAMoΣτoυ Φεvτερiκo Γκαρθια Λ6ρκo'l6'-τ0 oεPlο τ0Y TAYPoY τοU Aζιζ Nεσιv

13

Page 16: 12η Συνάντηση

Σ6ββ0τo 4 ΣεπτεμβρioU 1999

Qρα 21:00

ΔημoτιKo Σχoλεio Σκdλαq

" aιyμ,i λωτ oι τηs nαρ dδ o oηe''

τoυ Mαυ6λη Πιτυκdκη(Κρητικli Αντιn ολε7ιικ/l ΙΙθογραφιa)

0εατρlκi 0μιiδ0 Aδελφdτητoξ κρητd,v P6δoU .0 ψηλ0ρaiτηξ"

ΣκHl']00ΕΣlΑ:Et|lι4EΛEiA ΣΙ(HΝlκn[:

EΠlMEΛElA κοYΣτογMιΩΝ_YnEYθγΝ0ΣΣκHNΗΣ:

EtΙl['IEΛElA ιη0YΣlκHΣ:MoYΣlκH:

ElllMEΛElA Hχ0Y_ΦnτlΣM0l:PYolMlΣι| HxoY:

MAκEτEΣ:

Γ]ANNHΣ ΦΛΩP0ΣΣΤΑIΙAΤNΣ KoYPοΣΑNτnΝHΣ Γ.:ΕΠAΠAΔAKΗΣΓlAΝNHΣ N οTΑKHΣχΑPΑΛAl,1Π0Σ ΓΑPΓANογPAKHΣΓ Ι]PΓΟΣ ]lΑPΑry|0Σ _ ZΑXΑP]ΑΣ ΣΠγPlΔΑKHΣ ψAPANΤΩΝHΣΠΑNΑΓιοTHΣ ΙΙΑNτΑΛl0ΣΙMΕΛAΝlΑ ΣΑKΕΛΛAPl0Y

Λiγα λιiγια για τo ι4ρyo

δ"onoμη

a]'ε: τ11't lΙε1ρd nου εμφαν'τι'a'ιτaι)

χPγΣoYM:AΛEκ0Σ:

Σ0ΦlA:P0YΣ0ΔHlν]HτPHΣ:

MlxEΛι0:ΔHlν]APx0Σ:

ΦlΛlππΑΣ:PHιill0:

NlκιlτAΣ:ΣτEΛl0Σ:

POγΛA PAΙ]TH

lν]ΑΝοΛHΣ TΣlPAκΑKHΣΣ0ΦlA ΤΣΑΝ]ΗPΑKl.]Γl0PΓι]Σ ψAPοΛnΓAκl]ΣΝιKοΣ κOYPoYΠAKHΣΓlΑΝΝl]Σ NlοτΑKHΣΑΝTοNΗΣ E.ΞΕΠΑΠAΔAKHΣΕlPHNH BoγΤγPAKH8ΑrΓEΛHΣ KΟPAκΑKHΣNlKΗΦ0P0Σ ΣPAτHΓHΣ

Page 17: 12η Συνάντηση

0εoτρlκη 0μiδo Aδελφιiτητos κρ ητ6ν P6δoU

"Ψηλoρε{τηe ''πoρεio μαξ

N0,μβμ0ξ 1989Δροματoπoιημ,νη παρouσioη τοU χρoνlκοιτοU oλoKαUτoματoζ τou AρKαδιοUκειμεvο Παιτελη Πρεβελdκη'

Mnloξ 1s90ΕKδηλωη με θdμαηv κρητιKη ψUχη(τ1μηθηκε ο Kωοταζ [4οuι,τιiκηq)

Mdloξ-ΙoUνloq 1991

"Tα σiρτι(α τoU μετoχdρη"Kωστli Φρoγκoιjλη

N0,μβρlο( 1ss1Αφιaρωμο σro Nικο Kαζαν,τ4iKη(ΠροσκUηηξ σην iiβUσσο)

Παρouσiαη: l\η1iρω BαμβOuv(iKη

lοιjνlοq 1992. Tα Ση Kω ματdρtxα" NιKοU ορφοvοι]

Nοiμβplοξ 1ss3

"Τα Avεβαkiιlαια" Γ1dvγη Νιωτ1iKη

Mfloξ_Νo,μβρlοq 1995

"Η Kλεψd" Poιλoξ ορφοvouδdKη

Mdloξ -loUνlοq 1997

"Στo lι,lι]λο" Pοιjλοξ oρφoνouδdη

Σεπτjμβρlοξ 1ss7ΣUμμετoX]i σηv 1οη ΣUvdvηη Ερασιτεχνικ{iν ΘιdσωνΑιγαιou (Xιoζ) με τo aργo.Στo Mι]λo"

lγdloξ 1998ΠoροUσιοη τoU βιβλιoU τoU [4ανωλη λ4ασloρογιανvliκη

Ν0,!βρlοq 1ss8.Τον Αvτρειωμενο μηv τov (λαιq..'.,

loιjνlοq 1999.Αιχμdλωτoι ηs Παμiδοηq"Mανωλη ΠιτuκdKη

Page 18: 12η Συνάντηση

Kυρloκη 5 ΣεπτεμβρaoU 1999

Qρα 1 :00

Π0τμιoν

"aγiα Σιτlν''

τoυ Aνττiυη Mηνιi( Ι clτ ο 7lιxo θ ρηo κ ε υτ ικd ! ρ γ o)

Avσγl,ωoτiρlo AγlιiσoU "H ANAΙΙτγΞH"

ΣκΗΝ00EΣlA:κΑτAΣIGYΗ ΣKΗΝlκΩN:

ΣκHtl0ΓPAΦlA:z0rPAo!κA τΑMnΛ0:

HX0Σ ΦΙlτlΣM0Σ:

M.AlΒAΛ]οτ0YΔ.KΑi/]]']ΑPοΣ'lM.χΡlΣτ0ΦAPHΣT.κΑΙΙΠ0YPEΛHΣΧ.ΠΑΝΤΑZHART SτUDlο κAΡA Σ-lιrYΛοΝAΣ

δ"ouoμη

AΦHΓHτrHΣ|ArAθΩl'Ι:

MΠοτ'Σ (τΣ0ΠAlι0Σ):alAΝι{'Σ (τΣ0πAl'lοΣ):

πlΣΙ0ι(κAτ0lκ0l nΕ θlΛHΣ κΑl ι PYNlΣ):BAΣ^H'l'ι (ΓlAΠA}:

Εrr0ι.JlA:

B.KογPBΑNl0γ]lAΝΑΠnτΗΣ ψYPOγκHΣMlΧΑ^ΗΣ κΛElΔΑPΑΣΓlANΝHΣ l',]ΑnAΝΗΣ

mΤP KΛε]ΔΑPA' EYΣTΡ. K0P0|ν]HΜΕ\ΣτP MHΝAκΩNΣΤΑNΤlN0Σ BΑΛΑΛΑΣAκΗΣ BEPlΛΗΣΔΕΣΠοlΝA AlBAΛ]οΤ0YΠAN'ΙMAlΣPΕΛΛHΕlPΗNl] KMΦΑΓlANΝΗl\4APlA Αl8ΑΛlnτoYΠAlΔlΑΤοYχΩPlογ

Λiyα lL6γα yια τo Ξργo

.ΑΓΙΑ ΣΙΩN" εiναι o τ[τλo< του ιmοριxo θρηaxευτιιoi lργoι noυ θα τιαρ1υσιciσoυμΣ''Εχa dμεη σχiη με τlι δηιoυργiα τoυ Αxlαιο-nελαΥ\τLsxoυ Πρooxυνfματoc ηe ΓΙαυαγΙαq'

τηζ Αyuισιιυ ]lω ]im'εnε1σαl'η 1lαι τoυ oμωνυμo Ιωριcfi. To !ργο εiναι yραμμενo αε ΑγαοτΙτικo ιδΙωμα επlηqoΠ''aν4y'1ασω1ηΑνιωιηΜ'ρα'Παρ'"\ηιηδυoκoλιonoυηn iναιao'a ιacιρ'κoθnoια'ιηι1'':η'γo να

δραμaτonoιηθει, ο ιJιγΥραΨι'υ\ κοταφερνa να δiιi,εz μ επι1:υχiα liiορι1ed yηoνa)τα, noυ 1αinου χιj\'oντq στa

θρυλ(' ]lαι σε μια θεmριιli χlcovΝη διιιρχε"α 'ια ζarντανξΨε1 εnt aηνηζ ισroρla n0λλ6ν ΙΛ6νω1]. Tο lρ1'o

βαιJΙΦ-ται .ηoλl στον 1ιto και.τa φτtrc και η αψιjηαψα noυ δψιoιρyε[τατ εiναt 1ιατα1'υlιτxl!η κ'αx υnoβλητΦ 'Γι' αii ιnοτεiaυμ τk'ζ o θnσ]cευτι1cοζ α1i6ζ χαρ(ιyτ'/7ραζ ταψxιiΦ mo εniσηζ τι2ριβdλλο1' τηζ Πιiτμoυ'

Page 19: 12η Συνάντηση

τo Epασlτεχvlκ{i 0εατρo & τo AvαγvωστηρΙο τηq Aγl6σoU

" ΙΙ Αντinιυξι1''

ιμφωνα με nq πληροφoριεq ποU UπdρXoUν οι ερoσιτεχνιKaq θεατρικaq Πoροοτoσειs σηv Αγtdσο dρXtσον αΠa τov

Περoσμavoο16να' H πρωηΠορdοτoση, μετο dργο τoU Δημiιριoιr BυζαντιοU "BΑBγΛQΝΑ" δdθηκετo]879απdτoΣωμοτειo

"ΦlΛ0ΠT0ΧΟΣ ΑΔEΛΦOTHΣ ΑΓ]AΣογ. Ακολοιjθησαν και dλλεs πορααdσεtζ Koι dιo1 τo ερασιτεχνικa θ,οτρο iγlvε

ΠορiiδοΦ, η οΠoιο σUvεχiζετoιωζ τιξ udρεζ μαζ

Ιo ΑNΑΓNοΣΤl']Plo' 0πωζ liτον φUσtκ6, nρoσι]ρμoζaIov στo Πνειμο λοl οτο ρεnερτtjρο ηζ tnoxηq λo ΠοροU{rιoζε

ειδUλλιΦ(d δρdμαιο' ιραγωδiεζ εθνικοι πεμεχoμavοU μοvdπρoKτα κωμωδiεq (αι dλλαnαρδμοια.

Mειιi οπ6 ηV απελεUθaρωση τou νησιoι σUvεχiστηκoν οι εροσιτεχνιKaq π0ροστιiσειζ ΠαρoUσιdστηKαV με επιτuλ ο oρλετο

,ργο ελληνικd, 0λλιi Kitι ξ,v0.

οι Αγιοσιιτεξ οπ6 νωρir οισθdνθηκαν tηv αVnγκη vo γρdψouv θεατρικd 0ργα σlο ιδiωμd τοUξ ιjΠωξ oχρισloφαq Kανιμdq, o

Στρι]ηζΑvοποσaληq'οΓllivνηζχατζηνιKoλdou o Δημriτρηq Σnηλιαδηζ, o Kωσιαξ ΣΠηλιαδη!, ο Γιωργοq lMοUιζoUρεληq Kοι

ο AWιιvηζ Ιν]ηνιζ

Tα dργο αUιd, ovεξiiρητα οΠιj τη1/ ποldτητd ιοuζ, μαρτUροι]ν τοv κολλιτεχνιKd οργoσμd τοU τ1jποU

η

g

17 l

.tI

tl

Page 20: 12η Συνάντηση
Page 21: 12η Συνάντηση

0ε0τρΙκιη 0μιf δα ]Ιfτμoυ

"Θ.o.Π,''_ .ην nvoιξη τοU 1992,γινε πρoσπdθειο αΠd μaλη τοU ΣUλλdγοU ΓUνοικιlv Πdτμou σε συνεργοσιο με oτομα ποU τοUξ

εi/διaφερε τo θaατρο' vα oνεβεισο ΔημοnK6 Σχολειo ΣKiλαξ' η παρdσιοη τoU noιδικοι aργou "ο Ιν]oρμdληq, τoU

σUγγραφaα Pdινερ Xdχφελντ Αuη iτοv κoι η πρdjη ερασιτεχvικli εμφliνιη ηζ θ.ο Π. με Koιvd τdπo τα Πoιδιd τωv

ΔημoτικιιJv Σχoλεiων και τouq γονειξ.

-Την nvοιξη τοU'lss3' oνεβαινειτo aργo τou ]iκωβoU καμΠov,λλη .τατaσσεpα π6δ1α τou τραπεζιoιj" σηv αιθoυσα

εκδηλ6σεων τοU οικισμοι] Kdμnou.

-To 1994 η ερασιτεχvικli θ.ο Π σUνεργdζεται με τηv ηθοΠoιd κoι σκηvlrθaιδα Barbara Hoffmann. Ι]οροUoιdζoνται

ποΦματo τοU Γιdννη Pττσου απ6 τ1! ΣUλλογdq .Pωμιoσιjη, ,!Επιτdφιοζ, Kαι

"χειρovομ{εq, σε απαγγελια ηq Θ 0 Π' και τπoθaηη σιo χιi)ρo αΠ6 ην Barbara Hοτfmann' σε πλαγιli ηζ περιoχiq

Φρdγκισσα ηζ x6ραξ

_To Kαλoκοιo1τoυ 1995 γιoρτdζετoιη εΠaτειοξ των 1900 χrδvωv απd η σUγγρoφi ηq.AποKdλUψηξ" τοU AγιoU lωdννοU

τoU Θεoλdγou. Σταπλαiσια τοu εoρτασμoi, η 0.0.Π. σε σUvεργασια με τον Eλληνoγολλικd ΣJνδεσμο "τΕχNΗ, εnltειρεΙ

uiο θεατρικli ol1oγγελ[α απoσπασμιiτων τοU ιεροι BιβλioU οτo βρiχo ηξ.κολλιKοισοιjζ" τoU ΓροικoU , oε σKlνoθεσiα ηq Barbara HoffΓnann'

Τηv ιδια χρονιd η 0.ο. Π οvεβdζει εΠιηξ ηv Kωμωδιο "Ζητειται ψεJηq, τοU Δημiτρη ψοθd

ΣUμμετaχειεπιηζ ενεργd ση διoργdνωση εκθaσεων εικoστιK6ν τεχνιiν Kαι d-λλων πολιτιστικ{iν εκδηλ6σεων

τo χειμωvα του 1995 δινοι.τoι ποραστliσειq θεnτρoυ Σκι6V σ.α Δημoτικd Σχολεiα ηξ ndτμou.

_το 1996 η εροσιτεχνιKr1Θ.0.Π. αΠoκτli νoμικd χαραχηρα AαιKriζ Εταιρεiαξ μη KερδοoKoΠιKηζ.Δivον'τoι πoρασldσειs

oαiτρou ΣK(iv κoι πρoετoιμdζεταιη KωμωδiατοU ΓεωργiοU Poιjσσou "ΕυτUχ6ξ ΤρελλiθηKο,.

Τηv dvoιξη τοU 1997 δινον'τοl οι l1ορασιdσε1ξ ηξ τ]αραπιlvω Kωμωδιoζ' Τo κολοκoιoι τοU 1997 η θ'0.Π. επlλεγεται να

λnβει μaρoζ ση.]0η Σuvdνηη ΕρασιτεχνιKιlv θιιiσωv Αιγoιou,, σrο ησi ηq χιοU.

-Tο 1998η Θ 0.n. ανεβιiζει τηv παρliσrαση ;Eτσι εινοι αv dτσι voμιζετε, τoU ΛoUπζ Πιρoντaλλo.

Tην Ανοιξη τοu 1999 αvεβoινειτo aργo.ΕNYΔPΕ|0Σ τοU κ6στα Mοuρσελο'

Page 22: 12η Συνάντηση

κUρlακη 5 ΣεπτεμβρioU 1999

Ωρο 21:00

Δημoτικd Σχoλειo ΣKΙiλαq

δ,ouoμη

Ιv HΣlΛ0χ0Σ: ΓΑΝΝHΣ MΑΝΔοYPΑPΑκHΣΕγPIn|ΔHΣ: ΣEΛ οΣ lγ]ΑPKoγ

Δ0YΛ0Σ: κοΣτΑΣ gΑPΘΑΔογKAΣ

AΓA00ΝAΣ: ΓοPΓοΣ τP nOΔEΣxoPoΣ ΑΓAΘ0llA: κοΣτAΣ BΑPBMογIGΣ, ΣΙEPΓlοΣ κoΖΑKl]Σ' MΑP οΣ λ4οYPεMToΣ'

Ι(ΛElΣΘEΝιlΣ:πPπAΝlΣ:τοΞοτΗΣ:

lαΛοΓEP0Σ:

Α' ΓYNAιiΦ

ι4Al,lΙ]ΛHΣ ΣAθBAΣΓlηPΓοΣτPln0ΔHΣΣτΕPΓ οΣ KoΖAKHΣ MΑPioΣ MογPEΛΑτoΣMΑ]'lQΛΗΣ ΣΑB8AΣMAP|οΣ MογPEΛAτoΣΛτΣΑ ΣΤAλr]ΝΑ MΑPKoγΔEΣΠ0 NΑ KA|ΛAΦlΛn MEΞοl'l0YΛ0γΠοΠΗ ΑΡBΑNτ0YN]AP1ABΕNEΤHlοANNA B0ΠΑ-ΙZl1

PENΑ ΑΝNH MΑNΔo\?ΑPAκHΑΛEΞAΝΔPΑ 0!KoNοl!]οYEYΑNο]A ΣAPΑΝτoYΛHXPlΣl]\lA XΑPτZAN οτ0YXΑτΖHANΔPΕ0γ ΔξΣtΙ0!NA

"θroμoφoρraξουoεζ"

τoυ ΑριιιτoψιiνηΘεοτρlκιη ομ6δα ΣfμοU

ΠlπΑoPΑΣH:Σ!GNο0EΣlA:

ΣκΗΝlκA:l(0YΣτ0γΙγlιA:

MoYΣllα:χ0P0rPΑolA:

lΦτAΣ|GYH ΣκH,llmNjtΦτAΣκEΥH κ0γΣτ0γΙγlloN;

ΔlΔAΣιΦIlA Ι[ογΣlκHΣ|κ0NΣ0ΛA HxoY:

κοNΣ0ΛA olΙτΙΣM0γ:0nτ0ΓPAΦlA:

BlΝτE0Σκ0ΙΙHΣHiA0lΣA:

ιΙPoΓPAΙγlπlA:MAΙ(lΠAz:

