01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ....

of 49 /49
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 01/01/16 έως 31/01/16 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010) Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Σύνολο Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.468.817,28 0,00 52.468.817,28 22.975.418,15 14.306.409,28 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 52.468.817,28 0,00 52.468.817,28 22.975.418,15 14.306.409,28 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 20.898.497,94 0,00 20.898.497,94 1.608.575,76 1.416.056,33 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 213.865,00 0,00 213.865,00 200.477,50 8.877,87 06.00.011 Μισθώματα 207.000,00 0,00 207.000,00 198.677,50 8.727,87 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 150.000,00 0,00 150.000,00 173.981,50 3.788,67 06.00.0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Δήμος Ρεθύμνης 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 06.00.0111.006 Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δήμου Ρεθύμνης 150.000,00 0,00 150.000,00 173.781,50 3.588,67 06.00.0119 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 57.000,00 0,00 57.000,00 24.696,00 4.939,20 06.00.012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 6.865,00 0,00 6.865,00 1.800,00 150,00 06.00.0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9- 20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 2.865,00 0,00 2.865,00 0,00 0,00 06.00.0125.001 Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Αρμένων 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 06.00.0125.002 Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Καρές 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 06.00.0125.003 Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Μαρουλά 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 06.00.0125.004 Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 06.00.0125.005 Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Ν. Φωκά 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 06.00.0125.006 Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Αρκαδίου 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 06.00.0125.007 Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Λαππαίων 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 06.00.0125.008 Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Σελλίου 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 4.000,00 0,00 4.000,00 1.800,00 150,00 06.00.0129.004 Μισθώματα περιπτέρων 4.000,00 0,00 4.000,00 1.800,00 150,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.329.811,87 0,00 4.329.811,87 9,84 9,84 06.00.031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.329.811,87 0,00 4.329.811,87 9,84 9,84 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.329.811,87 0,00 4.329.811,87 9,84 9,84 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.905.543,78 0,00 2.905.543,78 25.890,42 25.255,62 06.00.041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 44.466,92 0,00 44.466,92 2.423,00 2.423,00 06.00.0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 28.500,00 0,00 28.500,00 500,00 500,00 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 1.705,00 0,00 1.705,00 35,00 35,00 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 9.358,92 0,00 9.358,92 1.588,00 1.588,00 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 900,00 0,00 900,00 180,00 180,00 06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.757,00 0,00 1.757,00 0,00 0,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2.246,00 0,00 2.246,00 120,00 120,00 06.00.0417.001 Δικαίωμα ανέγερσης οικογ.τάφου 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 06.00.0417.006 Έσοδα από την αγορά οστεοκιβωτίων 146,00 0,00 146,00 120,00 120,00 06.00.043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 980.000,00 0,00 980.000,00 12.253,00 12.253,00 ΕΣΟ∆Α

Embed Size (px)

Transcript of 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ....

Page 1: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

Κωδικός

ΛογαριασµούΠεριγραφή Εγκεκριµένος

Αναµορφώσεις

Σύνολο

∆ιαµορφωµένος

Σύνολο

Τελικά

Βεβαιωθέντα

Σύνολο

Εισπραχθέντα

Σύνολο

06ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ52.468.817,28 0,00 52.468.817,28 22.975.418,15 14.306.409,28

06.00 ΕΣΟ∆Α ∆ΗΜΟΥ 52.468.817,28 0,00 52.468.817,28 22.975.418,15 14.306.409,28

06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 20.898.497,94 0,00 20.898.497,94 1.608.575,76 1.416.056,33

06.00.01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 213.865,00 0,00 213.865,00 200.477,50 8.877,87

06.00.011 Μισθώµατα 207.000,00 0,00 207.000,00 198.677,50 8.727,87

06.00.0111Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253

∆ΚΚ)150.000,00 0,00 150.000,00 173.981,50 3.788,67

06.00.0111.001Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253

∆ΚΚ) ∆ήµος Ρεθύµνης0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

06.00.0111.006Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ∆ήµου

Ρεθύµνης150.000,00 0,00 150.000,00 173.781,50 3.588,67

06.00.0119ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

57.000,00 0,00 57.000,00 24.696,00 4.939,20

06.00.012Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

6.865,00 0,00 6.865,00 1.800,00 150,00

06.00.0125∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-

20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)2.865,00 0,00 2.865,00 0,00 0,00

06.00.0125.001 ∆ικαίωµα βοσκής στο Τ.∆. Αρµένων 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00

06.00.0125.002 ∆ικαίωµα βοσκής στο Τ.∆. Καρές 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00

06.00.0125.003 ∆ικαίωµα βοσκής στο Τ.∆. Μαρουλά 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00

06.00.0125.004 ∆ικαίωµα βοσκής στο Τ.∆. Χρωµοναστηρίου 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

06.00.0125.005 ∆ικαίωµα βοσκής στον ∆ήµο Ν. Φωκά 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00

06.00.0125.006 ∆ικαίωµα βοσκής στον ∆ήµο Αρκαδίου 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00

06.00.0125.007 ∆ικαίωµα βοσκής στον ∆ήµο Λαππαίων 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00

06.00.0125.008 ∆ικαίωµα βοσκής στο Τ.∆. Σελλίου 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 4.000,00 0,00 4.000,00 1.800,00 150,00

06.00.0129.004 Μισθώµατα περιπτέρων 4.000,00 0,00 4.000,00 1.800,00 150,00

06.00.02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

06.00.03ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

4.329.811,87 0,00 4.329.811,87 9,84 9,84

06.00.031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 4.329.811,87 0,00 4.329.811,87 9,84 9,84

06.00.0311Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν

1828/89)4.329.811,87 0,00 4.329.811,87 9,84 9,84

06.00.04ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2.905.543,78 0,00 2.905.543,78 25.890,42 25.255,62

06.00.041Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968,

άρθρο 3 Ν 547/1977)44.466,92 0,00 44.466,92 2.423,00 2.423,00

06.00.0411 ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 28.500,00 0,00 28.500,00 500,00 500,00

06.00.0412 ∆ικαίωµα ενταφιασµού 1.705,00 0,00 1.705,00 35,00 35,00

06.00.0413∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου

ταφής)9.358,92 0,00 9.358,92 1.588,00 1.588,00

06.00.0414 Τέλος ανακοµιδής 900,00 0,00 900,00 180,00 180,00

06.00.0415 ∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.757,00 0,00 1.757,00 0,00 0,00

06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2.246,00 0,00 2.246,00 120,00 120,00

06.00.0417.001 ∆ικαίωµα ανέγερσης οικογ.τάφου 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00

06.00.0417.006 Έσοδα από την αγορά οστεοκιβωτίων 146,00 0,00 146,00 120,00 120,00

06.00.043Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την

παροχή υπηρεσιών980.000,00 0,00 980.000,00 12.253,00 12.253,00

ΕΣΟ∆Α

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 2: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.0432 Εισιτήρια εισόδου σε θεάτρα, µουσεία κ.λ.π. 980.000,00 0,00 980.000,00 12.253,00 12.253,00

06.00.0432.001 ∆ικαιώµατα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

06.00.0432.002Έσοδα από εκµετάλλευση πάρκιγν 4ων

Μαρτύρων και Γιαµπουδάκη380.000,00 0,00 380.000,00 12.253,00 12.253,00

06.00.044 Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας 627.361,86 0,00 627.361,86 17,60 17,60

06.00.0441Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν

2130/93)627.361,86 0,00 627.361,86 17,60 17,60

06.00.0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Ρεθύµνου 438.504,23 0,00 438.504,23 2,35 2,35

06.00.0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Αρµένων 6.391,99 0,00 6.391,99 0,36 0,36

06.00.0441.003 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Γουλεδιανών 650,24 0,00 650,24 0,00 0,00

06.00.0441.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Καρές 1.667,24 0,00 1.667,24 0,00 0,00

06.00.0441.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Καστέλλου 546,76 0,00 546,76 0,00 0,00

06.00.0441.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Κούµων 577,55 0,00 577,55 0,00 0,00

06.00.0441.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Μαρουλά 2.283,76 0,00 2.283,76 0,00 0,00

06.00.0441.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Όρους 490,95 0,00 490,95 0,00 0,00

06.00.0441.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Πρασσιών 775,24 0,00 775,24 0,00 0,00

06.00.0441.010Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆.

Ρουσσοσπιτίου4.186,00 0,00 4.186,00 0,00 0,00

06.00.0441.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Σελλίου 1.304,29 0,00 1.304,29 0,00 0,00

06.00.0441.012Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆.

Χρωµοναστηρίου1.726,36 0,00 1.726,36 0,00 0,00

06.00.0441.013Ποσοστό 15 % από την παρακράτηση του

Τ.Α.Π.102.200,00 0,00 102.200,00 0,00 0,00

06.00.0441.014 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ∆.Ε. Αρκαδίου 26.308,68 0,00 26.308,68 3,43 3,43

06.00.0441.015 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ∆.Ε. Λαππαίων 6.608,37 0,00 6.608,37 1,01 1,01

06.00.0441.016 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ∆.Ε. Ν.Φωκά 33.140,20 0,00 33.140,20 10,45 10,45

06.00.045Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων

επιτηδευµατιών665.000,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00

06.00.0451Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν

1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00

06.00.0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των

κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)

285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00

06.00.046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 588.715,00 0,00 588.715,00 11.196,82 10.562,02

06.00.0461Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν

1080/80)545.215,00 0,00 545.215,00 4.518,73 4.324,93

06.00.0461.001Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς

55.000,00 0,00 55.000,00 4.215,60 4.021,80

06.00.0461.002Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών, πλατειών

κ.λ.π.85.000,00 0,00 85.000,00 303,13 303,13

06.00.0461.003Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

06.00.0461.004Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που

καταλαµβάνει κατασκευή περιπτέρου2.215,00 0,00 2.215,00 0,00 0,00

06.00.0461.006 Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης του Ν.

3431/06 ( αρ. 6 της 528/075/09 Υπ. Απ. )3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00 0,00 1.000,00 8,09 8,09

06.00.0464Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)

40.000,00 0,00 40.000,00 6.670,00 6.229,00

06.00.0469Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο

38 Ν 2773/99)2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 591.259,59 0,00 591.259,59 741,72 741,72

06.00.051 Φόροι 551.259,59 0,00 551.259,59 2,50 2,50

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 3: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.0511Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10

Ν 1080/80)551.259,59 0,00 551.259,59 2,50 2,50

06.00.052 Εισφορές 40.000,00 0,00 40.000,00 739,22 739,22

06.00.0521

Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν

2508/97)

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

06.00.0521.003 Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

06.00.0522Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη

(άρθρο 8 Ν 1337/83)20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

06.00.0522.003 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Περιβόλια 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

06.00.0524 Λοιπές εισφορές 10.000,00 0,00 10.000,00 739,22 739,22

06.00.0524.001Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσµατος (αρ 94 Ν.

3852/10)10.000,00 0,00 10.000,00 739,22 739,22

06.00.06ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ12.643.687,70 0,00 12.643.687,70 1.379.491,28 1.379.491,28

06.00.061Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη

λειτουργικών δαπανών8.552.758,52 0,00 8.552.758,52 705.775,81 705.775,81

06.00.0611ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο

25 Ν 1828/89)6.981.872,81 0,00 6.981.872,81 581.905,81 581.905,81

06.00.0612

ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων

προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών

138.576,00 0,00 138.576,00 0,00 0,00

06.00.0614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών

αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)

449.673,76 0,00 449.673,76 123.870,00 123.870,00

06.00.0619ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν

περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε)982.635,95 0,00 982.635,95 0,00 0,00

06.00.0619.002Κάλυψη ενοικίων χώρων στέγασης ΚΕΠ

(χρηµατική εντολή ΥΠΕΣ)9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

06.00.0619.006Έσοδα από την εφαρµογή του άρθρου 27 ν.

3756/2009973.635,95 0,00 973.635,95 0,00 0,00

06.00.062Από θεσµοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών

δαπανών4.090.929,18 0,00 4.090.929,18 673.715,47 673.715,47

06.00.0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 4.090.929,18 0,00 4.090.929,18 673.715,47 673.715,47

06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 199.330,00 0,00 199.330,00 1.965,00 1.680,00

06.00.071 Λοιπά τακτικά έσοδα 199.330,00 0,00 199.330,00 1.965,00 1.680,00

06.00.0713

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού

ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ∆ΚΚ)

18.000,00 0,00 18.000,00 1.295,00 1.110,00

06.00.0715

Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆΄ του

άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν

2880/2001)

146.330,00 0,00 146.330,00 0,00 0,00

06.00.0718Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις

35.000,00 0,00 35.000,00 670,00 570,00

06.00.0718.001Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών

γάµων35.000,00 0,00 35.000,00 670,00 570,00

06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 5.219.075,47 0,00 5.219.075,47 52.822,16 45.067,32

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 4.491.766,19 0,00 4.491.766,19 0,00 0,00

06.00.131Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1.358.887,05 0,00 1.358.887,05 0,00 0,00

06.00.1311Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα

∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)766.830,00 0,00 766.830,00 0,00 0,00

06.00.1312Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

(άρθρο 13 ν. 2880/2001)144.400,00 0,00 144.400,00 0,00 0,00

06.00.1313

Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν.

2539/1997)

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

06.00.1313.002Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας - επενδυτικές δαπάνες

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 4: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1314Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα «Θησέας»

(άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)210.132,15 0,00 210.132,15 0,00 0,00

06.00.1314.001 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ 210.132,15 0,00 210.132,15 0,00 0,00

06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 177.524,90 0,00 177.524,90 0,00 0,00

06.00.1319.002 Επιχορήγηση από ΟΣΚ 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

06.00.1319.003Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΚΡΗΤΗ-

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ77.524,90 0,00 77.524,90 0,00 0,00

06.00.132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 3.132.879,14 0,00 3.132.879,14 0,00 0,00

06.00.1321Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά

επιχειρησιακά προγράµµατα3.037.113,55 0,00 3.037.113,55 0,00 0,00

06.00.1321.003Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

0023.037.113,55 0,00 3.037.113,55 0,00 0,00

06.00.1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 20.765,59 0,00 20.765,59 0,00 0,00

06.00.1322.009Υπογείωση καλωδίων δικτύου ∆ΕΗ Οικ.

Πρασσών ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ20.765,59 0,00 20.765,59 0,00 0,00

06.00.1328

Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

06.00.1328.073

Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου

Σκουλουφίων, ∆ήµου Ρεθύµνης (υποέργα 1 και 2)

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

06.00.1328.074 Ποδηλατικές ∆ιαδροµές ∆ήµου Ρεθύµνης 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.15ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ -

ΠΑΡΑΒΟΛΑ607.730,00 0,00 607.730,00 52.738,79 44.983,95

06.00.151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 607.730,00 0,00 607.730,00 52.738,79 44.983,95

06.00.1511Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών

(άρθρο 6 Ν∆ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)160.000,00 0,00 160.000,00 11.836,32 10.945,87

06.00.1512Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του

ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)350.000,00 0,00 350.000,00 29.004,40 29.004,40

06.00.1512.005Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του

ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)350.000,00 0,00 350.000,00 29.004,40 29.004,40

06.00.1513Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών

διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)22.500,00 0,00 22.500,00 4.425,11 1.708,32

06.00.1513.001Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

06.00.1513.002 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 20.000,00 0,00 20.000,00 4.425,11 1.708,32

06.00.1519Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

75.230,00 0,00 75.230,00 7.472,96 3.325,36

06.00.1519.001 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 50.000,00 0,00 50.000,00 2.090,00 1.990,00

06.00.1519.003Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

06.00.1519.006 Πρόστιµα καθαριότητας βάσει Ν. 1416/84 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.1519.007Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης τέλους καθαριότητας και φωτισµού

8.000,00 0,00 8.000,00 4.760,75 942,54

06.00.1519.008Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης φόρου

ηλεκτροδοτουµένων χώρων1.300,00 0,00 1.300,00 472,21 242,82

06.00.1519.009 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ιδιοκτησίας 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

06.00.1519.011Πρόστιµα που επιβάλλονται βάσει του Ν.

4039/120,00 0,00 0,00 150,00 150,00

06.00.1519.025 Πρόστιµα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ. 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 119.579,28 0,00 119.579,28 83,37 83,37

06.00.162Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για

λογαριασµό τρίτων45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

06.00.1624

Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν.

