1α. οι θεομητορικες εορτες

of 15 /15
ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Embed Size (px)

Transcript of 1α. οι θεομητορικες εορτες

Page 1: 1α. οι θεομητορικες εορτες

ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣΕΟΡΤΕΣ

Page 2: 1α. οι θεομητορικες εορτες

Θεομητορικές εορτέςΘεομητορικές εορτές ονομάζονται  ονομάζονται οι χριστιανικές εορτές που έχουν οι χριστιανικές εορτές που έχουν καθιερωθεί με τις "καθιερωθεί με τις "Δεσποτικές εορτέςΔεσποτικές εορτές" , ειδικά για την " , ειδικά για την ΠαναγίαΠαναγία. Με αυτές τιμώνται τα . Με αυτές τιμώνται τα γεγονότα της επίγειας ζωής της από γεγονότα της επίγειας ζωής της από τη γέννηση έως και την Κοίμησή της. τη γέννηση έως και την Κοίμησή της.

Page 3: 1α. οι θεομητορικες εορτες

Οι Θεομητορικές εορτές θεσπίστηκαν Οι Θεομητορικές εορτές θεσπίστηκαν σε διάφορες εποχές των πρώτων σε διάφορες εποχές των πρώτων αιώνων. αιώνων.

Από τα εορταζόμενα γεγονότα της Από τα εορταζόμενα γεγονότα της ζωής της Θεοτόκου, μόνο η ο ζωής της Θεοτόκου, μόνο η ο Ευαγγελισμός αναφέρεται στα ιερά Ευαγγελισμός αναφέρεται στα ιερά ευαγγέλια.  ευαγγέλια. 

Τα άλλα γεγονότα, έστω και αν δεν Τα άλλα γεγονότα, έστω και αν δεν περιλαμβάνονται στη περιλαμβάνονται στη Καινή ΔιαθήκηΚαινή Διαθήκη έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα ως αρχαία  έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα ως αρχαία εκκλησιαστική παράδοση. εκκλησιαστική παράδοση.

Page 4: 1α. οι θεομητορικες εορτες

Οι Θεομητορικές εορτές κατά την Οι Θεομητορικές εορτές κατά την Ορθόδοξη εκκλησία είναι οι εξής:Ορθόδοξη εκκλησία είναι οι εξής:

Το Το Γενέθλιο της ΘεοτόκουΓενέθλιο της Θεοτόκου ( (8 Σεπτεμβρίου8 Σεπτεμβρίου))

Το περιεχόμενο της εορτής αντλήθηκε Το περιεχόμενο της εορτής αντλήθηκε από τη διήγηση του Πρωτευαγγελίου. από τη διήγηση του Πρωτευαγγελίου. Σχετίζεται με την αρχαία παράδοση Σχετίζεται με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία η Θεοτόκος γεννήθηκε από γονείς η Θεοτόκος γεννήθηκε από γονείς προχωρημένης ηλικίας, τον Ιωακείμ προχωρημένης ηλικίας, τον Ιωακείμ και την Άννα. και την Άννα.

Page 5: 1α. οι θεομητορικες εορτες
Page 6: 1α. οι θεομητορικες εορτες

Τα Τα ΕισόδιαΕισόδια της Θεοτόκου της Θεοτόκου ((21 Νοεμβρίου21 Νοεμβρίου))

Αποτελεί τήν βάση και την αρχή για Αποτελεί τήν βάση και την αρχή για όλη την μετέπειτα ζωή της Θεοτόκου. όλη την μετέπειτα ζωή της Θεοτόκου. Στηρίζεται στην αρχαία παράδοση της Στηρίζεται στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία η Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία η Παρθένος Μαρία οδηγήθηκε από τους Παρθένος Μαρία οδηγήθηκε από τους γονείς της στο ναό του Σολομώντα σε γονείς της στο ναό του Σολομώντα σε ηλικία τριών ετών. Εκεί παρέμεινε ηλικία τριών ετών. Εκεί παρέμεινε μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας της στα μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας της στα χέρια του ιερέα Ζαχαρία. χέρια του ιερέα Ζαχαρία.

