παρουσίαση1 αρλεκινοι

15
Εργασία σε ομάδες «Αρλεκίνοι μεγάλων ζωγράφων»

Transcript of παρουσίαση1 αρλεκινοι

Εργασία σε ομάδες«Αρλεκίνοι μεγάλων ζωγράφων»

Η κάθε ομάδα διαλέγει έναν πίνακα και συζητάει γι αυτόν

Τα παιδιά της κάθε ομάδας παρουσιάζουν με το σώμα

τους τον αρλεκίνο

Στη συνέχεια ζωγραφίζει η κάθε ομάδα τον δικό της

πίνακα.

Δίνουν τον δικό τους τίτλο.