0 +10 .2.1 0# 2019. 1. 14.آ  4 *! $.!. 2 ! 12 ) 2 #" 2 0 % .12 )2 2." 12 / . )!3&1 2 # 1+ .2 " .2...

download 0 +10 .2.1 0# 2019. 1. 14.آ  4 *! $.!. 2 ! 12 ) 2 #" 2 0 % .12 )2 2." 12 / . )!3&1 2 # 1+ .2 " .2 2.

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 0 +10 .2.1 0# 2019. 1. 14.آ  4 *! $.!. 2 ! 12 ) 2 #" 2 0 % .12 )2 2." 12 / . )!3&1 2 # 1+ .2 " .2...

 • λΝΚωθήθομΝΧλβ έ βμ

  Ση ε ε ς α α ευής ο ας

  Παδ αγωγδεσ Σηάηα . . Παθ πδ ηηέου Κλά ημ

  1ο Θ λδθσ ΢χοζ έο Σ.Π. . εαδ ηηδουλγδεσ η α ο ΢τγχλοθο ΢χοζ έο

  Σάθομ 2κ Ιουθέου - 4 Ιουζέου 2ί15

 • 2

  Π ΡΙ ΧΟΜ ΝΑ

  ΢τθ οηβΝδ ολδεάΝ πδ εσπβ β 3

  Παδ αΰωΰδεσΝπζαέ δο 5

  Ι ΗΝΚΑΙΝΣΤΠΟΙΝΣΗ΢ΝΚΟΤΚΛΑ΢ 6

  Ι Ϋ μΝΝυζδεΪΝεαδΝ χθδεΫμΝεα α ε υάμΝ βμΝεοτεζαμ 10

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 15

  Κα α ε υάΝεοτεζαμΝ λΰα βλέουΝΣάθου 15

  θ δε δεάΝίδίζδοΰλαφέα 21

 • 3

  ΢τθ οηβΝδ ολδεάΝ πδ εσπβ β ΣκΝ εκυεζκγΫα λκΝ Ϋξ δΝ δμΝ λέα μΝ κυΝ βΝ ζα λ υ δεάΝ ξλά βΝ δ υζπθΝ εαδΝ

  κηκδπηΪ πθΝ η Ν γλβ ε υ δεάΝ εαδΝ ηαΰδεάΝ βηα έαΝ (Πκτξθ λ,Ν βίίί)έΝ ΢ Ν αυ άΝ βθΝ

  πλυδηβΝ ηκλφάΝ εκυεζκγΫα λκυ,Ν βΝ εκτεζαΝ γ πλκτθ αθΝ δ λάΝ η Ν ηαΰδεΫμΝ εαδΝ

  υπ λφυ δεΫμΝ υθΪη δμΝ εαδΝ Ϋΰδθ Ν αθαπσ πα κΝ εκηηΪ δΝ πθΝ γλβ ε υ δευθΝ

  ζ κυλΰδυθΝ κυΝαθγλυπκυέΝ

  ΟδΝ εκτεζ μΝ ηφαθέακθ αδΝ απσΝ κυμΝ πλκρ κλδεκτμΝ ξλσθκυμ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ

  απκ δεθτκυθΝ κδΝ αθα εαφΫμΝ Ν Νσ δαΝ η λδεά,Ν Ιαππθέα,Ν Ι αζέαΝ εαδΝ ζζΪ αέΝ

  Φ δαΰηΫθ μΝ απσΝ δαφκλ δεΪΝ υζδεΪΝ σππμΝ ιτζκ,Ν ε λέ,Ν πβζσ,Ν τφα ηαΝ ε ζ.,Ν θΝ

  απκ ζκτ αθΝ µσθκΝ παδξθέ δαΝ αζζΪΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ πέ βμΝ πμΝ γλβ ε υ δεΪΝ

  τηίκζαΝεαδΝζα λ υ δεΪΝαθ δε έη θα,ΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝπμΝηδθδα κτλ μΝ υΰε ελδηΫθπθΝ

  πλκ υππθέΝ εσηα εαδΝ άη λαΝ κδΝ εκτεζ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμΝ ζα λ υ δεΪΝ

  αθ δε έη θαΝαπσΝαλε κτμΝζακτμέΝΟδΝ δ δεκέΝ θΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝπκυθΝµ Νί ίαδσ β αΝ

  πκδκμΝά αθΝκΝπλπ αλξδεσμΝ εκπσμΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝεα α ε υΪ βεαθέΝΩμΝπαδξθέ δα,ΝπκυΝ

  εα σπδθΝ ι ζέξγβεαθΝ Νζα λ υ δεΪΝαθ δε έη θαΝάΝ κΝαθ έγ κέΝ ε σμΝαπσΝπαδξθέ δΝµ Ν

