008_01/praktiko2006-11-30.doc · Web viewΡύθμιση αναφορικά με τα άρθρα 37,...

Click here to load reader

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 008_01/praktiko2006-11-30.doc · Web viewΡύθμιση αναφορικά με τα άρθρα 37,...

008_01/praktiko2006-11-30.doc

PAGE

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Θ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

Συνεδρίαση 30ής Νοεμβρίου 2006

(Ώρα έναρξης: 4.18 μ.μ.)

(Αρ. 9)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

(Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ)

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

(Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)

Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσουμε με τη νομοθετική εργασία.

Το πρώτο και το δεύτερο θέμα έχουν κοινή έκθεση. Είναι «Ο περί Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας Νόμος του 2006» και «Ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον Αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2006». Η έκθεση είναι ομόφωνη και θεωρείται αναγνωσθείσα.

(Η σχετική έκθεση)

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδροςΑνδρέας Μουσκάλλης

Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος

Κυριάκος ΧατζηγιάννηΆγγελος Βότσης

Σταύρος ΕυαγόρουΓιώργος Βαρνάβα

Ντίνος Χατζηνικόλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 12 Σεπτεμβρίου και 28 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ), εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η εφαρμογή στη Δημοκρατία του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας μέσω της θέσπισης εθνικών εκτελεστικών κανόνων, καθώς και της εισαγωγής ρυθμίσεων, με βάση διακριτικές ευχέρειες που παρέχει στα κράτη μέλη ο Κανονισμός.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η υιοθέτηση της κοινοτικής Οδηγίας 2003/72/ΕΚ σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων στις υποθέσεις των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Εταιρειών (SCE) που συστήνονται με βάση τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη από τις 18 Αυγούστου 2006, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου νομικού πλαισίου, εντός του οποίου συνεργατικά ιδρύματα ή και άλλες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν σε κοινοτική κλίμακα τις εργασίες τους υπό τη μορφή Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας.

Δυνάμει των διατάξεων του υπό αναφορά κανονισμού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία μπορεί να συσταθεί:

1. από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαμένουν σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη· ή

2. από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα και εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, συσταθείσες σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους και οι οποίες διέπονται από το δίκαιο δύο τουλάχιστον διαφορετικών κρατών μελών· ή

3. από συγχώνευση δύο συνεταιρισμών που προϋπάρχουν· ή

4. από τη μετατροπή ενός εθνικού συνεταιρισμού σε SCE χωρίς προηγούμενη λύση του, εφόσον ο εν λόγω συνεταιρισμός έχει την καταστατική του έδρα και την κεντρική του διοίκηση σε ένα κράτος μέλος και εγκατάσταση ή θυγατρική εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 θα αποτελεί τη νομική βάση για τη σύσταση και λειτουργία SCE, όπως αντίστοιχα ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος αποτελεί τη νομική βάση για την ίδρυση και λειτουργία συνεργατικών ιδρυμάτων στην Κύπρο. Βασική ιδιαιτερότητα των SCE είναι η προϋπόθεση σύμπραξης φυσικών ή νομικών προσώπων από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, προκειμένου να είναι δυνατή η σύστασή τους. Σημειώνεται ότι, βάσει του κανονισμού, εθνικά συνεργατικά ιδρύματα όπως οι συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου, που λειτουργούν δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, θα δύνανται να μετατραπούν σε SCE κατόπιν διετούς δραστηριοποίησης σε άλλο κράτος μέλος ή να συγχωνευθούν με συνεργατικό οργανισμό άλλου κράτους μέλους και μέσω της συγχώνευσης αυτής να προκύψει SCE.

Η Οδηγία 2003/72/ΕΚ, η οποία θα έπρεπε να είχε υιοθετηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι τις 18 Αυγούστου 2006, αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση και ενδεχομένως συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που άπτονται της λειτουργίας της SCE. Σημειώνεται ότι, καθόσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, η Οδηγία 2003/72/ΕΚ αφορά μόνο τις SCE και όχι και τα συνεργατικά ιδρύματα που λειτουργούν δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Οι σημαντικότερες πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι:

1.Ο καθορισμός του Εφόρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ως της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή στη Δημοκρατία του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003.

2.Η εισαγωγή σειράς ρυθμίσεων, με βάση διακριτικές ευχέρειες που παρέχει στα κράτη μέλη ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή σε σχέση με SCE που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία ή συνεργατικές εταιρείες εγγεγραμμένες δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου που δυνατό να συμμετάσχουν μέσω συγχώνευσης στη σύσταση SCE.

3.Η άρση των οποιωνδήποτε εμποδίων δυνατό να ανακύψουν κατ’ εφαρμογή των νόμων της Δημοκρατίας σε σχέση με την σε οποιοδήποτε τομέα στην Κύπρο δραστηριοποίηση SCE που ικανοποιούν τα κριτήρια που ισχύουν για κυπριακές εταιρείες ή εταιρείες κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

4.Η επέκταση των εποπτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου και της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και στις SCE που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία.

5.Οι διατάξεις για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε σχέση με την παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003.

Οι σημαντικότερες πρόνοιες του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι:

1.Το πλαίσιο για τη σύνθεση και τα καθήκοντα της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας που συγκροτείται σε κάθε περίπτωση σύστασης SCE και εκπροσωπεί τους εργαζομένους (από όλα τα κράτη μέλη) κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ρόλο τους εντός της SCE, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και των αρμόδιων οργάνων των συμμετεχόντων στη σύσταση της SCE νομικών οντοτήτων.