ΠΑYΛοΣ MAτEΣ|ΣΣτΕΛlοΣ MAPκοYΙ/]ΑP A BΕNEτHΦlΛ ο MΕ:Ot]ογΛογΝκ0ΣκΑPBογNι]ΣΔΕΣΠolNA (AlΛA' PENA_ΑΝNH IηΑNΔoγPΑPΑKΗ'ΓlAΝNΗΣ λIΑΝΔογPAPAκΗΣ ΣτΕΛlοΣ ]MAPKογ.MΑPlΑ ΒFΝEτH ΣτtΡΓ οΣ κozΑKHΣΦlΛlο AΛΕ]0Π0YΛογ. Ζ0Η MοPAIτογ, ιΑτEP1NA MΑΓκΛH'ΔEΣΠοlΝΑ xΑτΖHΑΝΔPΕοY

NlKοΣ KΑPBογNHΣZοl] MoPA τ0γlΠnοκPAτHΣ ΠAιIτEΛHΣrοPΓQΣ BΑΣlΛεl0γΣτΕPΓl0Σ κοΔKHΣN KH Δ ΣΛlAΛEΣnοlΝAxΑτlHΑNΔPΕ0γ

20

Page 23: 12η Συνάντηση

0ε0τρlκi 0μιf δo Σιiμoυ

1984198519861987

198819891993't994

1995199619971998

19S8

()Ι\' oυ Φιστoφ αν ι1ιoi Αnιjλαυ oιe

υr rωμΦttζτο| Αρ?σo.|ι'yη ιιi ΙρilιαΦa\'fιa τηl aμdδα |αζ o ιnιτ.ρ')μ!|oζ roΡιdζ 'Βλ!ι.Ιμε- θαι]ιΙi(αΙ1l:. α\ν' ikν ιΙ'|iζιμε

ηιΙ'i τo αΦ.ιιaι fu] κλασσιχι1 !ρ\'a| φι\ι) ο|ια Ι ! rιτιχ?ηo η 01α καλaι.Jιριnτιχ. ι/ εΦ1βαlιrιi ινβliη !r' ι \l l ι l ι l 11ιΙ11ι l ι !ι:ησναλΦΙnζ ]1'ωιn6 !||d|' σιΥfi με alψσβητο1ifvζ nψqilιζ' Τo ερΔι ημn ιoιoζ θiτετaι anιi μια L0ξη nαμnπιση fu rkιι'ιt.j

ιiηa η ω'0i ιιD1ο αν!βισo| κλn Κι ιτ|l| η συζητηση η)o\τρυnοε !μιαιlαν lι ειδιχiτερ.1aητi]|ιαα Ποι' kll1fli,01ν ι0lζκω[1nnι μj\ιLζ. ιι|ζ κι|εiζ Φdν Ιoρι' n.n: το\μdζ ηζ Ιιιι)τ|ι|Liεζ; Κi αιι' μυισιχη' nριjrιiτυηι η ξdηonιρu0dοε1ζ: Κd ι rυloωrjμια fuι σκη!ιfu' και |ισoζ: Lnηι a ι αnεχθ.iμaαε rαι nζ drη'ραφιζ ηρa0 ΙιτλΙαζ 1r ]a) 1 ηζ

ΙUlιlωΙnrιζμαζ iiημι)υρτiaζ αnιj τa nali' ιιιζ ιπετι19 ιιL!οιζ rιι διoτ,iξaμε' Τιρa nr,; τολμισaμε ]ιετn τ1ζ ι'π:.' .n|ΨLλ.'ξι.Ι ]a'

υ ιτ.i οιτι .ρΙioaμε f lα?;θοιμε nιο ηitο1'tιι' Ληa η +υtψid ιaι Ιaρoι .nΙj τοl ' ΙΙnψrρμα| "' 'Ιifa τιnι'εζ ιιισιLι0!εζ !ε1ουζ ]ιαθητlζ, λ!με nωζ Lp1μdσα]ιε Σ1|1ηιLιl)υ|οζ ι.'| ιdζ ι Jιζ ||ετιl i< αnin ραζ ηρ|η!r la θ.'ψηθι|1 χσ? a κ1iι0ζ Mn1ευιζ.

H |ιειι,lρ.ση ιaι nητει ιπa χιμa ΙιaζΜ' μιζ υυ|τlΙmiι}ι Γλιφ υρη !ξυbη} |ιo|τ!ρ|α, }ιoυΦκη Δ?α'\ifa1ιk 1ιζ .Θu+0y 0Ριιζοιοεaiρτa naι rεl noλυηαiιΙτω τΙλHjiΜημι ιλ]ιi κdΙ μ.Ιοtκτ]]μα' aφοι| aπ]τατοnτρiιa nζ δισζa],ι|ζ 0ιjζ ι'y.ι με tidιερiο].εζ']aρ1'ο ηαρ' 6Ια αιτd αηι τα na\'τειd ιo ι Αριoτοι|ιi!]L η nρnτη' n' .ιnd nζ ιλιixιfrεζ ηarξ.jιη1πι' vλ1'\||ιτ]i σd1ψα ' ΣφιΥιj' με

χ.]ηΜζ rΦαΦdσι1ζ ξεΧαρδlΦ1Εζ Νιι κωμιχlζ εμn|εnσειζ αniθoνη< nρωτ0τ1)πiαζ 6nΦζ αυτ{ζ τa, τ!Ι.υζ' .jnoυ ο Lιριπi ιζ nρaσnαθεiΦ ελε|θιρnσει το| συτγιa]i τ|1' Ιιεuηιφιεσμεraζ σε

'1ρωεζ τραfbδι.;ν τoι! οταν 6μa αnoφaσiιε|ζ lα ανιβnσ'ζ ['α| Αρ|1aι|li|L δε|

aν&λl'ιτιt ση\ιζ ι!ι Φ|ο Α'αmι1,nrιζ i'a' oλιjιιη.ο rljσμo Ξιnιljliει μισα aηn τιζ γριιμι|ζ 1aι.λoζ.jνιa|η η φχαια Aθη'aiΧιΑφΝ' Κι αlιPω|'ζ'ζ εrei ελaπiματa ξω Ιαραχτ/Ιρεζ Μι φιiτσεζ χαι aιrnφιφ.ρ!ζ nοι |,θ.11ο!| ι. ιL rιρι' μo.

B]ι|nειζ αχιiια τα nαμn.iλιια !θιlιa ιηζ fo!ηι6τητaζ nοι ι|(]ρεΨι| τιζ'n/Ιωδiεζ τoι, yα φυι''oι! ιryεδιa Ιωρiζ a'\ιο1ισειζ μiχρ1 εμιic rιι|t i .πu ΣΦι' r-^ τι1' ]ιι0η ιοι φoλ1oι nοι 'tινετoι πaΙιη1i του τι|φτll' ι !υ nα!ιλ:ιι'ιnbrιι σε εΧδηλδoaζ σ||yι'οlεζ noι Μ|ρ'iΦι'

nμωζ το iko εΕi'o Διo|υΦar6 ηlε1iΙa' dηο. 01 νn\ειηΙrlbf π'! lλρδν 'afuΜiεζ

εtδηλωειζ τηζ 8ηζ MφτΙοιΗ fuιιlaιoι Χοι η oλin1ε'jρη .1n61αιη ι|ιjζ εllfoι nοι Υ)η1ιiε ιρι| 25aa !nj!τι "|trι aα εξοιχnυμΦo fiιο' .\.i. ερ|aυ nιιοτ't|ιει μεΤι'1ο |ιiρο. τη. aniθεσlτ τoι πη σaΙΙι ηι/ρiiιal 1οι L'τριιiδη ι.Ι !Ιaι! Ιπθεi' nαρo1'σ\dΦι πoλλiΙ διαο7iεζ yιa τo

σ'μεt]ι'6 Σaμιι0ι. Σηl nροση.'() ι yι aζ ξεnηΙιιιJιμε -'ι|οiΙσalιε t|α' ρ'iλo. aυτιjl του κaλ,iγερo, nιι11ι.1"ο-σχoλιaσJL ο οno[oζ Ιjμωζ naρaμ6υ fiι'ζ τ]υ }x\ivD του !ρτaι' aι{Φοντaζ τa' ' 'dκρατa' ' ' ' 'o Λ/]ιΦοτ|σ|1κιiζ ο1νoζ ΙιΙ.!nει!α

abειαι !lα' αtριπoζ' Κι ετ'αι δ@aτiζ' χιιn!οζ και μrρonoΧoζ' Σrη9 ιfεiα σaζ! Στη! υ1.fu τaι Παιλου M@ειn MOnζ Μ' ιjλω9 It'lΙiλω| η ) |ιιζ βο ιl] ιαa Ια.l l ιοζ, ιnoχαθιαi'τaζ,iλλοιζ αρμaδι'jτφa1 \

"Θ'o'Σ.''Θεατρικi Ομdδο Σιiμoυ Kαιταχρ0νtα ποU περoσov'

"Πoρομιjθl xωρiξ ιiνoμo" τοU l' Kαμπαvελλη.ΔiΦνεξ κο| nlκρoδιiφνεζ, τωvΔ. Kεχοιδη _Ε. χαβιnρα

"Φofστ0" τou Ιν]πdσι

Tρια Ελληvικd μοv6πραKτα . H Eνοχti" τoU fu]. XdKKο.θρrψολ0" τoU Γ' Σκοιrρη

"το !fλλον εΙvοl !6ν0 δlκ6 ιrαq" τοU Π' Ιν]ατεσι

.ΓΙoλloρκiα, τοU Α. Σεβασιdκη

.τo σ0κ6κ πoU βελιjζεD, τοU Στ Στρατιaβ

.lMdνα'.'μητ,ρσ...μoμιi..., τοU Γ. Δι0λεγμdνοU

.ο Miδoξ 6χεl οUτt6 γ0lδ6ρου, τοu ]\4 Kορρa

.To τ6βλ,, τoU Δ.κεχαιδη

. H μlxρti μoξ πjλη,.0 Mπiιτερ!αν κ0t ol εμπρηστ,φ, τoU i/]αξ Φριζ.ι] πρdβe, τoU Γ.Aρμaνη

"ΙMε δtjνομη απa τηv κηφlσlr, τοU Δ. Kεχαιδη (Ημιτελdξ)

Page 24: 12η Συνάντηση

ΔεUτ6ρα 6 Σεπτεμβρ10U 1999

Qρα 18:30

Πdτμιov

"λooμnarno"τoυ Mανιiλη Κoρρ6

(odτιρα)"Λ0Ικi Σκηvli" M.Ε.A.Σ. "ΛHMN0Σ"

ΣκHΙil00EΣlA _ΣκHlιlκA-ΦnnΣM0l:

lM0YΣlκΗ Et|lΛ0Γι| AliAMοNHΣ:M0YΣlΙ(H τ0Y EPΓ0Y:ΦP0ι]ιτlΣτHΣ ΣκHNHΣ:

YΠ0B0ΛEAΣ:κ0ΝΣ0M HxoY-ΦnτlΣM0l:

ΗΛEκτP0Λ0r0l:XAτΑΣκEγH-τ0π0oεrHΣH ΣκHΝlκΩΝ κ'

ΦnnΣlmN:

ΣTΑγΡ0Σ MnΑPMΠΕτΣΕΑΣΣΠγP0Σ MAKAPoγΝAΣΣAKEΛMPΟΓΙ0γΛΟY ΣοΦlΑχA]ΝA ΕΛENH ΛYΙΣAI{H [4A|PH

ΓlΑΝNHΣ ΛYτΣΑKHΣ'ΓlΩPΓ0ΣKΑPlΑKΛHΣ ΠAγΡ0Σ AΣΒEΣAΣ'ΓlΑNΝHΣ ΛYτΣΑKHΣΓlΑΝNHΣ ΛYtΣAKHΣ'Nlκ0Σ ΠΛΑNτZoΣΓlAΝNHΣ ΓP|ΖMHΣ ΠAΝAΓ|οτHΣ(ΑPAΦlΛlΠnοY- ΠοPΓ0Σ KΑTPlτΣHΣ

Α1iaιγo|ταx ο1 φω9iζ τ1Ιζ Σoφiαζ Λllχll'τiδaυ χαι τoι Σταιρaυ Μ]1ι1ρμrτι'uι

δrouoμηlμε την σεlρι1na| ε1ιψανtnvοι)

oEIA 0ΛΓA:PENA (olΦH):

lν]AlPH MοPΦ0Y:Νlκ0Σ M0PΦ0Y (B|0M-Hχ,ιΝοΣ):

ΠAγΛlΔHΣ (YlοΣ MoPΦογ)

AΦPoΔ TH KΑNΔγΛHEΛΕNH ΑΣBΕΠΑΔΕΣΠ0lNΑ KAλ]]Π0YP0ΠογΛ0γKοΣtAΣ κ0ΣΣ0ΓΛ0γχPHΣτΟΣ ΠΑKAτAPlΔHΣ

22

Page 25: 12η Συνάντηση

Moρφωτlκι5q Eκπoλlτlστlκιjξ Aθλητlκιis Σιiλλ0γ0ξ

"Λιjμνo<''

Σιλλογοqμαqο[,Ι.EΑ.Σ"ΛHλ4Ν0Σ,ιδριθηκετo]978σηνΙν]ιριναηqΛημνoUΠροοπoΘησεvoδωσειaVαδ1αφopει(dτavο(αινaημαστην ζωli ηξ ι/]ιρlvαq και 6χl μavo [4ειd oπd παρoυσiαη 2 χροvωV αισθdνθηKαν ηv οvoγκη 6τιΠρdπει vα ιοvουv ιοι ι!1τι

nλλογιoτηνΛημvoολλdκoιγιaτi]vεαUτΙjτοUξ'Eτσιμιαπορaο r]πd αvθριlποι]q με oγιjnη γιoτο θaοτρο aΠωζ: ΑναγVωστακηq Hλiοq_

Kαρdβoλαq ΗλιαφΠρ6δρομοU Στρατηζ ΠαΠαοπUρdτοq Σπιροq aφnοξαν τηV €εατρΦ oμιjδα ΠoU ον0μοσον ΛΑκH ΣKHNH'

ΑUη η ογlil1η τωv αvθριbπων για ιο θaατρo Kατdφερε οΠ0 τo 1981 μ,χρι σημερα να προσφdρειπlrλλo γιο την ΛΙ]μVo. ΑΠd τo ]98]και μετ!1 οvεβοivει Kdθε Xρ6νο Kοι aVα θεατρικa εργo ελληνων Ιi ξaνων σUγγραφaων' 'Eχουμε κoιαφaρει vο μoq ογοΠiοιlο |οoμoζ ηqΛriμνοU σιov οποiο vομiζoυμε aι aχouμε Πρoσφaρει πολλd' oλλd κoι θα πρoΙ]φaρouμε κoι ολλα. Ιιlεσα οΠd ηv θεατ!ιKη ομiδα ιou

[4.EΑ.Σ. "ΛHMNOΣ" dχοUν περdoε1 Πliρα Πολλοiμoθητaq κοι αUτd εivοιθετιKιi'EχoUμε διJσεl l1αρασιdσειξ σε αρκετd χωριdηζ ΛljμνοU ολλd Koιστο dμορφo νησiτου ΑγιoU EUσlροιiοU. Το 1997, μετιi απa αρKετli

χριjvιo διδσitμε παρασιιiσειq σιο στρατaΠεδοτοU ησιοιj μαq ολλd Kοι μoθηnκaζ Παρoστασειq σ' dλα τo ο'iολεiα H εμΠειριo μoζ αΠ0

ouτd! τιs Παροσιiiσειs ηταν τo Kin dλλoΟ lι]ΕAΣ ,χεl Πιiρειμaροq ι]ιq ΣUναvησειq EρoσιτεΙvιKιιv οιιiσων Aψαiou ποU aγιναv σιηv Σομο' Σιρο, ΛΙiμγο Pdδο Λaρo καιNdξοΟι σUvαγτliσει! οUτaζ γιι] μαζ ειναι καιι ιlr ξεχωρισι6. Eινitι μια εUKαιρια να συνovηθοιμε 0λεq οι θεοιρικaq ομi1δεζ τoU Αιγαiοu κoι

νο ανταλλdξοUμε ιιζ αn6ψειζ μαζ και εμΙτεφιεq μο! Πορολληlo με τηv ΛΑ]λl-]ΣλHNH τοU ΙνlE Α Σ ΛHMNΟΣ λειτοUργει Kαl παιδιK0

θ,οτρo με αρKετd! ΠορaστdσειζΕπiσηq λειτοUργειKoι κi]UκλOθ,αιρo στο οπ!rιο σUμμετaχοUv μιKρα ]'1αιδ1α

l,

l|AlΔlκ0 οEAτPll(0

"Ο στρι]τιiρχηs"

.KερoμlδοτρdXολοζ,

κ0γκΛ0ΘΕATP0

"Σουπερ μπομ Kαι Pηνοιλα,.ΟδUσεβdχ"

"Το ιjνειρo τοU ΣιtiiχτροU,

"Ο ψαριrτρομdραq Kαι η ΙταρεατoU,

"Ανaβο ση στaγη vα φιiμε ιο σιVvεφo"

Aπιj τo 1981 axouv ονdβεlτα εξΙiξ 8εατρlκιj dργο:

Aiη{rη εη γιiμιrν του Tσ,χωφ 19ε]Το τdβλι τoυ Δ κεXαiδη 1982oιτρελoιτηq εποχηq τoυ Δ. ψιrθd 1982Δεν ΠληριirνοUμε τou Nτdριο Φο ]983Φoν Δημητρi(ηq τoU Δ. ψαθιi 1984Ιο τρομΙτ6νι τou Ιr/] Πaντικο ]985Koμμι]τιο και θριψαα τoU Γ. Σκoιρτη 1986Tο θεριd τοU τoιροU τou Αζiζ Nεσιν 1987

Η μπdμΠo τoU Ν. Περελli 1988Tο Koρiισ1 με τo KορδελiiKι τοu Nοη Περγιαλη ]989ο KαραγKιdζηq πορd λιγo βεζιρηq τοU N. Σκoιρτη 1990Εl1ικινδUνο φoρτιο τoU Γ ΙV]οUρσελd ]991

ο εΠιθεωρηηζ τoU Γκιjγκολ 1992ΦιλοUμ,vα ΙrΙορτouρdvο τoU Ε. Nτε Φiλιnπο ]9930 nειρoσμaξ τoU Γ. ΞεV6ποUλoU 1994Tο ποηγι]ρι τoU Δ Kεχοιοη ]996'Evα (απaλo γεμiιο βροχη τοU Ι\ηιiικλ ΓKιiτσο 1997

23

Page 26: 12η Συνάντηση

lrΔεUτ6ρo 6 Σεπτεμβp,ou 'l999

nρο 21:00

ΔημoτιK6 Σχoλειo ΣKιiλαq

'do κoυyoιjnι''

τoι Poυτζιiντε(θεατριxli διaorι:υη αιι6 λαtκ6 nαραμiθι)