  παδ αΰπΰδεάΝ βηα έα,Ν βΝ εκτεζαΝ απκ ζ έΝ πέ βμΝ ΫθαΝ αιδσπδ κΝ εηάλδκΝ

  παλ ζγσθ πθΝεαδΝ τΰξλκθπθΝ πκξυθΝεαδΝ υθ πυμΝ έθαδΝµδαΝ βηαθ δεάΝπβΰάΝΰθυ βμΝ

  ΰδαΝ κθΝ λσπκΝαπάμ,Ν δμΝ λΰα δαεΫμΝ υθγάε μΝεαδΝ βθΝκδεκθκηέαΝ πθ πκξυθΝαυ υθέΝ

  Ν εκτεζαΝ πμΝ παδξθέ δΝ αζζΪΝ εαδΝ πμΝ γλβ ε υ δεσΝ έ πζκ,Ν βθΝ αλξαδσ β αΝ

  κθκηΪακθ αθΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ α δεάΝ δΪζ ε κΝ «πζαΰΰσθα»,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ

  « λαεσ α»έΝ ΝΟδΝ λαεσ μΝαλξδεΪΝεα α ε υΪακθ αθΝαπσΝπβζσέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ

  πάλαθΝ αυ άθΝ βθΝ κθκηα έα,Ν βζα άΝ απσΝ βΝ τθγ βΝ κυΝ υζδεκτΝ εαδΝ κυΝ λσπκυΝ

  παλα ε υάμΝ κυμέΝ πδπζΫκθ,Ν αΝ κδξ έα,Ν βμΝΝφπ δΪΝεαδΝ βμΝΰβμΝ(ξυηα),Νγ πλκτθ αθ

  σ δΝ έξαθΝ γ ρεάΝ πλκΫζ υ βΝ ( λΰυλδΪ β,Ν 1λλ1)έΝ ΢ βθΝ αλξαδσ β αΝ βΝ εκτεζαΝ υξθΪΝ

  αθαφΫλκθ αθ εαδΝ πμΝ«θτηφβ»ΝάΝ«εσλβ»έ

  Κα ΪΝ βΝΡπηαρεάΝ πκξάΝαζζΪΝεαδΝευλέπμΝεα ΪΝ βΝίυααθ δθά,ΝκδΝεκτεζ μΝά αθΝ

  ευλέπμΝ παδ δεσΝ παδξθέ δ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ ιαφαθδ κτθΝ ζ έπμΝ αΝ έξθβΝ βμΝ

  δ πζκζα λδεάμΝ ζα λ υ δεάμΝ εκτεζαμέΝ ΜΫξλδΝ εαδΝ βΝ ίυααθ δθάΝ πκξάΝ ηΪζδ αΝ κδΝ

  εκτεζ μΝ θ αφδΪακθ αθΝηααέΝη Ν αΝθ αλΪΝεκλέ δαΝ (΢ΰκυλκηΪζζβ,Νβί1ί)έΝ΢τηφπθαΝ

  η Ν αΝ αθα εαφδεΪΝ κηΫθα,Ν ξλκθκζκΰκτθ αδΝ απσΝ κθΝ θκΝ ηΫξλδΝ κθΝ 1βκΝ αδυθαΝ εαδΝ

  δαελέθκθ αδΝ Ν τκΝ εα βΰκλέ μ,Ν δμΝ πλυδη μΝ κζσ πη μΝ εκτεζ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

  λκΰΰυζ ηΫθκΝ εαδΝ ξβηα κπκδβηΫθκΝ υηα,Ν φκυ επηΫθαΝ άγβΝ εαδΝ Ϋθ κθαΝ

  ξαλαε βλδ δεΪΝ πλκ υπκυ,Ν εαδΝ δμΝ σοδη μ,Ν αλγλπ ΫμΝ άΝ αζζδυμΝ θ υλσ πα μ,Ν η Ν

 • 4

  ετλδκΝ ξαλαε βλδ δεσΝ κυμΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ πζα δεσ β αμΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ

  υηα κμέΝΚα ΪΝ αΝίυααθ δθΪΝξλσθδαΝά αθΝεα υ λ μΝαδ γβ δεΪΝεαδΝ ξθκ λκπδεΪΝαπσΝ

  σ δΝ ά αθΝ βθΝ ζζβθδ δεάΝ πκξάέΝ Όηπμ,Ν ηαλ υλέ μΝ κυΝ ΢υθ ξδ άΝ κυΝ Θ κφΪθβΝ

  ξ δεΪΝη Ν αΝ«θδθέα»Ν βμΝαυ κελΪ δλαμΝΘ κ υλαμΝεα α δεθτκυθΝσ δΝβΝξλά βΝ κυμΝ

  ά αθΝ πκζτΝ δα κηΫθβΝ αθΪη αΝ αΝ θ αλΪΝ Ϊ κηαΝ γβζυεκτΝ ΰΫθκυμ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ

  εκδθπθδεάμΝ ΪιβμέΝ Ι δαέ λαΝ δα κηΫθ μΝ ά αθΝ κδΝ πΪθδθ μΝ εκτεζ μΝ ζσΰπΝ κυΝ

  ξαηβζκτΝ εσ κυμ,Ν σηπμΝ εα α ε υΪακθ αθΝ πέ βμΝ εαδΝ απσΝ ιτζκ,Ν πβζσ,Ν ΰτοκ,Ν ε λέ,

