!01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018...

19
Πλİıίİέα IJβμ ǼζζΪįκμ Γλαφİέκ Οδεκθκηδευθ εαδ Ǽηκλδευθ ΤκγΫıİπθ Σσεκ H ΙΑΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ǼΛΑΙΟΛΑǻΟΤ Πİλδİξσηİθα ǻβηκΰλαφδεΪ ıIJκδξİέα ............................................................................................................... 2 ΦIJδεΪ Ϋζαδα εαδ İζαδσζαįκ ıIJβθ δαπθδεά αΰκλΪ .................................................................... 2 Ǽδıαΰπΰά - ǻδαθκηά .................................................................................................................. 3 Λδαθδεά υζβıβ ......................................................................................................................... 5 ǼIJδεΫIJα - ııεİαıέα ................................................................................................................. 6 ǼδıαΰπΰΫμ İζαδκζΪįκ .............................................................................................................. 7 ΣδηΫμ ζδαθδεάμ υζβıβμ İζαδκζΪįκ ....................................................................................... 10 ΙįδαδIJİλσIJβIJİμ IJβμ αΰκλΪμ πμ λκμ IJκ İζζβθδεσ İζαδσζαįκ .................................................... 15 ΠλκκIJδεΫμ – ΠλκIJΪıİδμ .......................................................................................................... 16 ΜΪλIJδκμ 2018

Transcript of !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018...

Page 1: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ εαδ ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

Σσευκ

H ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΙΟΛΑ ΟΤ

Π λδ ξση θα

βηκΰλαφδεΪ κδξ έα ............................................................................................................... 2

Φυ δεΪ Ϋζαδα εαδ ζαδσζα κ βθ δαππθδεά αΰκλΪ .................................................................... 2

δ αΰπΰά - δαθκηά .................................................................................................................. 3

Λδαθδεά πυζβ β ......................................................................................................................... 5

δεΫ α - υ ε υα έα ................................................................................................................. 6

δ αΰπΰΫμ ζαδκζΪ κυ .............................................................................................................. 7

ΣδηΫμ ζδαθδεάμ πυζβ βμ ζαδκζΪ κυ ....................................................................................... 10

Ι δαδ λσ β μ βμ αΰκλΪμ πμ πλκμ κ ζζβθδεσ ζαδσζα κ .................................................... 15

Πλκκπ δεΫμ – Πλκ Ϊ δμ .......................................................................................................... 16

ΜΪλ δκμ 2018

Page 2: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

2

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΙΟΛΑ ΟΤ

βηκΰλαφδεΪ κδξ έα

Ο πζβγυ ησμ βμ Ιαππθέαμ αθΫλξ αδ 126,3 εα . εα κέεκυμ. Σκ εα Ϊ ε φαζάθ Π έθαδ απσ α υοβζσ λα κθ εσ ηκ. Πλκ σεδηκ απάμ: 80,5 Ϋ β ΰδα κυμ Ϊθ λ μ, 86,8 Ϋ β ΰδα δμ ΰυθαέε μ (πβΰά: Παΰεσ ηδκμ Ολΰαθδ ησμ Τΰ έαμ, 2016). Σκ 48,7% κυ πζβγυ ηκτ έθαδ Ϊθ λ μ εαδ κ 51,3% ΰυθαέε μ (πβΰά: Japan Statistical Yearbook 2016). Ο πζβγυ ησμ βμ Ιαππθέαμ ΰβλΪ ε δ εαδ υλλδεθυθ αδ. τηφπθα η δμ πλκίζΫο δμ, κ 2050 κδ βζδεδπηΫθκδ Ϊθπ πθ 65 υθ γα απκ ζκτθ κ 39,6% θυ α παδ δΪ γα απκ ζκτθ ησζδμ κ 8,6%.

ζΪξδ κδ έθαδ κδ κδεκθκηδεκέ η αθΪ μ.

Φυ δεΪ Ϋζαδα εαδ ζαδσζα κ βθ δαππθδεά αΰκλΪ

Η ξυλα παλΪΰ δ εαδ δ Ϊΰ δ ελαηίΫζαδκ (ΰθπ σ εαδ πμ “canola oil”) εαδ κΰδΫζαδκ. ηδελσ λ μ πκ σ β μ παλΪΰ δ ίαηίαεΫζαδκ εαδ φδ δεΫζαδκ. δ Ϊΰ δ φκδθδεΫζαδκ, Ϋζαδα εαλτ αμ, βζδΫζαδκ. Οδ ΙΪππθ μ ξλβ δηκπκδκτθ ευλέπμ ελαηίΫζαδκ, κΰδΫζαδκ εαδ φκδθδεΫζαδκ.

ξ σθ κ τθκζκ κυ ζαδκζΪ κυ πκυ εα αθαζυθ αδ βθ δαππθδεά αΰκλΪ δ Ϊΰ αδ. Άθπ κυ 60% κυ υθσζκυ πλκκλέα αδ ΰδα δ δπ δεά εα αθΪζπ β π λέπκυ 30% απ υγτθ αδ βθ

ίδκηβξαθέα λκφέηπθ, θυ π λέπκυ 10% πλκκλέα αδ ΰδα ξλά β πμ πλυ β τζβ εαζζυθ δευθ εαδ φαληΪεπθ. Η εα Ϊ ε φαζάθ εα αθΪζπ β ζαδκζΪ κυ έθαδ ξαηβζά εαδ αθΫλξ αδ π λέπκυ 400 ml εα ’ Ϋ κμ (πβΰά δ γθΫμ υηίκτζδκ ζαέαμ, 2014). Οδ πκ σ β μ πκυ παλΪΰκθ αδ βθ Ιαππθέα έθαδ αη ζβ Ϋ μ, ευλέπμ ι αδ έαμ πθ εζδηα κζκΰδευθ υθγβευθ. Οδ ΙΪππθ μ εα αθαζυθκυθ ηδα η ΰΪζβ πκδεδζέα φυ δευθ ζαέπθ εα Ϊ βθ δΪλε δα πθ ΰ υηΪ πθ κυμ, κ ζαδσζα κ σηπμ θ ξλβ δηκπκδ έ αδ βθ παλα κ δαεά δαππθδεά εκυαέθα. Σβθ εα έα κυ ’90 κδ ΙΪππθ μ «αθαεΪζυοαθ» κ ζαδσζα κ, κ πζαέ δκ πλκπγβ δευθ θ λΰ δυθ ΰδα βθ πλκίκζά βμ η κΰ δαεάμ δα λκφάμ κδ κπκέ μ ξλβηα κ κ άγβεαθ απσ

Ι αζκτμ ζαδκπαλαΰπΰκτμ. Οδ ΙΪππθ μ έξθκυθ θ δαφΫλκθ θα πλκ αλησ κυθ βθ ξλά β κυ ζαδκζΪ κυ βθ εαγβη λδθά κυμ δα λκφά εαδ θα κεδηΪ κυθ θΫ μ υθ αΰΫμ. πκ έ κυθ βηα έα βθ ΰ τ β εαδ δ δαέ λα δμ θΫ μ ΰ τ δμ, βθ εαδθκ κηέα, βθ πλπ κπκλδαεά υ ε υα έα, βθ δηά,

βθ πφΫζ δΪ κυ βθ υΰ έα αζζΪ εαδ βθ ξυλα πλκΫζ υ βμ κυ ζαδκζΪ κυ. Οδ π λδ σ λκδ εα αθαζπ Ϋμ, βθ πζ δκοβφέα κυμ ΰυθαέε μ Ϊθπ πθ 40 υθ, αΰκλΪακυθ ζαδσζα κ ηδα φκλΪ εΪγ 2-3 ηάθ μ κ κυπ ληΪλε βμ ΰ δ κθδΪμ κυμ εαδ ηφαθέακθ αδ δα γ δηΫθκδ θα πζβλυ κυθ π λδ σ λκ ΰδα Ϋθα πκδκ δεσ πλκρσθ. Η εα αθΪζπ β ζαδκζΪ κυ αυιΪθ αδ δμ η ΰαζτ λ μ βζδεέ μ κδ κπκέ μ εαδ αθβ υξκτθ π λδ σ λκ ΰδα

γΫηα α υΰ έαμ. Σκ θ δαφΫλκθ αυιΪθ αδ σ αθ βθ υ ε υα έα π λδζαηίΪθκθ αδ υθ αΰΫμ εαδ πζβλκφκλέ μ ΰδα δμ πφΫζ δ μ βθ υΰ έα εαδ σ αθ η δυθ αδ β δηά κυ κ πζαέ δκ πλκπγβ δευθ θ λΰ δυθ. Οδ Ϊθ λ μ πδζΫΰκυθ ευλέπμ η ία δεσ ελδ άλδκ βθ δηά κυ πλκρσθ κμ. Γδα κυμ θ σ λκυμ εα αθαζπ Ϋμ η ΰαζτ λβ βηα έα Ϋξκυθ β ΰ τ β, β δηά κυ πλκρσθ κμ εαδ κδ υ Ϊ δμ κυ κδεκΰ θ δαεκτ εαδ φδζδεκτ κυμ ετεζκυ. υ κέ πκυ θ εα αθαζυθκυθ ζαδσζα κ έ κ γ πλκτθ ιαδλ δεΪ αελδίσ πλκρσθ, εαδ γ πλκτθ σ δ ηπκλκτθ θα κ αθ δεα α ά κυθ η φ βθσ λα Ϋζαδα έ θ έθαδ θβη λπηΫθκδ ΰδα δμ πφΫζ δ μ βθ υΰ έα εαδ δμ ξλά δμ κυ. Έθα ηΫλκμ πθ εα αθαζπ υθ εα αθαζυθ δ ζαδσζα κ ησθκ α δα σλδα. Kα Ϊ βθ δΪλε δα κυ η βη λδαθκτ δαζζ έηα κμ κδ ΙΪππθ μ

εα αθαζυθκυθ φαΰβ σ πκυ Ϋξκυθ φΫλ δ απσ κ πέ δ ά ΰ υηα έακυθ δα σλδα α κπκέα δμ η βη λδαθΫμ υλ μ πλκ φΫλκυθ ξαηβζσ λ μ δηΫμ πλκεαγκλδ ηΫθα η θκτ η πκδεδζέα

πδΪ πθ. ιαδ έαμ κυ σζκ εαδ αυιαθση θκυ αλδγηκτ Ιαπυθπθ κδ κπκέκδ αιδ τκυθ κ ιπ λδεσ αζζΪ εαδ βμ αιδκ βη έπ βμ ατιβ βμ κυ αλδγηκτ πθ υ δευθ δα κλέπθ βθ

Ιαππθέα (ΰαζζδευθ, δ αζδευθ, δ παθδευθ εζπ), κζκΫθα εαδ π λδ σ λκδ ΙΪππθ μ Ϋξκυθ βθ υεαδλέα θα ΰ υγκτθ εαδ θα ε δηά κυθ δαφκλ δεΪ έ β ζαδκζΪ πθ εαδ δαφκλ δεΪ πδΪ α.

