1 MARCH 2014

of 12 /12
zÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ ∑§◊ÊŸÊ ÷Ë •’ ’«∏Ë ’Êà Ÿ„Ë¥ — ‚ÙŸÊˇÊË Á‚ã„UÊ ...U @ 2 ‚ê¬Íáʸ ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄Uà •’ ∞∑§ ‚ÊÕ ’Ñ’Ê¡Ê¥ ∑§ π⁄UÊ’ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ‚ ÁŸ⁄UÊ‡Ê „Í¥U — Á◊‚’Ê„U§... @ 6 ‚ø Á‹πà „Ò¥U „U◊..... ßcæü w® ¥´·¤ w{ | v ×æ¿ü U, 2014, àæçÙßæÚ U | ÂëDU 1w | ×êËØ w L¤Â° | ÚUæcÅUþèØ çãU‹Îè ÎñçÙ·¤, Ù§üU çÎËËæè ·Ô¤´ÎýèØ ·¤ç×üØô´ ·¤æ ×ã´»æ§ü ÖŘææ ØêÂè° Ùð v® ȤèâÎè ÕɸæØæ ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë — Ÿß¸ ÁŒÑË – ∞¡¥‚Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ •Ê¡ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ê ◊„¥ªÊ߸ ÷ûÊÊ («Ë∞) ∑§Ù ◊ı¡ÍŒÊ ~Æ ¬˝ÁÇÊà ‚ ’…∏Ê∑§⁄U vÆÆ ¬˝ÁÇÊà ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò– ß‚ ÁŸáʸ ÿ ‚ zÆ ‹Êπ ∑§◊¸øÊ⁄UË •ı⁄U xÆ ‹Ê𠬥‡ÊŸ÷ÙªË ‹Ê÷ÊÁãflà „Ù¥ª– ∑‘§ãŒ˝Ëÿ ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ ∑§Ë ÿ„Ê¥ „È߸ ’ÒΔ∑§ ◊¥ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ ◊„¥ªÊ߸ ÷ûÊ ı U ¬¥‡ÊŸ÷ÙÁªÿÙ¥ ∑§Ë ◊„¥ªÊ߸ ⁄UÊ„Ã ∑§Ë Œ⁄U¥ vÆ ¬˝ÁÇÊà ©¥øË ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÿ„ ÁŸáʸÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∑‘§ãŒ˝Ëÿ ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ Ÿ •Ê¡ ÿ„Ê¥ „È߸ ’ÒΔ∑§ ◊¥ •¬Ÿ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ◊„¥ªÊ߸ ÷ûÊ •ı⁄U •¬Ÿ ¬¥‡ÊŸ÷ÙÁªÿÙ¥ ‘§ Á‹∞ ◊„¥ªÊ߸ ÷ûÊÊ ⁄UÊ„Ã ∑§Ù vÆÆ ¬˝ÁÇÊà ∑§⁄UŸ ∑‘§ ¬˝SÃÊfl ∑§Ù ◊¥¡Í⁄UË ŒË „Ò– ‚¥¬˝ª-w ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ øÈŸÊfl •ÊÿÙª mÊ⁄UÊ øÈŸÊ•ÊøÊ⁄U ‚¥Á„ÃÊ ∑‘§ ‹ÊªÍ „ÙŸ ∑‘§ ΔË ¬„‹ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù πÈ‡Ê ∑§⁄UŸ flÊ‹Ê ÿ„ ÁŸáʸÿÊ Á∑§ÿÊ „Ò– ‹ª÷ª ∞∑§ ‚#Ê„ ◊¥ •ÊªÊ◊Ë øÈŸÊfl ∑‘§ Á‹∞ ∑§Êÿ¸R§◊Ù¥ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑‘§ ‚ÊÕ øÈŸÊfl •ÊøÊ‚¥Á„ÃÊ ∑‘§ ‹ÊªÍ „ÙŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „Ò– âÕ·¤ ÜðÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ â´Âæη¤èØ/×ãUæßèÚU »æðØÜ ¬Ÿ«Èé’Ë •Ê߸∞Ÿ∞‚ Á‚¥œÈ⁄U% ∑‘§ ŒÈÉʸ≈UŸÊª˝Sà „ÙŸ ∑‘§ ’ÊŒ Ÿı‚ŸÊ ¬˝◊Èπ ∞«Á◊⁄U‹ «Ë∑‘§ ¡Ù‡ÊË Ÿ Ÿ ∑§fl‹ ßU‚∑§Ë ŸÒÁÃ∑§ Á¡ê◊flÊ⁄UË •¬Ÿ ™§¬⁄U ‹Ë ÒU ’ÁÀ∑§ •¬Ÿ ¬Œ ‚ àÿʪ¬òÊ ÷Ë Œ ÁŒÿÊ „ÒU– Ÿı ‚ŸÊ ∑‘§ ¬Ífl¸ ∞«Á◊⁄UÀ‚ Ÿ ¡Ù‡ÊË ∑§Ê ßSÃË»§Ê Ãà∑§ÊSflË∑§Ê⁄U Á∑§∞ ¡ÊŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U ⁄UˇÊÊ◊¥òÊË ∞∑‘§ ∞¥≈UŸË ∑§Ë •Ê‹ÙøŸÊ ÷Ë ∑§Ë „Ò ¬⁄¥UÃÈ ¡Ê‡ÊË ∑§ ßUSÃË»§ ‚ „UË ßU◊Ê◊‹ ∑§Ê ¬≈UÊˇÊ¬ Ÿ„UË¥ „UÊ ¡ÊÃÊ– «UË∑§ ¡Ê‡ÊË § ßUSÃË»§ ∑§ ’ÊŒ ŸÿÊ ∞«Á◊⁄U‹ ÁŸÿÈQ§ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ– ∞‚ ◊¥ ‚flÊ‹ ÿ„U „ÒU Á∑§ ßU‚ ’Êà ∑§Ë ÄÿÊ ªÊ⁄¥U≈UË „ÒU Á∑§ ¬ÈŸ— ßU‚ Ã⁄U„U ∑§Ë ÉÊ≈UŸÊ Ÿ„UË¥ „Uʪ˖ ÿ‚flÊ‹ ÷Ë ©ΔÃÊ „Ò Á∑§ •ÊÁπ⁄U ßÃŸË ÿÈh∑§ ¬Ùà ŒÈÉʸ≈UŸÊ∞¥ ÄUÿÙ¥ „Ù ⁄U„Ë „Ò¥? ¬Ÿ«Èé’Ë •Ê߸∞Ÿ∞Á‚¥œÈ⁄U% M§‚ ‚ π⁄UËŒË ªß¸ ÕË– Ÿ „Ë ßUSÃË»§ ‚ ßUÃâÿ ∑§Ê Ÿ¡⁄U•¥ŒÊ¡ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ M§‚ ¥ ’ŸË ÿ„ ¬Ÿ«Èé’Ë yÆ ‚Ê‹ ¬È⁄UÊŸË ÕË, ÷‹ „Ë ©‚∑§Ê •¬ª˝«‡ÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ù– ÄUÿÊ ß‚ ’Êà ∑§Ë ¡Ê¥ ø Ÿ„Ë¥ ∑§Ë ¡ÊŸË øÊÁ„∞ Á∑§ •ÊÁπ⁄U ߟ ÿÈh∑§ ¬ÙÃÙ¥ ¥ ÄUÿÊ ∑§Á◊ÿÊ¥ „Ò¥, ¡Ù ÿ ŒÈÉʸ≈UŸÊ ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U „Ù ⁄U„ „Ò¥– ’Êà Á‚»§¸ Á‚¥œÈ⁄UˇÊ∑§ ÿÊ Á‚¥œÈ⁄U% ∑§Ë Ÿ„Ë¥, Ÿı‚ŸÊ •ı⁄U flÊÿÈ‚ŸÊ ∑‘§ ¡¥ªË ’«∏ ∑‘§ ‚ÊÕ „ÙŸflÊ‹ „ÊŒ ∑‘§ ∞∑§ ¬Í⁄U Á‚‹Á‚‹ ∑§Ë „Ò– | ◊Ê„ ◊¥ vÆ ŒÈÉʸ≈UŸÊ∞¥, ‚ø◊Èø Áø¥ÃÊ ∑§Ê Áfl·ÿ „Ò– „ÊŒ‚Ù¥ ∑§Ê ÿÁ‚‹Á‚‹Ê Á◊ª-wv ÿÈh∑§ Áfl◊ÊŸÙ¥ ∑‘§ •Êÿ ÁŒŸ ŒÈÉʸ≈UŸÊª˝Sà „ÙŸ •ı⁄U ¬Êÿ‹≈UÙ¥ ∑‘§ ¡ÊŸ ª¥flÊŸ ∑§Ë π’⁄UÙ¥ ∑§Ë ÿÊŒ ÃÊ¡Ê ∑§⁄UÃÊ „Ò– •¬ª˝«‡ÊŸ ‘§ ’Êfl¡ÍŒ Á◊ª-wv ŒÈÉʸ≈UŸÊª˝Sà „Ùà ⁄U„– Á‚¥äÊÈ⁄UˇÊ§ ¬Ÿ«ÈUé’Ë ∑§ ÷ÿ¥∑§⁄U „UÊŒ‚ ∑§ ’Êfl¡ÍŒ ÷Ë ∞‚Ê ¬˝ÃËà „UÊÃÊ „ÒU Á∑§ ⁄UˇÊÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ Ÿ ∑§Ê߸U ‚’∑§ Ÿ„UË¥ Á‹ÿÊ „ÒU ÄÿÊ¥Á∑§ ÿÁŒ ‚’∑§ Á‹ÿÊ „UÊÃÊ ÃÊ Á‚¥äÊÈ⁄UˇÊ§ ‚ ¬˝Ê⁄¥U÷ „ÈU߸U „UÊŒ‚Ê¥ ◊¥ üÊÎ¥π‹Ê ÿÊŸÊ¥ ‚ „UÊà „ÈUÁ‚¥äÊÈ⁄UàŸ Ã∑§ Ÿ„UË¥ ¬„È¥UøÃË– ‚Ê»§ „ÒU Á∑§ ŸÊÒ‚ŸÊ ¥ ∑§Ê߸U ª«∏’«∏Ë „ÒU ¡Ê ∞«Á◊⁄U‹ «Ë∑‘§ ¡Ù‡ÊË ∑§ ßUSÃË»§ ‚ ŒÍ⁄U „UÊŸ flÊ‹Ë Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿÊ ÃÊ ¬Ÿ«ÈUÁé’ÿÊ¥ ∑§ ⁄Uπ- ⁄UπÊfl ◊¥ ∑§Ê߸U ∑§◊Ë „ÒU ÿÊ Á»§⁄U M§‚ Ÿ „U◊¥ ∞‚Ë ¬Ÿ«ÈUÁé’ÿÊ¥ ’ø ŒË „Ò¥U Á¡Ÿ∑§Ë ªÈáÊflûÊÊ ∑§◊¡Ê⁄U „ÒU– ‚Ë◊Ê ‚È⁄UˇÊÊ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ÿ„ „Ò⁄UÕ¥ª¡ ‹Ê¬⁄UflÊ„Ë ∑§Ê „Ë ¬Á⁄UáÊÊ◊ „Ò Á∑§ ∞∑§ Ã⁄U»§ ÃÙ Œ‡Ê ‚ÍøŸÊ-∑˝§Ê¥Áà ∑‘§ ˇÊòÊ ◊¥ •ª˝áÊË ’Ÿ ∑§⁄U •¬ŸË üÊ◊‡ÊÁQ§ ∑§Ë ∑§ÊÁ’‹Ëÿà ∑§Ê ŒÈÁŸÿÊ÷⁄U ◊¥ ‹Ù„Ê ◊ŸflÊ ⁄U„Ê „Ò, ŒÍ‚⁄UË Ã⁄U»§ ⁄UˇÊÊ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ yÆ ‚Ê‹ ¬Ë¿ ø‹ ⁄U„Ê „Ò– Ÿı‚ÒÁŸ∑§ ’«∏ ◊¥ „ÙŸflÊ‹ „ÊŒ‚Ù¥ Ÿ ∑§ß¸ ¬˝‡Ÿ π«∏ Á∑§ÿ „Ò¥– ∞∑§ ÃÙ ÿ„U Á∑§ ÁflŒ‡Ê ‚ ‚Òãÿ ‚Ê¡Ù- ‚Ê◊ÊŸ ∑§Ë π⁄UËŒÊ⁄UË ‹ªÊÃÊ⁄U ’…∏Êà ¡ÊŸ ∑‘§ ’Êfl¡Í Œ ÄUÿÊ „◊ ⁄UˇÊÊ-‚ıŒÙ¥ ¬⁄U ∞‚Ê ∑§Ù߸ ¬˝ÊflœÊŸ ∑§⁄U ¬Êÿ „Ò¥ Á∑§ ŒÈÉʸ≈UŸÊ ∑§Ë ÁSÕÁà ◊¥ „¡Ê¸Ÿ ∑§Ë ∑§È ¿ Á¡ê◊flÊ⁄UË ©‚ Œ‡Ê ∑§Ë ÷Ë ’Ÿ Á¡‚‚ ‚Ê◊ÊŸ π⁄UËŒÊ ªÿÊ „Ò? ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ߟ ŒÈÉʸ≈UŸÊ•Ù¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑‘§ Á‹∞ Áfl‡Ê·ôÊÙ¥ ∑§Ë ‚Á◊Áà ’ŸÊ∞, ¡Ù ßÃ⁄U„ ∑‘§ „ÊŒ‚Ù¥ ∑§Ë ¬Í⁄UË ¬«∏ÃÊ‹ ∑§⁄U ÄÿÊ¥Á∑§ ÿU ◊ÊòÊ ‚¥ÿʪ Ÿ„UË¥ „UÊ ‚∑§ÃÊ Á∑§ Á¡‚ ¬Ÿ«ÈUé’Ë ¥ „UÊŒ‚Ê „UÊÃÊ „ÒU, fl„U M§‚ ‚ π⁄UËŒË „ÈU߸U „UÊÃË „ÒU– ¿ÊŸ’ËŸ Á∑§∞ ¡ÊŸ ¬⁄U „Ë ß‚ ’Êà ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹ ‚∑§ÃË „Ò Á∑§ ŒÈÉʸ≈UŸÊ•Ù¥ ∑§Ë fl¡„ ÄUÿÊ Ò ÄÿÊ¥Á∑§ •ª⁄U ŒÈÉʸ≈UŸÊ•Ù¥ ¬⁄U ⁄UÙ∑§ Ÿ ‹ªË ÃÙ ∞ ÉÊ≈UŸÊ∑˝§◊ ∑§Ë ¬ÈŸ⁄UÊflÎÁûÊ ¡Ê⁄UË ⁄U„ªË– „◊ Ÿ ∑‘§flŸı‚ŸÊÁœ∑§Ê⁄UË πÙà ⁄U„¥ª •Á¬ÃÈ Ÿı ‚ŸÊ ∑‘§ ‚È⁄UˇÊÊ ∑§ı‡Ê‹ ¬⁄U ÷Ë ‚flÊÁ‹ÿÊ ÁŸ‡ÊÊŸ π«∏Ê „Ù ¡Ê∞ªÊ– feedback : [email protected] âæçãUˆØ â´Âæη¤, ÎñçÙ·¤ §´UçÇUØæ ·ð¤âÚUè ¥·¤Ç¸ ×ð´ ¥æ Ùæ §ÌÙð ÌÙð ãôÌð Ìô ¥‘Àæ Íæ ¿é·¤æÙð ×ð´ Ù §ÌÙð ¥Ù×Ùð ãôÌð Ìô ¥‘Àæ Íæ Á×æ·¤Ìæü¥ô´ ·¤æ ¥Õ Ì·¤ ·¤ÚUôǸô´ ¹æ »° Ìé× Ìô âãæÚUæ ÕðâãæÚUô´ ·¤æ ÕÙð ãôÌð Ìô ¥‘Àæ Íæ çÎÙðàæ ÚUƒæéß´àæè ¥æÁ ·¤è ¥æßæÁ¸ ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë Ÿß¸ ÁŒÑË– ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ Ÿ •Ê¥œ˝ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ⁄UÊC˛U¬Áà ‡ÊÊ‚Ÿ ‹ÊªÍ ∑§⁄UŸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ– •Ê¥œ˝ ¬˝Œ‡Ê ∑§Ê Áfl÷Ê¡Ÿ ∑§⁄U ¬ÎÕ∑§ Ë¥ªÊŸÊ ⁄UÊíÿ ∑‘§ ªΔŸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê Á‹ÿÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „Ò– ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ ∑‘§ •ÊflÊ‚ ¬⁄U „È߸ ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ ∑§Ë ’ÒΔ∑§ ◊¥ •Ê¥œ˝ ¬˝Œ‡Ê ⁄UÊíÿ ÁflœÊŸ‚÷Ê ∑§Ù •SÕÊ߸ Ãı⁄U ¬⁄U ÷¥ª ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÷Ë »Ò§‚‹Ê Á‹ÿÊ ªÿÊ– •Ê¥œ˝ ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∞Ÿ. Á∑§⁄UáÊ ∑§È◊Ê⁄U ⁄UaË Ÿ ‚¥‚Œ mÊ⁄UÊ Ã‹¥ªÊŸÊ Áflœÿ∑§ ∑§Ù ¬ÊÁ⁄Uà ∑§⁄UŸ ∑§Ê Áfl⁄UÙœ ¡ÃÊà „È∞ ’Ëà v~ »§⁄Ufl⁄UË ∑§Ù ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¬Œ •ı⁄U ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ë ‚ŒSÿÃÊ ‚ ßSÃË»§Ê Œ ÁŒÿÊ ÕÊ– ⁄UÊíÿ¬Ê‹ ߸. ∞‚. ∞‹. Ÿ⁄UÁ‚¥◊„Ÿ Ÿ ⁄UaË ∑§Ê ßSÃË»§Ê SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄Uà „È∞ Ÿ∞ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑‘§ øÿŸ Ã∑§ ∑§Êÿ¸flÊ„∑§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑‘§ M§¬ ◊¥ ∑§Ê◊ ∑§⁄Uà ⁄U„Ÿ ∑§Ê •Êª˝„ Á∑§ÿÊ ÕÊ– ¥æ‹Šæý ÂýÎðàæ ×ð´ ÚUæCþUÂçÌ àææâÙ ÂÚU ×éãUÚU ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë Ÿß¸ ÁŒÑË– ‚„Ê⁄UÊ ¬˝◊Èπ ‚È’˝Ã ⁄UÊÚÿ ‚„Ê⁄UÊ Ÿ ÿÍ¬Ë ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ‚⁄U¥«⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò– ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ©Ÿ∑‘§ fl∑§Ë‹ ⁄UÊ◊¡Δ◊‹ÊŸË Ÿ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ ŒË– flÁ⁄UD •ÁœflQ§Ê ⁄UÊ◊ ¡Δ◊‹ÊŸË Ÿ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ù ‚ÍÁøà Á∑§ÿÊ Á∑§ ‚È’˝Ã ⁄UÊÚÿ ‹πŸ™§ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Á„⁄UÊ‚Ã ◊¥ „Ò¥– ‚È’˝Ã Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ‚È’„ ‹πŸ™§ ◊¥ ‚⁄U¥«⁄U Á∑§ÿÊ– ‚⁄U¥«⁄U ∑‘§ ’ÊŒ ÿÍ¬Ë ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ©ã„¥ Áª⁄UçUÃÊ⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ– øÊ⁄U ◊Êø¸ Ã∑§ fl„ ¬ÈÁ‹‚ ∑§S≈U«Ë ◊¥ ⁄U„¥ª– øÊ⁄U ◊Êø¸ ∑§Ù ß‚ ◊Ê◊‹ ∑§Ë ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ ‚ÈŸflÊ߸ „٪˖ ©ëøÃ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ •fl◊ÊŸŸÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚„Ê⁄UÊ ¬˝◊Èπ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ¡Ê⁄UË •¬Ÿ ªÒ⁄U ¡◊ÊŸÃË flÊ⁄U¥≈U ∑§Ù flʬ‚ ‹Ÿ ∑‘§ ‚È’˝Ã ⁄UÊÿ ∑‘§ •Êª˝„ ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ ∑§⁄UŸ ‚ •Ê¡ ߥ∑§Ê⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ– {z fl·Ë¸ÿ ⁄UÊÿ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ©ëøÃ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ¬‡Ê flÁ⁄UD •ÁœflQ§Ê ⁄UÊ◊ ¡Δ◊‹ÊŸË Ÿ ãÿÊÿ◊ÍÁø ∑‘§ ∞‚ ⁄UÊœÊ∑§ÎcáÊŸ ∑§Ë •ªÈflÊ߸ flÊ‹Ë ¬ËΔ ∑‘§ ‚◊ˇÊ ©‚ ªÒ⁄U ¡◊ÊŸÃË flÊ⁄U¥≈U ∑§Ù flʬ‚ ‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ •Êª˝„ Á∑§ÿÊ ¡Ù ⁄UÊÿ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ w{ »§⁄Ufl⁄UË ∑§Ù ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ ÕÊ– ß‚‚ ¬„‹ ‚È’˝Ã ⁄UÊÚÿ Ÿ πÈŒ ∑‘§ ÉÊ⁄U ¬⁄U Ÿ„Ë¥ „ÙŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U ‚»§Ê߸ ŒË ÕË– ...‡Ê· ¬¡ 6 ¬⁄ âãUæÚUæ Âý×é¹ âéÕýÌ ÚUæòØ Ùð ç·¤Øæ âÚUð´ÇÚ ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë — Ÿß¸ ÁŒÑË– ∞¡¥‚Ë ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ ⁄UÊ¡ŸÊÕ Á‚¥„ •ı⁄U ‹Ù¡¬Ê •äÿˇÊ ⁄UÊ◊Áfl‹Ê‚ ¬Ê‚flÊŸ Ÿ ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ù •ÊªÊ◊Ë ‹Ù∑§‚÷Ê øÈŸÊfl Á◊‹∑§⁄U ªΔ’¥œŸ ∑‘§ M§¬ ◊¥ ‹«∏Ÿ ∑§Ë •ı¬øÊÁ⁄U∑§ ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë– ⁄UÊ¡ŸÊÕ ∑‘§ •ÊflÊ‚ ¬⁄U ‚¥ÿÈQ§ ‚¥flÊŒŒÊÃÊ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ŒÙŸÙ¥ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ªΔ’¥œŸ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§⁄Uà „È∞ ∑§„Ê Á∑§ Á’„Ê⁄U ∑§Ë yÆ ‹Ù∑§‚÷Ê ‚Ë≈UÙ¥ ◊¥ ‚ ‹Ù¡¬Ê | ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U øÈŸÊfl ‹«∏ªË– ¬Ê‚flÊŸ Ÿ Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË ∑§Ù ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ¬Œ ∑‘§ ©ê◊ËŒflÊ⁄U ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄Uà „È∞ ∑§„Ê Á∑§ ◊ÙŒË ⁄UÊ¡ª ∑‘§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ¬Œ ∑‘§ ©ê◊ËŒflÊ⁄U „Ò¥ ß‚Á‹∞ ß‚ ’Ê⁄U ◊¥ ¬˝‡Ÿ „Ë Ÿ„Ë¥ ©ΔÃÊ– ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ •ı⁄U ‹Ù¡¬Ê •äÿˇÊ ŒÙŸÙ¥ Ÿ ß‚ ’Êà ∑§Ê ÷Ë ∞‹ÊŸ Á∑§ÿÊ Á∑§ x ◊Êø¸ ∑§Ù Á’„Ê⁄U ∑‘§ ◊È¡çU»§⁄U¬È⁄U ◊¥ „ÙŸ flÊ‹Ë Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË ∑§Ë ⁄UÒ‹Ë ◊¥ ¬Ê‚flÊŸ •¬Ÿ ‚÷Ë ’«∏ ŸÃÊ•Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù¥ª– ¬Ê‚flÊŸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ⁄UÊ¡ª ◊¥ fl„ ¬„‹ ÷Ë ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U ÿ„ ©Ÿ∑§Ë ŒÙ’Ê⁄UÊ flʬ‚Ë „Ò Á¡‚∑§Ë ©ã„¥ ¬˝‚ÛÊÃÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ŒÁ‹ÃÙ¥ ∑§Ù ‹∑§⁄U •’ Á∑§‚Ë Ã⁄U„ ∑§Ê ÷˝◊ Ÿ„Ë¥ „ÙŸÊ øÊÁ„∞ ÄUÿÙ¥Á∑§ ∞∑§ Ã⁄U„ ‚ ¬Í⁄UÊ ŒÁ‹Ã ‚◊Ê¡ •Ê¡ ÷Ê¡¬Ê ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ªÿÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ©Ÿ∑§Ë ¬Ê≈U˸ ∑‘§ •‹ÊflÊ •Ê⁄U¬Ë•Ê߸ ∑‘§ ⁄UÊ◊ŒÊ‚ ...