00 - Η έκπληξη του...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  16
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 00 - Η έκπληξη του...

 • . .; = = R$T ff m- wffffiffiffiffi ffi

 • o GOSC\INY KA o UDRZOAPOY .-oY{

  H E,KFHToY KAAPA

  To AMOYM TH TANA

  MAtloYoiilwwr. asterix. tm. fr

 • To 62goq 6 i vi ,, o ATEPIKA H EKIHH ToY KAAPA,, li GAUMONT, DARGAUD LES PRoDUcToNsRENE GoscNN. H i oi io ooi o Pierre TCHERNA, o-ci) ,,o ATEP MoNoMAxo,, ,,o ATEPEENAPo,.T oooi q ig 6 o Paul oGatan Rzl oi o Mihel GUERN.

  TrTo PTOTYOY: STERX ET .A SURPRSE DE cEsR 1985 EoEILBERT RNf / c'oscNNY-UDERZo

  rMAA tA TN IIAPoIA EKo. THN EHNIKH METPH:

  1998 EoELBERT RENf / c'oscNNY-UDERzo

  EKOHKE tlo TIN: MAMOY coMlx EElEKOH:19982 EKOH: 2004r.lffi"!.2tE,HNA

 • 63

  -lt2o70

  "ArP'' (ol l nro oy)Ei o Aoi, i o,] v 6.oi o oi o io, iv i oi oo 266 q ]oov o io.o 6 Ptb 6o o Kioq i1

  ocbo rb oi oq jv q. oqcil, o6 cg o oi, o vi o o6-

  o , 1 i v ocbo o6 oov 6o o oio.

  t742oj

  ATa il1P0 273

  k0k( 'HAnA

  'Keio 0B0

  Ei o Kdoq Too, iq , i 6. o ooq Kioq, o Aoioiq, o6o oi o io o.Oio o6v c cb oi

  o o6v o6 6 o P6. oq c

  i 6 i o coo Kio.

  4 oob

  , r , ,onno'

  315

  o40

  '!lrrot

  2-14

 • T i 6! o 6 q 16 iv ov6ov iv -i. o 6 o266 o Mo-

  oi , v6q, i iv 6oolio...To vo6o d, o 6q i26oo o21,6, oi ooiq iq ov -61o. o Mooi, o i v 6 -i oo dooq io 6.

  o 6vo (cvq oo iq !) {vioo:-,o vi, o6, v vi io;- .o i, 6v1,, vi io.- Eiv jo1o, i i !To i, 6o, 1i v i:-T6oo o o, oi V o

  ioo. N o0 ! N og oioo !- E, oi, 61 doq ! o i o

  6v1,oq. Kot5oq io ;-,Eo i o6.- T6, i ooi: i o-

  6 ooq v621,oq, 61g ! A'6 -i q iq, 6 b iv o o iv.o. K ,6oq oq oioq oi o 1o6,o o ooi iv dv io vio ioo d o ooi i io -6, c,q 216q ooio o 6- ciro ovio.

 • ;)'*.

  i

 • *;,/ *,"1

  t...

  t . :

  -;i)n - - 4t

 • . iv 6 oi o Pioo 1,o 6o v oo6.M o Tod, oo6-

  ov o iooq 61o i 6o vooio : o oi o 6o o,6o j.

  o 6o, 1gi t! o6 o1o6. K 6 iv o 1iov 6. ooi, o 1,6o 6q, ooi, 6v 6o. oi, o do 6.

  - M iq, oi ! 'oiq i21vo-vq 6 il o cil 6 ;

  Ei o oi o oiq q, 66o 6o 6 q o6q.

  - 'v; o 6v;- T 6v, i.- , 6 i o 6o! ,oo 6 d

  cilv 6 o iooq, i o 6!K o oi, iov o 6o, o

  v6, o oi 6 i o.,E, , io foq, oqo 1g6. Tov ir 6 o v6v o:

  - E, v iv 6 ooio.- N ; A ivo io, 6.K i, ivo io. , 6o o

  oo6o ooiv v o oioo ii, i oivo, io ooo6 6...