κυμ ΙΪππθ μ αλΫ δ β εαζά εκυαέθα εαδ κδ θΫ μ υθ αΰΫμ δπθκτθ Ϋιπ η φέζκυμ κυμ εαδ υξθΪ πλκ παγκτθ θα ηαΰ δλΫοκυθ κ πέ δ κυμ δμ υθ αΰΫμ πκυ κεδηΪακυθ Ϋιπ.

Page 3: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

3

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

πδ βηαέθ αδ σ δ α κτπ ληΪλε εαδ α kombinis δαγΫ κυθ Ϋ κδηκ υ ε υα ηΫθκ φαΰβ σ («bento», ίζ. http://bit.ly/2tcwIo3) η ΰΪζβ πκδεδζέα εαδ ξαηβζσ εσ κμ πκυ απ υγτθ αδ ευλέπμ λΰαακηΫθκυμ Ϊΰαηκυμ ΙΪππθ μ. Οδ Ϊΰαηκδ εαδ α α υΰΪλδα ξπλέμ παδ δΪ φαέθκθ αδ

δα γ δηΫθκδ θα πζβλυ κυθ π λδ σ λκ ΰδα θα απκφτΰκυθ βθ ηαΰ δλδεά. Οδ πκζζΫμ ηΪλε μ βηδκυλΰκτθ τΰξυ β κυμ εα αθαζπ Ϋμ η απκ Ϋζ ηα αυ κέ θα πδζΫΰκυθ αθαΰθπλέ δηα ά φ βθΪ πλκρσθ α. θ αθ δζαηίΪθκθ αδ βθ δαφκλκπκέβ β κυ

παλγΫθκυ ζαδκζΪ κυ απσ κ ηβ παλγΫθκ ά η αιτ πθ δαφκλ δευθ ηαλευθ. Σκ ξλβ δηκπκδκτθ ευλέπμ ΰδα βθ πλκ κδηα έα δ αζδευθ εαδ ΰ θδεσ λα η κΰ δαευθ πδΪ πθ, δ δαέ λα αυηαλδεΪ, noodles, αζΪ μ εαδ πκζτ ζδΰσ λκ οπηέ ά κλ ε δεΪ. Σκ ζαδσζα κ παλαηΫθ δ κ πδκ αελδίσ ξΫ β η σζα α υπσζκδπα φυ δεΪ Ϋζαδα.

Οδ ΙΪππθ μ εα αθαζπ Ϋμ έθαδ δα γ δηΫθκδ θα πζβλυ κυθ π λδ σ λκ ΰδα Ϋθα πλκρσθ η εαζτ λβ ΰ τ β εαδ πφΫζ δ μ βθ υΰ έα - απαδ έ αδ σηπμ αφάμ δαφκλκπκέβ β κυ πλκρσθ κμ εαδ εα Ϊζζβζκ ηΪλε δθΰε. Η πκδσ β α θ αλε έ ζαηίΪθκθ αμ υπ΄σοδθ σ δ κδ ΙΪππθ μ έξθκυθ σζκ εαδ π λδ σ λκ θ δαφΫλκθ ΰδα ξαηβζσ λ μ δηΫμ.

δ αΰπΰά - δαθκηά

Οδ δ αΰπΰ έμ κυ πλκρσθ κμ ε σμ απσ κλδ ηΫθ μ π λδπ υ δμ δαεέθβ βμ κυ ζαδκζΪ κυ ηκλφά ξτ βθ θ έθαδ κδ έ δκδ δαθκη έμ. πσ βθ δ αΰπΰά Ϋπμ βθ κπκγΫ β β κ λΪφδ η κζαίκτθ αλε Ϊ θ δΪη α Ϊ δα ( δ αΰπΰΫαμ, ξκθ λΫηπκλκμ, κπδεσμ αθ δπλσ ππκμ, υπκ δαθκηΫαμ ξυλκμ ζδαθδεάμ πυζβ βμ). έθαδ πκζτ τ εκζβ β ιαΰπΰά απ’ υγ έαμ κυμ ξυλκυμ ζδαθδεάμ πυζβ βμ, υθ πυμ υπΪλξ δ απσζυ β ιΪλ β β απσ κθ δ αΰπΰΫα εαδ κ

έε υκ δαθκηάμ. κ δ αΰση θκ ζαδσζα κ θ πδίΪζζκθ αδ α ηκέ. Ο φσλκμ εα αθΪζπ βμ αθΫλξ αδ 8%. Σκ ζαδσζα κ δ Ϊΰ αδ βθ Ιαππθέα α) ηκλφά ξτ βθ εαδ ί) υ ε υα ηΫθκ.

Οδ δ αΰπΰΫμ ξτ βθ παλκυ δΪακυθ π π δεά πκλ έα. Πλσε δ αδ ΰδα ζαδσζα κ ηΫ λδαμ πκδσ β αμ κ κπκέκ δ Ϊΰ αδ η ΰΪζ μ πκ σ β μ εαδ κ κπκέκ ππζ έ αδ βθ υθΫξ δα η Ϊζζβ δεΫ α, ά η κ σθκηα κυ δ αΰπΰΫα ΙαππθδεΫμ αδλέ μ ηφδαζυθκυθ κ ζαδσζα κ η βθ δεά κυμ ππθυηέα, σππμ:.

- Nisshin Oillio (www.nisshin-oillio.com/english/products/index.shtml), - J-Oil Mills (www.j-oil.com) - Showa Sangyo (www.showa-sangyo.co.jp/en/) - Riken (http://global.rakuten.com/en/category/201266/?p=2) - Ajimoto (www.ajinomoto.com/en/products/?scid=av_ot_pc_comehead_products). υξθΪ β δ αΰπΰά ΰέθ αδ απσ γυΰα λδεΫμ αδλ έ μ κυ κηέζκυ κθ κπκέκ αθάε δ β αζυ έ α εα α βηΪ πθ. Η δ αΰπΰά η ΰΪζπθ πκ κ ά πθ ξτ βθ έθ δ βηαθ δεΪ π λδγυλδα

δαπλαΰηΪ υ βμ δμ δ αΰπΰδεΫμ αδλέ μ σ κθ αφκλΪ δμ πλκςπκγΫ δμ, δμ δηΫμ εαδ κυμ σλκυμ πυζβ βμ.

ζαδσζα κ Ϋι λα παλγΫθκ κ κπκέκ Ϋξ δ δ αξγ έ - ηφδαζπγ έ απσ βθ αδλέα

Topvalu Japan,

www.topvalu.net/search/?word=olive+oil, κτπ λ ηΪλε ΟΝ, 455 ΰλ., 537 ΰ θ.

Page 4: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

4

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

Σκ υπσζκδπκ ζαδσζα κ κ κπκέκ δ Ϊΰ αδ ξτ βθ δκξ τ αδ βθ ίδκηβξαθέα λκφέηπθ (ΰδα Ϊζ μ, πλκηαΰ δλ υηΫθα ΰ τηα α, ε. .ζ.). Οδ ξκθ λΫηπκλκδ δαγΫ κυθ κ πλκρσθ

αδλ έ μ λκφκ κ έαμ εαδ ι θκ κξ δαεΫμ αζυ έ μ θυ κδ κπδεκέ αθ δπλσ ππκδ κπκγ κτθ κ πλκρσθ κτπ λ ηΪλε εαδ Ϊζζκυμ ξυλκυμ ζδαθδεάμ πυζβ βμ.

Σκ η ΰαζτ λκ ηΫλκμ δ αΰπΰυθ ζαδκζΪ κυ αφκλΪ υ ε υα ηΫθκ ζαδσζα κ. Σα π λδγυλδα εΫλ κυμ έθαδ η ΰαζτ λα εαδ έθ αδ β υθα σ β α δαφκλκπκέβ βμ κυ πλκρσθ κμ. Η πλκ Ϋΰΰδ β βμ αΰκλΪμ ΰέθ αδ ηΫ π δ αΰπΰΫα κ κπκέκμ πλκπγ έ κ πλκρσθ κυμ

δαθκη έμ. Οδ η ΰΪζ μ δ αΰπΰδεΫμ αδλ έ μ απα ξκζκτθ κηΪ μ ππζά πθ, Ϋξκυθ ΰθυ β βμ αΰκλΪμ εαδ πθ Ϊ πθ εαδ κ δεσ κυμ έε υκ δαθκηΫπθ. Πλκηβγ τκυθ ξκθ λΫηπκλκυμ, κπδεκτμ δαθκη έμ εαδ βθ ίδκηβξαθέα λκφκ κ έαμ. ι αδ έαμ κυ αλδγηκτ πθ θ δαηΫ πθ, κ ιαΰπΰΫαμ θ Ϋξ δ εαθΫθαθ Ϋζ ΰξκ βθ δαθκηά κυ πλκρσθ κμ κυ κ κπκέκ φ Ϊθ δ η

δ δαέ λα αυιβηΫθβ δηά κ λΪφδ.

