Δικαι/0ατα!και!...

Click here to load reader

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Δικαι/0ατα!και!...

 • 1  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Μαρίία  Βλαχάάδη                

  Δικαιώώµματα  και   Μετανάάστευση  –  Παλιννόόστηση  

  στην  Ευρωπαϊκήή  ΈΈνωση              

  ΗΡΟΔΟΤΟΣ  

 • 2  

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 3  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Μαρίία  Βλαχάάδη                

  Δικαιώώµματα  και   Μετανάάστευση  –  Παλιννόόστηση  

  στην  Ευρωπαϊκήή  ΈΈνωση              

  Αθήήνα  2010  

 • 4  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  «Δικαιώώµματα  και  Μετανάάστευση  –  Παλιννόόστηση  στην  

  Ευρωπαϊκήή  ΈΈνωση  »  

   

  Α’  ΈΈκδοση,  Αθήήνα,  2010  

   

  ISBN  978-­‐‑960-­‐‑8256-­‐‑74-­‐‑3  

   

  ©  2010  Μαρίία  Βλαχάάδη  –  All  rights  reserved  

   

  Εκδόόσεις  Ηρόόδοτος  –  Δηµμήήτριος  Κ.  Σταµμούύλης  

  Οµμήήρου  34  

  GR  10672  

  Tηλ.  21.03.62.63.48  

  Email:  herodotos@otenet.gr  

  Web  site:  www.  herodotos.net    

   

   

 • 5  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Περιεχόόµμενα  

  Πρόόλογος  ...................................................................................................  7   Ορισµμοίί    .....................................................................................................  9     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1   Παράάγοντες  που  προκαλούύν  τη  µμετανάάστευση   1.1.Αποτελέέσµματα  της  µμετανάάστευσης  ..............................................  25  

  1.1.1.Επιπτώώσεις  στη  χώώρα  αποστολήής  .......................................  26   1.1.2.Επιπτώώσεις  στη  χώώρα  υποδοχήής  ..........................................  28  

  1.2.Η  µμετανάάστευση  προς  την  Ελλάάδα  ..............................................................................  33   1.3.Το  προφίίλ  των  µμεταναστώών  ...........................................................................................  34   1.4.Συνθήήκες  που  αντιµμετωπίίζουν  οι  µμετανάάστες  στις  χώώρες  

  υποδοχήής    ..........................................................................................................................  37   1.5.Αίίτια  εισόόδου  µμεταναστώών  στην  Ελλάάδα  ...................................................................  41   1.6.Αποτελέέσµματα   της   µμεταναστευτικήής   κίίνησης   προς   την  

  Ελλάάδα  ..............................................................................................................................  47   1.7.Επιπτώώσεις   της   µμετανάάστευσης   για   τους   ίίδιους   τους  

  µμετανάάστες  .......................................................................................................................  50     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2   Παλιννόόστηση     2.1.Λόόγοι  που  οδηγούύν  σε  παλιννόόστηση    ........................................................................  57   2.2.Παράάγοντες   προσέέλκυσης   παλιννοστούύντων   στην  

  Ελλάάδα  ..............................................................................................................................  58   2.3.Χαρακτηριστικάά  των  παλιννοστούύντων    ....................................................................  65   2.4.Προβλήήµματα  που  αντιµμετωπίίζουν  οι  παλιννοστούύντες  .........................................  71   2.5.Επιπτώώσεις-­‐‑πλεονεκτήήµματα   παλιννόόστησης   στις   χώώρες  

  επιστροφήής-­‐‑προέέλευσης    ..............................................................................................  80    

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3   Μετανάάστευση  και  εγκληµματικόότητα   3.1.Το   φαινόόµμενο   της   εγκληµματικόότητας-­‐‑ερµμηνείίες   της  

  εγκληµματικήής  συµμπεριφοράάς  .......................................................................................  83   3.2.Βιολογικήή  ερµμηνείία  της  εγκληµματικόότητας  ...............................................................  84  

 • 6  

   

   

   

   

   

   

   

  3.3.Ψυχολογικήή  ερµμηνείία  της  εγκληµματικόότητας  ..........................................................  85   3.4.Κοινωνιολογικέές  ερµμηνείίες  της  εγκληµματικόότητας  .................................................  86   3.5.Η  εγκληµματικόότητα  των  µμεταναστώών  στην  Ελλάάδα  ...............................................  88   3.6.Η  εγκληµματοποίίηση  των  µμεταναστώών  ........................................................................  89   3.7.Η  συµμµμετοχήή  των  µμεταναστώών  στην  εγκληµματικόότητα  .........................................  92   3.8.   Παράάγοντες   που   αυξάάνουν   την   εγκληµματικόότητα   των  

  µμεταναστώών  .....................................................................................................................  94   3.9.Κρατούύµμενοι  αλλοδαποίί  .................................................................................................  97  

  3.9.1.Συνθήήκες  κράάτησης  αλλοδαπώών  ......................................................................................................  97   3.9.2.Μετανάάστες  και  Φυλακέές  ...................................................................................................................  98   3.9.3.Η  πρόόληψη  της  εγκληµματικόότητας  των  µμεταναστώών  ..................................................................  99   3.9.4.  Η  πρόόληψη  της  εγκληµματικόότητας  µμέέσω  πολιτικήής  ...................................................................  100   3.9.5.   Η   πρόόληψη   της   εγκληµματικόότητας   µμέέσω   της  

  εργασίίας  ...................................................................................................................................................  101     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4   Η  Μεταναστευτικήή   Νοµμοθεσίία   και   Πολιτικήή   σε   Ευρώώπη   και  Ελλάάδα   4.1.Στοιχείία  διεθνούύς  µμεταναστευτικούύ  δικαίίου  .............................................................  103   4.2.Δίίκαιο  ανθρωπίίνων  δικαιωµμάάτων  ................................................................................  104   4.3.Είίσοδος  και  παραµμονήή  .....................................................................................................  104   4.4.Επαναπροώώθηση  αλλοδαπούύ  ........................................................................................  107   4.5.Δικαιώώµματα  και  ελευθερίίες  αλλοδαπούύ  .....................................................................  108   4.6.Το  νοµμικόό  καθεστώώς  στην  Ευρώώπη  ...............................................................................  111   4.7.Διεθνείίς  συµμβάάσεις-­‐‑προστασίία  των  αλλοδαπώών  .....................................................  11