110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ðIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ðIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ · PDF...

 • Tài liệu học tập chia sẻ 101 câu hỏi TN ñiện xoay chiều hay và khó

  Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -

  Câu 1: Cho ñoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH, C = 31,8 Fµ . ðiện áp hai ñầu ñoạn mạch có biểu

  thức u = 120cos100πt(V). Nhiệt lượng tỏa ra trên ñiện trở R trong 1 phút là:

  A. 1000 J. B. 4320 J. C. 432 J. D. 200 J. Câu 2: Một ñèn ống huỳnh quang ñược ñặt dưới hiệu ñiện thế có giá trị cực ñại 127 V và tần số 50 Hz. Biết ñèn chỉ

  sáng khi hiệu ñiện thế tức thời ñặt vào ñèn u 90V≥ . Tinh thời gian trung bình ñèn sáng trong mỗi phút?

  A. 30 s B. 40 s C. 20 s D. 1 s Câu 3: Cho mạch ñiện RCL mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, trong ñó cuộn dây thuần cảm có ñộ tự cảm L thay ñổi ñược; R = 100 Ω. ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch hiệu ñiện thế xoay chiều tần số f = 50 Hz. Thay ñổi L người ta thấy

  khi L = L1 và khi 12 L

  L L 2

  = = thì công suất tiêu thụ trên ñoạn mạch như nhau nhưng cường ñộ dòng ñiện tức thời

  vuông pha nhau. Giá trị của L1 là

  A. 1 1

  L (H). π

  = B. 1 2

  L (H). π

  = C. 1 4

  L (H). π

  = D. 1 1

  L (H). 2π

  =

  Câu 4: Mạch RLC có 2 L

  R C

  = và tần số thay ñổi ñược. Khi f = f1 hoặc f = f2 thì mạch có cùng hệ số công suất. Biết

  f2 = 4f1. Tính hệ số công suất của mạch khi ñó.

  A. 13

  . 4

  B. 2

  . 13

  C. 2

  . 13

  D. 6

  . 3

  Câu 5: Cho ñoạn mạch AB gồm hai ñoạn mạch AM nối tiếp MB. ðoạn mạch AM gồm ñiện trở R nối tiếp với tụ

  ñiện có ñiện dung C, ñoạn mạch MB có cuộn cảm có ñộ tự cảm L và ñiện trở r. ðặt vào AB một ñiện áp xoay chiều

  ( )u U 2 cos ωt V.= Biết AM MB L

  R r ; U 2U . C

  = = = Hệ số công suất của ñoạn mạch có giá trị là

  A. 3

  . 2

  B. 2

  . 2

  C. 3

  . 5

  D. 4

  . 5

  Câu 6: Một ñoạn mạch AB gồm hai ñoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. ðoạn mạch MB có ñiện trở R mắc nối

  tiếp với tụ C, tụ ñiện có dung kháng gấp 3 lần ñiện trở R. Gọi ñiện áp hiệu dụng giữa hai ñầu ñoạn mạch MB khi

  cuộn cảm có giá trị L1 và L2 tương ứng là U1 và U2. Biết 2 1 1 2 97

  L 5L ;U U . 5

  = = Hệ số công suất của mạch AB khi

  L = L1 là

  A. 5

  . 194

  B. 5

  . 97

  C. 2

  . 25

  D. 10

  . 97

  Câu 7: Người ta dùng một vôn kết (có ñiện trở rất lớn) và một ñiện trở ñã biết R = 100 Ω ñể xác ñịnh ñiện dung C của một tụ, ñiện trở r cùng hệ số tự cảm L của một cuộn dây. Lần ñầu mắc tụ nối tiếp với cuộn dây vào một hiệu

  ñiện thế xoay chiều f = 50 Hz, và ño ñược các hiệu ñiện thế U = 200 V hai ñầu ñoạn mạch, Ud = 80 5 V hai ñầu

  cuộn dây, UC = 200 V ở hai ñầu tụ. Lần hai mắc thêm ñiện trở R nối tiếp với tụ và cuộn dây vào mạch ñiện rồi ño

  hiệu ñiện thế hai ñầu tụ ñược C 200 5

  U ' Ω 3

  =

  a) Hãy tính r, L, C A. 200 Ω; 0,318 H; 12,7 µF B. 200 Ω; 0,626 H; 12,7 µF C. 100 Ω; 0,626 H; 12,7 µF D. 100 Ω; 0,318 H; 12,7 µF

  b) Tính công suất tiêu thụ trong mỗi trường hợp ở trên

  110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ðIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ Giáo viên: ðẶNG VIỆT HÙNG

 • Tài liệu học tập chia sẻ 101 câu hỏi TN ñiện xoay chiều hay và khó

  Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -

  A. 28 W; 53 W B. 128 W; 53 W C. 280 W; 530 W D. 12 W; 5 W

  Câu 8: Cho ñoạn mạch RLC mắc nối tiếp. R = 50 Ω, 42.10

  C F 3π

  = , cuộn dây thuần cảm. ðặt vào hai ñầu ñoạn

  mạch một hiệu ñiện thế ( )u 100 2 cos 100πt V= , Mắc khóa K song song với cuộn dây. Khi K ñóng hay mở thì cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng trong mạch như nhau. Tính L và I ? A. 0,55 H; 1 A B. 1 H; 0,5 A C. 0,5 H ; 2 A D. 2 H; 0,5 A Câu 9: Cho ba linh kiện gồm ñiện trở thuần R = 60 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ ñiện C. Lần lượt ñặt ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai ñầu ñoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường ñộ dòng ñiện trong

  mạch lần lượt là 1 π

  i 2cos 100πt A 12

   = −   

  và 2 5π

  i 2cos 100πt A 12

   = +   

  . Nếu ñặt ñiện áp trên vào hai ñầu ñoạn mạch

  RLC nối tiếp thì dòng ñiện trong mạch có biểu thức:

