#11 November 2008

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2015
 • Category

  Documents

 • view

  53
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of #11 November 2008

}. 11 (895), Rik XLI 2 LUSTOPADA 2008

CERKOVNYJ VISNYK CHURCH HERALD

No. 11 (895), Vol. XLI NOVEMBER 2, 2008

Lyka Kosteluna

VIDBYLUSJ ZAVERWAL+NI VILENI VIDZNA}ENNJ V NAWI PARAFI{

Den= 14 ^ovtnj 2008 roky svjto Pokrova Presvjto[ Bohoroduci zakin]uv rik vidzna]en= vile 40-littj isnyvannj nawo[ Parafi[. Svjtkyvnnj po]alusj rik tomy, qe v 2007 roci, tako^ y praznu]nu den= svjta Pokrovu. Po]una]u vilenu rik, mu todi molulusj do Presvjto[ Bohoroduci prosulu o pomo] dostono vidzna]utu vilenu rik. Prosulu, qob Vona nadilula nas lds=kumu sulamu perevestu v ^uttj ti vsi zaxodu, jki Parafij pljnyvala, i ti, jki mo^yt= vunuknytu spontanno na protjzi roky. Jkqo s=ohodni hljnemo nazad, pruhadamo skil=ku bylo vidbyto riznux imprez, zhadamo jk

harno yspiwno vonu prowlu, to treba til=ku raditu i tiwutusj. Ne til=ku tomy, qo znawlasj sula [x perevestu, ale qe tomy, qo rik vilenux svjtkyvan= nena]e naduxav nas-parafijn novo sulo i novum zavzjttjm itu vpered, itu do novux dosjhnen=, pruhadavwu vkotre, na protjzi roky, ti nawi vuzna]ennj-kruteri[, na jkux opurat=sj nawa Parafij sv. Volodumura i Ol=hu, do jkux ne raz zaklukav nas naw Osnovopolo^nuk Patrijrx osuf Slipu. Kolu v syboty, 11^ovtnj c=oho roky, mu zibralusj naperedodni zaverwal=nux vilenux svjtkyvan= ta svjta Pokrovu, qob vzjtu y]ast=(Prodov^ennj na stor. 8)

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

L U S T O P A DYKRA{NS+KU KALENDAR

2 0 0 8CERKOVNYJ VISNYK CHURCH HERALD(USPS 901-960) is published monthly by Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 829-5209 Editor-in-Chief Rt. Rev. Archimandrite Ivan A. Krotec Periodicals postage paid at Downers Grove, IllinoisPOSTMASTER: Send address changes to: CERKOVNYJ VISNYK CHURCH HERALD 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612-1327 Typesetting and printing by aka S&C.

N O V E M B E R

Prosumo korustatu iz parafijl=noho vebsaty:

w w w. s t s v o . o r g

2

INKO, VELUKA TVOJ VIRA!(Propovid= Vladuku Kur Ru]arda v nedil 12 ^ovtnj 2008 R.B.) S=ohodni mu razom tyt zibralusj na svjtkyvannj sorokovoho vile parafi[ svjtux Volodumura i Ol=hu. Dobre, qo mu robumo ce s=ohodni, bo mu hotymosj svjtkyvatu veluku praznuk Pokrova Presvjto[ Bohoroduci. Kolu mu poduvumosj na ikony c=oho svjta, to poba]umo tam Matir Bo^y jka truma omofor nad dit=mu Bo^umu, zaxuqa Bo^u ld. V ikonohrafi[ Matir Bo^a reprezenty Cerkvy. Kolu mu ba]umo na ikoni Matir Bo^y, jka zaxuqa Bo^u ld, mu znaxodumo nawe vlasne poklukannj v Cerkvi. Podibno, jk i Matir Bo^a, Cerkva tako^ poda zaxust. Odnak ce zale^ut= vid toho, qo mu dymamo pro Cerkvy. Dlj dejkux lde Cerkva ce bydivlj; cj pidloha, na jki mu sto[mo, ci stinu jki nas oto]yt=, ce dax nad nawo holovo. Spravdi, bydivlj zaxuqa nas. Vsereduni nam syxo i teplo, nezale^no vid toho, jka pohoda nadvori. Ce zaxust til=ku tum]asovu, ale kolu mu zaluwamo bydunok, to na nas vpluva ^ara i xolod, snih, doq i viter. Ale i hirwi nebezpeku dlj nas, okrim pohodu. Mu potrebymo zaxusty, jku bil=w nadinu ta dovhotruvalu. Poslyxate, qo ka^e nam svjtu Pavlo y svomy Poslanni do Koruntjn iz nedil=noho apostola: Vu xram Boha uvoho, jk Boh prorik: Posels= sered nux i xodutumy, i bydy [x Bohom, a vonu bydyt= narodom Mo[m!" Mu sto[mo tyt, y ci ]ydovi cerkvi zbydovani vamu, vawumu bat=kamu i didamu. Ale cerkovna bydivlj ne Cerkva, mu Cerkva. }utat=sj starovunni molutvu, vidbyvat=sj puwni rutyalu, harnu spiv, ale bez nawo[ y]astu, bez nawo[ spivpraci ni]oho bu z toho ne bylo. Bez nas byla bu tuwa i pystota. Mu Cerkva, ^uttj Boha pruxodut= y svit ]erez nas. Jkqo Cerkva poda zaxust, to ce zaxust povunen pruxodutu ne til=ku do nas, ale tako^ i zavdjku nam. Y vanheli[ vid Svjtoho Matej rozkazyt=sj pro ^inky xanajnky, jka jk i bahato z nas potrebyvala zaxusty. Vona ka^e Isysovi: Zmulysj nado mno, Hospodu, Suny Davudiv, demon tj^ko do]ky mo my]ut=! Isys vuslyxav [[, i vidpoviv: O ^inko, tvoj vira veluka, nexa byde tobi, jk tu xo]ew!" Vona distala te, qo vona xotila. Ale jku zv'jzok mi^ tum, qo bylo daleko i dy^e davno, i s=ohodniwnim dnem? Tak samo jk ^inka xanajnka i [[ do]ka, mu hriwni ldu, jki potrebymo ozdorovlennj. bahato demoniv, jki nam doky]at=. Mu tvorumo Cerkvy, sxodumos= razom iz inwumu hriwnumu ld=mu, i prosumo Boha, qob Vin ozdorovuv nas. Dlj toho, qob vidbylosj ce ozdorovlennj dvi re]i dy^e va^luvi. Poperwe, mu mysumo vuznatu nawy hrixovnist=, mu mysumo rozibratusj iz nawumu demonamu i po]atu borot=by z numu. Tako^, mu mysumo matu sprav^n ba^annj pozbytusj [x. A til=ku todi mu mo^emo peretu do dryhoho kroky: prunestu nawy hrixovnist= Xrustovi tomy dunomy, xto mo^e podatu nam ozdorovlennj. Isys ka^e nam: te, qo vu daremno distalu, daremno davate. To zaxust jku mu otrumalu jk darynok, darynkom ne til=ku dlj nas. Ce zaxust ma peretu ]erez nas do vsix tux, xto oho potreby, do vsix tux, xto potreby zaxusty vid demoniv, jki xo]yt= wkodutu nam, ozdorovlennj vid nawo[ hrixovnostu. Mu mysumo zvertatusj do vsix tux, jki podiljt= nawi bidu. Pokinu prezudent Kennedi kazav, qo Bo^a robota povunna spravdi bytu nawo. Jkqo vusliv nawo[ viru obme^enu tum, qo mu robumo vsereduni ci[ bydivli, todi bahato Bo^o[ robotu byde zanedbano. Ale, jkqo mu ponesemo nawy viry v svit, i bydemo ^utu z ci viro y perekonluvu sposib, to todi nawi molutvu otrumat= taky samy vidpovid= jk i ^inka xanajnka y s=ohodniwn=omy vanheli[: Tvoj vira veluka, nexa byde tobi, jk tu xo]ew!" >

3

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

Motrj Mel=nuk

SPRAVY BAT+KIV PRODOVYVATU DITJM TA VNYKAM

Motrj Mel=nuk vidkruva vustavky Doroha Viru, Pravdu i uttj"

Vsi pruhadymo nezabytni 1968 rik. Na obrijx ykra[ns=koho ^uttj v Ameruci pojvulasj nova zorj ce Parafij svjtux Volodumura i Ol=hu v }ikago. Sorok rokiv ce vik molodo[ ldunu, jka smiluvo ytverd^y sebe y ^utti, sorok rokiv ce vik nawo[ Parafi[, jka z munyloho nese y mabytn nakraqi pomuslu, hluboky viry, micni ykra[ns=ki traduci[. A qe ]erez sorok rokiv istoruku bydyt= pusatu pro ykra[ns=ky mri, jka zdisnulasj. Ob'dnani lbov' do Boha Ykra[nu, nawi bat=ku pobydyvalu cerkvy. Vonu virulu, qo prude to ]as, kolu ditu vnyku z hordist i povaho podjkyt= [m za samopo^ertvy, za posvjty, ]esny i bezkorusluvy, na blaho svo[ Parafi[ i hromadu. I os=, protjhom c=oho roky svjtkyvan= 40-littj stvorennj Parafi[, mrij nawux bat=kiv spovnulasj! Ko^na komisij Svjto]noho Komitety Vidzna]ennj 40 Littj staralasj vidzna]utu i vwanyvatu nawux bat=kiv-osnovopolo^nukiv Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu. Mustec=ko-Informatuvna Komisij postavula pered sobo mety vidtvorutu istori Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu mustec=ko fotovustavko ta dokymental=num fil=mom.