0εοτρlκιη 0μιiδ0 .xAΛιωt'lΩP" lδ0λiou KYI|Poγ

δ"onoμη

jιε την oaριi nου εμφα1,ιζ0\'τι11)

aElτ0lιlΣΣA: ANΝAΣΤΑγP0YrEΠoΝAΣ| KoγΛHΣΓΕnPΓιΑΔHΣ

MEiiAτo-κoYMπAPοΣ: KΩΝΣANΙlNοΣ ΤΣlΑlΛHΣ

MπΕTlA_ΓYl'lAlκA P0YτZAΝτE: MAP|A Λοlz0γT0l'|lNο -ΣτPAnnτΗΣ: ΔΩP0Σ ΑXXΑΣ

χΩPΙAΤlΣΣA: λΙΑP0YΛΑ HPΑKΛEογΣχnPlKoΣ: ΑNΔPEΑΣ HΡΑκΛΕ0ΥΣ

mPlAτlΣΣA lMΑlPNΓlΑNNΑPοYχΩPl(0Σ: nANΝlKοΣΠAΠ0γHΣχΩPlκοΣ: N K0Σ ΠΑΠΑΛ0lZ0Y

mPhTlΣΣA: κ0γΛΑ ZΩN|A

P0Yτ2λΝτE: ΠΕTPOΣ KΑΛΛΕΝ0Σ

MΕTAΦPAΣΗ: KΩΣHΣΣKΑΛ]oPΑΣΣκHι{ooEΣ|A: EγTαloΣ ΠoγΛ^ΑlΔHΣ

ΦnτlΣMοl: ΠΑPHΣZοNlΑΣB0HΘ0ΣΣxHΝ00ETtl: ΣtΑYPοΣΣTΑYPoY

t

I

2i

Page 27: 12η Συνάντηση

0εoτρlκli 0μ6δσ lδo λio υ κιiπρoυ

"Χαλκijνωρ''

ο Σωματεio μαξ ιδρυθηκε το ]948 καιΙηρετo 6voμo τoU ιδρuτοι] ηs π6ληq μαζ, βασιλ1d Χαλκdνορα (ΧΑΛKHΝΩP)

ο χMκΑN0PΑΣ απ' dn ο μι]θoq αvαφaρει, liτov Aχαι6ξ' Ελαβε μaρoξ σιον τρωtκιj πdλεμο oπd τον oΠoιο εΙτισΓρ,φoν'Ιoq

πρoτiμησε νο παραμεiνει σηv κιπρo, μαζiμετο οlροτ6 ΙoU τo σUV6δεuε Φτdνο!τoζ σην παρoλιο ηq Kljπρou Πoρευηιε

σην ενδοχωρα νικτο' ρdJησε ηv Πυθio ΙοU vα κτiσει την πdλη τoU Kαι oUη τoU απliντησε εκεi ποU θα δειq τoν iλιoΠρoχωρ(i)ιταζ Kαι μdλιξ αν6τε ε ο iλιoξ κdπoιοζ αn0 τουζ στρατιιδτεξ τοU βλaπo\rιαξ τοv liλιo φ6ναξε . δοι] Αλιov". EKει

aκτισε τηv π6λη τou κοι ην ovdμασε lδιiλιοv. Τo lδaλιov aμελλε νo προoδεισει Koι vα γiνει,vα απa τa ]0 τοτε βασiλεια ηqκιil1ρoU.

τo ΣωμοτεΙo μαq οΠd ην πρdJη σιιγμi ηq ιδρUσιlξ τοU dθεσε σαν σ,(οπd τoU ην Koλλι6ργειο τοU οθλητισμοι] αλλιi και τοιr

πoλtτισμotj. Eιμοστε περliφαvoιπωζ Kαι σιoυq διo ουτoι]q σXοnoιq 6χoUμε επlτUχει Ειζ μεv τov aθλητισμ6' η πoδoσφαιριKη

μoζ oμdδο αξ6θηKε νo φθdσει μaχριηv A' Kοηγορio ηξ χιιροζ μαζ' τ6ρα αγωvιζετα1 σην B' Koηγορια Eιζ δε με τov

πoλιτισμd εxouμε μια πλ0Uσι6ταη δρnη πou oναγvωριζετoι παγκι]Πριο. lδιαiτερα σην πdλη μαξ ην πρoσφoρli κoιη δρdη

μαξ δεv μπopεικανaνα nλλο οργοvωμ,νo αjνoλο vα ην φθdσει'

ΔιαθdτοUμε θεατριK6 σχημα' χoρωδιο, oμdδo ποU ασχολειται με ην αρχαiα Kοlνεdjτερη κληρονομιd μοξ με το περιβdλλoν

και d-λλα. Eιδικdη θεατριKri μaζ oμdδo κdθε χρdνo oνεβdζειτo Kαλoκαιρι ηv κιρtα θεoτριη μαζ εργαστa τa χριστοιγεvνα

διdφορεζ κωμωδiεs και σΓιq εθνιKaξ επετεiοU! επετειακd εργα.

ι,Ιaσα στα Πλoισια τοU πoλιτ1σμοJ' τo Σωμoτε(o μoξ με διliφoροUξ τρdπouξ επιδι(i)Kειτηv υγη εvαοχΙjληη ηq νεολαιαq κοι

αγωνiζετσι να ηv κραησει μακριd οπd τoυζ κινδι]νouξ ηξ εΠοχηq μαs 6πωζ ειvi1ι τα ναρKωτικii, χoυλιγKαvισμοξ κο.

Πορdλληλα γολo!χεiην vεoλαiα μοs μετα εθvιKli ιδαVιKιi ηq φUλriξ μοζ κοι ηs oρθοδoξiοq.

Δεν εΙvαι τυχαιο πωζ σε oλouq τouq εθvικoιξ αγ(iνεq ηζ κUπρoU το Σωματεiο μαξ συμμετεαε ενεργd, με απολοριjφωμο

τoν αγ(i)να ηq Ε0KΑ τou ]955_1959Τηv iδια oυη προoπιiθεια σuvεΧiζouμε μdχρι τιiρο καιθοη σUνεχισoιμε και σιo

μaλλov με μεγoλι]τερο ζriλo, με αdχo Ιτliι.τοτε ηv αl1οτivoξη τoU ΤoljpKou εισβολ,α Koιην ελεUθερiαηζ κιi1ρou μαζ.

Page 28: 12η Συνάντηση

Tρ tτη 7 Σεtττεμβρi0U 1999nρα '18.30

Πdτμι0v

"o υειρεioμαι τo yιiτo"

τoυ Tenesse WiΙliαms(3 μoτ6tτραιπα)

θεoτρlκi 0μiδo "0NElP0,τoυ t|oλιτlστl(o, κ6vτpoυ fujμvou εργoζoμiνωv σΙov 0τE

H ΑΔΕ'ΣΜΕΥTΙΙlγlετ6φρoση:

Kωαoυλαζ lMητρoΠοιλοUτιiπoq:

ΙνΙικρη πdλη τoU !\ΙισσισιπηΠρiiσωπΙ:

ΙMητ6ρα: Eλdνη ΦραγKdκηΓκλdρια: Eλ6νη τσψιdννηTσ6ρλι]: Γι6ργ0ζ Kαριακλiξ

H ΔΑΙΔH ΦΘΕ'ΙPοZoΛMετ6φροση:

Kωσιoljλαq ΙιΙητρoπoιλοUτιiπoξ:

Γαλλικli σUνoικ(α ηζ N.0ρλεdνηξΠριiσωτΙo:

Kα XdρνηoUiκ-N]oUρ: Δ.KαμΠοUρ0πoιλ0UKα Γoudιρ: λΙαρiα Λιαρdκoυ

ΣUγγραφ6αq: Γι6ργos Kαριακλiζ

ΠPoΣ ΙζATΕΔAΦΙΣΙΙNΙ0π0q:

ΣταΘμdq τρεvou στo ΝdΙο

πρdσωiio:oUiλλUi lν]αρια Kολoγιlivνηl0u| l ιοvνηq AΛεξ0U0ακηξ

Ι

26

Page 29: 12η Συνάντηση

oε0τρlκη 0μdδo Πoλlτloτlκοι1 κεvτρoυ ΛημνoU εργoζoμ6νωv οτoν oTE

"'oo,,ρo''

θεατρικη Ομdδo τoυ Πολιτιστικοι] KaντρoU Εργοζομdνων ο Τ'E. Λrlμvoιr ιδριθηKετο 1995, μετo 6vομα 0εατριKη

ομfδo EΠ|KO ΝΩNlA' Το 1997 μετονoμdσηκε θεατριKη 0μoδα oNΕlPο

BιlσιKd στελaχη ηq ouτd τα χρdvια ειvαιl η Ελ6η τσιγιdνη (σKηνoθ6ηζ _ ηθοΠ016ξ, αΠdφoη δροματικηq σχoλiq) 0

Aθανdσιoξ ΛαγdποUλοζ (σκηvογρ{iφoq σηνoθaηζ, απ6φoιτοζ σχολiξ κoλ(ijv Τεχνων), η Mαiρη Γερoνταρd (χορoγρdφοζ-

ηθoπoιdq, απ6φοη ΓUμνοστιKηq AKοδημiαq) η Eλaνη ΦρoγKdκη (ηθoποι6ξ)καιη Mαρ1α ΛιαρdKoU (ηθοπoιdq)'

Σov θεοιριKη oμnδα ΕΠ KolNοΛllA nαρouσιασε τιξ ]1ορασιασειζ

xεlμ(,iνoq 199s:ΑPχΕΓΟΝA ΠEPΑΣΙι]ΑTΑ(αφη γη μοτιKli l1o ρdσταση ' με απoσπdσματα απa τιq τραγωδiεζlφψενεια εv ΑUλιδι ΕUριπιδη Αiαζ'Σοφoκλη'

Φλoκτ1ηq Σοφoκλη, Tρωdδεζ-ΕUριπiδη Αγαμdμvω\, (ΑισχιjλοU)(Ιν]0ρινο)

κoλoκαiρl1996inΛοYτoΣ τoU Αριστοφdη(παρ(Ιστdσεlζ σε 6λη η Λημvo)1,'lετo 6voμο θεατριKri 0μnδα ΟΝΕ P0 παρouστοσε τιs l1αραστliσεξl

1S97:ΞΑΦN KΑ ΠΕPγΣ Τ0 κΑ^οKAiPlτοU τaννεσU οUλλιαμξ(ΙMι]ρινo σUμμετoχη σιo Πανελλiνιo ΣUνaδpιο τωv nολιτιστικ6V κ6ιηρωv τoU ο'τ.Ε )

1998:ΠAPΕ:HΓNΣΗj τοU Αλμπ,ρ Koμ*(Mιρινα)

1S9S:

oNE|PEYοΙ!1A Τ0 N0Τ0 τοU τeνεοσU οUι\λιαμq(3 μοv6πρoKταj ΛοiΦ Φθειρoζ6λ, ΑδdσμεUη , πρoq κoτεδdφιqv)(Ιν]ιριvα, Naο καρβιiλη- NομοJ Kαβnλαξ)

Tμημα τηq θεατρικiq ομdδαξ απoτελει τo παιδικ6 χoρoθ,oτρo οNΕ P0, με υιΙειjθUνοUξ ηv Ιν]αΙρη Γερoιτορ1i Kοιτηv

Eλaνη τσψιliννη, παρουσiασε τιξ ποραστdσειζj Kαλοκαiρι 1996: ΓoPΓΟΝEΣ κΑι MΑΓKΕΣ τou Γιdνη Δολιοviδη (μιοΙηκαλ)

(Mι]ριvo, KoΜιdη)xειμ6νοξ 1s96:

KAPYoθPAγΣΤHΣ (παιδιKο μπαλdτο)(Mιjριvα)

κoλoκoiρt 1997:ΣτlυcΙο]']OYιA πoιδικd μΙτολaτ0)(ι.rιριvα)

Xεlμιiνoξ 1g97:ΤΑΞlΔlΣτ0 οΝΕ]P0 ΤοN XPΣT0YΓEΝΝnN (παιδικd μπολiτ0)(Ιr/]ιρινα)

27

Page 30: 12η Συνάντηση

Π6μπτη, 2 Σεπτεμβρiου

τελετη 'Evoρξηs

xαlρετlσμo[ επ'σιiμωv

a 'Ωρο 21:00 ΔHlγ]oTlκo Σx0ΛEl0θεατρ1Kli ομdδα MUτωivηq .ΑΣτεΓΟl,,

" Γαλα\'oμι6τtι - ΙΙ χιjρη

τηe Κυριi Θιiλαooαq'ιoυ Γ' Tσoι\rαλoΙωρiη

Ι1σρ0σΙ(εUi, 3 ΣεmεμβρiοU

. nρo 10,ωξ 13:00ΕΙ1τ0κεψη ξενιiwιJη στo lερ6 ΣΙΙηλιlιο τη\ Α1τoK0λυψηq

ιωι ηV 1. lLιο\η Αy' |ωdwou τaυ 0εoλι'y.]υ

npo 18:30 ΠAτMloι]ιΦoητιq 0εατρικi Ομιiδα noνεπtσημiοU AιγοτoU

.ο Αη'Β.ισι]\η'; εΙ!αL σ1ιιτη λlρα"τιζ zoΦda Mnαλασ1lι5

-nρο 21:00 ΔHlv]oTlκo ΣX0ΛEl0

θεατριK6 ΕργαΦρι N' 0ρεσtιdδ1ζ.Μιιαμnιiδεζ με ρonμL"m)! B' Πιnαθalaσloι xαι M. P'mα

Σdββατo, 4 ΣεnTεμβρiου

Ωρo g:00 aωξ 14:00Εκδρομli σlo νησιd ΑρKοικαι Ιν]oρdθι

nρα 18:30 ΠAτMlοll0εατρ1Φ ομdδ0 Ndoυσαq ΠαρoU

"To θεριιi του Tαiρoυ"

'nρο 21:00 ΔHM0τIκο Σχ0ΛE,0θεατριKη 0μnδα κρητ6v PdδoU .ο ψHΛoPΕ|τHΣ,

"Αιχμ,iλωτoι τηs παρdδoιιη'; '

κUglgκi, 5 Σεπεμβρiou

a nρo 11:00 π.μ. ΙΙAτλ4]0Ν

Αναγvωσιliριο Αγι6σου Λaσβou.H ΑΝΑΠπΞH,.'Αyit' Σιδν"τoo Α'τΔ!η Mη"νιi

. nρο 18i30 nΑΙlo ΣxoΛElο xnPAΣΘεατμKη Ομdδα Γldτμou

"To Ενυδρεto"τou Κ. Moυρoελιi

. 'Ωρ0 21:00 ΔHM0τlκ0 Σχ0ΛEl0ΘεοτριKη 0μdδα ΣdμοU

"Θεoμoιloριιiζoιoεs"τoυ ΑρLστoφιiνη

Aευτ6ρ0, 6 Σειπεμβρi0υ

. nρo 11:00 πAτlMl0tlΣισκεψη Θεατρlκdjν ομdδωv

. nρo 18:30 nATι]loNΛαικr1 ΣKη\ηl ι\ΙEΑΣ Λiμvου

Δoυμndyno"τoι M. Ιζoρρε

. nρo 21:00 ΔHM0τlκ0 Σχ0ΛEl0θεοτριKη 0μοδο .χΑΛ1(ΑΝ0P- lδoλ{ou KιjπροU

"To ιιιυyoinιoτoυ Pουτζ'|τε

τρiτη, 7 ΣεlπεμμρΙ0υ

nρα 11:00 dωξ 14:00a Σεμινiριοσκηvoγραφiαζ

Ιlρσ 18:a0 ΠAτMΙοl'|a oεατριKi ομdδα "oNEIPο" oTE ΛiμνοU

"oνεψειjoμαι τo Nιjτo"τoυ T[')εσσι oυλ1αμζ

nρ0 21:00 ΔHM0T|κο ΣχοΛElo. Θεoτρικ6ξ "0μlλοζ ΝdξοU "0 Δl0NγΣ0Σ,

"Κoινι1q Λιηoe "ηζ' ΕL]|ηζ ΙΙ.ιnαδηιητρioυ

2E

Page 31: 12η Συνάντηση

t

I

TεTfρτη, 8 ΣεπτεμβρiοU

a 'nρs 11:00 aωξ 14:00

Σεμινdριo σKηνoγραφιαζ

. npο 18:30 ΠΑτMloNΘεατρικ6 EργαΦρι Πvευμοτικoι K,ιηροU ΔΙiμou κω

.o Aρχo|τoχωρuιηζ"τυι Moλι!ρoι

. nρα 21:00 ΔHMοτlκo Σx0ΛEl0oεατρικdq 0μιλoξ ΣιρoU "0 ΑΠοΛΛοN,

"Ελια'Tηζ Ξ' Ιζ.ι}.oγερoτιoιλoυ

]ΙfμΠτη, g Σεrπεμβρiou

npo 9:00,ωξ 14:0δΕKδρομη σιο ησιd ΑρKιοiκαι l/]oρdθι

'nρα 18:30 nAτMloΝ]lAτΔrlAKH ΣKHΝH

"Mε nτι6μα δεν yiνεται αnιοτia"

ΙΙρο 21:00 ΔΗM0τlκ0 Σχ0ΛEΙ0θεατρικη oμliδο Δ.Ε.Π.Α ι4ικ6vοU

"Δo1) Καμtλo"

τoι Σ. Πατατ4i

ΙtoρασxεUd, 10 Σεπτεββρiou

aοο 10:00 εωc 13:00

' rn.o...lη - ξ"uolηη ro lερο ΣΙη\o o τ]. ΑΓΦ'o' |'. ιo.

ηv l. Moνη Aγ. ]α]νvοU τoιr 0εολ6γοU

nρn 18:30 nAτMlol'lo Epασιτεxvικdq oιασoq καλλoηξ Λdσβοι

.To Θερι6 τoι Tαiρoυ'τoυ Ααι Nεσiν

aο0 21:00 ΔHM0τlκ0 Σχ0ΛEl0

' oiοτριιη 0μoδο xου

"Poμlog 'tε Ι0ιλι6τα"

Σ6ββατr, 11 Σεπτεμβρaou

. 'nρα 11:00 ΙtAτlv]loΝχoρωδιo και Θεατρικ0 EργoστηριΠνευμοτικoιj KaντρoU 0ιvoUσσ(}v

Γειiργιοζ Χ Λεμοq

"ΑyΘρτjnων iρ\,α"

. nρα 18:30 ItΕPlοxH .ΦPArκlΣΣA, XΩPAΣομdδαΤΕχNΗ

"Λευκi ΠPι\ηιinιooa"τoι Paιυιρ Mαρiα Pλχ!