 • v i1 io io6 1 io oojoo iq 6 o ! K'6oo vi io ov 6 o

  oi, o

 • - A ! oo, i ! . ilo.,ov q oo 6 6v ooiK o-

  6vo i o6, oiq, 6q o oi.io o oi;

  - M oi ! A6q iv o 6o oo

  6 6 6v liv 6q; T ivg o-;

  - . . .. . .. . . . , . o.. . .. . i,

  M i 61 6q i.o oi oi 6.- X !X ! X !oi, i o, io 6-

  oq. A1!o iq, x,x, 6 o 6o i o 6 !

  K o oiq g vi o ivo, jo ov oi 6vo, ov i1, 1,io vi...

  To iu.- Mi q, oi, o 1o i -

  f i;Ai i, iv 6o 6 6-

  ...- T6oo oi;To vcb...E 6, i q oo6q 6v i;...- N d ! i o oi.

  \1

  b.

  11

 • io oi o oio : v6 oi cir oi iv oo ooio oi.Eo6 , 6 ioo cbo -

  6vo 26ov6 6o.-. M 61, oi, 61 ! .v o6

  oo6q i 6oo !- M, 6 i o o io o vi ! 6 v ooiq.., ooi q

  o6 ! tjv 6q 6v io o -6o 'o ioog. A6 do !

  - 6o 6q, oi, Aoi...K oi o 6q o oi, ilvq 1v

  oi oo 16, ooi iq o -voo6 o. Eb o iv oio:

  - o6 6oo, o oco o' o o-6. Av, ]v iq !

  - 01 ! Eo6! Ec io !K

 • Ki vi1,o iv ! Hi a oo6ov 6 i1, v -i v6q o6 oovo6. o

  v iv 6 o oi...X6voq 6o oo o6 o 6vo, o>

  ooi 6oq 6 i i i6q i o.

  01 q {v io i o Mo1i o6 , o i iq o

  oio:- Eiv o Toi, o oq o o6 Aooo-

  f ! Eiv vo6o' 'v 61q ii !

  oq i d o o6, o oi

  i o oq. K 6, ir, ovoi ioo o iq :

  ,,iv 6oq !,,o 6, o o 6vo 11,ivo oo

  ioq, vobvg q dv io 1oooq ooi 6 i...

 • ' 61 vi ov oi o 6-o ioo ! ooc, 6ooo
 • K oi 1i. Xi-. a6 6. Mlo oo i- 6q o, o vo-

  i i1 6 6 -i i. O o1oi, iv o li v-io, 6 io, 6o ov o6.,E io o6 i ivo oo6v .

  6, vo 6o 6-v, i 6 ,,, oiq o io ocil1,,.

  o Mooi, o 6oq o 1,oi q61 v oio rboq 6 o -6 6 o i i 6.

  il o1, v, v, b oi,o oi i v o iloo :

  - Bd'q, oi, i oo il -6 6. i 6 o6 i 6 o -lio 6 6 o i 6 6-o-6-o-6-6-ov-6q---v--v'..

  Tdoq, oi o 6 :- EEI{. MA ToN ToYTAT !

  16

 • .9, ,S 'r?oh*r

  -

  \

  It

  ts* r\( lx\ ,-/,]/ \//f

 • ,. .g

  ''.'-.'r'iitd

  4le r;;1

  - l i :

  i l

  t tl ] l, . 1t

  =itr .{

  t '

  \..y*;

  / ''j-^::'-{.;}. )L " ^G*

 • ItI

 • F ix o ooo r iv6o o, 6 oo6 oo ioq coq,oir v ] ori. M o-

  li ov rj o v il i 6 oi6 o6.

  i, o 626oq T6voq, i1v o6 o 6, o. o6oo, -i q i, 6 :

  - Veni, vidi, non vinci !(*)i, x o6 iv y 6v i-vo 6oo io.,E'vq Pioq 6 v -t! K 6 o y6 oi, 6Eo v cb o'.'