‡Ê· ¬¡ 6 ¬⁄ °ÙÇè° ×ð´ àææç×Ü ãé° ÂæâßæÙ, | âèÅUô´ ÂÚU ÜǸð»è ÜôÁÂæ ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë ’Ò¥ª‹ÍM§– •Ê¥œ˝ ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ’¥≈UflÊ⁄U ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ◊øË •⁄UÊ¡∑§ÃÊ ∑‘§ Á‹∞ ‚ÙÁŸÿÊ ªÊ¥œË ∑§Ù Á¡ê◊ŒÊ⁄U Δ„⁄UÊà „È∞ ’Ë¡¬Ë ∑‘§ ¬Ë∞◊ ∑Ò§¥Á««≈U Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË Ÿ ©ã„¥ vÆ Ÿ¥’⁄UË ∑§⁄UÊ⁄U ÁŒÿÊ– ◊ÙŒË ∑§Ê ߇ÊÊ⁄UÊ ∑§Ê¥ª˝‚ •äÿˇÊ ∑‘§ ÁŸflÊ‚ SÕÊŸ vÆ ¡Ÿ¬Õ ∑§Ë Ã⁄U»§ ÕÊ– ◊ª⁄U vÆ Ÿ¥’⁄UË ‡ÊéŒ ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ ’Œ◊ʇÊË ∑‘§ ‚¥Œ÷¸ ◊¥ ÷Ë Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– •÷Ë Á¬¿‹ ÁŒŸÙ¥ „Ë ∑§Ê¥ª˝‚ ŸÃÊ •ı⁄U ÁflŒ‡Ê ◊¥òÊË ‚‹◊ÊŸ πȇÊ˸Œ Ÿ ◊ÙŒË ∑§Ù Ÿ¬È¥‚∑§ ∑§„Ê ÕÊ– ß‚ ¬⁄U •ª‹ ÁŒŸ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥œË Ÿ ŸÊ⁄UÊ¡ªË ¡ÊÁ„⁄U ∑§Ë ÕË– ’Ë¡¬Ë Ÿ ÷Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ‚èÿÃÊ ∑§Ê „flÊ‹Ê ÁŒÿÊ ÕÊ– ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë — Ÿß¸ ÁŒÑË– ÁŒÑË ∑§Ë ∞∑§ •ŒÊ‹Ã Ÿ ¬Ífl¸ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË •⁄UÁfl¥Œ ∑‘§¡⁄UËflÊ‹ ∑§Ù ©Ÿ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ŒÊÿ⁄U ◊ÊŸ„ÊÁŸ ∑‘§ ∞∑§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚◊Ÿ ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ „Ò– ß‚∑‘§ Äà ©ã„¥ ‚Êà •¬˝Ò‹ ∑§Ù ∑§Ù≈U¸ ◊¥ ¬‡Ê „ÙŸÊ „٪ʖ ÿ„ ◊Ê◊‹Ê ÷Ê¡¬Ê ∑‘§ ¬Ífl¸ ⁄UÊC˝Ëÿ •äÿˇÊ ÁŸÁß ª«∑§⁄UË Ÿ ŒÊÿ⁄U Á∑§ÿÊ ÕÊ– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ÁŒÑË ∑‘§ ¬Ífl¸ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË •⁄UÁfl¥Œ ∑‘§¡⁄UËflÊ‹ Ÿ ¡Ÿfl⁄UË ◊¥ ÷˝CÊøÊ⁄U ◊¥ Á‹# ŸÃÊ•Ù¥ ∑§Ë ∞∑§ ‚ÍøË ¡Ê⁄UË ∑§Ë ÕË– ß‚◊¥ ÁŸÁß ª«∑§⁄UË ‚◊à ∑§ß¸ ’«∏ ŸÃÊ•Ù¥ ∑§Ê ŸÊ◊ ‡ÊÊÁ◊‹ ÕÊ– ß‚∑‘§ ’ÊŒ „Ë ¬Ífl¸ ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ Ÿ ∑‘§¡⁄UËflÊ‹ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ◊ÊŸ„ÊÁŸ ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê ŒÊÿ⁄U ∑§⁄UÊÿÊ ÕÊ– ...‡Ê· ¬¡ 6 ¬⁄ ×æÙãæçÙ ×æ×Üð ×ð´ ·Ô¤ÁÚUèßæÜ ·¤ô â×Ù ÁæÚUè ßU¥UÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/∞¡¥‚Ë — ¬≈UŸÊ– ÷Ê¡¬Ê •ı⁄U ‹Ù¡¬Ê ∑‘§ ªΔ’¥œŸ ∑§Ù “•‚ÒhÊ¥ÁÃ∑§” ’ÃÊà „È∞ Á’„Ê⁄U ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ŸËÃË‡Ê ∑§È◊Ê⁄U Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‹Ù¡¬Ê ¬˝◊Èπ ⁄UÊ◊Áfl‹Ê‚ ¬Ê‚flÊŸ ∞∑§ ∞‚ ŸÃÊ „Ò¥, Á¡ã„Ù¥Ÿ ‚ÊÁ’à ∑§⁄U ÁŒÿÊ Á∑§ ““⁄UÊ¡ŸËÁà ◊¥ ÁfløÊ⁄UœÊ⁄UÊ ŸÊ◊ ∑§Ë ∑§Ù߸ øË¡ Ÿ„Ë¥ „ÙÃË–”” •ÊªÊ◊Ë ‹Ù∑§‚÷Ê øÈŸÊfl ∑‘§ Á‹∞ ÷Ê¡¬Ê •ı⁄U ‹Ù¡¬Ê ∑‘§ ’Ëø „È∞ ªΔ’¥œŸ ¬⁄U ¬˝ÁÃÁR§ÿÊ ŒÃ „È∞ ∑§È◊Ê⁄U Ÿ ∑§„Ê, ““ß‚ ªΔ’¥œŸ ∑§Ê Á‚hÊ¥ÃÙ¥ ‚ ∑§È¿ ‹ŸÊ-ŒŸÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ÿ„ ÁflÁøòÊ „Ò ‹Á∑§Ÿ ‚ø „Ò–””ÃËπË Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄Uà „È∞ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, ““¡Ò‚Ë ¬Á⁄UÁSÕÁÃ, flÒ‚Ê ÁŸáʸÿ, flÒ‚Ê ⁄UÊSÃÊ””– ¬Ê‚flÊŸ ∑§Ë •Ê‹ÙøŸÊ ∑§⁄Uà „È∞ ∑§È◊Ê⁄U Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‹Ù¡¬Ê ŸÃÊ Ÿ ÿ„ S¬C ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò Á∑§ ““©Ÿ∑‘§ (¬Ê‚flÊŸ ∑‘§) ‡ÊéŒÙ¥ •ı⁄U ∑§ÊÿÙ¥¸ ¬⁄U ÁflEÊ‚ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ– ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ∑‘§ Á„‚Ê’ ‚ ¡Ù ©Ÿ∑‘§ Á‹∞ ©¬ÿÈQ§ „ÙÃÊ „Ò, fl fl„Ë ∑§⁄Uà „Ò¥–”” ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ ∑§„Ê, ““∞‚Ê ∑§Ù߸ ŒÍ‚⁄UÊ ◊Ê◊‹Ê ...‡Ê· ¬¡ 6 ¬⁄ ÒÖæÁÂæ, ÜôÁÂæ ·¤æ »ÆÕ´ÏÙ ¥âñhæ´çÌ·¤Ó ÙÚÔ´UÎý ×ôÎè Ùð âæðçÙØæ ·¤æð ÕÌæØæ v® Ù´ÕÚUè ߥUÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/÷Ê·Ê ⁄UÊÿ¬È⁄U– ¿ûÊË‚ª…∏ ∑‘§ Œ¥ÃflÊ«∏Ê Á¡‹ ◊¥ ŸÄU‚Á‹ÿÙ¥ Ÿ ¬ÈÁ‹‚ Œ‹ ¬⁄U ÉÊÊà ‹ªÊ∑§⁄U „◊‹Ê ∑§⁄U ÁŒÿÊ Á¡‚‚ ∞∑§ •Áœ∑§Ê⁄UË ‚◊à ¿„ ¬ÈÁ‹‚∑§◊˸ ‡Ê„ËŒ „Ù ª∞ „Ò¥– ⁄UÊíÿ ∑‘§ flÁ⁄UD ¬ÈÁ‹‚ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ •Ê¡ ÿ„Ê¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ Œ¥ÃflÊ«∏Ê Á¡‹ ∑‘§ ∑§È•Ê∑§Ù¥«Ê ÕÊŸÊ ˇÊòÊ ∑‘§ ‡ÿÊ◊Áª⁄UË ∑§Ë ¬„Ê«∏Ë ◊¥ •Ê¡ ŸÄU‚Á‹ÿÙ¥ Ÿ ¬ÈÁ‹‚ Œ‹ ¬⁄U ÉÊÊà ‹ªÊ∑§⁄U „◊‹Ê ∑§⁄U ÁŒÿÊ Á¡‚◊¥ ¿ûÊË‚ª…∏ ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ ©¬ÁŸ⁄UˡÊ∑§ Áflfl∑§ ‡ÊÈÄU‹Ê ‚◊à ¿„ ¬ÈÁ‹‚ ∑§◊˸ ‡Ê„ËŒ „Ù ª∞–•Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‡ÿÊ◊Áª⁄UË ∑§Ë ¬„Ê«∏Ë ◊¥ ∑§È•Ê∑§Ù¥«Ê ‚ ’ø‹Ë ◊ʪ¸ ¬⁄U ‚«∏∑§ ÁŸ◊ʸáÊ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ „Ù ⁄U„Ê „Ò– •Ê¡ ¿ûÊË‚ª…∏ ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ vÆ ‚ •Áœ∑§ ¬ÈÁ‹‚∑§◊˸ ‚«∏∑§ ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ ∑‘§ Á‹∞ ÁŸ∑§‹ Õ– ¬ÈÁ‹‚∑§◊˸ ¡’ ¬„Ê«∏Ë ¬⁄U ¬„È¥ø Ã’ ŸÄU‚Á‹ÿÙ¥ Ÿ ÉÊÊà ‹ªÊ∑§⁄U „◊‹Ê ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ß‚ ªÙ‹Ë’Ê⁄UË ◊¥ ∑§È•Ê∑§Ù¥«Ê ∑‘§ ÕÊŸŒÊ⁄U Áflfl∑§ ‡ÊÈÄU‹Ê ‚◊à ¿„ ¬ÈÁ‹‚∑§◊˸ ‡Ê„ËŒ „Ù ª∞– ©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÉÊ≈UŸÊ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ •ÁÃÁ⁄UQ§ ¬ÈÁ‹‚ Œ‹ ÉÊ≈UŸÊSÕ‹ ∑‘§ Á‹∞ ⁄UflÊŸÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÉÊ≈UŸÊSÕ‹ ÉÊŸ ¡¥ª‹Ù¥ ∑‘§ ’Ëø „Ò ß‚Á‹∞ fl„Ê¥ ‚ ‡Ê„ËŒ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Á◊¸ÿÙ¥ ∑‘§ ‡ÊflÙ¥ ∑§Ù ÁŸ∑§Ê‹Ÿ ◊¥ ÃÕÊ fl„Ê¥ ‚ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∞∑§òÊ ∑§⁄UŸ ◊¥ ¬⁄U‡ÊÊŸË „Ù ⁄U„Ë „Ò– ßçÚUDU ¥çŠæ·¤æÚUè âçãUÌ { ÂéçÜâ·¤×èü ãéU° àæãUèÎ ‚«∏∑§ ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ ∑§ Á‹∞ ÁŸ∑§‹ Õ ¬ÈÁ‹‚∑§◊˸, ÉÊÊà ‹ªÊ∑§⁄U ŸÄ‚Á‹ÿÊ¥ Ÿ Á∑§ÿÊ „U◊‹Ê ç΄è ×ð´ ÚUôÇ ÚUðÁ ×æ×Üð ×ð´ w Öæ§Øô´ ·¤è ãˆØæ ߥUÁ«UÿÊ ∑§‚⁄UË/÷Ê·Ê — Ÿß¸ ÁŒÑË– ’Ê„⁄UË ÁŒÑË ∑‘§ ’flÊŸÊ ß ‹Ê∑‘§ ◊¥ ⁄UÙ« ⁄U¡ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ •Ê¡ ŒÙ ÷ÊßÿÙ¥ ∑§Ë ªÙ‹Ë ◊Ê⁄U∑§⁄U àÿÊ ∑§⁄U ŒË ªß¸– ÉÊ≈UŸÊ ‚È’„ Ê…∏ Œ‚ ’¡ ∑§Ë „Ò ¡’ ŒÙŸÙ¥ ÷Ê߸ ‡Êʌʒ Á‚¥„ •ı⁄U ∑§¬ÃÊŸ Á ‚¥„ ∑§Ë ∑§Ê⁄U ¬ÊÁ∑§¥¸ª ∑§Ù ‹∑§⁄U UÊ„È‹ ©»§¸ ∑§Ê‹Í ‚ ’„‚ „Ù ªß¸– ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ ∞∑§ flÁ⁄UD •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿ §„Ê, ““⁄UÊ„È‹ Ÿ ŒÙŸÙ¥ ÷ÊßÿÙ¥ ∑§Ù ªÙ‹Ë ◊Ê⁄U ŒË •ı⁄U •¬ŸË ∑§Ê⁄U ‚ »§⁄UÊ⁄U „Ù ªÿÊ– ŒÙŸÙ¥ ∑§Ù Ÿ¡ŒË∑§ ‘§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ã˸ ∑§⁄UÊÿÊ ªÿÊ ¡„Ê¥ ©ã„¥ ◊Îà ÉÊÙÁ·Ã ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ–”” ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ⁄UÊ„È‹ ß ‹Ê∑‘§ ∑§Ê ŸÊ◊Ë •¬⁄UÊœË ’ÃÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò •ı⁄U ©‚ ¬∑§«∏Ÿ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ©‚∑‘§ §Ê⁄U ∑§Ê Ÿê’⁄U çU‹Ò‡Ê ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò •ı⁄U ’ø ÁŸ∑§‹Ÿ ∑‘§ ‚÷Ë «∏ ◊ʪ٥¸ ¬⁄U ’Ò⁄UË∑‘§« ‹ªÊ ÁŒ∞ ª∞ „Ò¥– flÁ⁄UD •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê ∞∑§ Œ‹ ÉÊ≈UŸÊSÕ‹ ¬⁄U ¬„È¥ø ªÿÊ „Ò •ı⁄U •Êª ∑§Ë ¡Ê¥ø ¡Ê⁄UË „Ò– »ñÚU Á×æÙÙè ßæÚU´ÅU ßæÂâ ÜðÙð âð SC ·¤æ §´·¤æÚU ÀUŘæèâ»É¸ ·ð¤ δÌðßæǸæ ×ð´ ÂéçÜâ ÎÜ ÂÚU ÙĨâÜè ãU×Üæ