πσ κθ ΙΪππθα δ αΰπΰΫα εαδ κ έε υκ πθ υθ λΰα υθ/ΰθπλδηδυθ κυ ιαλ Ϊ αδ β πδ υξέα βμ κπκγΫ β βμ θσμ πκδκ δεκυ πλκρσθ κμ βθ δαππθδεά αΰκλΪ. υθ πυμ Ϋξ δ

η ΰΪζβ βηα έα β πδζκΰά βμ εα Ϊζζβζβμ δαππθδεάμ δ αΰπΰδεάμ αδλέαμ β κπκέα γα δ επ λαδυ δ δμ δκδεβ δεΫμ δα δεα έ μ δ αΰπΰάμ, γα ια φαζέ δ σ δ κ πλκρσθ υηηκλφυθ αδ η βθ δαππθδεά θκηκγ έα εαδ γα δαηκλφυ δ βθ δεΫ α. Η τθαοβ υηφπθέαμ πλκςπκγΫ δ αηκδίαέα ηπδ κ τθβ, απαδ έ ξλσθκ εαδ υπκηκθά. Οδ ΙΪππθ μ δ αΰπΰ έμ πδ δυεκυθ βθ ηαελκξλσθδα υθ λΰα έα εαδ ΰδα κθ ζσΰκ αυ σθ έθαδ πδγαθσθ θα

απαδ ά κυθ βθ απκεζ δ δεσ β α. παδ κτθ ία ησ πθ σλπθ βμ υηφπθέαμ εαδ απκ ζ ηα δεσ service η Ϊ βθ πυζβ β. ζζαΰά κυ δ αΰπΰΫα ηπκλ έ θα ληβθ υγ έ απσ βθ αΰκλΪ πμ παλαίέα β βμ ηπκλδεάμ υηφπθέαμ απσ κθ ιαΰπΰΫα εαδ θ ξκηΫθπμ θα

ίζΪο δ βθ φάηβ κυ πλκρσθ κμ. εΪγ π λέπ π β, βθ θκηδεά υγτθβ ΰδα κ πλκρσθ φΫλ δ κ δ αΰπΰΫαμ εαδ σξδ κ ιαΰπΰΫαμ.

υ σ Ϋξ δ πμ υθΫπ δα, κδ δ αΰπΰ έμ πλδθ εζ έ κυθ υηφπθέα η κθ ιαΰπΰΫα θα πδηΫθκυθ πκζτ α ξθδεΪ ξαλαε βλδ δεΪ κυ πλκρσθ κμ. πέ βμ, πκζζΫμ π λδπ υ δμ κ δ αΰπΰΫαμ υπκίΪζ δ κ πλκρσθ ξβηδεά αθΪζυ β λΰα άλδκ βμ πδζκΰάμ κυ,

πλκε δηΫθκυ θα παζβγ τ δ βθ αθΪζυ β πκυ κυ ξκλβΰ έ κ ιαΰπΰΫαμ. Ο εα Ϊζκΰκμ πθ αθαΰθπλδ ηΫθπθ ζζβθδευθ λΰα βλέπθ λκφέηπθ έθαδ αθβλ βηΫθκμ κθ δ σ κπκ κυ Ιαππθδεκτ Τπκυλΰ έκυ Τΰ έαμ εαδ λΰα έαμ www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/k5.pdf.

θαζυ δεΫμ κ βΰέ μ ΰδα κ πζαέ δκ δ αΰπΰάμ λκφέηπθ Ϋξκυθ αθαλ βγ έ βθ θσ β α λκφέηπθ κυ πδξ δλβηα δεκτ κ βΰκτ ΰδα βθ δαππθδεά αΰκλΪ βθ βζ ε λκθδεά δ τγυθ β

www.japan-greece-business.gr/trofima. βθ έ δα δ τγυθ β Ϋξ δ αθαλ βγ έ εαδ κ πζαέ δκ ιαΰπΰάμ ίδκζκΰδευθ πλκρσθ πθ.

Page 5: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

5

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

Λδαθδεά πυζβ β

Supermarket Σα η ΰΪζα δαππθδεΪ κτπ λ ηΪλε ππζκτθ ζαδσζα κ, σξδ σηπμ εαδ α ηδελσ λα. O ζσΰκμ ΰδα κθ κπκέκ κδ ΙΪππθ μ αΰκλΪακυθ ζαδσζα κ κτπ λ ηΪλε έθαδ β υεκζέα εαδ β δηά. Η βηαθ δεσ λβ αζυ έ α κτπ λ ηΪλε έθαδ β Aeon η η λέ δκ αΰκλΪμ 5,9%. Ω σ κ,

δαγΫ δ π λδκλδ ηΫθβ πκδεδζέα ζαδκζΪ πθ Άζζα κτπ λ ηΪλε η δεΪ κυμ ηάηα α δ αΰπΰυθ έθαδ α Ito-Yokado www.itoyokado.co.jp/special/global/en/ εαδ Seiyu www.seiyu.co.jp/. υθάγπμ α κτπ λ ηΪλε πδε θ λυθκθ αδ κλδ ηΫθ μ ία δεΫμ ηΪλε μ ζαδκζΪ κυ κ κπκέκ ππζκτθ η Ϋεπ π β αε Ϊ ξλκθδεΪ δα άηα α. Σκ ζαδσζα κ κπκγ έ αδ δ δεσ ξυλκ κυ εα α άηα κμ, ηααέ η α υπσζκδπα φυ δεΪ Ϋζαδα ά έπζα « υηπζβλπηα δεΪ» πλκρσθ α π.ξ. αυηαλδεΪ. Οδ εα αθαζπ Ϋμ αΰκλΪακυθ κ ζαδσζα κ ευλέπμ α κτπ λ ηΪλε βμ ΰ δ κθδΪμ κυμ.

ε έθκδ κδ κπκέκδ αΰκλΪακυθ ζαδσζα κ delicatessen, θ δαφΫλκθ αδ π λδ σ λκ ΰδα η ΰαζτ λβ πκδεδζέα εαδ εαζτ λβ πκδσ β α. Πκζυεα α άηα α (Department Stores) Σα λσφδηα υθάγπμ ππζκτθ αδ υπσΰ δκυμ κλσφκυμ. θ εαδ κδ ππζά δμ κυμ βη δυθκυθ εαγκ δεά πκλ έα ι αδ έαμ κυ θ σθκυ αθ αΰπθδ ηκτ, υπΪλξκυθ ξυλκδ απκεζ δ δεΪ ΰδα θΫα πκδκ δεΪ πλκρσθ α. Οδ δ αΰπΰΫμ ΰέθκθ αδ ηΫ π ξκθ λ ηπσλκυ.

δ δεΪ εα α άηα α (Speciality stores) π.ξ. Olioteca, www.olioteca.jp Πλσε δ αδ πέ κ πζ έ κθ ΰδα ηδελΫμ κδεκΰ θ δαεΫμ πδξ δλά δμ πκυ πδε θ λυθκθ αδ Ϋθαθ κηΫα. δαγΫ κυθ πκδεδζέα ζαδκζΪ πθ, πλκ λξκηΫθπθ απσ δΪφκλ μ ξυλ μ α κπκέα

ζαθ Ϊλκυθ πμ gourmet πλκρσθ α πκζυ ζ έαμ. Σκ πλκ ππδεσ δαγΫ δ ι δ δε υηΫθ μ ΰθυ δμ εαδ κδ π ζΪ μ τθαθ αδ θα κεδηΪ κυθ κ ζαδσζα κ οπηέ πλδθ κ αΰκλΪ κυθ. Ο Ϋθ κθκμ αθ αΰπθδ ησμ η α κτπ λ ηΪλε εαδ α kombini Ϋξ δ πμ απκ Ϋζ ηα κδ ππζά δμ κυμ θα βη δυθκυθ π π δεά πκλ έα.

Ιnternet shops ξ δεΪ πλσ φα α Ϊλξδ θα ππζ έ αδ ζαδσζα κ κ δα έε υκ. υθάγπμ α ι δ δε υηΫθα εα α άηα α Ϋξκυθ βθ δεά κυμ βζ ε λκθδεά δ τγυθ β εαδ ππζκτθ ζαδσζα κ πέ βμ online. τηφπθα η κδξ έα κυ Euromonitor κ 13% κυ υθσζκυ πθ ππζά πθ (+24% βθ

ζ υ αέα π θ α έα) πλκΫλξ αδ απσ δα δε υαεΫμ ππζά δμ εαδ αυ σηα κυμ ππζβ Ϋμ. Convenience stores (“kombini”) Λ δ κυλΰκτθ ευλέπμ ηΫ π franchising εαδ παλαηΫθκυθ αθκδε Ϊ εαγσζβ βθ δΪλε δα κυ 24υλκυ. δα λαηα έακυθ κυ δα δεσ λσζκ ευλέπμ ΰδα πλκρσθ α α κπκέα Ϋξκυθ πμ εα αθαζπ δεσ target group κυμ Ϊΰαηκυμ εαδ θ αλκτμ IΪππθ μ. ε έ « κεδηΪακθ αδ» α θΫα πλκρσθ α. Η π λδκλδ ηΫθβ Ϋε α ά κυμ απαδ έ Ϋθα τ βηα δαλεκτμ αθ δεα Ϊ α βμ πθ πλκρσθ πθ. Κτλδ μ αζυ έ μ: Seven & I Holdings, (η λέ δκ αΰκλΪμ 5,1%) εαδ FamilyMart (1,6%). υ Ϋμ κδ τκ σππμ εαδ δμ π λδ σ λ μ απσ δμ υπσζκδπ μ θ ππζ έ αδ ζαδσζα κ.

Page 6: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

6

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

δεΫ α - υ ε υα έα

Η Ιαππθέα θ φαλησα δ α δ γθά πλσ υπα κυ δ γθκτμ υηίκυζέκυ ζαέαμ, ίζ. https://1.oliveoiltimes.com/library/ioc-olive-oil-standard.pdf).

υθ πυμ, ξαλαε βλδ ησμ πκυ αθαΰλΪφ αδ βθ δεΫ α ηπκλ έ θα Ϋξ δ δαφκλ δεά βηα έα απσ αυ ά πκυ γα έξ αθ έ ξυαθ α δ γθά πλσ υπα. πέ παλα έΰηα δ, βθ

Ιαππθέα πδ λΫπ αδ Ϋθα ζαδσζα κ θα ππζ έ αδ πμ light ά πμ premium ξπλέμ θα πλκ δκλέα αδ κ θσβηΪ κυμ.