. 'Ωρο 21:00 ΔHlν]oTlκo ΣXοΛElo0εατρικdξ oμιλoq Σιjρoυ "0 ΣογΡΗΣ,

"Mιjδεια"

_--τσo'iτiη,-τπΣπfεμΙρl0U

0οο 18:30 nAτMΙoΝ

' θεοτρuη 0μαδo ιοιυμvου

"To Φιiντααμα του Pαμιiν Noβdρο"τoι Π. MdτεσI

Ιlοο 21:00 ΔHM0τlκ0 Σχ0ΛΕι0

' θiοτρ ιη 0μoδο lερου.H τiχη τηζ MαPoliλαζ"loι Δ' Κoρoμηλd

nοα 23:00a -'. .--lεΛετη ΛηζηξAπovoμli τΙμητlκΦv δΠλωμ6τωv

κ!loν!μvηπlκ6v

ι

29

Page 32: 12η Συνάντηση

lr

I

I

I

τρiτη 7 ΣεπτεμβρioU '1 999

Ωρα 21:00

ΔημoτιK(i Σχoλειo ΣKdλαq

"'Iζoru6s λ6γο9''

τηc'ΕL\'ηc Παnαδημητριoυοεστρll(aξ 0μlλo( Nιiξoι] o "Δlδvισoc"

ΣκHΝ00EΣlA: ΓlAΝΝHΣΔΕΣYΠPHΣM0YΣΙκH EΠlMεΛΕlA: ΑPΓYPHΣκΑΣΤΕΛΛΑΝ0Σ

EΝ0PχHΣτPnΣElΣ: ]MlMΛHΣΓΕPοι]TAKHΣΣΤlχ0l: jν]|PEMΑΝΑYΠΛaΤH

ΦP0ΝτlΣτHΣ: ΓlANNHΣMΑPΓΑPlTHΣΕΠlΛ0rHΥΛHΣ"ΦΩT0l'PAΦlΩλ: θΕKΛΑ K|ZH

Εt|llν] EΛEIA ΠP0ΓPAMMAτοΣ-AΦlΣAΣ ΘEKΛA K|ZH

ΠαiζoυνΔEΣΠ0lNΑ κΑPοYΣH' ΕYA ]νIΑPΓAP τH, MlPΕΛΛΑ NAYΠΛοTH' ΔANAH MAγPoγ' [4APlΑ Γ]AflΑΠΑ

ΛENΑ MΑNΔHΛΑPΑ oEKΛA KIZH, ΤΑΣ]Α ΑγΓEPAκH, ΓlΑNNAΛllΑPΔoY

Tραγoυδoυν oι μιxρoιKoP NΑ KAΣτΕΛΛANογ, θΑNΑΣΗΣ Ιν]ΑγPοΣ, ]ν1lPΕΛΛA Ρ0γΦΑΝΗ

Moυσι1loικλ0ρivο: ΓANΝHΣτΣΑΓKΛHΣ

βl0λΙ:NlKοΣ κΑBoYPΑΣτοuψπερλaκl ΑΓΓΕΛ0Σ MΑΣτPοΓlΑNΝ0n0γΛ0Σ'

λ4ΑΝΟΛHΣ ΓPγΛΛΑKHΣ MΑNoΛHΣ MΑPοYΛHΣΠΑΝΤΕΛHΣ ΛΕΓΑKHΣ. BAΓΓΕΛHΣ τΣΑΓKΛHΣ

τσ t{oρiτσlα: ΣΤΕΛΛA Λ|ΑPΙV]ΑKOΠΟγΛογ ΑΛΕ:ΑNΔPA BΕPYKΟκKOY, χPlΣΤlNΑ Ιr/]EΣοΛOΓΓlτΟγ

Λiγα λ6yια για τo 6ργoΔε χωρ6ει ''η.ιal

Πoιoζ θα ρωιηoει αιηι3εuι rιιli δ,αλlξαμε ιfiτοζ ω') .Κυι.ιιj λιj\'ο ' 'Πd|τ(ι niστευα nωζ τinaτα 6ω εiyαι τιΙαio'Δoιλiψαμε φiτοζ τa χ9|ιnvι διla ξρΨ, ihαβ.ioαμr ιλλα ιο1λι' χα1 yια 1lι1νl'.ι δεν ιnΦχε ε,ιθουσ1ιισμ6ζ'

οτa| ξ'σn.'oι'ν Ια α'Φ.οLt'τα' τα Ψρικτd τε1'o1)dτα qζ aα|ιι1ερ1iζ ι'1)οιξηe Φθε και lπdθηllε }ιΙιροστo μuζ ο roΛ'oζλιjyοζ".tΙioιιμt niνω τa|' Χωριiει 1ηαi; Νo1δθoυμε nλη'ωΙr'Λοι, |ιατυlιlνoι, /lο]ιβαρδισμε,)oι σα,ι τoιζ yε[το|iζ μαζ' l\ιιασiσθηιlη ταn'ι:/νωσηζ τo1) α1)θρΔΠ1νυ ιiντoζ μ!σα |ιαζ αn i το κη'ωδεζ θ;Ιω του δι'ατan nο\' δεν '|ο1ι'ξεται nn 0tΙε 1ιαι

|ια αι n/n.ηi]ισ'τ'l. " Κο11'ι yαρ η τiΙη χα1ιJ /ι!λΙΦ αiρατο' it μdλλο, αρχεrι' 'ι)ρσ16' δ |aμiιετε: Πα' 1)α

liιαμαρτι!ηω:iζ Ι1ι1 τa rαχι, |'1α το dδ1χι'' χαz α1)τι1 nο1J αMΙoυθεL ε{νaι ακΦια mo 1{ι]'ιj' .Δεy iΙρ τ|noτ' .iλλο' Lιnι μαφωl η" xiει το τραyoiδι ' Ναι !Ιa1ψε ιιd.,o τη φω|li μιιζ'Αλλd αυτι η τrωyι μnορεi '|α /Jyει αn' τα σnλι'λ.lα μαζ βρονΙ ερη'

βοτv,η' νι1 ενωθεi με τιζ ι'λλεζ,11ζ φω|iζ τω! Α'θμ;nων,!α τριnησει τα τj1α μη ακaυ6'''tωl' "Ε'| αρΙ1i ηl ο Λι1Υoζ"'o .Κoινι'ζ nΦac' χαι δε' χωριιz yιατi

30

Πρdεδρoζ ΘUq1ιrο1j ημiλoυ NΙiξου .o Διιj'υσοζ"

Page 33: 12η Συνάντηση

0 ε o τ p l κ σ g '0 μ l λ o q NdξoU

"Διιjνυooc"

Θ o'N ο ΔloΝYΣoΣ ιrnιiρχει oπd το 1986.Πηρε μ,ροq στιξ ΣUνovτησειq λ4Uιληνηq(Tρωdδεξ Ευpιπιδη) κoι Σι]ρoU

(μoν(iπρακτα Γ [4ανιωη ).

'Eχει οvεβdσει στη Νdξο:"τdσσερo π6διο τοu τρπε(or" KαμπαVaλλη' .ΕπιKινδUvο παWιδυ, Kορρa' "Τρελoιηζ εΙιοχl1ζ ,

.Γαλdηο χελιδvα" ψαθd, .Τo ΑuγοUσιιdικo φεrγdρι,, Τζljν ΠdτριK. 'Εχει δouλaψει με Ιτολλd dργα πoU δεν αvaβηKav λdγω

δUσχερειιiv. 'Eχει οργovιi)σει με επιτUχιo πολλ,ξ λoγoτεχνικaq, μouσικdζ πoλιτισιιKaζ εKδηλιiσειq. Eπιλaξαμε το ' μοτωμ,vο

Γιiμo, για vα τιμησouμετo Λdρκα 100 χρdνιο μετdη γ,νηoη του'

τdλο! η εΠιλoγη τοU φεινο ,ργοU aγινε λoγω ηq Πριjσφατηζ επιδρoμηξ Kατd ηξ Ν Γιouγκοσλαβιoq Ι(οU ιο Kαθ1στn

δροματικd επiκαιρo λdγω τωv oι'ιιπoλεμlKωV μηνuμdτων πoU περvd αoν θεαπ' σUμβ!iλλοντα! ετσι μaσo αΙ]d ηv τdχη σηv

εμμoνη μαq γιo ειρΙiη Koι ηV θaληη μοξ γιι] συVεργασια Koι φL\ιo των λodjν'

H δε σκηvοθετικi nρdθεη ειvαι o τovισμ6q ηζ φliμηξ τou ΠολdμοU, τoU Πεvθouξ τoU πdνοU και τοU ξερ(ωμoιj ηq

προσφUγιdξ γi αιJτ6 Kα1 τr1 σκηνtKd εχouv σαv βασικo θaμα το μαιρο χρωμο πoU τοviζει το ζoφερa πρ6σω11o αUιιijν τωv

31

Page 34: 12η Συνάντηση

Tετ6ρτη 8 Σεπτεμβρ,oU 199g'Ωρα18:30

Π0τμιov

"aρyoντoyωριdτηS"τoι Moλι6ρoυ

(Κσμωδiα σε τaσσερι'ζ Ιψdξε:ιζ)0εοτρllζd Eργ0στιηρl ΠνaUμστlκoti κaντρoU ΔliμoU κ1i

ΕΛEYθEPH Δ|AΣκEYΗ:ΣκΗl'l00ΕΣlA:

ΣκH lκA:ιη0YΣlκH EΙ|n0rΗ:

Eπn0rΗ κ0YΣτ0YM]nΙ:ΦΩτlΣlM0l:

oPoNTlΣTHPl0 -lν1AΚnAz:

χ0PoAlΔAΣκt]ιlΣΣA:M0YΣlΙ(oΔlΔAΣΙΩΛ0Σ:

MAοl0Σ:ΦAlΔΩλ:

ΞlΦoMrα0Σ:ΦlΛ0Σ0Φ0Σ:

ΣnτHPΗΣ:κ4τEPliιA:

λΙl(oΛΕπAjAΝτΩl'lA(HΣ:I(AMAPIEPA:

EγrE lοΣ:|'lANl'lHΣ:AΣπAΣlA:EYτEPnHj

ΛoYKA:ΛAYPEiιTl0Σ:

BAΣιΛHΣ χΑτZHBΑΣlΛΕlογBΑΣ ΛH ΠAΝAΓ|ΩτοYΑΝΔPEA KΑΝΑNH8AΣlΛH χAΤΖHBΑΣlΛΕloY (ακοι]γοι,ταi απooπiσματα απd ηv"λΙοUσιKr1 AνθoλoγΙα" τoι Γ1dWη Jι4ποUφiδη)

BAΣlΛl.] ΠAΝΑΠnToYΓ]ΑNNΗ ArPEΛΛHΠPοΔP0t\,η0Y l1AΠΑNlKΑ

δronoμη(με την σεI'μi naυ εμψανΙΦντοι)

PΕΝΕTΑ NlKοΛAiΔ0γΓlΑNNHΣ ΠAΛAI',]ΑNΗΣ

NlKοΣ BΑΣlΛΕl0YΑPΓYPn θEοΔnPoYΓloPΓoΣ ΧAΣKAκHΣBΑΣlΛHΣ ΠAΝΑΠnΤOYΣΤΕΦΑN0Σ χATZHΓlΑκογΜHΣEΦH ΑΝΑΓNοΣΤlΔ0γΣ0γΛΑ κAΣΣl0γl\r]χΑΛHΣΣBγNοΣ0E]ι4lΣ l0ANΝ0γBAΓΓΕΛΗΣ BAτΣlΝEΑΣΑNτnΝHΣ ΓlοNτΖ l]ΣΧPlΣlΝΑ θΕ0ΛοΓlτoY,ι4ΑPlA κ0Ντ0ΓΕΩPΓHΕΛ|ΣABΕT KΑΝτAPΖΗΠnPΓoΣ xΑPΤoΦYMHΣ

32

Page 35: 12η Συνάντηση

oεoτρlκιi Eργoστηρl Πvευμοτlκoιj κfvτρου ΔiμoU κω

Λiγα λιiγα γα τo !ργo

"o Αρχo'aoρ.d1ηζ '' του Moλυ'ρoυ

o ΙΙολι!ρο< (;ιο rψαγμιπιχδ το11 nνο]ια !:iνι1ι k!ι1ν|ιζ Βιι1Ι01ηζ) naυ fεflηθatι 10ι nlθαlε αa] !υιισl ι]n22 ]υl]) Δlιtlι'ρliετ"l 'ιnl' το ιαyxia|ι1. Θlirιρo ωζ εlαζ αna το|ζ lιε|ι''\ιηε'ρo|ζ

-ιι '\'fηο'c 1 \k|'l.' '']','Ι''[ημιουρ1:ικτnηlα, βαθιiητι σi1!ηζ' nρωfuτιniα, χoμyιiτητι rαι noιn'\iα ιJτιr iqοc' rψειρεnxοτητ''

rιιi n]o'ι ''' υ'\oγ ,'''' ''''\1 "1ι''1' l'Σ' -, ' J''.t'Ιο1οηt 1'''t'J']0 ''ιn'''':'ιt'' \ι''!ι !]]'". )l. ι |'''''''1]o' ']/' ti'A'[Lο"ρΙ','o η i'Στιι !!Ι'σ τaυ Ιa κdθε ι'1lηl1τi χ.'τ.ισruιι'μ'' tστΙ ιln λ Μ|η]λ Ιlμε\ο' η ιουτlζtτllι μt ιη υ1ιlη το!

τωνωψ]lη rιαρατanLιΙ1l' με τ]1l Πραfun1κι10ι μειπι nι:'iρα 1jιιρξε κι ']iδ|οζ ι'αnιιjζ'rι'ι ψθli|ιl ιiσι ιnη θεατρlxητου ιελεiωοη'

\Ιnοροnμ ιaιιιfu }ι.1τιi fu'ιιιo τρ611ο M nυnμε ιιζ αnτj η 'ι'αι.}11i Φρσα lJyαi|ι fuι με τt| ιΙ.iruεr./t).iGτ.1ι ο θLαψnχiτε/ι)t' o '0 αιaλαι]τtχι;( Ιιo\ιiρoζ' ο α1ηθιri ατiρ.|στoζ'

Τ" π'ιιlι'l'ιρο εργι lut μtLa{μaΦηλu1 fια ε]Ιηllχi ιδ.L αnd ω| 17o aliη r0 αlε/Jdστηχαν

oη.ιη!η ιι '1ρλο1τl))ιl|ι.nη. ιaτιτ\lr\τ|1 οιa nρωτtυπo !ilι1ι: Α1τdc ειΠαψiδιζ Lε bouΙguJL\' g"uιiΙΙιonnιεl μu,nι,ιοιιrε αnlj τουζ Ι ΙΙολ4o1. Ν' Ιdσχαρη, Ι'' Ν' Πο1iτη κ'α' ιi

{ινιi;iιλιnι η κε xαι πιραq|riστ t1}|ε αnιi mλIoι1c, ndlτα /ιι| 1 ηl ε1'χαιρ'1 κdn aι' ανtβdσματoζ ιη1πτηνl1' Η δικlj μαc ε\ιι1θερη διααlιιι1ιlι ηηου .1lι l ]ι! !\L|ιι1o l11 tι'τn{ηrn τι1 ρo\i. τaι

'^'ι'ιLL''''ι''nολ!Ι]ι''''ι|''''.j.'l'''''ι'',oρ'ο'l]ο' Ι'η'\ |j'no' '''\ }' 1ι)Ι]

i.;σσαζ αnd |ιερ1χ!ζ \!ξειζ' (tρlkΙLιζ, ιδ1;μ.,τα Χα? οloμαoiεζ' Πο! αf χω αnο δο1'ν nιoτd oι

με1αtιt\/]σεlc του αυθεlτιloι1\Ιι11ιχιn χειμij.ι aεωρoι11''rαι nια σιιεlιι nαl)ωχημiνεζo irι)ζ ιλΙ.toτε ο ΙΙο1'ιΦoζ ]ι.)υ μι\ουσι 1η |ΙΙσσ.ι i\ωlιωl ι.iξει''' ]'a| ι\ω| τσ nαθΔl τ1]ζ εnοχηζ10ι'

]ιa1l ι'ιΙ|ιαλiτιι| το εr)δ1α./ ερ.l 1ιJ! κo1lo11 'lαι nιaκα1ιJιιΙε τol θα'J}ιασlιi μ1: 1ι1' i.!τεχνη itτ{ραrltτ0ι kjγοl Ιoυ' σι\1.1 τ6ιQ ι.ιζ ι] $iσσα διLιΙaξει αχdμη χα1 το1]ζ βαοι]εiζ' '

Μ!σ' αn6 το n/οlι.) τηζ }|ωlιωδiαζ ι1ι1ηζ το1j ΝΙολιiρο]] μnoρa';με να !|ξο1με μια εξεπnπυlη

μαΙιι' 0ι η δι]lι μαζ ζω ιι' tiα μαs τοιζ 'Ελλητεc ξεττιιιηd o .ΑP Χο Ν ΓoΧΩP Ι]'fH Σ" μ.ιζ τωιQ ι' α1'

aε.\ιjοουμε ια κυnι[ιι'7ιε \ιa y'ix:'αιμα χαι ε:νδα'χο]Ιιχι' τol εa1)τιi μιζ' ΛυΙiζ ο loιχa]iιρiχoζ a

αρ1οιιο[inεομiτιc . ο οτuρanαtψι!|οζ lε6]ιλουτοζ ιLol θι'1ει να ''|ανεi τα'\i]τερο9 unδ ω1'ζ ι'λ]o1]c' n' ι ιoιι1"1

7liΙtοτα και \ιιθljμαzα τια lι1l:ξ|ιιιωaεi με τι)υζ ιΚαlο'ιrρolζ αnιj εχt'i1ην, ο ιιlιη1Λ'iιληχτοζ' nο! 01 n'Λτεζοlrιsιοt,ιiι,ιl,ιεpllεl,tl\υ]oιομι\ο|ν'Ιι(nfuμo1dξειιJτ'α1]iθεuιμtαρ]lειοiζiσωζαn|iιη'ζ

σι)\.ρ aι ]ιlL: '\o)loΠ'|n '\ι l1\ ι'ιμ"ιlεqτοι tιολιlρου iγεl (πaν τ.itb μαζ ]ιdντα την nυ μεγdλη' n\l,|'!| ' 1'

'ot''J' ' a' :' η ''

B o ιJ Lιηξ xο ι <ηβα ι1 ι ν ι oυ

33

Page 36: 12η Συνάντηση

τετ6ρτη 8 ΣεπτεμβρioU 1999

Ωρα 2'l:00

ΔημoτιK6 Σχoλειo ΣKdλαq

"tλtζα'τηq Ξ 6νιαq Καλoyερoπoiλoυ

θε0τρlκ6ξ πολτlστtl(iiξ '0μlλoξ Σ6pou "0 Aπ6λλωv"

Σlαιl00EΣlA:ΣκHN0rPAΦlAIκ0YΣτ0γMlA:

Et|lMEΛΕlA κ0Yπ0Ylν]lΩt{:MAι(ltlAz:

ΦP0ιιTlΣτΕΣ ΣΙ(HΝHΣ:ΦΩτlΣι40Σ:

HxoΣ:AΦlΣA:

ΠnPΓ0Σ ΠΑχοΣΔHΙlHΤPHΣ BΑM8Ακ0\2l.lΣKΑΤΕP]NA KοPoΝΑ]0γΙν]ΑPlΑ ΙΖlNH_ΑNΝΑ XΑΛKlΑΔEΣΠοlNΑ ΑΛY]\,1AΤlPH

ElPHNΗ ΔPAκoY_l\4ΑΤlΝΑ ψAΛτHΔHΙ/]HτPHΣ BΑlM8Ακ0YΣHΣ

Ι/]APκοΣ ΦρEPHΣ

δ"ouoμη

Qιε τηl' oεψιi nου

Yn0B0λΕAΣ' πΩΛHτHΣ Στ0 nAzAPl, ΠΕlPAτΗΣ:Σ0γΛEiMAΝ:

oAMΩNAΣ τΑBEPNAΣ, i{AYτHΣ' ΠΩΛHτHΣ Στο rΙAzAPl:rκPΕrκοPγ, ll4Al(ΦAPΛAPAι|, Δ0γΛEMπ0P0Σ.

rκ0Pl']τol']' χ.MΠAPΝAMt|γ, lMEθγΣMElι0Σ, ΔHlt1l0Σ:ΠAΠAr^ΛοΣ:

oAMΩi|AΣ τABεPi]AΣ, rγΙAlκA τ0Y χAPEΛ]Il0γ:0AMnΝAΣ τABΕPΝAΣ:

l(0 lν]ΙΙAPl'lAMΠY:A'0ΔAΛlΣκll.

