04. ε ε! άρη, έλα!

5
Α Γράφω τι φωνάζει η Μαρίνα Γράφω τι τραγουδάει το κουρδιστό παπί Το παπί είναι πάνω στο

description

Πού είναι ο Άρης (Ε ε! Άρη, έλα!)

Transcript of 04. ε ε! άρη, έλα!

Page 1: 04. ε ε! άρη, έλα!

Α

Γράφω τι φωνάζει η Μαρίνα

Γράφω τι τραγουδάει το κουρδιστό παπί

Το παπί είναι πάνω στο

Page 2: 04. ε ε! άρη, έλα!

Κυκλώνω με κόκκινο χρώμα τις εικόνες που έχουν

Κυκλώνω με πράσινο χρώμα τις εικόνες που έχουν

Γράφω λέξεις και δεν ξεχνώ τον τόνο

Page 3: 04. ε ε! άρη, έλα!

Γράφω μπροστά από τις λέξεις και διαβάζω

Διαβάζω δυνατά

τόπ ι

τ_π_ _όπ_ τ__ι

Γράφω τα γράμματα που λείπουν για να φτιάξω το τόπι.

Page 4: 04. ε ε! άρη, έλα!

Διαβάζω τη λέξη,

τη χωρίζω σε συλλαβές

τη χωρίζω σε γράμματα

Διαβάζω τη συλλαβή,

τη χωρίζω σε γράμματα

ΑΝΑΓΝΩΣΗ Οδηγίες

Διαβάζω ότι γράφουν τα συννεφάκια.

α , πα , π ι , τα , ο , πο, το, ε , λα

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

23. 10. 14

Ε . . . . . . . . . . . .

Ε . . . . . . . . . . . .

ε . . . . . . . . . . . .

ε . . . . . . . . . . . .

λα . . . . . . . . . . . .

λα . . . . . . . . . . . .

έλα . . . . . .

έλα . . . . . .

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Γράφω στο φούξια τετράδιο.

Εδώ στο φυλλάδιο δε συμπληρώνουμε

τίποτα.

Τις λέξεις τις γράφουμε 2 φορές μόνο.

Page 5: 04. ε ε! άρη, έλα!

Γλώσσα

1.

Στο τ

ελε

υταίο

απ

ό τ

α φ

υλλ

άδι

α Γ

λώσ

σας σ

ημ

ειώ

νεται

αναλυ

τικ

ά κ

άθ

ε

μ

έρα τ

ι θ

α έ

χουν τ

α π

αιδ

ιά Α

ΝΑ

ΓΝΩ

ΣΗ α

πό τ

ο Β

ιβλί

ο,

ποια

θα ε

ίναι

η

Ο

ΡΘ

ΟΓΡ

ΑΦ

ΙΑ τ

ους κ

αι

τι

ακριβ

ώς κ

αι

πόσ

ες φ

όρες θ

α γ

ράψ

ουν τ

ην

Α

ΝΤΙΓ

ΡΑ

ΦΗ τ

ους σ

το φ

ούξια

τετράδι

ο.

Ειδ

ικά γ

ια τ

ην Α

ΝΤΙΓ

ΡΑ

ΦΗ τ

ους

ούξια

τετράδι

ο)

θα π

αρακαλο

ύσα

να γ

ίνεται

όπ

ως α

κριβ

ώς φ

αίν

εται

στο υ

πόδε

ιγμ

α κ

αι

να υ

πάρχει

π

άντοτε γ

ραμ

μένη

απ

ό τ

α π

αιδ

ιά η

ημ

ερομ

ηνία

.

2. Δ

ιαβά

ζου

ν π

ολλέ

ς φορ

ές τ

α 3

συν

νεφ

άκι

α σ

τις

σελ

ίδες

16 κ

αι 17 τ

ου β

ιβλί

ου.

3.

Μαθ

αίν

ουν τ

ην Ο

ρθ

ογραφ

ία τ

ους

:

«α

, π

α,

πι,

τα

, ο

, πο

, το

, ε

, λα

»

4.