2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

06.00.1624.001Πρόστιµα αυθαιρέτων που εισπράττονται από

∆.Ο.Υ.45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 74.579,28 0,00 74.579,28 83,37 83,37

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 5: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1693Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή

υπηρεσιών69.549,28 0,00 69.549,28 36,56 36,56

06.00.1693.001Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή

υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.)69.049,28 0,00 69.049,28 0,00 0,00

06.00.1693.002 Εσοδα από χρήση κοινόχρησων ποδηλάτων 500,00 0,00 500,00 36,56 36,56

06.00.1699Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να

ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»5.030,00 0,00 5.030,00 46,81 46,81

06.00.1699.004Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου

Ερωφίλη5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.1699.017 Εσοδα από καταθέσεις υπό διερεύνηση 0,00 0,00 0,00 6,81 6,81

06.00.1699.019Πρόστιµα ποινικών που εισπράττονται από

∆.Ο.Υ.30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

06.00.1699.021Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλειµµένων

αυτοκινήτων0,00 0,00 0,00 40,00 40,00

06.00.2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ1.362.019,85 0,00 1.362.019,85 523.294,45 489.464,19

06.00.21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.169.919,63 0,00 1.169.919,63 521.038,20 487.537,36

06.00.211

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών

που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη

φορά1.169.919,63 0,00 1.169.919,63 521.038,20 487.537,36

06.00.2111Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

771.271,27 0,00 771.271,27 372.536,81 366.173,14

06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 95.220,00 0,00 95.220,00 52.491,01 46.998,21

06.00.2115.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Ρεθύµνου 70.000,00 0,00 70.000,00 46.769,11 46.670,15

06.00.2115.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Αρµένων 500,00 0,00 500,00 29,04 29,04

06.00.2115.003 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Γουλεδιανών 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00

06.00.2115.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Καρές 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00

06.00.2115.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Καστέλλου 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

06.00.2115.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Κούµων 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00

06.00.2115.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Μαρουλά 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00

06.00.2115.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Όρους 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00

06.00.2115.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Πρασσιών 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

06.00.2115.010Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆.

Ρουσσοσπιτίου600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

06.00.2115.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. Σελλίου 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00

06.00.2115.012Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆.

Χρωµοναστηρίου400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

06.00.2115.013Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Αρκαδίου

14.000,00 0,00 14.000,00 5.070,18 108,90

06.00.2115.014Τακτικά έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας Λαππαίων

2.400,00 0,00 2.400,00 87,75 87,75

06.00.2115.015Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Ν.Φωκά

6.500,00 0,00 6.500,00 534,93 102,37

06.00.2118Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων

επιτηδευµατιών80.000,00 0,00 80.000,00 31.073,49 12.847,79

06.00.2118.005Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων

επιτηδευµατιών80.000,00 0,00 80.000,00 31.073,49 12.847,79

06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 223.428,36 0,00 223.428,36 64.936,89 61.518,22

06.00.2119.002 Φόρος ηλεκτροδοτουµένων χώρων 105.255,75 0,00 105.255,75 51.553,16 51.170,86

06.00.2119.015Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων &

Γιαµπουδάκη Π.Ο.Ε.0,00 0,00 0,00 6.883,19 6.883,19

06.00.2119.016 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 25.000,00 0,00 25.000,00 5.050,54 2.014,17

06.00.2119.020 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

06.00.2119.023∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου

ταφής)9.872,61 0,00 9.872,61 1.450,00 1.450,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 6: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.2119.031Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης άµεσων

βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

06.00.2119.050Τέλος Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο

38 Ν. 2773/99)300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

06.00.2119.053∆΄ Τρίµηνο προηγούµενου έτους Ενοικίων

ΚΕΠ3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

06.00.22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 192.100,22 0,00 192.100,22 2.256,25 1.926,83

06.00.221

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών

ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για

πρώτη φορά192.100,22 0,00 192.100,22 2.256,25 1.926,83

06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 192.100,22 0,00 192.100,22 2.256,25 1.926,83

06.00.2211.001Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων Πρωτοβεβαιούµενα Παρελθόντων Ετων

100.000,00 0,00 100.000,00 565,00 565,00

06.00.2211.006Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης Πρωτοβεβαιούµενα Παρελθόντων Ετων

25.000,00 0,00 25.000,00 1.180,00 1.160,00

06.00.2211.007Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων

20.000,00 0,00 20.000,00 511,25 201,83

06.00.2211.014 Πρόστιµα αυθαιρέτων από ∆.Ο.Υ. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

06.00.2211.019 Πρόστιµα ποινικών από ∆.Ο.Υ. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

06.00.2211.026 Προγραµµατική µε ∆. Μυλοποτάµου ΠΟΕ 16.569,82 0,00 16.569,82 0,00 0,00

06.00.2211.027 Έσοδα από σύµβαση για ανακυκλώσιµα υλικά 430,40 0,00 430,40 0,00 0,00

06.00.3ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.

8.025.384,65 0,00 8.025.384,65 8.487.344,44 52.440,10

06.00.31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.312 ∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.3121∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.3121.001∆άνειο από το Τ.Π & ∆ για αποζηµιώσεις του

Σχεδίου Πόλης50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΆ ΤΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ7.975.384,65 0,00 7.975.384,65 8.487.344,44 52.440,10

06.00.321Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά

τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα4.024.049,12 0,00 4.024.049,12 4.227.323,22 44.071,90

06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 32.960,26 0,00 32.960,26 44.573,92 265,16

06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 116.933,14 0,00 116.933,14 159.557,41 6.677,02

06.00.3215.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 60.845,56 0,00 60.845,56 87.134,96 5.085,44

06.00.3215.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. ΑΡΜΕΝΩΝ 2.665,28 0,00 2.665,28 4.275,59 94,07

06.00.3215.003Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆.

ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΩΝ0,00 0,00 0,00 120,67 0,00

06.00.3215.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. ΚΑΡΕΣ 48,63 0,00 48,63 776,70 137,68

06.00.3215.005Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆.

ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ0,00 0,00 0,00 42,96 0,00

06.00.3215.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. ΚΟΥΜΩΝ 306,18 0,00 306,18 430,08 0,00

06.00.3215.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. ΜΑΡΟΥΛΑ 1.109,12 0,00 1.109,12 1.523,96 18,38

06.00.3215.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. ΟΡΟΥΣ 541,01 0,00 541,01 610,62 0,00

06.00.3215.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. ΠΡΑΣΣΙΩΝ 417,56 0,00 417,56 850,53 0,00

06.00.3215.010Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆.

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ1.827,20 0,00 1.827,20 2.393,15 33,27

06.00.3215.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆. ΣΕΛΛΙΟΥ 651,25 0,00 651,25 982,56 0,00

06.00.3215.012Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.∆.

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ730,35 0,00 730,35 1.015,41 5,36

06.00.3215.013 Τέλος ακίνητης περιουσίας ∆.Ε. Ν. Φωκά 21.689,20 0,00 21.689,20 31.065,40 953,31

06.00.3215.014 Τέλος ακίνητης περιουσίας ∆.Ε. Αρκαδίου 25.783,41 0,00 25.783,41 27.586,88 342,41

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 7: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.3215.015 Τέλος ακίνητης περιουσίας ∆.Ε. Λαππαίων 318,39 0,00 318,39 747,94 7,10

06.00.3217Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων

789.898,85 0,00 789.898,85 784.833,24 2.755,32

06.00.3217.001 Εισφορά σε χρήµα Μασταµπάς - Καλλιθέα 272.103,95 0,00 272.103,95 248.038,42 587,07

06.00.3217.002 Εισφορά σε χρήµα Κουµπές - Αγ.Νικόλαος 10.020,64 0,00 10.020,64 8.131,32 399,77

06.00.3217.003 Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 174.248,02 0,00 174.248,02 192.744,59 0,00

06.00.3217.004Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Μασταµπάς - Καλλιθέα

28.833,55 0,00 28.833,55 28.956,50 0,00

06.00.3217.005Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Κουµπές - Αγ.Νικόλαος

15.693,45 0,00 15.693,45 16.754,06 0,00

06.00.3217.006 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Περιβόλια 288.999,24 0,00 288.999,24 290.208,35 1.768,48

06.00.3218Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων

επιτηδευµατιών1.323.750,51 0,00 1.323.750,51 1.408.889,15 5.936,10

06.00.3218.001Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων

επιτηδευµατιών1.323.750,51 0,00 1.323.750,51 1.408.889,15 5.936,10

06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.760.506,36 0,00 1.760.506,36 1.829.469,50 28.438,30

06.00.3219.001 Τέλη διαφηµίσεων 3.494,95 0,00 3.494,95 3.681,41 0,00

06.00.3219.002 Φόρος ηλεκτροδοτουµένων χώρων 1.677,56 0,00 1.677,56 2.133,76 16,33

06.00.3219.003 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών & πλατειών 50.185,99 0,00 50.185,99 48.365,70 0,00

06.00.3219.007 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 194.536,72 0,00 194.536,72 159.164,24 100,00

06.00.3219.008 ∆ικαίωµα χρήσης δηµοτικών σφαγείων 10.535,71 0,00 10.535,71 10.307,15 0,00

06.00.3219.010 ∆ικαίωµα βοσκής Αρµένων 20,00 0,00 20,00 351,45 0,00

06.00.3219.011 ∆ικαίωµα βοσκής Καρές 181,15 0,00 181,15 77,15 0,00

06.00.3219.012 ∆ικαίωµα βοσκής Μαρουλά 330,00 0,00 330,00 82,40 64,20

06.00.3219.013 ∆ικαίωµα βοσκής Χρωµοναστηρίου 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

06.00.3219.014 Μισθώµατα από χρήση αιγιαλού 41.037,72 0,00 41.037,72 36.298,26 0,00

06.00.3219.015 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 274.638,26 0,00 274.638,26 275.891,71 0,00

06.00.3219.016 Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων 454.595,86 0,00 454.595,86 535.281,74 14.337,92

06.00.3219.017 Μισθώµατα χρήσης δηµοτικών λουτρών 4.646,69 0,00 4.646,69 4.646,69 0,00

06.00.3219.018 ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 27.860,20 0,00 27.860,20 29.488,51 26,00

06.00.3219.019 τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλίων 2.310,00 0,00 2.310,00 2.340,00 0,00

06.00.3219.021ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

42.454,55 0,00 42.454,55 40.056,49 0,00

06.00.3219.024 ∆ικαιώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων Αρκαδίου 140,00 0,00 140,00 38,65 32,00

06.00.3219.026 ∆ικαιώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων Λαππαιων 364,54 0,00 364,54 195,84 0,00

06.00.3219.027 Τέλη Νεκροταφείου Λαππαιων 3,65 0,00 3,65 3,65 0,00

06.00.3219.030 Λοιπά Εσοδα από ∆ΕΥΑ Αρκαδιου 559.377,42 0,00 559.377,42 565.136,31 12.465,35

06.00.3219.032 ∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.066,00 0,00 1.066,00 1.184,00 22,00

06.00.3219.033

Εισπράξεις από υπαλλήλους του ∆ήµου

ασφαλισµένους στο ΙΚΑ για αναδροµικές εισφορές επικουρικού Ταµείου ΙΚΑ

1.513,81 0,00 1.513,81 1.513,81 0,00

06.00.3219.036 ∆ικαίωµα ανανέωσης-παράτασης χρόνου ταφής 8.836,83 0,00 8.836,83 10.009,74 198,04

06.00.3219.039 Έσοδα από Πάρκινγκ 3.163,45 0,00 3.163,45 3.194,60 0,00

06.00.3219.041 ∆ικαίωµα βοσκής ∆.Ε. Νικ. Φωκά 160,00 0,00 160,00 31,60 0,00

06.00.3219.042 ∆ικαίωµα βοσκής Σελλίων 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

06.00.3219.048 Μισθώµατα περιπτέρων 1.347,80 0,00 1.347,80 2.225,23 0,00

06.00.3219.049Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που

καταλαµβάνει κατασκευή περιπτέρου3.135,00 0,00 3.135,00 2.475,00 370,00

06.00.3219.050 Έσοδα από ΟΑΚ ΑΕ (ΟΑ∆ΥΚ) - ∆ΕΥΑΡ 64.922,50 0,00 64.922,50 78.139,43 756,46

06.00.3219.051∆ικαστικά έξοδα επιβληθέντα δυνάµει δικαστικών αποφάσεων

7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00

06.00.3219.052 Επιστροφή Χρηµάτων 0,00 0,00 0,00 2.843,58 50,00

06.00.3219.056Επιστροφή Χρηµάτων από Προνοιακά

Επιδόµατα0,00 0,00 0,00 6.411,40 0,00

06.00.322Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά

τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα3.951.335,53 0,00 3.951.335,53 4.260.021,22 8.368,20

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 8: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3.928.215,89 0,00 3.928.215,89 4.237.659,80 8.368,20

06.00.3221.001 Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων 1.602.305,34 0,00 1.602.305,34 1.625.863,55 1.810,86

06.00.3221.002 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 12.663,94 0,00 12.663,94 35.383,27 1.806,72

06.00.3221.003 Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων 171.871,38 0,00 171.871,38 160.954,07 7,89

06.00.3221.004 Πρόστιµα παράνοµων διαφηµίσεων 88.141,09 0,00 88.141,09 89.305,40 122,27

06.00.3221.005 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 646.457,21 0,00 646.457,21 881.093,25 1.107,83

06.00.3221.007 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.433,11 0,00 2.433,11 2.338,74 0,00

06.00.3221.008Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων

784.236,60 0,00 784.236,60 806.031,13 2.918,80

06.00.3221.009Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

χρηµατικών ποσών4.787,50 0,00 4.787,50 4.946,64 0,00

06.00.3221.010 Πρόστιµα καθαριότητας βάσει Ν.1416/84 205,00 0,00 205,00 690,00 0,00

06.00.3221.011 Επιστροφή ποσού από καταλογιστική πράξη 292.161,91 0,00 292.161,91 292.161,91 0,00

06.00.3221.012Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης τέλους καθαριότητας

11.405,63 0,00 11.405,63 21.612,79 529,19

06.00.3221.013Πρόστιµα εκπρόθεσµης ∆ήλωσης φόρου

ηλεκτροδοτουµέν935,76 0,00 935,76 4.727,13 64,64

06.00.3221.014

Πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και τέλους του

άρθρου 20 Ν.2539/97 Αρκαδίου136.637,55 0,00 136.637,55 138.038,47 0,00

06.00.3221.016Πρόστιµα υπαιθρίου εµπορίου (άρ 5 κ΄ 7 ν

2323/95)784,99 0,00 784,99 977,78 0,00

06.00.3221.019

Πρόστιµο µη υποβολής ή ανακριβούς ή

εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης ειδικού

τέλους λατοµικών προΪόντων168.357,01 0,00 168.357,01 168.357,01 0,00

06.00.3221.020Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου

Ερωφίλη4.831,87 0,00 4.831,87 3.978,66 0,00

06.00.3221.021 Πρόστιµα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ. 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

06.00.3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 23.119,64 0,00 23.119,64 22.361,42 0,00

06.00.3222.002∆απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων

2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00

06.00.3222.003

Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό

των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή

ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)

20.519,64 0,00 20.519,64 19.761,42 0,00

06.00.4ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.028.720,00 0,00 5.028.720,00 227.979,19 227.979,19

06.00.41ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

5.028.720,00 0,00 5.028.720,00 226.465,27 226.465,27

06.00.411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 345.500,00 0,00 345.500,00 20.015,64 20.015,64

06.00.4111Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

344.500,00 0,00 344.500,00 20.015,64 20.015,64

06.00.4111.001

Εισφορά υπέρ του δηµοσίου για σύνταξη

6,67% στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων, πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του

προσωπικού και εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων.

300.000,00 0,00 300.000,00 17.650,31 17.650,31

06.00.4111.003

Εισφορά υπέρ του δηµοσίου για σύνταξη

ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης του

∆ηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.6.000,00 0,00 6.000,00 342,00 342,00

06.00.4111.004 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 37.000,00 0,00 37.000,00 2.023,33 2.023,33

06.00.4111.005 Γ.Λ.Κ.-Πρόσθετη Ειδική Εισφορά 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

06.00.4112Εισφορά υπέρ ∆ηµοσίου για την αναγνώριση

ως συντάξιµης οποιασδήποτε υπηρεσίας1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.4112.001 Τ.Ε.Α.∆.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.537.020,00 0,00 1.537.020,00 37.891,19 37.891,19

06.00.4121Φόροι µισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές των

υπαλλήλων του δήµου360.000,00 0,00 360.000,00 22.072,22 22.072,22

06.00.4121.001 Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 350.000,00 0,00 350.000,00 22.072,22 22.072,22

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 9: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4121.002 Φ.Μ.Υ. Νοµικού Συµβούλου 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

06.00.4122

Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων

και λοιπών συλλογικών οργάνων86.000,00 0,00 86.000,00 1.180,54 1.180,54

06.00.4122.001Φόροι αµοιβών ∆ηµάρχων, Αντιδηµάρχ.µελών

∆.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων80.000,00 0,00 80.000,00 1.069,30 1.069,30

06.00.4122.002

Χαρτ/µο & ΟΓΑ αµοιβών ∆ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ∆.Σ. και λοιπών

συλλογικών οργάνων6.000,00 0,00 6.000,00 111,24 111,24

06.00.4123Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.

Επαγγελµατιών κ.λ.π.613.000,00 0,00 613.000,00 0,00 0,00

06.00.4123.001 Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών 20% 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

06.00.4123.002 Φόρος Καυσίµων 1% Ν.2238/94 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

06.00.4123.003 Φόρος προµηθευτών 4% (εµπορευµάτων) 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

06.00.4123.004 Φόρος προµηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών) 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00

06.00.4123.005 Φόρος µελετών 4% 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

06.00.4123.006 Φόρος µελετών 10% 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

06.00.4123.007 Φόρος αµοιβών εργολάβων (1% ή 3%) 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου 478.020,00 0,00 478.020,00 14.638,43 14.638,43

06.00.4124.001Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέµενης Αξίας)

130.000,00 0,00 130.000,00 4.409,71 4.409,71

06.00.4124.003 Φόρος τόκων 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

06.00.4124.004 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ τόκων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

06.00.4124.005Χαρτόσηµο και ΟΓΑ από εκµίσθωση ακινήτων

3,6%500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.4124.006Χαρτόσηµο 3% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.4124.007Χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ χαρτ/µου 20% για

έργα500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.4124.008 Απόδοση από µελέτες 5% υπέρ ∆ηµοσίου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.4124.009 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου για µελέτες 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.4124.010Χαρτόσηµο 2,4% επί του συνολικού ποσού των

πόρων ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.4124.011 Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕ∆ 40.000,00 0,00 40.000,00 2.179,34 2.179,34

06.00.4124.012 Εισφορά 2% για καταπολέµηση της ανεργίας 100.000,00 0,00 100.000,00 5.643,47 5.643,47

06.00.4124.013ΤΠ∆Υ-ΤΠ∆ΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν.