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 1 MARCH 2014

 • z U U ...UU @ 2 UU U

  U U U UU... @ 6

  U U.....c w w{ | v UUUUU, 2014, UUUUUU | DU 1w | w L | UcU U , U

  v

  UUU U/ UU U () ~ U v U z U U x U U U Uv U U U U v U S U -w UU mU U U U # R

  MU

  /UU

  U% US U U U U U U U S SU U U U U US U U U U U U US U Q U U U U UU U U UU U U U U h U U U ? U% M U US U U U M y U , U U h U , U U U U U% , U U | v U, -wv h US U U U U -wv US U UU U U U U U U U U U U U UU U U UU U U U U U U US U U U U U U-U U U U M U U U U U U U U U U - U Q U U ,U U U y U U - UU U U U- U U U S U U ? U UU U , U U U U U U U U U U, U M U UU U U U U U U U U U U U U U U U U U U feedback : [email protected]

  U , UU U

  U

  U U

  U

  UUU U/

  UCU U U U U U S UU U . UU Ua mU

  U U U v~ UU U S S U .

  . . U Ua SSU U M U U

  UCU U UU

  UUU U/

  U U U UU U U U U UD Q U U U U RU UU UU UUU U U SU U U U

  U U U UU

  U U U U U {z U U UD Q U Uc U UU U w{ UU U U

  U U U ... 6

  UU U U

  UUU U/ U U U LU U M U U U Q U U

  y U | U U U U U U SUU U U U

  U

  x U UUU U U U U U U U U U U U U U U ... 6

  ,| U U

  UUU U/

  M UU U U U U U U v U UU U S v U U v

  U S

  U U U UU U

  UUU U/ U U U U U UC U U U U U U CU # U U U UU ... 6

  U U

  UUU U/ U U h U U U , U U UU U U R U , h - U U , US, , US U U SC U ( ) U U E US Q , U , U ... 6

  , h

  U v U

  UU U/

  UU U U U U U U UD U

  U U U U U

  U U U U

  U U v U U U U U U U U U U UQ US U U US U U U U

  UDU U U { U U

  U , U U

  U U w

  UU U/

  U U U UU U U U U UU UD U , U U U U UU S U U U U U U U U U U U U U UD U US U U U

  U UU SC U

  U U U

 • U U UCU U 2U, 1 UUU, wvy, U UU, UU

  U

  U

  ()

  U U S U

  ()

  U U U

  () U U

  D U % U

  () U- U

  SS U U S R U

  () U

  U R U S UU

  () UR

  h , UU U #

  (p) L

  S % - UU U

  () U

  U U U S h U

  (U)

  S U U U U

  () U UU

  - U UU S U

  () U U

  h U U U U

  () - U U

  L U, U

  U U

  0129-2434488, 08470974777

  email : [email protected]

  UCU U

  . UU UU U

  UU U/

  U U U UU U LU U {,zx U L UU U U U U S U U U U aap U U U U , UU U U , U U U SBUU U U U U U U ,

  S wvv U UU U U U, U U U {,zx U L SU U rgtil , U v}z U L UU U w U LU UU U

  U U U U (U ) U U U U U U U U U U SUU U U , U U U USUU U SUU U U U U U UU() . U. UEU U U U U U

  UU U/

  U U z U

  wv UU L U v UU ` , w, U UU U UU UU U v U M

  U v U

  x-y U z U M U U U - U

  U U U U U U U

  UU U

  U U UU U U, UU

  UU U/ U U U U MU ! U U U U U U U wvx U U UU U

  .. y UU

  ~ /U S U UU

  U } U UU U S U

  U U , S UU, SU U ( U U ) U S U U

  U ~ U U U U UUU U/

  U U U U U U U U U UU U U U U ~ U U U U U U U UU U U U U U

  U U g U U U U U LU

  U UU U US U U vz US U U U U , U U , U U

  U mU U U U U U U U U LU UU U

  U mU U U U U U U U U U U U U U U U UU - U

  UU U/

  U UU U U S U U M U U U U UgU U U U U

  S U U SU UU UUUU ^ gU U U U U S Q U U U

  U ^ U , ww U U U U

  U g U U U U U

  UU ww UU U U U , U U . R U

  U U U, U U U

  UUU/U U U U SU S USU SU vw U x U U U U U U

  U L USU U U U SU U (U |) U U SU SU S USU S U

  UU U/ UU U U U U U U |vz U UUU U U v,| C

  xz U - PU , U U U ~z U L U , U U U U PU , U S . UUUUU U mU UU U p U U S v

  UU U/

  U U c U U U UU UU U U U U U UU UUU U

  c U U U U U SU U

  U U U c U M UUU c

  U

  {,zx U UU : AAP

  UU U U

  U

  , vv-vw, U U, U U

  26, UU U yy, U U -xy 011-47561121, 9210127127, 8010105010

  U

  email : [email protected]

  U 01292434488 8950779722 9813918547U 9255273023 9650192776UUU 9466508766UU 9813561542

  94163219159813475708

  U 9355208821 9996520088U 9991610843

  U 9896303040 9466082626U 9068390000UU 9896149198U 9466330180

  UU 9812234750 9416293 566U 7404257000U 9896605585 09878610118 9416229572L 09416467242

  9812887680 8295388808 9050009600U 9466885887U U9416461601UU 9355346800U 8053134079 UU 9872880109UU 9466447080U 9813257216

  UUU/ U U U U , U U U U U SU U UU LU U

  U , U U U U , U , U U ? S U UUc SU U , SU U S U

  U ,U U U U

  UU U/

  U ^ U mU U UU UU U u

  U , S U U UU U US U U U , UU U

  UUU U UU S S U U S U U U U US U M U U u

  S U U U U U U

  U U U

  U U U !

