ΝΟΜΙΚΑ(1) Ε2 ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑ.xlsx

of 2 /2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΉΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  Α.Φ.Μ. 1111111111 Εισοδήμ! "# 1$1 %&' (1$12$2014   α    /   α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ    Π    Ο    Σ    Ο    Σ    Τ    Ο    Σ    Υ    Ν    Ι    Δ    $    Σ    Ι    Α    Σ    )    *    + ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΕΙΣΟΔΗΜΑΠΟΥΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΝΥΠΟΧΡΕΟ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡ. ΕΠΙΦΑΝ.    Ε    Ι    Δ    Ο    Σ    Μ    Ι    Σ    Θ    Ω    Σ    Η    Σ      Χ    Ρ    Η    Σ    Η    Α    Κ    Ι    Ν    Η    Τ    Ο    Υ Ο-ομ!."/-μο ΣΤΟ 2014 σ. !μ ΑΠΌ ΕΩΣ    Μ    Η    Ν    Ε    Σ    )      2   ι    3  1    + Οδ#',Αι3,Π#5 ή Χ&ι#,3%σ5,Τ6 Κ&δ 1 2 3 4 1! 1" # ! 1$ " $ 1% 11 12 13 14 1 1# 1 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΕΛΛΑ&ΟΣ'ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΙΣΟΓΕΙΟ ΙΕΡ. ΝΑΟΣ 112 $3#32"$ Ι&ΙΟΡΗΣΗ 111111111 1/1 31/12 12 1%% 1$%2.4" 2 ΕΡΙΒΟΛΙΑ ΕΛΛΑ&ΟΣ'ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΑΙΑ 1%%% $$$$$$$$$ Ι&ΙΟΡΗΣΗ 111111111 1/1 31/12 12 1%% 2.2 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1$%4.!3 Γα *α α+,-*α 0 ,-α *5 5 *α6678*+α- 98α 8*0 9*0: 2%14 ;9 -α 8;<=, 0 ,-α+α: ΙΙ *: ,8< 8,>α:. Ο>?,: 85;<8: α*0@ *0 -*@0 69 8* ,8< 8,>α Φ'%1.%%2 / ΕΚ&ΟΣΗ 2%1 (Υ-=,A*α B* αB+;C 5 α;0D5 α-α+;6E- 8*0D,<- *<;,*α αB *0 -B0)  ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 13 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΘΕΝΤΑ Η ΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΡΗΣΗ  ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 14 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑFΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3G  ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1# ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑFΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3G ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩ&ΙΚΟ 21% ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΚΩΡΗΘΕΝΤΑ ΜΕ &ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ &ΗΜΟΣΙΟ &ΕΝΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΙΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΡΗΣΗ &ΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε2 Η ΣΤΗΛΗ 1$ ΕHΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑ&ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑFΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ$ Η ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΝΦΙΑ #341# 3GI1$%2J4" ΠΑΡΑ&ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑFΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΑΓΗΣ Η ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΝΦΙΑ ! 3GI2J2 Ε2 Αι3μ#' Πο6ή' Ρ.7μ!ο' Αι3μ#' Φοοο8ι9ο7 Μ5!/ο )ΑΦΜ+ Αι3μ#' δή&σ5' "5ο:ο, ι9/- σ!οι6.;&- μ;σ3&σ5' 9;-5!5' ".ιοσ;' ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ  < ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ .9μ;σ3&σ5 K-0>0D,<- +-+E-J +α>*+E- >;7*<-J α=08E- =α7*<-J +α*α8*7*<-J ?;αL,<- α0=+E- +.*.. .9μ;σ3&σ5 +α*0+E-J 60Dα-08*α8,<- Φ.Π.Α.J .+9-*;<- Φ.Π.Α. .9μ;σ3&σ5 DE;<- *00=9*8: ?;αLE- δ&.=- "6/5σ5 DE;<- *00=9*8: ?;αLE- Ισ#8.ιο 1ο' ο 2ο' ο 9! οι9;> 9!=σ!5μ> 8:.;ο> 6/ο' σ!73μ.σ5' > 8; 9! ιδιο65σιμο"ο;5σ5 K-0>0D,<- +-+E-J 8D0,<-J α=08E- +-/L0 5 =7*;<-J +α*α8*7*<-J ?;αL,<-J α0=+E- +.*.. ?αE-J ?+α*α8*78<- 5 +α*α8+E-J DE;<- *00=9*8: ?;αLE- δ&.=- "6/5σ5 +α*0+E-J K-0>0D,<-J +-+E-J +α>*+E- >;7*<-J α=08E- =α7*<-J+α*α8*7*<-J ?;αL,<- α0=+E- +.*.. ?αE-J ?+α*α8*78<- 5 +α*α8+E- ".9μ;σ3&σ5 α+,-*: ;08,α: )? "/! @5:;+ .9μ;σ3&σ5 +0-BD;8*<- DE;<- (+*B: +α*0+E-) ?αE-J +*α*α8*78<- 5 +α*α8+E- .9μ;σ3&σ5 +0-BD;8*<- DE;<- (+α*0+,:) δ&.=- "6/5σ5 , ιδιο65σιμο"ο;5σ5 +0-BD;8*<- DE;<- ΠΡΟΣΟΗM  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ (1) ΑΝΤΙΤΥΠΟ