2.Ο καθορισμός του περιεχομένου της συμφωνίας που θα διέπει το ρόλο των εργαζομένων εντός της SCE στις περιπτώσεις που οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν σε συμφωνία.

3.Οι ρυθμίσεις που πρέπει να εισάγονται σε σχέση με το ρόλο των εργαζομένων εντός της SCE στις περιπτώσεις που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήγουν σε συμφωνία.

4.Οι ειδικοί κανόνες για το ρόλο των εργαζομένων σε SCE που συστήνονται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα.

5.Οι διατάξεις σε σχέση με την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, την προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων και τα αδικήματα και τις ποινές για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το νόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα σχετικά επεξηγηματικά σημειώματα τα οποία συνοδεύουν τα δύο υπό αναφορά νομοσχέδια:

1.Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για μεταβατική ρύθμιση.

2.Δεν αναμένονται δυσκολίες στην υλοποίηση των προτεινόμενων νομοθεσιών. Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή τόσο των προτεινόμενων νομοθεσιών όσο και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Στην εφαρμογή του δεύτερου νόμου που προτείνεται με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, αρμοδιότητα θα έχει επίσης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3.Δεν αναμένονται δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

4.Το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και έγινε διαβούλευση με το συνεργατικό κίνημα, το οποίο και συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

5.Το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και έγινε διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το συνεργατικό κίνημα και τις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, που συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ απέστειλαν προς την επιτροπή σχετική επιστολή στην οποία ανέφεραν ότι κάποιες από τις απόψεις τις οποίες είχαν εκφράσει στα πλαίσια της ετοιμασίας της υπό αναφορά νομοθεσίας είχαν περιληφθεί στο κείμενο, όπως αυτό προωθείται για ψήφιση.

6.Δεν αναμένεται άμεσο σημαντικό κόστος από την εφαρμογή των προτεινόμενων νομοθεσιών. Το μακροχρόνιο διοικητικό κόστος θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα προκύψει για τη σύσταση και λειτουργία SCE από τους κοινοτικούς πολίτες, το οποίο όμως αναμένεται ότι θα αντισταθμίζεται από τα οφέλη που θα προκύψουν στην οικονομία από τη δραστηριοποίηση των SCE.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Μαρία Κυριακού κατέθεσε γραπτό υπόμνημα με αριθμό εισηγήσεων για αλλαγές επί του κειμένου του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου. Η Νομική Υπηρεσία, αφού μελέτησε τις εισηγήσεις αυτές, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, επισήμανε στην επιτροπή εκείνες οι οποίες θα ήταν εφικτό να υιοθετηθούν, ώστε να μην υπάρξει διαφοροποίηση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των υπόλοιπων μελών της επιτροπής, αριθμός εισηγήσεων ενσωματώθηκε στο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου από τη Νομική Υπηρεσία. Λόγω του ότι το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο συνδέεται άμεσα με το πρώτο, η Νομική Υπηρεσία προέβη σε τροποποίηση και αυτού του κειμένου, εισάγοντας σ’ αυτό τις αλλαγές οι οποίες είχαν συμφωνηθεί και τύγχαναν εφαρμογής σ’ αυτό. Οι σημαντικότερες εισηγήσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στα κείμενα των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων, πέρα από τις νομοτεχνικές αλλαγές, αφορούν:

1.την αναφορά σε Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία, αντί σε Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, και τη χρήση του όρου “SCE”, αντί “ΕΣΕ”, και

2.τη δυνατότητα να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου επαρχιακού δικαστηρίου της Δημοκρατίας οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών από SCE, αντί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Επίσης, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, κατέθεσε στην επιτροπή, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, αριθμό εισηγήσεων για το πρώτο νομοσχέδιο, με σκοπό την εξέτασή τους σε μεταγενέστερο στάδιο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η επιτροπή, αφού έκρινε ότι τα κείμενα των εν λόγω νομοσχεδίων δεν απέδιδαν ικανοποιητικά τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 και της κοινοτικής Οδηγίας 2003/72/ΕΚ, ζήτησε γραπτώς από τους αρμοδίους όπως προβούν σε επανασύνταξή τους, με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη το πλήρες κείμενο του υπό αναφορά κανονισμού και της υπό αναφορά Οδηγίας.

Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, απαντώντας μέσω επιστολής του, ζήτησε όπως διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας και λειτουργών της υπηρεσίας του, αλλά και της Νομικής Υπηρεσίας, με σκοπό τον καθορισμό των αλλαγών που θα έπρεπε να επέλθουν στα νομοσχέδια, ώστε να καταστεί δυνατή η ψήφισή τους σε νόμους το συντομότερο δυνατό, αφού για τα υπό αναφορά νομοσχέδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή πραγματοποίησε ακόμη δύο συνεδρίες στις οποίες παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, στα πλαίσια των οποίων οι τελευταίοι ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν περιθώρια περαιτέρω τροποποίησης των κειμένων των νομοσχεδίων, αφού αυτό πιθανόν να οδηγούσε σε λανθασμένη μεταφορά των προνοιών του σχετικού κανονισμού και της σχετικής Οδηγίας στην κυπριακή έννομη τάξη και κατ’ επέκταση παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόμος του 2006» και «Ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας όσον Αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2006», αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας Νόμος του 2006.