3986/2011)45.000,00 0,00 45.000,00 2.405,91 2.405,91

06.00.4124.014 Παρακράτηση υπέρ ∆.Ο.Υ. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

06.00.4124.015 Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.4124.017

Χαρτόσηµο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για

ιδιώτες - µέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ.διαφορών

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.4124.018ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

06.00.413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.552.700,00 0,00 2.552.700,00 154.407,87 154.407,87

06.00.4131Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία

2.552.700,00 0,00 2.552.700,00 154.407,87 154.407,87

06.00.4131.001 Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζοµένου 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 82.992,18 82.992,18

06.00.4131.002 Τ.Υ.∆.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζοµένου 550.000,00 0,00 550.000,00 34.362,95 34.362,95

06.00.4131.003Τ.Π.∆.Υ. Εργαζοµένου (Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων)

70.000,00 0,00 70.000,00 4.486,16 4.486,16

06.00.4131.004

Τ.Ε.Α.∆.Υ. (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων-Τοµέας Ασφάλισης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)

200.000,00 0,00 200.000,00 14.497,45 14.497,45

06.00.4131.005 Τ.Ε.Α.∆.Υ. ∆ηµάρχου 4.000,00 0,00 4.000,00 205,20 205,20

06.00.4131.006 Τ.Ε.Α.∆.Υ. ∆ικηγόρου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 10: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4131.007Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-

Εργαζοµένου100.000,00 0,00 100.000,00 7.850,74 7.850,74

06.00.4131.008Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-

Εργαζοµένου20.000,00 0,00 20.000,00 1.711,96 1.711,96

06.00.4131.009 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Ειδική Προσαύξηση 15.000,00 0,00 15.000,00 1.206,40 1.206,40

06.00.4131.010 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Εφάπαξ Εργαζοµένου 15.000,00 0,00 15.000,00 1.141,36 1.141,36

06.00.4131.011Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-

Εργαζοµένου27.000,00 0,00 27.000,00 2.143,91 2.143,91

06.00.4131.013ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (για την πάγια

αντιµισθία του Ν.Σ.)5.000,00 0,00 5.000,00 227,80 227,80

06.00.4131.014 Τ.Π.∆.Υ. ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.4131.015 Τ.Π.∆.Υ. ∆ηµάρχου 900,00 0,00 900,00 34,20 34,20

06.00.4131.016 Μ.Τ.Π.Υ εργαζοµένου 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

06.00.4131.017ΤΠ∆Υ ΕΡΓΖ ( ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥ∆Κ

4.000,00 0,00 4.000,00 67,47 67,47

06.00.4131.018ΟΠΑ∆ - ΥΠΑ∆ ( ∆ΗΜΟΣΙΟΥ )

ΜΗΧΝΑΝΙΚΟΙ ΤΥ∆Κ6.000,00 0,00 6.000,00 1.260,27 1.260,27

06.00.4131.019 ΜΤΠΥ ( ΜΕΤΟΧΩΝ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥ∆Κ 6.000,00 0,00 6.000,00 1.039,32 1.039,32

06.00.4131.020 ΟΠΑ∆-ΥΠΑ∆ Αιρετών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.4131.021 Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

06.00.4131.022 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ Υγείας (σε χρήµα) 800,00 0,00 800,00 27,85 27,85

06.00.4131.023 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ Υγείας (σε είδος) 3.500,00 0,00 3.500,00 171,11 171,11

06.00.4131.024 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ Πρόνοιας 2.500,00 0,00 2.500,00 106,11 106,11

06.00.4131.025 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ Επικουρικό 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

06.00.4131.026 ΤΑΠ-∆ΕΗ Κλάδος Σύνταξης 13.000,00 0,00 13.000,00 875,43 875,43

06.00.4131.028 Μ.Τ.Π.Υ. 2% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 593.500,00 0,00 593.500,00 14.150,57 14.150,57

06.00.4141Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση

δανείων του ΤΠ & ∆ και Ταµιευτηρίου310.000,00 0,00 310.000,00 11.322,80 11.322,80

06.00.4141.001Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων

Τ.Π.& ∆.180.000,00 0,00 180.000,00 7.509,30 7.509,30

06.00.4141.002Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων

ΤΑΧΥ∆Ρ.ΤΑΜ130.000,00 0,00 130.000,00 3.813,50 3.813,50

06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 283.500,00 0,00 283.500,00 2.827,77 2.827,77

06.00.4142.001Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων(χαρτ/µο & ΟΓΑ

ενοικίων)40.000,00 0,00 40.000,00 323,42 323,42

06.00.4142.002 Τ.Ε.Α.∆.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5% 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.003 Τ.Ε.Α.∆.Υ. Προµηθειών το 1,5% 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.004 Τ.Ε.Α.∆.Υ. επί των έργων το 1,5% 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.005 Τ.Π.∆.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5% 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

06.00.4142.006 Τ.Π.∆.Υ. Προµηθειών το 0,5% 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.007 Τ.Π.∆.Υ. επί των έργων το 0,5% 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.009 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 1% για έργα 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.010Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο

12)1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.011Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 0,60% για έργα (Ν.2166/93

άρθρο 27 παρ.34)2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.012Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 2% για Μελέτες (Ν.2326/40

άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ.ε')1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.013Υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων του ∆ήµου

Ρεθύµνης15.000,00 0,00 15.000,00 743,00 743,00

06.00.4142.014 Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζοµένου 4.000,00 0,00 4.000,00 60,00 60,00

06.00.4142.015 Υπέρ Τ.Υ.∆.Κ. 1% 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.016 Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2ο/οο για έργα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.4142.017 Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για µελέτες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.018 Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

06.00.4142.019 Υπέρ ΕΜΠ 1% για µελέτες 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

06.00.4142.020Υπέρ ΤΠΕ∆Ε 1% (Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµ.Έργω

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 11: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4142.021Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων

Συµβάσεων16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.022

Κράτηση Υπέρ ∆ήµου λόγω Απεργιών- Απουσιών κλπ 25.000,00 0,00 25.000,00 1.101,35 1.101,35

06.00.4142.023Κράτηση για Επιστροφή χρηµάτων γενικά

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.024

Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.025Κράτηση για ∆ιατροφή

40.000,00 0,00 40.000,00 600,00 600,00

06.00.4142.026Κράτηση για Κατάσχεση

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.027

Κράτηση για Επιστροφές από εφηµερίδες έργων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 1.513,92 1.513,92

06.00.421 Επιστροφές χρηµάτων 0,00 0,00 0,00 1.513,92 1.513,92

06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 0,00 0,00 688,31 688,31

06.00.4214.006 Επιστροφές από δηµοσιέυσεις σε εφηµερίδες 0,00 0,00 0,00 688,31 688,31

06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 0,00 0,00 825,61 825,61

06.00.4219.005Επιστροφές χρηµάτων από προνοιακά

επιδόµατα0,00 0,00 0,00 400,00 400,00

06.00.4219.006Επιστροφές από δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες - διαγωνισµοί

0,00 0,00 0,00 425,61 425,61

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 11.935.119,37 0,00 11.935.119,37 12.075.402,15 12.075.402,15

06.00.51ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ11.935.119,37 0,00 11.935.119,37 12.075.402,15 12.075.402,15

06.00.511Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά

έσοδα7.311.143,26 0,00 7.311.143,26 8.048.850,20 8.048.850,20

06.00.5111

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά

έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων

παρελθόντων ετών450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

06.00.5112

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά

έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για

επενδυτικές δαπάνες3.175.367,48 0,00 3.175.367,48 2.397.382,16 2.397.382,16

06.00.5113Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά

έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών1.785.775,78 0,00 1.785.775,78 2.583.488,79 2.583.488,79

06.00.5119Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά

έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 3.067.979,25 3.067.979,25

06.00.512Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από

έκτακτα έσοδα4.623.976,11 0,00 4.623.976,11 4.026.551,95 4.026.551,95

06.00.5121

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων

παρελθόντων ετών500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

06.00.5122

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από

έκτακτα έσοδα (εκτός Π∆Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες

1.860.615,26 0,00 1.860.615,26 2.969.053,02 2.969.053,02

06.00.5123

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων

δαπανών400.000,00 0,00 400.000,00 677.958,52 677.958,52

06.00.5129

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών

1.863.360,85 0,00 1.863.360,85 379.540,41 379.540,41

Κωδικός

ΛογαριασµούΠεριγραφή Εγκεκριµένος

Αναµορφώσεις

Σύνολο

∆ιαµορφωµένος

Σύνολο

Ενταλθέντα

Σύνολο

Πληρωθέντα

Σύνολο

ΕΞΟ∆Α

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 12: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ52.468.817,28 0,00 52.468.817,28 1.727.086,55 1.438.592,82

02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14.955.448,15 36.318,20 14.991.766,35 238.559,53 137.144,28

02.00.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 8.207.663,30 0,00 8.207.663,30 124.874,82 61.000,32

02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 216.000,00 0,00 216.000,00 22.246,92 7.667,36

02.00.603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 175.000,00 0,00 175.000,00 12.700,67 0,00

02.00.6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

175.000,00 0,00 175.000,00 12.700,67 0,00

02.00.6031.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

175.000,00 0,00 175.000,00 12.700,67 0,00

02.00.605Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης35.000,00 0,00 35.000,00 9.546,25 7.667,36

02.00.6053Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών

θέσεων35.000,00 0,00 35.000,00 9.546,25 7.667,36

02.00.6053.001Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών

θέσεων35.000,00 0,00 35.000,00 9.546,25 7.667,36

02.00.607∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6073∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6073.001∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 699.220,00 0,00 699.220,00 29.294,94 0,00

02.00.611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6111.001Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ( Συµβολαιογραφικά οχηµάτων )

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.612 ∆απάνες αιρετών 375.000,00 0,00 375.000,00 29.294,94 0,00

02.00.6121

Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230.242 και 248 Κ∆Κ

150.000,00 0,00 150.000,00 13.044,94 0,00

02.00.6121.001Αντιµισθία ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και Προέδρου ∆Σ

150.000,00 0,00 150.000,00 13.044,94 0,00

02.00.6123Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών και τοπικών συµβουλίων

210.000,00 0,00 210.000,00 16.250,00 0,00

02.00.6123.001Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών και τοπικών συµβουλίων

210.000,00 0,00 210.000,00 16.250,00 0,00

02.00.6126

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων

παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.00.6126.001

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων

παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.00.613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

02.00.6133Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

02.00.6133.001Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

02.00.614Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού

προσώπου203.020,00 0,00 203.020,00 0,00 0,00

02.00.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ∆ικαίου 203.020,00 0,00 203.020,00 0,00 0,00

02.00.6142.018 Αµοιβή φορέα πιστοποίησης ISO 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

02.00.6142.030Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ

20.910,00 0,00 20.910,00 0,00 0,00

02.00.6142.031 Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2015 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 13: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6142.032

Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. προηγούµενου

οικονοµικού έτος 20.910,00 0,00 20.910,00 0,00 0,00

02.00.615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.00.6151∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και φόρων100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.00.6151.002Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.00.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6161Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6161.001Τόκοι καθυστέρησης πληρωµών ( Π.∆.

166/2003 )6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 213.300,00 0,00 213.300,00 0,00 0,00

02.00.622 Επικοινωνίες 213.300,00 0,00 213.300,00 0,00 0,00

02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 102.300,00 0,00 102.300,00 0,00 0,00

02.00.6221.001 Ταχυδροµικά φάκελα µε προπληρωµένο τέλος 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.00.6221.002 Έξοδα ταχυµεταφορών 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6221.003

∆απάνη µαζικής αποστολής εγγράφων Β

προτεραιότητας µε βεβαιωµένη επίδοση

εσωτερικού

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.00.6221.004

Παραγωγή, εκτύπωση, εµφακέλωση και αποστολή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6221.005

∆απάνη µαζικής αποστολής εγγράφων Β

προτεραιότητας µε βεβαιωµένη επίδοση

εσωτερικού (συνεχιζόµενη σύµβαση)19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00

02.00.6221.006

Παραγωγή, εκτύπωση, εµφακέλωση και αποστολή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ

(συνεχιζόµενη σύµβαση)13.300,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00

02.00.6222Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη

εσωτερικού95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00

02.00.6222.001Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη

εσωτερικού95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00

02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6223.001 Κινητή Τηλεφωνία 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6224 Λοιπες Επικοινωνίες 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6224.002Λοιπές Επικοινωνίες - Προµήθεια

γραµµατοσήµων10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 376.000,00 0,00 376.000,00 10.375,95 10.375,95

02.00.631 Φόροι 374.000,00 0,00 374.000,00 10.375,95 10.375,95

02.00.6311Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών

καταθέσεων3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.00.6311.001Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών

καταθέσεων3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.00.6312 Λοιποί φόροι 371.000,00 0,00 371.000,00 10.375,95 10.375,95

02.00.6312.001 Λοιποί φόροι 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.6312.002 ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

02.00.6312.003ΕΝιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

70.000,00 0,00 70.000,00 10.375,95 10.375,95

02.00.633 ∆ιάφοροι φόροι και τέλη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.6331.001 Φόρος δωρεάς οχηµάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 1.959.210,71 0,00 1.959.210,71 20.000,00 0,00

02.00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.00.6421Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων αιρετών7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.00.6421.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων αιρετών7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 14: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.643∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης

47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00

02.00.6431Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6431.001Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6432∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο

εξωτερικό35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

02.00.6432.001∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο

εξωτερικό35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

02.00.6433

Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6433.001

Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.644 Συνέδρια και εορτές 19.300,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00

02.00.6441Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00

02.00.6441.002Συµµετοχή του ∆. Ρεθύµνης στο ∆ίκτυο Υγιών

Πόλεων1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00

02.00.6442∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.00.6442.001∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6442.002∆ράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας (Συνέδρια-

Ηµερίδες)3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.00.6443∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών

εορτών10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6443.001∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών

εορτών5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6443.002 Κατασκευή Στεφανιών για Εθνικές Επετείους 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.645 Συνδροµές 24.861,82 0,00 24.861,82 0,00 0,00

02.00.6451Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα

20.361,82 0,00 20.361,82 0,00 0,00

02.00.6451.001Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.00.6451.003 Συνδροµή στη ∆ήµος ΝΕΤ 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00

02.00.6451.004 Συνδροµή στο site Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00

02.00.6451.005Συνδροµή στο e-axia για προσδιορισµό

αντικειµενικών αξιών653,82 0,00 653,82 0,00 0,00

02.00.6451.006 Συνδροµή στο δίκτυο Metrica Net 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00

02.00.6451.007 Συνδροµή στη Νοµοτέλεια 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00

02.00.6452 Συνδροµές Internet 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.00.6452.001Συνδροµές Internet (φιλοξενία ιστοσελίδων,

domains)3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.6453.001 Λοιπές συνδροµές 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 1.859.048,89 0,00 1.859.048,89 20.000,00 0,00

02.00.6492

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

1.505.000,00 0,00 1.505.000,00 0,00 0,00

02.00.6492.001∆ικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συµβιβαστικών πράξεων

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 15: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6492.002Αποζηµιώσεις-Αποκαταστάσεις ζηµιών για

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6493∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)

20.816,97 0,00 20.816,97 0,00 0,00

02.00.6493.001∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)

20.816,97 0,00 20.816,97 0,00 0,00

02.00.6494Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών

43.000,00 0,00 43.000,00 20.000,00 0,00

02.00.6494.001 Συµβολαιογραφικά έξοδα 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.00.6494.002 Αµοιβή Πιστοποιηµένων Εκτιµητών 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

02.00.6494.003

Υποθηκοφυλακείο (µεταγραφές συµβολαίων, πράξεων αναλογισµού και κτηµατολογικά

αποσπάσµατα κλπ)

20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

02.00.6494.004 ∆απάνες από εκθέσεις εκτιµήσεων ακινήτων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 290.231,92 0,00 290.231,92 0,00 0,00

02.00.6495.001 Νοµιµοποίηση δηµοτικών κτιρίων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.6495.002∆απάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του

∆ήµου και προµήθειας κάρτας καυσαερίων6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.6495.003Τέλη κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων του

∆ήµου Ρεθύµνης.200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

02.00.6495.004Αναταξινόµηση οχηµάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.6495.013 Έλεγχος και πιστοποίηση ISO µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.6495.022