Σκ πλκρσθ ηπκλ έ θα ιαξγ έ υ ε υα ηΫθκ, έθαδ απαλαέ β β, σηπμ, β δεΫ α βθ δαππθδεά ΰζυ α η ία δεΫμ πζβλκφκλέ μ Ϋ π εαδ πμ αυ κεσζζβ β. Πζβλκφκλέ μ πκυ αθαΰλΪφκθ αδ η αιτ Ϊζζπθ βθ δεΫ α / υ ε υα έα: Όθκηα πλκρσθ κμ, υ α δεΪ, πλσ γ α, εαγαλσ ίΪλκμ, ξυλα πλκΫζ υ βμ, κδξ έα δ αΰπΰΫα, βη λκηβθέα ζάιβμ, πζβλκφκλέ μ ΰδα βθ υθ άλβ β, υξθΪ π λδζαηίΪθ αδ εαδ β γ ληδ δεά αιέα. Η θκηκγ έα πλκ α έαμ κυ εα αθαζπ ά πλκίζΫπ δ αυ βλΫμ πκδθΫμ ΰδα π λδπ υ δμ θσγ υ βμ κυ ζαδκζΪ κυ, σππμ πλκ η έι δμ ζαδκζΪ κυ η Ϋζαδα ξαηβζσ λβμ πκδσ β αμ π.ξ.φκυθ κυεΫζαδκ, παλαίέα β βμ θκηκγ έαμ άηαθ βμ βθ δεΫ α, Ϋζζ δοβ παλκξάμ πζβλκφσλβ βμ ΰδα κ πλκρσθ, ε.ζ.π. βθ δεΫ α ηπκλ έ θα π λδζαηίΪθκθ αδ αθαφκλΫμ σππμ “ίλαί υηΫθκ ζαδσζα κ”, «100% ζζβθδεσ ζαδσζα κ», βηαέα ξυλαμ πλκΫζ υ βμ, ίδκζκΰδεσ, ξαλαε βλδ δεΫμ δεσθ μ βμ κπκγ έαμ πλκΫζ υ βμ εαδ βμ δα δεα έαμ υΰεκηδ άμ βμ ζδΪμ. Οδ αδλέ μ π λδζαηίΪθκυθ

αεσηα πζβλκφκλέ μ ΰδα πφΫζβ βθ υΰ έα εαδ υθ αΰΫμ πΪθπ βθ δεΫ α ά ηκλφά φυζζα έπθ. Η πζΫκθ δα κηΫθβ υ ε υα έα πζυζβ βμ κυ ζαδκζΪ κυ έθαδ β ΰυΪζδθβ, 250 ml εαδ αεκζκυγ έ αυ ά πθ 500ml. παθδσ λβ έθαδ β υ ε υα έα κυ 1 lt. δα έγ αδ εαδ πζα δεΫμ υ ε υα έ μ (Ρ Σ), δ έπμ σ αθ Ϋξ δ υπκπκδβγ έ βθ Ιαππθέα, σππμ φ λ' δπ έθ

υηίαέθ δ η κ private label ζαδσζα κ βμ αζυ έ αμ AEON.

δεΫ α κ πυηα κυ ηπκυεαζδκτ, αθαζυ δεά δεΫ α βθ δαππθδεά ΰζυ α, αυ κεσζζβ β δεΫ α πΪθπ βθ αλξδεά

υ ε υα έα α δαππθδεΪ η ία δεΫμ πζβλκφκλέ μ.

Page 7: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

7

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

βθ αΰκλΪ υθαθ υθ αδ πλκρσθ α απσ π λδ σ λ μ απσ 80 αδλ έ μ. υ ε υα έ μ ζαδκζΪ πθ δαππθδεΪ κτπ λ ηΪλε :

Πλσ γ μ πζβλκφκλέ μ βθ δεΫ α ( υθ αΰΫμ, πφΫζβ βθ υΰ έα, ίλαί έα)

δαφβηδ δεσ φυζζΪ δκ ι δ δε υηΫθκ εα Ϊ βηα π ιβΰ έ α δΪφκλα έ β ζαδκζΪ πθ. Πζβλκφκλέ μ κ δαφβηδ δεσ φυζζΪ δκ (εκλ ηΫθα ζδπαλΪ, κζ ρεσ κιτ, κιτ β α), ηΫγκ κμ

παλαΰπΰάμ, υθ αΰΫμ η ξλά β κυ υΰε ελδηΫθκυ ζαδκζΪ κυ.

Page 8: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

8

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

δ αΰπΰΫμ ζαδκζΪ κυ βθ Ιαππθέα

Οδ δαππθδεΫμ δ αΰπΰΫμ ζαδκζΪ κυ αθάζγαθ 216,5 ε.€ (27,4 δ .ΰ θ) κ 2017 Ϋθαθ δ 195,6 ε.€ (24,1 δ . ΰ θ) κ 2016 εαδ 217,6 ε.€ (28,5 δ . ΰ θ) κ 2015. υθ πυμ

βη δυγβε ατιβ β εα Ϊ 13,92% σλκυμ ΰ θ. σ, δ αφκλΪ βθ πκ σ β α, κδ δ αΰπΰΫμ αθάζγαθ 41,3 ξδζ. σθκυμ κ 2017 Ϋθαθ δ 40,7 ξδζ. σθπθ κ 2016, εαδ 40,65 ξδζ. σθπθ κ 2015 (ατιβ β εα Ϊ 1,65%). Σκ 2016 ά αθ β ησθβ ξλκθδΪ π υ βμ σ κ πμ πλκμ βθ αιέα σ κ εαδ πμ πλκμ βθ πκ σ β α απσ κ 2008.

Χώρα 2017 2016 Μεταβο ή 2017 2016 2017 2016 Μεταβο ή 2017 2016 εταβο ή 2017 2016 Μεταβο ή

1 Ισ ανία 14.131.088 11.212.341 26,03% 111.619.968 91.157.244 51,54% 46,59% 10,64% 24.379.942 22.517.645 8,27% 58,99% 55,40% 6,48%

2 Ι α ία 11.676.064 11.347.122 2,90% 92.227.994 92.253.024 42,59% 47,15% -9,67% 14.813.513 16.031.870 -7,60% 35,84% 39,40% -9,03%

3 Ελλάδα 489.285 574.485 -14,83% 3.864.810 4.670.610 1,78% 2,39% -25,23% 680.223 888.249 -23,42% 1,65% 2,20% -25,19%

4 Το ία 412.965 334.623 23,41% 3.261.967 2.720.512 1,51% 1,39% 8,34% 790.907 616.789 28,23% 1,91% 1,50% 27,58%

5 Α σ α ία 185.378 187.489 -1,13% 1.464.281 1.524.301 0,68% 0,78% -13,20% 196.185 225.915 -13,16% 0,47% 0,60% -20,89%

6 Τ νησία 152.818 75.839 101,50% 1.207.093 616.577 0,56% 0,32% 76,89% 206.611 125.574 64,53% 0,50% 0,30% 66,64%

7 α ία 80.157 70.846 13,14% 633.152 575.984 0,29% 0,29% -0,68% 38.761 38.779 -0,05% 0,09% 0,10% -6,22%

8 ΠΑ 77.834 57.237 35,99% 614.803 465.341 0,28% 0,24% 19,37% 49.029 49.647 -1,24% 0,12% 0,10% 18,63%

9 Χι ή 61.315 60.480 1,38% 484.321 491.707 0,22% 0,25% -11,00% 73.224 63.769 14,83% 0,18% 0,20% -11,41%

10 Πο ο α ία 61.306 41.459 47,87% 484.250 337.065 0,22% 0,17% 29,81% 43.187 29.842 44,72% 0,10% 0,10% 4,49%

11 W B G S 36.641 46.993 -22,03% 289.423 382.057 0,13% 0,20% -31,55% 27.296 34.119 -20,00% 0,07% 0,10% -33,96%

12 Α ν ινή 13.019 18.968 -31,36% 102.836 154.211 0,05% 0,08% -39,75% 8.040 12.351 -34,90% 0,02% 0,00% n/a

13 Ισ αή 10.687 10.280 3,96% 84.415 83.577 0,04% 0,04% n/a 7.919 8.211 -3,56% 0,02% 0,00% n/a

14 ίβανος 9.212 9.233 -0,23% 72.765 75.065 0,03% 0,04% n/a 3.942 3.292 19,74% 0,01% 0,00% n/a

15 οα ία 3.947 4.165 -5,23% 31.177 33.862 0,01% 0,02% n/a 932 877 6,27% 0,00% 0,00% n/a

16 Ιο ανία 3.775 3.884 -2,81% 29.818 31.577 0,01% 0,02% n/a 2.707 2.053 31,86% 0,01% 0,00% n/a

17 . η αν ία 3.725 2.326 60,15% 29.423 18.911 0,01% 0,01% n/a 1.424 1.063 33,96% 0,00% 0,00% n/a

18 α ό ο 2.793 3.572 -21,81% 22.062 29.041 0,01% 0,01% n/a 1.145 1.833 -37,53% 0,00% 0,00% n/a

19 .Αφ ι ή 2.331 3.940 -40,84% 18.412 32.033 0,01% 0,02% n/a 1.179 2.234 -47,22% 0,00% 0,00% n/a

20 1.266 1.447 -12,51% 10.000 11.764 0,00% 0,01% n/a 2.694 1.656 62,68% 0,01% 0,00% n/a

21 Αί ος 1.007 0 n/a 7.954 0 0,00% 0,00% n/a 360 0 n/a 0,00% 0,00% n/a

22 Ο αν ία 350 0 n/a 2.765 0 0,00% 0,00% n/a 37 0 n/a 0,00% 0,00% n/a

23 ύ ος 348 0 n/a 2.749 0 0,00% 0,00% n/a 473 0 n/a 0,00% 0,00% n/a

24 . ο έα 0 1.422 n/a 0 11.561 0,00% 0,01% n/a 0 1.800 -100,00% 0,00% 0,00% n/a

ύ ο ο 27.417.311 24.068.151 13,92% 216.566.438 195.676.024 100,00% 100,00% 41.329.730 40.657.568 1,65% 100,00% 100,00%