2.Ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον Αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2006.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν ομιλητές;

Δεν υπάρχουν.

Δεύτερη ανάγνωση του θέματος υπ’ αριθμόν 1, παρακαλώ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1.

Ερμηνεία. Άρθρο 2.

Σκοπός του παρόντος Νόμου. Άρθρο 3.

Πεδίο Εφαρμογής. Άρθρο 4.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 και του παρόντος Νόμου. Άρθρο 5.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 2(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 6.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 7.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 7, παράγραφος 7, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 8.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 7, παράγραφος 14, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 9.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 12, παράγραφος 12, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 10.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 11.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 28, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 12.

Ρύθμιση αναφορικά με τα άρθρα 37, παράγραφος 1, και 42, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 13.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 14.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 15.

Ρύθμιση αναφορικά με τα άρθρα 37, παράγραφος 4, 39, παράγραφος 4, και 42, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 16.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 47, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 17.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 18.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 68, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 19.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 73, παράγραφος 4, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003. Άρθρο 20.

Εγγραφή στο μητρώο συνεργατικών εταιρειών. Άρθρο 21.

Δραστηριοποίηση SCE στη Δημοκρατία. Άρθρο 22.

Ρυθμιστικές αρμοδιότητες και εξουσίες της επιτροπής. Άρθρο 23.

Εποπτικές αρμοδιότητες Εφόρου. Άρθρο 24.

Διοικητικές κυρώσεις. Άρθρο 25.

Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων. Άρθρο 26.

Ποινική και αστική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα. Άρθρο 27.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 27;

Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 μέχρι 27 εγκρίνονται.

Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόμος του 2006.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο;

(Κτυπά τη σφύρα.)

Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο.

Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 2 θέματος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1.

Ερμηνεία. Άρθρο 2.

Σκοπός του παρόντος Νόμου. Άρθρο 3.

Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλους κανόνες. Άρθρο 4.

Συγκρότηση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας. Άρθρο 5.

Σύνθεση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας. Άρθρο 6.

Ειδική διαπραγματευτική ομάδα. Άρθρο 7.

Καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας. Άρθρο 8.

Περιεχόμενο συμφωνίας. Άρθρο 9.

Διάρκεια διαπραγματεύσεων. Άρθρο 10.

Εφαρμογή διατάξεων αναφοράς. Άρθρο 11.

Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης - σύσταση και σύνθεση οργάνου εκπροσώπησης. Άρθρο 12.

Διατάξεις αναφοράς για τις αρμοδιότητες και εξουσίες του οργάνου εκπροσώπησης. Άρθρο 13.

Διατάξεις αναφοράς για τις λειτουργίες του οργάνου εκπροσώπησης. Άρθρο 14.

Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής. Άρθρο 15.

Κανόνες εφαρμοστέοι σε SCE συσταθείσες αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα. Άρθρο 16.

Εμπιστευτικές πληροφορίες. Άρθρο 17.

Λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης και διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Άρθρο 18.

Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων. Άρθρο 19.

Καταστρατήγηση διαδικασιών. Άρθρο 20.

Αδικήματα και ποινές. Άρθρο 21.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 μέχρι 21 εγκριθούν;

Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 μέχρι 21 εγκρίνονται.

Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας όσον Αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2006.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο;

(Κτυπά τη σφύρα.)

Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο.

Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 3 θέμα, που είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006». Το ΑΚΕΛ, το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ, δηλαδή είναι ομόφωνο. Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα.

(Η σχετική έκθεση)

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδροςΑντώνης Αντωνίου

Σωτηρούλα ΧαραλάμπουςΦειδίας Σαρίκας, εκπροσωπώντας

Γιάννος Λαμάρηςτην κ. Ρούλα Μαυρονικόλα

Ιωνάς Νικολάου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Οκτωβρίου και στις 16 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Eπιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και του Συνδέσμου Αυτοτελώς Εργαζομένων. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Οι υπό έγκριση τροποποιητικοί κανονισμοί περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πρόνοιες:

1.Γίνεται εισήγηση για αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών των αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίες αυξάνονται από δέκα σε δεκαέξι, για σκοπούς δικαιότερης ταξινόμησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες κατηγορίες:

α.“Καταστηματάρχες” με τεκμαρτό εισόδημα £162.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η προσθήκη αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας ικανοποιεί αίτημα της ΠΟΒΕΚ, που υποβλήθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β.“Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία” με τεκμαρτό εισόδημα £176.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, επειδή μελλοντικά, με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστούν επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί, κρίθηκε σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη και υφιστάμενη ανάλογη πρόνοια, να προστεθεί η εν λόγω κατηγορία.

2.Αναθεωρούνται τα κατώτατα ποσά ασφαλιστέων αποδοχών (τεκμαρτά) των αυτοτελώς εργαζομένων με μέση αύξηση της τάξης του 13%. Η μέση αύξηση του 13% αποτελεί τη διαφορά της αύξησης του 16%, που προτεινόταν με τους κανονισμούς που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, με την ήδη ψηφισθείσα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αύξηση του 3,14%.