V powani y lbovi do nawux bat=kiv, [xn=o[ nevtomno[ i bezkorusno[ praci, narodulasj vustavka Doroha Viru, Pravdu i uttj", jka z 12 veresnj po 18 ^ovtnj 2008r. proxodula v Ykra[ns=komy Nacional=nomy Myze. Powyku arxivnux dokymentiv, istoru]nux pam'jtnux re]e, sotni fotohrafi dozvolulu nam hlubwe piznatu po]unu i prac 40-ka rokiv isnyvannj Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu. }lenu komisi[ Marij Klum]ak, Jroslava Ky]ma-Babi, Marij Fedaqun, Atj Pilec=ka-Dekalo i Motrj Mel=nuk pracvalu nad orhanizaci ta provedennjm vustavku. Bylu ce dlj nas nadzvu]ani xvulunu poduvy, rozdymiv i analizu. Xotilu mu datu vidvidyva]am vustavku mo^luvist= pere^utu ta vid]ytu hluboky lbov nawux bat=kiv do Boha, Cerkvu i traduci[, dyx zapaly, zavzjttj, posvjtu ta [x sul=ny viry v mabytn. Ohljda]u vustavky mo^na poba]utu: zbirky ^etoniv z riznux svjtkyvan= Parafi[ iz arxivy p. Ivana Maksum]yka, svitlunu z ^uttj nawo[ Parafi[ iz arxivy Jroslavu Ky]mu, svitlunu Bla^enniwoho Patrijrxa iz arxivy Tarasa Horalevs=koho, jk tako^ rizni eksponatu iz spadqunu paroxa o. mutrata Marijna Bytruns=koho. Dyx

4

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

nawux osnovopolo^nukiv vupromint= fotopaneli mu vpiznamo oblu]]j lde, z povaho i vdj]nist sxuljmo pered numu holovu. Stina iz fotokopi ikonostasy naduxa do rozdymiv. Vustavky vidvidalo ponad 200 osib, sered nux bahato amerukanciv. Dryhum proktom Mustec=ko-Informatuvno[ Komisi[ byv dokymental=nu fil=m. Komisi bylo dory]eno meni, Motri Mel=nuk, obdymatu prokt fil=my. To ^ meni vupala nahoda pracvatu nad stvorennjm dokymental=noho fil=my, jku skladat=sj z tr=ox ]astun, a same: pro istori stvorennj Parafi[, nawi prucerkovni orhanizaci[ ta pro naw Sobor. Ci fil=mu rezyl=tatom mo[ tvor]o[ spivpraci z Mariko Klum]ak. S=ohodni nam prumno stverdutu, qo ce prokt, a same vsi tru ]astunu fil=my, nawi hljda]i sprunjlu zi zaxoplennjm i vdj]nist. Odno]asno mu bylu re^useramu, scenarustamu, duktoramu, pusalu literatyrno-istoru]ni tekstu, pidburalu myzuky. Pid ]as ci[ praci mu malu mo^luvist= vid]ytu i sebe do pevno[ miri pru]etnumu do istori[ ci[ hromadu. J hlubwe piznala xarakter mo[x bat=kiv, moho narody ta zrozymila naskil=ku va^luvo byla misij bydivnu]ux Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu. V treti ]astuni fil=my Sobor Pokolin=", bylo vukorustano cikavi kadru z video-arxivy p. Teodora Jckova ta p-i Orusi Hlatko[. Ci arxivu ce sprav^ni}astuna vustavku

skarb, jku vdalosj vidwykatu. Z hluboko podjko i powano j zvertasj do ysix, qo dopomahalu nam, dilulusj spohadamu, jki mu peredamo nastypnum pokolinnjm. Spodivasj, qo y mabytn=omy ce fil=m stane ]astuno istori[ ^uttj Parafi[ v^e y novomy XXI stolitti. Nadisj, qo mabytn desjtulittj zhyrty nas ysix, qob hidno zystritu 50 littj Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu. Xa ysix nas zihrivat= po]yttj rodunnostu i lbovu, jkumu obdaryvav nas Bla^enniwu Patrijrx osuf Slipu! Spravy bat=kiv prodov^yvatu ditjm ta vnykam! >

5

5

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

Larusa Kyxar

VILENU KONCERTPro svjtkyvannj sorokalitn=oho vile parafi[ sv Volodumura i Ol=hu bylo v^e skazano bahato teplux sliv. Ale meni zaxotilos= dodatu qe kil=ka. Ad^e cj perluna ykra[ns=koho sela ne til=ku muly oko svo[m ]ydovum arxitektyrnum ansamblem, ale dary ]ikags=kum ykra[ncjm mo^luvist= vid]ytu sebe vdoma, pidtrumyvatu muli serc zvu]a[ i traduci[ navit= daleko za okeanom. Parafijnu zburat=sj tyt ne til=ku, qob poslyxatu bohosly^innj ridno movo, pospilkyvatus= z dryzjmu ta znaomumu. Parafij sv. Volodumura i Ol=hu protjhom bahat=ox rokiv hyrty v svo[x stinax talanovutux ykra[nciv. Tyt stvoreni vsi ymovu dlj toho, qob spivo]a ykra[ns=ka dywa ta molode]u zapal do tanc zmohlu sebe rozkrutu y vsi krasi, ta qe podaryvatu radist= inwum. vilenu koncert mustec=kux odunuc= parafi[ qe raz pidtverduv, qo vsi zatra]eni zysullj vupravdalu sebe, i [m ]um hordutus=. Ale povernemos= podymku v ce poho^u veresnevu ve]ir y wkoli Wopena. Navkolo vuryvala prumna metywnj. V rbi orhanizatoriv ta hljda]iv na mut= z'jvljlus= y]asnuku koncerty v riznomanitnux strojx, i ce til=ku posulvalo o]ikyvannj ]ohos= nadzvu]anoho. I os= narewti Na sceny vupyrxnylu jnholjta, za numu ne zabarulus= i spivaku zvedenoho vilenoho xory. Zal zapovnulu melodi[ znaomux molutov ta pisen=. Ale vsi o]ikyvalu ]ohos= osobluvoho, nezvu]anoho. Jk vujvulos=, ne marno. Na sceni spravdi stalosj ]ydo: pered hljda]amu z'jvulus= Knjhunj Ol=ha ta Knjz= Volodumur z dry^uno i narodom. Pokotulus= xvuli Dnipra i o^uv do bol znaomu obraz Xreqennj Ykra[nu-Rysi, jku zystri]a vsix pru vxodi do parafijl=noho sobory. Vid poba]enoho y hljda]iv prosto perexopulo podux. Cj myzu]noxoreohrafi]na kompozucij, stvorena p-i Roksano Duko-Pulup]ak, hluboko vrazula vsix i qe raz pidtverdula, qo letmotuv vs=oho svjta pro dnist= cerkvu i narody ce ne pysti slova. Kolu cerkva zhyrtovy parafijn, ob'dny [x spil=numu zacikavlennjmu, vuxovy ta rostut= pidrosta]e pokolinnj v dysi nacional=no-patriotu]nux traduci za ne veluke mabytn. Vustyp ob'dnanoho xory parafi[ podaryvav hljda]am ]ydovi momentu dnannj z ykra[ns=kum mustectvom, a vokal=nu ansambl= qe raz pokazav, qo spivaku pru parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu ne til=ku z lbov' stavljt=sj do pisni, a qe robljt= ce z vusoko profesinist. Vustyp ykra[ns=koho soloveka z ni^num vokalom Allu Kyrul=civ prosto polonuv ysix. Kljsu]ni tvoru ta ykra[ns=ki pisni v [[ vukonanni zaluwat=sj nadovho v sercjx slyxa]iv. Ny i, narewti, ykra[n-

Znaomu obraz Xreqennj Ykra[nu-Rysi

6

6

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

Vokal=nu ansambl=

s=ku zapal=nu tanok. Bez n=oho ne obxodut=sj ^odne svjto, i osobluvo pru parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu. Ad^e same tyt v^e bahato rokiv di odun z navidomiwux ta naylbleniwux tancval=nux ansambliv ykra[ns=koho }ikago Hromovucj". Same vonu zirvalu wkval aplodusmentiv, a enerhetuka [x zapal=noho Hopaka" napovnula hljda]iv po vincj. Ne vidstavalu molodwi vuxovanci. Tanec= anheliv, lemkivs=ki zabavu, hycyl=s=ku tanec= qe raz pidtverdulu,

Alla Kyrul=civ

qo zavdjku starannjm ta samopo^ertvi kerivnukiv c=oho ]ydovoho tancval=noho ansambl, iskra ykra[ns=koho mustectva ne zhasa za okeanom. Vona plomeni v dywax tux, xto lbut= i wany Ykra[ny, [[ zvu]a[, traduci[ ta nepovtorne mustectvo. Same za ce xo]et=sj quro podjkyvatu orhanizatoram ta y]asnukam c=oho ]ydovoho svjta. >

Xoru ta tancrusty Olena Novuk-Balaban durugy

7

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

(Prodov^ennj iz stor. 1)

y vro]usti Ve]irni, to cum razom mu pruwlu do nawoho xramy, qob podjkyvatu Pre]usti Divi Mari[ za te, qo Vona tomy rik vuslyxala nas i ozbro[la lds=kumu sulamu vidbytu yspiwno naw vilenu rik. Mu v syboty pid ]as Ve]irni molulusj do Ne[ i djkyvalu { za [[ povsjk]asny pomi], i mo^na bytu pevnum, qo Matu Bo^a byla z nas zadovolena, bo vse te, qo mu robulu na protjzi roky, mu robulu v im'j Hospodn, na slavy Bo^y, dlj dobra nawo[ Parafi[ ta nawo[ ykra[ns=ko[ hromadu zhidno z haslom Za dnist= Cerkvu Narody". Kyl=minacini tor^estvenni svjtkyvannj vile vidbylusj na dryhu den=, v nedil 12 ^ovtnj. Po]alusj vonu svjtkovum poxodom vid pruxodstva do xramy. Na ]oli poxody molodi parafijnu neslu xrest, za numu wlu ]lenu prucerkovnux orhanizaci zi svo[mu xoryhvamu, a vidtak ]lenu Prezudi[ Parafijl=o[ Radu, holovu prucerkovnux bratstv, sestructva, cerkovni pracivnuku vsi perev'jzani sun=o-^ovtumu stri]kamu, jki syprovod^alu dyxovenstvo ta Preosvjqennoho Vladuky Ru]arda-Stefana, jkoho pru vxodi v xram vid parafijl=noho provody pruvitalu xlibom i sill Perwu Radnu Oleh Karavan ta