  A. π

  i 2cos 100πt A 3

   = +   

  B. π

  i 2 2 cos 100πt A 6

   = +   

  C. π

  i 2 2 cos 100πt A 4

   = +   

  D. π

  i 2cos 100πt A 6

   = +   

  Câu 10: Cho mạch RLC nối tiếp. ðiện áp xoay chiều giữa hai ñầu ñoạn mạch là u 120 2 cos(100πt)V= . ðộ tự cảm

  L của cuộn dây thuần cảm thay ñổi ñược. ðiều chỉnh L thì thấy khi 0,4

  L H π

  = thì ñiện áp hiệu dụng giữa bản tụ cực

  ñại bằng 80 3 V. ðiện trở R của mạch có giá trị

  A. 10 Ω. B. 10 3 Ω. C. 20 3Ω. D. 15 Ω.

  Câu 11: Cường ñộ dòng ñiện tức thời qua mạch ñiện xoay chiều RLC nối tiếp là i = I0cos(ωt) khi ñặt vào hai ñầu ñoạn mạch ñó một ñiện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ). Công suất tức thời của ñoạn mạch ñược xác ñịnh theo công thức:

  A. ( )0 0p U I cosφ cos ωt φ = + +  B. 0 0p 0,5U I cosφ=

  C. ( )0 0p 0,5U I cosφ cos 2ωt φ = + +  D. 0 0p U I cosφ= Câu 12: Cho ñoạn mạch RLC nối tiếp, trong ñó R thay ñổi ñược. Hiệu ñiện thế hiệu dụng hai ñầu ñoạn mạch là U. Khi R thay ñổi có hai giá trị R1 và R2 của R ñể mạch có cùng công suất và ñộ lệch pha của u và i tương ứng là φ1 và φ2 a) Tìm hệ thức liên hệ giữa R1 và R2

  A. ( ) 2

  2 1 2 1 2 L C

  U R R ;R .R Z Z

  2P + = = − B. ( )

  2 2

  1 2 1 2 L C

  2U R R ;R .R Z Z

  P + = = −

  C. ( ) 2

  2 1 2 1 2 L C

  U R R ;R .R Z Z

  P + = = + D. ( )

  2 2

  1 2 1 2 L C

  U R R ;R .R Z Z

  P + = = −

  b) Tìm hệ thức liên hệ giữa φ1 và φ2

  A. 1 2φ φ π+ = B. 2

  1 2

  π φ φ

  4 = C. 1 2

  π φ φ

  3 + = D. 1 2

  π φ φ

  2 + =

  Câu 13: Cho ABu 220 2cos(100πt)V= ñặt vào ñoạn mạch gồm 3 phần tử R, L = 2/π (H), 410

  C F π

  = . Khi R = R1

  thì công suất mạch ñạt cực ñại là P1. Khi R = R2 hoặc R = R3 thì PAB = P2 = P3 < P1. Tìm quan hệ R1, R2, R3

  A. 1 2 3R R R= + B. 2 3

  1 2 3

  R R R

  R R =

  + C. 21 2 3R R R= D.

  2 1 2 3R 2R R=

  Câu 14: Cho mạch ñiện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, ñiện trở R thay ñổi ñược. Cuộn dây không thuần cảm có ñiện trở r. Khi R = R1 hoặc R = R2 thì mạch tiêu thụ công suất bằng nhau. a) Tìm R ñể công suất trong mạch ñạt giá trị cực ñại và giá trị cực ñại ñó?

 • Tài liệu học tập chia sẻ 101 câu hỏi TN ñiện xoay chiều hay và khó

  Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -

  A. ( )( ) ( )

  2

  1 2 ABmax

  U R R r R r r;P

  R r = − − − =

  + B. ( )( )

  ( )

  2

  1 2 ABmax

  U R R r R r r;P

  2 R r = + + − =

  +

  C. ( ) ( )

  2

  1 2 ABmax

  U R 2 R R r r;P

  2 R r = + − =

  + D. ( )( )

  ( )

  2

  1 2 ABmax

  U R R r R r r;P

  2 R r = − − + =

  +

  b) Tìm R ñể công suất tiêu thụ trên biến trở R ñạt cực ñại và giá trị cực ñại ñó?

  A. ( )

  2

  L C R max

  U R Z Z ;P

  R r = − =

  + B.

  ( )

  2

  L C R max

  U R Z Z r;P

  2 R r = − − =

  +

  C. ( ) ( )

  2 22

  L C R max

  U R r Z Z ;P

  2 R r = + − =

  + . D.

  2

  R max

  U R 0;P

  2r = =

  Câu 15: Cho ñoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có ñộ tự cảm L thay ñổi ñược. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì công suất (hoặc dòng ñiện hoặc ñ