Page 7: 1α. οι θεομητορικες εορτες
Page 8: 1α. οι θεομητορικες εορτες

Η Η Σύναξη της ΘεοτόκουΣύναξη της Θεοτόκου ( (26 26 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου) )

Αμέσως μετά τη γιορτή της Γέννησης, Αμέσως μετά τη γιορτή της Γέννησης, ορίστηκε να γιορτάζεται το πρόσωπο ορίστηκε να γιορτάζεται το πρόσωπο που γέννησε το Χριστό. Είναι σύνηθες, που γέννησε το Χριστό. Είναι σύνηθες, με τη γέννηση ενός παιδιού, συγγενείς με τη γέννηση ενός παιδιού, συγγενείς και φίλοι να σπεύδουν να εκφράσουν την και φίλοι να σπεύδουν να εκφράσουν την αγάπη και τη χαρά τους στη μητέρα και αγάπη και τη χαρά τους στη μητέρα και να καλωσορίσουν το νεογέννητο στη να καλωσορίσουν το νεογέννητο στη ζωή. Αυτό το νόημα έχει και η γιορτή ζωή. Αυτό το νόημα έχει και η γιορτή της Σύναξης της Θεοτόκου. της Σύναξης της Θεοτόκου.

Page 9: 1α. οι θεομητορικες εορτες
Page 10: 1α. οι θεομητορικες εορτες

Ο Ο Ευαγγελισμός της ΘεοτόκουΕυαγγελισμός της Θεοτόκου ( (25 Μαρτίου25 Μαρτίου) )

Είναι η αρχαιότερη Θεομητορική γιορτή καθώς Είναι η αρχαιότερη Θεομητορική γιορτή καθώς καθιερώθηκε γύρω στον 4ο αιώνα. Τη μέρα αυτή καθιερώθηκε γύρω στον 4ο αιώνα. Τη μέρα αυτή γιορτάζεται η χαρμόσυνη είδηση που δόθηκε από τον γιορτάζεται η χαρμόσυνη είδηση που δόθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στην Παναγία ότι μέσω αυτής θα Αρχάγγελο Γαβριήλ στην Παναγία ότι μέσω αυτής θα ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού, ο ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς ΧριστόςΙησούς Χριστός. Εκείνη . Εκείνη την περίοδο, η Μαρία ζούσε στη Ναζαρέτ της την περίοδο, η Μαρία ζούσε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και ήταν μνηστευμένη με τον ξυλουργό Γαλιλαίας και ήταν μνηστευμένη με τον ξυλουργό Ιωσήφ.Ιωσήφ.

«Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απ’ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις. Ο Υιός του Θεού απ’ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις. Ο Υιός του Θεού Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημείς ευαγγελίζεται. Διό και ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν˙ Χαίρε συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν˙ Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.»Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.» αυτά ήταν τα αυτά ήταν τα λόγια που της είπε. λόγια που της είπε.

Page 11: 1α. οι θεομητορικες εορτες
Page 12: 1α. οι θεομητορικες εορτες

Η Η Κοίμηση της ΘεοτόκουΚοίμηση της Θεοτόκου ( (15 Αυγούστου15 Αυγούστου))

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την ανάσταση και τη κατά δεύτερο την ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Στην μετάστασή της στους ουρανούς. Στην Ελλάδα γιορτάζεται με ιδιαίτερη Ελλάδα γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε πολλά μέρη της χώρας, λαμπρότητα σε πολλά μέρη της χώρας, ονομάζεται δε και «Πάσχα του ονομάζεται δε και «Πάσχα του καλοκαιριού». Είναι μια από τις καλοκαιριού». Είναι μια από τις επίσημες αργίες στην Ελλάδα.επίσημες αργίες στην Ελλάδα.

Page 13: 1α. οι θεομητορικες εορτες
Page 14: 1α. οι θεομητορικες εορτες

Στο πρόσωπο της Παναγίας τιμάται ο Στο πρόσωπο της Παναγίας τιμάται ο άνθρωπος, η γυναίκα, η μητέρα. άνθρωπος, η γυναίκα, η μητέρα. 

Οι εικόνες της έχουν δεσπόζουσα Οι εικόνες της έχουν δεσπόζουσα θέση στους ναούς μας , πολλοί ναοί θέση στους ναούς μας , πολλοί ναοί και εξαίσιοι ύμνοι είναι αφιερωμένοι και εξαίσιοι ύμνοι είναι αφιερωμένοι σε Αυτήν. σε Αυτήν.

Στις λεγόμενες Θεομητορικές γιορτές Στις λεγόμενες Θεομητορικές γιορτές κορυφώνονται η τιμή και η αγάπη των κορυφώνονται η τιμή και η αγάπη των πιστών.πιστών.

Page 15: 1α. οι θεομητορικες εορτες

1ο Λύκειο Βέροιας

Θρησκευτικά Α’ Λυκείου

Σοφία Χερίδου

Κατερίνα Χατζοπούλου