Holova vilenux Svjtkyvan= Xrustj Vereqak, i poprosulu do vidsly^ennj Svjto[ Lityrhi[. Sobor sv. Volodumura i Ol=hu byv vupovnenu po vincj. Svjty Lityrhi spivsly^ulu z Vladuko 12 svjqenukiv zi sysidnix ]ikags=kux ykra[ns=kux hreko-katoluc=kux parafi. Okraso Svjto[ Lityrhi[ byv spiv zly]enux xoriv Promete" ta Blahovist=" pid durugentyro Romana Andrywka. Preosvjqennu Vladuka vuholosuv pid ]as Svjto[ Lityrhi[ propovid=, v jki vidmituv rol Presvjto[ Bohomateri v nawomy qodennomy ^utti ta podi vilenux svjtkyvan= 40-littj Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu. Pislj tor^estvenno[ Svjto[ Lityrhi[ v cerkvi, den= prodov^yvavsj svjtkovum benketom y zali ropin Krustal, qo v peredmisti Arlington Hats. oho vidkruv Perwu Radnu Oleh Karavan, a vedy]o byla Holova svjtkovoho komitety Xrustj Vereqak. Vse po]alosj z Pruvity", jku vukonav tancval=nu ansambl= Hromovucj" (must. ker. Roksana Duka-Pulup]ak ta Tanj Karavan-Kyropas=). Ynikal=ka kompozucij tanc, jka vkl]ala vnesennj korova, zlo^ennj kvitiv na p'destal= y stip ikonu Presvjto[ Bohoroduci, byla zvorywluvo i bahatomovno. Ce byla svoridna molutva vusliv po]yttiv radostu z nahodu tor^estvennux svjtkyvan= 40-littj Parafi[. Ci po]yttj pomno^uv vustyp vokal=noho ansambl-sekstety (must. Ker. Bohdan Herjvenko),

Poxid vid pruxodstva do cerkvu

8

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

}astuna dyxovenstva z Vladuko

na tli jkoho solistka Muroslava Kyka vukonala molutvy Bohoroduce Divo". Atmosfera osjhnyla krewendo" i vululasj y vusliv vdj]nostu Hospody Bohovi vidspivannjm molutvu Ot]e naw", jky zapo]atkyvav Vladuka Ru]ard-Stepan pered po]atkom trapezu. Atmosfera svjtkovoho benkety mala poznaku rodunnoho, parafijl=noho svjta. Za prezudijl=num stolom bylu Preosvjqennu Vladuka Ru]ard-Stefan, parox o. arxumandrut Ivan Krotec=, o. d-r Andri }urovs=ku, perwu radnu, holova svjtkovoho komitety, holovu prucerkovnux bratstv i sestructva, predstavnuk yrjdy Ykra[nu v. o. Hene-

ral=noho Konsyla Ykra[nu v }ikago Kurulo Kaluta z dry^uno, jku pruvitav teplum slovom zibranux ponad 400 hoste. Z pidkreslennjm dosjhnen= vitalu Parafi sv. Volodumura i Ol=hu Bohdan Vatral= vid Ykra[ns=ko-Amerukans=ko[ Federal=no[ Kredutno[ Spilku Samopomi]" ta lijn Kyljs vid Durekci[ Fyndaci[ Spadquna" vid instutyci, jki jvljt=sj qedrumu ^ertvodavcjmu na rozbydovy Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu. Bratn vitannj vid brativ pravoslavnux peredav prusytnim o. dekan Bohdan Kalunk, nastojtel= cerkvu sv. Andrij v Blmingdel.

}astuna dyxovenstva

9

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

Xor Promete" (i Blahovist=" pid ]as Lityrhi[ dur. Roman Andrywko

Otec= d-r Andri }urovs=ku, koluwni seminarust YKY v }ikago, vuholosuv svjtkove slovo, v jkomy vin hovoruv pro dyxovni vartosti v nawomy ^utti ta idealu xrustujnuna. 40 rokiv y istoru]nomy ]asi ce korotku ]as, ale v ^utti Parafi[ ce dy^e dovhu ]as. Ce ma^e dva pokolinnj. Tomy ne duvo, qo dokymental=na propam'jtna knu^ka velu]uno 168 storinok, jka pojvulasj z nahodu 40-littj, byla zatutylovana znamenno nazvo Sobor pokolin=". PARAFIJ sv. Volodumura i Ol=hu byla STVORENA BLAENNIWUM PATRIJRXOM osufom, a rozbydovana BYDIVNU}UMU-PARAFIJNAMU, jki ne til=ku ne ^alilu materijl=no[ pidtrumku-kowtiv, ale rado daryvalu svo prac v [[ rozbydovy, prumalu y]ast= y vsix [[ relihinux zaxodax, a y svo[x molutvax prosulu Hospoda za [[ rist i rozvutok, bo Parafij sv. Volodumura i Ol=hu byla dlj nux Bo^um Domom, Ykra[ns=ko HrekoKatoluc=ko Cerkvo, pradidivs=kum prubi^uqem, jke dune mo^e nas zberehtu v dnosti ta oxoronutu vid vtratu svoho J". S=ohodni zaluwulosj nebahato mi^ ^uvumu z perwux bydivnu]ux Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu. Dlj [x vwanyvannj, s=ohodniwnu parox, o. arxumandrut Ivan Krotec=, vid imenu Parafi[ sv. Volodumura i Ol=hu, peredav na adresy teperiwnix holiv prucerkovnux orhanizaci ta pracivnukiv Parafi[ vidpovidni hramotu, v jkux bylu vuslovleni pruznannj i qura podjka dlj vsix tux, jki svo prace dovelu do toho, ]um s=ohodni jvljt=sj Parafij sv. Volodumura i Ol=hu.

Kincevo to]ko svjtkovoho benkety byv pokaz tret=o[ ]astu videomonta^y, qo oho na bazi svitlun ta inwux dokymentiv pidhotyvala Motrj Mel=nuk pru pomo]i Mari[ Klum]ak pid nazvo Va^luvi momentu z ^uttj Parafi[". Na c=omy parox o. Ivaan Krotec= zakruv svjtkovu benket i poba^av vsim qasluvoho povoroty domiv. C=oho roky, svjto Pokrova Presvjto[ Bohoroduci vupalo na vivtorok, 14 ^ovtnj. Vono te^ bylo pruyro]ene vilenum svjtkyvannjm. Toho dnj v sobori sv. Volodumura i Ol=ku Svjty Lityrhi sly^ulu vsi otci, a posered bohomol=civ pomitno byla prusytnist= nawoho Sestructva, jke nosut= nazvy Sestructvo Pokrova Presvjto[ Bohoroduci". Pislj Svjto[ Lityrhi[ Sestructvo provelo svo[ svjto]ni sxodunu, pruhadalo 40 rokiv svo[ praci, i to veluku vklad, jku vono viddalo na korust= svo[ Parafi[. Sestructvo vukonyvalo v Parafi[ va^luvy rol zamalosj prosvitjns=ko-kyl=tyrnuc=ko prace, prace z molodd, blahodino prace, vlawtyvannjm imprez, provad^ennjm kyxni v nedili, prodavannjm pe]uva toqo, bylo ti dunami]no odunuce, jka nadavala ton praci cili Parafi[. Zhadamo luwe, qo sestructvo prudbalo bil=we piv mil=ona doljriv na rozbydovy Parafi[. Tomy ostann=o storinko c=ohori]nux vilenux svjtkyvan= 40-littj Parafi[ byv Svjtopokrovs=ku Praznuk, tum bil=we, qo z tum svjtom v'j^et=sj dy^e vahoma dlj parafijn sv. Volodumura i Ol=hu podij Vxid y Xram", jku vidbyvsj same v den= Svjtopokrovs=koho Praznuka, v nedil 14 ^ovtnj, tomy 35 rokiv. >

Komitet 40-littj

10

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

PROMOVA VLADUKU RU}ARDA NA PRAZNU}OMY BENKETIVse]esni Otci, Vse]esnu Ot]e Mutrat Ivan Krotec=, Parafijnu, Dorohi i Vusokopova^ani Hosti ta Dryzi Cerkvu Svjtux Volodumura i Ol=hu! S=ohodni j ma veluky ]est= bytu tyt razom z vamu, qob vidsvjtkyvatu ce pam'jtnu den= na sorokovomy roci ^uttj ci[ hromadu, hromadu povno[ ^uttj i viddanux parafijn. Tyt s=ohodni mamo ]ydovy nahody vuznatu zaslyhu tux lde, jki zasvid]ulu svo lbov do Boha i do svoho blu^n=oho y teplu i lahidnu sposobi, tak jk ce prutamanno pravduvi vda]i nawux ykra[ns=kux lde. Zaraz Ykra[ns=ka Katoluc=ka Cerkva Svjtux Volodumura i Ol=hu procvita ]erez viddanu provid paroxa, protorej, otcj mutrata Ivana Krotcj, a tako^ zavdjku viddanomy, dobromy ta lahidnomy svits=komy provody Parafi[. Pam'jtamo pro vsix tux bahat=ox dyxovnux provoduriv protjhom ostannix soroka rokiv; tux bahat=ox svjqenukiv qo sly^ulu Bo^um ldjm y parafi[. Vsi mu hluboko wanymo pokinoho Patrijrxa, oho Bla^enstvo osufa Slipoho, za oho hluboky tyrboty pro te, qobu traduci[ i zvu]a[ Ykra[ns=ko[ Katoluc=ko[ Cerkvu zberihalusj sered nawux virnux ykra[ns=kux katolukiv, jki rozkudani po vs=omy sviti. uvy]u, jk my]enuk sovts=koho gylagy, svid]uvwu svo[m ^uttjm pro Ykra[ns=ky Katoluc=ky Cerkvy, vin zasly^uv sobi povahy i doviry jk pravduvu Cerkovnu My^. Vse svo ^uttj, vid po]atky do kincj, Bla^enniwu Kur osuf Slipu ^uv dlj zaxusty viru. Vawa Parafij prukladom tako[ borot=bu za zbere^ennj traduci Ykra[ns=ko[ Katoluc=ko[ Cerkvu. Teper Bla^enniwu Kur osuf Slipu perebyva y prusytnosti Trudunoho Boha, oho vidpovid= nam s=ohodni dnist= serec= i dyw. V dnosti mamo suly pereborotu vsi trydnoqi ^uttj. Y dnosti mu zbere^emo viry i virnist=, pro jky Isys nas prosut=. Nexa Hospod= qedro vunahorodut= ko^noho z vas svo[mu daramu za te dobro, qo vu zrobulu za munylux sorok rokiv! uvimo jk pravduvi bratu i sestru y Xrusti, do skin]ennj nawux dniv, bo tako volj Bo^a! >