  -, U U

  U U |vz

  UU U

  UU U U U, U U ( UU U)

  UU

  U USU SU, vw

  z U : U

  SU (, ) UU

  UU .U -}, UU-| hU U

  UU -v/ww, U hUUU, -v,-}{ UU

  UU . z~w{~/~yU U

  U U

  UUU/U U U UPU vx vz U x U U U U U U UPU U UU U U U U U v vy U vx

  vx

 • U U UCU U 3U/ UUU, 1 , wv4, U

  UU U 2014-15 U U, U UU

  UU U/U

  U UU UU U U U U U U U M U U U U U U U UU U U U UaU UU U U U U U U U UU U U UU U U UU U U U U U U

  U UU U U U UU U-UUU U UU U U UU UUUU U_U U UU x.y UaU UU U U U U U U UU U U U U U U U

  U U UU U U U U U U U U UU U U U UaU UU , QU wvy S U UU U U wvx-vy U US U z{vw.~w U L , U U U U UU zvw.z| U M UU U

  UU U U UU U U U U U U

  U UU c U U U U U, UUU U U U U UU U

  UU M U U S wvw-vx UC w U {.z U wvx-vy {.~ U U U c wvy-vz U z~,v|x.v U L # U

  U UU U U U U wvy-vz ww.~ U wvx-vy ww.} U wvy-vz U xw|xv.w~ U L , U U mU wvzw.vz UL, mU S vvz}.} U L U S vzw.xy U L U

  UaU UU, UU _U

  U UU U UUU U/U

  U U UU mU U U U U U U U U PU mU U U

  U U U U v{{ U M U U ~ U L U U S

  S U UU U SC U SU U v} `U U

  x, `U U ww, wz, `UU

  U U U , U

  C US , U U U U U SS U U U U, SS v~}y

  w~ SS M wvw-vx U U x,{v,}y}M U SU U

  U U U U U U U UC U-|x U U U S U U U U S U U

  U U U U U , U U U S

  M U U UU U U U U U M U U U U U U U U mU U

  UU v~UQ

  UU U/U

  UU UU U v~ U U U UU U U U UU (U U) vv|z U U , UU U ,U UU ,U vz ,U U vz , U z , U U , U

  SU , U U vz , U U z , U U z , U U U vz , U UU , U UU , U UU xz U U - U UU, UU U ~ ,U-U v}} , UUUU ~ , UUU w} U UUU | U U,UU U z U

  U U M U U

  U U UU U U U U SS U U U

  U U U UUUU U _U U U U U M U U U U U

  UU U U U SSCU U U U g U UU U M U U U

  U U U UU U U U U U SU U U U U

  U U U UU U U UU U U

  UU U U UU UU M U U U UU

  U U U U UU SU U g UU

  U U U U U U U U g UU U U UU

  U U U Z UU U U U U U U UU UU U UUUU U _U U U U

  UUU U U U U U U

  U - SU U M U U UU

  g UU U U U U U U-U U U

  UU U U U UU UU

  w U U UUU U/ UU-vz U

  UU U UmUU U U U U UU UU UZ U U U U U U U S, U U, UU, U, U U, UU, U, U M U U U UU - U U, - U UU U CUU U UU U UU CUU UU U Q U U U UU U UU U U U UU UU U U U , U U U U U , CUU UU U g U w UU vz UU U UU U UUU w U U U U U UU , U U U U U UaU U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U U U U U UU L U U U U U U- U UU U U U U U U

  U

  U

  8U U U UU U/U

  U UU UU U U } U SU U U UU U U U U U U U U U U UU UU U

  U

  U U UU U UU UU U U U U U U

  U Ul - U ,UUU , UU l U U U

  U U UU l U, U UUl U, U U U U U , L U () U U () U U

  zvw U US U UaU UU U

  xw|xv.w~U U

  U wvz{.xv UU zx{.vy U UU y~}|.} UU ww~.|z USS wyw|.~~ UUU x{.|v U,, S ~}v~.{| Ul }}.}v USS UU w}y.yv U UU yyv}.x U wxv.x| U

  U U

  mUU x~~v U U S U y}x P U z~ U U U P U U-U U U UU UU ww, UUU U U UU v}, U U UU UU U U U U v|~.x} U z L U~xw U xv U U U - vv U U Uvwy U w} U}z S U Z UU U U UU UU U U U SUU S M UU U U UU U v SU U U U U,U U {z

  U U U

  U UUU U U UUUU U aU

  UU U U UUU U UU mU S U Uc U U U U U U U U U U U UUc U U U

  UaU UU U U U UDU

  U U U UU U U U Z U U U U U U U UUU UU S U UU U UU U U UU U

  UU U U U U UU UU UU UU U UU U UUU U, UU U UU U U U UUU U

  U U U U UU U U U U UU U UU UU U U UU U UU U U U U

  UU U/U UU UU UUU UUU U U xz.xz h c wvy-vz xw,|xv U U L U UU U U U U U mU S U h U U U U UU U CU U U U U U U, UU U, U U..U, U U # , S U U U U UU UU UDU U US UU U U U U

  U UU U U _U

  U UU S U U U UU (U UU)

  UU

  U U U

  U U

  UU

 • U U UCU U yU, v UUU, wvy, U U/U//

  w UU U/U U w wvy

  UU SUU U S U UU UU U U U U UDU UU U U U U EU UU SU U UU U U U , P U UU U U UU zv U UU U vz wvy UU U v UU w U U U U UU U

  UU U U UUUU U/ U

  # U UU U U UU U U U U UU U PS g U vy~, wzU 2007 U vy}, xwx, x| yy| U U U U PS UU U U UU x UU 2013 U #U U U U U U U U U UU UU U U U U U U U U U g Uyzw, } U wvx U U U U U wzUU wvy U U U U wz UUwvy U U U UU U U

  UU U UUUU U/ U U

  U UU U U UU UU UU U U U UU UU U U U U U UU U U U UU U U U UU U U UU U U U U U

  U z UUUU U/

  U UU U U U U U U U U wv UU UUU U U UU U U U U UU U U U U U UU U U UU U U M U

  U U ZUU U U UU U/ U

  U U U UU ZUU U U U U U SUU U U U M U U# U U U UU UU U U U UU UU U UU U Q U U U U U U UU U U ZUU U U U U U U U U U S UU U U U U U U UUU U S UU U U U UUU U U

  U DU U }-~ UU U/ U 8-9

  UU U U U CU UCU UU U UCU SU U U U U U M M U UUv U U U U CU UCU U U U U CU UCU U SU 8 U UU UDU S U . U U U mU U UCU U UU U U UCU U U U UCU U U U

  w UU UUU U/ U

  UU U U U U UU M U U U U 16 U U 16 UU U U U

  U UU UU U/ U U

  U U U UU U U U UU UU UU U U U U U U U UUU M U U U U UU U U U UU UU U U U U U U UUU U U U UU U U UUU UU UU U U

  U

  UU U/ U

  U -U mUU US U U M U U U U U - U U U UxU U U U UU MU U

  # U U U UU-15 U-2 U U U U U U UU U U U U U UU U US U UU U U U U U U U 2013 UU-53 U

  U U 51 L U U L U USU U UU U UU U UU

  U U U U U U U U UU U U U U U U UU U U U UU U U U U U-U U U U UU U U U U U U U U

  U U U UU U/

  U U UCU U S U U UU U U U U MM UU U U U

  U U U U UU U U

  U UUU U U U U U UU U U U U U CUU MhU U mU U

  U S U U c U,U , UUU Q

  U, U, U , U.U ,.U U, UU UU US U U U U U U U U U #, U UU, , U, UU U, UU U UU, UUU, U U, U UU

  U -U U UU U/U

  U U U U U UU U U U Ug UU UU UUUU U U^ UU U U U U U , UU U UU DU U U U U U U

  U UU mUU U U U UU U U U U U U U U xw|xv U U U

  U U U U US # S mU U U U U U U U U U U | UU U U U U U

  UU S , mU, , U U UU M, UU M U , U E,U E U UU U U U UU xv v U U UU QU U U UU x UU U MU U

  U UaU UU U U U

  UU U/U U U U U U UU U p U U U U U U U UU U U U U U UU U U U U U v UU U U UDU U U U U U UU UU UU U U U U U U U U U U U U U UU M U U U U UUU U UU U U U U U UU SU SU U U U v~~v v~~{ U U U UU

  U U U U

  UU U/U

  U UU U UU U U U U U U UU U S U U U U U U US , U U U UU U

  U U U UU U U U, U S U DU UDU U , c , U U, U UDU U , UU U U U U UU U U

  U U U U UU U U

  U U

  U UDU c U US U U U U U U UCUU UU

  U U U U U U UU U, U, U , U, U , M, U

  U-

  U U UUU U/ l

  U UU UU U U U U UU U U

  U U U UaU UU U U U UU U U S L UU U U UU U S

  U U U U xw U U vw USS {} U

  U U U , U U , l , U , U

  U U U U, U U , U , U U, U UUU UU

  UDU U U(U UU U)

  UU U/ U

  U U U U UU U UU U U U U UU UU U U U UU MU U

  mUU # U U U U U UU U U U U U U-U UU

  U U U U U U U UU U U UU U U U U U U U UU U U U U U UU M U

  U U U U U U U U UU U U U U U U U U U U U U U UUM U U U UUU U

  U

  UU U/ U

  UU U UU U U U U U U U U UUU UU U UU U U U U U UU U UU U w| M U z{ MU , , U , x| M , }xM U U U U |{ M U U v{~ M UU UU U U U U UU U U U U