∆απάνες προώθησης δηµοτικής πολιτικής για

ευαισθητοποίηση δηµοτών σε θέµατα

προστασίας του περιβάλλοντος20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.00.6495.025Παράβολο για Εθνικό Τυπογραφείο για έντυπα

αξιολόγησης100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

02.00.6495.028Ποσοστό ανταπόδοσης στο ΤΕΕ για

τακτοποίηση αυθαιρέτων1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.6495.029 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 256.431,92 0,00 256.431,92 0,00 0,00

02.00.65Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης

920.357,00 0,00 920.357,00 42.957,01 42.957,01

02.00.651

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης (∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών

δαπανών)

920.357,00 0,00 920.357,00 42.957,01 42.957,01

02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 248.668,00 0,00 248.668,00 0,00 0,00

02.00.6511.001

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων εσωτερικού (

πρώην Εµπορική Τράπεζα ) 51.051,00 0,00 51.051,00 0,00 0,00

02.00.6511.002Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων εσωτερικού (

Τ.Π. & ∆.)197.617,00 0,00 197.617,00 0,00 0,00

02.00.6514Προµήθεια Τ.Π. & ∆. (παρακράτηση 0,15%

στην τακτική κατανοµή - έργα κ.λ.π.).20.000,00 0,00 20.000,00 1.098,92 1.098,92

02.00.6514.001Προµήθεια Τ.Π. & ∆. (παρακράτηση 0,15%

στην τακτική κατανοµή - έργα κ.λ.π.).20.000,00 0,00 20.000,00 1.098,92 1.098,92

02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 6.000,00 0,00 6.000,00 8,00 8,00

02.00.6515.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 5.000,00 0,00 5.000,00 8,00 8,00

02.00.6515.005Προµήθειες ∆ΙΑΣ για Συναλλαγές ΠΡΟΝΟΪΑΚΩΝ Επιδοµάτων

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 645.689,00 0,00 645.689,00 41.850,09 41.850,09

02.00.6516.001Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (πρώην

Εµπορική Τράπεζα )382.949,00 0,00 382.949,00 0,00 0,00

02.00.6516.002 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Τ.Π. & ∆. ) 262.740,00 0,00 262.740,00 41.850,09 41.850,09

02.00.67

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές

3.768.575,59 0,00 3.768.575,59 0,00 0,00

02.00.671Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά

πρόσωπα1.849.673,76 0,00 1.849.673,76 0,00 0,00

02.00.6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 449.673,76 0,00 449.673,76 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 16: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6711.002Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την

αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών449.673,76 0,00 449.673,76 0,00 0,00

02.00.6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆ 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00

02.00.6715.010

Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου µε την

επωνυµία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ"

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00

02.00.672 Υποχρεωτικές εισφορές 133.901,83 0,00 133.901,83 0,00 0,00

02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6721.002 Συµµετοχή του ∆ήµου Ρεθύµνης στο Σ.Ε.∆Η.Κ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6722Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων

προστασίας άµαχου πληθυσµού20.816,97 0,00 20.816,97 0,00 0,00

02.00.6722.001Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων

προστασίας άµαχου πληθυσµού20.816,97 0,00 20.816,97 0,00 0,00

02.00.6723Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου

68 Ν∆ 3033/54104.084,86 0,00 104.084,86 0,00 0,00

02.00.6723.001Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου

68 Ν∆ 3033/54104.084,86 0,00 104.084,86 0,00 0,00

02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.00.6726.001

Συµµετοχή του ∆ήµου Ρεθύµνης στη µετοχική

σύνθεση της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.00.673Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

1.785.000,00 0,00 1.785.000,00 0,00 0,00

02.00.6734Καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δικαιούχους

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6734.002Καταβολή του επιδόµατος ένδειας

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6735Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6735.002Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6736Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6736.001

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 505.000,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00

02.00.6737.001Τουριστική Προβολή Ν. Ρεθύµνης. Προγραµµατική µεταξύ ∆ήµων και Π.Κ.

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6737.002

Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ∆.Ρεθύµνης και ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. για "Αποκαταστάσεις ∆ικτύων

ύδρευσης και αποχέτευσης κια προσαρµογή

τους µε τα έργα επιφάνειας στις υπό ανάπλαση

περιοχές του ∆.Ρεθύµνης

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

02.00.6738Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών

επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ∆Κ)1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00

02.00.6738.001Χρηµατοδότηση της ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧΕΙΡ ∆.

ΡΕΘΥΜΝΗΣ1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00

02.00.6739Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για

µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6739.002 Επιχορήγηση στο Συµβούλιο Μεταναστών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6739.003Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νοµού

Ρεθύµνης5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.68 Λοιπά έξοδα 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

02.00.682 Εκτακτα έξοδα 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

02.00.6821Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 17: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6821.001Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

02.00.6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

02.00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.6823.001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ6.747.784,85 36.318,20 6.784.103,05 113.684,71 76.143,96

02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 37.000,00 36.318,20 73.318,20 45.020,87 28.770,87

02.00.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)37.000,00 36.318,20 73.318,20 45.020,87 28.770,87

02.00.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 15.725,93 15.725,93 15.725,93 15.725,93

02.00.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικου 0,00 13.621,00 13.621,00 13.621,00 13.621,00

02.00.8111.002Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του

∆ήµου0,00 2.104,93 2.104,93 2.104,93 2.104,93

02.00.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 10.000,00 20.592,27 30.592,27 29.294,94 13.044,94

02.00.8112.001 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 10.000,00 20.592,27 30.592,27 29.294,94 13.044,94

02.00.8114 Φόροι - Τέλη 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

02.00.8114.001 Φόροι - Τέλη 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

02.00.8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.8116.001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 5.028.720,00 0,00 5.028.720,00 68.663,84 47.373,09

02.00.821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 345.500,00 0,00 345.500,00 0,00 0,00

02.00.8211Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

344.500,00 0,00 344.500,00 0,00 0,00

02.00.8211.001

Εισφορά υπέρ του δηµοσίου για σύνταξη

6,67% στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων, πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του

προσωπικού και εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων.

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

02.00.8211.003

Εισφορά υπέρ του δηµοσίου για σύνταξη

ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης του

∆ηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας (χορηγία).

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.8211.004 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00

02.00.8211.005 Γ.Λ.Κ. -Πρόσθετη Ειδική Εισφορά 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.8212Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας στο

∆ηµόσιο.1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.8212.001 Τ.Ε.Α.∆.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1.537.020,00 0,00 1.537.020,00 44.980,26 44.980,26

02.00.8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00

02.00.8221.001 Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

02.00.8221.002 Φ.Μ.Υ. Νοµικού Συµβούλου 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.8222

Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων

και λοιπών συλλογικών οργάνων86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00

02.00.8222.001Φόροι αµοιβών ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων, µελών ∆.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων

80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

02.00.8222.002

Χαρτ/µο & ΟΓΑ αµοιβών ∆ηµάρχου,

Αντιδηµάρχων, µελών ∆.Σ. και λοιπών

συλλογικών οργάνων6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.8223Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.

επαγγελµατιών κ.λ.π.613.000,00 0,00 613.000,00 39.269,19 39.269,19

02.00.8223.001 Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών 20% 12.000,00 0,00 12.000,00 1.294,65 1.294,65

02.00.8223.002 Φόρος Καυσίµων 1% Ν.2238/94 7.000,00 0,00 7.000,00 551,57 551,57

02.00.8223.003 Φόρος προµηθευτών 4% (εµπορευµάτων) 60.000,00 0,00 60.000,00 11.120,12 11.120,12

02.00.8223.004 Φόρος προµηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών) 220.000,00 0,00 220.000,00 22.141,27 22.141,27

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 18: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.8223.005 Φόρος µελετών 4% 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.8223.006 Φόρος µελετών 10% 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.00.8223.007 Φόρος αµοιβών εργολάβων (1% ή 3%) 300.000,00 0,00 300.000,00 4.161,58 4.161,58

02.00.8224Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του

∆ηµοσίου478.020,00 0,00 478.020,00 5.711,07 5.711,07

02.00.8224.001Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέµενης Αξίας)

130.000,00 0,00 130.000,00 5.560,39 5.560,39

02.00.8224.003 Φόρος τόκων 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.00.8224.004 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ τόκων 1.500,00 0,00 1.500,00 138,68 138,68

02.00.8224.005Χαρτόσηµο και ΟΓΑ από εκµίσθωση ακινήτων

3,6%500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.00.8224.006Χαρτόσηµο 3% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.00.8224.007Χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ χαρτ/µου 20% για

έργα500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.00.8224.008 Απόδοση από µελέτες 5% υπέρ ∆ηµοσίου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.8224.009Υπέρ χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου για

µελέτες500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.00.8224.010Υπέρ Χαρτοσήµου 2,4% επί του συνολικού

ποσού των πόρων ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.8224.011 Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕ∆ 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

02.00.8224.012 Εισφορά 2% για καταπολέµηση της ανεργίας 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.00.8224.013ΤΠ∆Υ-ΤΠ∆ΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν.

3986/2011)45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

02.00.8224.014 Παρακράτηση υπέρ ∆.Ο.Υ. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.00.8224.015 Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.00.8224.017

Χαρτόσηµο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για

ιδιώτες - µέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ.διαφορών

500,00 0,00 500,00 12,00 12,00

02.00.8224.018ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

02.00.823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.552.700,00 0,00 2.552.700,00 21.431,75 654,00

02.00.8231 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.552.700,00 0,00 2.552.700,00 21.431,75 654,00

02.00.8231.001 Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζοµένου 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 19.833,85 0,00

02.00.8231.002 Τ.Υ.∆.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζοµένου 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.003Τ.Π.∆.Υ. Εργαζοµένου (Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων)

70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.004

Τ.Ε.Α.∆.Υ. (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων-Τοµέας Ασφάλισης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.005 Τ.Ε.Α.∆.Υ. ∆ηµάρχου 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.006 Τ.Ε.Α.∆.Υ. ∆ικηγόρου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.007Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-

Εργαζοµένου100.000,00 0,00 100.000,00 508,50 0,00

02.00.8231.008Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-

Εργαζοµένου20.000,00 0,00 20.000,00 145,60 0,00

02.00.8231.009 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Ειδική Προσαύξηση 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.010 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Εφάπαξ Εργαζοµένου 15.000,00 0,00 15.000,00 110,92 0,00

02.00.8231.011Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-

Εργαζοµένου27.000,00 0,00 27.000,00 178,88 0,00

02.00.8231.013ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (για την πάγια

αντιµισθία του Ν.Σ.)5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.014 Τ.Π.∆.Υ. ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.00.8231.015 Τ.Π.∆.Υ. ∆ηµάρχου 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00

02.00.8231.016 Μ.Τ.Π.Υ. εργαζοµένου 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.018ΤΠ∆Υ ΕΡΓΖ ( ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥ∆Κ

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.019ΟΠΑ∆ - ΥΠΑ∆ ( ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥ∆Κ

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.020 ΜΤΠΥ ( ΜΕΤΟΧΩΝ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥ∆Κ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 19: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.8231.021 Υπέρ ΟΠΑ∆-ΥΠΑ∆ αιρετών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.022 Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών 1.500,00 0,00 1.500,00 654,00 654,00

02.00.8231.023 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ Υγείας (σε είδος) 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.00.8231.024 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ Πρόνοιας 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.00.8231.025 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ Επικουρικό 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.00.8231.026 ΤΑΠ-∆ΕΗ Κλάδος Σύνταξης 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

02.00.8231.027 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ Υγείας (σε χρήµα) 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

02.00.8231.028 Μ.Τ.Π.Υ. 2% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.00.824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 593.500,00 0,00 593.500,00 2.251,83 1.738,83

02.00.8241

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση

δανείων του προσωπικού στο Τ.Π. & ∆.,

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00

02.00.8241.001Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων

Τ.Π.& ∆.180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00

02.00.8241.002Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων

ΤΑΧΥ∆Ρ.ΤΑΜ130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 283.500,00 0,00 283.500,00 2.251,83 1.738,83

02.00.8242.001 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.002 Τ.Ε.Α.∆.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5% 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.003 Τ.Ε.Α.∆.Υ. Προµηθειών το 1,5% 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.004 Τ.Ε.Α.∆.Υ. επί των έργων το 1,5% 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.005 Τ.Π.∆.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5% 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.00.8242.006 Τ.Π.∆.Υ. Προµηθειών το 0,5% 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.007 Τ.Π.∆.Υ. επί των έργων το 0,5% 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.009Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 1% για έργα (Ν.2326/40 άρθρο 7

παρ.1 πείπτωση β')5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.010Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο

12)1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.011Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 0,60% για έργα (Ν.2166/93

άρθρο 27 παρ.34)2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.012Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 2% για Μελέτες (Ν.2326/40

άρθρο 7 παρ.1 περίπτ.ε')1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.013Υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων του ∆ήµου

Ρεθύµνης15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.014 Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζοµένου 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.015 Υπέρ Τ.Υ.∆.Κ. 1% 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.016 Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2ο/οο για έργα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.00.8242.017 Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για µελέτες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.018 Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.8242.019 Υπέρ ΕΜΠ 1% για µελέτες 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.8242.020Υπέρ ΤΠΕ∆Ε 1% (Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµ.Έργω

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.00.8242.021Απόδοση υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

16.000,00 0,00 16.000,00 650,52 650,52

02.00.8242.022

Κράτηση Υπέρ ∆ήµου λόγω Απεργιών- Απουσιών κλπ 25.000,00 0,00 25.000,00 513,00 0,00

02.00.8242.023Κράτηση για Επιστροφή χρηµάτων γενικά

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.024

Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.025Κράτηση για ∆ιατροφή

40.000,00 0,00 40.000,00 400,00 400,00

02.00.8242.026Κράτηση για Κατάσχεση

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.8242.027

Κράτηση για Επιστροφές από εφηµερίδες έργων 5.000,00 0,00 5.000,00 688,31 688,31

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 20: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

1.682.064,85 0,00 1.682.064,85 0,00 0,00

02.00.851Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους1.682.064,85 0,00 1.682.064,85 0,00 0,00

02.00.8511Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων1.682.064,85 0,00 1.682.064,85 0,00 0,00

02.00.8511.001Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων718.704,00 0,00 718.704,00 0,00 0,00

02.00.8511.002

Πρόβλεψη µη είσπραξης ένδικης απαίτησης ταµειακού ελλείµµατος χρήσης 2003-2004

∆ήµου Ρεθύµνης963.360,85 0,00 963.360,85 0,00 0,00

02.10ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5.036.103,09 9.140,81 5.045.243,90 184.149,35 171.617,10

02.10.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 3.178.513,09 0,00 3.178.513,09 152.352,91 152.352,91

02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.519.217,01 0,00 2.519.217,01 152.159,91 152.159,91

02.10.601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.557.879,81 0,00 1.557.879,81 117.447,38 117.447,38

02.10.6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

1.547.879,81 0,00 1.547.879,81 117.447,38 117.447,38

02.10.6011.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

1.547.879,81 0,00 1.547.879,81 117.447,38 117.447,38

02.10.6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.602Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου282.000,00 0,00 282.000,00 8.472,67 8.472,67

02.10.6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

280.000,00 0,00 280.000,00 8.472,67 8.472,67

02.10.6021.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

280.000,00 0,00 280.000,00 8.472,67 8.472,67

02.10.6022

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση

εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων

ωροµισθίων κ.λ.π.)