}astuna vustavku

11

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

Muroslav Marunovu]

REALISTU}NA SPRAVAJk vidomo, po]atok 2008 kalendarnoho roky dlj Ykra[ns=koho Katoluc=koho Yniversutety oznamenyvavsj nadzvu]ano podi. Zverta]us= 1 ltoho y Vatukani do puskopiv Ykra[ns=ko[ HrekoKatoluc=ko[ Cerkvu, Papa Benedukt XVI skazav: Peredysim treba ]unutu ekymenizm lbovu, jku prjmo poxodut= zi zapovidi, jky zaluwuv Isys svo[m y]njm. Lbov, syprovod^yvana poslidovnumu spravamu, tvorut= dovir'j, dopomaha vidkruvatu sercj ta o]i. Dijloh muloserdj za svo prurodo pidtrumy i vusvitl dijloh pravdu. Ad^e ostato]na zystri], do jko[ nas provadut= Xrustos, vidbyvat=sj y povni pravdi. Ne vukluka ^odnoho symnivy, qo nadzvu]ano cinny pidtrumky ekymeni]ni praci mo^e nadatu Ykra[ns=ku Katoluc=ku Yniversutet". Zaverwennj lita pruneslo vonni hromovuci na Kavkazi veluke sym'jttj y sercjx. Zdavalosj b, proholosuvwu nove zburannj zemel=", Rosij povernyla svit na trudcjt= lit nazad, v atmosfery xolodno[ vinu i zranenux honoriv. Zrozymilo, qo zamoro^enumu bydyt= rizni formu spivpraci Zaxody z Rosi. Tvorci novitn=o[ xolodno[ vinu namahatumyt=sj znovy peretvorutu ponjttj dijlohy v ytopi]ny zabavky dlj idealistiv, jky na]ebto dovedet=sj teper vidklastu nadovho. To ^ ]u realistu]numu na c=omy tli zhadani Papo katehori[ ekymenizmy lbovu", dijlohy muloserdj" ]u dijlohy pravdu"? Qo ^, spravdi, Moskovs=ku Patrijrxat cilkom pidtrumav vis=kovi ta politu]ni kroku kerivnuctva Rosi[. Zokrema zastypnuk viddily zovniwnix vidnosun Moskovs=koho Patriarxaty protore Vsevolod }aplin na telekanali Soz" zajvuv: odni rozmovu pro zahal=nolds=ki cinnosti, pro te, qo mu mo^emo obnjtusj rozcilyvatusj z ysima narodamu svity, rozzbro[vwus= pered numu, ne mat= ni]oho spil=noho z real=no polituko". Zvu]ano, xo]et=sj virutu, qo kerivnuctvo ci[ Ykra[ns=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu ne pidxoput= avtomatu]no standartnoho hasla Tret=oho Rumy: Vse zlo vid Zaxody". Ad^e dyxovna dnist= z Cerkvo Moskvu ne mysut= avtomatu]no peredba]atu yljhannj rosis=kum impers=kum interesam. Prote, ]u ne do vidvovannj vtra]enux pozuci zaklukalu v Moskvi na zborax Pravoslavnoho Bratstva dejki irarxu YPC? Odnak j perekonanu, qo svit ne tak lehko zbutu z vuprobyvanoho kyrsy na dijloh. oho yspixu bezpere]ni, a hostra reakcij Rosi[ vuklukana luwe tum, qo ce dijloh qoraz ]astiwe vidbyvat=sj ne za moskovs=kum scenarim. Cj zakonomirnist= sposterihat=sj i v mi^cerkovnux vidnosunax. Na nedavni ekymeni]ni zystri]i v Ravenni pravoslavnu svit holosyvav z okremux putan= razom zi Zaxidnimu Cerkvamu, zaluwa]u Rosis=ky Pravoslavny Cerkvy v hordi samoti. Holovna problema Rosi[ v tomy, qo ihnoryvannj svitom [[ impers=kux ambici vona spruma jk ihnoryvannj [[ nacional=nux interesiv. Natomist= sy]asnu ekymenizm, jku ob'dny bahat=ox xrustujn svity y jkomy beryt= aktuvny y]ast= ekymenistu Ykra[ns=koho Katoluc=koho Yniversutety, vraxovy pomulku munyloho ne pospiwa bydyvatu xrustujns=ku mur" na prutlymlvanni ]u[xos= nacional=nux ]u relihinux interesiv. Krok za krokom xrustujns=ku svit vidxodut= vid modele pisljvonno[ Jltu, jka dilula planety na neporywni sferu vpluvy. Mu prahnemo stvorutu svit, jku ciny rozma[tist= dyxovnux traduci i tory wljx do [xn=oho vzamozbaha]ennj. Zokrema pro dnist= y mno^unnosti" davno v^e hovorjt= Rums=ki Papu. Same na c=omy wljxy le^at= nacional=norelihini interesu Ykra[nu, jka ne ma namiry bydyvatu Rum }etvertu. Obraz same takoho svity, v jkomy vsi xrustujns=ki traduci[ znadyt= powanyvannj i vil=nu prostir dlj rozvutky, ob'dnav xrustujn YKY z [xnimu partneramu z Ykra[ns=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu v Ykra[ns=komy Xrustujns=komy Akademi]nomy Tovarustvi imenu sv. papu Klumenta. Same taku obraz svity-y-dijlozi obhovorvavsj y mi^narodnomy ta mi^relihinomy litn=omy tabori Kov]eh", qo dijv y serpni c=oho roky v Ynivs=komy Monasturi byv orhanizovanu y spivpraci Federaci[ Pol=s=kux Orhanizaci v Ykra[ni, Vseykra[ns=koho Centry Vuv]ennj Holokosty Tkyma" (Vidrod^ennj") ta Ykra[ns=koho Katoluc=koho Yniversutety za sprujnnj

12

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

SVJTKYVANNJ 40-LITTJ PARAFI{

Arxures=ka Bo^estvenna Lityrhij

Y]asnuku benkety

Pruvit Hromovuci"

Heneral=noho Konsyl=stva Respybliku Pol=qa y L=vovi, Amerukans=koho vres=koho Rozpodil=]oho Komitety D^ont" y Dnipropetrovs=ky Kuvi ta L=vivs=koho Oblasnoho vres=koho Blahodinoho Fondy Xesed-Ar'". Take porozyminnj, prukladiv jkoho v ^utti YKY bahat=ox inwux zakladiv ta orhanizaci Ykra[nu ]umalo, peredymovo toho, qo nawa der^ava ne zverne v^e z obranoho wljxy ne dast= vtjhnytu sebe y xolodny viny ]y^ux ambici.

Velu] i slava Rosi[ spravdi isnyt=, ale [[ kerivnuctvo wyka [[ v xubnomy naprjmi. Na wljxy znevahu, nenavustu horduni ti[ velu]i slavu ne znade v^e ^odna der^ava svity. Tomy mo^na spokino stverdutu: trumamosj odvi]noho wljxy lbovu, muloserdj i pravdu ta virmo, qo same vonu stanyt= nari^num kamenem, qo zaverwut= bydivl spravedluvoho svity. >http://www.dt.ua/3000/3690/64027/ 34 (713) 13 19 veresnj 2008 roky

13

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

8 lustopada 2008 roky

SVJTOHO VELUKOMY}ENUKA DUMUTRIJ

Korotka istorij Sv. Dumutri ^uv y dryhi polovuni tret=oho stori]]j y misti Solyni, z hrec=ko[ Tessalonike, de oho bat=ko byv vusokum cisars=kum dostonukom. Pislj smertu bat=ka cisar Maksumilijn zrobuv oho solyns=kum prokonsylem. Sv. Dumutri z dutunstva byv vuxovanu y xrustujns=ki viri. Xo]a zamav vusoky yrjdovy pozuci, vin svo viry jvno vuznavav ta byv apostolom svo[ viru. Za te cisar Maksumilijn ka^e vkunytu oho do v'jznuci. Bydy]u y v'jznuci, vin blahoslovuv sv. Nestora na borot=by z cisars=kum neperemo^num gladijtorom Lim. Sv. Nestor vustypuv protu Lij z xrestom y rykax, pepeborov i vbuv oho. Dovidavwusj, qo ce Dumutri blahoslovuv Nestora na borot=by z Lim, Cisar poslav svo[x vojkiv i vonu prokololu oho spusamu. Ce bylo 306 r.B. Pam'jt= sv. Nestora Sxidnj Cerkva vidzna]a nastypnoho dnj pislj praznuka sv. Dumutrij. Heros=ky viry sv. Dumutrij proslavuv Hospod= Boh ne til=ku riznumu ]ydamu pislj oho smertu, ale tako^ netlinnist tila ta muroto]uvist. Kolu, po jkux sto rokax pislj oho smertu, vid]uneno hrib to oho tilo znadeno netlinnum, a oho kosti vudavalu paxy]e muro oli, jke zciljlo nedy^ux. Praznuk sv. Dumutrij nale^ut= do serednix praznukiv. Z cum praznukom zly]ena pam'jt= zemletrysy, jku byv y Carhorodi 26 ^ovtnj 740 roky. V bohosly^enni na den= sv. Dumutrij sv. Cerkva stavut= nam pered o]i oho heros=ky viry ta rizni ]esnotu. Vona slavut= oho jk my^n=oho Xrustovoho vo[na ispovidnuka, jk ]ydotvorcj, qo liky nedyhu dywi tila ta pomaha v ko^ni potrebi. My]enu]e strastoterp]e, svjtu Dumutri", spivamo na stuxurax ve]irni tu ]ydamu svituw svitovi, na]e sonce. To ^ svjtky]u tvo pam'jt=, mu vsi radimo tvo[mu ]ydamu, Bla^enne..." A v p'jti pisni kanona ytreni ]utamo: Ti, qo z viro quro prubihat= do tvoho xramy, Dumutri, skoro zvil=njt=sj vid nedyh i dywevnux terpin=".