  - Ao q iq oo !A6 o i i- v q 6 1,o6 o oiv o o6voi o !

  - A oi o o6vo. . . i, o5i 6 ! A 6q o io o 6-

  1oq iog v i v i fo o-ivoi o, cb .iq, o6o- , v 1,i , i q. Toqob o ovo6q oo, i ! Ei- , o6 oq Condate*. ,E rirv v dv.

  T 6 o6v.- E, oi !- T

 • --.*

  , r L/I\

  .er \l

  ilTI

  *.nrr;/-

  //

 • , '

  L

  Fi''

  iis;

  .\..T

  '7, ',j/' ''..:..'.. . :':-..

  Koi. o o io 619 v g iv vog 6,v io oi iv o 1io o, Ag

  oi , ioog vi oi o 6 g .

  - Tg i, oi;i 6o9 v oo6 oig

  o, o oi oi' oo6o o i oi og Pig. ioio ;

  - M 6 v o ooq !- E, o6vo iv.- Ki o, t, v 6,q v io -

  69, oi !A 6v 6 o i 6 o o6

  o vo i,- i1 v v iv o i

  oi ioo i g v, il;

  - Tiog 6o9 i, i i io,o.

  - 1oil.oil v i 6voq. M ov oi,

  69 of' ... Ki oi 1vi ooi - .oio i ooi oo -

  io q oig. A69 69:- . vi vig' i. A g K-

  ig, oi oq ioq !- M 1iq, 61o oi

  oi1...- Ei, v oi, i!o iv 6o 6,o9

  6 i o6oq oo 6v oioq o, ov6 o oi oooi oi1o...

  - 6 o 6 d,v oi 6 o'

  22

  ,//^

  t-i

  G\Q's\il

  \r- i

  ',:-'

  $ffm,'jffih

  '!'

  , ' ' ' , , . , ,r y, '. . . ' . ' . . ' i ' - . f

  ' '

  d.| .'' ':

  ***::_ Ad#'q

 • : .;..,,-,i l"

  '.J)

  ':E':

  (i7 Xcb o d. MANK !- clq, d v 6 ! 1i o o o o o6q.KPAAAK !!! K 6 6o:- i1v 6v vlo o6 Toi, o

  ooio oo i ov Ao.- ,v oo6 v q iro 6oo ioq

  ooiq...Xi 6 o d, Aj od 6,

  61 v 6.- A, i, olj o io oig o...{ ioo i ooi. i o

  oi. M 6q io t o-oo iog 6q o6q coq.

  - Ai, i o oi, o Pioq ovooio ov o 69 iv o6 6qi o, o

 • io 6, 1 V

  q d :- ! o0 o voi , oo6,q ci: !

  Kq ! Ei o 61oq od-og, o 6q og ioq.

  ,' v o1v io; ... cilo o6i oq.Eo6, ilq 6o ;

  - ooi, B6q, 6 !- ivo Bo...o 6oq.- EPNAiMEON Y MEooYoN !

  o6 !- ilq i 6 ;- Ao, 61 o6oq' i

  ivo. i 6vo ,,06,!,,. Eiq io. o

  oi o oi. i i-iv ov6i q. B6o.,Y ' 1q q 6q oig, o69 o6q iv v vio oo6oq viog. Kiq 6-o ' o 6, o oiv1 :

  - Ei o o6 lo 61o, 6 v 61 6 6:

  - 69 ! Eio o o6 .o oi i:

  - M, 6 i .T6, o o6o9, o 66 , iv' oi1 o:

  - 1i o ! 1iooq.X6og 6o9 :

  - g v i 6q i o, Ao(;- ,o1 6, oi,

  ,E v o 61oq 1i v i :

  - o6q iq o o !H ovvvooi o i...

  - What he says ?

  (-

  )r-{ . i\r{

  I

  (

  o

  ,c

  It

  -l)

  ]J '

  b,/r , , l [' t\

  (,r$i), l,

  24

 • '.. iv 6ooo olio.- T 6 o Bv6q;

  .o1bq iv 1 6q.- What he says?