6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00

02.10.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική

απασχόληση

6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00

02.10.6041.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00

02.10.605Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης643.736,20 0,00 643.736,20 26.239,86 26.239,86

02.10.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου267.861,20 0,00 267.861,20 19.978,51 19.978,51

02.10.6051.001Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου267.861,20 0,00 267.861,20 19.978,51 19.978,51

02.10.6052Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

02.10.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 21: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00

02.10.6056

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 300.500,00 0,00 300.500,00 6.261,35 6.261,35

02.10.6056.001

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 300.500,00 0,00 300.500,00 6.261,35 6.261,35

02.10.606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 22.001,00 0,00 22.001,00 0,00 0,00

02.10.6061Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

22.001,00 0,00 22.001,00 0,00 0,00

02.10.6061.001 Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6061.004

Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόµενη

σύµβαση) 2.001,00 0,00 2.001,00 0,00 0,00

02.10.607∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.10.6073 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.10.6073.001Εκπαίδευση υπαλλήλων οικονοµικής υπηρεσίας στα νέα προγράµµατα

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00

02.10.611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00

02.10.6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελµατία17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00

02.10.6117.001∆ιάφορες αµοιβές για παροχή υπηρεσιών από

ελεύθερους επαγγλµατίες 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6117.006Τεχνική υποστήριξη δικτύων & υλικοτεχνικής υποδοµής πληροφορικής

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.10.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6162.002Αποµαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία

πρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 231.100,00 0,00 231.100,00 193,00 193,00

02.10.623 Ενοίκια - Μισθώµατα 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

02.10.6231

Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών

(Μίσθωση αγροτεµαχίου για τοποθέτηση

κεραίας syzefxis στην Κούφη)

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6231.001

Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών

(Μίσθωση αγροτεµαχίου για τοποθέτηση

κεραίας syzefxis στην Κούφη)

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.10.6231.002 Αντάλλαγµα χρήσης χερσαίας ζώνης λιµένος 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.10.6232Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων

ακινήτων12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.10.6232.001Κάλυψη δαπανών µισθωµάτων των κτηρίων

των Κ.Ε.Π12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.10.625 Ασφάλιστρα 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.10.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (Ανάθεση) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.626Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

118.100,00 0,00 118.100,00 0,00 0,00

02.10.6261Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του

∆ήµου15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.10.6261.001Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του

∆ήµου15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 22: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.6265Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00

02.10.6265.001Αναβάθµιση του τηλεφωνικού κέντρου στο

ΚΕΠ3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.10.6265.002Συντήρηση συστήµατος συναγερµού στο

∆ηµαρχείο Άδελε1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6265.003 Συντήρηση επίπλων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.10.6265.004 Αναβάθµιση τηλεφωνικού κέντρου στο Άδελε 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.10.6265.005

Συντήρηση Συστήµατος Ασφαλείας (πυροπροστασία - ασφάλεια / τµήµα

πληροφορικής)2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 65.600,00 0,00 65.600,00 0,00 0,00

02.10.6266.004 Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού OTS 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

02.10.6266.005Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού Γραφείου

Κίνησης2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6266.007Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού από ΕΛΚΕ

ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.10.6266.009Συντήρηση συστήµατος αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων

3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00

02.10.6266.010Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού

Ασύρµατων ∆ικτύων 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.10.6266.011

Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (jobfinder, e-

Υπηρεσίες)4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.10.627Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

95.000,00 0,00 95.000,00 193,00 193,00

02.10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 15.000,00 0,00 15.000,00 193,00 193,00

02.10.6271.001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 15.000,00 0,00 15.000,00 193,00 193,00

02.10.6273Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

02.10.6273.001Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

02.10.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

02.10.632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

02.10.6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 50.500,00 0,00 50.500,00 0,00 0,00

02.10.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6422.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00

02.10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6461.001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6462 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00

02.10.6462.001 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00

02.10.6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.10.6463.001 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 23: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 349.496,08 0,00 349.496,08 0,00 0,00

02.10.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00

02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.10.6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.10.6612Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά

γραφείων60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.10.6612.001Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά

γραφείων60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00

02.10.6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.10.6615.009Προµήθεια SMS για το Πληροφορικό Σύστηµα

Ενηµέρωσης αιτηµάτων των ∆ηµοτών2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 37.896,50 0,00 37.896,50 0,00 0,00

02.10.6631Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού

υλικού3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.10.6631.001Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού

υλικού2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.10.6631.002

Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού

υλικού (συνεχιζόµενη σύµβαση) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.10.6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

02.10.6635Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

31.396,50 0,00 31.396,50 0,00 0,00

02.10.6635.001Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.6635.002

Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόµενη σύµβαση) 11.396,50 0,00 11.396,50 0,00 0,00

02.10.664 Καύσιµα και λιπαντικά 46.464,08 0,00 46.464,08 0,00 0,00

02.10.6641Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

κίνηση µεταφορικών µέσων5.520,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00

02.10.6641.001Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

κίνηση µεταφορικών µέσων5.520,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00

02.10.6643Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

28.519,08 0,00 28.519,08 0,00 0,00

02.10.6643.001Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

28.519,08 0,00 28.519,08 0,00 0,00

02.10.6644Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

12.425,00 0,00 12.425,00 0,00 0,00

02.10.6644.001Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

12.425,00 0,00 12.425,00 0,00 0,00

02.10.665Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών,

βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών77.135,50 0,00 77.135,50 0,00 0,00

02.10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 77.135,50 0,00 77.135,50 0,00 0,00

02.10.6654.001 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.10.6654.003Προµήθεια Αναλωσίµων Εκτυπωτικών

Μηχανηµατων 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

02.10.6654.006

Προµήθεια λοιπού υλικού (συνεχιζόµενη

σύµβαση) 3.968,75 0,00 3.968,75 0,00 0,00

02.10.6654.007

Προµήθεια Αναλωσίµων Εκτυπωτικών

Μηχανηµατων (συνεχιζόµενη σύµβαση) 23.166,75 0,00 23.166,75 0,00 0,00

02.10.667Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού

εξοπλισµού33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00

02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.10.6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 24: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.6672.001Προµήθεια Ανταλλακτικών ΗΥ και Ανταλλακτικών Εκτυπωτών

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.6673Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

εξοπλισµού5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.10.6673.002Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών

µηχανηµάτων5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.10.668 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6681 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.6681.001 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.669 Λοιπές προµήθειες 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00

02.10.6699

Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που

δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις

29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00

02.10.6699.001

Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που

δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.10.6699.002 Μηχάνηµα για σειρά προτεραιότητας στο ΚΕΠ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.10.6699.003

Προµήθεια ηλεκτρονικού - ψηφιακού

µηχανισµού σήµανσης για έλεγχο ωραρίου

Υπηρεσιών ∆ήµού15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.10.6699.005

Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που

δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.10.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 160.730,00 0,00 160.730,00 0,00 0,00

02.10.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

160.730,00 0,00 160.730,00 0,00 0,00

02.10.713 Προµήθειες παγίων 160.730,00 0,00 160.730,00 0,00 0,00

02.10.7132 Μεταφορικά µέσα 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

02.10.7132.005Προµήθεια δικύκλου τύπου scooter για το

τµήµα Πληροφορικής4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

02.10.7133 Έπιπλα σκεύη 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.7133.001 Έπιπλα σκεύη 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.7134Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

συγκροτήµατα και λογισµικά113.990,00 0,00 113.990,00 0,00 0,00

02.10.7134.001Προµήθεια Η/Υ, εξοπλισµού αυτών και υποδοµής πληροφορικής

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.7134.002Προµήθεια περιφερειακών συσκευών και εκτυπωτικών συγκροτηµάτων

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.10.7134.006 Προµήθεια αδειών λογισµικού 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.10.7134.007

Προµήθεια προγράµµατος για υπηρεσία

∆ιαδικτύου (Web Service) για την παροχή

Πληροφοριών Μητρώου γιασ Φυσικά και Μη

Φυσικά Πρόσωπα

3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00

02.10.7134.008Προµηθεια server - αναβάθµιση δικτύων

υπολογιστών ∆ήµου25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

02.10.7134.009

Προµήθεια περιφερειακών συσκευών και εκτυπωτικών συγκροτηµάτων (συνεχιζόµενη

σύµβαση)10.450,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00

02.10.7134.010

Προµήθεια Η/Υ, εξοπλισµού αυτών και υποδοµής πληροφορικής (συνεχιζόµενη

σύµβαση)19.910,00 0,00 19.910,00 0,00 0,00

02.10.7135 Λοιπός εξοπλισµός 22.240,00 0,00 22.240,00 0,00 0,00

02.10.7135.001 Λοιπός εξοπλισµός 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.10.7135.002 Λοιπός εξοπλισµός ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

02.10.7135.006Προµήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-

φαρµακείων οχηµάτων300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 25: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.7135.009Λοιπός εξοπλισµός (συνεχιζόµενη σύµβαση)

6.340,00 0,00 6.340,00 0,00 0,00

02.10.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ1.696.860,00 9.140,81 1.706.000,81 31.796,44 19.264,19

02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 114.000,00 9.140,81 123.140,81 31.796,44 19.264,19

02.10.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)114.000,00 9.140,81 123.140,81 31.796,44 19.264,19

02.10.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.000,00 9.140,81 21.140,81 20.535,19 19.264,19

02.10.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10.000,00 5.529,18 15.529,18 14.984,70 13.814,23

02.10.8111.002Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του

∆ήµου2.000,00 3.611,63 5.611,63 5.550,49 5.449,96

02.10.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 75.000,00 0,00 75.000,00 11.162,25 0,00

02.10.8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 75.000,00 0,00 75.000,00 11.162,25 0,00

02.10.8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.000,00 0,00 20.000,00 99,00 0,00

02.10.8116.001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.000,00 0,00 20.000,00 99,00 0,00

02.10.8117 Λοιπά έξοδα 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.10.8117.001 Λοιπά έξοδα 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.10.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

1.582.860,00 0,00 1.582.860,00 0,00 0,00

02.10.851Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους1.582.860,00 0,00 1.582.860,00 0,00 0,00

02.10.8511Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων1.582.860,00 0,00 1.582.860,00 0,00 0,00

02.10.8511.001Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων1.582.860,00 0,00 1.582.860,00 0,00 0,00

02.15ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ7.554.437,54 27.854,08 7.582.291,62 735.882,70 735.407,35

02.15.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 5.971.600,00 0,00 5.971.600,00 710.413,06 710.413,06

02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.003.508,18 0,00 1.003.508,18 33.799,14 33.799,14

02.15.601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 283.000,00 0,00 283.000,00 18.183,61 18.183,61

02.15.6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

280.000,00 0,00 280.000,00 18.183,61 18.183,61

02.15.6011.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

280.000,00 0,00 280.000,00 18.183,61 18.183,61

02.15.6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.15.6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.15.602Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου415.000,00 0,00 415.000,00 11.456,76 11.456,76

02.15.6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

410.000,00 0,00 410.000,00 11.456,76 11.456,76

02.15.6021.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

410.000,00 0,00 410.000,00 11.456,76 11.456,76

02.15.6022

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση

εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων

ωροµισθίων κ.λ.π.)

36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00

02.15.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 26: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6041.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00

02.15.605Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης226.500,00 0,00 226.500,00 4.158,77 4.158,77

02.15.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου60.000,00 0,00 60.000,00 3.274,81 3.274,81

02.15.6051.001Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου60.000,00 0,00 60.000,00 3.274,81 3.274,81

02.15.6052Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00

02.15.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00

02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

02.15.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

02.15.6056

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 42.500,00 0,00 42.500,00 883,96 883,96

02.15.6056.001

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 42.500,00 0,00 42.500,00 883,96 883,96

02.15.606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 43.008,18 0,00 43.008,18 0,00 0,00

02.15.6061Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

43.008,18 0,00 43.008,18 0,00 0,00

02.15.6061.001 Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.15.6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.6061.004

Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας (συνεχιζόµενη σύµβαση) 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00

02.15.6061.005

Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόµενη

σύµβαση) 908,18 0,00 908,18 0,00 0,00

02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 504.576,00 0,00 504.576,00 2.980,50 2.980,50

02.15.623 Ενοίκια - Μισθώµατα 184.576,00 0,00 184.576,00 1.500,00 1.500,00

02.15.6232Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων

ακινήτων184.576,00 0,00 184.576,00 1.500,00 1.500,00

02.15.6232.001

Κάλυψη δαπανών µισθωµάτων των

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΟΥ

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ σύµφωνα µε το Ν.

3852/10

120.576,00 0,00 120.576,00 0,00 0,00

02.15.6232.002

Στέγαση υπηρεσιών Τµήµατος Παιδείας (πρόγραµµα δια βίου µάθησης, εθελοντισµός γενικά)

16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00

02.15.6232.003Ενοίκιο Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.6232.005

Κάλυψη δαπανών µισθωµάτων ΛΟΙΠΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

02.15.6232.006

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 18.000,00 0,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00

02.15.627Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

320.000,00 0,00 320.000,00 1.480,50 1.480,50

02.15.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 20.000,00 0,00 20.000,00 1.480,50 1.480,50

02.15.6271.001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 20.000,00 0,00 20.000,00 1.480,50 1.480,50

02.15.6273Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

02.15.6273.001Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 324.824,34 0,00 324.824,34 0,00 0,00

02.15.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 27: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.6422.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.6462 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.6462.001 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.647Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

02.15.6472.014 ∆ράσεις κοινωνικής πολιτικής 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.15.6472.016 ∆ράσεις του τµήµατος Τουρισµού 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.6472.017 Αθλητικές εκδηλώσεις 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.15.649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 249.824,34 0,00 249.824,34 0,00 0,00

02.15.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 249.824,34 0,00 249.824,34 0,00 0,00

02.15.6495.001 Σίτιση µαθητών µουσικού Γυµνασίου Ρεθύµνου 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.15.6495.006 Κοινωνικό Παντοπωλείο 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.15.6495.007

Σίτιση µαθητών µουσικού Γυµνασίου Ρεθύµνου

(συνεχιζόµενη σύµβαση) 99.824,34 0,00 99.824,34 0,00 0,00

02.15.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 47.762,30 0,00 47.762,30 0,00 0,00

02.15.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 17.762,30 0,00 17.762,30 0,00 0,00

02.15.6631Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού

υλικού17.762,30 0,00 17.762,30 0,00 0,00

02.15.6631.001Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού

υλικού1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.6631.002 Προµήθεια υγειονοµικού κτηνιατρικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.6631.003

Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού

υλικού (συνεχιζόµενη σύµβαση) 1.762,30 0,00 1.762,30 0,00 0,00

02.15.665Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών,

βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.6654Προµήθεια- αναγόµωση πυροσβεστήρων γηπέδων

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.6654.001Προµήθεια- αναγόµωση πυροσβεστήρων γηπέδων

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.6662Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

εγκαταστάσεων15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.6662.005 Προµήθεια αθλητικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.15.669 Λοιπές προµήθειες 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

02.15.6691Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.6691.003 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.15.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

02.15.6693.001 Προµήθεια λιπασµάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.6693.002 Προµήθεια φυτοφαρµάκων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.15.6693.003 Προµήθεια λοιπών υλικών 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.15.6699Προµήθεια καταναλωτικών αγαθών που δεν

µπορούν να ενταχθούν στις πιο πάνω τάξεις2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.6699.001

Προµήθεια καταναλωτικών αγαθών που δεν

µπορούν να ενταχθούν σε καµία από τις πιο

πάνω τάξεις2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.15.67Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για

µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους4.090.929,18 0,00 4.090.929,18 673.633,42 673.633,42

02.15.674Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για

µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους4.090.929,18 0,00 4.090.929,18 673.633,42 673.633,42

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 28: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6741Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για

µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους4.090.929,18 0,00 4.090.929,18 673.633,42 673.633,42

02.15.6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε Βαριές Αναπηρίες 1.526.804,23 0,00 1.526.804,23 258.934,42 258.934,42

02.15.6741.002Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,

αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS155.755,35 0,00 155.755,35 23.352,00 23.352,00

02.15.6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 694.900,55 0,00 694.900,55 116.568,29 116.568,29

02.15.6741.005Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασµένους

177.510,15 0,00 177.510,15 31.894,50 31.894,50

02.15.6741.006 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 13.186,64 0,00 13.186,64 2.160,00 2.160,00

02.15.6741.007Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών

20.000,00 0,00 20.000,00 2.202,80 2.202,80

02.15.6741.008Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ∆ηµοσίου

221.732,27 0,00 221.732,27 37.117,80 37.117,80

02.15.6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 1.009.282,24 0,00 1.009.282,24 155.643,40 155.643,40

02.15.6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 216.631,40 0,00 216.631,40 36.537,87 36.537,87

02.15.6741.011 Επίδοµα Χανσενικών 34.040,25 0,00 34.040,25 5.576,00 5.576,00

02.15.6741.012 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 20.226,03 0,00 20.226,03 3.435,02 3.435,02

02.15.6741.013 Επίδοµα οµογενών- προσφύγων 860,07 0,00 860,07 211,32 211,32

02.15.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 889.927,83 0,00 889.927,83 0,00 0,00

02.15.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

76.927,83 0,00 76.927,83 0,00 0,00

02.15.713 Προµήθειες παγίων 76.927,83 0,00 76.927,83 0,00 0,00

02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 76.927,83 0,00 76.927,83 0,00 0,00

02.15.7135.013Λειτουργία εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύµνου

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.025Προµήθεια αθλητικών οργάνων - αθλητικού

εξοπλισµού για τα γήπεδα του ∆ήµου2.294,09 0,00 2.294,09 0,00 0,00

02.15.7135.026Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για

αθλητικές εγκαταστάσεις6.856,10 0,00 6.856,10 0,00 0,00

02.15.7135.027

Προµήθεια πληροφοριακού & φωτογραφικού

υλικού για δηµιουργία µόνιµης έκθεσης στο

κτίριο Στρατώνα Αγ. Κωνσταντίνου5.777,64 0,00 5.777,64 0,00 0,00

02.15.7135.028Προµήθεια συστήµατος ηλιακών θερµοσιφόνων

στο ∆ΑΚ Γάλλου10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.029 Προµήθεια αθλητικών οργάνων 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.030 Προµήθεια αθλητικών οργάνων (2016) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.7135.031Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για

αθλητικές εγκαταστάσεις (2016)5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.73 ΕΡΓΑ 813.000,00 0,00 813.000,00 0,00 0,00

02.15.732∆απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων)

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως632.000,00 0,00 632.000,00 0,00 0,00

02.15.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00

02.15.7321.007

∆ηµιουργία χώρου αθλοπαιδειών στην

Κυριάννα 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.15.7321.008

Κατασκευαστικές εργασίες σε σχολικές υποδοµές 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00

02.15.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 513.000,00 0,00 513.000,00 0,00 0,00

02.15.7326.024 Ολοκλήρωση γηπέδου µπάσκετ στην Επισκοπή 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

02.15.7326.025

Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ,

κερκίδων και περίφραξης στο ∆ηµοτικό Γήπεδο

Σοχώρας440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00

02.15.7326.026Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης γηπέδων

13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

02.15.7326.027

Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης γηπέδων - οικοπέδων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 29: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.733Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00

02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 144.400,00 0,00 144.400,00 0,00 0,00

02.15.7331.004

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

ΣΑΤΑ 2016 144.400,00 0,00 144.400,00 0,00 0,00

02.15.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 36.600,00 0,00 36.600,00 0,00 0,00

02.15.7336.011Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου

Στρατώνας στον Αγ. Κωνσταντίνο12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 0,00

02.15.7336.012Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κρήνης Barozzi στα Ρούστικα

8.610,00 0,00 8.610,00 0,00 0,00

02.15.7336.013Αποτοίχιση λίθινων σπαραγµάτων βίλας Barozzi

3.690,00 0,00 3.690,00 0,00 0,00

02.15.7336.016Συντήρηση µηχανικών οργάνων γυµναστικής

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.15.7336.017Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.15.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ692.909,71 27.854,08 720.763,79 25.469,64 24.994,29

02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 6.000,00 27.854,08 33.854,08 25.469,64 24.994,29

02.15.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)6.000,00 27.854,08 33.854,08 25.469,64 24.994,29

02.15.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.000,00 27.854,08 33.854,08 25.469,64 24.994,29

02.15.8111.001Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

5.000,00 21.044,34 26.044,34 17.876,09 17.496,61

02.15.8111.002

Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του

∆ήµου 1.000,00 6.809,74 7.809,74 7.593,55 7.497,68

02.15.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

686.909,71 0,00 686.909,71 0,00 0,00

02.15.851Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους686.909,71 0,00 686.909,71 0,00 0,00

02.15.8511Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων686.909,71 0,00 686.909,71 0,00 0,00

02.15.8511.001Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων686.909,71 0,00 686.909,71 0,00 0,00

02.20ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

6.652.082,10 101.357,71 6.753.439,81 242.211,81 163.866,06

02.20.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 6.360.289,87 0,00 6.360.289,87 60.883,81 60.883,81

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.226.367,34 0,00 2.226.367,34 60.883,81 60.883,81

02.20.601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 490.000,00 0,00 490.000,00 38.674,89 38.674,89

02.20.6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

490.000,00 0,00 490.000,00 38.674,89 38.674,89

02.20.6011.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

490.000,00 0,00 490.000,00 38.674,89 38.674,89

02.20.602Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου500.000,00 0,00 500.000,00 13.536,70 13.536,70

02.20.6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

500.000,00 0,00 500.000,00 13.536,70 13.536,70

02.20.6021.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

500.000,00 0,00 500.000,00 13.536,70 13.536,70

02.20.604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση

εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων

ωροµισθίων κ.λ.π.)