14

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

SOBOR ARXUSTRATUHA MUXA{LAVsi nebesni Sulu, svjti Anhelu Arxanhelu, molit= Boha za nas hriwnux".(Veluke pove]ir'j).

Naw cerkovnu rik ce na]e preharna moza[ka, jky tvorjt= praznuku Hospods=ki, Bohorodu]ni ta praznuku My]enukiv i Svjtux. Centrom ci[ velu]no[ moza[ku jvljt=sj Hospod= Naw Isys Xrustos. Cerkva oho proslavlj na zemli den= i ni], a na nebesax, vi]ny slavy spiva omy veluku xor anheliv ta svjtux. Svjti anhelu ce vi]nu Bo^u xor slavu, ce Bo^e vis=ko i Bo^i slyhu. Anhelu vidihrat= tako^ veluky rol y spasinni lds=koho rody. Sv. Cerkva, zverta]u yvahy na veluke zna]ennj anheliv dlj Bo^o[ slavu i nawoho spasinnj, na protjzi cerkovnoho roky vudilula okreme misce dlj vwanyvannj anheliv. Ce praznuk Sobor svjtoho Arxustratuha Muxa[la ta inwux beztilesnux sul. Vwanyvannj svjtux anheliv Qe do stvorennj svity, Boh stvoruv Anheliv. Anhelu ce nevudumi, bezsmertni, dy^e doskonali ]usti dyxu, qo mat= rozym i vil=ny vol. Kil=kist= anheliv bezme^no veluka. Prorok Danu[l ba]uv y vudinni prestol Boha, de tusj]i anheliv omy sly^ulu. A svjtu oan Bohoslov y knuzi Odkrovennj" ka^e: Potim j ba]uv i ]yv holos bahat=ox Anheliv navkolo prestola; i bylo [x tam tusj]i tusj]" (5, 11). Sam Isys Xrustos hovorut= y sv. vanheli[ pro lehionu Anheliv (Mat. 26, 53). Vid Psevdo-Dionisij Areopahita ( st.) v Cerkvi bylo zavedeno dilutu vsix anheliv na tru ]unu, po tru xoru ko^en, tobto razom dev'jt= anhel=s=kux xoriv: Xeryvumu, Serafumu i Prestolu; Arxanhelu, Anhelu ta inwi. Zi Svjtoho Pus=ma znamo, qo anhelu v nebi. Anhelu [xni na nebi povsjk]as ba]at= oblu]]j moho Nebesnoho Otcj" (Mt. 18, 10). Y voskresinni... jk anhelu na nebi" (Mt. 22, 30). A pro to den= i hoduny nixto ne zna, ani anhelu nebesni, puwe odun Otec=" (Mt. 24, 36), anhelu pered tronom Bo^um (Odkr. 1,4), dovkola trony Bo^oho (Odkr. 5, 11; 7, 11), pruxodjt= z neba na zeml (Iv. 1, 45; Mt. 16, 27).

Anhelu dopomahat= ldjm takum ]unom: 1. Bere^yt= nas vid nebezpeku, vidvertat= vid nas zahrozy. 2. Oxoronjt= nas y nebezpeci dywi, oslablt= spokysu ta vidvertat= vid hrixa. 3. Zaoxo]yt= nas do dobrux v]unkiv. 4. Moljt=sj i prosjt= za nas Boha. 5. Ne zaluwat= nas navit= v hoduny smertu. 6. Navidyt= dywi v ]ustuluqi, znaxodjt= [m dobrodi[v na zemli, qob za nux molulusj i prosulu. Zli Anhelu ce zli dyxu Vsi anhelu bylu stvoreni dobrumu i bylu obdarovani blahodatt. Ce ozna]a, qo bylu pidvuqeni do nadprurodn=oho stany, poklukani do toho, qob otrumatu nebesne bla^enstvo, jke poljha v ba]enni Boha, tomy zhodom Boh [x vuprobyvav. V ]omy poljhalo vuprobyvannj, Svjte Pus=mo ne hovorut=. Luwe znamo, qo bil=wa ]astuna anheliv vuprobyvannj vutrumalu

15

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

i zasly^ulu sobi na vi]ne bla^enstvo, tomy anhelu na nebi povsjk]as ba]at= oblu]]j moho Nebesnoho Otcj" (Mt. 18, 10). A ti, qo ne vutrumalu vuprobyvannj ne til=ku ne distalu svitlo slavu, ale svo[m tj^kum hrixom vtratulu blahodat= Bo^y i bylu vidkunyti y vi]ny zahubel=: Boh ne poqaduv anheliv, jki zhriwulu i kunyv [x y peklo peredav do temno[ bezodni" (2 Pet. 2, 4). Mu ne znamo, v ]omy poljhalo vuprobyvannj i hrix ypalux anheliv. Pohljdu teolohiv rozbihat=sj, ale znamo, qo hrixom anheliv byla hordist=, tomy qo po]atkom ko^noho hrixa e hordist=" (Sur. 10, 12). Jk anhelu vujvulu hordist=, ne znamo. Teolohu dymat=, qo xotilu bytu podibni do Boha. Svjte Pus=mo (Odkr. 12, 7-9) zhady bi anheliv na nebi, v jkomy vo^dem virnux anheliv byv Arxanhel Muxa[l. Vo^da anheliv, jki zbyntyvalu protu Boha, nazuvat= dujvolom, satano abo lcuferom, jkoho padinnj z neba opusyt=sj v knuzi proroka Isa[ (14, 12-15). Vina anheliv na nebi zakin]ulasj svitlo peremoho anheliv na ]oli z Arxustratuhom Muxa[lom. A anhelu jki zbyntyvalusj protu Boha na ]oli z dujvolom bylu povaleni y temny bezodn.

i vuzvolutelj lde". Y den= svoho praznuka vin ysix nas zakluka do dnannj z anhelamu, qob viddatu nale^ny slavy Bohovi: Jk verxovnu vo^d nebesnux bo^estvennux sul, (Muxa[l) s=ohodni skluka lds=ki xoru, qob stvorutu dunu svitlu praznuk razom z anhelamu, praznuk [xn=oho bo^estvennoho sobory, i razom trusvjty pisn Bohy zaspivatu. Tako^ ce praznuk proslavlj ysi anhel=s=ki xoru, bo vonu razom iz svjtum Muxa[lom skladat= nebesnu sobor" . Zna]ennj praznuka Praznuk sv. Arxanhela Muxa[la i svjtux anheliv nam pidkresl veluke zna]ennj anheliv dlj nawoho spasinnj. Vin pruhady nam i pro nawi obov'jzku qodo svjtux anheliv, a peredysim nawoho Anhela- Xoronutelj. Na protjzi ciloho nawoho ^uttj, ko^no[ xvulunu i vsdu vin z voli Bo^o[ z namu, nas oxoronj, nam vkazy pravul=nu wljx, nas osteriha vid hrixa, za nas zastypat=sj pered Hospodom Bohom. Naw Anhel-Xoronutel= ce naw syprovidnuk do neba. Vin postinu svidok nawux dymok, nawux sliv i nawux v]unkiv. Kolus= y vi]nosti mu poba]umo, skil=ku mu zavdj]ymo svomy Anhely-Xoronutel. Zvidsu vupluva naw obov'jzok proslavljtu ta vwanyvatu svjtux anheliv ta ko^noho dnj djkyvatu [m za dopomohy opiky. Vid narod^ennj dovirjmo nawux dite AnhelyXoronutel, nav]amo [x oho lbutu ta qodnj do n=oho molutusj. Istorij Cerkvu zna dy^e bahato vupadkiv, kolu Anhel-Xoronutel= y ]ydesnu sposib zberih dite vid nebezpeku. Anhelu virni nam na protjzi ciloho ^uttj" puwe Slyha Bo^u Mutropolut Andri Weptuc=ku i tomy ce povunno bytu powtovxom do serde]noho vwanyvannj i vdj]nosti nawomy AnhelyXoronutel" (Mutropolut Andri Weptuc=ku: Pro Po]utannj Svjtux, 1941 r.). Nawe nabo^enstvo do svoho Anhela-Xoronutelj byde omy osobluvo prumne, jkqo mu bydemo oho postino wanyvatu, do n=oho molutusj i oho naslidyvatu. Vin jvljt=sj dlj nas vzircem svjtostu, tomy qo vin nas nav]a svo[m prukladom, jk lbutu, sly^utu ta slavutu Boha. To^ staramosj tak harj]e Boha lbutu, jk vin oho lbut=, i tak revno vukonyvatu Bo^y vol, jk vin [[ vukony, i jk vukonyt= [[ vsi anhel=s=ki xoru v nebesax. >

Meta praznuka Sobory Arxanhela Muxa[laHolovna meta praznuka ce proslavutu sv. Arxanhela Muxa[la, a razom z num inwux anheliv. Vsj oho slava vupluva z toho, qo vin o]oluv dobrux anheliv v borot=bi protu zbyntovanux anheliv. Zvidsu i oho po]esnu tutyl Arxustratuha (z hrec=ko[, verxovnoho vo^da). Tomy oho na ikonax vidobra^at= jk ozbronoho polkovodcj: wolom na holovi, vohnennu me] y rykax, a pid nohamu v't=sj zmi sumvol satanu. Bohosly^innj c=oho dnj ospivy velu] sv. Muxa[la pered Bo^um tronom, oho virnist= Bohovi. Os= dejki poxval=ni vuslovu zi stuxur ve]irni ta ytreni: Anhel=s=kux xoriv, vovodo", vovoda vuqux sul, Muxa[l holovnu vo^d Bo^estvennux ]univ", Muxa[l arxustratuh vuqux sul", Tu perwu mi^ bezplotnumu anhelamu", tu vovoda borec=, i anheliv verxovnu vo^d", posered polkiv anhel=s=kux tu nastarwu", tu zastypnuk dlj xrustujn", Arxustratuhy Muxa[le, tebe ospivymo virno jk sul=noho zastypnuka, oxoroncj