  U UU U U U M U U U U U M U U U U U

  U U wz M U

  U U U UU -UUU U UU U U U U U UU U U U U U UU U U U U

  UU UU U UUU U U UU U U U UU U UU U U

  UU U U U - U UU UU

  v{ U UU UU U U U U U U UU UU U U U U U U U UU U U U U M U U

  U U U

  U U U UU UU U/ U

  U U UU U U U UU U , U U U U S U U Q U U U U U U U U U U U , U U U U U U UU U U U U UU U U U UU U UU UUU U UU UU U UU U U U U U U U U U UU U Q U

  mUU U

  UU U/ l

  U U UU U U U U U U U U U U

  ES UU UU U U, U U U ZUU UU

  U UU U U U UU U U, UU US UU U U U U U UU U w~}/wv U

  U U UU U U U U UU } U U U U U U U, UU UQ U U U U

  U UU UU U v U wv UU U ZU U U U U US U U UU U } U U U U U U U U U U

  U w U U

  U U U U U

 • U U UCU U UUU, 1 , wv4, U

  U

  UU U/ U U (U)

  mUU U U U, .. U U S UUZU U U mUU U U U. (.U..) U. U .U., U. U U, U. .U. , U. .U. , U. .U., U. U.U., U. U, U, U U v}z U U UU vzU Q U U U , , U, , U , U U M UU U M S U S UU , U U, U U, U U, , U U UU

  U UU U/ U UUU ~ S

  S U - U U U , U , U, US S, U, U , UUU U l U U l E U S U U U U U U E - U U U

  U U U U U UU U/U U U U U

  mU w| U U UUU-vwS - U M p U U U, g UU mU U U U U LU ,U U U , , , , U, ,, l U UU , U U U # U U U U v3v U U U vwwz U

  zU//

  UU U/

  U UU lU mUU UUU UU US-S UU U U U UU-vw S U U U U U U U U U U U U U UU U U U UU mUUS UU UQ U z.w M U UU U U S-S UU UU UUU UU U ~.z M U UU U UU UUl U U U U U S-S S UU U

  UU U U U U U UU U U U S-S UU U U

  U U U U U U U UUU UU UU mUU U U U U U U UUU U U UU UU U U U UU UU ,

  , U, , U U, , UU, , U UU, , U , UUU, U, U U, U

  UmU, U, UU, , , U,U , UU , ,U , c, , c, aU, , , UU, U,, UU , UU, U

  U U DU UU U/U

  U U U Q v Q # US U U DU U U DU U U U U UDU Q U UU

  U U UMU U U U U U U UU U UDU UU U U U U Q M

  U UUU # U UDU Z U US U U UU # U U M U U U U M UU U U

  U UU

  UU U/

  U UU mUU UQ U U U-U S UU U U - U U U U U UU UU U UU mUUM U U U U U U U U M U UU U U UU UU U U U U UU U , U U-U UU U UU U UU U U U U U MU UU U U-U U U UU U U

  U U U U UU U U UU U UU U U U U U UU U U U U UU U U U U U U UU U U-U U U UUZ U

  U U U U U U-U U U U UU U M UU U U U U U U UU U U U U U UU U

  U UUU U U U U U UU U U U U U UU U U U S UUU U U U U U U

  U U U UU U U U

  U-U S U UU U UU

  UU U/ U UU .U c U l U U U E UU UU U U E SU U UU UU ~ , U, U ,U , U U U U E U L UU mU U U U SU SU S U ~| U E U U U U L S UU U U UU U U UU SU E S P SU, U U U U P U wy U U x{z U

  UU U U

  U U UUU U/U

  U U U U UU U U - UU S U U M U UmU M U U UUU U U U U U U U U Q UU U U wvy vv M U UmU UU-vw S UU U U-U mUU MQU U UU UQ U U U mUU U UU U UU UUQ S U S l mUU SU UU U

  U U mUU U UUU (U UU)

  UU U/

  UU Ul U U U U M - U vv M l S SUU U U U U U S l U U U U U

  UU U U SU U U-, U - M U U U , , U, , , UU, U, U,, , , c U,, U ^

  U U M

  U U U U UDU U U

  c U UU U UEU

  UU U/U

  U UU mUU L UU U U U U U U UU U U UU U U UU UU U U U U Ug U- U U U U UU mUU UUU U US U U- mUU U

  U S U UU U U

  UU mUU U-U UU U

  U U U U U U U L UU U U U U U U U U U U UU U S U U U U U U U UU U U U U U

  U UU-x,|,},~,v,vv,vw,vy,vz,v{,v|,v},v~,w U U U U U U U U S U U UU U U U U U U U U U U U U U U U U U S U UU U U U U

  U U U U U M U U

  UU U/U U U U UDU U U U Q -

  U UU U UU CUU U U # U U U U U U U UU U U U UU UUU U U U U U U U U U SCU M U U

  U U UU U UU UU U U UU UU U U UUU U U U U U U U U U U UU U U U U UU U U U U U U U U U UU U U UU U U

  U U

  UUU U UU

  U U

  U

  (U UU)

  U,

  Q M U

  UU U

 • U U UCU U {U, v UUU, wvy UU v

  //

  U

  - UU U/ U UU ~ S

  S U - U U UU U U, U , U , US S, U , U U,UUU U l U U U UUU U U UU U l U U U U U S U U U U U UU U U U U -U U U U U

  UU UU U/ UU S UU UU U

  U U U U U U U U U UU UU UU U U mUU U U UU U U U U U UU U UU UU U U U U U

  UU U UU UU U/ UU UU U U

  U U UU U UU M U UU U U U U UU U U U U U U U U UU U U U UU U U U U U UU U U UU UUU U M U U U U U U UU M U UU U U mUU U S U U U mUU U U U U U UU UU U UU U # U U U

  U UU U/ l U U U c

  U U U LU U U U U U U U U S U U g U U U S U U

  U U U UUU U/ U

  U UU U UUU U U U UU S U EUU U U U U U oA, , U

  U UU U U U U U U U UU U U U UU U U UU U U U U U U U U U UU

  ,

  U , , ,U, , , U U U UU -U U U, U , U - mUU U U U UU U

  U U -

  U U U UU U UU UU U U UUU,-U UU, UU U U - U-U U U UU U U

  U U U U UUv UU U UU U U UU U

  U v U U U U U U U U, U, U U U UU U UU U U

  U U U U- oAU U, U U UU U S, oAU U U UU U U U

  UaU U UU UUU U U UUUU U/ U

  U aU UU UU U UU U U U-U U UUU M UU U U U U UU UU U UaU U

  U UU U U S U U UUU U U U U UU U U U UaU UU U U U UU U U U U U UUU S U UU

  U U U U UCU U E , U U

  U ,UU UU , U E S , U U.U UU E S U U U U U UU U

  - U U U UUU UU - U U U U

  UU U,M UaU U U Z U U UU U

  U UUU UUEU U U U UCU U

  U U -U S UU UU U U UU U, UUU UU U , UUU U U U, , U , U U

  , h U U Q U

  U U U U U UU ww U U U U LU U U, U y | U UU U U

  UU U UU UUU U U

  U U U U U U U U U U U UUU U U U U U U wvy U U UU U U U U w{ UU U UU U U UUU U U U U U UU U U U U U S U U U U U U U U U UU U U UUU U U U U ~w SS U U U Q M U U U

  U UU U

  U U U U U U U U U U U U

  , | U U .. U U

  S U U , UU U , U h U h U U U U M U S U SC U

  UU U/

  U U U U M l SU U U v SU UDU l UQ .UU mUU U U U

  U U U U U SU U l U, U U UU, U, U Ul, UU, U U U UU U UU US U Ul U c ,U , U, UUUU, U UU, , U U UU UU Ul l , UU, UU, UU UU-w,U UU, UU U, U U

  U U UU UUU S l, U UU, UQ U UU UU U UDU l U l U, U, # U UU UUDU l U l U , U U,, ZU U, U U UDU l l UU U,UU , U SUU UU U

  U UDU l U U , U, UU U UUUDU l l U U UU S U UU,UUU UUU S U UU,, U U

  M SU U U

  IPL U U U, UU U BCCIUU U/ S

  S U U

  U U

  S S U vv|U U U

  wy} U U S |wU S U , U UU U U S RU U RUU S , U U U U U U U U U U , S ^ ^ U

  U U U

  UU U/

  E U U Uw S U R U U U U U

  U U U gU U U U U , S U U , MU U U

  S , U Q U U U U U U U U U U

  UU D U U U U U U UU U U

  UU U UU U UUU U U U w UU U U U UU U CU U U U :

  U U U UU U U U U S U U U U U

  UU U/

  vw w{z U UUU U U U U Uv{v U R U UUU U U L UU U U U U } U U

  L U U U L U U U U U U U.E U U U. E U UU ,U U U

  x} U UU ({y) E U UU }v U SU UU U U UU v

  U U U || ~} U U U U U U U UU U U vy} U SU

  U U ~ U U U U , U U

  U w{z , UU

  S mUU - U U (U UU U)

  UU U/ S # U S U U U US U U

  S |w U , U U U U U UU U U U U U U M US U U MU S SU U U vv| U U vw U U SU U U UU U U , M U U U U w U U U D U U U U U

  U U U

  UU U/ U U UU SU vw U yy M S U UU U . U UU SU U vw UU x{ UQ ZU U M, , UU U U UU UUU UUU UU UUU U U ZU U UU UU SU U U U U U U v{ U M U U ~ U | U U U x UM z SU S UU U

  UU U SU

  UU UU U/

  U U U U U

  UC LU wvy-vz v| U U ,U% U U

  U U U, , U, , U U U U Uw # U U M U U UU U U UU U U, , U

  M U E

 • U U/

  U U U UU U U Uc

  U U U c UD UU Uc U U

  U U UU U UU c U U

  U U U U U U c U U UUU U U U U U U UU U U UU U

  U U U U , U , , UUU, ,U, U UUU UU U US

  U U UCU U 7U/UU/U//UU/UU U

  U U U U UU U/ U U UU- U

  U U U UU U U U - U U U U M UUU U U U U U U -UU U U U U U U UUU U U U U UaU UU UU UU-U-U U U UU U U S U U U U U U U UU-UUU- U U lU UU U U U MU U U UU U , U U U U UU U U USU U U U U U U U U U USU U U U U U U U UUU U U U U UU U U U U USM U U U U U U U U -UU UUUU U U U U UU U U U U U U U U UU U UU US U U U U U U U U UUU UU U U U U - U U U SU U U M U UU U U U U UU, UUU UU UU

  U UU U/ UU ~ U U v}

  U S U c U v} U { U U U U U UU mUU U y U US U U SU U - , x Uy U UUU U U U S y U U SU U SM U U U

  U SUUU U/ U UU U

  U SUU U U SU U UU-UU U-U U U U U S U UCU U S U U U U UCU U U UU U U U U U U

  UU Uc UU U/ U

  U U (D ) UUU v} U U UU U U S .U.U. USU UU UU U U UU Uc U US UU U UUU UU U U U U U U U U U U U UU U U U U U UU U UU U U, U, U,U, , , U U, , U, ,U, , , U U US

  UUU U/U U UU

  S U U U UU UU S S U S U U U UU U cU U U U , U, c, U, U U SU US

  UUUUU,v UUUU, wvy, U

  U UU UUUU U/

  U U mU UU U U UU, , U U U U U UU U U U U U U U UU U U

  U UU U U U U,

  U UU ,U, U UUU U mU U U U UU mU UUUU U U - U U U

  U U U . U UU U U U UU U

  U UUU, U, U. U

  , U U U, UU, , ,UU U U, U UU, , , c UU, UU, , U, UUU, , ,

  UU U/UUU/U

  UU U UUU - U - U UU U U UU U U

  U S U Uc U U U U U UU U U U U U U U UU U U , UU UU U U? U

  Mh U U? U - U U CUU U? -U U

  UU

  U U UU U U ,U UUU,

  UU, U, U U,U , , UU, , U, U U, , U,U U, U , U U US

  U U

  UU U/

  U UU UU U U v} U UU UU U U S U U U UU Uc U

  U U U y} L U U UUU, U U U U zxz L U U UU UU UU UU U U

  UU U U UU U?