Embed Size (px)

Transcript of ΝΟΜΙΚΑ(1) Ε2 ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑ.xlsx

Page 1: ΝΟΜΙΚΑ(1) Ε2 ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑ.xlsx

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑ (ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

  Α.Φ.Μ. 1111111111

Εισοδήμ! "# 1$1 %&' (1$12$2014

  α   /  α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

   Π   Ο   Σ   Ο   Σ   Τ   Ο   Σ   Υ   Ν   Ι   Δ   $   Σ   Ι   Α   Σ   )   *   +

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ

 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡ. ΕΠΙΦΑΝ.

   Ε   Ι   Δ   Ο   Σ   Μ   Ι   Σ   Θ   Ω   Σ   Η   Σ  ,

   Χ   Ρ   Η   Σ   Η   Α   Κ   Ι   Ν   Η   Τ   Ο   Υ

Ο-ομ!."/-μο

ΣΤΟ 2014

σ. !μ ΑΠΌ ΕΩΣ

   Μ   Η   Ν   Ε   Σ   )    2  ι   3 1   +

Οδ#',Αι3,Π#5 ή

Χ&ι#,3%σ5,Τ6

Κ&δ

1 2 3 4 1! 1" # ! 1$ " $ 1% 11 12 13 14 1 1#

1 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΕΛΛΑ&ΟΣ'ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΙΣΟΓΕΙΟ ΙΕΡ. ΝΑΟΣ 112 $3#32"$ Ι&ΙΟΡΗΣΗ 111111111 1/1 31/12 12 1%% 1$%2.4"

2 ΕΡΙΒΟΛΙΑ ΕΛΛΑ&ΟΣ'ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΑΙΑ 1%%% $$$$$$$$$ Ι&ΙΟΡΗΣΗ 111111111 1/1 31/12 12 1%% 2.2

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1$%4.!3

Γα *α α+,-*α 0 ,-α *5 5 *α6678*+α- 98α 8*0 9*0: 2%14;9 -α 8;<=, 0 ,-α+α: ΙΙ *: ,8< 8,>α:. Ο>?,: 85;<8: α*0@

*0 -*@0 69 8* ,8< 8,>α

Φ'%1.%%2 / ΕΚ&ΟΣΗ 2%1 (Υ-=,A*α B* αB+;C 5 α;0D5 α-α+;6E- 8*0D,<- *<;,*α αB *0 -B0)

 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 13 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΘΕΝΤΑ Η ΤΑ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΡΗΣΗ

 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 14 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑFΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3G

 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1# ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑFΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3G ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩ&ΙΚΟ 21% ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΚΩΡΗΘΕΝΤΑ ΜΕ &ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ &ΗΜΟΣΙΟ &ΕΝΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε2

ΑΓΡΟΤΕΜΑΙΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΡΗΣΗ &ΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε2

Η ΣΤΗΛΗ 1$ ΕHΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΠΑΡΑ&ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑFΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ$ Η ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΝΦΙΑ #341# 3GI1$%2J4"

ΠΑΡΑ&ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑFΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΑΓΗΣ Η ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΝΦΙΑ ! 3GI2J2

Ε2

Αι3μ#'Πο6ή'

Ρ.7μ!ο'Αι3μ#'

Φοοο8ι9ο7Μ5!/ο)ΑΦΜ+

Αι3μ#'δή&σ5'

"5ο:ο,ι9/-

σ!οι6.;&-μ;σ3&σ5'9;-5!5'

".ιοσ;'

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ < ΤΕΚΜΑΡΤΟ

ΜΗΝΙΑΙΟΜΙΣΘΩΜΑ

.9μ;σ3&σ5K-0>0D,<-+-+E-J+α>*+E->;7*<-Jα=08E-=α7*<-J+α*α8*7*<-J?;αL,<- α0=+E-+.*..

.9μ;σ3&σ5 +α*0+E-J60Dα-08*α8,<- Φ.Π.Α.J.+9-*;<- Φ.Π.Α.

.9μ;σ3&σ5 DE;<-*00=9*8:?;αLE-

δ&.=- "6/5σ5DE;<- *00=9*8:?;αLE-

Ισ#8.ιο1ο' ο2ο' ο9!

οι9;>9!=σ!5μ>

8:.;ο>6/ο'

σ!73μ.σ5'> 8;

9!

ιδιο65σιμο"ο;5σ5K-0>0D,<- +-+E-J8D0,<-J α=08E-+-/L0 5 =7*;<-J+α*α8*7*<-J ?;αL,<-Jα0=+E- +.*.. ?αE-J?+α*α8*78<- 5+α*α8+E-J DE;<-*00=9*8: ?;αLE-

δ&.=- "6/5σ5+α*0+E-J K-0>0D,<-J+-+E-J +α>*+E->;7*<-J α=08E-=α7*<-J+α*α8*7*<-J?;αL,<- α0=+E- +.*..?αE-J ?+α*α8*78<- 5+α*α8+E-

".9μ;σ3&σ5α+,-*:;08,α:

)? "/!@5:;+

.9μ;σ3&σ5 +0-BD;8*<-DE;<- (+*B:+α*0+E-)

?αE-J+*α*α8*78<- 5+α*α8+E-

.9μ;σ3&σ5+0-BD;8*<- DE;<-(+α*0+,:)

δ&.=- "6/5σ5 ,ιδιο65σιμο"ο;5σ5+0-BD;8*<- DE;<-

ΠΡΟΣΟΗM  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ (1) ΑΝΤΙΤΥΠΟ

Page 2: ΝΟΜΙΚΑ(1) Ε2 ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑ.xlsx

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝΙ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΚΤΛ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΤΟΙΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΙΕΙΑ ΣΥΝΙ&ΙΟΚΤΗΤΩΝJ ΣΥΝΕΠΙΚΑΡΠΩΤΩΝJ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΩΝ ΚΤΛ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

  α   /  α

 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝ.

   Ε   Ι   &   Ο   Σ   Μ   Ι   Σ   Θ   Ω   Σ   Η   Σ '

   (   Ρ   Η   Σ   Η   Α   Κ   Ι   Ν   Η   Τ   Ο   Υ

Ο-0α*E-0 &@=-8 8-0+*5*

   Π   Ο   Σ .   Σ   Υ   Ν   &   /   Σ   Ι   Α   Σ

   G8 *..