16

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

SVJTKYVANNJ 40-LITTJ PARAFI{ KONCERT

17

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

Jroslav Vorobec=

PEREUTTJ SVJTAPonjttj svjta v sy]asni svidomosti zmin formy svo[ syti, deformyt=sj pid vpluvom osobustoho pere^uttj ti[ ]u inwo[ podi[. Pere^uttj... Same vono tum neodminnum ]unnukom y sprunjtti lduno pevnux jvuq, zdatnist propystutu kriz= fil=tr sercj ta rozymy fenomen svjta, poba]utu oho real=numu o]uma viddzerkalutu na polotni pobytovoho ^uttj novumu osobluvumu formamu. Zdat=sj, efektuvnist= ba]ennj, rozyminnj praznuka zale^ut= vid bluz=kostu oho problematuku do problem konkretno[ ldunu, vminnj perevestu lds=ku vumir (peremohy nad vlasnumu nemo]amu, sulo skazatu zly ni") y vumir wuroku na tli relihinomy, poba]utu vzamozv'jzok mi^ svjtkyvannjm Cerkvu ta svjtom vsereduni svoho sercj. I spravdi, mu ne mo^emo poba]utu krasu soncj, ysmiwku blu^n=oho bez tverezoho ysvidomlennj toho vs=oho jk dary Bo^oho, dary, jku o^uva, nabura ]itkostu zobra^ennj proporcino do bluz=kostu dotuky ldunu do radostu ^uttj z Bohom. Dy^e va^luvo poba]utu syt= praznuka y konteksti vnytriwn=o[ potrebu zodjhnytu y inwi watu svo dywy. Svjtkova relihina podij peretvor y svjto ba^annj vtilutu pevnu fenomen y qodenne ^uttj. Mu ba]umo svjto kriz= sklo vlasnoho nytra. Jkqo vono brydne nawi o]i vrazut= vukruvlena podij, bo svjto deformyt=sj pid kytom zahal=noho svitohljdy. Mu ^uvemo v konkretnomy ]asi, prote ne povunni zabyvatu, qo idealu, fyndamentu relihinux svjt zakladeni davno, ale ne vtra]at= svo[ aktyal=nostu y s=ohodenni, tak samo jk ne vtra]at= aktyal=nostu podvu^nuku, jki ce ]as o^uvljt=. Svjto sto[t= za me^amu ]asy. Vono, jk molutva, zdatne oho osvjtutu, poba]utu novumu o]uma, zbaha]enumu svitlom Bo^o[ lbovu ta blahodatu. Vid zdatnostu poba]utu svjto zale^ut= okreslennj zemno[ podoro^i ldunu: ^uvemo" ]u isnymo". Jkqo stryn nawoho sercj ne torkalus= nikolu pere^uvannj, vono sta ]erstvum. Lduna vtra]a zdatnist= rozymitu blu^n=oho, spivpere^uvatu z num, vtra]a zdatnist= poba]utu sereduny svoho sercj podaryvatu oho blu^n=omy. Same svjto dozvolj lduni vid]ytu smak ^uttj, pidnjtus= vhory nad bydennumu problemamu i vodno]as ne vidruva nas vid zemli, zmywy pam'jtatu pro svo aktuvne pruzna]ennj: pereminutu sebe i svit navkolo nas. Svjto pruzna]ene dlj nas jk peredymova, dorohovkaz, v nohy z jkum kroky pravduve ba^annj ^uttj z Bohom, y Bozi, qo vunyvatcem" doskonaloho svjta. Y sy]asnosti svjto nabura osobluvoho zabarvlennj, vtra]a svo hlubuny, masterno pidmint=sj elementamu, jki ly^at= nibu dlj pidkreslennj zmisty svjtkyvannj, ale hybljt=sj, jkqo znuqutu fyndament praznuka. Z numu dehrady lds=ka osobustist=, zdatna za stino syxo[ obrjdovostu poba]utu hlubuny relihino[ podi[, v^e ne hovorj]u pro real=ne vtilennj v ^uttj. Dy^e ]asto velu]ni sporydu xramiv zastypat= lduni stra^da]e oblu]]j blu^n=oho; ysta, jki slavljt= Boha, v odny mut= peretvort=sj y xolodny zbro, hotovy pronuzatu ko^noho, xto stane na dorozi osjhnennj eho[stu]nux interesiv. Xiba v takux ymovax mo^na hovorutu pro svjto? Lduna navit= ne zadymyt=sj, qo robut= zle, bo robut= tak, jk vsi, c=oho vumahat= ymovu ^uttj, robota, ]as. Same ci re]i, [xn fal=wuve ba]ennj, jke vunuka vnaslidok nepravul=no[ wkalu cinnoste, stat= rynivnumu y nablu^enni do metu, cili svjta. Ko^en praznuk nese pevnu zmist, pevne pov]annj, jke potreby prodov^ennj, rozcvity v serci ldunu. Svjto ne ryny svo[ syti, ale prodov^y zaluwatus= na po^ovtilux storinkax lityrhinux knuh. Ta kolu vono sta til=ku jk obov'jzok vidsly^utu", vidspivatu" vtra]a svo vusoke pruzna]ennj na dorozi lds=koho spasinnj. Lduna o^uva, onovl svi dyxovnu svit, zitknyvwus= iz pravduvum ponjttjm svjta, jke ne mo^e bytu zamknenum, jk ne mo^e bytu zamkneno lbov, qo ma le^atu v osnovi ko^noho relihinoho svjtkyvannj. Nawy sovist= po]unat= boroznutu, zdat=sj, bydenni, ale ]asom vuriwal=ni dlj kohos= putannj: ]u mu na foni hy]nux svjtkyvan= ne zabylu pro potreby]oho? }u hy]na myzuka nawux radoqiv ne pruhlywy rozpa]luvoho pla]y ldunu zi sysidn=oho pid'[zdy? V^e taka reakcij sovistu, vminnj pruzadymatus= nad podibnumu problemamu po]atkovo, dy^e va^luvo sxodunko do

18

18

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

SVJTKYVANNJ 40-LITTJ PARAFI{ KONCERT

Y]asnuku koncerty

rozyminnj svjta. Ce svjto vsereduni vlasno[ dywi, jke ne mo^e ne zlutus= zi svjtom relihinum, qo vzamodopovn, vidkruva sekretu peremohu ko^no[ ldunu. V takux ymovax nawe ^uttj peretvort=sj y vidhomin velu]noho praznuka; nawa radist=, naw smix ne bydyt= luwe psuxi]numu procesamu, a stanom dywi, jku ne mo^na peredatu slovamu, ale mo^na pokazatu dilom y stavlenni do blu^n=oho, navkoluwn=oho svity, jk reakci harmoni[ pere^uttj z Bohom y Bozi. Velu]ne more svjta po]unat=sj z d^erela konkretno[ dywi. Bere^imo [[, plekamo, i vona nadast= nawum bydnjm atrubytiv pravduvoho svjtkyvannj. >

Dlj yrjd^ennj vesil= ]u inwux prunjt= i hostun prosumo zamovljtu

P A RAF I J L + N U K YL + T Y R N U OSEREDOK2247 West Chicago Ave. Tel: (773) 384-6400 email: [email protected]

19

19

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

ZABAVA DLJ DITENedilj 5 ^ovtnj 2008 r. Avdutorij Sobory

20

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

POERTVUNedil=ni zbirku7.IX.2008 $1650.00 konvertamu $ 931.00 bez konvert $2581.00 razom $1227.00 konvertamu $ 698.00 bez konvert $1925.00 razom $1603.00 konvertamu $1180.00 bez konvert $2581.00 razom $1568.00 konvertamu $1161.00 bez konvert $2729.00 razom $1715.00 konvertamu $ 995.00 bez konvert $2710.00 razom $1859.00 konvertamu $1120.00 bez konvert $2979.00 razom

14.IX.2008

21.IX.2008

10.00 Berezk O, Bila , Bybniv O, Vuwnuc=ku AO, Hrubovu] Z, Hryqak TN, Hyduma LS, Duda IL, dunak BH, Ivankiv M, Il=]uwun BO, Kliw I, Kondruwun MV, Kykyryza VO, Kyl=matuc=ku VL, Lavriv P, Marunec= ZA, Mar]yk OM, Muxaluwun V, Myxa AA, Savka , Sen=ko V, Soxan= BN, Tel=vak VO, Tutys A, Tom]yk I, Txoruk O, Xutru RV, }u]yla V, Wyrhot ML, Qerb'k VM, Jrumovu] JH; 5.00 Baranovs=ku VI, Bruk N, Byrdjnuk O i I, Vintonjk HN, Horodus=ku OD, Dankevu] IZ, Docjk MP, Zvaru] S, Krav]yk MH, Krucyn IV, Kyluk J, Martunk L, Mac=kiv IH, Sendyn= AM, Sendyn= DS, Trojn A, Cumbala VO, }y]yk M, Xomljk H; 9.00 menwumu po^ertvamu; 605.00 bez konvert.

7Seminarinu Fond

Zibrano v kanceljri[ do 23.X.200828.IX.2008Remont ta Rozbydova Parafi[284.00 200.00 135.00 100.00 50.00 45.00 35.00 Spadok Smuk L; Pihank B; Myluk MD; Byha V, Nikitina N; Ol=xovu MO, Petraw MI, Sadkovu BS; Halama LT; Hyzars=ku F.

