06 is Curs Principal - Estimare si identificare

download 06 is Curs Principal - Estimare si identificare

of 19

 • date post

  20-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Curs Principal - Estimare si identificare

Transcript of 06 is Curs Principal - Estimare si identificare

 • 1/19oo ModeleModele de de identificareidentificareoo..qq ModeleModele parametriceparametrice

  RSISORSISOARMAXARMAX De stareDe stare

  ClasaClasa RSISORSISO

  RSISO[na,nb,nc,nd,nf,]RSISO[na,nb,nc,nd,nfRSISO[na,nb,nc,nd,nf,]

  1 11

  1 1

  20

  ( ) ( )( ) [ ] [ ] [ ]( ) ( )

  { [ ] [ ]} [ ]

  B q C qA q y n u n e nF q D q

  E e n e m n m

  = + = ,n m N

  1 11

  1 1 11

  1 11

  ( ) 1

  ( ) ( )

  ( ) 1

  nana

  nb nknb

  ncnc

  A q a q a qB q b q b q qC q c q c q

  = + + + = + + = + + +

  """

  polinoamepolinoame

  indiciindicistructuralistructurali

  ntntrziererziereintrinsecintrinsec

  RSISORSISO

  Clase uzuale de modele liniareClaseClase uzualeuzuale de de modelemodele liniareliniare

  Modele de tip SISO RaionaleModeleModele de tip de tip SISOSISO RaionaleRaionale

  ++polinoamepolinoamecoprimecoprime

  ( , ) 1D F =((cmmdccmmdc))

  1 11

  1 11

  ( ) 1

  ( ) 1

  ndnd

  nfnf

  D q d q d qF q f q f q

  = + + + = + + +

  ""

  101101

  H B/(AF)H H B/(AF)B/(AF)

  G C/(AD)G G C/(AD)C/(AD)

  ++

  ee

  uu yyvvFiltruFiltru de de sistemsistem

  FiltruFiltru de de zgomotzgomot

  11

  1 1

  ( )( )( ) ( )

  def B qH qA q F q

  =1

  11 1

  ( )( )( ) ( )

  def C qG qA q D q

  =

  Reprezentare sistemicReprezentareReprezentare sistemicsistemic

  Se Se eliminelimin rrestricestriciaia impusimpus nn cadrulcadrul claseiclasei ARMAXARMAX ca ca ambele filtreambele filtre ((de de sistemsistem i de zgomot) i de zgomot) s aib aceias aib aceiai polii poli. .

  * Pot exista, ns, poli comuni.

  ** Pot Pot existaexista, , nsns, , polipoli comunicomuni. .

 • 2/19

  ARMAX[na,nb,nc,]ARMAX[na,nb,ncARMAX[na,nb,nc,]

  Modelele clasei ARMAX sunt i modele ale clasei RSISO. ModeleleModelele claseiclasei ARMAXARMAX suntsunt ii modelemodele ale ale claseiclasei RSISORSISO. .

  oo ModeleModele de de identificareidentificareoo..qq ModeleModele parametriceparametrice

  ClasaClasa RSISORSISO

  102102

  Modele particulare uzualeModeleModele particulareparticulare uzualeuzuale

  RSISO[na,nb,nc,0,0,]RSISO[na,nb,nc,RSISO[na,nb,nc,00,,00,]

  * Clasa RSISO include clasa ARMAX, fiind mai general (bogat) dect aceasta. ** ClasaClasa RSISORSISO include include clasaclasa ARMAXARMAX, , fiindfiind maimai generalgeneral ((bogatbogat) ) decdectt aceastaaceasta. .

  1( ) 1D q = 1( ) 1F q =

  nn aplicaaplicaiiii suntsunt nsns utilizateutilizate ii modelemodele de tip de tip RSISORSISOcare care nunu facfac parteparte din din clasaclasa ARMAXARMAX. .