Ο>B:'Α;='ΠB 5 Μ,8=<α

<;B'=98'ΤαD. 0 +α*α65=+

Κ<>. ($ ;E*α CL,α)

1 2 3 4 # ! " $ 1% 11

ΙΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟ 2014 ΕAΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗΣ < ΜΕΤΑBΙBΑΣΤΗΚΕ < ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠC ΑΓΟΡΑ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ , ΔΩΡΕΑ , ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΛ

  α   /  α ΣΤΟΙΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ J ΑΡΙΘ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥJ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 2%1

Ο &ΗΛΩΝ

Ο&ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

!. Σ* 8*5 *: +,8=<8: =α α-α?;7L*α *0 8-0+B ,8=<α 0 9D +α*α6=, αB *0- 8=<*5

1%. Σ* 8*5 1$ 8;E-*α 0 α;=B: *: &5<8: ;0L0;α+E- 8*0D,<- ,8=<8: α+,-*: ;08,α:.

11. Σ*: 8*5: 13J 14J 1 +α 1# α-α?;7L*α *0 α+α=7;8*0 8B>α 678 *0 ,>0: ,8=<8: ' D;58: *0 α+-5*0.

Α;=B: Πα;0D5:Ρ@α*0:

Α;=B:Φ0;00?+0@Μ*;E0(Α.Φ.Μ.)

Ι8B?0 10:0;. 20: 0;.

+.*..

0+,αJ+α*78*αJ

?;αL,0JDE;0:

8*α@=8:J?α,α

+.*..

1. Υ0+,-0 *0 LB;0 ?α *0 8B>α αB α+,-* ;08,α ,-α 0 >0+*5*:J -09α: +α;<*5: 5 +,-0: 0 9D *0 >+α,<α 0,+8: α+,-*:;08,α: 0;8*+B 86Bα0J >+α8*+ αBLα8J D;8+*8,α +... +α*7 ;,*<8J ?α *0 8B>α 0 α0+*7 αB +,8=<8J +,8=<8 5 98<:αB >0D;800,8 5 ><;7- α;αDE;8 *: D;58: 8 *;,*0 D<;,: α-*7α?α -B: 5 ;88B*;<- α+-5*<- 5 ?αE- (0+0>09-α +α 0+0>09-α α+,-*αJ >α8+9: 5 α?;0*+9: +*78:J ?+α*α8*78: 5 +α*α8+9: B<: ,-: >Kα-9: +*.). Σ*- ;,*<8 0 >E-*α +α*0+,αJ *:00,α: 9D α;αD<;=, ><;7- D;58 ?α +@;α +α*0+,α αB α-B-*: 8 +α*B-*: +α α-*,8*;0LαJ KN α,α*0: +α KN α?D8*,α: 8* 8*5 #J +*B: αB*α 8*0D,α *0 ;08E0 0 +7- D;58J α-α?;7L*α 8 α;9-=8 8??9-α *0 *- >0+*5* (?0-9α:J *9+-0) +α 8* 8*5 14 >- α-α?;7L*α*+α;*B 8B>α αB * 8?++;9- ><;7- α;αDE;8

". Σ* 8*5 1! 8;E-*α 0D;<*+7 *0 ,>0: *: ,8=<8: +α D;58 *0 8=,0J B<: ?α α;7>?α +,8=<8 ?;αL,0 5 ><;7-α;αDE;8 +α*0+,α:.

$. Σ* 8*5 1" 8;E-*α 0D;<*+7 0 α;=B: α;0D5: &ΕΗ *0 α+-5*0 α-K7;**α 7- 9D >α+0, +*;0>B*8 5 ,-α +-B. Σ;,*<8 +*;0>0*0@-0 α+-5*0 =α 8;E-*α α-*,8*0D ;0L0;,α.

2. Σ*0 9-*0 α*B +α*αD<;0@-*α *α 0+0>09-α α+,-*αJ +7= BD;0J L8+0@ 5 -0+0@ ;08E0J α-K7;**α α- α0+*7 αB α*7 8B>α 5 BDJ-E *α 0+0>09-α α+,-*α +α*αD<;0@-*α B-0 α- α0L9;0- 8B>α ;α?α*+B 5 *+α;*B. ΣE-*α B* +α 8*- ;,*<8 0 *0 α+,-*0α;α9- +-B B0 *0 D;B-0J ;9 -α 8;L=, 8*0 9-*0 *- 9->K ΚΕΝΟ.