3.Καθορίζεται ότι το εισόδημα που εγκρίνεται μετά από αίτηση αυτοτελώς εργαζομένου για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα, πάνω στο οποίο θα καταβάλλονται εισφορές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

4.Παρέχεται δικαίωμα στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αυτοτελώς εργαζόμενο για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα, να ζητά από αυτόν ή να εξασφαλίζει ο ίδιος από οποιαδήποτε άλλη πηγή, περιλαμβανομένου του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, στοιχεία για εξακρίβωση των πραγματικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζομένου. Παρέχεται επίσης εξουσία στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αναθεωρεί την αρχική του απόφαση οποτεδήποτε εξασφαλίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πραγματικές αποδοχές του αυτοτελώς εργαζομένου είναι υψηλότερες από αυτές που καθόρισε στην αρχική του απόφαση, και τότε ο αυτοτελώς εργαζόμενος υποχρεούται να καταβάλει ανάλογες εισφορές που αντιστοιχούν στη διαφορά, καθώς και το σχετικό πρόσθετο τέλος.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα που κατέθεσε ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε καμιά περίπτωση δεν εγκρίνεται η καταβολή εισφορών πάνω σε αποδοχές χαμηλότερες του ποσού των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω δικαίωμα που παρέχεται στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης του άρθρου 3 των εν λόγω τροποποιητικών κανονισμών, δηλαδή τη δυνατότητα να εξασφαλίζει από οποιαδήποτε άλλη πηγή στοιχεία για εξακρίβωση των πραγματικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζομένου, ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή γνωμοδότηση από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σε επιστολή που στάλθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι λέξεις “από οποιαδήποτε πηγή” παρεισέφρησαν στο κείμενο εκ παραδρομής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει γι’ αυτές εξουσιοδοτική διάταξη νόμου, ενώ το δικαίωμα του διευθυντή να εξασφαλίζει πληροφορίες από τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος του παρέχεται ήδη από το άρθρο 86Α του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Αναφέρεται περαιτέρω ότι η επίμαχη επιφύλαξη πρέπει να διαβάζεται ως ακολούθως:

«Νοείται, περαιτέρω, ότι ο διευθυντής έχει παράλληλα το δικαίωμα να εξασφαλίσει στοιχεία από τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος για εξακρίβωση των πραγματικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζομένου:».

Στο σημείωμα που κατέθεσε ο διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται επίσης πως αναμφίβολα η σημαντικότερη τροποποίηση που επιδιώκεται με τους προτεινόμενους κανονισμούς είναι η μέση αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων κατά 13% και τονίζεται παράλληλα πως η αύξηση που απαιτείται, για να φτάσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων στα ίδια επίπεδα με τα εισοδήματα των μισθωτών, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, είναι 41%. Εν πάση όμως περιπτώσει, η έγκριση της αύξησης του 13%, αναφέρεται περαιτέρω, θα έχει ευεργετικότατες επιδράσεις σε όλες τις συντάξεις, και για τους μισθωτούς και για τους αυτοτελώς εργαζομένους. Πρώτιστα όμως και κύρια, επισημαίνεται, θα επωφεληθούν οι ίδιοι οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, των οποίων οι συμπληρωματικές συντάξεις θα αυξηθούν σταδιακά κατά μέσο όρο μέχρι και 13%, ενώ θα υπάρξουν επίσης ευεργετικές αυξήσεις για τους αυτοτελώς εργαζομένους και στις άλλες παροχές που δικαιούνται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, τοποθετούμενος στο εν λόγω θέμα, ανέφερε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, όπως και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) συμφώνησαν με τους εν λόγω τροποποιητικούς κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα στο οποίο, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι υιοθετούν την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών, με δύο όμως επιφυλάξεις: Πρώτον, να μη χρησιμοποιηθεί η αναδιάρθρωση για ανεξέλεγκτες αυξήσεις επί των τεκμαρτών εισοδημάτων και, δεύτερον, με βάση την αναδιάρθρωση, να γίνεται δικαιότερη κατανομή των μικροκαταστηματαρχών-επαγγελματιών στη σωστή κατηγορία. Στο ίδιο υπόμνημα σημειώνεται ότι τους ανησυχεί η πολύ μεγάλη αύξηση που προτείνεται στα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές και επιδόματα που παίρνουν οι μισθωτοί. Επίσης, περιλαμβάνεται εισήγηση όπως, ανάλογα με την κάθε κατηγορία, προστίθεται μια μικρή αύξηση μέχρι 5% πέραν των κανονικών χρονικών αυξήσεων για ορισμένα χρόνια, μέχρις ότου εξισωθούν οι εισφορές των αυτοτελώς εργαζομένων με τις εισφορές των μισθωτών, νοουμένου και πάλι ότι θα παίρνουν και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι τις ίδιες παροχές και βοηθήματα με αυτά των μισθωτών.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ ανέφερε ότι, εφόσον υπάρχει το στοιχείο της ένστασης, συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς. Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ ανέφερε ότι συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς. Ο εκπρόσωπος του “Παναγροτικού Συνδέσμου” ανέφερε ότι συμφωνεί πως υπάρχει ανάγκη αύξησης των συντάξεων, αλλά διαφωνεί με την αύξηση στην εισφορά των γεωργών, των οποίων τα έσοδα είναι μειωμένα. Επίσης, ο εκπρόσωπος της “Αγροτικής” ανέφερε ότι συμφωνεί με τους τροποποιητικούς κανονισμούς, αλλά εισηγήθηκε όπως το επιπλέον ποσό εισφοράς για τους αγρότες καταβάλλεται από την κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στην επιτροπή, στο οποίο καταγράφονται οι απόψεις/εισηγήσεις της οργάνωσης επί των προτεινόμενων κανονισμών. Ανέφερε δε, μεταξύ άλλων, ότι είναι εναντίον της έγκρισης των κανονισμών, αν δεν αποκατασταθούν οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών ηγέρθη, ανάμεσα σε άλλα ζητήματα, και το θέμα σχετικά με την εξουσία που παρέχεται με τους προτεινόμενους κανονισμούς στο διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξασφαλίζει στοιχεία από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για εξακρίβωση των πραγματικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζομένου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να κληθούν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ανέφερε ότι, ενώ κανονικά η κοινοποίηση οποιωνδήποτε στοιχείων γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, στην περίπτωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων η δυνατότητα για εξασφάλιση στοιχείων από τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος προβλέπεται στον ίδιο τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέφερε ότι εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συλλογή στοιχείων από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, αν και εφόσον αυτό αναφέρεται πάνω στο σχετικό έντυπο, ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Διευκρίνισε επίσης ότι είναι θέμα ενημέρωσης και όχι συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζήτησε με επιστολή του όπως αλλάξει η ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω κανονισμών από την πρώτη ημέρα του μήνα εισφορών, Οκτωβρίου του 2006, στην 29η Δεκεμβρίου 2006.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, εκφράζοντας και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, σημείωσε προς τους εκπροσώπους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι θα πρέπει, μαζί με τις αυξήσεις που προτείνονται για τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοεργοδοτουμένων, να υπάρξει και μια προσπάθεια βελτίωσης των δικαιωμάτων τους από το ταμείο, ιδιαίτερα στο θέμα της άδειας ασθενείας, όπου φαίνεται να υπάρχει δυσμενής διάκριση. Ο διευθυντής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποσχέθηκε ότι το ταμείο και το υπουργείο θα εξετάσουν σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, με θετικό πνεύμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί, με εξαίρεση την αύξηση που επιβάλλεται στην επαγγελματική κατηγορία των γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, αλιέων και ασχολουμένων με παρόμοια επαγγέλματα, για την οποία πιστεύει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί οποιαδήποτε αύξηση των εισφορών λόγω της αποδεδειγμένης μείωσης των εισοδημάτων τους τα τελευταία χρόνια και προτείνει όπως το θέμα επανεξεταστεί μετά από δύο χρόνια.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των υπό αναφορά κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει τροπολογία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Παρακαλώ το γραμματέα να διαβάσει την τροπολογία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού

Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα των κανονισμών με την αντικατάσταση του αριθμού “119,00”, όπως αυτός περιλαμβάνεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα, έναντι του σημείου 6 αυτού, με τον αριθμό “111,00”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν ομιλητές;

Ο κ. Στυλιανίδης.

ΧΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε, ως κοινοβουλευτική ομάδα αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε τους κανονισμούς, θέλοντας όμως να κάνουμε την εξής παρατήρηση, την οποία έχουμε ήδη συζητήσει και με τον Υπουργό Εργασίας: Θεωρούμε ότι τίθεται ένα ευρύτερο θέμα για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έχουμε ήδη ζητήσει να κουβεντιάσουμε τις αναλογιστικές μελέτες και τα θέματα επενδύσεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να συζητηθεί και από το κοινοβούλιο το θέμα αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Πιστεύουμε ότι έχει και μια επικαιρότητα η σημερινή παρουσία του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Αλμούνια, που υπέδειξε το μείζον πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρόβλημα που έχουμε ιδιαίτερα και εμείς ως Κύπρος. Θεωρούμε ότι, εάν καταφέρουμε να έχουμε καλύτερες επενδύσεις... Και, προς Θεού, δεν εννοώ σε καμία περίπτωση παλαιότερες προτάσεις που είχαν σχέση με το χρηματιστήριο, αλλά μιλούμε για μια νέα σύγχρονη επένδυση των χρημάτων του ταμείου, διότι, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, σήμερα το κράτος ουσιαστικά δανείζεται τα χρήματα με ένα επιτόκιο που εκτιμούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ χαμηλό. Οι εκτιμήσεις αναλογιστών καταγράφουν ότι με αύξηση της επένδυσης κατά 0,1% μπορούμε να έχουμε όφελος για το ταμείο που θα ξεπερνά τα £20.000.000 το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι μερικά ζητήματα που συζητούνται στη Βουλή και έχουν σχέση με τις βασικές συντάξεις μπορούν να επιλυθούν μόνο με μια καλύτερη επενδυτική στρατηγική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θέλαμε να το καταθέσουμε μαζί με την τροπολογία, η οποία είναι ήδη κατατεθειμένη.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν άλλοι ομιλητές;

Ο κ. Κλεάνθους.

Ν. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ:

Κύριε Πρόεδρε, και η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα βεβαίως προτίθεται να εγκρίνει τους κανονισμούς, γιατί κατανοούμε την ανάγκη και την κρισιμότητα να επέλθει οικονομική ενίσχυση του ταμείου, για να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία και το σκοπό του.