EΛlZA:B' 0ΔAΛlΣlα. ΦlΔl, 0Al!l0ΙAΣ TABEPIιAΣ:

a' oΔMlΣκι|:ληYτHΣ, ΙΥΦΛ0Σ Στ0 ΠAzAPl:

tlAτPlκ:AΝτlt|AoHτlκoΣ lαPlοΣ. Σ0YΛτAlι0Σ AZEΛAX:

ΣτAΝΛEY:ΦPEΝπ:

- EγNoYXoΣ πEIPAτHΣ:ΔHMAPXοΣ:

πAlΔlA:

XP]ΣTIΝΑ ΠΑΝAΓ ΩTonογΛογΛEΤA nAPΑBoΛoY]ι1ΑPlN0Σ PHΓοYτΣoΣΓlΩPΓ0ΣΣlΓΑΛΑΣιν4ANnΛHΣ ΣlΓΑΛAΣΣiEΛl0Σ ΣTΑ\?OγMκHΣΑNTPΕΑΣ i7ΙΝHΣΓlΑNΝΗΣ ΦPEPHΣMAPK0Σ ΦPΕPHΣκοΠHΣ Kοl ]\4APA IΑτP0ιi0YΛ0Y

ε1ιψαυiζονιαι)

BETΑAnοΣT0ΛlΔ0YΔHν]HτPHΣ BΑiΙΒΑ(oYΣHΣNlKΟΣ BA1/]BΑK0YΣHΣν]AN0Σ Ελ4λ,]ΑΝoYHΛλΙ]χ^ΛHΣ Ζ0YΛ0YΦ0ΣΣοΦ]Α lATPOΠ0YΛ0YKΑΤEPlΝA K0PΩΝΑl0YΓlΑNNHΣ ΠP|NΤΕZHΣΓKεΛY λ4ΑN0γΣογΦΛnPΑ MΠοΓlAΤΣοΠ0YΛογΕΛΕNH N]K0ΛlΑΛH

Page 37: 12η Συνάντηση

0ε0τρικliξ Πoλlτlστlκιjξ'0μlλoξ ΣιiροU

"o Αn6λλων''ο κλεισι6 θ,ατρo "AΠοΛΛr]N,, ητοv oι]τd που Kaντρισε μiα ομdδα ΣUριoνωv τo ]977 vα ιδρJσοUv Eροσlτεχνικd Θιασο και

τou δ6σοUν το dνομιlτου' ΟιoκoποιτοU OμιλoU ειvαι κοθαρd κολλπεχvιKoi' Στιq δρσσηρι6ητεζ τoU σUμnεριλομβαvoνται Koι

η σUμμετoχli τoU σε oUVανησειξ ερασιτεχvικ,lv θιdσων καθ6ζ Kαι σε πoνελληVια δι(Ιγωvισιικd Θεατρtx6 φεστιβnλ' 0πωζ ηζθdκηq' dποU και απaσπaσε τo βροβεiο Α'αvδρικοι ρdλou B'oνδρικoιj ρdλοU Kαι σKηνoγροφιoξ'

οEAτPlκA EΡΓΑ:

Eμ λεβεη! fuριo!( MιΙ. Δr1μω

ψιχ0iηι0 Σ!μα0ι oιζηω lLtη Δr1μω

1βρΦειo 0 rrioi0, ρ0λ0u θρΦει! ΦηΦ]'ρηiι!

i]δη fuμΦψειoμ fuαφειo δειγ rυ Αr

'fuα ηiιoλ0υ010 ιρω!γG K[1!P0

τ0 $βΙι Δψ' (εμιirl

(Bρ09εΦ α ωΦαoι ρjiiι ro 60 Φεσnβιλ θiηΦ

ταπιo λoμπρα χμπoη γ0. Γ ΓAΛAi]TH

τναζ μιρη, μφoιτrη mσφs . Γ ΓAΛAι,]]H

Ι0ρ0ι|rε!oι0Ιεξroxri\ Γ ΓAΛAΝΙι]

|Ltraδιi0τε π0Φι0λir' Δψ ΓιNωαdιη

Δω r0ριjξε!0ι επι0i πη. Γ ΓAΜl]ιH

Δωiειαη rηm-ογ Λ Aι1 ΣΑ:nHP

0 ΣΦαρη nμoq Φγrjrη. 00ι0ρ 0ιroιλr

Λiγα λ6yια για τo iργo

0ι oφofu ΜPΛ0 Γ1(ι]ΛNT0N A' ΣWdrφη

H mrΦmγιδo Αμiθ0 (ριπι i Συv0ηηΔωδ,{η ιητGΣα(ηρ Δ λγ0Φηι,tιΦηlι]oΦη zιAN κιRn Ε'Σ0dγηη ΑφrΦωμ

ηνΙζaη (αρaΦ

i]Φαμιθι Ιωp( dγψo KψπαγεΙλη π fuliηηΗ αn0γωπ τoυ Ιliπα τΖA0 lLtΠιoε[rcγP

Ι0 nαuγιδι η( Ι0iλ0( ωι ηq φΦΙμdδ0( Γ 0ωl0 χiΘιι)φfu μoιιjlrρrrrα' ΣoγPH ΣκoγPiH K1]fiΩ

H ι1ψη μq πdη .00PιΙ0Ν οYA|ΛN1EP

!rφ0 mλoιαιριli! !ηmζ .0γΙΛ ΑM ΣA:ΠHP

0' πaΦσμii r0υ {Arωγι0υ 1σηωφ 1rρια

1o oΔoΙnoPΙΚo TΙΙΣ ΕΛιL'!Σ

Δ.;δεΧα Ιρi|ια τnρa τ|ηι|ιε ε]ιiμolα στo μ'α1ι ]ι'o! ι ιδiα 1jα |ρι'ψω μiα ερωτικι |fiψιι rιαnαι[;ι' α]Ιι λΙιΙ 11.1 μ|:1"iιλaιζ' Σι0 μεrαξi τρd,'Ι'τ]]κε ο ()δισσεβιjχ. ι'ιaυ οι μ11θοι και τα nαρα1iaιι

Tο' ./ερα1' ετσι Που aι γυναiliεζ ,α εilαι d1\εζ filκi|i;ιNLζ κu ι'λ1εζ χαξoταρο1iΙεlε('(Ιtαl

'\οιιιδ1'' ξalαρτιrα ιΠi τον rιjσ|ιο ιω1] 1ι.ι/)αμυθ1nν. τι i|γο ιo1 ιιtnα Μ οlειρεiηι(ι ι!τω

Liu iδaζ .αl ι ilJαρο\'' στo| ()δΜσtβdΙ' με 1lεlτριΝi nρilτωno /ιiu rοl!λα' tΙια χani'].'1;tυΠlη'

Υεytuιι, Ιuοoi rαι nεπμιτ.in. nο! αuη fu θα ndσχι(ε να ξuνα|;εi ιl1ν luτιρδιl lηc' αιλd ιluταιιμι7o 1ηζ' Κ1 αι'τ|i Ιιερlilταζ σαρdν1α χnματa' fr α|ni χαnι1.'ιοζ α τ.φdβι' ιl1 αυτι

ξε:lιτηu\'l σι 1.'ιου.'.6rιου μiΙαταl lιρdtινα" Η ιοιορiα δn θα ι'i1ε' iηπιζ' κα|iΙα μι011lι ημα1ltο 'q'1\,ι''(' διldμa(' χα1 ι)ι αι'')|αμι:( θα lt1αl μιΛ'o αlqρinιlεζ' Σιτιi σΙfd' lΦ!σω |α ξaφοβιiλλoιν διιiφορα.μoτiβα"' 'Ε1'α δ!""τρa nΦ ανθiζu, .!ορ.nlειαι χαρnιi. χnνι τα ψιλ1α τoυ' σΜιξεru με χιο1]α

ε!Δ 1ο tnJρnσι θα ιρ'rααι lιαXριli' σε μια Ιδρα ιjnaυ oι εnοyi9 δεν αλλdξουι'Η oνo|'ν?nρ"'1' 'l l]''o ηΓ' τPο ο \"Ι" " '::

'ΙΩ aΙιa Pε δειζ' Θα ]ιΣ rnψiσαζ?.Θα σε ιοιτaζω xω Θa !ι!ω: FiναI' 6a .i'ο1?'

Mιa aι\η α|ιΡιριιη, α\'οnημiνoυ φiιaυ nΦ ''a|ιτu. Ptdα αn.j 1ι τajση εlΦ vo'aιτoi'.' ''Ε|αζ ρασιΙιaζ noι ';τaν noνna' σxfr1Δ|ει''''

'Ε9α οιnmχι nπζlΦL da χ{τρι|o αoυφι Μ Λaζ mΙατn7oζ ιου ιΙ1λliα ιa1 ιaριξ 9α τo ξΦε1)u' Ι 'ι ιo "o' o+ φ'' '0' 'υ l"Pλυι''' '

ΓρΦolταζ αυτi τo σημι:iω/Ια rεν ξiρω ακΦη α| κtιτιiψ')a αυ1i1 ιaυ'ι0ελα'Λy ιiιωζ' βλ'fu1'1αζ1η, nαρaσταση. οι |ιε'r.Λοι λεnoιρyljoουν οαι nαιfuιi και τα nιιιrΙd oαΙ' μεydλoι,

το (ποiληιια θα ιi'ι'1 1ξρli1σtιi],'J.Ξ6νια Καx'oγερonoiλιυ

35

Page 38: 12η Συνάντηση

Π6μπτη 9 ΣεπτεμβρioU 1999'Ωρα 18:30

Π6τμιov

,,l,trr oττiμα δεν yiνεται απιστiα''τaυ Κτ;στα Moυρσελι1

|Πrνlr μoνol'ραn,ι:Συξilτηoιι nερi μαται6ιηταe To nρoαtoθτμα-Mnιντlc-Διακoπiγ ρεiματoq-To ροΙιi)

ποτμlακι1 Σt(ην,i

t

ΣκHN0θΕΣlA:Σ(HΝlκΑ:

xMΛtτΕxι{lκοΣ & τΕxλllκoΣ ΣYltηBoYΛoΣ:ΦΩτlΣM0Σ:MAfiTNZ:

κ0MMnΣEΣ:Επ]MΕ^ElA lMoYΣlκHΣ (' πPorPAMMAτoΣ|

AΝNΑ κ^ΕoYΔHKoΣAΣ λΙAΤθAlοΣBARBΑRA H0FFMΑNNlMANοΛHΣ lι4ΕΤZοΓlΑNNΑKHΣMAP|Α TZANAκAKHANΑΣΑΣ|A λ,ηHΛ|0Π0YΛ0YAΝΝA κΛE0YΔH

δ'onψη(με τηy σε1ρ!i naτΙ ε|1φα1J'1ζo|1αι)

ΣγzHTHΣH ΠEPl MAτAloτllτAΣ: ΓlΑΝNHΣ λ,ηlκΕMHΣΓlANNHΣ ANΔPΕ0Y

ΙΙPoAlΣ0HL4A: Νl(οΣ lι4ΠΛ0YΝTAΝHΣ,χPlΣTlΝΑ ΓlΑNΝAP0γ

MΠlt{τΞΣ: lMΑPlΑ NAκΑκHΓ]ANNΗΣΑΝΔPE0Y

ΔlAκ0lΙΗ PEYMAτoΣ: ANΝΑ KΛΕοYΔH'ΓlANNHΣ ΑΝΔPΕ0γ

P0Λ0i: ΠHNΕΛoΠΗ ΦΕΓΓAPογ,ΓlAΝΝHΣ MlKΕMΗΣ

.

,...,.

Page 39: 12η Συνάντηση

tl0τμlακη Σκηvιi

Λiγα λιiyια για τo iργο

ταν xιbιοιoq αιαζητιi iνα !ργcl nοι να ειτιιιikι τη μι'ιιιi του ιπη1) ελλη')uiη tιo11'ω'i.1'

δεy lΙΠιρεt tιι1ριi 'α γι'Lllευτεi αη6 τo1, αφaΙL\\ιJτlκιi ρεαλιιτιικ6 τρ6no γρuψiματoqτου ΚιΔmα Moυρυελιt xαι αn6 τη1' διε1σδιτιχΙi' xχu1'6τητα το'ι) yai τo'ιJ ιτull ανθρδnιιl1 φυoη'

/1ωρ!ι!αμε αμ!Φζ ιι)υζ αντ/'lylωε:E ιου, .'ι t)nοlω δεl ε['ιω nαριi iιθρυuι xαθψε:1lιτ''l

Zotν δ1nλu μαq' α'ιdlιεσi μuζ,'καμι'ιi ψοριi αlαyνωρilειζ τaΙJ iδΙο σoι τa| εaυτι α1ζ σ'iεΨειζ 1l ι'1]l

nllιiξaq fuιq' Γi.ι|τ1i τ]L χlιοlui αnaτ{αoioα1ιε να δο'υλiψοτ1ιε niιτε 1ιοl'ιinμιmα:

ΔΙΛΚoΠH PΕ\'Λ'Ι/1TOΣ

ΠPοΑΙΣΘHΛ,Ι.4

MΙEΙNTΕΣ

ΣΥZ Η'Ι'] Ι ΣH ΠΕP Ι M A'Ι'ΑΙOTHTΑΣ

PoΛoΙ

Κα1o|ψιiσαμε τηι nαριiltταoi1μαq .λ/ΙΕ ΠTΩMΑ ΔΕ ΓΙΝΕTΛΙ ΑΠΙΣ'Ι'ΙΑ"'H φρliση αυτΙi εuι.lμi'νη αn'(i το σt6μα τηζ yυναiκα9 ιtτο ρολ6ι' xαραlπηρi(ει ειΦoΙα υ11,;

τu lιiNτε υnoθετΙ'liιi αtωσnιiσll'ατα κt1θ1υLερι1)6τ1ιταζ'

Στιζ ιιπaρ/εζ aυτiζ' λiyo ενδιuφlρa' η καττ1ληtη' ευτιΙηζ η ιiχL

Α1'τli Ιι0ι lιετριi εiΛJιΙl ΙL llατdδει€η, η rιn οκιiλτι1l1 τoυ nαραλο1ιo1ιοi των κωδιxΔν,

του σι|αιΙθηlιιΙtι1io1i κaι Wευμαιιχoι ε1'1i1ωf7t'σlΙ0i'

ο τρdn'aζ nοl) ε'1yα1 δoσJ.'!'νεζ α ι.nορkζ cιιτiζ ι)ε yενlιi τη θλiιμη' αlτiθετα ι'ε oηΥo1')ν να

οιμlιεριiνε|c nωc η τιλτ1θι''η nιiλλaυσα ξωΙi lιΙι.'ρεi να tλαρμiΦι ια δεoμli μ.1αζ χεyηζ α1μβασ]]ζ'

37

Page 40: 12η Συνάντηση

tl6μπτη 9 ΣεπτεμβρioU 1999

Qρα 21:00

Δημoτικd Σχoλειo Σκdλoq

"δoν Καμtλλο"τoυ Σωτιiρη Πατατξιi

n0λπIστlκιiξ 0ργoνlσμ6s ΔiμoU M0Xιjνoυ_0εατρlκ4 0μiδo lνlUl(6ν0υ

ΣκHιl00EΣlA:Σκιlti0ΓPAΦlA_ΣκΗΝlκ0i

MΑnalAz:ΦP0ΝτlΣTHΣ Σκιlι'lHΣ:

EΝΔγlΙ1Aτ0Λ0ΠκΗ ΕnlMΕΛElA:AΦlΣA_tlP0ΓPA[4MA:

ΓlANNΗΣ ΔΕΣγnPHΣΣτPΑΤHΣ BΑMBAκ0\5HΣλ4APlΑ ΔΕΣYΠPH

l\r1ΑP]ΑΝNΑ KoYΣηΘANΑ.Φ]Λ]ο KEΛΕΣ|ΑΔN κ0l Ιr/]ykοnos οn line

δronoμη

Δ0Ν ι MΙΛΛ0: ΠΕΡP0Σ K0YΣΑ0ΑNΑΣπEn0ΝE: ΑPτEΙν]HΣ ΕYΘYNηl0Y

lGPΔlιlAΛl0Σ: ΓlΑΝNΗΣ lαΠPΑl0ΣΦΛ0YΡAτ0Σ| ΔΗιΙHΤPHΣ KοYKΑΣ

|MAPl0: ΔH[rHΤPHΣ ΦlNNHΣ

Νlκ0ΛEττ0Σ: ΝlKοΣP0γΣΣΟΣΦηNH χPlΣτoγ: κΩΣΤAΣ ΔHΙν1ΑΣ

τzoYΛlA: ΦlΛlΩKΕΛΕΣlΑΔHAΣπAΣlΑ: oPAΣKο

^ΑΠAΤA MΑPΓΑPΑ

κYPIA: ΛοYκlΑPHΓoYΙΣογΦΩT0rPAo0Σ: MlχΑΛΗΣ NΑΛλ/]]']ANTHΣ

ΛΙyα λιiγα απι1 τo oκηυoΘετη

'Ι:Ιου., nεριiσε1 δεχαnl1Jτε Ιριjν'ια αn6 τ6τε rΙo1r αnoφι]σiσαμε με κιinoιοι9 φiλclυq τα ανεβdυυυμε ιο"Δυy Κqιλλo" τoυ Σ.ΔΙilρη Πατατιli, !Ι'α iρyo noτ yριjτ!τLl\lε y1α