632.000,00 0,00 632.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 30: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

632.000,00 0,00 632.000,00 0,00 0,00

02.20.6041.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

632.000,00 0,00 632.000,00 0,00 0,00

02.20.605Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης535.400,00 0,00 535.400,00 8.672,22 8.672,22

02.20.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου85.000,00 0,00 85.000,00 6.609,65 6.609,65

02.20.6051.001Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου85.000,00 0,00 85.000,00 6.609,65 6.609,65

02.20.6052Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

02.20.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 200.400,00 0,00 200.400,00 0,00 0,00

02.20.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 200.400,00 0,00 200.400,00 0,00 0,00

02.20.6056

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 100.000,00 0,00 100.000,00 2.062,57 2.062,57

02.20.6056.001

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 100.000,00 0,00 100.000,00 2.062,57 2.062,57

02.20.606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 68.967,34 0,00 68.967,34 0,00 0,00

02.20.6061Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

68.967,34 0,00 68.967,34 0,00 0,00

02.20.6061.001 Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.20.6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.20.6061.004

Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόµενη

σύµβαση) 28.967,34 0,00 28.967,34 0,00 0,00

02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.085.990,00 0,00 2.085.990,00 0,00 0,00

02.20.614Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού

προσώπου765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00

02.20.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00

02.20.6142.001 Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ 765.000,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00

02.20.615 ΕΞΟ∆Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

02.20.6151∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και φόρων110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

02.20.6151.001

Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δηµοτικών

τελών 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

02.20.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.210.990,00 0,00 1.210.990,00 0,00 0,00

02.20.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.210.990,00 0,00 1.210.990,00 0,00 0,00

02.20.6162.001 Καθαριότητα- Οδοκαθαρισµός 1.210.990,00 0,00 1.210.990,00 0,00 0,00

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.233.000,00 0,00 1.233.000,00 0,00 0,00

02.20.621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

02.20.6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό

οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

02.20.6211.001

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό

οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

02.20.625 Ασφάλιστρα 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00

02.20.6252Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών

εγκαταστάσεων2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.6252.001Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών

εγκαταστάσεων2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 31: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00

02.20.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00

02.20.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.20.626Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00

02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00

02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.20.6263.002Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

(ανάθεση)15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.20.6266Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού (Γραφείου

Κίνησης)2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.6266.001Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού (Γραφείου

Κίνησης)2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.627Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00

02.20.6273Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00

02.20.6273.001Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00

02.20.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00

02.20.632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00

02.20.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00

02.20.6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00

02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

02.20.6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.20.6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.6422.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.20.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 740.132,53 0,00 740.132,53 0,00 0,00

02.20.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 2.802,00 0,00 2.802,00 0,00 0,00

02.20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 2.802,00 0,00 2.802,00 0,00 0,00

02.20.6634.001Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού

(συνεχιζόµενη σύµβαση)2.802,00 0,00 2.802,00 0,00 0,00

02.20.664 Καύσιµα και λιπαντικά 468.292,53 0,00 468.292,53 0,00 0,00

02.20.6641Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

κίνηση µεταφορικών µέσων414.591,10 0,00 414.591,10 0,00 0,00

02.20.6641.001Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την

κίνηση µεταφορικών µέσων414.591,10 0,00 414.591,10 0,00 0,00

02.20.6644Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

53.701,43 0,00 53.701,43 0,00 0,00

02.20.6644.001Προµήθεια καυσίµων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες

8.047,83 0,00 8.047,83 0,00 0,00

02.20.6644.002Προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών για λοιιπές ανάγκες

39.653,60 0,00 39.653,60 0,00 0,00

02.20.6644.003 Προµήθεια λιπαντικών (Ανάθεση) 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.20.665Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών,

βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών51.038,00 0,00 51.038,00 0,00 0,00

02.20.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 51.038,00 0,00 51.038,00 0,00 0,00

02.20.6654.001Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων (συνεχιζόµενη σύµβαση)

1.038,00 0,00 1.038,00 0,00 0,00

02.20.6654.010 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 32: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.20.6662Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

εγκαταστάσεων5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.20.6662.001Εξοπλισµός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου

Κίνησης5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.20.667Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού

εξοπλισµού213.000,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00

02.20.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 208.000,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00

02.20.6671.006 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

02.20.6671.007Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

(ΑΝΑΘΕΣΗ)8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.20.6672.002

Προµήθεια αναλωσίµων µηχανολογικού

εξοπλισµού-υλικών για το συνεργείο

ηλεκτρολόγων5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.20.67

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ-∆ΩΡΕΕΣ65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

02.20.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

02.20.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

02.20.6721.001Συµµετοχή του ∆ήµου Ρεθύµνης στον Ενιαίο

Σύνδεσµο Απορριµάτων Κρήτης65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

02.20.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 98.300,00 0,00 98.300,00 0,00 0,00

02.20.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

02.20.713 Προµήθειες παγίων 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

02.20.7135 Λοιπός εξοπλισµός 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

02.20.7135.002Προµήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-

φαρµακείων οχηµάτων700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

02.20.73 ΕΡΓΑ 97.600,00 0,00 97.600,00 0,00 0,00

02.20.732∆απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων)

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως73.800,00 0,00 73.800,00 0,00 0,00

02.20.7325 Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης 73.800,00 0,00 73.800,00 0,00 0,00

02.20.7325.014

Επεκτάσεις - Εργασίες σε δίκτυα

ηλεκτροφωτισµού 73.800,00 0,00 73.800,00 0,00 0,00

02.20.733Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως23.800,00 0,00 23.800,00 0,00 0,00

02.20.7335 Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης 23.800,00 0,00 23.800,00 0,00 0,00

02.20.7335.005Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

23.800,00 0,00 23.800,00 0,00 0,00

02.20.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ193.492,23 101.357,71 294.849,94 181.328,00 102.982,25

02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 164.000,00 101.357,71 265.357,71 181.328,00 102.982,25

02.20.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)164.000,00 101.357,71 265.357,71 181.328,00 102.982,25

02.20.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.000,00 101.357,71 113.357,71 103.996,65 102.982,25

02.20.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10.000,00 75.549,37 85.549,37 78.042,17 77.177,00

02.20.8111.002Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του

∆ήµου2.000,00 25.808,34 27.808,34 25.954,48 25.805,25

02.20.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 90.000,00 0,00 90.000,00 57.330,15 0,00

02.20.8113.001Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

90.000,00 0,00 90.000,00 57.330,15 0,00

02.20.8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 62.000,00 0,00 62.000,00 20.001,20 0,00

02.20.8116.001∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

62.000,00 0,00 62.000,00 20.001,20 0,00

02.20.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

29.492,23 0,00 29.492,23 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 33: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.851Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους29.492,23 0,00 29.492,23 0,00 0,00

02.20.8511Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων29.492,23 0,00 29.492,23 0,00 0,00

02.20.8511.001Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων29.492,23 0,00 29.492,23 0,00 0,00

02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.411.354,46 7.880,00 10.419.234,46 246.527,94 151.029,41

02.30.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.926.754,92 0,00 1.926.754,92 71.759,95 56.759,95

02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.125.845,66 0,00 1.125.845,66 56.638,95 56.638,95

02.30.601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 590.000,00 0,00 590.000,00 41.649,07 41.649,07

02.30.6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

580.000,00 0,00 580.000,00 41.649,07 41.649,07

02.30.6011.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

580.000,00 0,00 580.000,00 41.649,07 41.649,07

02.30.6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.602Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου203.000,00 0,00 203.000,00 5.304,36 5.304,36

02.30.6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

200.000,00 0,00 200.000,00 5.304,36 5.304,36

02.30.6021.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

200.000,00 0,00 200.000,00 5.304,36 5.304,36

02.30.6022

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση

εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων

ωροµισθίων κ.λ.π.)

4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00

02.30.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00

02.30.6041.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00

02.30.605Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης272.750,00 0,00 272.750,00 9.685,52 9.685,52

02.30.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου110.000,00 0,00 110.000,00 7.549,29 7.549,29

02.30.6051.001Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου110.000,00 0,00 110.000,00 7.549,29 7.549,29

02.30.6052Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.30.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00

02.30.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00

02.30.6056

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 102.500,00 0,00 102.500,00 2.136,23 2.136,23

02.30.6056.001

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 102.500,00 0,00 102.500,00 2.136,23 2.136,23

02.30.606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 55.695,66 0,00 55.695,66 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 34: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6061Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

55.695,66 0,00 55.695,66 0,00 0,00

02.30.6061.001 Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.30.6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.6061.004

Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόµενη

σύµβαση) 5.895,66 0,00 5.895,66 0,00 0,00

02.30.6061.005

Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας (συνεχιζόµενη σύµβαση) 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00

02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 45.160,00 0,00 45.160,00 15.000,00 0,00

02.30.611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 20.160,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00

02.30.6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελµατία

20.160,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00

02.30.6117.001Ευπρεπισµός παραλιών

20.160,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00

02.30.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 25.000,00 0,00 25.000,00 15.000,00 0,00

02.30.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 25.000,00 0,00 25.000,00 15.000,00 0,00

02.30.6162.001 Αµοιβή υπηρεσιακού γιατρού 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6162.008 Αµοιβή Ελεγκτών ∆όµησης 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 281.200,00 0,00 281.200,00 121,00 121,00

02.30.623 Ενοίκια - Μισθώµατα 84.100,00 0,00 84.100,00 0,00 0,00

02.30.6233Μίσθώµατα µηχανηµάτων - τεχνικών

εγκαταστάσεων75.600,00 0,00 75.600,00 0,00 0,00

02.30.6233.003 Μισθώσεις µηχανηµάτων 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

02.30.6233.004 Μισθώσεις µηχανηµάτων (2016) 40.600,00 0,00 40.600,00 0,00 0,00

02.30.6236 Λοιπά µισθώµατα 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

02.30.6236.001Μίσθωση χηµικής τουαλέτας για πάρκινγκ 4ων

Μαρτύρων8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

02.30.625 Ασφάλιστρα 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

02.30.6252Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών

εγκαταστάσεων4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.30.6252.001Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών

εγκαταστάσεων4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00

02.30.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.626Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

152.600,00 0,00 152.600,00 0,00 0,00

02.30.6261Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του

∆ήµου1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.30.6261.001 Απολύµανση δηµοτικών κτιρίων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 69.600,00 0,00 69.600,00 0,00 0,00

02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.30.6263.002Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

Απευθείας Ανάθεση9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00

02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 47.500,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00

02.30.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00

02.30.6264.002

Συντήρηση - ανταλλακτικά µηχανηµάτων πολιτικής προστασίας 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00

02.30.6265Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 35: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6265.001Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.30.6265.002 Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.30.6265.003 Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6265.008 Συντήρηση κλιµατιστικών 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.627Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

22.500,00 0,00 22.500,00 121,00 121,00

02.30.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 0,00 5.000,00 121,00 121,00

02.30.6271.001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 0,00 5.000,00 121,00 121,00

02.30.6273Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6273.001Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6279 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

02.30.6279.001 Χηµικές Αναλύσεις 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.6279.002 Απολύµανση ∆ηµοτικών κτιρίων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.30.6279.003 Συντήρηση φίλτρων νερού 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00

02.30.632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00

02.30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.30.6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00

02.30.6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00

02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00

02.30.6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00

02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 154.500,00 0,00 154.500,00 0,00 0,00

02.30.641 Έξοδα µεταφορών 107.000,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00

02.30.6414 Μεταφορές εν γένει 107.000,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00

02.30.6414.002 Μεταφορές οχηµάτων 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.30.6414.014 Μεταφορές αδρανών υλικών 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.30.6414.015 Μεταφορές αδρανών υλικών (2016) 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00

02.30.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.6422.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

02.30.6462 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

02.30.6462.001 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

02.30.649 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.30.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.30.6495.002

Προµήθεια ειδών ατοµικής πυροπροστασίας για

τις εθελοντικές οµάδες πυροπροστασίας (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑ∆ΟΣ)

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.30.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 309.649,26 0,00 309.649,26 0,00 0,00

02.30.664 Καύσιµα και λιπαντικά 150.043,24 0,00 150.043,24 0,00 0,00

02.30.6641Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

κίνηση µεταφορικών µέσων107.796,00 0,00 107.796,00 0,00 0,00

02.30.6641.001Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

κίνηση µεταφορικών µέσων105.796,00 0,00 105.796,00 0,00 0,00

02.30.6641.002Προµήθεια καυσίµων για µηχανήµατα

πολιτικής προστασίας2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.30.6644Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

42.247,24 0,00 42.247,24 0,00 0,00

02.30.6644.001Προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

26.866,40 0,00 26.866,40 0,00 0,00

02.30.6644.002 Προµήθεια λιπαντικών 12.380,84 0,00 12.380,84 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 36: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6644.003 Προµήθεια λιπαντικών (Ανάθεση) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.665Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών,

βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.30.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.30.6654.001 Προµήθεια παγκακίων 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.30.6654.022 Προµήθεια-αναγόµωση πυροσβεστήρων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 28.606,02 0,00 28.606,02 0,00 0,00

02.30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 28.606,02 0,00 28.606,02 0,00 0,00

02.30.6661.001Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων

κτισµάτων ∆ήµου3.606,02 0,00 3.606,02 0,00 0,00

02.30.6661.002 Προµήθεια χρωµάτων 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

02.30.667Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού

εξοπλισµού95.500,00 0,00 95.500,00 0,00 0,00

02.30.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00

02.30.6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

02.30.6671.002Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

(ΑΝΑΘΕΣΗ)5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.30.6673Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

εξοπλισµού500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.30.6673.001Προµήθεια φίλτρων συστήµατος καθαρισµού

νερού500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.30.669 Λοιπές προµήθειες 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00

02.30.6699

Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που

δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις

28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00

02.30.6699.008 Προµήθεια υλικών περίφραξης 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.6699.009Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας

12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

02.30.6699.010

Προµήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 5.465.919,54 0,00 5.465.919,54 0,00 0,00

02.30.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

1.598.191,26 0,00 1.598.191,26 0,00 0,00

02.30.711Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών

εκτάσεων1.355.422,23 0,00 1.355.422,23 0,00 0,00

02.30.7111Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών

εκτάσεων1.355.422,23 0,00 1.355.422,23 0,00 0,00

02.30.7111.001Απαλλοτριώσεις, µετατροπή εισφοράς Γης σε χρήµα

21.291,03 0,00 21.291,03 0,00 0,00

02.30.7111.007Αποζηµιώσεις από εφαρµογή σχεδίου πόλεως ∆ΑΝΕΙΟ

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.30.7111.008Απαλλοτριώσεις οδού Κουρµούλη-