χι . ν ώ

Α ΙΑ Π Η Αι ά ί ιο α ο άςί ια α ο άς

Page 9: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

9

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

Η δαππθδεά αΰκλΪ ευλδαλξ έ αδ απσ βθ Ι αζέα εαδ βθ Ι παθέα. γλκδ δεΪ κδ τκ ξυλ μ έξαθ κ 94,1% πθ υθκζδευθ δ αΰπΰυθ κ 2017, Ϋθαθ δ 93,7% κ 2016 εαδ 93,1% κ 2015. Οδ

δ αζδεΫμ ιαΰπΰΫμ αθάζγαθ κ 2017 π λέπκυ έ δκ πέπ κ η κ 2016 92,2 ε.€ η δυγβεαθ σηπμ κδ ιαΰυη θ μ πκ σ β μ (14,8 ξδζ. σθκδ κ 2017 Ϋθαθ δ 16 ξδζ. σθπθ κ 2016) θυ κδ δ παθδεΫμ αυιάγβεαθ 111, 6 ε € εαδ 24,3 ξδζ. σθκυμ Ϋθαθ δ 91,1 ε.€ εαδ 22,5 ξδζ. σθπθ κ 2016. Οδ δ αζδεΫμ ιαΰπΰΫμ αθ εαδ παλΫη δθαθ ξ σθ αγ λΫμ σλκυμ αιέαμ η δυγβεαθ εα Ϊ 7,6% σλκυμ πκ σ β αμ, θυ κδ δ παθδεΫμ αυιάγβεαθ εα Ϊ 26, % σλκυμ αιέαμ ΰ θ εαδ 8,27% σλκυμ πκ σ β αμ αθ δ κέξπμ.

Η ζζΪ α κ 2017 σππμ εαδ εα Ϊ βθ δΪλε δα σζβμ βμ λδ έαμ 2015-2017, εα Ϋζαί βθ λέ β γΫ β η αιτ πθ ευλέπθ ξπλυθ πλκΫζ υ βμ, η βθ Σκυλεέα βθ 4β γΫ β. Έπμ εαδ κ

2014, β Σκυλεέα ίλδ εσ αθ βθ 3β γΫ β εαδ β ζζΪ α βθ 4β. Η πκδκ δεά δαφκλΪ η αιτ ζζΪ αμ - Σκυλεέαμ έθαδ σ δ β ξυλα ηαμ ιΪΰ δ ξ σθ απκεζ δ δεΪ παλγΫθκ ά Ϋι λα

παλγΫθκ ζαδσζα κ ( α η. εζΪ β 1509.10), θυ κδ κυλεδεΫμ ιαΰπΰΫμ αφκλκτθ εα Ϊ ίΪ β "ζκδπΪ ζαδσζα α" εα υ λβμ πκδσ β αμ ( α η. εζΪ β 1509.90).

Οδ ζζβθδεΫμ ιαΰπΰΫμ ( α η. εζΪ β 1509.10) αθάζγαθ 3,86 ε.€ κ 2017 Ϋθαθ δ 4,67 ε.€ κ 2016, 5,84 ε.€ κ 2015 εαδ 3,5 ε.€ κ 2014. To 2017 βη δυγβε π υ β πμ πλκμ βθ

αιέα ΰ θ εα Ϊ 14,8%.

Ωμ πλκμ βθ πκ σ β α, κδ ζζβθδεΫμ ιαΰπΰΫμ κ 2017 αθάζγαθ 680,2 σθκυμ ( κ 2016 αθάζγαθ 888,2 σθκυμ εαδ 1.037,7 σθκυμ κ 2015. υθ πυμ βη δυγβε π υ β εα Ϊ 23,4%.

Ό κθ αφκλΪ βθ αιέα, κ η λέ δκ αΰκλΪμ κυ ζζβθδεκτ ζαδκζΪ κυ βθ δαππθδεά αΰκλΪ κ 2017 αθάζγ κ 1,8 Ϋθαθ δ 2,4% κ 2016 εαδ 2,7% κ 2015.

Η Σκυλεέα, κ 2017 σππμ εαδ εα Ϊ βθ δΪλε δα σζβμ βμ λδ έαμ 2015-2017, ίλΫγβε βθ Ϋ αλ β γΫ β πθ ξπλυθ πλκηβγ υ υθ βμ Ιαππθέαμ.. Σκ 2017 κδ κυλεδεΫμ ιαΰπΰΫμ

αθάζγαθ 3,2 ε. €, Ϋθαθ δ 2,7 ε.€, κ 2016, 4,2 ε. € κ 2015 εαδ 8,7 ε.€ κ 2014. Σκ η λέ δκ βμ Σκυλεέαμ δαηκλφυγβε κ 1,5% βμ αΰκλΪμ κ 2017 απσ 4,9% κ 2014.

εκζκυγκτθ β υ λαζέα (η λέ δκ αΰκλΪμ 0,7%), Συθβ έα (0,5%), Γαζζέα (0,3%), Χδζά (0,2%) ), ΗΠ , Πκλ κΰαζέα (0,2% β εΪγ ηέα).

τηφπθα η α κδξ έα βμ ζζβθδεάμ α δ δεάμ λξάμ, κδ ζζβθδεΫμ ιαΰπΰΫμ παλγΫθκυ ζαδκζΪ κυ βθ Ιαππθέα αθάζγαθ 3.578.414 € εαδ 644.259 εδζΪ Ϋθαθ δ 3.693.466 € κ

2016 εαδ 709.319 εδζΪ κ 2016 βη δυθκθ αμ η έπ β 3,12% εα ’αιέα υλυ εαδ η έπ β 9,17% σ κθ αφκλΪ βθ πκ σ β α.

Page 10: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

10

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

ΣδηΫμ ζδαθδεάμ πυζβ βμ ζαδκζΪ κυ βθ Ιαππθέα

ππθυηέα Πζβλκφκλέ μ δεΫ α

Πκ σ β α (ml)

Σδηά (ΰ θ) Χυλα πλκΫζ υ βμ

Super Market

FILIPPO BERIO

Ϋι λα παλγΫθκ 250 707 Ι αζέα NATIONAL AZABU

FRESCOBALDI LAUDEMIO

Ϋι λα παλγΫθκ 500 4860 Ι αζέα NATIONAL AZABU

ARDOINO FRUCTUS

Ϋι λα παλγΫθκ 750 3132 Ι αζέα NATIONAL AZABU

FISICARO SEBASTIANA CASTEL DI LEGO ORO

Ϋι λα παλγΫθκ 500 3456 Ι αζέα NATIONAL AZABU

BONAMINI DOP

Ϋι λα παλγΫθκ, ΠΓ 500 3024 Ι αζέα NATIONAL AZABU

CARRAIA BARDI

Ϋι λα παλγΫθκ, ίδκζκΰδεσ

500 4104 Ι αζέα NATIONAL AZABU

IL LECCETO

Ϋι λα παλγΫθκ, ΠΓ 750 3942 Ι αζέα NATIONAL AZABU

ORO DEL DESIERTO PICUAL

Ϋι λα παλγΫθκ, ίδκζκΰδεσ

500 6800 Ι παθέα NATIONAL AZABU

BERTOLLI OLIO DI OLIVA

«εζα δεσ»

250 561 Ι αζέα NATIONAL AZABU

BERTOLLI OLIO DI OLIVA

«εζα δεσ»

250 594 Ι αζέα NATIONAL AZABU

FRESCOBALDI LAUDEMIO

Ϋι λα παλγΫθκ 100 1512 Ι αζέα NATIONAL AZABU

ORO DEL DESIERTO PICUAL

Ϋι λα παλγΫθκ ίδκζκΰδεσ, ουξλάμ Ϋεγζδοβμ

250 3500 Ι παθέα NATIONAL AZABU

ALZIARI NICOLAS ALZIARI

Ϋι λα παλγΫθκ 500 3780 Γαζζέα NATIONAL AZABU

ALCE NERO

Ϋι λα παλγΫθκ, ίδκζκΰδεσ, ΰζυεσ / φλκυ υ μ

250 1447 Ι αζέα NATIONAL AZABU

ALCE NERO

Ϋι λα παλγΫθκ, ίδκζκΰδεσ, ΰζυεσ / φλκυ υ μ

500 2602 Ι αζέα NATIONAL AZABU

ALBERTO ORANGE

Ϋι λα παλγΫθκ η ζ ησθδ απσ βθ δε ζέα

250 1404 Ι αζέα NATIONAL AZABU

ALBERTO ORANGE

Ϋι λα παλγΫθκ ίδκζκΰδεσ, Π.Γ. ., η Ϋθ κθβ ΰ τ β

250 1404 Ι αζέα NATIONAL AZABU

OLIVERO

Ϋι λα παλγΫθκ 250 1188 Ι παθέα NATIONAL AZABU

ROMANICO

Ϋι λα παλγΫθκ ίδκζκΰδεσ

250 864 Ι παθέα NATIONAL AZABU

VILLA BLANCA

Ϋι λα παλγΫθκ ίδκζκΰδεσ

500 1188 Ι παθέα NATIONAL AZABU

ROMULO

Ϋι λα παλγΫθκ ίδκζκΰδεσ

500 1404 Ι παθέα NATIONAL AZABU

ROLDAN

Ϋι λα παλγΫθκ πκδεδζέαμ ALORENA

250 1944 Ι παθέα NATIONAL AZABU

MERULA

Ϋι λα παλγΫθκ 500 1782 Ι παθέα NATIONAL AZABU

FILIPPO BERIO

Ϋι λα παλγΫθκ 910 2494 Ι αζέα NATIONAL AZABU

BERTOLLI OLIO DI OLIVA

«εζα δεσ»

1000 1728 Ι αζέα NATIONAL AZABU

BERTOLLI OLIO DI OLIVA

«εζα δεσ»

