06 ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 2012...

Click here to load reader

 • date post

  30-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 06 ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 2012...

 • ΑδρανήΑδρανή σκυροδέματοςσκυροδέματος

  ΕΕφαρμογήφαρμογή τωντων ΠροτύπωνΠροτύπων ΕΛΟΤΕΛΟΤ ΕΝΕΝ 206206--1 & 1 & ΕΛΟΤΕΛΟΤ ΕΝΕΝ 1262012620

  ΔΔ. . ΧρυσοβελίδουΧρυσοβελίδου Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π.

  Lafarge Lafarge

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 2

  EN 206 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

  ΕΝ 1992 (Ευρωκώδικας 2) Σχεδιασμός κατασκευών

  από σκυρόδεμα

  ΕΝV 13670 Εκτέλεση έργων από

  σκυρόδεμα

  ΕΝ 13369 Προκατασκευασμένο

  σκυρόδεμα

  ΕΝ 1990 (Ευρωκώδικας) Η βάση του σχεδιασμού

  δομικών έργων

  Εθνική Νομοθεσία & Κανονισμοί Κατασκευών (στον τόπο εφαρμογής τους)

  ΕΝ 197 Τσιμέντο

  ΕΝ 450 Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα

  ΕΝ 12878 Χρωστικές ουσίες/

  Πιγμέντα

  ΕΝ 934-1 & 2 Πρόσθετα για σκυρόδεμα

  ΕΝ 13263 Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα

  ΕΝ 1008 Νερό ανάμιξης

  ΕΝ 12620 Αδρανή

  σκυροδέματος

  ΕΝ 13055 Ελαφροβαρή

  αδρανή

  ΕΝ 14889 Ίνες για

  σκυρόδεμα

  ΕΝ 15167 Σκωρία υψικαμίνου για σκυρόδεμα

  ΕΝ 13791 Εκτίμηση της αντοχής

  σκυροδέματος σε κατασκευές

  ΕΝ 12504 Έλεγχος σκυροδέματος σε

  κατασκευές

  ΕΝ 12350 Έλεγχοι νωπού σκυροδέματος

  ΕΝ 12390 Έλεγχοι σκληρυμένου

  σκυροδέματος

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 3

  Η εφαρμογή του ΕΝ 12620:2002 Καθεστώς Εθνικού Προτύπου από τον Μάρτιο 2003

  Προϊόντα που αφορά αδρανή σκυροδέματος, κονιαμάτων & ενεμάτων πληρωτικά (φίλλερ) σκυροδέματος, κονιαμάτων & ενεμάτων

  Υποχρεωτική Εφαρμογή Σήμανσης СЄ Αδρανών, 1/6/2004 Υποτιθέμενη καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης των ασύμβατων Εθνικών Προτύπων 1/6/2004

  Διαρκής επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ΕΠΕ

  Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου & ΕΠΕ

  Πιστοποίηση του ΕΠΕ

  Κοινο- ποιημένος Φορέας Πιστοποίησης

  Αρχικές δοκιμές & αξιολόγηση/ κατηγοριοποίηση του προϊόντος

  Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου (ΕΠΕ)

  Παραγωγός

  44

  2+2+

  ΚαθήκονταΦορέαςΣΣ

  ΣΣ = Σήμα Συμμόρφωσης ΕΠΕ / FPC=Factory production Control

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 4

  Ιστορικό της εφαρμογής του ΕΝ 12620

  ΕΛΟΤ: ΤΕ 20/ΟΕ 1 - Εκδοτική Ομάδα Εθνικού Προσαρτήματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 , 2004-2011

  ΥΠΕΧΩΔΕ - ΚΕΔΕ: Επιτροπή αναθεώρησης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, 2006-2007

  Σχετικά με τα αδρανή, προτεινόμενη ορολογία και αρχική επεξεργασία των ορίων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δοκιμών

  ΥΠΑΝ & ΥΠΕΧΩΔΕ: Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό εθνικών ορίων για τα αδρανή υλικά, 2008

  Εντός αυστηρού χρονικού πλαισίου δόθηκε ο πρώτος πίνακας ορίων (που ακολουθεί), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δοκιμών