'α σατψ)iσει ' 1)α 1ιαυτwιασει τo

φαι)ατιψlj' ]ιετιi αn6 τdσα χριj|x.ι, δυιπυΙιjζ' εiNαι χαiριο xαι δεipει oτι αrα ιρι1θυρα τ(]υ 2]oυ αιD"r'ο ra

μtjτηιι:i τoυ nαρψ!νει εlιiιιαψο γα να μα9 nρoβlημαiσει 0υ|)ε[δζ.Ελn|ιω 6ι'ι 1o α1εβασμα αυΦ τηζ nι1ρι'αασηζ με τοι9 φiλουq τη9 θεmρ'ι1ξli9 oμnδαζ Ι[υ1lιi'a1)

αιιαnη]!ρ'νna' σιo n1|ψα κu' ', 1ορoxl,1ρo io' 'ρ1ου''Πρooωnικd θiλω βοα αnιi ην xαρδιιi μου να nyαμ.πησω αυιοiζ τoυζ ερydτεq τοι θειiηου, noυ

ξιJδεψαυ τo 1lι1νο τoυq yια να κιiνoυμ ιiλoι μαa αυτ61ο υniρoχo θεατρ11ι6 ταξ{&'

Γιι''υyηζ Δεσnφηζ

ι

I

I

ιI

3R

Page 41: 12η Συνάντηση

0εoτρtκti 0μ6δα MUκ0vou

Πoλιι ιoτικo< oργανιoμιic Δι!μoυ Mυκιiνoυ

' θεατρικη ομiδο MUκdνoU ιδμjθη]€ το 1995 μεηv oνoμαoιo.KγΝoA ΣKHNH" κoιλειτouργετ στα πλoισια ηqΔ.Ε.Π.A Ι\4. .ΠoλιτιστιK6ξ οργανισμ6ξ ΔΙJμoι Ι/]UK6vου,

Aπd τo 19θ5 aχεl ανεβdσεl σrη lγΙιjκovο:

1 -,ΞημεριJνεl σ.lζ κερoσl q, τou Δημητρη Mπdγρη 1s962' .0 εαUτofληξ μoΦ, τoU Δημητρη ψαθιi 1997

3'.,τ0 Φlιτov6κD, τoU Παντελli Χdρv 1998

Φaτοξ ανεβdσαμε ηv σατUρικη κωμωδiα τoU Σωτliρη Ι]ατατζli.Δον κομiλλο,6ργο δtαχρoνικ6, κaUσιιK6 και συγχρavωξ

διασκεδασιιKd. H Uπoδοχi αΠ6 το Koινa ηξ ι,]UκdvοU ητοv θριoμβευικli η δε συμμετoχη τωv θεατ6ν ητov κατολUτι[i

]qλλωoτε η θεατρικη oμdδα ι,lυκ6νοU οποτελε( ισωξ το μovαδιK{i Πoλιτιστtκ6 πvει]μoνα σιο vησi

Ψμμ\-('1\

39

Page 42: 12η Συνάντηση

d noooo*"un

β

10 Σεπτεμβρ,oυ 1999

nρα'18:30Πdτμιov

Iι"'Γo θεριιi τoυ ταιiρoυ"

τoυ Αξiζ Nεoiιl(Κιινωυικιj κωμωδiα)

EρoσlτεχνlΙdξ Θi0σoq κοMoνηs Λ,σβoι,

ΣκHiloΘEΣΙA: Σ0ΦlABοYτΣ|NA

δ.oooμη

tloYPΗ ΣAΠAΝEP:

MlxPlMΙΙAiΙ ΣAtlAi{EP:

lMΕτlιι ΣAΓiAt{EP:

rχ,oYΛAi ΣArlAι,lΕP:

zlrlA τΣAΛAκΣτtl:

0ΣlνΙAλ MπEHΣ:

AΣπ}ιο 0Σ:

Aa ΔHlι40Σ0rPAΦοΣ:

AΣπΙ'l0Mlκ0Σ:

ΣκοΙ|0Σ:

κPAτoYMEtl0Σ:Ba ΔHMοΣnrPAΦoΣ:

ra ΔHlM0Σl0rPAΦoΣ:

ΧAPΗΣ ΣA]ι4lοΣ

Δ|AλΙANτο κEPAirlΔA

ΑΝτnΝHΣ ΣtΕPlΑN0Σ

ΕΦH MANΔAΛH

BAΓΓεΛHΣ |{APλΙΑP0γ

Γl0PΓ0Σ:ΕNτEΣ

AΝΤlΣθΕΝHΣ ]ΣoMnANAΣ

AΝτlΣθΕNHΣ TΣ0ΜΠAΝΑΣ

κnΣTAΣ χΑ',τ7HκΩΝΣΑNTHΣ

ΠnPΓ0Σ ΠoΛlτHΣ

lΓNAΤl0Σ ΔAΝlHΛ

AΣΠA KYPA]ZH

ΕlPHΝH χΑTZHκr]NΣτANTΗ

Page 43: 12η Συνάντηση

Eρασlτεχνικdq 0 igσoξ κo λλov li q Λ6σβoυ

Page 44: 12η Συνάντηση

Πopoσκεuli 10 ΣεπTεμβρioυ 1999

Qρα 21:00

ΔημoτιK6 Σχoλειo Σκdλαs

τPElΣ τPοBλιoYPοl:ΑΦHΓHτPIA:

κ0ΡlτΣΙ:PΩlνΙAl0Σ:

MEPκoYTl0Σ:κο κAtloYΛΕToγ

lοYΛlEτA:κοs l$Π0YΛΕτ0Σ

HrEMοΝAΣ:ΠΑPlΣ:

ΠAPAlνΙAΝA:

MAΓΕlΡEΣ:ΣΑΛπlrκτHΣ:λΑγPEΙTl0Σ:

Mt|APMAΝ:ΛHΔA:

YΙlAMHΛoΣ:Π0Σ τ0Y rκPΕκo|

Poz MΙ]AΛEπA:

ΠANΤΕΛHΣ κΑΛΛiΤΣHΣ, Σ0ΦlΑ MAκPIΑ' KΩΣΤΑΣ ΠAnMHMHΤPAκHΣEΛΕNH M0N0Γ ογΔH

ΣτEΛloΣ λ4AκPlΑΣΣlΙν]οΣ κAPΑοΛAΝHΣΠοΛγ ΣΩΙHPAκHMAP|Α Φ0γΙΣ0YMΠAMΠHΣ ΣΑχtoYPHΣΣTΑγPoΣ κ0γΙMΠlΑΣΛOYKΑΣ ΔPlZoΣΓTοPΓοΣ ]lΕPlK0Σ, ΑN00γΛA ANAΔ|ΩTHΝlκ0ΛHΣ ΦPΑΣK0ΣΑYΓoγΣΤHΣ ΑYΓoYΣlΑKHΣI']ANTΕΛHΣ κΑΛΛlτΣHΣNlKo^HΣΦPΑΣκoΣλΙAP|A ΦοYΙΣoYAΝ0OYΛA ΑNMlΩΤH(0ΣTΑΣ ΓlAΠAΔ llVι]τPΑnHΣ.ΓlAΝNHΣ ΔοYKΑΣ' AYΓοYΣι1Σ'AYΓoγΣtAKΗΣ' ΓlοPΓoΣ ΙlΕP]κ0Σ,Σ0ΦlΑ [ΙΑKP]A ΕΛΕNH λ4οN0ΓlογΔH

"p o1lι2e'κι: Ιoυλι6τα''

τoυ Mπoctτ(Κιμωδirι oε δio nριiξειq)

0εστρlκι1 0μιiδo xioU

ΣχΗΝ00EIlκH ΕπΙMEΛElΛ:Σ]fiΝ0rPAΦlEΣ:

κ0YΣΤ0Ylν]lΑ:MοYΣl(H - ΔΙΔΑΣlGΛΙA τPAroYΔIΩΝ:x0P0ΓPΑΦlA _ ΔIΔAΣκAΛlA κlλHΣllΣ

ΦΩτlΣM0l:MAκlΠAz:

nPorPAMlν]A - AΦlΣA:Ι$τAΣκΕYH ΣκHNlκΩt'l:

YιΙEYoYl']0Σ Σ(HΝΗΣ:PAψlM0 κ0YΣτ0YMlΩ}Ι:

χΕlP. HxnΝ κλ ΦnτΙΣMΩΝ:Eι{oPXHΣTPnΣH' HxorPAΦHΣΗ κAl MlΞH:

δ"ouoμη

T NA ΠΑΠAΔ0ΠογΛ0Y λ4ΠΑMΠl]Σ ΣΑχτoYPΗΣN|KoΛHΣ ΦPΑΣKοΣ (σια Mπoστικd πρaτUπo)τlNΑ ΠΑΠΑΔΟ]']οYΛοY (στα λ4πoστiKli πpdτuΠα)KΩΣτΑΣ ΧΑP]ΤAτOΣΑΝΝΑ ΣγPAKHΠΑΝΑΓ]οτHΣ Λ0YP0ΣPoYΛΑ λ4ΕΛΕκοY ΤoYΛA ΠAΠΑΔHl/]HτPΑKHτlNΑ ΠAΠΑΔοΠ0YΛΟYΝ KoΛHΣ ΦPΑΣκ0Σ ΠAΝΤ.κMΛITΣHΣTογΛΑ flAΠAΔHI/]HτPΑKHMΑPIKA ΦMτΣo\ΣHκγPlΑKΗ τΣlK0ΛΗKοΣ. ΧAPIτATοΣ, οτudiο Αλισσ6ξ Αθlivα Kαι Sludio FοοUs Χιo

Page 45: 12η Συνάντηση

0εοτρικli 0μιf δα xioυ

θεατρυΦ oμdδo χιοU ιδρrθηκε το ]981. M,xρι Φμερα ανεβοσε το Ι1αρακnτω aργα:

.κoληvJχτo l\4οργoρπ0" τou Γερ. Στoι]ρou

.E!, εσεiξ α απaξω" του 0UιλΣdρογιαν

.ο μετovliστηq, τoυ Γ. Σκοιρη

" Aiτηση σε γ6μο, τοU Av. Τσaχωφ

" Eσωτερtκ6ξ ε!διησεη" τoU λ4 Ποντiκα

.Aπ6δεtπvo μκρΙj" τοU Γlδργou Δαvιηλ

"H αuλli των θοUμ6τωv" τοU οK Koμπovdλλη

.τo διπλσν6 {rεβ6τι, τoU Ιr/]αv Kορρa

"H 0πoγωγη τοU ΙΙiπο, τoU ΙV]πεVθεKοιρ

. Aρσεv|κ6 lοl πoλf δοΠ6λα, τoU Γι0ζεφ KaσσελριγK

. τo σακdκι ποU βελdζεD, τοU Σ. Στρατιεφ

.ο Δρtκoξ, ιoU Ε. Σβdριξ

.H gοβυλωviα" τoU Δ. BUζοιτιoU

.0 Λεπ!dντηζ, τoU M. XοUρμoι]ζη

"τo πovηγjρD, τοU Δ. Kεχοιδη

"ι$υτ0lμviσrρσ, τoιr Avδρao ΣτdικοU

"0l ΦUσlκoi, ιοU ΦρηWριχ Nτιρρενμαπ

"H θrUμοστιη Mπολωμoτof, τou Φειτερικo Γκαρθιο ΛapKα

"ΙΙωλεiτοι Σouλτiνoξ, τou Ταouφk Αλ χοκιμ

'Eδωσε κο1δivει παροστdσειξ τdσο σιo ομriρειο dσo KoισταχωριliτoU νησιοJ μαq. Ελαβε μaρoξ αo ]]o κσι 13ο

ΠαVελλrivιο διαγων1σnχ6 Φεσιιβdλ Eρασιτεχνικoι €lεdτροU Kορ(νθoυ, dΠorr ι(οιδlακρiθηKε, καθωξ και πιq Α'' 8'' Γ', Δ'' ΣT',

Ζ' H '0' κοι l' ΣUνlrιπlσειq EρασιτεXvικ(iν oιdσωv AιγαιoU ΠοU ,γtVαν αΙ Ιν]Uτιλliη' Χιο ,Σdμo Σιjρο, Pdδο Λερo' |καριο'

Νaξo' και χιο ο!τiσlοιχο. Επιηq σUμμετειχε οτο 7'Παγκιjπριo Φεσιιβα Εροσιτεχvικο Θεdτρou ση ΛεUKωσια,

(oθωζ Kοιστο φεσιιβdλ θεατρικdjv Avαζηησεων ση Σdμo Ποριiλληλο ΠρογματoΠοησε σεμινdριo και διαλaξειq ηεnιd με

τo θaατρο

1)

Page 46: 12η Συνάντηση

Σ6ββατ0 11 Σεπτεμβρiou 1999'Ωρα '11 :00

Πdτμιov

"&νθρτjnων dργα''χoρωδio {0l 0ε0τρl|(6 EργoστliρlΙΙveυμoτlκοιj κ6vτρoU 0lνoυσσο]ν

raι,iργloξ χ. Λεμdξ

ΣκιlΝοθEΣlA _ lG]ιΛΙTEχΝlκH ΔlEY0YΝΣH: ΧAΡHΣ MΠοΣ]ΝΑΣΔιEY0YΝΣHx0PnΔnΣ: ΕΛΕγοΕPlAΛYl(0ΠANΤH

xoρωδτιι:Γρηγdρηq Γερογωτaληξ, Eλaνη Γεωργαροιjδη. ΕuτUχια Διαμανιdρο Koτεριvο Xoββ!iδα, l'1αρια KαμΠερiδoU'

KιiJστοξ Λεοvηξ' Στoμι1ηξ ]ι4dvτιKαζ Στaλλα ΙMορφοJλη K6σιαq Moρφoιjληq Σοφiο ΠrrvαγοπαjλοU, Mιχdληξ Πιλοβd!Αντωηq ]lρινιιiζ, Αγγελικi ΣωπρoU Yβiννη XoλKιd κoτερινα Χρuσοπαιδου.

Moυιτικoi:Πxivo: ΕλεUθερια ΛUκοπdvη Σοφio nοvογοποUλοU

ΙMιχdληξ Πιλοβdq Α}l,ελtrq ΣωιiροUτoυμπερλiΙ(l: Σταμ{iηζ Mdνικαζ

Aπαγγελiοi MπdμΙτηξ Σολ,ιoιρηζΔιει,θUνση χορωδioq: ΕλεUθεpια ΛUκoπdνη

ΛΙyα Lι5για για το iργo

Ι1 nιιριiιπαoη αnoτεxεiιαι αιi δnο 7ιiρη: Τη1' }io|iyωση }lαlτη| λt1oη' Σlo ιψωlο 1ιiρο< 1ιl ι'\η11^'a l01'Ιιt]ι]ευιiq lιμuνιοi (βροq ουιεiοζ 11α ε|.1 1'ησ1) nαραχολaι0οi7ιε ι7ν n'ορεiα διαφ6ρωι αιθρΔnωL τοι' οli\ιερα xαιτοι Ιθεζ lιlσα ι:uιι| 1η.) n'ροοεκτικli εnιtrογi1 ιου1τικτjν κει7ιε'νιιν και ιριιyουδιn|' 0'λιΙ ε:λkiNωl δημιnf)yn\''

Κo11'ιiζ nαραNομασ'ιηζ 11 αΙl'lifyrιση }iα1 1o αδ1iξ0ib (υn'αρξιακr|' κοινωνιxd' ψυχoλo,i1Χ6)'H σκη|ι1iη σ1JμruρIτ/Ιψli τηc Υορωδiα< aελi1υu.lε ,l'ι1 θυμτQι Ι0ρ6 αρΙαi\ζ τραf.rδilζ ]lα] τα 1lεiμεfα να οδηγaiνιtε μια διαρκlj κoρiφωιJu' Ανα|"]{α1α' ετol xαθioιιlιuι τ1 !,ιilη' H οποicι δiιειαt tτιο δεiτεlι| μερoζ lιt τa

^ε4ιLnlιιoι Αριιποψιiνη. Toυ[|oιταg ιι1ν 'καταλυτικη δριjοη )'ι)υ χιοiluψ ιπ1ζ μ?Χ{)dζ afiρ6nx|εζ ιραyωδiεζ'Κa| no1'οζ θα μ]lορoiσε 'ια LΛαι li()λtiτερoζ εfi!/)αιΙl\iζ τaυ !.)i]Ιορ εχτljζ αnrj ιcιν Αριmοφιiνη' Ξε.Μ!ιiει' λοιιιω'

το iiε:ιlτε:ρο μlρog με 1ιια μ1iηlτΙl ιπo"! χιiσlιο τηζ αρΙαlαg ιραyωδiαq γα ια oυ1'Φ0r)υμε μ: την μετdβααηιπoy Αδη κα1στα ιiδυ7α τηζ T!Ιηηζ (Β|iτραΙoυ' Εχε't θα συ'α'l''ι.ησουμε τaτ nρoαιω'l'ο 'n|υγo

ιωτ liο ψiλλων (Λιoloτρdτη)' ι1|ιiα nολλωl,,αrιιi τηυ αδιiξοδο τaυ nρδτaυ μριυq''ολoΙ ζlιτa{η τη.t Ειρη1)η μεταξi η}ιΔι1 1iαι υμδ1l. Και noιa θα ηταν κmαΜηλ6τερo ι\ημι1 fxα τ:llν ΕψiνΙt ι1nι| !1'α

.nετoιμε|a"; Ι'ι αυτ6 1ιαl η αηδ6w (ιjρ^ιιqεq) μαq καλεi τα ζηoaηιε κoν'ιli στα Lιo']λΙ.i εφηyιxd και ελa\θερα'Αnoiiεxd\ιενοι αυην την lιρdoxληol1 xαλoi. ιε τo κaι1l6 με ιη,ι Κηci1lα1να (Ι,1il.λησ1ιiιουσεζ) ιJ 1ια γλ1:ντι - φινιiλε.

Page 47: 12η Συνάντηση

xoρωδiα & oεoτρlκιi Eργoστliρt nvεUμαllκoιi κεvτρoU 0tvoυσσ0iv

"Γεωρyιοq Χ. Λεμιiq''

θ -iFε μ,o nρoonαεεο novτρεμοτοξ. διJo τμημ0τωv τoU ΠνεUματικoιj KdWρoυ 0ινοUσσων (Γ. χ' Λεμdq' (χoρωδια Kοι

ffiτρ κο ,ργooηρυ ,αε uα πρoλυψεl μlo ελδηλωη ο ι1dξιo των γ εvικ6τε ρων δρoσηριoτiτων τoU Ι]vεUμoτ1κo0 Kaν'τροU 'Γ.χ. Λεμ6q, ξεκιησoμε νο ΦσοUμε μια πσρiααη .μωσαiKd" ' oεωρliσαμε !iλλωστε πωξ dνoπoλUθaαμαμε κηστ],τραγσjδι

καt θεατριK]j Uπ6σιση μαq αφoρn Iολι περισσdτερo ΦμερoποU ot αvdγKεζ για πoλιπλοκα θεnμοτα ειναι εrΙιτακτυΦq.