  FIFN[nb,nc,nd,nf,]FIFN[nb,nc,nd,nfFIFN[nb,nc,nd,nf,]

  1 1

  1 1

  20

  ( ) ( )[ ] [ ] [ ]( ) ( )

  { [ ] [ ]} [ ]

  B q C qy n u n e nF q D q

  E e n e m n m

  = + = ,n m N1( ) 1A q =

  FFilterediltered IInput nput FFilterediltered NNoiseoise((intrareintrare ii zgomotzgomot filtrate independent)filtrate independent)

  FiltrulFiltrul de de sistemsistem ii filtrulfiltrul de de zgomotzgomotnunu au au polipoli comunicomuni, , faptfapt care care justificjustificprima prima denumiredenumire a a modeluluimodelului..

  BJ[nb,nc,nd,nf,]BJ[nb,nc,nd,nfBJ[nb,nc,nd,nf,] BBoxox JJenkinsenkins ((denumiredenumire echivalentechivalent))

  Decuplarea dintre partea util Decuplarea dintre partea util i cea parazit i cea parazit este necesar este necesar n aplican aplicaiile unde sursa de iile unde sursa de zgomot este zgomot este independentindependent de de proces.proces.

  n mod normal, acest model de identificare ar fi cel mai recomann mod normal, acest model de identificare ar fi cel mai recomandat n majoritatea dat n majoritatea aplicaiiloraplicaiilor, , dacdac implementaimplementarearea sasa nunu arar fifi attatt de de dificildificil, din , din cauzacauza complextcomplextiiii ridicateridicate..

 • 3/19

  Factorizare spectral + Predicie de stare prin filtrare KalmanFactorizareFactorizare spectralspectral + + PredicPredicieie de stare de stare prinprin filtrarefiltrare KalmanKalman

  oo ModeleModele de de identificareidentificareoo..qq ModeleModele parametriceparametrice

  RSISORSISOARMAXARMAX De stareDe stare

  ClasaClasa modelelormodelelor de starede stare

  0

  0

  , 0

  [ 1] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ][ ] ( ) [ ] ( ) [ ]{ [ ] [ ]} ( ) [ ]

  { [ ] [ ]} ( ) [ ]

  { [ ] [ ]} ( ) [ ]

  T

  T

  T

  n n n nn n n

  E n m n mE n m n mE n m n m

  + + + + = = =

  e

  w

  e w

  x A x B u E wy C x F e

  e e w w e w

  ,n m N

  103103

  Vectorul parametrilor necunoscuVectorul parametrilor necunoscuiiinclude include coeficiencoeficienii matricilorii matricilorimplicaimplicate te n ecuan ecuaiileiile modeluluimodelului. .

  De stareDe stare

  Clase uzuale de modele liniareClaseClase uzualeuzuale de de modelemodele liniareliniare

  RRareori zgomotul intern areori zgomotul intern ((ww)) i cel i cel extern extern ((ee)) apar apar mpreun mpreun ntrntr--un un model de stare. model de stare.

  n general n general modelele cu dou surse modelele cu dou surse de zgomot sunt evitatede zgomot sunt evitate,,nncercerccndundu--sese echivalareaechivalarea lor cu lor cu ajutorul unor ajutorul unor modele avmodele avnd o nd o singur surs de zgomotsingur surs de zgomot..

  Dac este totuDac este totui necesar prezeni necesar prezena ambelor zgomote,a ambelor zgomote, se presupune c ele sunt se presupune c ele sunt necorelatenecorelate. . , ( ) e w 0 ComplexitateaComplexitatea modelelor modelelor dde stare este, e stare este, n general, n general, ridicatridicat..

  DDAAEsteEste acestaacesta un un cazcazparticular al particular al modeluluimodeluluigeneral de general de identificareidentificare??

  T ST S ( ) 11( , ) ( ) ( ) ( )defq q = H C I A B 1( , )qG

 • 4/19

  Polinomulreciproc

  PolinomulPolinomulreciprocreciproc

  Dar poate fi estimat, fapt care complic metoda de identificarei reduce precizia modelului.

  Dar Dar poatepoate fifi estimatestimat, , faptfapt care care compliccomplic metodametoda de de identificareidentificareii reduce reduce preciziaprecizia modeluluimodelului. .

  ]1 2 1 2 1 2

  [ ] [ 1] [ 2] [ ] [ 1] [ 2] [ ] ...

