01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author:...

of 13 /13
30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00:2009 ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ȝİIJĮijȠȡȐ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢ Concrete production and transport ȀȜȐıȘ IJȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 4 © Ǽȁȅȉ ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ. ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

Embed Size (px)

Transcript of 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author:...

Page 1: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23 ICS: 93.010

1501-01-01-01-00:2009

TEXNIKH

HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION

Concrete production and transport

: 4

© . . 313, 111 45

Page 2: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 30403

T 1501-01-01-01-00:2009

2009

. , ,

, , .

. . 313, 111 45

H T 1501-01-01-01-00 «

»

( )

( ) 2 (2 )

( ).

T 1501-01-01-01-00,

99 « »,

( ).

1501-01-01-01-00 23 2009 99

.

Page 3: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

30404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-01-01-01-00

3

........................................................................................................................................................... 4

1 .................................................................................................................................. 5

2 ..................................................................................................... 5

3 ......................................................................................................................... 6

3.1 ................................................................................................................. 6

3.2 ......................................................................... 6

3.3 ....................................................................................................................... 6

3.4 ............................................................................................................. 6

3.5 ................................................................................................................................... 6

3.6 ............................................................................................................................... 6

4 ................................................................................................................................... 6

4.1 ....................................................................................................................................... 6

4.2 ......................................................................................................................................... 8

4.3 ........................................................................................................... 8

4.4 ............................................................................................................................................. 8

4.5 ............................................................................................................ 8

5 .............................................................................................................. 8

6 .............................................................................................................. 9

7 ........................................................................................................ 10

8 ........................................................................... 10

9 - ........................................................ 10

10 ( ) ............................................................... 12

................................................................................................................................................... 13

Page 4: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 30405

1501-01-01-01-00:2009 ©

4

. . .

,

.

( – )

.

Page 5: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

30406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-01-01-01-00

5

1

:

( ).

( ) « » ,

13.5 .

,

.

2

, , , .

.,

, . .

EN 197-1 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements -- . 1: ,

.

EN 934-2 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- . ,

, , .

EN 12620 Aggregates for concrete -

EN 1008 Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water. -- - ,

EN 12878 Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test --

, / -

EN 450-1 Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria -- . 1: ,

.

EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - - 1:

Page 6: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 30407

1501-01-01-01-00:2009 ©

6

3

3 ( ).

, , :

3.1

.

3.2

,.

3.3

.

3.4

, , .

3.5

« », ( )

3.6

« », ,, .

: ,. « »,

« », « », « » . – .

4

4.1

4.1.1

. EN 197-1

. ( SR), ,

, . .244/80 V.

4.1.2

.

Page 7: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

30408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-01-01-01-00

7

, ,, .

50 kg.

,, .

:

-

-

-

- .

, , ,

.

, ,. , ,

.

.

4.1.3

,.

. .

.

, ..

,, .

, ., ,

.

, .

,.

, .

, .

.

Page 8: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 30409

1501-01-01-01-00:2009 ©

8

, ,, .

.

4.1.4

, CE, .

., ,

..

4.1.5

60 °C.

4.2

, CE EN 12620, .

4.3

EN 934-2 4.5 .

,.

, , .

, , 0 C , 5 MPa.

4.4

EN 1008.

, , , , ,

. .

4.5

12.1.2, 13.4 13.5, 12.8, 12.9 ( ).

5

5 . . .

:

Page 9: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

30410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-01-01-01-00

9

, , ( ), .

,

, , , .

,

.

, .

, 515 517.

6

6 . . ..

1501-01-01-04-00.

:

():

.

. ( , )

. ( )

. ( ), .

. ( )

. ( / )

. m3 .

0,5 m3

.

, .

1 m3

, 5 min.

Page 10: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 30411

1501-01-01-01-00:2009 ©

10

7

/ , ,

, . ’ , , ,

. :

) –

)

) ( )

)

) , .

– 1 30

300. , 20 .

, .

,

. , , .

. ,

.

, . (

« ») , , .

.

1501-01-01-02-00 « ».

8

13 , :

.

9 -

.

Page 11: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

30412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-01-01-01-00

11

( ’ )

. - , ( , , .).

:

.

.

, .

.

.

( ).

.

- .

:

( ).

( ) (

).

, , , , .

.

( ’).

( ).

,, , :

(), .

( . . ), .

( ),

.

.

.

Page 12: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 30413

1501-01-01-01-00:2009 ©

12

/ /889 ( /16 ’/14-01-2003) / /177 ( /266 ’/14-01-2001).

10 ( )

. :

. , ’ (m3)

( . . , , , . .).

. / , ,

.

, , ,, ,

., :

.

.

, ,

( ) .

Page 13: 01-01-01-00 - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/01-01-01-00.pdf · Title: 01-01-01-00.pdf Author: Ace Created Date: 12/9/2012 10:40:40 PM

30414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-01-01-01-00

13

(1997/2001).

2000 (2000)