1000 1944 Ι αζέα NATIONAL AZABU

YBARRA

Ϋι λα παλγΫθκ 750 1490 Ι παθέα NATIONAL AZABU

KIYOE

Ϋι λα παλγΫθκ 200 2106 υ λαζέα NATIONAL AZABU

BOSCO

Ϋι λα παλγΫθκ πζκτ δκ εαδ φλκυ υ μ

250 980 Ι αζέα NATIONAL AZABU

BOSCO

Ϋι λα παλγΫθκ GREEN&FRESH

500 738 Ι αζέα NATIONAL AZABU

BOSCO

Ϋι λα παλγΫθκ PURE & MILD

500 738 Ι αζέα NATIONAL AZABU

Page 11: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

11

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

AARHUS

ζαδσζα κ αλπηα δ ηΫθκ η

εσλ κ

250 700 θ αθαφΫλ αδ

NATIONAL AZABU

OLEIFICIO ORLANDINI TOSCANO

Ϋι λα παλγΫθκ Π.Γ. . 250 1280 Ι αζέα LINCOS

OLEIFICIO ORLANDINI TOSCANO

Ϋι λα παλγΫθκ Π.Γ. ., ίδκζκΰδεσ

250 1480 Ι αζέα LINCOS

OLEOSTEPA

Ϋι λα παλγΫθκ Π.Γ. . 250 754 Ι παθέα LINCOS

CARBONELL ίδκζκΰδεσ

Ϋι λα παλγΫθκ Π.Γ. . 250 645 Ι παθέα LINCOS

LA ESPANOLA

Ϋι λα παλγΫθκ 500 950 Ι παθέα LINCOS

CRETA LATZIMAS

Ϋι λα παλγΫθκ Π.Γ. ., πλυ βμ ουξλάμ Ϋεγζδοβμ

750 1382 ζζΪ α LINCOS

NEFELI

Ϋι λα παλγΫθκ, Π.Γ. ., ουξλάμ Ϋεγζδοβμ, Special Reserve

500 1490 ζζΪ α LINCOS

SEIJO ISHII GREEK OLIVE OIL

Ϋι λα παλγΫθκ, πκδεδζέα ΚκλπθΫδεβ, 100%, ίδκζκΰδεσ

500 1390 ζζΪ α SEIJO ISHII

SEIJO ISHII GREEK OLIVE OIL

Ϋι λα παλγΫθκ πκδεδζέα ΚκλπθΫδεβ, 100%, ίδκζκΰδεσ

300 1070 ζζΪ α SEIJO ISHII

Bartolini Umbria

Ϋι λα παλγΫθκ Π.Γ. . 250 1280 Ι αζέα SEIJO ISHII

SOL & LIMARI

Ϋι λα παλγΫθκ 500 862 Ι παθέα SEIJO ISHII

LE PLEIADI

Ϋι λα παλγΫθκ 1000 1070 UE SEIJO ISHII

LA SPINETA

Ϋι λα παλγΫθκ 500 2106 Ι αζέα SEIJO ISHII

SPARTA GOLD

Ϋι λα παλγΫθκ ουξλάμ Ϋεγζδοβμ

500 1296 ζζΪ α PRECCE

FRANTOIA

Ϋι λα παλγΫθκ 500 2037 Ι αζέα PRECCE

MOULIN CORNILLE

Ϋι λα παλγΫθκ 250 2808 Γαζζέα PRECCE

OLITERRA

λαφδθαλδ ηΫθκ + Ϋι λα παλγΫθκ

500 463 Ι παθέα AEON

AEON

Ϋι λα παλγΫθκ

500 498 υ ε υα ηΫθκ Ιαππθέα

AEON

Page 12: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

12

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

ζαδσζα α κτπ λ ηΪλε Νational Azabu, 19/6/2017

ζζβθδεσ Ϋι λα παλγΫθκ ζαδσζα κ, απσ ΚκλπθΫδεβ πκδεδζέα, 450 ΰλ. 1390 ΰ θ εαδ 270 ΰλ. 1070 ΰ θ ( κ ζ υ αέκ πλκ φκλΪ) κ κπκέκ δ Ϊΰ δ / ηφδαζυθ δ κ κτπ λ ηΪλε SEIJO ISHII η βθ δεά κυ δεΫ α

Page 13: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

13

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

ζαδσζα κ CRETA LATZIMAS, Ϋι λα παλγΫθκ, 750ΰλ., 1382 ΰ θ, ζαδσζα κ NEFELI, , Ϋι λα παλγΫθκ 458 ΰλ., 1490 ΰ θ, κτπ λ ΜΪλε Lincos, 19/6/2017.

Γ υ δΰθπ έα ζζβθδεκτ ζαδκζΪ κυ Militsa κ κτπ λ ηΪλε PRECCE, 19/6/2017

ζαδσζα κ SPARTA GOLD, Ϋι λα παλγΫθκ, 500ml, 1296 ΰ θ, κτπ ληΪλε PRECCE,

19/6/2019.

Page 14: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

14

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

ΣδηΫμ φυ δευθ ζαέπθ

Eππθυηέα Πκ σ β α ml Σδηά (ΰ θ)

αφυζκ πκλΫζαδκ LA ESPANOLA 500 766

ζαδκ λκτφαμ AARHUS KARL 125 880

αφυζκ πκλΫζαδκ ξπλέμ πλκ ηέι δμ AARHUS KARL

250 680

Γζυεσ αηυΰ αζΫζαδκ AARHUS KARL 250 864

ζαδκ macadamia AARHUS KARL 250 1404

Φυ δεΫζαδκ AARHUS KARL 250 734

Φκυθ κυεΫζαδκ AARHUS KARL 250 1296

ζαδκ αίκεΪθ κ AARHUS KARL 250 2376

Έζαδκ Argan 100 2052

ΛδθΫζαδκ CIBOTTA 100 712

δκζκΰδεσ Ϋζαδκ εκζκετγαμ 100 1296

δκζκΰδεσ Ϋζαδκ εαλτ αμ

454 2354

λαίκ δ Ϋζαδκ

600 561

ΗζδΫζαδκ

600 815

αηίαεκ πκλΫζαδκ

400 540

ΡυαΫζαδκ

600 648

δ αηΫζαδκ TENPURA

600 1620

ΗζδΫζαδκ ZUCCHI Ι αζέα 1000 509

Canola HIRATA 1400 864

Canola NISHIN 1000 398

Μέΰηα βζδ ζαέκυ εαδ Ϋι λα παλγΫθκυ ζαδκζΪ κυ η φυ δεΪ εξυζέ ηα α ία δζδεκτ AARHUS KARL

230 729

λαίκ δ Ϋζαδκ Nisshin Oillio 900 379

δμ αθπ Ϋλπ δηΫμ π λδζαηίΪθ αδ φσλκμ εα αθΪζπ βμ 8%

Η Ϋλ υθα αΰκλΪμ πλαΰηα κπκδάγβε κθ Ικτθδκ κυ 2017 α κτπ λ ηΪλε βμ π λδκξάμ Roppongi κ Σσευκ, έθαδ θ δε δεά εαδ πλκφαθυμ θ π λδζαηίΪθ δ σζ μ δμ ππθυηέ μ πκυ ευεζκφκλκτθ βθ αΰκλΪ βμ Ιαππθέαμ. πδεαδλκπκδ έ αδ αε Ϊ ξλκθδεΪ δα άηα α.

δεσθ μ φυ δευθ ζαέπθ σπκυ βθ δεΫ α αθαΰλΪφκθ αδ α ξαλαε βλδ δεΪ κυ (π.ξ. θ πλκεαζ έ ξκζβ λέθβ), ξλά δμ (π.ξ. θ αζζκδυθ αδ β ΰ τ β κυ υοβζΫμ γ ληκελα έ μ, υθ υΪα αδ η ελΫαμ, πκυζ λδεΪ εαδ βΰαθβ Ϊ,

ξλά β ΰζυεΪ, δ αθδεσ ΰδα αζΪ μ, ηαλδθΪ μ, ζαφλτ, πζκτ δκ ηκθκαεσλ α ζδπέ δα). θαφΫλκθ αδ αεσηα υπδεΪ δαππθδεΪ πδΪ α α κπκέα ηπκλ έ θα ξλβ δηκπκδβγ έ.

Page 15: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

15

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

Ι δαδ λσ β μ βμ αΰκλΪμ πμ πλκμ κ ζζβθδεσ ζαδσζα κ

Ο ιαΰπΰΫαμ υπκπκδβηΫθκυ ζαδκζΪ κυ θ ζΫΰξ δ βθ δαθκηά κυ πλκρσθ κμ .

Σκ ζαδσζα κ Ϋξ δ υοβζσ λβ δηά απσ α Ϊζζα Ϋζαδα.

Η αθαΰθπλδ δησ β α κυ ζζβθδεκτ ζαδκζΪ κυ έθαδ ξαηβζά. Ο ΙΪππθαμ εα αθαζπ άμ θ ΰθπλέα δ εαδ θ ηπκλ έ θα ε δηά δ βθ υοβζά πκδσ β Ϊ κυ, σ αθ αυ ά σθ πμ υπΪλξ δ.

Σκ ζζβθδεσ ζαδσζα κ θ δαφκλκπκδ έ αδ παλευμ απσ Ϊζζα ζαδσζα α. υθάγπμ θ έθ αδ Ϋηφα β βθ δ κλέα βμ αδλ έαμ ά κυ ε άηα κμ ά α δ αέ λα

ξαλαε βλδ δεΪ κυ.

θ υπΪλξκυθ ζζβθδεΪ ζαδσζα α βθ αΰκλΪ πκυ θα πλκίΪζζκυθ δ δαέ λα πκδκ δεΪ ξαλαε βλδ δεΪ, σππμ π λδ ε δεσ β α πκζυφαδθσζ μ ά Ϊζζα κδξ έα

βθ αθ έζβοβ πθ Ιαπυθπθ εα αθαζπ υθ, κ ζαδσζα κ υθ ξέα δ θα έθαδ θΪ υθ ηΫθκ η βθ Ι αζέα εαδ βθ Ι παθέα εαδ εα Ϊ τ λκ ζσΰκ η βθ η κΰ δαεά

εκυαέθα

Αλθβ δεά βηκ δσ β α ΰδα βθ ξυλα ηαμ α ηΫ α ηααδεάμ θβηΫλπ βμ.