5.X.2008

12.X.2008

7Zbirka v cerkvi 12.X.2008Remont Parkovo[ Ploqi ta Oseredky100.00 Pykas D, Slobodjn PA, Smuk L, Sosenko H; 50.00 Bahan MH, Kosa] M, Kosa] S i X, Krytjk BM, Kylukivs=ku HT, O^ga M, Renarovu] T, Smuk RM, Fiqyk OL; 40.00 Hruhor]yk N, Kyzu] N; 30.00 Karavan OI, Koverko OL; 35.00 Brodu] B; 25.00 Bilanu] S, Vunnu]enko M, Hon]arov VM, Zaparank A, Il=]una M, Ka]or O, Kolodze AS, Kosteluna LM, Krytjk PA, Matviiv T, Skomorox M, }ornjk M; 20.00 Bila , Boko PM, Vaqyr MI, Voznu ZL, Hnativ M, Drebot O, Dynas=ka O, Ivanys= IN, Kazanivs=ku OS, Kanafoc=ka L, Karawevs=ka S, Kluw M, Kozak IO, Kokorydza K, Kolomuc= L, o. Kruvokyl=s=ku OL, Kyljs L, Leck S, Mel=nuk BS, Skroba] MI, Trojn NK, Fedys MH, Jrmola HL; 15.00 Kyz=menko M, Pyndi PO, Sen]uwak M, Skomorox PM, Tka]yk- Roman IS, Fol=varko IP; 11.00 Bodnaryk BV;

40.00 25.00 20.00 15.00

Hyzars=ku F; Kovals=ku OL, Myluk MD; Miskevu] S, rkevu] V; Sadkovu BS.

Patrijrwu Sobor v Kuvi105.00 Martuec= N; 50.00 Mohula MN.

Surotu v Ykra[ni30.00 Konol JM; 25.00 Ivankiv M.

Ditjm }ornobulj40.00 Hyzars=ku F.

Pomi] poterpilum v Ykra[ni vid Poveni10.00 Tyrwun I.

Fond 40-littj2000.00 Kyljs L; 1000.00 Zvaru] S, }urovs=ku I i o. AH; 200.00 Bahan MH, YPC sv. Andrej v Blymingdel, Dratvins=ka V, Matvi[wun IO; 150.00 Dmutraw VT; 100.00 Zaj]yk VT, sv. osufa, Lutvunuwun H, o. Lon]una TJ, Martunec= N, Sado]ok Dzvino]ok"; 75.00 Ivaniv N, Kyluk J, Ykra[ns=ku Zolotu Xrest Central=na Yprava; 50.00 Saldan M; 20.00 Dyda S.

21

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

(Prodov^ennj iz stor. 24)10 rano Rod za bl. pam. Volodumura Matkovs=koho (5 ri]n) M Horodus=ka za bl. pam. Hanny Zadoro^ny (14 ri]n) Skomorox za zdorov'j dite i vnykiv Na tu^den= vid 10 do 15 lustopada Ponedilok, 10 lustopada X i M Kosar]un za o. Mukoly i Mari ( ) Z Popil= za bl. pam. Ldvika Oleksandra ( ) Z Popil= za bl. pam. Mari i Muxala ( ) Vivtorok, 11 lustopada MA Nahornjk za bl. pam. Mari, Volodumura, Pavla Bybneva, Volodumura Kluwa, Mari Pan]uwun, Slavka Krotcj i Kateruny Krytjk ( ) S Karawevs=ka za zdorov'j Muxalunu Horodus=ko[ Sereda, 12 lustopada A Kassaraba za bl. pam. Lidi Kassaraby (1 ri]n) ( ) O i S Ostap]yk za bl. pam. Mari (12 ri]n), Lil Ivana ( ) M }ornjk za bl. pam. Vasulj }ornjka (17 ri]n) ( ) }etver, 13 lustopada M Jkiv]yk za bl. pam. Stefani (1 ri]n) i Stefana ( ) Rod Oharenko za bl. pam. Vasulj Vuwuvanka ( ) AI Sybota za zdorov'j Natalku P'jtnucj, 14 lustopada O Bybniv za bl. pam. Slavka Krotcj ( ) A Turjn za bl. pam. Adama Turjna, Ivana Wostaka i Semena Len]uc=koho ( ) Sybota, 15 lustopada 8 rano Sabadawka za bl. pam. Nestora, Romana i Dmutra ( ) Sabadawka za bl. pam. vhena vheni Vasnciv ( ) TM Drozd za bl. pam. Volodumura Kluwa ( ) Rod Antonovu] za bl. pam. Stefani rij myrkevu]iv 9 rano K Olinuk za bl. pam. o. protodujkona Mukoly i Xrustuny Oruqykiv ta Anny Muronjk ( ) A Stadnuk za bl. pam. Mukoly (40 den=) ( ) Rod Boko za bl. pam. Romana (9 ri]n) ( ) AI Sybota za bl. pam. Dmutra Barabawa (27 ri]n) ( ) Sestructvo Pokrova Presvjto[ Bohoroduci za pomerwux ]lenkun= ( ) M Wyluk za bl. pam. Romana Wyluka, Andrij Kral=ky ta dr. Valtera Paversa ( ) I Bele za bl. pam. Mari Bodnaryk ( ) Rod za bl. pam. Makara i Ol=hy Miskevu]iv ( ) V Savun v namirenni Vasulj Olesi A Waleva v namirenni Na tu^den= vid 17 do 22 lustopada Ponedilok, 17 lustopada Rod Dekalo za bl. pam. Stefani Stewun ( ) PM Boko za bl. pam. Petra, Kateruny, Jkova, Ksen, Muxala, Natali i Dmutra ( ) Vivtorok, 18 lustopada M Smuwnk za bl. pam. Niny Klovaty ( ) O Bybniv za bl. pam. Vasulj Kywnira i Mari Sen]uwak ( ) ZM Forovu] v namirenni Zenona, Mari, Zenovi, Adrijna Oriona Sereda, 19 lustopada M Kluw za bl. pam. Volodumura, Ivana, Anny, Muxala, Ivana, Anny Ivana ( ) }etver, 20 lustopada Rod za bl. pam. Mari Semat]nu (3 ri]n) ( ) S Vysovu]-Lle i OL Mruqyk za bl. pam. Brandon Samorajski ( ) Z Popil= za bl. pam. Vasulj Vuwuvanka ( ) V Savun za bl. pam. Anny ( ) 6:30 ve]. Veluka Ve]irnj z Luti P'jtnucj, 21 lustopada SV ARXUSTRATUHA MUXA{LA 8 rano O Bybniv za bl. pam. Muxala i Paraskevi Hybku ta Muxala Dzikovs=koho Z Hrubovu] za zdorov'j Muxalunu Horodus=ko[ i Muxasi s=kevu] 10 rano L Weremeta za bl. pam. o. Muxala, Teodozi, Muroslava, Romana Ivanny Parafij v namirenni ]leniv Bratstvo sv. Arx. Muxa[la M Horodus=ka v podjky Hospodevi za otrumanni lasku M Skomorox v podjky Hospodevi za otrumanni lasku 6:30 ve]. Rod za bl. pam. Anny Hyb]ak Sybota, 22 lustopada 8 rano O Basarab za bl. pam. Dmutra (10 ri]n) ( ) M Kondruwun za bl. pam. Muroslava, Stefana, Anny, Vasulj, Ahafi, Tekl i Hruhorij ( ) M Kondruwun za bl. pam. Kateruny, Ivana, Vasulj, Mari, vy, Jniny Adol=fa ( ) M Vunnu]enko za bl. pam. Petra, Anastazi, Muxala, Vasulj i Romana ( ) Rod Antonovu] za bl. pam. Stefani rij myrkevu]iv M Vunnu]enko v namirenni Ivana

V pam'jt= ...

o

Remont ta Rozbydova Parafi[100.00 Hrubovu] H v pam. bat=ka Jroslava Hrubovu]a. 100.00 Maksum]yk IP v pam. mamu Annu Abramk. 50.00 Nahorjnk MA v pam. mamu Mari[ i brata Volodumura. 50.00 Turjn A v pam. ]olovika Adama.

Surotu v Ykra[ni25.00 Ivankiv M v pam. L=va Bodnara.

Fond 40-littj1000.00 Tel=vak I z rod v pam. dry^unu, mamu i babu Anastazi[ 250.00 Jckiv O v pam. ]olovika Teodora. 100.00 Bro^una OX v pam. bat=ka Teodora Jckova.

Po^ertvu zlo^eni z poxorony bl. pam. Mari[ BodnarykKramnu]ka Symlinnj"1190.00 Borus Bodnaryk i Xrustj Agiljr v pam. mamu, babysi ta dovholitn=o[ pracivnuci v kramnuci

(Zakin]ennj na stor. 23)