Κουµουνδούρου ΣΑΤΑ 13250.571,01 0,00 250.571,01 0,00 0,00

02.30.7111.012

Αγορές- Απαλλοτριώσεις ακινήτων ΣΑΤΑ

2014 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7111.015Αγορές - Απαλλοτριώσεις ακινήτων ΣΑΤΑ

201354.346,82 0,00 54.346,82 0,00 0,00

02.30.7111.016Απαλλοτριώσεις από µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα της Π.Ε. Αγ.Νικολάου Κουµπέ

3.939,12 0,00 3.939,12 0,00 0,00

02.30.7111.017Απαλλοτριώσεις από µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα της Πολεοδ.Ενότητας Περιβολίων

354.599,75 0,00 354.599,75 0,00 0,00

02.30.7111.018

Απαλλοτριώσεις από µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα της Πολεοδ.Ενότητας Μασταµπά

Καλλιθέα13.374,50 0,00 13.374,50 0,00 0,00

02.30.7111.019Αγορές - Απαλλοτριώσεις - Αποζηµιώσεις ακινήτων

260.300,00 0,00 260.300,00 0,00 0,00

02.30.7111.021

Αγορές - απαλλοτριώσεις - αποζηµιώσεις ακινήτων 332.000,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 37: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.713 Προµήθειες παγίων 242.769,03 0,00 242.769,03 0,00 0,00

02.30.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 128.000,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00

02.30.7131.006 Έπιπλα-Σκεύη & Λοιπός εξοπλισµός 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.30.7131.013Προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος για

καθαρισµό και κλάδεµα σε δασικές οδούς15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7131.014Προµήθεια µικρού φορτωτή εκσκαφέα για

καθαρισµό δασικών δρόµων27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00

02.30.7131.015 Προµήθεια ηµιφορτηγού για πυρασφάλεια 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00

02.30.7131.016Προµήθεια Γκρέιντερ

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.30.7133 Έπιπλα σκέυη 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.7133.003Προµήθεια κουρτινών για τις ανάγκες της τεχνικής Υπηρεσίας

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.7135 Λοιπός εξοπλισµός 111.769,03 0,00 111.769,03 0,00 0,00

02.30.7135.001Προµήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-

φαρµακείων οχηµάτων1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.003Προµήθεια κεραιών και Εξοπλισµού

Ασυρµάτου ∆ικτύου internet 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.011Κατασκευή περιπτέρου στην πλατεία

Μικρασιατών10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.027Προµήθεια βυτίων

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.028Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.029Προµήθεια γεννήτριας

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.30.7135.030Προµήθεια εργαλείων για πολιτική προστασία

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.032Προµήθεια γεννητριών

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.033Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7135.034Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών

48.969,03 0,00 48.969,03 0,00 0,00

02.30.7135.035 Προµήθεια υλικών περίφραξης (2016) 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00

02.30.73 ΕΡΓΑ 3.198.973,77 0,00 3.198.973,77 0,00 0,00

02.30.732∆απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων)

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως2.034.784,10 0,00 2.034.784,10 0,00 0,00

02.30.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

02.30.7321.023∆ιαµόρφωση χώρου αναψυκτηρίου στη

Φορτέτζα60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

02.30.7321.024Κατασκευαστικές Εργασίες στο κτίριο

φιλαρµονικής20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

02.30.7322.044 Έργα διαµόρφωσης τοπίου 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

02.30.7323 Οδοί - οδοστρώµατα 1.354.919,54 0,00 1.354.919,54 0,00 0,00

02.30.7323.001 Παράκαµψη δρόµου Σταυρωµένος - Αστέρι 61.819,68 0,00 61.819,68 0,00 0,00

02.30.7323.049

Κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (Προµήθεια σκυροδέµατος για

τσιµεντοστρώσεις σε αγροτικούς και δηµοτικούς δρόµους ∆. Νικηφόρου Φωκά

(∆ΕΝΦ) ΣΑΤΑ

38.042,71 0,00 38.042,71 0,00 0,00

02.30.7323.135 ∆ρόµοι Μασταµπάς - Καλλιθέας 2015 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.138 Προµήθεια σκυροδέµατος 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.139 Ασφαλτοστρώσεις οδών 40.557,15 0,00 40.557,15 0,00 0,00

02.30.7323.140Συνοδευτικά έργα ανάπλασης οδών στην

περιοχή Κουµπέ12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

02.30.7323.141 Βελτιωτικές παρεµβάσεις στην οδό Παχλά 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

02.30.7323.144Συµπληρωµατικές εργασίες στα πλαίσια της ανάπλασης της οδού Σταµαθιουδάκη

12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

02.30.7323.148Ασφαλτόστρωση δρόµου Γυµνασίου Λυκείου

Ατσιποπούλου35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 38: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7323.149 ∆ρόµοι Αγ. Νικολάου Κουµπέ 2015 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.150 ∆ρόµοι Περιβολίων 2015 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.152

Βελτίωση βατότητας - Ασφαλτοστρώσεις οδών

τοπικών Κοινοτήτων 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.153Βελτίωση βατότητας - Ασφαλτοστρώσεις οδών

268.000,00 0,00 268.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.154Προµήθεια σκυροδέµατος

225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.155Ασφαλτοστρώσεις οδών

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.30.7323.156 Προµήθεια σκυροδέµατος (2016) 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

02.30.7325 Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης 20.765,59 0,00 20.765,59 0,00 0,00

02.30.7325.001Υπογείωση καλωδίων ∆ικτύου ∆ΕΗ Οικ

Πρασσών ΕΤΕΡΠΣ20.765,59 0,00 20.765,59 0,00 0,00

02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 571.598,97 0,00 571.598,97 0,00 0,00

02.30.7326.003

Εργασίες στεγάνωσης και συλλογή οµβρίων

λιµνοδεξαµενής Τ.Κ. Χρωµοναστηρίου ∆.

Ρεθύµνης28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00

02.30.7326.022

Μνηµείο Πεσόντων στη Μάχη του

Ατσιποπούλου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του Θέρισσου το 1905 (Βουλή

των Ελλήνων)

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.30.7326.028 Κατασκευή τοιχίων 7.536,13 0,00 7.536,13 0,00 0,00

02.30.7326.053 Αθλητικό Κέντρο Τίµιου Σταυρού 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

02.30.7326.054Σηµειακές -αισθητικές παρεµβάσεις στην πόλη

του Ρεθύµνου39.200,41 0,00 39.200,41 0,00 0,00

02.30.7326.055 Ανάπλαση πηγών Αργυρούπολης 47.500,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00

02.30.7326.058 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00

02.30.7326.059 ∆ιευθέτηση ρέµατος στο Σφακάκι 40.362,43 0,00 40.362,43 0,00 0,00

02.30.7326.060 ∆ιαµόρφωση πάρκινγκ στη Σοχώρα 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.30.7326.061

Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο

∆ηµοτικό κήπο 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

02.30.7326.062 Κατασκευή Τοιχίων (2016) 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.30.7326.063 Κατασκευή Τοιχίων αντιστήριξης 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.30.733Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως1.164.189,67 0,00 1.164.189,67 0,00 0,00

02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 661.740,00 0,00 661.740,00 0,00 0,00

02.30.7331.003Επισκευαστικές εργασίες στο 1ο Λύκειο

Ρεθύµνου22.140,00 0,00 22.140,00 0,00 0,00

02.30.7331.060 Προµήθεια αδρανών και οικοδοµικών υλικών 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.30.7331.061 Προµήθεια σιδηρικών υλικών 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.7331.062Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

ΣΑΤΑ 2015144.400,00 0,00 144.400,00 0,00 0,00

02.30.7331.063 Συντήρηση δηµοτικών χηµικών τουαλετών 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.30.7331.064 Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων 55.300,00 0,00 55.300,00 0,00 0,00

02.30.7331.065Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων

κτισµάτων ∆ήµου6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

02.30.7331.066 Συντήρηση σχολικών υποδοµών 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

02.30.7331.071Υδροµόνωση στέγης και αντικατάσταση

υδρορροών µεταλλικού κτίσµατος καρνάβαλου7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

02.30.7331.072 Συντηρηση δηµοτικών κτιρίων (2015) 153.200,00 0,00 153.200,00 0,00 0,00

02.30.7331.073Προµήθεια οικοδοµικών και αδρανών υλικών

110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

02.30.7331.074 Προµήθεια σιδηρικών υλικών (2016) 16.700,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00

02.30.7331.075Προµήθεια χρωµάτων

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

02.30.7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 179.078,55 0,00 179.078,55 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 39: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7332.001 Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών 51.094,26 0,00 51.094,26 0,00 0,00

02.30.7332.005 Συντήρηση κοινοχρήστων παιδικών χαρών 115.484,29 0,00 115.484,29 0,00 0,00

02.30.7332.008

Αποκατάσταση περιοχής πηγών Αργυρούπολης από καταπτώσεις 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

02.30.7333 Οδοί - οδοστρώµατα 159.371,12 0,00 159.371,12 0,00 0,00

02.30.7333.001Συµπληρωµατικές εργασίες στα πλαίσια

ανάπλασης της ΠΕΟ12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.30.7333.002 Αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.30.7333.004Αποκαταστάσεις ζηµιών σε δρόµους από

ακραία καιρικά φαινόµενα72.871,12 0,00 72.871,12 0,00 0,00

02.30.7333.016

∆ιάνοιξη δρόµων για δηµιουργία αντιπυρικών

ζωνών (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑ∆ΟΣ)

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.30.7333.055 Προµήθεια χαλικιών άµµου κροκάλων 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

02.30.7333.057Προµήθεια ασφάλτου

11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

02.30.7333.058Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος

21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

02.30.7333.059 Προµήθεια χαλικιών άµµου κροκάλων (2016) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.30.7333.227 Προµήθεια ζεστής ασφάλτου 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

02.30.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 164.000,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00

02.30.7336.022 Συντήρηση κεραιών WiFi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.7336.023 Σιδηρουργικές Εργασίες 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7336.024 Ξυλουργικές Εργασίες ΣΑΤΑ 2015 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

02.30.7336.025Λειτουργία βιολογ. στραγγιδίων στον Μαρουλά

65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

02.30.7336.026

Συντήρηση αυτόµατων συστηµάτων ρύθµισης ελέγχου της κυκλοφορίας 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.30.7336.027 Ξυλουργικές εργασίες (2016) 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

02.30.7336.028 Σιδηρουργικές εργασίες (2016) 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.30.74ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ668.754,51 0,00 668.754,51 0,00 0,00

02.30.741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 500.454,51 0,00 500.454,51 0,00 0,00

02.30.7411Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση

κτιρίων314.000,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00

02.30.7411.033Μελέτες

29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00

02.30.7411.034Εκπόνηση µελετών 2016

237.000,00 0,00 237.000,00 0,00 0,00

02.30.7411.035 Μελέτες 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00

02.30.7412Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

108.368,64 0,00 108.368,64 0,00 0,00

02.30.7412.001 Αµοιβές διαφόρων µελετών ΣΑΤΑ 2008 8.368,64 0,00 8.368,64 0,00 0,00

02.30.7412.026 Εκπόνηση µελετών 2015 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.30.7413 Λοιπές µελέτες 78.085,87 0,00 78.085,87 0,00 0,00

02.30.7413.007 Εκπόνηση µελετών 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00

02.30.7413.011

Χάραξη συνδυασµένης πολεοδοµικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιµη

ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύµνου ΣΑΤΑ 2013

42.085,87 0,00 42.085,87 0,00 0,00

02.30.7413.022 Αµοιβή Ενεργειακών Επιθεωρητών 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.30.742 Ειδικές ∆απάνες 168.300,00 0,00 168.300,00 0,00 0,00

02.30.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 168.300,00 0,00 168.300,00 0,00 0,00

02.30.7425.050Κάλυψη δράσεων πυροπροσασίας 2016

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 40: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7425.051Συµπληρωµατικές εργασίες ΟΣΑΠΥ

87.300,00 0,00 87.300,00 0,00 0,00

02.30.7425.052

Παροχή υπηρεσίας αναβάθµισης οδικής ασφάλειας 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

02.30.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ3.018.680,00 7.880,00 3.026.560,00 174.767,99 94.269,46

02.30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 623.000,00 7.880,00 630.880,00 174.767,99 94.269,46

02.30.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)106.000,00 7.880,00 113.880,00 37.913,70 12.755,21

02.30.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.000,00 7.880,00 13.880,00 12.829,59 12.755,21

02.30.8111.001Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

5.000,00 4.991,26 9.991,26 9.000,26 8.935,86

02.30.8111.002

Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του

∆ήµου 1.000,00 2.888,74 3.888,74 3.829,33 3.819,35

02.30.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.000,00 0,00 4.000,00 1.948,60 0,00

02.30.8113.001Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

4.000,00 0,00 4.000,00 1.948,60 0,00

02.30.8115 ∆ιάφορα έξοδα 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00

02.30.8115.001∆ιάφορα έξοδα

26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00

02.30.8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 70.000,00 0,00 70.000,00 23.135,51 0,00

02.30.8116.001∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

70.000,00 0,00 70.000,00 23.135,51 0,00

02.30.812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 517.000,00 0,00 517.000,00 136.854,29 81.514,25

02.30.8121Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.30.8121.001Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.30.8122 Έργα 417.000,00 0,00 417.000,00 136.854,29 81.514,25

02.30.8122.001Έργα

417.000,00 0,00 417.000,00 136.854,29 81.514,25

02.30.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2.395.680,00 0,00 2.395.680,00 0,00 0,00

02.30.851Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους2.395.680,00 0,00 2.395.680,00 0,00 0,00

02.30.8511Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων2.395.680,00 0,00 2.395.680,00 0,00 0,00

02.30.8511.001Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων2.395.680,00 0,00 2.395.680,00 0,00 0,00

02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.537.391,60 4.849,70 1.542.241,30 39.273,22 39.046,62

02.35.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 749.006,43 0,00 749.006,43 31.440,04 31.440,04

02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 522.051,93 0,00 522.051,93 25.907,04 25.907,04

02.35.601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 248.000,00 0,00 248.000,00 18.613,46 18.613,46

02.35.6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

240.000,00 0,00 240.000,00 18.613,46 18.613,46

02.35.6011.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

240.000,00 0,00 240.000,00 18.613,46 18.613,46

02.35.6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.35.6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.35.602Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου113.000,00 0,00 113.000,00 3.279,82 3.279,82

02.35.6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

110.000,00 0,00 110.000,00 3.279,82 3.279,82

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 41: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6021.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

110.000,00 0,00 110.000,00 3.279,82 3.279,82

02.35.6022

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση

εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων

ωροµισθίων κ.λ.π.)

4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00

02.35.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00

02.35.6041.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00

02.35.605Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης123.250,00 0,00 123.250,00 4.013,76 4.013,76

02.35.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου40.000,00 0,00 40.000,00 2.908,81 2.908,81

02.35.6051.001Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου40.000,00 0,00 40.000,00 2.908,81 2.908,81

02.35.6052Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.35.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.35.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00

02.35.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00

02.35.6056

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 53.000,00 0,00 53.000,00 1.104,95 1.104,95

02.35.6056.001

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 53.000,00 0,00 53.000,00 1.104,95 1.104,95

02.35.606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 33.401,93 0,00 33.401,93 0,00 0,00

02.35.6061Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

33.401,93 0,00 33.401,93 0,00 0,00

02.35.6061.001 Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.35.6061.004

Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόµενη

σύµβαση) 3.401,93 0,00 3.401,93 0,00 0,00

02.35.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελµατία10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.6117.001Απεντόµωση Μυοκτονία

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 116.500,00 0,00 116.500,00 5.533,00 5.533,00

02.35.625 Ασφάλιστρα 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

02.35.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

02.35.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

02.35.626Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

02.35.6262Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων

εγκαταστάσεων15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.6262.003 Ψεκασµοί - κλαδέµατα µε χρήση καλαθοφόρου 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 42: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.35.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.35.627Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

77.000,00 0,00 77.000,00 5.533,00 5.533,00

02.35.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 75.000,00 0,00 75.000,00 5.533,00 5.533,00

02.35.6271.001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 75.000,00 0,00 75.000,00 5.533,00 5.533,00

02.35.6273Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.6273.001Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.35.632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

02.35.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.35.6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

02.35.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

02.35.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.6422.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.35.6462 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.35.6462.001 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

02.35.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 93.454,50 0,00 93.454,50 0,00 0,00

02.35.664 Καύσιµα και λιπαντικά 38.454,50 0,00 38.454,50 0,00 0,00

02.35.6641Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

κίνηση µεταφορικών µέσων28.705,10 0,00 28.705,10 0,00 0,00

02.35.6641.001Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

κίνηση µεταφορικών µέσων28.705,10 0,00 28.705,10 0,00 0,00

02.35.6644Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

9.749,40 0,00 9.749,40 0,00 0,00

02.35.6644.001Προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

9.749,40 0,00 9.749,40 0,00 0,00

02.35.667Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού

εξοπλισµού27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00

02.35.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00

02.35.6671.001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

02.35.6671.002Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

(ΑΝΑΘΕΣΗ)2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.669 Λοιπές προµήθειες 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00

02.35.6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.6692.002Προµήθεια φυτών-δέντρων