3. Π;9 -α 8;<=, +α -α 06=, D<;8*5 >5<8 Ε2 ?α * 8@A?0 98*< +α α- α+,-* ;08,α ,-α +0-5. Τα 80>5α*α αB α+,-* ;08,α*<- Kα;*E-<- α-5+<- *9+-<- ?α *α 00,α 7;D 0D;9<8 0605: Ε2 8;0α67-0-*α 8*0 Ε2 *0 ?0-9α 0 α8+, *- ?0-+5 9;-α

12. Ο 8*5: *: 9->K: OOΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣO 8;E-0-*α B*α- 8 +700 αB *α α+,-*α +α ?α,: 09D0- +α*αD<;=, 8*- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣJ 8-*;9D ;,*<8 8->0+*8,α:J 8-;,α: +*.J;B8Lα*: +*58:J *α6,6α8: 5 +,8=<8:. Σ*: ;*E8: α*9: 8;E-0-*α αα;α*5*<: *α OΣΤΟΙΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣO +α+α*7 ;,*<8 0 B0: 8*5:. Η 85;<8 *<- 8*0D,<- α*E- ?,-*α ;080D5J ?α -α 0;, -α ?-<;,A Υ;8,α 8 0B αB *α><=9-*α α+,-*α 5 ?α,: α-αL9;*α 8*: ;*E8: α*9: 0 L0;00?0@-0:. Τα α+,-*α *<- Kα;*E-<- α-5+<- *9+-<- 8;α67-0-*α +*B: αB *0 ;E*0 ,-α+α *0 BD;0 ?0-9α +α 8*0- ,-α+α Ι *<- 8' ;<α*+E-

8*0D,<- α-α?;7L0-*α: *0- α/α +α*αD<;8: *: α-α*+5: +α*78*α8:J *0 0-0α*E-0 +α *0- Α.Φ.Μ. *0 *9+-0 8*: 8*5: α/αJ !J ".

4. 8* ;,*<8 -0+E- ;08E<- +α -0+E- 0-*0*5*<- *0 9-*0 Ε2 8-067*α *- α-*,8*0D >5<8 *0 BD;0 -0+0@ ;08E0 5 -0+5:0-*B**α:. Τα 80>5α*α αB α+,-* ;08,α *<- -0+E- ;08E<- +α -0+E- 0-*0*5*<- =α *αL;=0@- 8*: 0+,: ->,K: *0 ,-α+α *: >5<8:L0;00?,α: 80>5α*0: *0 -0+0@ ;08E0 5 *: -0+5: 0-*B**α:. 13. Σ*0- ,-α+α ΙΙ *<- 8;<α*+E- 8*0D,<- α+,-*: ;08,α: 8;α67-0-*α *α 8*0D,α *<- α+-5*<- 0 α0+*5=+α- 98α 8*0

9*0: 2%14 5 9D; 31/12/2%14 ,-α *5.. Σ*- ;,*<8 8->0+*8,α:J 8-+α;,α: +*. α+,-*: ;08,α:J 8*: 0+,: 8*5:J =α ?;7L*α *0 08B *0 α+α=7;8*0 80>5α*0: 0α-α0?, 8*0- BD;0 678 *0 0808*B 8->0+*8,α:

#. Σ* 8*5 1 *: α-α*+5: +α*78*α8: ?α *α 8=Eα*α α;=,*α α@K08α 8;7 *<- ??;7L<- +α BD *<- α+-5*<-. Σ* 8*5 4 8;E-*α+α*7 ;,*<8 +α*?0;,α α+-5*0 678 *0 ;0800?,0 (Κα*0+,αJ Μ0-0+α*0+,αJ &α9;8αJ Κα*78*αJ Γ;αL,0J Ο+B>0J Α0=5+J E;0:Σ*7=8: +...)

14. Α- >- α;+, ,α α-α* +5 +α*78*α8 8=<7*<- ?α B *- α+,-* ;08,α +7= 80>α*,αJ*B* =α D;8000@-*α ;88B*;α9-*α.