Μ ΰΪζ μ εαδ θέκ αεαζαέ γβ μ υ ε υα έ μ ζαδκζΪ κυ (κδ ΙΪππθ μ πλκ δηκτθ ευλέπμ δμ ΰυΪζδθ μ υ ε υα έ μ πθ 250ml, ίζ. θσ β α δεΫ α - υ ε υα έα). Η

υ ε υα έα ζ υεκ έ βλκυ έθαδ υεκζσ λκ θα υπκ έ φγκλΫμ εα Ϊ βθ η αφκλΪ.

Οδ ΙαππθΫακδ εα αθαζπ Ϋμ υθ ξέακυθ θα έξθκυθ η ΰαζτ λβ ηπδ κ τθβ α δαππθΫαδεα πλκρσθ α.

Οδ ππζβ Ϋμ εαδ κδ ππζά λδ μ α κτπ λ ηΪλε Ϋξκυθ ζζδπά ΰθυ β ΰδα κ ζαδσζα κ εαδ θ ηπκλκτθ θα πλκ αθα κζέ κυθ / θα πβλ Ϊ κυθ κυμ εα αθαζπ Ϋμ.

Μ αιτ -Ιαππθέαμ θ υφέ α αδ αεσηα θκηδεσ πζαέ δκ πκυ θα λυγηέα δ βθ ευεζκφκλέα βθ δαππθδεά αΰκλΪ πλκρσθ πθ πκυ ίΪ δ κυ εκδθκ δεκτ δεαέκυ γ πλκτθ αδ ΠΟΠ-ΠΓ . τηφπθα η κ Ϊλγλκ 24 βμ ηπκλδεάμ υηφπθέαμ -Ιαππθέαμ β κπκέα αθαηΫθ αδ θα υπκΰλαφ έ κθ Ικτζδκ λΫξκθ κμ Ϋ κυμ εαδ θα γ έ

δ ξτ κ θπλέ λκ κ 2019, κθ εα Ϊζκΰκ πθ Π.Ο.Π.-Π.Γ. . π λδζαηίΪθ αδ κ ζαδσζα κ απσ βθ β έα Λα δγέκυ Κλά βμ.

Σα “bentos”, κ φ βθσ εαδ τΰ κ υ ε υα ηΫθκ φαΰβ σ πκυ δαθΫη αδ δα σλδα εαδ kombis θ έθ δ εέθβ λα ευλέπμ κυμ λΰααση θκυμ ΙΪππθ μ ΰδα

ηαΰ δλδεά κ πέ δ εαδ δ δαέ λα ΰδα βθ ξλά β αελδίυθ υζδευθ.

Page 16: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

16

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

Πλκκπ δεΫμ – Πλκ Ϊ δμ

Ο ΙΪππθαμ εα αθαζπ άμ έθαδ θβη λπηΫθκμ, απαδ β δεσμ, αθααβ Ϊ βθ πκδσ β α, βθ ΰ τ β, εαδ σζκ εαδ π λδ σ λκ βθ δηά. Ο δαππθδεσμ πζβγυ ησμ ΰβλΪ ε δ εαδ υθκ έ αδ β εα αθΪζπ β πλκρσθ πθ η πφΫζβ βθ υΰ έα. Γδα θα πδ υξγ έ β ατιβ β βμ εα Ϊ ε φαζάθ εα αθΪζπ βμ σ κ απσ σ κυμ ά β κ εαθαζυθκυθ αζζΪ εαδ απσ θΫκυμ εα αθαζπ Ϋμ απαδ έ αδ Ϋθα βηαθ δεσ generic πλσΰλαηηα πλκυγβ βμ. Ω σ κ, κ δ γθΫμ υηίκτζδκ ζαέαμ θ φαέθ αδ θα έθαδ γΫ β θα κ υζκπκδά δ. Σκ 2015 ι εέθβ πλσΰλαηηα πλκυγβ βμ, τοκυμ π λέπκυ 1,5 ε.€, κ κπκέκ

θ κζκεζβλυγβε πκ Ϋ ξπλέμ παλΪζζβζα θα ΰέθ δ αδ γβ σ κ υλτ εκδθσ.

θ υπΪλξ δ πλκκπ δεά πέ κυ παλσθ κμ ΰδα θΫκ δ γθΫμ πλσΰλαηηα. Σκ θ ξση θκ ηέαμ generic πλκίκζάμ κυ ζαδκζΪ κυ απσ βθ ξυλα ηαμ πλκφαθυμ θ έθαδ λ αζδ δεσ εαδ ιΪζζκυ γα υθκκτ π λδ σ λκ βθ Ι παθέα εαδ βθ Ι αζέα πκυ ζΫΰξκυθ κ 94,1% πθ υθκζδευθ δ αΰπΰυθ (Ϋ κμ 2017).

Πλκπγβ δεΫμ ε βζυ δμ ΰδα βθ πλκίκζά κυ ζζβθδεκτ ζαδκζΪ κυ η βθ υηη κξά κυ Γλαφ έκυ Οδεκθκηδευθ εαδ ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ βμ ζζβθδεάμ Πλ ί έαμ κ Σσευκ (2018):

6-9 Μαλ έκυ 2018, Σσευκ, Έεγ β Foodex: ζζβθδεσ π λέπ λκ, 12 αδλέ μ λκφέηπθ. Παλκυ έα β ζζβθδευθ υθ αΰυθ δμ 7 Μαλ έκυ.

10-12 Μαλ έκυ 2018, γάθα, Έεγ β Foodexpo: πδξ δλβηα δεά απκ κζά επλκ υππθ 4 δαππθδευθ δ αΰπΰδευθ αδλ δυθ.

23 Μαλ έκυ 2018, ι θκ κξ έκ Okura Σσευκ: πλκίκζά δ αΰπΰδευθ αδλδυθ λκφέηπθ.

23 πλδζέκυ 2018, ι θκ κξ έκ New Otani Tokyo: ηδθΪλδκ ΰδα δμ πφΫζ δ μ βμ φΫ αμ εαδ κυ ζαδκζΪ κυ βθ υΰ έα.

9-15 Μαρκυ 2018: ί κηΪ α η κΰ δαεάμ δα λκφάμ κ πκζυεα Ϊ βηα Daimaru Tokyo Station.

κ εα Ϊζκΰκμ η δμ ε βζυ δμ πδξ δλβηα δεκτ/ ηπκλδεκτ θ δαφΫλκθ κμ ΰδα βθ

ζζΪ α βηκ δ τ αδ εαδ πδεαδλκπκδ έ αδ κθ on-line πδξ δλβηα δεσ κ βΰσ κυ Γλαφ έκυ Ο. .Τ. Σσευκ www.japan-greece-business.gr/calendar Σκ λ αζδ δεσ λκ θΪλδκ ΰδα βθ ξυλα ηαμ έθαδ θα υθ υα γκτθ αυ Ϋμ κδ λΪ δμ η σξκ βθ ί ζ έπ β βμ δεσθαμ βμ ζζΪ αμ βθ Ιαππθέα, βθ τθ ά βμ η κθ υΰ δθσ λσπκ

απάμ εαδ θ Ϋζ δ βθ ατιβ β πθ ιαΰπΰυθ λκφέηπθ – πκ υθ εαγυμ εαδ πθ Ιαπυθπθ πδ ε π υθ βμ ξυλαμ ηαμ, κδ κπκέκδ βθ υθΫξ δα γα αθααβ ά κυθ α ζζβθδεΪ πλκρσθ α.

Η πλκίκζά κυ ζαδκζΪ κυ ηπκλ έ θα έθαδ απκ ζ ηα δεά Ϊθ θ αξγ έ αυ σ κ πζαέ δκ. ΠαλΪζζβζα, πλΫπ δ θα αθα δξγκτθ α δ δαέ λα ξαλαε βλδ δεΪ κυ πκυ κ δαφκλκπκδκτθ απσ αυ σ Ϊζζπθ ξπλυθ εαδ ηπκλκτθ θα δεαδκζκΰά κυθ υοβζσ λβ ζδεά δηά. υ σ θ ηπκλ έ παλΪ θα αφκλΪ Ϊλδ α υπκπκδβηΫθκ πλκρσθ εαδ σξδ ξτ βθ. Π λαδ Ϋλπ, βηαθ δεΫμ υθα σ β μ ηαμ πλκ φΫλ δ β δκλΰΪθπ β πθ Οζυηπδαευθ ΰυθπθ 2020 κ Σσευκ. Η εαζζδΫλΰ δα βμ ζδΪμ υθ αδ η βθ δ κλέα πθ αΰυθπθ εαδ εΪπκδα ξαλαε βλδ δεΪ κυμ, σππμ β ξλά β κυ εσ δθκυ ζδΪμ ΰδα βθ ίλΪί υ β πθ θδεβ υθ, πλΫπ δ θα ξλβ δηκπκδβγκτθ ΰδα βθ δα τθ β κυ ζαδκζΪ κυ εαδ βμ ζδΪμ η βθ ζζΪ α.

Page 17: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

17

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

Πλκ δθση θ μ λΪ δμ ΰδα βθ πλκίκζά κυ ζζβθδεκτ ζαδκζΪ κυ δκλΰΪθπ β αε δεά ίΪ β βη λέ πθ, ΰ υ δΰθπ δυθ εαδ ε βζυ πθ

ι θκ κξ έα ά αζυ έ μ supermarkets, υθ υα ησ η βθ πλκίκζά βμ ζζβθδεάμ εκυαέθαμ εαδ κυ κυλδ ηκτ εαδ δαθκηά θ τπκυ ά κπ δεκαεκυ δεκτ υζδεκτ.

δκλΰΪθπ β ηάθα πλκυγβ βμ ζζβθδεάμ εκυαέθαμ / ζζβθδευθ πλκρσθ πθ. Πλκίκζά κυ ζαδκζΪ κυ πμ αθαπσ πα κυ ηΫλκυμ βμ η κΰ δαεάμ δα λκφάμ – ΰα λκθκηέαμ εαδ

Ϋθ αιβ κυ βθ δαππθδεά εκυζ κτλα εαδ δα λκφά, αθ δεα Ϊ α β πθ υπκζκέππθ φυ δευθ ζαέπθ ΰδα ζσΰκυμ υΰ έαμ εαδ ΰ τ βμ. Οδ ΙΪππθ μ γα πλΫπ δ θα Ϋξκυθ βθ

υθα σ β α θα ΰ υγκτθ κ πλκρσθ, θα κ αΰκλΪ κυθ σπκυ αυ σ έθαδ φδε σ, εαδ θα δ αξγκτθ ξ δεΫμ η κΰ δαεΫμ- ζζβθδεΫμ εαδ θΫ μ δαππθδεΫμ υθ αΰΫμ.