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

02.35.6693.003 Προµήθεια φυτοφαρµάκων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.35.6693.004 Προµήθεια λιπασµάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.6693.005 Προµήθεια Τύρφη κοµπόστ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.35.6693.006 Πρoµήθεια φυτοφαρµάκων (2016) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.6693.007 Προµήθεια λιπασµάτων (2016) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.6693.008Προµήθεια Τύρφη κοµπόστ

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 100.305,17 0,00 100.305,17 0,00 0,00

02.35.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

32.645,17 0,00 32.645,17 0,00 0,00

02.35.713 Προµήθειες παγίων 32.645,17 0,00 32.645,17 0,00 0,00

02.35.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 17.745,17 0,00 17.745,17 0,00 0,00

02.35.7131.004 Προµήθεια διαφόρων ειδών 7.745,17 0,00 7.745,17 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 43: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.7131.005

Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των

µηχανηµάτων εργαλείων (2016)

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.7135 Λοιπός εξοπλισµός 14.900,00 0,00 14.900,00 0,00 0,00

02.35.7135.001Προµήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-

φαρµακείων οχηµάτων400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

02.35.7135.011 Προµήθεια εξοπλισµού άρδευσης 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

02.35.7135.012

Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ανταλλακτικών, για την συντήρηση των

µηχανηµάτων,εργαλείων7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.35.73 ΕΡΓΑ 67.660,00 0,00 67.660,00 0,00 0,00

02.35.733Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως67.660,00 0,00 67.660,00 0,00 0,00

02.35.7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 49.660,00 0,00 49.660,00 0,00 0,00

02.35.7332.002 Βελτιωτικές παρεµβάσεις στο ∆ηµοτικό Κήπο 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.7332.003Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου στο

∆ηµοτικό Κήπο7.660,00 0,00 7.660,00 0,00 0,00

02.35.7332.004 Βελτιωτικές παρεµβάσεις στο Πράσινο 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00

02.35.7332.005 Βελτιωτικές παρεµβάσεις στο πράσινο (2016) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.35.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

02.35.7336.003 Προµήθεια εξοπλισµού άρδευσης (2016) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.35.7336.004Προµήθεια υδραυλικών υλικών

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.35.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ688.080,00 4.849,70 692.929,70 7.833,18 7.606,58

02.35.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 3.600,00 4.849,70 8.449,70 7.833,18 7.606,58

02.35.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)3.600,00 4.849,70 8.449,70 7.833,18 7.606,58

02.35.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.600,00 4.849,70 8.449,70 7.833,18 7.606,58

02.35.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 3.134,77 6.134,77 5.587,94 5.391,76

02.35.8111.002

Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του

∆ήµου 600,00 1.714,93 2.314,93 2.245,24 2.214,82

02.35.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

684.480,00 0,00 684.480,00 0,00 0,00

02.35.851Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους684.480,00 0,00 684.480,00 0,00 0,00

02.35.8511Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων684.480,00 0,00 684.480,00 0,00 0,00

02.35.8511.001Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων684.480,00 0,00 684.480,00 0,00 0,00

02.40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 1.252.509,39 -1.775,56 1.250.733,83 37.243,90 37.243,90

02.40.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 556.500,00 0,00 556.500,00 37.243,90 37.243,90

02.40.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 518.500,00 0,00 518.500,00 37.243,90 37.243,90

02.40.601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 380.000,00 0,00 380.000,00 30.343,86 30.343,86

02.40.6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

370.000,00 0,00 370.000,00 30.343,86 30.343,86

02.40.6011.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

370.000,00 0,00 370.000,00 30.343,86 30.343,86

02.40.6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.40.6012.001

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 44: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.40.605Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης138.500,00 0,00 138.500,00 6.900,04 6.900,04

02.40.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου75.000,00 0,00 75.000,00 5.574,10 5.574,10

02.40.6051.001Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση

∆ηµοσίου ∆ικαίου75.000,00 0,00 75.000,00 5.574,10 5.574,10

02.40.6056

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 63.500,00 0,00 63.500,00 1.325,94 1.325,94

02.40.6056.001

Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 63.500,00 0,00 63.500,00 1.325,94 1.325,94

02.40.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00

02.40.623 Ενοίκια - Μισθώµατα 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

02.40.6232Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων

ακινήτων18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

02.40.6232.001Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων

ακινήτων18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

02.40.626Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.40.6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.40.6266.001 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02.40.627Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.40.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.40.6271.001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.40.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.40.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.40.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.40.6422.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση

µετακινούµενων υπαλλήλων15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.40.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ696.009,39 -1.775,56 694.233,83 0,00 0,00

02.40.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2.400,00 -1.775,56 624,44 0,00 0,00

02.40.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)2.400,00 -1.775,56 624,44 0,00 0,00

02.40.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.400,00 -1.775,56 624,44 0,00 0,00

02.40.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000,00 -1.385,72 614,28 0,00 0,00

02.40.8111.002

Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του

∆ήµου 400,00 -389,84 10,16 0,00 0,00

02.40.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

693.609,39 0,00 693.609,39 0,00 0,00

02.40.851Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους693.609,39 0,00 693.609,39 0,00 0,00

02.40.8511Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων693.609,39 0,00 693.609,39 0,00 0,00

02.40.8511.001Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων693.609,39 0,00 693.609,39 0,00 0,00

02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 558.720,35 2.694,22 561.414,57 3.238,10 3.238,10

02.45.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 144.075,00 0,00 144.075,00 743,13 743,13

02.45.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101.475,00 0,00 101.475,00 480,63 480,63

02.45.602Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου17.500,00 0,00 17.500,00 480,63 480,63

02.45.6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

17.500,00 0,00 17.500,00 480,63 480,63

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 45: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.45.6021.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

17.500,00 0,00 17.500,00 480,63 480,63

02.45.604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση

εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων

ωροµισθίων κ.λ.π.)

58.170,00 0,00 58.170,00 0,00 0,00

02.45.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

58.170,00 0,00 58.170,00 0,00 0,00

02.45.6041.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόµατα)

58.170,00 0,00 58.170,00 0,00 0,00

02.45.605Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης24.205,00 0,00 24.205,00 0,00 0,00

02.45.6052Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

02.45.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

αορίστου χρόνου5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

02.45.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 18.705,00 0,00 18.705,00 0,00 0,00

02.45.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 18.705,00 0,00 18.705,00 0,00 0,00

02.45.606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00

02.45.6061Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00

02.45.6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00

02.45.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.600,00 0,00 10.600,00 262,50 262,50

02.45.627Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

10.600,00 0,00 10.600,00 262,50 262,50

02.45.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 0,00 10.000,00 262,50 262,50

02.45.6271.001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 0,00 10.000,00 262,50 262,50

02.45.6273Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

02.45.6273.001Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

02.45.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00

02.45.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.45.6633Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά,

χηµικά κλπ)5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.45.6633.001Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά,

χηµικά κλπ)5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.45.665Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών,

βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.45.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού (Σκαπανικά είδη) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.45.6654.001 Προµήθεια λοιπού υλικού (Σκαπανικά είδη) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

02.45.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.45.6662Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.45.6662.001Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.45.6662.002 Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωµάτων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.45.668 Υλικά φαρµακείου 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.45.6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.45.6682.001 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.45.669 Λοιπές προµήθειες 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.45.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.45.6693.001 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

02.45.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 382.555,85 0,00 382.555,85 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 46: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.45.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

02.45.713 Προµήθειες παγίων 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

02.45.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.45.7131.001 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

02.45.7135 Λοιπός εξοπλισµός 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00

02.45.7135.001 Λοιπός εξοπλισµός 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

02.45.7135.002 Υλικά Περίφραξης 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.45.7135.003Αγορά κάδων απορριµµάτων και απορριµµατοδεκτών

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

02.45.73 ΕΡΓΑ 327.555,85 0,00 327.555,85 0,00 0,00

02.45.731∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων

ιδιοκτησίας ∆ήµου221.123,93 0,00 221.123,93 0,00 0,00

02.45.7311∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

221.123,93 0,00 221.123,93 0,00 0,00

02.45.7311.004 Επέκταση ∆ηµ. Νεκροταφείου 2010 71.123,93 0,00 71.123,93 0,00 0,00

02.45.7311.008 Έργα στο νέο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο 2011 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

02.45.732∆απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων)

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως106.431,92 0,00 106.431,92 0,00 0,00

02.45.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 106.431,92 0,00 106.431,92 0,00 0,00

02.45.7326.006Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων

2016106.431,92 0,00 106.431,92 0,00 0,00

02.45.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ32.089,50 2.694,22 34.783,72 2.494,97 2.494,97

02.45.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 0,00 2.694,22 2.694,22 2.494,97 2.494,97

02.45.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)0,00 2.694,22 2.694,22 2.494,97 2.494,97

02.45.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 2.694,22 2.694,22 2.494,97 2.494,97

02.45.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 1.990,45 1.990,45 1.836,01 1.836,01

02.45.8111.002Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του

∆ήµου0,00 703,77 703,77 658,96 658,96

02.45.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

32.089,50 0,00 32.089,50 0,00 0,00

02.45.851Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους32.089,50 0,00 32.089,50 0,00 0,00

02.45.8511Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων32.089,50 0,00 32.089,50 0,00 0,00

02.45.8511.001Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων32.089,50 0,00 32.089,50 0,00 0,00

02.50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 17.204,38 17.204,38 0,00 0,00

02.50.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ0,00 17.204,38 17.204,38 0,00 0,00

02.50.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 0,00 17.204,38 17.204,38 0,00 0,00

02.50.811Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

δαπανών (ΠΟΕ)0,00 17.204,38 17.204,38 0,00 0,00

02.50.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 17.204,38 17.204,38 0,00 0,00

02.50.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 17.204,38 17.204,38 0,00 0,00

02.61

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)

916.278,24 0,00 916.278,24 0,00 0,00

02.61.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 916.278,24 0,00 916.278,24 0,00 0,00

02.61.73 ΕΡΓΑ 916.278,24 0,00 916.278,24 0,00 0,00

02.61.732∆απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων)

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως916.278,24 0,00 916.278,24 0,00 0,00

02.61.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 916.278,24 0,00 916.278,24 0,00 0,00

02.61.7321.004Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο τοπικό

διαµέρισµα Ρουσσοσπιτίου77.524,90 0,00 77.524,90 0,00 0,00

02.61.7321.005

Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου

Περιβολίων ∆ Ρεθύµνης 838.753,34 0,00 838.753,34 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 47: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.63

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)

1.248.341,93 0,00 1.248.341,93 0,00 0,00

02.63.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.248.341,93 0,00 1.248.341,93 0,00 0,00

02.63.73 ΕΡΓΑ 1.248.341,93 0,00 1.248.341,93 0,00 0,00

02.63.731∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων

ιδιοκτησίας ∆ήµου1.226.341,93 0,00 1.226.341,93 0,00 0,00

02.63.7312∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων

ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης1.226.341,93 0,00 1.226.341,93 0,00 0,00

02.63.7312.001

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆.Ε.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

02.63.7312.002

Υπ2 Μονάδα Επεξ. Λυµάτων Οικισµών

Πρασών 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00

02.63.7312.008

Υπ.1.Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Μασταµπά 189.341,93 0,00 189.341,93 0,00 0,00

02.63.7312.009Υπ.2.Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Κουµπέ

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.63.7312.010

Υπ.3. Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Κολωνάκι 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.63.7312.011

Υπ.4. Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Καλλιθέα 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

02.63.7312.012Υπ.5. Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Κριάρη

51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00

02.63.7312.013

Υπ.6. Εκσυγχρονισµός Αντλιοστασίου Αρη

Βελουχιώτη 61.000,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00

02.63.733Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

02.63.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

02.63.7336.002

Υπ 2 Αποκατάσταση Ζηµιών Στα ∆ίκτυα Της ∆ευαρ 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

02.64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)

1.335.150,43 0,00 1.335.150,43 0,00 0,00

02.64.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.335.150,43 0,00 1.335.150,43 0,00 0,00

02.64.73 ΕΡΓΑ 975.018,28 0,00 975.018,28 0,00 0,00

02.64.731∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων

ιδιοκτησίας ∆ήµου473.425,02 0,00 473.425,02 0,00 0,00

02.64.7312∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων

ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης473.425,02 0,00 473.425,02 0,00 0,00

02.64.7312.002

Αποκατάσταση Ζηµιών.Τεχνικά

Αντιπληµµυρικά Στο ∆ηµοτικό Αγροτικό

∆ίκτυο 76.082,17 0,00 76.082,17 0,00 0,00

02.64.7312.003

Κατασκευή ∆ικτύου Αποχέτευσης Και Μεταφοράς Λυµάτων Παραλιακής Ζώνης ∆ήµου Αρκαδίου (Αντλιοστάσια)

53.085,00 0,00 53.085,00 0,00 0,00

02.64.7312.004

Κατασκευή ∆ικτύου Αποχέτευσης Και Μεταφοράς Λυµάτων Παραλιακής Ζώνης ∆ήµου Αρκαδίου (∆ίκτυα)

344.257,85 0,00 344.257,85 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 48: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.64.732∆απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων)

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως418.458,26 0,00 418.458,26 0,00 0,00

02.64.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.64.7321.016

Κατασκευή Εξαθέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου

Στο Ρουσοσπίτι ∆.Ρεθύµνου 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

02.64.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

02.64.7322.026

∆ιαµόρφωση Πλατείας Για Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

02.64.7323 Οδοί - οδοστρώµατα 135.458,26 0,00 135.458,26 0,00 0,00

02.64.7323.151

Κατασκευή δρόµου Γυµνασίου – Λυκείου

Ατσιποπούλου προς τον οικισµό του

Ατσιπόπουλο135.458,26 0,00 135.458,26 0,00 0,00

02.64.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00

02.64.7326.044Έργα ανάπλασης οδού Μελισσηνού

33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00

02.64.733Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως8.135,00 0,00 8.135,00 0,00 0,00

02.64.7333 Οδοί - οδοστρώµατα 8.135,00 0,00 8.135,00 0,00 0,00

02.64.7333.013

Υπ 3 Εκχιονισµός Του Οδικού ∆ικτύου Στην

Περιοχη ∆.Ρεθύµνου 8.135,00 0,00 8.135,00 0,00 0,00

02.64.734

Έργα και δράσεις από χηµατοδοτήσεις του

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

02.64.7341

Έργα και δράσεις από χηµατοδοτήσεις του

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

02.64.7341.054

Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου

Σκουλουφίων, ∆ήµου Ρεθύµνης 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.64.7341.055

Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου

Σκουλουφίων, ∆ήµου Ρεθύµνης/επίβλεψη

αρχαιολογίας10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.64.7341.056Ποδηλατικές διαδροµές ∆ήµου Ρεθύµνης

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

02.64.74ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ360.132,15 0,00 360.132,15 0,00 0,00

02.64.741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 360.132,15 0,00 360.132,15 0,00 0,00

02.64.7411Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση

κτιρίων125.982,15 0,00 125.982,15 0,00 0,00

02.64.7411.001Μελετη Σχοοαπ ∆.Ν.Φ.

40.691,65 0,00 40.691,65 0,00 0,00

02.64.7411.002

Ολοκληρωση Μελετης Χαραξης Συνδετηριου

Αξονα Βοακ - Νοακ 71.222,50 0,00 71.222,50 0,00 0,00

02.64.7411.015

6o Υποέργο: Μελετη Περιβαλλοντικων

Επιπτωσεων 7.648,00 0,00 7.648,00 0,00 0,00

02.64.7411.0167o Υποέργο: Τευχη ∆ηµοπρατησης

6.420,00 0,00 6.420,00 0,00 0,00

02.64.7412Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

02.64.7412.025

∆ιεθνής διαγωνισµός µελέτης διαχείρισης ανάπτυξης και αναβάθµισης της ευρύτερης παραλιακής ζώνης του ∆ήµου από Κουτσολίδι µέχρι Σκαλέτα

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

02.64.7413 Λοιπές µελέτες 84.150,00 0,00 84.150,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4
Page 49: 01/01/16 31/01/16 10 . 3861/2010) ΑΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4 · Σ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016 Στοιχεία ς Προϋπολογισµού ό 01/01/16

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθµ. πρωτ.: 2495/08-02-2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού

από 01/01/16 έως 31/01/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.64.7413.015

∆ηµιουργία Υπόγειων Χώρων Σταθµεύσης 1100 Θέσεων Και ∆ηµαρχείου Στο ∆ήµο

Ρεθύµνης 84.150,00 0,00 84.150,00 0,00 0,00

02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

02.70.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

02.70.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.70.626Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.70.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.70.6263.002 Συντήρηση δηµοτικών ποδηλάτων 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

02.70.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.70.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.70.6632 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.70.6632.001 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000.000,00 -205.523,54 794.476,46 0,00 0,00

02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000.000,00 -205.523,54 794.476,46 0,00 0,00

02.90.91

ΠΟΣΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1.000.000,00 -205.523,54 794.476,46 0,00 0,00

02.90.911 Αποθεµατικό 1.000.000,00 -205.523,54 794.476,46 0,00 0,00

02.90.9111 Αποθεµατικό 1.000.000,00 -205.523,54 794.476,46 0,00 0,00

02.90.9111.001 Αποθεµατικό 1.000.000,00 -205.523,54 794.476,46 0,00 0,00

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ1Ψ-9Α4