  U UU U U U U UU g U U U U UU U UU U U U U U S U U U U U UU U U U

  U U v} U

  UU U U U (U UU U)

  U Uc SM

  UU U/

  UU UU () U U UU USU- U U U

  USU SU U, U U U UUU U USU U U S U U U M -U U U U U U UUUU U U U

  U U U U, U, U U, U ,U U U U U U U, U U U U U USU U UUU

  , UU- U U U, U U l U UcU U U U U UU U

  U U UU

  UU U/

  U UU U U U U U UU UU U U U U U UU U U U U UM U , U p U U U UU U U U U U US UU U U U U U U U

  U U U U U U U U U U UU U U x| UU w~x L U UU U U U U UUU U U U U U U, U U U U U U UU Ug U U U U U U U UU U U U

  U U U U

  UU U/U U

  U U SU U UUU, U U, U U U UU-pU U U.U SU U U U U S

  UUU, U , U U U ,E , , U U U , , U

  U, U, UU, U U ,UU UhU, U

  U M U U U SU U UUU U U

  SU { U UUS UU U SU U

  U SUU UUU U U U USU U UUU U U U U

  U U. U U E U

  U SU

  UU oAU

  U U/U U UU U mUU oAU ` SUU U U UUU U S UU UU UU, UU mUS U U UU ,U UU US U U UU U,UU UU U U USU U U. ,U. , , U, UU UUU U

  .9466330180, [email protected]

  U

  U Z U

  UU U/U/UUU

  UUU U- S l UU U UU UC U UCU U U UUU U UU U U U UUCU S U UUcCU - UU . U UUU, U UU U. .. U U US UU U U U l c U U -U U U U UU

  U U l UU UU-U U U } S U

  UU UU U,

  U U UCU U U U U c U S S U UU UU U U U U

  l UUU UU U - UU UUU

  l U U UU. U U U U U UU vw UCU U U l

  UU U U UU S U UUUU S U UU l UU U U U U

  UCU S U UU U

  U U U

  U U U

  Z c hU U U #UU U/U/UUU

  UU MU UU U U cZ U S U U U U U

  S vv M Uvv UU M U z M S UU, , UU UU, U U U U vv M S UU, UU wv

  M S , U U xv M U zv M

  S U U c U U UU vv UUM S U

  U U U U UUU U UU UU

  S U m S U UU U , m S U UU

  U U UU c Z M U U UU U U

  c wv UU M U U U c xv UU M U U

  I, Subhash Yadav S/o Sh. Jagdish PrasadResidence-Mandi Ateli, Tehsil-Narnaul, Distt.-Mahindergarh at ateli declare that I am a perma-nent resident of this address. That my name asper my qualification documents is SubhashChander, where is Adhar Card, Driving licence isSubhash Yadav. Both name are of the same per-son. In future I may be reconsied as SubhashYadav.

  DeponentSubhash Yadav

  IMPORTANT NOTICE

  U U SU U U

 • U U UCU U 8UUUUUU, 1 UUUUUU, wv4, U

  U U UU U/l

  UUU U U U UU S U U UU U UU U U U U UU UU U UU S

  UU U UU U U U U U U U U U - U UU U U- E U U U UU U U-UU -U U

  U U U UU UDU U U, U, UUU U, U UU,

  , , U, ,U , U, , U USU

  UU/UUU//U

  U UU U U U

  U UU U/l UUU UU -

  U U U U U U U S U U UUU UU - U U lU U U U U UUU UU UU () U U U U U U UUU UU U UU - U U U U U U UUU U U UU S UU U U U UUU U -UU UUU U SU U U UU UU U U U, UUU U U U U U U U U UUUU v.x} U U UU vv.x U UU U S U U UUUU {.y UU U

  U U S

  UU U/U U U U U S p U U U U U U U US U U U U U U U UU U U DU UU UU U U UU UU U U DU UU U

  U U

  UUU U/U U

  U UaU UU UU UUU U SU U U UU U U U U U UU UUUQ U U UQ U. U UU UU U USU -UU U U UU-U U UU UU U U U U p U U UU UU U UU U U U UU U U UU-x v{U U UU mUU UU UU-xv U UU U -U U -UU, -v -w UU U UU UUU U U UUU SU U U U mUU U U. UaU mUU U U U U ZU U UU

  UU UUU

  UU U/ U UU-UUU U U UQ -U U U U U UUU U UU U U UQ U U U U U U U.., U E , U UU, UUU U, U U US UU U U U SU U MU U UQ U M U U U M U CU U UU SUU U U U U

  U UU , U UU

  UU U, S UUU U/U

  S US U UU U U U U U U U U UUU UU U U U U UU U U U UUU E U

  U U U U U U U U U, UU U, U Q U U U S U U U U UU U U U U U U U U U U U UUCU Q U U U U ,U U, U U U

  UU U U U U U U U U UU U S UU , CU , U U U U U UU UU U , , U. UU , UU,, , , U, . , USM, U, UU , U

  U UU U/U

  U U U UU Ul UU mU U L Ul U. UU U U. U UmUU U U U. U UmUU SU U U- mUU P , U mU U U S U UU U , mU S # UU UU() UU , mU

  S Uc UU UU UU c , mU U SU ( ) ,P mU U U S # ) U , mU S # U U

  ,U mU U S # U U() , mU S UU UU P ,UU mU S U

  U. UU U U l S- U-U U UU UU U U U UU U U U U U UU mUU U U U U U.U U U.U U, U.U, U. UU U, U. U, U. , U.M,U., U. , U. UU , UUU U-U US UU

  U U UU U/ U

  U U U U U UUU UQ UUU UU U U

  U U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U U UU mUU U UU U U U U UU UU U UUUU , , UU,, U U M UU

  U UU U/l UUU UU U

  UU U S mUU U UU Uc U U U U U U U , , U,U, U, U U U

  S UU U v v UUM U U S U SM U U U U U U U U U U U U U U U U U U UU U zvUU M U U SM U U S

  U UU U/U UU U U

  U - U Q ,

  UU U U U U U U Uc SS UU U U U U UUU , UUU U

  U

  U UU Ul US l U U

  UU U/

  UU U U UU U mUU U U U U , UU U U-U U U U U U U UU U U U U SUUU U UEU U U US U UU U U U UU UU U UU UU U UU U . U, U, UU U U U U U U UU U U

  U U U U UU U U U U U U U -, U-U

  U U U U U U UUU U U U U U

  U U U U U UU U U U U U U UU U U UU U UU UU U U U U UU U U U U U UU UU U mUU U U UU U U SUUU U UU U U U U U U U U Q U UU U UU U UUU,U U U UU, , U , UUU,

  U U UU U/U U

  UU UU U 2013 12.500 UU M U 10000 U 2500 UU M U U UhUU U UU U 15000 UU M U U U 29 U U U 25 U U UU 25 UU U UU UU U U U 23 U U 32 U UU 12U U U | U 35 UM U

  12.500UU L

  UU UU U/

  UU mUU UU U U U U S U mUUU U U U U S U U UQ S SU U U U U UUU U UU U, U U UU - UU U -U U UU U UU U UU UU U U, U UU U

  U U U UU U U UU UQ U U U , UUU, U,UUU MU U U U UUU U U U MU U U, US U - U U U U U UU UUU U Z U, U wz U-UU U U U UU U U U U U S

  UU U/

  U U . a U U U M U U UU U UU mU UU M U U S U El UUU S UM El U U UC SU U UD U U U . , , , r U

  U UU

  U U . aU mU U UU U U UU UU U U Ur U, . U, U ,

  U , , , U, U M UU

  x{ UU U U

  U U U. U (U UU U)

  UU U (U UU U)

  UU U U S U

  U U (U UU U)

  UU U/U

  UU S U USU U UU , U

  S U. U SUUU U U U U -U S U U U

  U S U U U U l USU U

  U U USUU UU

  U U S U (U UU U)

 • U U UCU U 9UUUUUU, 1 UUUUUU, wv4, U

  U U/ U

  U -U S U S U U U US U U U R -U Q U U U S UU U U -U Q U U U S U UU U -U U UU U U U U,

  , ,U U , , M , U , Q U, U U U U ,U U, , , UU, , U U U, UU, U, U , U, U, ,

  UU U/

  UU U U CU U UU U U U U mU DU UU U ...UU U U U UU U UU vw w| UU x U U U UU U U U . U U UU U UU U U UU U CU P UU U U U UU U UU U

  U U S , U U U U SU CU U U U U UU U U U U U

  U U U UU U U U U U U U

  U U ..U,UU U , Q UU UU, UU UU, ,UU , U% c UU

  yU U U UU U/

  UU , U y UU , U , U U U , U, c U, , U UU U c UUU U c UUU

  U c SS U U c c U U U U-w-w U U U --v. U , x{ vv { U , w. U.., mU x} x v , x. U U,.., mU x| z w , .. x} x vx U

  (U U U)

  UU U/ U UU M UU U U U U S U UU - U U U U U U U U U S UU U U UUU U U U UU UU M U U UU-UU U U U UU U U U-U U UU U UUU UU , , , , U U U

  U U U UU UU U MU U U U U

  UU U/U

  U UU U UU U U U mUU U } m UM U L U U U U U U UU U M U U U UU U U U , U UM U U U U UU U US U U U

  U U U U MU U U U U UU UU U U

  U U U U U , U, , U U, M U, , U U U UU

  U U UU

  UU U/

  U U U U U U UUU U UU U U U U UU U UU U mUU UU U U UUU U U U U U U U S U U U US U U U UU UU U - UUU, U UU U U M U U

  U U U U U UU UU CUU, UU U U U U U U UU UU P UU U, U U U UU U U U U UU U U U CUUUU U UU U U UU U US U UU U U UUU U U U U U U U U U U , U, UU, U, , UU, U, U US

  U UU U U UU U/U UU

  UCU U U U U UU U U U U x U UU U U U UU U UU U UU U UU UU U U U U U U , , U , UU, ,U , U, , UU, U U , UU

  U

  UU UU U/l

  UUU UU U U U USM U UUU UU mUU U UU U U U U UUU UU UUU U U U U S U UU U UU mUU UUU UU U USU UUU U mUU SUU U U M , z UU M SUU w UU M wv USU UU M U U UU M U ,vz UU U U , U UU M U U U UU U U zv UU M U U U mUU U UU U xz M, U M % UU M U U U U

  UU

  UU U/

  U U U U, l , mU U U U U UU U U

  UU U UU UU U U UU U U UU U UU UU U U UUU, , , , , U , , U U,U , , U, U U, U, U U M UU

  U U

  U U/ U UU U S SU U U U U U US U U S U U M U U MU U UU S U U S U U UU U UU U U U UU UUU U U UU UU U U U U U U U U U UU U U U U U UU U UU US U UU U U U U U U UU U

