Τεχνολογίες XML

download Τεχνολογίες XML

of 61

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  21
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Τεχνολογίες XML. XML και DTD Υποστηρικτικές τεχνολογίες Γλώσσες ερωτήσεων. HTML. Χρησιμοποιεί tags ανάμεσα στο κείμενο... ...για να περιγράψει το layout της σελίδας Alan, 42 years, agb@abc.com - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Τεχνολογίες XML

 • XML

 • XML DTD

  -*-

  HTML tags ...... layout Alan, 42 years, agb@abc.com wrapper italic teletype tag HTML

  -*-

  XML (content) HTML tags XML tags Kostas stylesheet (XSL)

  -*-

  XML (2) XML markup SGML ( ) XML element tagsStart-tag end-tag (markups) (elements), tags (entities)

  Alan 42 alan@abc.com abrown@mail.com

  -*-

  lements tags start-tag end-tag; elements ! tags XML: , tags HTML ( ): empty tag, . ( / ) = Element, element content, subelement

  -*-

  XML attributes element attributes attributes (properties) element

  trompette no 6 420.12 31 rue Croix-Bosset 92874

  elements, attributes

  -*-

  Attributes elements elements: attribute string , element elements element attribute , subelements attributes: XML document markup : attribute subelement;

  Alan agb@abc.com

  -*-

  ML XML ssd-expression:{person: {name: Alan, age: 42, email: agb@abc.com}} XML:

  Alan 42 agb@abc.com

  : XML Graph, XML references, (order), elements , XML

  -*-

  XML Graph XML data: XML Graph elements SSD Graph:

  , ; -

  The height of the text box and its associated line increases or decreases as you add text. To change the width of the comment, drag the side handle.

  person

  email

  age

  name

  Alan

  agb@abc.com

  42

  person

  name

  age

  email

  Alan

  42

  agb@abc.com

  -*-

  XML ReferencesH XML element attributes ID, IDREF, IDREFS ID elements IDREF ID elements,

  Nevada...

  Carson City

  attributes ID / IDREF; id / idref DTD ( )

  -*-

  SSD :{person: {firstname: John, lastname: Smith}}{person: {lastname: Smith, firstname: John}} XML :John SmithSmith John XML attributes :

  XML

  -*-

  elements XML person mixed content

  This is my best friend Alan 42 I am not too sure about the following email agb@abc.com

  - XML element content

  -*-

  XML-

  Processing Instructions

  Document Type Definition (DTD)

  root element

  -*-

  DTDDocument Type Definition (DTD): XML XML XML DTD :

  DTDs

  ...]>

  -*-

  attributes DTD attributes elements

  trompette 420.12

  attributes#REQUIRED , #IMPLIED CDATA = string ID, IDREF, IDREFS

  -*-

  Well-formed validWell-formed XML tags attributes element Valid XML well-formed DTD DTD DTD XML (. integer) (. 0-140) element global (. name person course;) IDREFs

 • XML DTD

  -*-

  XML Namespaces: element global markups ;: XML Namespaces =

  Welcome to my Health Resource

  6ft155 lbs

  -*-

  XML Namespaces: element global markups ;: XML Namespaces =

  Welcome to my Health Resource

  6ft155 lbs

  >

  Welcome to my Health Resource

  6ft155 lbs

  -*-

  XML Schema DTD , L :

  -*-

  XSL XSL Formating Objects format XMLXPath: XML Path Language XML , XML ():database/biblio/book ( XML tags) :root()/descendant::book/child::author[position()=first()]XSLT: XSL Transformation language XML

  -*-

  XSLT:

  Roux Combalusier 1976 Database Systems Smith 1999 Database Systems ...

  Book Titles Book Titles

  XML HTML

 • XML DTD

  -*-

  XQueryXQuery: XML W3C: www.w3c.org : . XML . (expressions) XQuery () . XQuery (path expressions). D. Chamberlin, XQuery: an XML Query Language. IBM Systems Journal, 41(4), 2002.

  -*-

  XML

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  XML

  4 George 150 21/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) /items root element items (/).

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) /items/item elements item (/) root element items (/).

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) //item elements item (//: ).

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) //item/seller elements seller item (//: ).

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) //item/* elements item.

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) /item/* elements root element item (NULL!).

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) //* elements.

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) /*/*/seller elements seller 2 .

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) /items/item[2] 2 item element items.

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) //item[@status] item elements attribute status.

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) //item[@status=new] item elements attribute status new.

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) //item[reserve-price>=100] item elements reserve-price element value > 100.

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  document(items.xml) //items/item[seller=Theo]/description description elements element item ( items) element seller Theo (branching XPATH).

  3 Theo toy 100 20/5/2005 ...

  -*-

  : . element, value, elements ( , XML), ... XQuery (constructors):{ XQuery} {...} .

  -*-

  :