Μ Ϊία β ι δ δε υηΫθπθ κηδζβ υθ π.ξ. ΙΣ Λ βθ Ιαππθέα εαδ δ ιαΰπΰά ηδθαλέπθ παλκυ έα βμ κυ ζζβθδεκτ ζαδκζΪ κυ εαδ ευλέπμ πθ δ δαδ Ϋλπθ

ξαλαε βλδ δευθ πκυ ηπκλ έ θα Ϋξ δ, σππμ β π λδ ε δεσ β α πκζυφαδθκζυθ.

υ ξΫ δ β η Ϋθθκδ μ εαδ λα βλδσ β μ π.ξ. ζαδσζα κ – αγζβ δ ησμ, ζαδσζα κ-θ σ β α, ζαδσζα κ-ξλά β πδε-θδε εαδ αιέ μ, π.ξ. κδεκζκΰέα, π λδίΪζζκθ, εκδθπθδεά

λΪ β.

υΰΰλαφά Ϊλγλπθ ΰδα βθ ζζβθδεά εκυαέθα ι δ δε υηΫθα π λδκ δεΪ ΰα λκθκηέαμ η αθαφκλΪ κ ζαδσζα κ εαδ φβη λέ μ η ΰΪζβμ ηίΫζ δαμ. Έε κ β

βθ δαππθδεά ΰζυ α δ δεκτ κ βΰκτ ΰδα βθ ζζβθδεά εκυαέθα η αθαφκλΪ κ ζζβθδεσ ζαδσζα κ, σπκυ γα π λδζαηίΪθκθ αδ ζ π κηΫλ δ μ ΰδα βθ δα δεα έα

παλαΰπΰάμ, α ηκθα δεΪ υ α δεΪ κυ, τεκζ μ υθ αΰΫμ εζπ. θΪπ υιβ δα δε υαεάμ πτζβμ α δαππθδεΪ ΰδα βθ πλκίκζά εαδ πλκυγβ β βμ ζζβθδεάμ εκυαέθαμ εαδ κυ ζζβθδεκτ ζαδκζΪ κυ, παλκυ έα α ηΫ α εκδθπθδεάμ δε τπ βμ, πλκ Ϋΰΰδ β bloggers,

ξλά β ζαδκζΪ κυ επκηπΫμ ηαΰ δλδεάμ βθ βζ σλα β.

υηη κξά ζζβθδευθ ιαΰπΰδευθ πδξ δλά πθ δμ δ γθ έμ εγΫ δμ λκφέηπθ “Foodex ” εαδ “Wine & Gourmet Exhibition". ΜΫ π κυ “Enterprise Greece” εαδ η βθ

υθ λκηά κυ Γλαφ έκυ Ο. .Τ. Σσευκ β ξυλα ηαμ υηη Ϋξ δ αθ ζζδπυμ η γθδεσ π λέπ λκ βθ Έεγ β “Foodex”

Έθ αιβ πδ εΫο πθ ζαδυθ μ κυλδ δεΪ παεΫ α βθ ζζΪ α.

δκλΰΪθπ β δαππθδεάμ πδξ δλβηα δεάμ απκ κζάμ β ξυλα ηαμ, η β υηη κξά 10-15 επλκ υππθ αζυ έ πθ εα α βηΪ πθ η ΰΪζβμ δαθκηάμ πλκε δηΫθκυ θα ΰθπλέ κυθ ζζβθδεΪ πλκρσθ α.

ΣκπκγΫ β β κυ ζαδκζΪ κυ κ λΪφδ έπζα/εκθ Ϊ υηπζβλπηα δεΪ πλκρσθ α π.ξ. αυηαλδεΪ, ζαξαθδεΪ, υλέ εαδ σξδ έπζα Ϊζζα Ϋζαδα κηΫθκυ σ δ πλσε δ αδ ΰδα

δαφκλ δεσ πλκρκθ.

Πλκπγβ δεΫμ θΫλΰ δ μ α βη έα πυζβ βμ: φυζζΪ δα κθ ξυλκ πυζβ βμ εαδ δμ κδεέ μ ΰδα δμ πφΫζ δ μ βθ υΰ έα, ξλά δμ εαδ υθ αΰΫμ ( τεκζ μ η κΰ δαεΫμ, ζζβθδεΫμ, δαππθδεΫμ υθ αΰΫμ η ξλά β ζζβθδεκτ ζαδκζΪ κυ) βθ δαππθδεά ΰζυ α, υλα, εζβλυ δμ, επ υ δμ, αΰκλΪ + υλκ πδπζΫκθ πλκρσθ / υηπζβλπηα δεΪ πλκρσθ α.

θΪ διβ πθ πφ ζ δυθ βθ υΰ έα, ίζ.εαδ www.oliveoiltimes.com/olive-oil-health-benefits, πλκίκζά βμ ηκθα δεάμ ΰ τ βμ κυ.

Πλκ κξά βθ δεΫ α εαδ βθ υ ε υα έα πκυ εκπσ πλΫπ δ θα Ϋξ δ βθ πλκ Ϋζευ β βμ πλκ κξάμ ευλέπμ βμ ΓδαππθΫααμ θκδεκευλΪμ, πλκίκζά βμ δ κλέαμ κυ ζαδκζΪ κυ, ξλά β υηίσζπθ πκυ θα παλαπΫηπκυθ βθ Μ σΰ δκ π.ξ. άζδκμ. Χλά β σλπθ ΰθπ υθ κυμ ΙΪππθ μ εα αθαζπ Ϋμ δεΫ α / δαφβηδ δεΪ φυζζΪ δα π.ξ.Μ κΰ δαεά δα λκφά, άζδκμ, εζέηα, ά αεσηα κπκγ δυθ/ δεσθπθ π.ξ. αθ κλέθβ, Οζυηπδαεκέ ΰυθ μ.

Καδθκ κηέα, θΫ μ ΰ τ δμ εαδ πκδεδζέ μ. υθ υα ησμ ά πυζβ β η Ϊζζα πλκρσθ α, π.ξ. ίσ αθα, ζ ησθδ, ιτ δ, ε.ζ.π.

Χλά β εσ δθπθ ζδΪμ εαδ πλκρσθ πθ βμ δΪφκλ μ ε βζυ δμ, σππμ αγζβ δεκέ αΰυθ μ.

Page 18: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

18

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

Πλκ Ϋΰΰδ β δα κλέπθ, π.ξ. ηΫ π εζα δευθ π λδκ δευθ, επαδ υ δευθ ηδθαλέπθ ΰδα φ εαδ πλκπγβ δεΫμ θΫλΰ δ μ (ΰ υ δΰθπ έ μ, δ δεΪ δαηκλφπηΫθκδ ξυλκδ ΰδα πλκίκζά εαδ αΰκλΪ κυ πλκρσθ κμ, ε. .ζ.)

υθ λΰα έα η βθ ίδκηβξαθέα λκφέηπθ πκυ παλα ε υΪα δ α “bentos” εαδ α δαθΫη δ “kombini” stores εαδ κτπ λ ηΪλε .

Πλκ ε δεά πδζκΰά κυ δ αΰπΰΫα / δαθκηΫα, δ λ τθβ β ΰδα παφΫμ κυ η αδλέ μ λκφκ κ έαμ εαδ βθ ίδκηβξαθέα λκφέηπθ ΰδα βθ παλα ε υά θΫπθ ΰ τ πθ εαγυμ εαδ υθα σ β α ξλά βμ κυ α “bento”.

υθδ Ϊ αδ β απκφυΰά κπκδα άπκ μ αθαφκλΪμ «ελέ β» βθ ζζΪ α ξΫ β έ η βθ κδεκθκηέα έ η κ πλκ φυΰδεσ αά βηα.

.

Γ υ δΰθπ έα ζαδκζΪ κυ ι δ δε υηΫθκ εα Ϊ βηα (specialty store) – αθαφκλΪ εαδ ζαδσζα α πκυ ηπκλ τ αδ εα ’απκεζ δ δεσ β α κ εα Ϊ βηα, υθα σ β α ΰ υ δΰθπ έαμ,

πζβλκφκλέ μ ΰδα εΪγ ζαδσζα κ εαδ ΰδα βθ π λδκξά βθ κπκέα παλΪΰ αδ

Φπ κΰλαφέ μ ζαδκζΪ κυ απσ κ delicatessen Dean & Deluca, ιδΪ υ ε υα έα ζαδκζΪ κυ, η παΰΰΫ δ, Ϊζ α, εαδ πλκ δθση θ μ υθ αΰΫμ.

Page 19: !01 0 .2 ü / +!.30 + . ü ! + 10& ) # › infofiles › Olive oil - Japan mkt report MAR 2018 jp.pdf · 3 _____ !01 0 .2 "ü / "12 ) # - +!.30 + ü !

19

______________________________________________________________________________________ Πλ ί έα βμ ζζΪ κμ κ Σσευκ - Γλαφ έκ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ

3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan Tβζ. +81-3-3404 5853,Φαι +81-3-3404 5845

[email protected], www.japan-greece-business.gr

.

Πλκυγβ β ζαδκζΪ κυ 10 ml υ ε υα έα πθ 6 κ delicatessen Dean & Deluca

Generic δαφβηδ δεά εα αξυλβ β δ αζδεκτ ζαδκζΪ κυ υθ υα ησ η

Ϊζ α, παΰΰΫ δ εαδ υθ αΰΫμ

Παλα έΰηα α δαφάηδ βμ/ δαφβηδ δεάμ

εα αξυλβ βμ εζα δεΪ π λδκ δεΪ

υθ Ϊε βμ: δλάθβ ΚαηΪ, Γλαηηα Ϋαμ Οδεκθκηδευθ & ηπκλδευθ ΤπκγΫ πθ Α