Γράφ

ουν Ε

, ε

, λα

, έ

λα

στο τ

ετράδι

ο Ε

ργασ

ιών Γ

λώσ

σας

ούξια

).

5.

Συμ

πλη

ρώ

νουν τ

α φ

υλλά

δια Γ

λώσ

σας

Μαθηματικά

1.

Συμ

πλη

ρώ

νου

ν τ

α φ

υλλά

δια σ

το Ν

τοσιέ

Μαθη

ματι

κών (

λαχα

νί)

2. Γρ

άφου

ν κ

αι μ

αθαίν

ουν τ

α ζ

ευγαράκι

α τ

ου 5

στο

τετ

ράδι

ο

Ερ

γασιώ

ν Μ

αθη

ματι

κών (

λαχα

νί).

Γενικά

1.

Αύριο

, Π

αρασ

κευή

24.1

0.1

4 τ

α π

αιδ

ιά θ

α σ

χολά

σουν

σ

τις

13

.15 ε

νώ

το Ο

λοή

μερο θ

α λ

ειτ

ουργή

σει

μ

έχρι

τις

15.3

0.

Γλώσσα

1.

Στο τ

ελε

υταίο

απ

ό τ

α φ

υλλ

άδι

α Γ

λώσ

σας σ

ημ

ειώ

νεται

αναλυ

τικ

ά κ

άθ

ε

μ

έρα τ

ι θ

α έ

χουν τ

α π

αιδ

ιά Α

ΝΑ

ΓΝΩ

ΣΗ α

πό τ

ο Β

ιβλί

ο,

ποια

θα ε

ίναι

η

Ο

ΡΘ

ΟΓΡ

ΑΦ

ΙΑ τ

ους κ

αι

τι

ακριβ

ώς κ

αι

πόσ

ες φ

όρες θ

α γ

ράψ

ουν τ

ην

Α

ΝΤΙΓ

ΡΑ

ΦΗ τ

ους σ

το φ

ούξια

τετράδι

ο.

Ειδ

ικά γ

ια τ

ην Α

ΝΤΙΓ

ΡΑ

ΦΗ τ

ους

ούξια

τετράδι

ο)

θα π

αρακαλο

ύσα

να γ

ίνεται

όπ

ως α

κριβ

ώς φ

αίν

εται

στο υ

πόδε

ιγμ

α κ

αι

να υ

πάρχει

π

άντοτε γ

ραμ

μένη

απ

ό τ

α π

αιδ

ιά η

ημ

ερομ

ηνία

.

2. Δ

ιαβά

ζου

ν π

ολλέ

ς φορ

ές τ

α 3

συν

νεφ

άκι

α σ

τις

σελ

ίδες

16 κ

αι 17 τ

ου β

ιβλί

ου.

3.

Μαθ

αίν

ουν τ

ην Ο

ρθ

ογραφ

ία τ

ους

:

«α

, πα

, πι,

τα

, ο

, πο

, το

, ε

, λα

»

4.

Γράφ

ουν Ε

, ε

, λα

, έ

λα

στο τ

ετράδι

ο Ε

ργασ

ιών Γ

λώσ

σας

ούξια

).

5.

Συμ

πλη

ρώ

νουν τ

α φ

υλλά

δια Γ

λώσ

σας

Μαθηματικά

1.

Συμ

πλη

ρώ

νου

ν τ

α φ

υλλά

δια σ

το Ν

τοσιέ

Μαθη

ματι

κών (

λαχα

νί)

2. Γρ

άφου

ν κ

αι μ

αθαίν

ουν τ

α ζ

ευγαράκι

α τ

ου 5

στο

τετ

ράδι

ο

Ερ

γασιώ

ν Μ

αθημ

ατι

κών (

λαχα

νί).

Γενικά

1.

Αύριο

, Π

αρασ

κευή

24.1

0.1

4 τ

α π

αιδ

ιά θ

α σ

χολά

σουν

σ

τις

13

.15 ε

νώ

το Ο

λοή

μερο θ

α λ

ειτ

ουργή

σει

μ

έχρι

τις

15.3

0.