Α.1011/2020 Απόσυρση από την...

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2022
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Α.1011/2020 Απόσυρση από την...

Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων.Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
Πνακας περιεχομνων
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ χοντας υπψη: 1. Τις διατξεις: α) Των ρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (A’ 251) «Eλληνικ Λογιστικ Πρτυπα, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις.». β) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β 3517) «Κωδικοποηση- Συμπλρωση τεχνικν προδιαγραφν Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν και συστημτων. Διαδικασες χρσης και λειτουργας τους. Προδιαγραφς αποστελλομνων αρχεων στην ΓΓΠΣ.». γ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (ΦΕΚ 136Β/ 23-10-2002) «Τεχνικς προδιαγραφς φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν και συστημτων». δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β/ 17-11-2005) «Κωδικοποηση και συμπλρωση τεχνικν προδιαγραφν φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν και συστημτων-διαδικασες χρσης και λειτουργας τους. (Αρ. Πρ. 1100772/1474/0015)». ε) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (Β 633) «Απαγ- ρευση εισαγωγς/παραγωγς, σφργισης και διθεσης παλαιν μοντλων ΦΗΜ και φορολογικν μνημν αυτν, των οποων η δεια καταλληλτητας υπερβανει τα 4 τη απ την ημερομηνα χοργησς της». στ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/31-12-2013 (ΦΕΚ Β54/ 16-1-2014) «Τροποποηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10-01-2012 (ΦΕΚ Β257/13.2.2012) «Χρονικ ρια δυναττητας διθεσης ΦΗΜ και φορολογικν μνημν». ζ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1062/2014 (ΦΕΚ Β592/ 10-3-2014) «Τροποποηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β54/16.1.2014) «Χρονικ ρια δυναττητας διθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικν μνημν». η) Της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1068/1.5.2015 (Β497) «Διαδικασες γκρισης και ανκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεσεις κατχων δειας καταλληλτητας Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.), πωλητν Φ.Η.Μ., πιστοποιημνων τεχνικν Φ.Η.Μ., κατχων - χρηστν Φ.Η.Μ..». θ) Του Κεφαλαου Α «Σσταση Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων» του ν. 4389/2016 (Α 94) και ειδικτερα του ρθρου 7, της παραγρφου 1 του ρθρου 14 και του ρθρου 41 αυτο. ι) Της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β 968) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Οργανισμς της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β 130 και Β 372) απφαση του Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο Οικονομικν «Μεταββαση αρμοδιοττων στον Γενικ Γραμματα της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν», πως συμπληρθηκε, τροποποιθηκε και ισχει, σε συνδυασμ με τις διατξεις της υποπαραγρφου α της παρ. 3 του ρθρου 41 του ν. 4389/2016.
Page 1 of 21
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
3. Την με αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απφαση του Υπουργο Οικονομικν (ΦΕΚ 27 Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020) «Ανανωση της θητεας του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.». 4. Το γεγονς τι, απ τις διατξεις της παροσας απφασης, δεν προκαλεται δαπνη σε βρος του Προπολογισμο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασζουμε:
Α. Την απσυρση απ την χρση των αναφερομνων στον παρακτω πνακα μοντλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμνων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων, που χουν λβει δεια καταλληλτητας σμφωνα με τις Τεχνικς Προδιαγραφς της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β) της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β).
Β. Η απσυρση απ την χρση των ανωτρω τπων Φ.Η.Μ., ολοκληρνεται υποχρεωτικ μχρι την 31-5-2020.