]\4ε μια παρdσταη oμαδοq, χωρiξ πρωταγωνιοτεζ, ελπiζoυμε νo διεγεiρouμε ην αισθαν'τtκdητα τωv θεατa]v κατoθaτονταq

τον υψηλ6τερ0 βαθμ0 αισθησιασμoι κoι αlσθητικis nou διoθaτοUμε.

0 θioσoq

Μ 10 M6ρog w 20 Miρoζ

"sre /efl ,oΙ,re" Dram and fum (oρχηπρrKj)

-Mt1 06λσ010 μιlφi, Moυσlfi'a{xol: Δ Σοββdπoυλoq αoρωiΦ

"Ιεiχη,, κ n Kαβoφη αdρηc Mπjαvoc)

.Aλoτσατιτvε ιaι! σΦσ" Δημαlx6 t/Δ0ω6iσ)

"M6vo γ]στι μa αγοιιησεξ" Μ noλιioljρη (Kιη κοβEjδα.Στdλλα Moρφoιλη)

(ri ,d,{,s, K n Koβiφη (Kotλιoη xιi)q.χdρηs Mπjσψαζ)

,i0μoρφη κoι ιloρ6ξεvη τΙατρiδα' Mouαl{i: Δ. Λdγιoζ Σnxoli 0 Eλjηξ

"0 Mε0a0τoι0ξ- Γ ' ΣοlJρi \Γι6vηs κοββfδαq)

"Iζ,pσapr, Δημα(0 αΦωδi0)

"Aωρo ιlol ιΙφaωρ0> l' Δτlψo!χn αβdνη xo,λκα EΜη ΓεωργαΦrjδη)

"Ι,, rηy ε,iεy4" (οπιjσmΦΦ Γ ΣεΦdρη (Mοριo. Kαμnερiδo!)

<0 14Λσis, ΙMouσιi: Δ ΛαΦζ Σrπ0j: M MπoψΙlπo']υζ αoρωilο)

"Eiμασrε Ι0τι''' " ΚΓ ' Κσρ!ω1aζ|' \Eλaνη Aχλιdrα κoυΦ)

"Ιfuro siu,o" N (αββαδiη (Γtνηq MΦρdΙηΦ

"Κuμiωυ A'ιrελoιδι μοιJ" rηΙrΦ M ΘεoαυΦη - Σ'kα: M. xσζδjη αoαω6)

"r8οΙη-. Γ .dω|_dΦ,.ΛMMm . l, Φ0

(Io δ/Ι.r;] Ιltoi,oihfΓ. Ξαρxdrcυ Ιτπ0': N ΓκdΦq (Ιoρoδια)

<f ιστiρl τoυ Boρl0' Mι!αli| M' xoτωljη . Σflol: Ν Γκ(iτσoζ αoρωδΦ

"tιετσrμσ" ",,Aηδi1ι0"lvΦαii: M xoτζιδdn (oπi iορ{Θεφ' 0' τεχηc 1059)

A' "Bιτρaχoι'' τou Aριστoφονη ψεmq'ιoιι: χ' τσΧτΦ)

<lΦι τιΔρα σ]ωτιi'.'Σ \ΧaρΦ6lαΙ

(το π6ροομα στ0v Αrη)Δdvιm(: r Mωoα(τn(

Ξo[θ iζ: Γ καββoδiαq, Σ M0ρΦ0!ληΝειμjq: EΑχλΦπο,εxoλRdXirΦνj E Γεωργαρoliiη, K xpυσoπoιδo! κ Moρφorjληq

B' "ΛΥΣιΣτPΛτlΙ" τ0υ Aρισloφιivη lιειιΦρoση t' τoχlΦ)(T0 σXεδι0)ΛυηΦ!6τη: Σ MoρφoιληljiιllΙη: K Kοββdδα(λεoviκη: E Aχλ0πr κowiΛσι]ππ,1 M Kαμπεριδoι

<Θσ σ0ζ flω i1l0 ιΙoρα'ιaθι,, Moυolin:Γ κΦρouπdξ _ Σtiχπ κ τoχτΦ

τριγoiδ1:x Mπσσψαζ ε Λι κoπdyη. Xoρωδια

Γ "0PlιιΘεΣ" τoι] Aμσloφ1η (μεmφρ0η: B. Pa10)

<a' roλi μoι! ξwθι0'τΙoYoiδ: Γ' Γ.ooγΦτdληq χoΦδiαno(oιv: ι ι0θ3Ιδo 1 \ηηoo 'o' 1 ιL'" θι σ0ξ ιΙω ιν0 flιρσμι10ι.' ' "Ι{ouαιf fuUooιπΦ; Σriχoι r 7orπ,lρoYluδ } λ1nooιo( ι ΛJoΦΓ..!LδοΔ' "Ει0(Λ|ΙΣlAz0ΥEΣ}' τou.Aμσtoφιιvη (μσiqρoaι κ' τoxroa(τo κ6iεσμo)κΙ0dκ!Nι: γ:xαλιιi

"Aξ ιροηioow oΙ xορoi' ιιo!σlκli -iπ1χω: Δ. ΣΦβdπωλoq'oλoq ο θ(αοoqΣτo odλo τoυ "olnj ΙΙχoΦl Θεo|,, η ευYενiα xd'κιj

15

Page 48: 12η Συνάντηση

Σdββoτo 11 ΣεπτεμβρioU 1999

nρo 18:30"Φρdγκισσo" X6ρoq Πdτμou

"ll ^,

υκη nριγκtnιooα''τoυ Pdινερ Mαρtα PΙλκε

Θεοτρl(η 0μιiδo πιiτμoU "TExNH''

ΣlGll0οEΣlA:κoYΣTοYMlA:

l1/l0YΣl(Η.Σκιl 0rPAΦlA:

B0HθElA:EIκAτAΣIAΣΗ ΦnnΣM0Y:

κΑτAΣκΕYEΣ κ0γΣT0γιllΩlι:

δrouoμη

BARBAIA HOFFfulANN]uΑP Α nEΣλΙAΤΖOΓΛογΣΠγP0Σ ΠΑΙ]ΑΝAΠAΣ|0YBΑRBΑΒΑ HoFIMANN, MΑPΑ nEΣΙi]ΑΙZοΓΛoΙΔHM|ΙTPHΣ χAΙZllBAΣlΛΕlOYΛEoNlΔΑΣ λΙEZ]ΛΗΣ. GΑBγ DEBUSMΑΝΩΛHΣ lν]EΤZoΓlΑNΝΑκHΣIν]AP]A ΠEΣλΙΑτZοΓΛοY, E]PHΝH N κ0M0YΠ0ΠH λ,ηΑκΑPNABH

ΕγΔ0KlA κΑΝlΑP0γ

ΛEYjG πPlrxlnlΣΣA:M0l'lA ΛAPA:

ArrΕΛl0Φ0P0Σ:AMAΝτΕ0:

ΔΕΣΠ0 ΝΑ BΑKPΑτΣHΔΦElP]Α KnΝΣTΑNτΑΓ]ANNHΣΑΝΔPE0γΣΠYPoΣ Τι]γNΑΣ

Λiγα λιiγια για τo fργo

LΙ .Λεl)Υ,i Πρι'"1inισσα" χυκλοφιiρηoε τo ι920 mο Βερoλ|i'νa.Mεyιiλa διαστ1iι]ιατα σιωnηζ κυρxαρχoi|, σ' αυτ(1 το rργo. Tι1 Θrματα Z.,lη Θd'ατoζ''Ερωταζ εi','αL nαρ6ντα'

Ι1 nοηση εi|'αι ε1iθραιστlι Φωζ ανα]ιφxσfitτ.ητα ιl τιinοq cinoυ η Φ xαι ο θdνατοζ Φ()ντα1 ΕNΑ'ΙΙ |'εαρΙi nρι'Pξinισσα ε1'τεκα yliπιrι μιzci lον 'λευκιi" γι'μο ηζ με !1α|' ιΙnωyo o onatοζ ιιζ εnlβληηr'ε xιxι τa11

on'οto 1ιoτ! δε|' ερωτε'jτηχε ' /1ε11ε1 μι',)η στοΙ' 1qno ηζ Lnαυληζ, Ιι6νη ?ιε ιη1, μΧρljτερη αδελψη Ιηζ, .,αι L1rε'i,

"fεμdτη nρoΙ'μo|"ιi Ναι αφaι\ψαψα" n'ερ4ι/νa την nφιtη τoυ dνδρα noυ uγαni' τρoρτiυταe τa λειn6 τι19ζfεματ1ι nρoΙ'μo|"ι] 1lα'ι αφa1)yκραψα' n'ερ\ιε'ra την αΨxη τoυ .i1'δρα no|.Jγαnι' τPoρτΔνταζ τa λε1ft6 τflζ φ6ρfμα.H αδε:\φη τηζ nεμn'ι'ε1 μα(/ τη9, αναyνωρiΦνταg κα, αυτη' yια nρδτη φορd' τo ητΔτo oxtρτψα τη9 yυναixοe αrΔν

Page 49: 12η Συνάντηση

0εατρlκη 0μfδο Πfτμoυ

"Tlyνη''

Θεατρικη 0μdδα ΠiiτμοU'TEΧNH' δριjθηκετ0 1995.

'Εxεlπ0ρoUσldσεl:

Σupραφli ποιημdτων τοU Γιdννη PπσoU απd τls ΣUλλoγ,ζ " ΕπlτdφΙos" "xεlρoνoμiεq,' .Pωμloσιvη" σε σUvεργασια με

τηv "ΘεατριKη 0μoδα ΠdιμοU,

το 1995_1997 .Τo oρσμ0 τηq Π6τμοU, (ΑπoκiλUψη lωαvνou) σε συνεργoσια με τηv θ'0'Π.

o '99ο "ι1ΛεUxη πρ|γilπloσo, ιo. Doν.o \4ooο DlλtL.

17

Page 50: 12η Συνάντηση

Σfββοτo 11 ΣεπτεμβρaoU 1999

Ωρα 21jο0

Δημoτικd Σχoλειo ΣKdλαq

"|Ιηδrro''τoυ Mπoιττ

θε0τρl(iiq '0μlλoq ΣσρoU .0 ΣoYPHΣ"

ΣκΗl'l00ΕΣlA:M0YΣlκH:

χ0PorPAΦlEΣ:ΣχιiΝ0rPAΦΙA-MAκΕτA ΣκHNlκ0γ:

ΙφΤAΣκΕYΗ ΣκHNΙκ0Υ:ΕπlιηEΛElA Ει{ΔYlMAτoΛoΓlκ0Y :

ι]AκlΠAz:ΦΩτlΣM0Ι:HxoΣ.ΦΩΣ:

ΦPoilτlΣHΣ ΣκιlιlHΣ:Enlπ]EΛE|A t|P0ΓPAMMAτoΣ & AΦlΣAΣ:

ΓlAΝNHΣ ΔΕΣγt]PHΣBΑΣ]ΛΗΣ ΔHMHΤPl0Y0lMΑΔlKH ΔογΛE]ΑN K0Σ n0ΝHP0ΣΓlΙ]PΓΟΣ κAτPl.lΣΓ]ΑΝΝHΣ ΔΓο]\4Α^AΣMΑPlΑ ΔEΣYΠPHΛΕYΙΕPHΣ APκ0YΛHΣκΑτΕP]ΝΑ KΑΙPHΠlΙΣA BοYΙΣlΝογN]κΗΦ0PoYΛΑ ΓΕPAΓΑΛΑ

δ"onoμη

κoPYΦA|EΣ x0P0Y: λΙAPlΑ ΔEΣYΠPH, l\4ΑPiΑ ΑPKογΛH,ΦΛοPΑ ΙΙ]',]0ΓlAΤZ0Ι]οYΛ0Y

x0P0Σ: NAτΑΣΑ ΠAΠΑ0ΑΝAΣJoγ' ANNA BΑ]\4BΑKΑΡH,ΣA]',]Φο MAτΣ|ΩPΗ NοτA KlK]ΛΗ

τP0Φ0ΣiκΙ]ι0ΓPlA:

ψAPAΣ:MHΔElA:

0lΔlt|0ΔAΣ:AΝTIr0NH:EYPlΠlΔHΣ:

lΦΛotΗP0Σ:lAΣ0ιιAΣ:

EΞAl'|'ΕΛοΣ:

BlPΓlΝlA χΑPl/ΠΑΤΣHΕΦΗ ΠPAΣΣAΓ ΑNΝHΣ 80YΙΣlΝ0ΣΓlΑΝΝΗΣΔΕΣYnPHΣMlχΑΛHΣ M0\'ΙΣΕΛHΣΕΛΣA ΦPΑΓκ0ΓlΑΝNHΠnPΓ0Σ ΣlΓΑΛAΣΓlΑΝNl]Σ ΠΑ,ηΑl0ΛοΓ0ΣΓlοPΓ0Σ κΑΤPΗΣΓ]ΑΝΝHΣ ΦnΣκ0ΛοΣ

Page 51: 12η Συνάντηση

Θεατρlκιiq 1μlλoq ΣιjpoU

"Σουρξe''

To oκην oθετιjoαμε fτoι γιατt...

Liνα1 μ1α Ιιηi;ειυ "rι'Δe α\1.ιn.'' Γι.ι|ι|ιΛη 1μ'' τo| JΙnια' με τα'tllιrιι ιπο1Ιιia 1ιl οo{nlζ τοι ]αιt011οι) Ιtν1ι{a.1 nου[ιlδημιJιρΥυ1|: '/ι!ιuσiι. ιlε'\rητ0 Υxrιjlιορ }|aι σαριxιΠ1χη ιrγrλασnκ]i' Ι1ε σlfΥριΛ1) ]ιο'\ιτιχli αaιΥt|υ raι tιε nτi]ι.l τι0 τι

iισ.\ιn' τoιζ n.\ιτιχο!ζ' τη 1|ι)/hλo|nlΧαι ιiΙι μiyο Κρ.πnνιζ τ|' τ1i/rο raμμι 1ο1 ι1iθου τ|ι Ι'ι]ιlι)'1 1llι τ'' Φ1η 'l)nρισιna τηξ τρατωl)i1ζ aη! ilι)it;aι' τι| Ιισοfα ευι n n|h naιδιd). 0 Mηι1σι ε]ι'{a1'iζε1 Φη στη|li ιι)! ()ι|iinοliα' τη| 11ηη1λη

..uιl αnιj u μL'υ.} ιξ'ιικη"' ΘειΙ'Lση ιι)ι) Υι\o1iΙησε μιτιιυ'\|μ]χ!. )εlFζ rω 0nιτι''\tσι ιi'\o ιηrρξιαrιζ ι'o|ρaιfuζ Θ\

ρι1lιiιa! fioσn.ρnζ )nροιηt11ιlιl κo] ]ιετ1lααil)' o ιa'\Ι]ψnΠιω1 Κa|ιπuντι1|ηι1nηc Μnnα' n]αι'&|lιlιn iιτn rτεijτiζo|ταζτα roιηa1|ιια ao1 το σχηνικi, aιl.llιετ1χn' ιiτo|α ζi1lιrΙ ιrι' α\λ,i ιαθοt)ιπιΙ' lι'| ι|'r' rr

γa τοι. ΙαραΙι ι|ε. lι1το ριθμιj υ1ζ ι\οtηζTι εμε!ε σε μαζ 'a

Χafiιιιε: Μt σιlασμi σ!οl Ε)1HΝ 1 ιημb|'ρfn nυι 1η! ι1ιιχ|1.lιιη t.!ιlft|α ιlΙ,: '\η]ιι.1|η'nιζ τιυ' lαζω!τα|!ψ.1'|ιε τ0 '\η1lJ κl1ι ιιζ aιntξ1oι' Πωζ; Ατιιno!ιθ!τονταζ αον ιιυffε\ιιτιιi ερoσπtΥν1σμι; ιΦ εnιfl'ελμaτιΙ|ιι ι'

ιρασιτι'Ιlη; }1ι'|Ιjδυζ tnnιμι(jμιiηl ωι [ιξαιl\a]1υι!να αΙι.tιλιfιiμl:lι H ιniΔ'τηση τια μαζ η/Jθε nD'\ιi n1ο αnλιi

θα μnaρo1]υιl 1ι εΔ1ι χα'\ιτερα χαι ι'!.!nσiσoμυ τ1| κiνΙl'! ξ.! 1ιζ φb|fζ μαζ'Ιiιι .n6ιtε Ζ0|'}ΙL a1ιi .κηl]iζ' ι1τi τo ihηaιi' ]ιoι θα σarιiρIιε lιθανι 1οιζ Εη1;αυριο'\δfo.' 'ι'Δ ιL' 01' ]lο.