  ... [ 1] [ 2] [ ]

  defT

  defT

  na nb nc

  n y n y n y n na u n u n u n nb

  e n e n e n nc

  a a a b b b c c c

  = =

  " ""

  " " "

  oo ModeleModele de de identificareidentificareoo..qq ModeleModele parametriceparametrice

  104104

  Forma de regresie liniarForma de Forma de regresieregresie liniarliniar [ ] [ ] [ ]Ty n n e n= +n N

  Vectorul regresorilorVectorulVectorul regresorilorregresorilor

  Format din date msurate i, eventual, estimate.FFormat din date msurate ormat din date msurate i, eventual, estimatei, eventual, estimate..

  * Ieirea depinde liniar de vectorulparametrilor necunoscui.

  ** IeIeireairea depindedepinde liniarliniar de de vectorulvectorulparametrilorparametrilor necunoscunecunoscuii. .

  ARMAX[na,nb,nc]ARMAX[na,nb,ncARMAX[na,nb,nc]]

  n N

  3 3 componentecomponente, , ca ca ii vectorulvectorul parametrilorparametrilor

  * Ultima componentnu este msurabil.

  ** UltimaUltima componentcomponentnunu esteeste msurabilmsurabil. .

  ExerciiuExerciiuExerciiu SS se se indiceindice toatetoate modelelemodelele din din clasaclasa ARMAXARMAXpentrupentru care care vectorulvectorul regresorilorregresorilor conconineinenumainumai componentecomponente msurabilemsurabile. .

  Stabilitatea modelelor parametrice raionaleStabilitateaStabilitatea modelelormodelelor parametriceparametrice raionaleraionale

  Testarea stabilitTestarea stabilitii revine adesea la verificarea proprietii revine adesea la verificarea proprietii unui polinomii unui polinomde a de a aveaavea zerourilezerourile nn interiorulinteriorul disculuidiscului unitarunitar din din planulplanul complexcomplex..

  ( )1 1 1,1 , ,1 ,( ) 1 M M M MM M M M M MA z a z a z z z a z a = + + + = + + +" " AcestAcest lucrulucru se se poatepoate realizarealiza cu cu ajutorulajutorul CriteriuluiCriteriului de de stabilitatestabilitate SchSchrr--CohnCohn..

  1 1 1,1 ,( ) ( )

  defM M M

  M M MA z z A z z a z a + = = + + + "

  Coeficientde reflexieCoeficientCoeficientde de reflexiereflexie

  ,

  def

  M M Mk a=

 • 5/19oo ModeleModele de de identificareidentificareoo..qq ModeleModele parametriceparametrice

  105105

  Criteriul de stabilitate Schr-CohnCriteriulCriteriul de de stabilitatestabilitate SchSchrr--CohnCohn

  IniializareIniIniializareializare

  m M=

  Bucl iterativBuclBucl iterativiterativ

  Date de intrareDate de Date de intrareintrare

  1mk

  001 1( ) ( )MA z A z =

  ((primulprimul coeficientcoeficient de de reflexiereflexie)),M M Mk a=((primulprimul polinompolinom furnizorfurnizor de de coeficientcoeficient de de reflexiereflexie))

  ((primulprimul indiceindice))

  T Ct timpTT CCtt timptimp 1mk < & 0m >c Daccc DacDac 1m >

  a. Se evalueaz polinomul urmtor, care folosete att polinomul curent, ct i polinomul reciproc asociat:

  a.a. Se Se evalueazevalueaz polinomulpolinomul urmtorurmtor, care , care folosefolosetete atattt polinomul curent, polinomul curent, cct t i polinomul reciproc asociat:i polinomul reciproc asociat:

  1 11 1 1

  1 1,0 1,1 1, 12

  ( ) ( )( )1

  mm m mm m m m m

  m

  A z k A zA z a a z a zk

  = = + + +

  "

  b. Se extrage coeficientul urmtor de reflexie:b.b. Se eSe extragextrage coeficientul urmtor de reflexie coeficientul urmtor de reflexie:: 1 1, 1m m mk a =d Se decrementeaz indicele curen