Γ. Κατπιν των ανωτρω, παραθτουμε πνακα των προς απσυρση τπων/μοντλων Φ.Η.Μ., με τον αντστοιχο αριθμ γκρισης (δεια καταλληλτητας), ως ακολοθως
Α/Α
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
PBM PE1
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
16
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
26
MF-EJ210
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
15 ΑΞ 329/02-08-2005
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
15 ΔΛ 341/09-02-2006
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
i-POS
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
IS-1
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
75
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
85
FPU-EJ
15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
Page 11 of 21
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
15 ΓΙ 405/22-10-2008
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
DCR SERENE ENERGY
15 ΣΨ 417/30-09-2009
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
POCKET +
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
134
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
144
15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
15 ΚΞ 472/07-04-2011
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
15 ΩΠ 485/28-12-2011
15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
IBM 4610 SureMark Model GR3τ
15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
15 ΔΧΕ 501/13-11-2013
Δ. Οι κτοχοι των ανωτρω τπων ΦΗΜ, υποχρεονται να δηλσουν μχρι την 31-5-2020, την παση αυτν. Η δλωση πασης γνεται στο υποσστημα taxisnet (ντυπο Δ13), εφσον χει εκδοθε πρσφατο, τοι εντς των τελευταων δκα (10) ημερν, τελικ Δελτο Ημερσιας Κνησης «Ζ».
Υποβολ δλωσης πασης στην αρμδια Δ.Ο.Υ., των ανωτρω τπων ΦΗΜ ως την ανωτρω οριζμενη προθεσμα, συντρχει στις παρακτω περιπτσεις:
1) Εκπρθεσμης δλωσης πασης απλειας ΦΗΜ
2) Αδυναμας εμφνισης των τελικν προοδευτικν συνλων στο Δελτο Ημερσιας Κνησης «Ζ». Στην περπτωση αυτ το Δελτο Ημερσιας Κνησης «Ζ» συνοδεεται απ Δελτο Ανγνωσης Φορολογικς Μνμης, που αναγρφονται τα προοδευτικ σνολα εσδων και Φ.Π.Α. απ ενρξεως λειτουργας της φορολογικς μνμης. Εναλλακτικ, σε περπτωση τεχνικς αδυναμας κδοσης του Δελτου Ανγνωσης Φορολογικς Μνμης, το Δελτο Ημερσιας Κνησης «Ζ» συνοδεεται απ υπεθυνη δλωση, με την οποα δηλνονται τα προαναφερμενα προοδευτικ σνολα.
3) Το τελευταο εκδοθν Δελτο Ημερσιας Κνησης «Ζ» φρει ημερομηνα προγενστερη
Page 20 of 21
Α.1011/2020 Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (1592Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων. Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)
των ξι (6) μηνν της ημερομηνας κδοσης της Τεχνικς Αναφορς Βλβης, η οποα συνυποβλλεται με το ως νω δελτο και την δλωση πασης λγω βλβης.
Σε περπτωση βλβης του ΦΗΜ, και εφσον το τελευταο εκδοθν Δελτο Ημερσιας Κνησης Ζ φρει ημερομηνα εντς των προηγομενων ξι (6) μηνν απ την ημερομηνα κδοσης της Τεχνικς Αναφορς Βλβης, η δλωση πασης λγω βλβης υποβλλεται απ την επιχερηση που κατχει την δεια καταλληλτητας την δεια τεχνικς υποστριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμ του κατχου του ΦΗΜ.
Οι κωδικο οριστικς πασης ΦΗΜ των προαναφερμενων περιπτσεων εναι οι εξς:
23
24
25
Παση λγω βλβης φορολογικς μνμης
Ε. Απ την 1-6-2020 και εξς, η τυχν κδοση στοιχεων λιανικς πλησης απ ΦΗΜ των υπψη κατηγοριν, συνιστ για τον κτοχο-χρστη αυτο παρβαση των σχετικν διατξεων του ν. 4174/2013.
ΣΤ. Η παροσα απφαση ισχει απ τη δημοσευσ της στην Εφημερδα της Κυβερνσεως.
Η απφαση αυτ να δημοσιευθε στην Εφημερδα της Κυβερνσεως.
Μοσχτο, 16 Ιανουαρου 2020
Ο Διοικητς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