Όμως εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι το μέγα θέμα της βιωσιμότητας του ταμείου συντάξεων είναι ένα θέμα πραγματικά για το οποίο εμείς τουλάχιστον ως κοινοβουλευτική ομάδα αποφασίσαμε και θα ζητήσουμε την εγγραφή του στο Κεφάλαιο Δ´, γιατί υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που μπορεί να κρίνουν την τύχη του από τώρα για επόμενες γενιές. Μια κατάκτηση κοινωνική κάθε πολιτισμένης χώρας και κοινωνίας, κάθε Δημοκρατίας οφείλουμε, όταν συνειδητοποιούμε το όφελος που προσφέρει στην κοινωνία, στο λαό, να τη διαφυλάσσουμε. Και ασφαλώς δε διαφυλάσσεται ούτε με προσωρινά μέτρα ούτε με την αποφυγή λήψης μέτρων που επηρεάζουν ενδεχομένως όχι άμεσα αλλά καταλυτικά και ίσως ανεπανόρθωτα επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος όχι μόνο να μην τους κληροδοτήσουμε ένα βάρος, αλλά αντίθετα να τους δώσουμε να απολαύουν αυτών που δικαιούνται, που δικαιούμαστε. Γι’ αυτό το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, σύντομα θα ζητήσουμε την εγγραφή στο Κεφάλαιο Δ´, γιατί είναι πολλές παράμετροι που πρέπει να μας απασχολήσουν και επείγει να μας απασχολήσουν από τώρα, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα έστω μετά από είκοσι, μετά από τριάντα χρόνια.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κ. Κυρίτσης.

Π. ΚΥΡΙΤΣΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε,

Καταρχάς να πω ότι το θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της προοπτικής του δεν έχει σχέση με το ζήτημα που συζητούμε σήμερα και με την τροπολογία. Είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι γι’ αυτό το ζήτημα υπάρχει ανοικτός κοινωνικός διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Νομίζω ότι η Βουλή πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, τηρώντας και την πάγια παράδοση να μην παρεμβαίνει και να μην εμπλέκεται σε κάποια ζητήματα κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται και αναπτύσσεται ο κοινωνικός διάλογος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν αρκετή υπευθυνότητα, ώστε να φέρουν μία πρόταση που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα.

Όσον αφορά την τροποποίηση πρέπει να πω ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπήρξε τέτοια σύγκλιση για την υιοθέτηση της πρότασης, έτσι όπως την έφερε η κυβέρνηση. Είναι μια ισοζυγισμένη πρόταση και πρέπει να πούμε ότι συνολικά αυξάνει τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων στο 13%, όμως για τους αγρότες, λαμβάνοντας ακριβώς υπόψη τις ιδιόμορφες συνθήκες, η αύξηση στα τεκμαρτά εισοδήματα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτό το μέσο όρο. μόλις και ξεπερνά το 3%. Εμείς ως ΑΚΕΛ δε συμφωνούμε να πάμε και πιο κάτω, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μπορεί μεν να χαϊδέψουμε τα αυτιά κάποιων, επειδή δε θα αυξηθεί η εισφορά τους, αλλά με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά είναι σαν να αποφασίζουμε ότι δε θα αυξάνονται και οι συντάξεις τους, διότι με το σύστημά μας είναι γνωστό ότι το ύψος της σύνταξης που παίρνει κάποιος σχετίζεται και με το τι εισφέρει.

Κατά συνέπεια, είναι ισοζυγισμένη η πρόταση, η πλειοψηφία των αγροτικών οργανώσεων, που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, υποστήριξε αυτή την πρόταση, διότι υπάρχει και το δικαίωμα ένστασης, και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε οποιαδήποτε τροπολογία πάνω στην πρόταση του ταμείου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κ. Ερωτοκρίτου.

Να παρακαλέσω να μείνουμε στο θέμα.

Ρ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε,

Οφείλω να ομολογήσω ότι από τον κ. Κυρίτση, που με πρόλαβε, έχω ακούσει την επιχειρηματολογία επί της τροπολογίας και πραγματικά με απλά μαθηματικά, διαβάζοντας προσεκτικά κάποιος την έκθεση, αλλά και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που μπορεί να πάρει για το θέμα από το Ίντερνετ, αλλά και από τη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή, βγαίνει το αβίαστο συμπέρασμα ότι η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος από £119 σε £111, που προτείνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με δεδομένο ότι τα εισοδήματα των αγροτών και των γεωργών, που αφορά η μείωση, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση, είναι πολύ πιο χαμηλά από όλων των υπολοίπων, που αναμένεται να ανέλθουν στο 13%, ενώ σε αυτούς θα μείνουν στο 3%, θα πέσει πιο κάτω. Δεν έχω δει λόγο στην εισηγητική τοποθέτηση της τροπολογίας του Δημοκρατικού Συναγερμού που να δικαιολογεί αυτή την αλλαγή. Η μείωση £8, από £119 σε £111, για τα εισοδήματα των γεωργών και των κτηνοτρόφων είναι κάτι το οποίο θα τους ελαφρύνει σε σχέση με τις εισφορές τους, που είναι και αυτό συζητήσιμο, όσους από αυτούς είναι δηλωμένοι στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Αλλά, πέραν τούτου, μειώνεται αυταπόδεικτα άμεσα και το εισόδημα το οποίο θα πάρουν. Γιατί να τους το μειώσουμε; Εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση για τροποποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία στερείται παντελώς ορθολογισμού, κατά την άποψή μου. Έχει δίκαιο ο προλαλήσας συνάδελφος όπως το έθεσε.