  U UU

  U U UU

  UU U/

  h Q U U S U j# U U, U U M M U U - c S S U U % U mU U

  S c U U

  U U U U U M S U U U US U U S

  U U U , , UU , , , ,

  U, , , U M UU

  U M

  U U j UM M (U UU U)

  U UU U U

  UU U/U UU U U hU U U UU . U UUU mUU U U U U U hU, Q v M U UU U U UU U, U U U U U U z UU UU UU UU mUU U, U U U U zz M UU v UU M U U UU U U U z |z M U U M U v Uwvy U U U U M ,,U U UU U S U UU U U U }v M U UU U U UU U U U U UU,UU vv M vz M U wzM xz M U U U U U

  UU U SU U U

  UU U/l

  UUU c U U U U UU U SU UU U U SU U UU U U UU UCU, , U UU U U U S. U U UU U U U U USU U UU UU U U UUU U SU U U UU U U U, , U S,U , U , UU, U , , , , , , U , ,

  U U

  UU U/U U U. UU U l U UU U U U U U U U UU UU U U U UU UCU U U UU U U U U U U U U

  U U UU U U UU U U U U UU U UU U U UU U U, UU, U, ,U , , U U, , , , U, U,, U, U, U, U,U U, , ,

  UUU U/U U

  - U U UU U U mUU U UQ U U U U U U S U U U U U U U U U UQ U. U - U U USCU U U U Q U MU U mUU UUQ U U U U U

  U UU

  UU U/U U U U U U U U UUU U UU U UU UU U U U U U UU U U UU U U U UU U U U , ,UU, U U, U U

  U. U S

  UU U/U U - U UU,UU Q v | UU. U S US U UU U U. U UUU U U U U UDU UUU , U..U.. $U UUg U

  U U U w c U UU UU

  U U/ U U UU UU U U S U U U U w vy c U UUU U UU U (UU) c U UUw vx UQ UQ U U U c ,U,U ,U, , U S UU U UU U UU yx UQ U U USU U

  U U, UU S U

  UU/UUU//U

  UU U UU U UU UUU

  U U U ..UU (U UU U)

 • UU U/ UU

  U mUU U U U U U S# U wvx U U UU UU U U UU UU U S # U U U U U UUU U U U U U U U U UU UU U UU UU U U SU U U U U U .U

  U M UU UUU U U U UU UU S

  # UU U U U U U U U U

  UU U U Uc U , U , , U S U ,

  U , UU U , , U , UU Q U U U U UU U U U

  UU U U x U

  UU U/

  U UU U U U U U U UU UU U U U U-U U U UU UU , UU U U S U U U U U U, U U-U UU U U U U U U UQ UU U U UU

  U U U U U , U U UU U U U U UU U SU

  U U UU U, U U U U U U U U U US U U, UU UU UU U, U U UU U U, U U U U U U U U UU U , U U ,U U , UU U, U U ,U U U , , UU , U, UU, # U, U U, U

  UU U U U U S

  UU U/

  U US UU UU h U U U S U M U U U U S US USU U U U

  U U U U U UU U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U U U U U

  UU U U

  UU U/

  UM U UU U

  nU U U U, UU U U UU US , U

  U, U U , U U UU U . U U U UM U U U

  U U U U-UU UUU UU UU US UU U U U U U U U U U - UU , U c U U

  U U U U U

  UU U/

  w U U UU U U UU U U U UQ U UU U UUQ U U U U UU U U UU U UUU U UU U UUU U ~

  UaU UU UU U U U UaU UU U - U U U U U U UU , U U, U U, U , UUUU, U U M US UU

  U-UU U

  U U UCU U 10U,v U, wvy, U /M///U

  U

  rU S Q UU U/ UU U U U U

  U rU S Q U U U U U UU mUU Q U U S U U U U U U- U UU U U U A U EU vy US U rUS U QU U UUU U U rU mUU UU U U U ,U UU U U Q, U UU U U US U U S, U, S U U , , U U S U U U

  ... wv S U UU U/ SUU U

  (...) U SU SU , , , Q M U U U U, U U ... U U SU U U... U U U U U U U U U , , , , , , , , , ,, , , U, , , UQ Uwv S U

  U UUUU U/ U

  U U U UU U U UUQ U UU U

  U UU U U CU U S U UU U U U U UUU U UmUU U QU U U U M U U U

  Q U U hU U UU U U U U U U UU U UU U U U U Z U U U U U, U

  U U UU UU U/ U UU UDU U

  U U, U SU U UU U UU U U U U U U U U U U U U UU U UU UU U U U U U UU U U U U-U U U U U UU U U U U U, U, UmU,U , , U, ^U, U, ,U U, , , , U U, U U,U U U

  UU U/

  U U UU

  U U US U mUU UU vy U U

  U U U UU U U U U

  U U UU SS UU U SU U U U UUU

  SUU U U U zv L U S U UU U xv

  L U U U U U UU, , ,UU U, U UU UU US

  U SU

  UU U/

  U U S # U U U U U UU U S U U UU U U M U UU U UU U U U U U UU U --

  U U U M U U U SUU U U U UU UU mUU U U U UU U

  U aU UU Q

  UU U/

  w U U r UU UU

  rU U, U , U c U, , U ,U, U, U, UU,

  U, U, U

  U U U U U

  U U U U U U U U U UUU U U U r U USU U U U UU U U U UUU U U U U UU ,

  UmU, Q

  U

  UU U/

  U UU mUU l U U U U U UU U A SU U U U UU U U U U U UU U U-v{ U UU A SU U U U U UU U U U y U U A SU U U UU - UU

  UU U UU U U U U U UU U U U U U U U U U U A SU U UU UU U UU U U U, U U S U U UU U U U U U UU UU A SU U UU U SS

  UU U U U U U U U U l U U U U U vz-w UU A SU U U UU

  U ,U U U SUU U U ASU U U U UU U

  U U U U

  UU U/

  UU U U U UU U U U S U D U mU U U U U U U U U U U U U U U S U U U D U mU U

  U U U U U U U

  U U S U U

  U U U U U U U U U U U U U U UQ UU U U UU U U, , U , #, U, U , #, , , , USM, , U,, U , UU, U , , , U ,

  rU UU U U U U U (U UU U)

  U U U

  D

  U U U r U (U UU U)

  U U U U U

  UU U/ w U S U S UU U U UU UUU U U U U U U UU UU g - v} UU U UU UU U L M U U U U L U v UU UU U U U UU L UU U U UU

  U UU UU w

  U UU (U UU U )

  A SU U UU UU UQU (U UU U)

 • U U UCU U 11U/M/UU//UU,v U, wvy, U

  UU U/

  U U U U U U U S S U U S S mUU U U U S UU U U U UU, U U, U S U UU # U UU U U UU U U

  U U U U U UU UU U U U U U U UU U U U U U mUU U

  UU U/U

  U ... UU U U UU U U U U U U U U - UU UU UU U UU UU UU U UU U U. U U El U UU UU U UU UU l U UU CU L M EU lEl UU U U. U U

  El U U.U U. U M U U U U U USl

  U U UU UEl UU U U, U U U U El El El U UU U U El

  wz l mU UU U UU U U U U U U U U U U U, U UU, U U,U U, U U (.) UU, , -U, U U , U UU, UU, -U, U , , U, x U, UU, w U U U U UU UU U U U U

  U U UU U/U U

  U U UC mU U U U S U U U U U U Q S U U U U Q UU

  U

  U

  , , U R , El U , S U UC R U U Q U l U R S mU U U U , , , , , ,U

  UU U/

  mUU U U U U U U U U U U U U UUU

  U U SU U U -UU U U U U U UUQ S U UQ .. U U CUU U U U U UU U mUU S

  U UU U, U UDU U UDU U , U U U U Z U

  UQ S U U U U.UU U U UU U U # U

  U U Q U mUU U U UUU

  U U - U U UQ U U UUU US UU U U U U U U USU U U U U U U U U U U U U UU U mUU U S UU U U U U U U mUU U U

  UU U/c

  U U U U U U U.U U U , U UU SU UU

  U U UU U U UUU U U U U UUU U U U UU UU U UU UU U UU xz U UU DU , UU U U U M, UU,

  U UUU U U UU U U UUU U , U SU S U U S U U U U UU, U aU , U

  UU, U U UU U. U S UU U U U U SM UU SU

  UU U

  UU U/U U

  U U UU U U USUUU UU U U U mUU c U U U U U U U U U , U U, UU,U U , U, U,UU U UU, U , U. UU Q U mUU U U UU U SU U U mUU UU U , U U U U U Q UU U c mUU , UQ, UU, U U

  SU UU U/U U

  U U S Q SM U SU SU . U -Q U - - . U Q U S U SM , , - S U U c SM, U- U U U U USU U, U U U , U u U Ul . U .UU S U . U U

  U l

  UU U/U U U U E UU UmU UU U U mU S U l U UD l U UU . UU UU S . U U U U UQ U , g - C U, S U U U l U , UU, ... U, Ul, . U, UU U U

  MU

  U U

  UU U/U

  U U mUU U UU U U U U U UUU UU U U U

  U UU U U-U S U U U U U S UU - DU U S U U U U UU U U UU U z U UU

  U U U UU U .3 U U UU x{UU U U U U U U UU U UU U U U .3 U mUU U UU UaU UU U U U 3 U U U U UU U U U U UU U UU UU U U U

  UU U/U

  U- UU U U U U U U U U Q U U U U UUQ UU U U U U U U U U UUU U

  U U U U U U U U

  U U U U U U U U UU U U U U U U UU U UQ

  U U U U U U UU U

  UU U/c

  w UU U U U UU LU S UmU UU U U U U L

  U U UU U U U UU U U - U U

  U U U U U U UU U

  U RU US

  U U U U U U

  c U U U UU U U U

  U U U C

  U U U U U U

  UU U/UU U U U U UU U U UU U U U U U US U U U U U U U U U U U UU U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U U UU U

  U U

  U U UUUU U/ U-

  w} -vxy UU l M U U U U SU U U U U U U U U U U US - U U U U-U U UU U U Ul U v M U U U UU U U UU S p U U

  S U U

  CU U U

  U U U U

  UU S UU

  UU U/U U

  U U U U U U U .vy, U U, UU U UU U U U - U U U U U

  M U U U U U U p -U S U U Q

  wvy U U U

  UU. U U.U

  UU U/U U U U U U U U U U - U U U U UU U U U x U UU U U UU S U US U U U UU U UU U U UU U U U S U U U UU US U U U U - U UU DU U U U UU U U U U UUU UU U

  U U U

  CU U U U UQ (U UU U)

  UU

  UU U/

  UU U U U UU U L Z U Z U L U UU U U U U UaU UU hSU U U UU U UU U U L U U U U ,U U, UU ,S U , UU

  U, U U U UU U Z Z x{UU U UU US U - U UU UU U p UU x, zv L v L U UU

  Z U

  U U U U U U (U UU U)

  U UU U

 • U U UCU U 12 U,v U, wvy, U