  εσεαζκ,Ν ζ φαθ σ κθ κέΝ δΝ βΝ εκτεζαΝ αθΝ κηκέπηαΝ δα βλάγβε Ν κυμΝ γλτζκυμ,Ν

  ητγκυμ,Νπαλα σ δμΝ κυΝζακτ,Ν θυΝ θΝΫπαο ΝθαΝαπκ ζ έΝαπαλαέ β κΝ λΰαζ έκΝ βθΝ

  αθα λκφάΝ πθΝεκλδ δυθ,ΝπκυΝη Ν βΝίκάγ δαΝ βμΝεκτεζαμΝηΪγαδθαθΝεαδΝ δμΝκ βΰέ μΝ

  βμΝ ηβ ΫλαμΝ κυμ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ πυμΝ θαΝ γβζΪακυθέΝ αθΝ βζα άΝ λΰαζ έκΝ

  ίδπηα δεάμΝ ηΪγβ βμΝ (΢ΰκυλκηΪζζβ,Ν βί1ί)έΝ ΩμΝ πλκμΝ δμΝ κθκηα έ μΝ πκυΝ

  ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ αΝ ίυααθ δθΪΝ ξλσθδα,Ν κδΝ υξθσ λ μΝ ζΫι δμΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ δμΝ

  πλκ φπθκτ αθΝά αθΝ«θΫθθκμ»ΝάΝ«θδθθέ»έΝΠαλκδηδυ βμΝφλΪ βΝ πθΝίυααθ δθυθΝσ αθΝ

  άγ ζαθΝ θαΝ βζυ κυθΝ σ δΝ εΪ δΝ απαδ κτ Ν κίαλσ β α ά αθμΝ κτΝ παέακη θΝ θΫθθκυμ»Ν

  (΢ΰκυλκηΪζζβ,Νβί1ί)έΝ΢ αΝξλσθδαΝαυ ΪΝαθΪΰ αδΝπδγαθσθΝεαδΝβΝ υηκζκΰέαΝ κυΝσλκυΝ

  «εκτεζα»έΝΠδγαθσ α αΝ υηκζκΰ έ αδΝαπσΝ κΝεκυεκτζα ζα έΝcuculaέ,Ν κΝεκυεκτζδκθ.

  Κα ΪΝ κ Μ αέπθα,Ν κδΝ εκτεζ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ δμΝ αθαπαλα Ϊ δμΝ βμΝ

  ΓΫθθβ βμΝ εαδΝ πθΝ ΠαγυθΝ κυΝ Χλδ κτέΝ ΟδΝ γλβ ε υ δεΫμΝ ε βζυ δμΝ αυ άμΝ βμΝ

  πκξάμΝ ά αθΝ βΝ αφκληάΝ θα κγ έΝ βΝ κθκηα έαΝ ΜαλδκθΫ μΝ ΰδ αυ κτΝ κυΝ έ κυμΝ δμΝ

  εκτεζ μ,Ν εαγυμΝ πλκΫλξκθ αθΝ απσΝ κΝ σθκηαΝ βμΝ ΠαθαΰέαμΝ (PetiteΝ εarie-Marion-

  Marionette).

  ΢ βθΝ θαΰΫθθβ βΝ κΝ εκυεζκγΫα λκΝ αθ έα αδΝ κυμΝ ξαλαε βλδ δεκτμΝ κυΝ

  τπκυμΝαπσΝ βθΝωomediaΝ del’ΝχrteέΝ θαμΝ απσΝ κυμΝ τπκυμΝαυ κτμΝ έθαδΝ κΝ ΰθπ σμΝ

  Πκυζ δθΫζα,Ν πκυΝ έθαδΝ Ϊ ξβηκμΝ εαδΝ εαηπκτλβμέΝ ΟδΝ δ αζδεκέΝ π λδκ τκθ μΝ

  εκυεζκγέα κδΝ η αφΫλκυθΝ κθΝ Πκυζ δθΫζαΝ Ν δΪφκλ μΝ υλππαρεΫμΝ ξυλ μΝ η Ν

  απκ Ϋζ ηαΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ δΪφκλκδΝ γθδεκέΝεπηδεκέΝάλπ μΝ κυΝεκυεζκγΫα λκυ,Ν

  σππμΝ κΝ ΓεδθδσζΝ βΝ Γαζζέα,Ν κΝ Παθ μΝ βθΝ ΰΰζέα,Ν κΝ ΚΪ π λζΝ βΝ Γ ληαθέα,Ν κΝ

  Π λκτ εαΝ βΝΡπ έαΝεαδΝπκζτΝη ΪΝκΝΦα κυζάμΝ βθΝ ζζΪ αέΝ

  ΢ βθΝ ζζΪ αΝ κΝεκυεζκγΫα λκΝπλπ κ ηφαθέα αδΝ βΝ ΪευθγκΝΰτλπΝ κΝ1κιίΝ

  η Ν κθΝάλπαΝ κυΝ κΝΦα κυζάέΝΣκΝ1λγλΝβ απΰλΪφκμΝ ζΫθβΝΘ κξΪλβ-Π λΪεβΝδ λτ δΝ

  κΝ ΚκυεζκγΫα λκ