  Μέχρι σήμερα παράλληλη εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων, του ΚΤΣ 1997 και του ΕΛΟΤ 408 με ασυμβατότητες

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 5

  ΥΠΑΝ & ΥΠΕΧΩΔΕ: Παραδοχές & περιορισμοί για τα προτεινόμενα όρια

  1. ο ισχύον Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

  2. οι κατηγορίες που επιβάλλονται από το πρότυπο EN 12620 • δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες κατηγορίες

  3. εργαστηριακά αποτελέσματα διαφόρων λατομείων ανά την Ελλάδα • αρχικές δοκιμές (initial type test) και • επαναληπτικές δοκιμές

  4. διεθνής εμπειρία από: • μελέτη προσαρτημάτων άλλων χωρών και • εργαστηριακά αποτελέσματα

  5. ο στόχος είναι τουλάχιστον το 85% των λειτουργούντων λατομείων να μπορεί να προμηθεύει αδρανή υλικά –όπως κάνει μέχρι σήμερα το 100% των λατομείων- και να μην αποκλειστεί λόγω απαιτούμενης ‘υπερποιότητας’

  6. δεν ήταν αντικείμενο εργασίας η νομιμότητα των λατομείων και ο καθορισμός λατομικών περιοχών, λαμβανομένης υπόψη της ποιότητας

  7. αυστηρό χρονικό περιθώριο (σε 6 μήνες)

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 6

  Ενδεικτικά όρια των ιδιοτήτων

  f3f(3-16) ≤5Παιπάλη (για φυσικά αδρανή 0/8)

  SE ≥ 65 Δηλούμενη τιμήSE ≥ 65 Ισοδύναμο άμμου SE (0/4) MB ≤ 1.2 Δηλούμενη τιμή--------Μπλε μεθυλενίου MB

  f16f(3-22)≤16Παιπάλη (για θραυστή άμμο 0/4)

  FI ≤ 35 FI(15-50)FI

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 7

  Εφαρμογή των προτύπων σε Γαλλία & Κύπρο

  Σε πρόσθετο Γαλλικό πρότυπο τίθενται κατηγορίες αδρανών A, B, C & D, όπου προτείνονται για

  συγκεκριμένες συνθήκες/ αντοχές

  Η Κύπρος σε Υπ. Διάταγμα θέτει όρια και κατηγορίες στις δοκιμές που περιλαμβάνονται στο ΕΝ 12620

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 8

  Εφαρμογή των προτύπων σε Ηνωμένο Βασίλειο & Ιταλία

  Στο Βρετανικό προσάρτημα γίνονται αναλυτικές επισημάνσεις για τη χρήση αδρανών: i) φυσικών, ii) προερχομένων από σκωρία υψικαμίνου, iii) ελαφροβαρών και iv) ανακυκλωμένων (όπου αναφέρεται ιδιαίτερα το επιστρεφόμενο σκυρόδεμα –νωπό ή σκληρυμένο)

  Στο Ιταλικό προσάρτημα ΕΝ 206 υπάρχει μόνο μια γενική επισήμανση για τα ανακυκλωμένα αδρανή

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 9

  Εφαρμογή των προτύπων σε Γερμανία, Ολλανδία & Αυστρία

  DIN 1045-2

  Concrete, reinforced and prestressed concrete structures - Part 2: Concrete - Specification, properties, production and conformity - Application rules for DIN EN 206-1 Deutsches Institut Fur Normung E.V. (German National Standard) / 01-Aug-2008 / 63 pages

  ΝΕΝ 8005 (nl) Dutch supplement to NEN-EN 206-1 "Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity"

  Στα ανωτέρω εθνικά προσαρτήματα συμπεριλαμβάνονται οι κοκκομετρικές διαβαθμίσεις αδρανών σύμφωνα με το μέγιστο κόκκο

 • Αδρανή σκυροδέματος - Δ.Χρυσοβελίδου - Αθήνα 6 Μαρ ’12 10

  Κατηγοριοποίηση Ανακυκλωμένων Χονδρόκοκκων Αδρανών σύμφωνα με το ΕΝ 933-11 Συστατικά Περιγραφή Rc Σκυρόδεμα, προϊόντα σκυροδέματος &

  κονιαμάτων Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα

  Ru Αδρανή μη συν