22

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008

(Zakin]ennj iz stor. 22)9 rano M Lywpuns=ka za bl. pam. Muxala Holoxa (40 den=) ( ) I Tel=vak z rod za bl. pam. Anastazi (40 den=) ( ) K Zators=ka za bl. pam. Stefana (10 ri]n), Pelahi, Stefana, Vasulj, vdoki, Muxala, Ivana, Bohdana, Kateruny, Dmutra i Volodumura ( ) V Troqyk za bl. pam. Muxala (34 ri]n), Stefani, Romana i Petra ( ) L Svutnuk za bl. pam. vhena Vasncj ( ) Rod za bl. pam. Dmutra Lecka ( ) K Olinuk za bl. pam. Dmutra i Mari[ Gylu], Muxala Tumcj, Pulupa Kyl=]uc=koho, Petra Anastazi Pwenuc=kux, Mukoly, osafata, Fedora, Teodora i Mari ( ) H Qyryk za bl. pam. Muxala Ol=hy ( ) Na tu^den= vid 24 do 29 lustopada Ponedilok, 24 lustopada O Bybniv za bl. pam. Ivana Ivas=kova ( ) S Kral=ka za bl. pam. Xrustuny Danulk ( ) Vivtorok, 25 lustopada Rod Abramk za bl. pam. Anny (20 ri]n) ( ) V Savun za bl. pam. Anny, Anny, Petra i Vasulj ( ) AI Sybota v podjky Hospodevi za otrumanni lasku Sereda, 26 lustopada X i M Kosar]un za o. Mukoly i Mari ( ) MO Dobrovol=s=ku za bl. pam. Orus Bilas ( ) TM Drozd za bl. pam. Niny Pavlk ( ) }etver, 27 lustopada BI Plewkevu] z rod za bl. pam. Vasulj Vuwuvanka ( ) Rod Mel=nu]yk za bl. pam. Osupa Waryna P'jtnucj, 28 lustopada Rod Dzk za bl. pam. stuny (13 ri]n) i Muxala ( ) IP Maksum]yk za bl. pam. Anny Abramk (20 ri]n) ( ) PK Kyljs za bl. pam. Anny Ly]ak ( ) LV Remenk za bl. pam. Kateruny Sen]uwak ( ) Sybota, 29 lustopada 8 rano M }ornjk za bl. pam. Stefana Verbovoho (7 ri]n) ( ) Rod Antonovu] za bl. pam. Stefani rij myrkevu]iv 9 rano N Tretjk za bl. pam. rij Kelxa (3 ri]n) ( ) L i D }ykla za bl. pam. Mari (5 ri]n) ( ) O Babi za bl. pam. Mari Bodnaryk ( ) M Fiwer i T Bilocerkovu] za bl. pam. Tekl, Mari, Pelahi, Vasulj, Hruhorij, Pavliny Anny ( ) Na tu^den= vid 1 hrydnj do 6 hrydnj Ponedilok, 1 hrydnj M Horodus=ka za bl. pam. Romana li ( ) MX Zgoba za bl. pam. Muxala Vorobcj ( ) Vivtorok, 2 hrydnj Parafij za bl. pam. o. krulowanuna Pavla D^yluns=koho (20 ri]n) ( ) K Kokorydza za bl. pam. Kateruny Dzvinuk ( ) Sereda, 3 hrydnj A Zaru]na za bl. pam. osufa, Mukoly, Stefana, Muxala, Rozali, osufa, Anastazi, Karoliny, Muxala Ivana ( ) S i X Kosa] za bl. pam. Muxala i Mari ( ) AI Sybota za zdorov'j rodunu 6:30 ve]. Veluka Ve]irnj z Luti }etver, 4 hrydnj VXID Y XRAM PRESVJTO{ BOHORODUCI 8 rano H Tomawevs=ka za bl. pam. Ol=hy, Jroslava, Anny, Vasulj, Ivana Jroslavy 10 rano Rod Bran za bl. pam. Vasulj Vuwuvanka 6:30 ve]. O Pan]uwun za bl. pam. Anny Zvaru] P'jtnucj, 5 hrydnj T i Petraw za bl. pam. Mari Bodnaryk ( ) Rod za bl. pam. Haluny Zajc= ( ) Sybota, 6 hrydnj 8 rano Rod Antonovu] za bl. pam. Stefani rij myrkevu]iv 9 rano Rod za bl. pam. Anny Ly]ak (1 ri]n) ( ) Rod Kyl=]uc=ku i Kavka za bl. pam. Semena Len]uc=koho (1 ri]n) ( ) Boryk za bl. pam. Muxala ( ) Rod za bl. pam. Vasulj Vuwuvanka ( )

MOLUTVA ZA PROSLAVY SLYHU BOOHO MUTROPOLUTA ANDREJHospodu Isyse Xruste Tu zav^du nahorod^yw nabahatwumu skarbamu Tvo[ bezkone]no[ Lbovu Tvo[x virnux slyh za [x pravedne ^uttj, i to ne til=ku vi]no proslavo y Tvomy nebesnomy carstvi, ale ]asto tyt na zemli proslavljw [x za te, qo vonu z osobluvo revnist zmahalus= dlj Tvo[ slavu i dlj powurennj ta zakriplennj Tvoho Carstva mi^ ld=mu. Pokirno blahamo Tebe, zvol= proslavutu Tvoho virnoho slyhy Andrej Weptuc=koho, qo vprodov^ svoho pravednoho ^uttj byv dobrum pasturem svoho stada i velukum podvu^nukom Cerkovno[ dnostu, ne til=ku v nawomy ykra[ns=komy narodi, ale sered ysix narodiv svity, qob ysi bylu odno Xrustove stado odun Pastur. Bo Tu svjtu su, Xruste Boe naw, i y svjtux spo]uvaw, i Tobi slavy vozsulamo z bezna]al=num Tvo[m Otcem, i presvjtum i blahum i uvotvorjqum Tvo[m Dyxom, nuni povsjk]as, i na viku vikiv.

Amin=.

23

CERKOVNU VISNUK 2 LUSTOPADA 2008 YKRA{NS+KU KATOLUC+KU SOBOR SVJTUX VOLODUMURA I OL+HU V }IKAGO DYWPASTURI o. arxumandrut Ivan A. Krotec=Rt. Rev. Archimandrite Ivan A. Krotec senior pastor 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 455-0178 email: [email protected]

SVJTI LITYRHI{ (ko^noho ranky o hoduni 8:00)Na tu^den= vid 3 do 8 lustopada Ponedilok, 3 lustopada I Dragan]yk za bl. pam. Emili Stefyrak (14 ri]n) ( ) VT Dmutraw za bl. pam. Stefana i Tatijny ( ) M Popadk za zdorov'j Zvenislavu, Nazara, Dari[, Mukolu Oksanu L Weremeta za zdorov'j Ivannu Horodus=ko[ Vivtorok, 4 lustopada ZM Forovu] za bl. pam. Evy Marcinjk (40 den=) ( ) T Bilocerkovu] i M Fiwer za bl. pam. Stefana Kras=ka (40 den=) ( ) M }ornjk za bl. pam. Vasulj }ornjka i Stefana Verbovoho ( ) ZB Popel=-Bazulevu] za bl. pam. Oresta i Petra ( ) ZM Forovu] za bl. pam. Mukoly Anastazi Malux ( ) M Fiwer za zdorov'j rodunu ZB Popel=-Bazulevu] za zdorov'j Volodumura, Romana Irunu L Badk v namirenni Nazara Ol=hu Sereda, 5 lustopada Rod Zajc= za bl. pam. o. Staxa Harasovs=koho, Natal Harasovs=ky ta Haluny Zajc= ( ) N Hruhor]yk za bl. pam. Dmutra ( ) VT Dmutraw za bl. pam. Il=ka Anastazi ( ) IL Novak za zdorov'j Darku Kykyryzu AI Sybota v podjky Hospodevi za otrumanni lasku }etver, 6 lustopada Rod Krytjk za bl. pam. Vasulj Vuwuvanka ( ) T Renarovu] za bl. pam. Antona Artumovu]a ( ) T Renarovu] za bl. pam. Ihora Hymenka i Mari Ov]arenko ( ) T Renarovu] za bl. pam. Ol=hy Kalumon ( ) Rod za bl. pam. Andrij Semat]una ( ) L Keru]uns=ka za bl. pam. Osupa Waryna P'jtnucj, 7 lustopada O i S Ostap]yk za bl. pam. Lil (3 ri]n), Mari Ivana ( ) S Vysovu]-Lle i OL Mruqyk za bl. pam. Brandon Samorajski ( ) AI Sybota za bl. pam. Dmutra Bahrij ( ) A Hrybu za bl. pam. Lidy Bornjk i Marijna Holjna ( ) M Popadk za bl. pam. Mari, Mukoly, Dmutra, Anatolij, Ldmuly, Mari, Ivana, Ivana, Mari, Ivana, Anny i Dmutra ( ) S i X Kosa] za bl. pam. Dmutra Zabolotnoho ( ) 6:30 ve] Veluka Ve]irnj z Luti Sybota, 8 lustopada SV. VELUKOMY}ENUKA DUMUTRIJ 8 rano N Hruhor]yk za bl. pam. o. Muxala, Anny i Danula N Hruhor]yk za bl. pam. Dmutra Rod Antonovu] za bl. pam. Stefani rij myrkevu]iv O Basarab za bl. pam. Dmutra VM Qerb'k za bl. pam. Dmutra }yrevu]a S Bilanu] za bl. pam. Dmutra K Krav]yk za bl. pam. Annu, Mukolu, Pavla, Muxala, Paraskevi, Kateruny, Ihnatij, Muxala, Muxala, Vasulj, Vasulj, Mukoly, Romana, Oksany, Petra, vdoki, li, Elizabety, Mukoly, osufa i rij M Jkiv]yk za bl. pam. Stefani i Stefana K Krav]yk za zdorov'j Katerunu, Halunu, Romana, Katerunu, Volodumura, Oleksandra, rij, Oksanu, Ivana i Muxala

o. Oleh Kruvokyl=s=kuRev. Oleh Kryvokulsky 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 829-6805 email: [email protected]

o. Ihor KowukRev. Ihor Koshyk 2311 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (773) 276-1493 email: [email protected]

PARAFIJL+NU YRJDSts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 829-5209 Fax: (312) 829-4113 email: [email protected] Parafijl=nu Yrjd vidkrutu vid ponedilka do p'jtnuci vid hod. 9 ranky do 5 po pol. v syboty vid hod. 9 ranky do 12 v pol. v nedil vid hod. 9 ranky do 1 po pol. Y Parafijl=nomy Yrjdi mo^na polahodutu spravu restraci[, vplatu na rizni potrebu in.

SVJTI LITYRHI{v nedili: 8:00, 9:30 i 11:30 ranky y svjta: 8:00 i 10:00 ranky ta 6:30 ve]ora v ponedilok p'jtnuci: 8:00 vranci v syboty: 8 i 9 vranci

Ve]irni v syboty o 5:00 ve]., a v nave]er'j svjt o 6:30 ve].

SOBOR SVJTUX VOLODUMURA I OL+HU739 N. Oakley Blvd., Chicago, IL 60612 Telefon do avdutori[: (773) 276-3990

PARAFIJL+NU OSEREDOK2247 W. Chicago Ave. Chicago, IL 60622 Tel. (773) 384-6400 Fax: (773) 384-6444 email: [email protected]

YKRA{NS+KU KATOLUC+KU MISJ}NUK Vuda parafij Svjtux Volodumura i Ol=hu v }ikago

Sklad i dryk aka S&CPO Box 52, Downers Grove, IL 60515 (630) 964-4600 Fax: (630) 322-7922 email: [email protected]

(Prodov^ennj na stor. 22)

24