  ,Eo, vi:

  - T 6;o Bi 6 v ov oio:

  - Noi 6q i oiq 6 .o ocoq i :

  - KAMo !E o ot vvi:

  -KAAA.Mooo tT6 1i b v ovio :

  - . o q, Pi, i, cb-o i oi; v ivo ioo;Ec io.

  Ei oi, 1i oo olv, oixoq q oiq. o ov6q, o Bv6q, o6oq o Biv vo6 1ocl :

  - ZUPPA !SoUP rsU}!sp Ki ioq, oi q vil b

  i o6. Aoocil oq 6oo o61ov o vi.

  io , o o6oq a6. o6. .v oil v i i... Ado oi o 6 ,{i,61 i:

  - M6 q, Aoi, voi g iv6voq.

  ,E, 6voq o ioq , d

  riro, oo6 :- q v i oo6oo, Aoi;- A1, 6q, oi,6oo o o1669 i q

  o6q, 6oo o ioo i o 6 ! A6i o irq oioq !

  25

 • --.:s i .,r\i --=Sl -.
 • , tr

  a.

  - .- l

  aa,'E

  \- . .- . . -l \

  oq i 6, o ig -

  1v 6q :- o oi g , ioq i-

  ov g i o 6 6;- , , ooiovo.,og

  i i 6q:- X ! oi o olv

  6o; , o i oio;o 6' i :., 'v oi o v oq i o

  ovoi !T6 o oi' oi o :- Ai, i v6q ov

  io;- q ril, 6 o oi.K i1vo 6q o o6o, o

  oi oi ov o 6 ,,6 d,,

  io 6o, vo6o 6 tivgoiq. ,E, ov v i io 6 o 1i oo6 o. M6qoov o ]oo, o6 :

  - Ao i, i ! Ki oi o i 6o o o 6, 16o v 6o !

  K i jo vovq o v

  i o oi o...

 • Mi o i, o o6-oq, ] , if o 6 :

  - Eio oo6o v v, Ko6, 61o, Eo1f'6 v i 6 i 6v oiocirov 1oo vlo. Eoiq, o ooi-oq of !

  - Ai, iq !o oi, iv 69, i o, o

  11 o :- K i o oi, oig q oq 6v;- .61oq o6o9, cb,

  o6...A ! ! io q, 1,ioo q oliq.

  - vi oi, o6 6v 6o. dv 61q io i o o61o! E6q !

  K o 6o o oi o1i ioo o6o, 6 o o61o, v , ioq,o i, o ooioq v i 6o i o o oci lq doq oorirog o :

  - o ! M lio oi1o v li ooio !

  Kiq oodvog o ooq, v-i il v q io o'6 io 6o,

  - ooi ovo1f! i 6 iv i...E6q, o i,io !

  o oi, oj 1i oo6o, ovi oo 6 6vo oi. o iq i1od 6v oo oo6'

  - ,Ox, o 61o, iv oi ii, oo0 i 6o 6o !

  "&,,

  , t ,,!fti, .1s..-.:r }

  ffr -'- l:t |!, i lJ!' ii.

  {ili:x.

  J

  2t

  lb,

 • - -

  -*Jtl, l t

  IF.Ii

 • Y6 69 o i1oo6o, o ooioq oioo6 i i21v joi, iq, o ivq q

  cbq, q Ko6q, o 61,o, qEov1iq, rio v Kovi Massilia*, i io v Ai.

  1j, o 16q q vooi :- oti Biv ! Mq 6 o (1q b,

  ; E6g, i o 6 q Pilq !Mio ! Ki 6, ! M6vo o iq, vi

  i, d24,o oo16cbq v ioo- o io. K do ov t'1 1i. ooloq c i o voo-o6 o:

  - Ai ]o. io vlo.Eig 6q oi i :- io "; ' q v do; v il, ] q oi i, o6-

  oo i q ojq 61 iq oo-oi.

  o6 io ,