(ια1 μι''\\oy .;τι κα1τtν Εηi;αιτnη Λnλn' ειλιΝμyι rιι lαθIt'ιi' ] νιi i1σι lομ|\oιtιε ''τι

χα'\ι|τtρο (ιι n0. /ιεπinσ.1ΙΙε την

ι|lιιoι ιιζ.ιιτμi]c κ,Jι τo lι.τa1t|0 ιo1 σlνιiλο1Ι

Ι'ιdl,|η< Δεσiιιρηζ0l πoρoστ0σεlξ τoU "ΣογPH"

Θεατρωq ομιλoq.ΣογPHΣ" ειvοtonριiτoq ερασιτεχv(oq Θιοσcq Σιρoι ΠoU oιΠαρoπ0σειζ τoυ σUvοδειηιαv (ηδη αποm πρ''το Φγo πω ovεβlrσε)

με ζωvτovli μ0υσιKη ιuιlραγοιδιο

τo εri οηνiq,ργοmu "Σεuρi" εivol:_ΑuγouσΙos

'οu 81 .ΣUριoη Ραδtoφωviα".τηλε0ροσl Kαναλoq 20-Λoιjn "

ΓεvιjρηqτDu 82 "Γιογaλα (lrt γιo dnμμoτα" -ιbεμβρηqrU 82 "ΣΦαKα Πdοηc Eλλ0δοφ,

-Νοεμsρηξτou 85 "τηq KιiλΠηq τlr (0μ6μ0ι0"

EπιΘεωρησεtq γραμμcvεq κοισKηνoΘεημaνεq oπιi τov Συριαν0 ΛιjκηΔοvoδικη, πoυδιετdλεσε πρ6τοq Πα]εδρoq Φι Θεoφκo0 0μιλω.To KαλoKoiριτoυ ]984,

η πoιδril σKηvrj τoU oμιλolr πορouσιοlrε το,ργo τoυ Φο(λερ Λο'ντβιχ "Mq!iληζ ο ΣφUρtxτραq, oε μετ1]φραΦ :,vιoq κoλoγερono0λoυ κοιοε οηvoθεσιο τοU

Συριαvoι, Eρασtrεxη ηθοΠαoι] kαι ιδρrκou μiλoη ιoι ομιλου, Δημπρη Mορoγκoι] ι.ΔημητρdKηΨ, οιΠαροστdσειq ouτεq πορouσιdοτηχαν σε 0λα το μεYliλo

-1987-1988-1989-1990-1S91

"0Bοφnσιιdφ(ΦιΘε0φραστουΣlr(ελλoριδη) _19s3

.0ε0φΔoζ κoΦηφ,1τou Mιχιiλη Δiμ0Φ -1995

.[ηoiouλN" (ΦU Συριovo0 Γρηγ0ρη Γολοrη) -1996

.Διακoπη γ1o τεxνfioυc λΦωφ,(τoU ιQρo'γιΣoκovο -1997

.o EΙιθεωoητiζ iρΙfrlrυ (τoυ τζιi'ν nρiολεΦ 1999

"H Ιαooφετησιq" (τoυ Γεωργiou Σωρri)Φ Bαφnor(ds" tοt] Θειiφραστou Σοκελ.ιαρι0η)

"ΦωνdΦι ο (λr;φηφ, {τoυ Δημητρη ψοθd).Mηδει0" 1τ0u Ζαv ΑνoUιγ)

"λr]ηδεια, (τoU χρiσovΘ0υ lΙΠοΣταv(ιjγλou)

_Σ uμμετε iχε ση v . B ροδUd Aγdηs γιo τoν ηθ oπo ιd Mdη Δεμiρη, (με σKonιj vα εγχε ιριστε ι ση λη d o,(o) rιs 24 ΣεΠτεμβ ρ (oU l 984 Φo Θdαφο Λo(πdvια,

σηνΑΘηνο EK'io "Σouρri9, πρoσωπr]ΘηKε οviiμεσο σε 70 κoι πλdov επογγ ελμ0τιε q ηΘoπoιlrιq_Σuμμετειχε σiιq ποραγoγEq ηs EPτ2 "Δημιouργoi σηv rεριφdρειo" Krι (Ερoοιτεχvι(oi οioσoι,_Σuuμετειxεσιιq(vημοτογρoφιK,ξταιvιεqΘoδωρouKoιndωυΑγγελdπoυλω.MaγαζAλiξοvδρoζ,'(οt,7ωηPoiδη,-θι(aλα(οιΣοUρtiσεσKηvoΘεσιαΠdvoυ

_Παooυσιοσετo 1993 σιo Δημoικd odατpο Πειραιi τo 6ργ0 "l] xειρoφdησι!' ιαr γεωργιοu Σouρri κοι rο 0iατρο "BεdκηΣ τo aργo

οBoφ Φ..ο\ o,0'oρρooo'.οll 'oρδηlo 99b

19

Page 52: 12η Συνάντηση

κU ρlακi 12 ΣειΙτεμβρioυ 1999'Ωρα 18:30

Πdτμιov

δ'ouoμη

lαPl0ΣAΝτΩ AΙ(HΣ: 0οΔοPHΣΓ|ABΑΣHΣH rγ AlΙ$ τ0Y: ΕΛΕNA nEΝ]7ll(HH ΠΕoΕPA τ0Y: MΑPIANoH χMlκoY

ο ΙΙΕ0EPoΣ ToY: ΔHλΙΗτPHΣ Nτ0γΙνΙΠOYPlΔHΣH MHTEPAτ0Y: ΕΛΠlNlKH KΑPBEΛH

nETPoYΛΑ ΠΑΝAΓ]0T0Y0 nAτEΡAΣ T0γ: ΣτAγPοΣ ΓογΛ1ΑΣ

0 ΦlΛ0Σ τ0Y: λΙAΝοΛHΣ Ιι4AΓκ0ΣoEΩι'lH: MΑPlΑ κΑPΑλ4ΑΛΕΓκ0Y

ANNA KΛοΝΑPΗEt{AΣ ΠAπAΣ: ΓΙAΝΑΓlοτHΣ ]\4APKΑNΤΩNΑκHΣ

Ελ]AΣ ΠAτPoΣ: ΓlΑNΝHΣ K0κK0ΝHΣ. 0 ΝAYτιiΣ: θEοΦlΛoΣ ΣAKEΛΛHΣ

ο APχArrΕΛoΣ: ΣTΑMA-IΑ vΑlλOY0 ΛoxlAΣ τ0Y κοU AιιτΩΝA(H: θΑΝΑΣHΣ ΠAτ0lκοΣ

"-f,o φιiντααμα τoυ ι<υρioυ Pαμιiν Noβιiρo''

τoυ Παiλoυ MiτειτιΘεοτρlκi 0μ6δo κoλιrμvou

ΣκHι'l00ΕΣlA:ΣκHl'llΙfi:

κ0YΣT0Y|ν1lA:

Hχ0Σ:ΦnτιΣMοΣ:

ΦΡ0NτlΣτΕΣ ΣκHlιHΣ:

EΙ|lMΕΛΕlA AΦlΣAΣ-πPοI'PAMMAτoΣ:MAκlΓlAz:

KΑΤΕPlNA κ^nΝΑPHΣABBAΣ ΣYP0Π0γΛ0ΣBΑΣlΛΕlA NολΙlKΑPl0Y

KAτΕPlNΑ κΛΩl\lΑΡHΓ]ΑΝNHΣΣKγΛΛAΣl0ANΝA ΑΘANΑΣl0YΦοτElNH ΓEPAK|0γΝlTΣA KοYNTογPHΙΙΑPlΑNθH XAΛlKοY

Page 53: 12η Συνάντηση

I Θεοτρlκli 0μιiδ0 κ0λιiμvoU

: - 'ΘεατριKη 0μ!iδα KoλιμvοU σUσιdθηKε το 1980 και aγιvε ετοιρεiα μη KερδoσKol1ικΙ] ιo 1996.

Αποτελεiται αn6 αvθριιπoιJq διαφdρων ηλικιιι)v κoι εl1ογγελμdτων 0λοι ερασιτdχvεξ στο χιδρο τοU θεiiτρou Kαι aΙεl

oνεβασειποικλo εργα, ξdvα καιελληνιKn' ΠαρdΜηλo λειτοUργεiΓΙoδικη ΣKηvη, θεατριK0 Παιχvιδι' Πειροματικi Σκηui Kαι

σεμιvdρlα θεdτρou Eπιχορηγειτoι αnd τον Δημο Kολυμνιωv Kαιεχεl σuμπαρdσ{οη α116 το ΕΙταρxειi] κoιαπ'dλoυq τouq

Kολι]μνloUζ εντdξ Kοl εKτ6q τοU νησιου'

'EχoUν πορouσlriσεl το dργο:

].-0 Mορμιjληξ (noιδιKη σηη)2. 0 Mlχι'ληq o Σφuρiχτροξ (rτoιδιιΦ σKηνη)

3 '0 Mliγoξ με τα xρ0iματ0 (ΙΙoΙδικi σκηη)

4 -ψfρlo, ψ0ρ6κπ, ψ6ρ0κεξ (rτoιδιKη σKηη)

5 0 lMπαμπdξ o Πaλεμoq

6 -κλ6ξoν'τρoμτtf τεζ κσl Πλ6κεξ

7 0 οδυσσεβdχ

8'_τ0τdβλl

9'_ τo Pολdl

]0'-0 ι(οτ6 Φοvτεσiον Aσθενιηs

11' Bi8α Aσποσiσ

12'_0 Tiγpηζ

]3'_τo Φ6vτ0σμσ τoU i'Pοpιiν lιoβfρo

του Λοιj!τβιχ

τοU ΓιdνVη:αvθoι,λη

τou Νεγρεπ6νη

τoιr ldκωβoυ KαμΙovελλη

ηζ :6νιαq κολoγερoποι]λοU

τoιr Δ Kεχαιδη

ιοU K MoUρσελιl

τou lι4ολιaρο!

τoιr liκωβou KαμΠαvaλλη

τοU ]ι4. ΣiσγKολ

τoυ ΠαιjλοU [,ldτεσι

Page 54: 12η Συνάντηση

Kυρl0κη 12 ΣεπτεμβρΙoυ 1999

nρα 21:00

Δημοτικ6 Σχoλειo Σκdλαq

EnιMEΛE|A κΕlMΕΙ']ΩΝ:MoYΣlκH-τPAΓ0YΔlA:

lν]oYΣlκH ΔlΔAΣκAΛlA:Eιl0PχιlΣτPοΣH:

Hx0rPAΦιIΣι|.

δ"ouoμη

xPHΣτoΣ: ΛEοN]ΔΑΣΦΩΣκ0Λ0ΣAt]τΩΝtlΣ: ΓJΑNΝHΣ κ0YΦoΓlΑNNHΣZAι]ΠEτA: BlΛΛH ΔΕKoYΛΗ

ΕΛElιH: XPYΣοYM ΣlΦ0YΝ]0γ

ΞAΝθH: ΧPiΣTlNAMΠογPΑκHoANAΣHΣ: ΔHlι4HτPHΣ 80γPΓOYτΖHΣ

ΣΙAMAτHΣ: ΓlnPΓ0Σ Λ0γΛ0γPΓΑΣNlΙ(0ΛAΣ: ΣΤAγPoΣ ΛοYΛοYPΓΑΣ

κΩΝΣτAl.]τHΣj NlκοΣ ΒΑΣlΛKoΣMAPoYM: ΦPοΣΩTΖAΝοYΔAκHΛll'iAPΔoΣ: ΔHΙMHΙPHΣ KAPAΝτANHΣ

nArκPAτε|Σ: _λΙΙΧAΛHΣ olKοΝoMlΔΗΣ

]:

"\ τσΧιι τιs MαPoι1λαe''

τoυ Δημιiτριoυ Κoρoμηλιi0εoτρlxη 0μσδο ΛερoU

ΣκHi|00EΣlΑ:ΣκHNΙκA:

κ0YΣτ0Ylν]lA:ΦnτIΣMοl:

Hχ0Σ:x0PοrPAΦlEΣ:

ΦΩτ0rPAΦtlΣH:Ι|PoΣAPM0ΓΗ ΕPl'oY:

E:nΦYΛΛο ΠPorPAMmAτoΣ-AΦlΣA:ΕnlΙ\4EiιElA πP0rPAMMAτ0Σ:

Β]ΛΛH ΔEKογΛΗκnΣτAΣΔΕKoYΛHΣΙrΙΑPlτΣΑ ΔH[,ηHΤPΑκOΠ0γΛ0YKΩΣΑΣ ΔEl(ογΛHΣκΑΤEPINA BΕΛH

KΩΣτAΣ AΣΛAN|ΔHΣ _ ΑNNΑ ΛlMΠΑ0ΛY]\4ΠlA κΑPΑΓΙοPΓAΓlΩPΓοΣ κΑλΙnoYPHΣlι4ΑP Α MΑ0 oγΔAKHΦP0ΣΩTΖΑN0YΔΑKHKοΝΣτΑΝΤlN0Σ ΣKOPΔΑMHΣΙν]APlΑ λΙAθl0YΔΑKΗNιN0Ν ΔHλΙHΙP|AΔoY _ KAMΠΟYPHΝ]N0N ΔHMHΤPlAΔoY _ KΑMΠογΡHΓ]AΝΝHΣ ν]ΠΕΛnΝHΣΔHΜHTPHΣ 0lK0Ν0ΙMοY

Page 55: 12η Συνάντηση

it,1

iI

οεoτρt κη 0 μdδσ Λf ρoU

'' ' 0εατρικi 0μdδο Λdρou εxει avτoη θεoτρικli παρouσiα σιο νησiηξ Λ6ρoυ Kαι στα ΔωδεKoησo γενιK6τερα nou

χρονoλογεiται απ6 το 1982. Σαv ασιιKη εταιρεια μη κερδoσκoπιK'iλειτoUργει αn6 το 1989' οπ6τε Kαιπαρoυσιdζει μια

αξιjλoγη θεoτρικri δρdo! nρoωθ6!'τοξ μια πιo ολoκληρωμaνη δouλειd στo ερασιτεχνικd θ6ατρ0 στo 1/ησiηq ΛερoU κοι

στov εUριjτερo Δωδεκαησιακd χi)ρο. Δημιoιrργειδιo σKηv,ξ' ην KεvτρικΙi και ηv παδικi σKηη Kοι l1αρoιrσιdζειαξιdλoγα

θεατρικn aργα:

lγ]ε τηv κεvτρllΦ σκηνli:

1s89: Πaι.ιελi χdρv "Φλοιτρdl"1990: ΓρηγoριοU Ξεν6πoUλoU ,.τo φιdρoτou λεβdvτε,1991: Λoυιιζ Πιροvτελo.απdψε αUτoσXεδιnζουμε"1992: Ντdριο Φο "Kλdξοv, τρoμπaτεξ KoιΓtλdKεξ"1993: Δημoσθ6vουζ Ιν]ισιτζη "ο φιliκαq,1s94: YdκινθoU Ι\Ιπεvοβdιτε "η πικρoγαπημ,ηΣ1995: Ι]/ιχdλη KoUνελdKη "η οπαγωγi ηq Σμααiγδαξ"1996: ldKωβοU KομποVdλλη "το τdσσερα πaδια τοU τραπε(oι,19g7; Αλεξdνδροιr κασo6vo

"τα δειτρο πεθαivouν dρθtο"

1998: κορavyτε [iΙωμoρσαi,,οι γdμοι τoυ ΦψKαρο,θεατρικd μovdπρoκτο: ΓιιιργoU Σκουρη.ο dνεργoξ" και Ζ6ρζ κοUρτελiv "αΦμαντεq λιπεq,

Mε τηγ παlδlκi σκην:iI

19s0: ΕUγ6νιoU Tρtβ(d,,το dνειρo τoU σKιdtrtρou,19s1: Ειρηvηξ lν]dρρo.η χρrrΦ ρoδιd"19s5: Αλεξaι Toλστdι "τoχρUσ6 κλειδι,1996: tUγ;voυ pβζd o .1-οlε\ η\ ηγοvnη ο.0lοq:

H θεοτρlκli 0μdδα Λapou ouμμετaχεl αvελλiΙτ6q ιjλα ouτdταχρdνια στιξ συvαvτσειξ των ερασιτεχνιKdlν θι{iσων τοU

ΑιγοιoU σηρiζo\παξ δUvαμιKd τοv θεσμd

53

Page 56: 12η Συνάντηση

ANAΔP0MH ΣT0 ΠAPEΛΘ0N τ0Y 0EΣM0Y

A' ΣYNANTHΣHMυτλιjνη' 18 - 27 Noεμβρioυ 1988. 12 oy(μα'ια

.B',ΣYΝANTHΣHXioe' 13-24 oκττiβρη 1989.8 oγη7ιτlτα

Γ'ΣYΝANΤHΣHΣιtrμog' 1-11 NoεμβρΙoυ 1990. 12 ay|ματα

Δ'ΣYNANTΗΣHΕρμoiπoλη Σιiρoυ' 29 oκιωβρtoυ-8 Noεμβρioυ 1991, 11oyιjματα

E',ΣYNANΤHΣΗMιjρινα 1-10 oκττιβρioυ 1992. Ι 1 o1i17ιατα

ΣT',ΣYNANTHΣHPιiδoe 4'11 Noεμβρioυ 199j. 13 αyiματα

Z'ΣYNANTHΣΗΛ6ρoq 2-10 Σεπτεμβρioο 1994. 8 oyιjμ'α'ια

H',ΣYNANTHΣHΙκαρΙα 20-30 Σετtτεμβρioυ 1995. 11 αγηματα

Θ'ΣYNAΝτHΣHNι1ξoq 24 Aυyoιiστoυ- 1 ΣειιτεμβPioυ 1996. Ι0 oγiμnα

l'ΣYNANTHΣHXios 12-21 Σaιτεμβρioυ 1997. 12 αγjματα

Page 57: 12η Συνάντηση

'ik

,]

lB'ΣYNΑNTΗΣHΠιiιμoc 2 -Ι2 Σεnιεμβρioυ t999

55

Page 58: 12η Συνάντηση

δioργ6vωση xρημ0τoδoτiθηl(ε οπd το nρdγρ0μμ0 Δημoσiων Eπεvδdσεωv 6τ0Uq '1999,

μdσω τοU YιΙ0υργεioυ Alγαioυ με υπdλoγo διαxεlρtστi τov Δiμo ]lιiτμoυ

Και για ην ιtττoρiα:

Toν oυντoνιαμιi τι1< εκδτjλωoηq εiβη Διε6θυνoη Πoλιτιoμo1i τ0υ Υnaυρyειoυ Αιyα,lclυ 7ιε τιq κυρtεq

Βιiσω Πoλq(ριaiυη, Mιiγδα Toιyκιiκoυ και Χριoτiνα ΑΘαυαoι!L\η'

Tητ ευθiτη oρytiνωoη< ι':ων βρωυ ηαραστdσεω9 ετχε

a ΚιΔoταq Mατ0αioυ με τητ αυμβoλη τoυ MανtiLη Mαραβf}οα.

Yπεiθυνoq oκηνijg xαι ψρoντιιτιι71τlioυijτατ o Θειlδωρoq Mαυιτiτηe .

Tην ευθινη τηq φιλoξενiαq εiγαν o Mαντiληq Π6υτεq xαι η Καλλιιiπη Λιιiπη.

11ηι μεταφoριi των θιιioων πριlg lιq1 qnj 7ηι Πιiτμo ε[yε η Δ/νoη Μεταφoρδν τoυ ΥΙΙΑΙ

με τoτ lc. Κιiιrτα ΚoυτρoυLιi και N.Ε'Λ'Ε' Δωδ/σoυ'με τoy 1i'' Κωστ.ι Γιαυνoiστo.

1'ην εn,μ'λl'ιl ιηζ iληζ ιυυ ι1μυ]t,αμμo7oc ι ιχαν υι:

Aνια Κλεo{δη, Δ6oπoιυα Bακριiτoη, ΓιιiννηeΑυδρloυ και Χρυoοιiλa Γαμπιερι1κη'

To δψιoυρψκιi ιων εντinων τηc διοργiνωoηe

iκαιε η Σoφiα Δaρβtρη.

Tην ευθiνη oργιiνωιlηe των ιlεμιναρ'iων oxηνoγραφtα<

rl κ. Λiζα Mαμιiκoυ αn(i τlιν Γ.Γ.Λ.Ε.

Στoυζ φωτισμo1jζ'tiαι οτoν η11o των nαραoτιiαtaν fi'τατ ο Κι6ιrταq Καρατξιiq.

Tα αναμνηoτ'ικιi τηe Συτtiντηη< lxανε o Γιιiργoq N. Γaμπιεριiκηε'

H 0ργαι'ωτικιi επιτρonι! ευγαριoτεi ιiooυq oυνy'βαλλιιιl

με onoιoδιjnoιε ιρonooην Eιεκπεραiωυη τηg διoργι1νωoηe.

Page 59: 12η Συνάντηση
Page 60: 12η Συνάντηση