Πέραν τούτου, υπάρχει ένα μέτωπο ανοικτών ζητημάτων για τα θέματα αυτά, που δεν προτίθεμαι, κύριε Πρόεδρε, να μακρηγορήσω θίγοντάς τα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Λέχθηκε για την επενδυτική πολιτική του ταμείου και για το 0,5%. Να σας πω κάτι; Εάν κάποιος ανατρέξει στις συνεισφορές που έχουν οι Τουρκοκύπριοι οι οποίοι αμείβονται από το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα δει ότι η συνεισφορά τους είναι 0,5%. Δε λέω ότι θέλω να κάνω λογοπαίγνιο, αλλά, αν κάποιοι θέλουν αυτό το ταμείο να το κρατήσουν σε βιώσιμη κατάσταση, πρέπει να δουν πολλά ζητήματα, τα ζητήματα του Αναλογιστή, τα ζητήματα των συνεισφορών των Τουρκοκυπρίων, τα ζητήματα τα δημογραφικά. Ξαφνικά από το 2004 -μπορεί να δει κάποιος τους καταλόγους- μπήκαμε στο 2006 με τριπλασιασμό των συντάξεων. Πήγαμε από τις εξήντα χιλιάδες στις διακόσιες ογδόντα. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν. Εάν κάποιος πρέπει να κάνει σοβαρή εργασία, αυτή είναι η κυβέρνηση. Δε θα συζητήσουμε τώρα το θέμα εδώ. Την τροπολογία εμείς θα την καταψηφίσουμε, θεωρώντας ότι είναι ενάντια στα συμφέροντα των γεωργών και των κτηνοτρόφων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Προτού δώσω το λόγο στην κ. Μαυρονικόλα, θεωρώ χρέος μου να πω ότι οι Τουρκοκύπριοι παίρνουν από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις αυτό που έχουν καταθέσει. Μόνο ορισμένοι Τουρκοκύπριοι οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο επίπεδο που θα έπρεπε να ήταν το ελάχιστο, χαριστικά και ένεκα, αν θέλετε, γενναιοδωρίας αυτής της κυβέρνησης, πήραν ένα εφάπαξ ποσό. Όλοι οι άλλοι Τουρκοκύπριοι οι οποίοι παίρνουν από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύνταξη είναι αυτοί που δικαιούνται. είναι αυτά που έχουν καταθέσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το λέω, διότι ακούω και έξω κόσμο που λέει «μα πιάνουν και από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και θα μας φαν το ταμείο οι Τουρκοκύπριοι»! Έλεος δηλαδή, να είμαστε λίγο μετρημένοι! Κατά συνέπεια, θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα, να πάει παντού, σε ολόκληρη την κοινωνία, δεν παίρνουν καταχρηστικά οι Τουρκοκύπριοι από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ, κυρία Μαυρονικόλα.

Ρ. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ:

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Εμείς θεωρούμε ότι έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι κανονισμοί οι οποίοι υπάρχουν σήμερα μπροστά μας. Θεωρούμε ασφαλώς ότι είναι ένα μικρό διορθωτικό μέτρο και περιμένουμε ότι θα συζητηθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσα σε πλαίσια πιο συγκροτημένα και με προτάσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν ακριβώς ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν την ασφάλεια, όταν έρθει η ώρα να πάρουν τη σύνταξή τους, ότι θα υπάρχουν λεφτά, για να πάρουν τη σύνταξη.

Εμείς θα ψηφίσουμε τους κανονισμούς όπως έχουν κατατεθεί. Και να πούμε εδώ ότι περιμένουμε ότι θα έχουμε τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσον αφορά τους αυτοτελώς εργαζόμενους. Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτησή τους σήμερα και ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε τα αντισταθμιστικά μέτρα για τους αυτοτελώς εργαζόμενους. Ασφαλώς, αντιλαμβάνεστε ότι την τροπολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού δε θα την ψηφίσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ.

Ο κ. Χατζηγιάννη.

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ:

Κύριε Πρόεδρε,

Κάποιος ο οποίος προσεκτικά έχει μελετήσει την έκθεση βλέπει ξεκάθαρα μέσα την αιτιολόγηση για την πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού, πολύ προσεκτικά μάλιστα διατυπωμένη. Θα πρέπει επίσης κάποιος να έχει υπόψη του στοιχεία της Eurostat, με βάση τα οποία τον τελευταίο ενάμιση χρόνο παρατηρείται μία μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 25%. Τα στοιχεία αυτά είναι άκρως τεκμηριωμένα και έχουν συναχθεί στη βάση στατιστικής μεθοδολογίας η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Ως εκ τούτου, υπάρχει μείωση συγκριτικά με όλους τους άλλους αριθμούς στον πίνακα ή τις άλλες τάξεις στον πίνακα και δεν μπορούμε να μιλούμε για αυξήσεις, ενώ, εκεί που παρατηρείται μία σημαντική μείωση, και μάλιστα τέτοιου μεγέθους, αυτή να μη λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη.

Δεύτερο σημείο για το οποίο πολύ σοβαρά θα πρέπει να προβληματιστούμε είναι το γεγονός ότι η μείωση του αριθμού των γεωργών ή των αγροτών είναι τόσο μεγάλη ή συμβαίνει με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε και πάλι θα πρέπει ως δεύτερος δείκτης να προβληματίσει και να τεκμηριώσει του λόγου το αληθές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Νομίζω ότι θα πλατειάσουμε πολύ στο τέλος της ημέρας, με όλο το σεβασμό. Εγώ θεωρώ ότι έχει εξαντληθεί το θέμα πάνω στο οποίο εργαζόμαστε. Κατά συνέπεια, να μου επιτρέψετε με αγάπη και σεβασμό να μη δώσω σε άλλον το λόγο και να ρωτήσω πόσοι τάσσονται υπέρ της τροπολογίας που έχει καταθέσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Δεκατέσσερις, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εναντίον;

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Τριάντα τρεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η τροπολογία απορρίπτεται.

