ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -...

Click here to load reader

 • date post

  05-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -...

 • ΑΑΝΝΩΩΤΤΑΑΤΤΟΟ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑ ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ && ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Εκτίμηση χρήσης, ασφαλείας και αποτελεσματικότητας της αυτομετάγγισης σε χειρουργημένους ασθενείς

  Σπουδάστριες : Δαλαβέρου Κωνσταντία Ζέρβου Μαρία

  Επιβλέπων: Κακαβελάκης Κυριάκος

  Ηράκλειο 2008

  - 1 -

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Όλες οι αναπτυγμένες χώρες του κόσμου έτσι και η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλο

  πρόβλημα ανεπάρκειας αίματος και έτσι αναγκάζεται να εισάγει από χώρες του

  εξωτερικού χιλιάδες φιάλες σε ετήσια βάση. Οι μεταγγίσεις αίματος αποτελούν ένα πολύ

  λεπτό ζήτημα καθώς παρά τους αυξημένους ελέγχους δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως οι

  κίνδυνοι μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.

  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην μέθοδο της αυτόλογης μετάγγισης καθώς και τη

  χρήση συσκευής αυτομετάγγισης μετά από την εγχείρηση. Θεωρείται ασφαλή και

  αποτελεσματική μέθοδος για τον περιορισμό των μεταγγίσεων σε ορθοπεδικές επεμβάσεις.

  Σκοπός της εργασίας μας είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας

  της μεθόδου της αυτομετάγγισης. Επίσης θα γίνει αναφορά στα στοιχεία ανατομίας και

  φυσιολογίας του αίματος , για την εθελοντική αιμοδοσία, θα αναφερθούμε στις αρχές

  μετάγγισης του αίματος και στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν οι χειρουργημένοι ασθενείς.

  Πρόκειται επίσης να παρουσιαστεί μια προοπτική μελέτη που θα πραγματοποιηθεί σε

  νοσηλευόμενους ασθενείς της ορθοπεδικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

  και σε ασθενείς της Β΄ Ορθοπεδικής Κλινικής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Θα

  συμπεριληφθούν όλοι οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου

  και γόνατος και θα χωριστούν σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα θα είναι όσοι έχουν

  μετεγχειρητικά συσκευή αυτομετάγγισης και στην άλλη ομάδα όσοι δεν έχουν τέτοια

  συσκευή αλλά απλή παροχέτευση.

  Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε , τον επιβλέπων καθηγητή κύριο Κακαβελάκη

  Κυριάκο καθώς και ολόκληρο το νοσηλευτικό προσωπικό της ορθοπεδικής κλινική του

  Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς και της Β΄ Ορθοπεδικής Κλινικής του

  Βενιζελίου Νοσοκομείου, για την κατανόηση που έδειξαν και τη βοήθεια που δεχτήκαμε

  κατά την διάρκεια της προπαρασκευής της εργασίας μας.

  - 2 -

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ

  ΑΙΜΑΤΟΣ……………………………………………………………………………… 2.1 ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ……………………………………………………

  2.2 ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ………………………………………………………

  2.3 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ………………………………………………

  2.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ……………

  2.5 ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ……………………………………………………………..

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ……………………………………………………………...

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ………………………………………………… 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ………………………………….

  4.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΑ………………………………………………..

  4.3 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ…………………………………………………………..

  4.4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ………………………………………………………

  4.5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ………………………………………

  4.6 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ…………………………………………………………

  4.7ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ………………………..

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

  ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………

  5.2 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ……………………………………..

  5.2.1 ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ………………………………………….

  5.2.2 ΠΡΩΙΜΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ………………………….

  5.2.3 ΟΨΙΜΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ…………………………….

  - 3 -

 • 5.3 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ…………………………………………….

  5.4 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ…………………………………………

  5.5 Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ

  ΑΣΘΕΝΗ…………………………………………………………………………………

  5.6 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ……………………………………

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΕ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 6.1 ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ………………………………………….

  6.2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ……………………………………………………………

  6.3 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

  ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ……………………………………………………………………………

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

  ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 7.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

  7.2 Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ

  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗ.

  ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ( ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ )

  - 4 -

 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν άρχισε η επιδημία του AIDS , λόγω του κινδύνου μετάδοσης του ιού HIV και των

  άλλων λοιμωδών νοσημάτων , υπήρξε έντονο ενδιαφέρον στο να βρεθούν εναλλακτικές

  λύσεις για την αλλογενή μετάγγιση.

  Θα αναφερθούμε λοιπόν στην αυτόλογη μετάγγιση και στις συσκευές αυτόλογης

  μετάγγισης . Πρόκειται για τη διαδικασία συλλογής αίματος από ένα δότη (ασθενής )και

  μετάγγιση του στον ίδιο σε απώτερο χρόνο. Η χρήση της συσκευής αυτομετάγγισης

  θεωρείται η πιο ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για τον περιορισ