Αντιλαμβάνομαι ότι σε ό,τι αφορά στο θέμα της έγκρισης των κανονισμών είμαστε ομόφωνοι.

Μάλιστα.

(Κτυπά τη σφύρα.)

Οι κανονισμοί εγκρίνονται.

Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα είναι «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2006». Η έκθεση είναι ομόφωνη και θεωρείται αναγνωσθείσα.

(Η σχετική έκθεση)

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα

Ντίνος ΧατζηνικόλαςΓιώργος Περδίκης

Νίκος Τορναρίτης

Ανδρέας Αγγελίδης, εκπροσωπώντας

τον κ. Σοφοκλή Φυττή

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η κύρωση της συμφωνίας που συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία στόχο έχει την αποτροπή και μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο κρατών, που θα συμβάλλει στην προώθηση κοινών προγραμμάτων εφαρμογής και συνεργασίας στον τεχνολογικό τομέα, τη διμερή μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας βάσει του άρθρου 169.2 του συντάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η πιο πάνω συμφωνία προνοεί, μεταξύ άλλων, όπως οι δύο συμβαλλόμενες χώρες συνεργαστούν σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν προσδιοριστεί από κοινού, οι οποίοι ενδέχεται να διευρυνθούν, με την έγκριση των μερών της συμφωνίας, όπως αυτοί εκτίθενται στο άρθρο 1 της συμφωνίας, ως ακολούθως:

1. Ανάπτυξη αειφόρων στρατηγικών και προγραμμάτων στα πλαίσια των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Στρατηγικής για Αειφόρο Ανάπτυξη.

2. Διαμόρφωση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και πιστωτικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης.

3. Προώθηση της δημιουργίας αποδοτικής υποδομής για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και των δεσμεύσεων προς τις επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών και την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

4. Κατάρτιση σε περιβαλλοντικά θέματα.

5. Ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση των υποδομών χρήσης νερού.

6. Εφαρμογή των μηχανισμών που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, σε συμφωνία με σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης σε συνεργασία με τα προγράμματα για τη διαχείριση παράκτιων περιοχών του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών.

8. Οικολογική αποκατάσταση και επαναφορά των μολυσμένων περιοχών.

9. Καταπολέμηση της ερημοποίησης.

10. Προστασία της φύσης.

11. Διαχείριση αποβλήτων.

Οι ίδιοι δήλωσαν, τέλος, ότι η συνεργασία που επιτυγχάνεται βάσει της πιο πάνω συμφωνίας θα έχει θετικές επιπτώσεις και για τις δύο συμβαλλόμενες χώρες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;

Δεν υπάρχουν.

Δεύτερη ανάγνωση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1.

Ερμηνεία. Άρθρο 2.

Κύρωση της Συμφωνίας. Άρθρο 3.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων αυτών;

Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται.

Τρίτη ανάγνωση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2006.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο;

(Κτυπά τη σφύρα.)

Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.

Τα θέματα με τους αριθμούς 5 και 6 έχουν κοινή έκθεση και είναι «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2006». Η έκθεση είναι ομόφωνη και θεωρείται αναγνωσθείσα.

(Η σχετική έκθεση)

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης

Ιωνάς ΝικολάουΦειδίας Σαρίκας

Χρήστος ΣτυλιανίδηςΓιώργος Περδίκης

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε η ψηφοφορία για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων να τερματίζεται στις 6.00 μ.μ. αντί στις 5.00 μ.μ., που ισχύει σήμερα.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε η ψηφοφορία για την εκλογή κοινοταρχών και κοινοτικών συμβουλίων να τερματίζεται στις 6.00 μ.μ. αντί στις 5.00 μ.μ., που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκλογών, η προτεινόμενη παράταση των ωρών της ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών κρίθηκε αναγκαία, για να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στους εκλογείς να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις πιο πάνω εκλογές. Ειδικότερα, όπως επεξηγήθηκε στην επιτροπή από τον ίδιο εκπρόσωπο, η προτεινόμενη παράταση θα βοηθήσει την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ιδιαίτερα στις δημαρχούμενες περιοχές, όπου οι εκλογείς κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη τοπικών αρχόντων θα ασκούν ταυτόχρονα το εκλογικό τους δικαίωμα για ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβουλίων και σχολικών εφοριών, με τρία διαφορετικά ψηφοδέλτια. Επιπρόσθετα, οι εκτοπισθέντες εκλογείς, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για ανάδειξη των τοπικών αρχόντων των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων, θα πρέπει να προσέλθουν, για να ψηφίσουν σε διαφορετικά εκλογικά κέντρα από αυτά που θα ψηφίσουν για την εκλογή των τοπικών αρχόντων του τόπου διαμονής τους. Συναφώς, δήλωσε ο ίδιος, επειδή ενδέχεται οι ισχύουσες στην υφιστάμενη νομοθεσία ώρες ψηφοφορίας να μην επαρκούν για την άσκηση των πιο πάνω εκλογικών δικαιωμάτων των εκλογέων, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στη Βουλή τα υπό αναφορά νομοσχέδια. Παράλληλα, για τους πιο πάνω λόγους, το Υπουργείο Εσωτερικών, επιπρόσθετα από την πρ